NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co. 89.

4 For Aargangene se Norges officielle Statistik, Tredie Række No.,, 9, 80, 0, 0. (Norges indenrigske Skibsfart 88 se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 0.) TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

5 Indhold. Indledning Siele. a) Den norske Handelsflaade: Tabel. Handelsflaaden ved Aarets Udgang a. Dampfartoier og Seilfartøier underet b. Damplartoier og Seilfartoier særskilt 6 C. Dampfartelier og Seilfartøier over 0 Ton 8 d. Dampfartelier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig have været sysselsatte 0 e. Dampfartoier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding f. Seilfartoier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage og Bemanding -. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Lob a. Dampfartøier b. Seilfartøier 6 -. Antal og Drægtighed af de i Aarets Lob i Norge eller i Udlandet for norsk Regning nybyggede Fartøjer 8. Oplysninger om de hjemmehørende Fartoiers Bygningsmateriale 9 -. Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe 0 b) Skibsfarten mellem Norge og Udlandet: 6. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Farteiers Nationalitet - 7. Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 6-8. De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 8-9. Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder a. Oversigt over den samlede ind- og udgaaende Skibsfart b. Skibsfarten paa de enkelte udenrigske Steder : I. Antallet af de med Ladning og i Ballast ankomne Fartøjer II. Antallet af de med Ladning og i Ballast afgaaede Fartøier 8 III. Tonsdrægtigheden af de med Ladning ankomne Fartøjer IV. Tonsdrægtigheden af de med Ladning afgaaede Fartøser 6 C. Skibsfarten under hvert enkelt Flag:. Antallet af de med Ladning og i Ballast ankomne Fartøjer 8 II. Antallet af de med Ladning og i Ballast afgaaede Fartøjer 0 III. Tonsdrægtigheden al de med Ladning og i Ballast ankomne Fartøjer IV. Tonsdrægtigheden af de med Ladning og i Ballast afgaaede Fartoier V. Tonsdrægtigheden at de med Ladning ankomne Fartøier. 6 VI. Tonsdrægtigheden af de med Ladning afgaaede Fartoier 8 VII. Tonsdrægtigheden af de i Ballast ankomne og afgaaede Far -Wier 60 d. Skibsfarten under norsk og under fremmed Flag paa de vigtigste udenrigske Steder : I. Tonsdrægtigheden af de med Ladning ankomne Fartoier 6 II. Tonsdrægtigheden af de med Ladning afgaaede Fartefier 66

6 Side. Tabel 0. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Seilfarteiers Nationalitet 70. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Dampfartøiers Nationalitet 7. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder - 7. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 7. De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 76. Seilskibsfarten mellem Udlandet og de enkelte norske Toldsteder 8 6. Dampskibsfarten mellem Udlandet og de enkelte norske Toldsteder Detaillerede Oplysninger om Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet 86 a. Mellem de vigtigste norske Toldsteder og udenrigske Steder særskilt for hvert Flag 86 b. De i regelmæssig Dampskibsfart udførte Reiser mellem Norge og Udlandet Antallet og Drægtigheden af de ved de norske Toldsteder fra og til Nordishavet (Jan Mayen, Spitsbergen, Davisstrædet m. m.) expederede Farteier 00 c) Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag: 9. Oversigt over den samlede udenrigske Skibsfart under norsk Flag... 0 a. Ankomne norske Fartoier 0 b. Afgaaede norske Fartøjer Oversigt over den samlede udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag 0 a. Ankomne norske Dampfartoier 0 b. Afgaaede norske Dampfartøier. Beregnet Bruttofragt af norske Fartoier ved den udenrigske Skibsfart 8 a. Ankomne Fartøjer 8 b. Afgaaede Fartøier C.Opgave over Bruttofragten særskilt for den norske Fart og Fragtfarten 6 d) Anhang: -. Antallet af rømte og hjemkomne Søfolk i Aarene , fordelte paa de enkelte Indrulleringskredse -. Søfolk romte fra norske Yar.toier i 890, fordelte efter Romningsstedet. De rømte og hjemkomne Sofolks Aldersforhold ifølge Opgaver fra Kristiania, Drammens og Kristiansands Indrulleringsdistrikter for de mates og fra Kristiania og Kristiansands Distrikter for de hjemkomnes Vedkommende

7 Table des matières. Introduction Pages. a) Marine marchande: Tableau. Effectif de la marine marchande à, la fin de l'année a. Navires h vapeur et h voiles réunis b. Navires à vapeur et h voiles séparément 6 C.Navires h vapeur et h voiles au-dessus de 0 tonneaux 8 d. Navires h vapeur et h voiles, classés d'après leur emploi 0 e. Navires h vapeur, classés par catégories de tonnage et d'après l'emploi f. Navires h voiles, classés par catégories de tonnage et d'après l'emploi. Accroissements et extinctions de la marine marchande pendant l'année a. Navires h vapeur b. Navires h voiles 6. Construction de navires pendant l'année 8. Matières de construction des navires existants 9 -. Naufrages et échouements 0 b) Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'étranger: - 6. Résumé par pavillon 7. Résumé par pays de provenance et de destination 6 8. Navigation par pays et par pavillon 8 9. Mouvement des douanes a. Résumé b. Navigation par pays: I. Nombre des entrées des navires chargés et sur lest II. Nombre des sorties des navires chargés et sur lest 8 III. Tonnage des entrées des navires chargés IV. Tonnage des sorties des navires chargés 6 c. Navigation par pavillon: I. Nombre des entrées des navires chargés et sur lest 8 II. Nombre des sorties des navires chargés et sur lest 0 III. Tonnage des entrées des navires chargés et sur lest IV.. Tonnage des sorties des navires chargés et sur lest V. Tonnage des entrées des navires chargés 6 VI. Tonnage des sorties des navires chargés 8 VII. Tonnage des entrées et des sorties des navires sur lest 60 d. Navigation par pays et par pavillon: I. Tonnage des entrées des navires chargés 6 II. Tonnage des sorties des navires chargés Résumé de la navigation à, voiles, par pavillon 70. Résumé de la navigation h vapeuf, par pavillon 7. Résumé de la navigation à, voiles, par pays de provenance et de destination 7. Résumé de la navigation à, vapeur, par pays de provenance et de destination,, 7

8 Pages. Tableau. Navigation a vapeur par pays et pavillon Résumé de la navigation h voiles 8-6. Résumé de la navigation h vapeur 8-7. Données detaillées sur la navigation h vapeur 86 a. Mouvement entre les principaux ports norvégiens et étrangers, par pavillon 86 b. Navigation A, vapeur régulière entre la Norvége et l'étranger Expéditions dans les mers arctiques 00. c) Mouvement de la navigation norvégienne h l'étranger: - 9. Résumé du mouvement de la navigation norvégienne h l'étranger.. 0 a. Entrées des navires norvégiens 0 b. Sorties des navires norvégiens Résumé du mouvement de la navigation vapeur norvégienne h l'etranger 0 a. Entrées des navires h, vapeur norvégiens b. Sorties des navires A, vapeur norvégiens -. Produit brut de la navigation norvégienne h l'étranger 8 a. Navires entrés 8 b. Navires sortis C. Produit brut avec distinction de la navigation entre la Norvége et l'étranger et entre deux pays étrangers 6 d) Appendice: -. Nombre des marins, qui ont déserté ou retourné pendant les années , par districts -. Marins déserteurs en 890, par port où la désertion a eu lieu -. Marins déserteurs (districts de Christiania, de Drammen et de Christiansand) et déserteurs retournés (districts de Christiania et de Christiansand), par âge

9 Indledning. Den n or sk e Handelsflaade havde ved Udgangen af 890 følgende Størrelse: Antal. Drægtighed i Ton. Sejlskibe Dampskibe Ialt Da Handelsflaaden den te December 889 talte 7 8 Fartoier med en Drægtighed af 6 98 Ton, er den altsaa i 890 forøget med 7 Fartøjer og 9 0 Ton. Paa Seilskibene, der i Antal er gaaet op fra 6 69 til og i Drægtighed fra 7 til 0 8 Ton, falder der altsaa en Forøgelse af 67 Fartøjer og 9 67 Ton. Dampskibenes Antal er gaaet op fra 9 til 67 og deres Drægtighed fra til 0 Ton, altsaa en Forøgelse af 80 Fartøjer og 0 Ton. Sammenlignes Opgaverne over Handelsflaaden ved Udgangen af 890 med de tilsvarende Tal for 880, viser der sig folgende Resultater: Sejlskibe. Dampskibe. Ialt. Fartøjer. Far-Wier. Fartøier. Decbr. 880: : Seilskibene ere altsaa i Løbet af disse 0 Aar blevne formindskede med 00 Fartøjer, medens Drægtigheden er forøget med 988 Ton; for Dampskibenes Vedkommende er der Forøgelse baade i Antal og Drægtighed, nemlig 8 Fartoier og 0 Ton.

10 II I det hele viser der sig for nævnte Tidsrum en Formindskelse af 66 Far- Wier, men en Forøgelse af 87 0 Ton, medens Fartoiernes Effektivitet er bleven forøget i højere Grad paa Grund af den forøgede Dampskibstonnage. Stigningen i Dampskibstonnagen var i 890 meget betydelig, nemlig, som ovenfor anført. 0 Ton eller mere end i noget tidligere Aar. Ogsaa i 889 var Stigningen særdeles betydelig, nemlig 0 9 Ton. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarene 889 og 890 sees af nedenstaaende Opgave: a) Sejlskibe Antal. Ton. Antal. Ton. Tilgang : Ved Nybygning her i Landet Indkjob fra Udlandet Tilgang ialt Afgang: Ved Salg til Udlandet Forlis Ophugning Afgang ialt Altsaa Netto-Tilgang b) Dampskibe. Tilgang : Ved Nybygning her i Landet Indkjob fra Udlandet Tilgang ialt Afgang: Ved Salg til Udlandet 89 - Forlis 8 - Ophugning 9 7 Afgang ialt Altsaa Netto-Tilgang Angaaende Aarsagen til den forovrigt uvæsentlige Uoverensstemmelse mellem den efter Tilgangs- og Afgangsopgaverne samt den efter Skibsfortegnelserne direkte beregnede Forandring i Henseende til Handelsflaaden henvises til de i tidligere Aargange givne Forklaringer (se navnlig Aargang 87). Tilgangen af Seilfartoier ved Nybygning her i Landet var i de sidste Aar: Fartoier, dr. 8 Ton, , 98-66

11 Indkjobet af Seilfartoier fra Udlandet har i 890 været særdeles betydeligt, der indkjøbtes nemlig 00 Far -Wier, dr. 6 Ton. Gjennemsnitsdrægtigheden var 7 Ton mod 97 Ton i 889, 6 Ton i 888, 66 Ton i 887 og Ton i 886. Det indenlandske Dampskibsbyggeri har i 890 været betydeligere end nogensinde tidligere og oversteg med henved 000 Ton Bygningen i 88, som indtil 890 var det største Bygningsaar (8 00 Ton). Antallet af de ved Landets Værksteder i de sidste Aar byggede maalte Dampskibe udgjorde: 886. Dampskibe, dr. Ton, Indkjobet af Dampskibe fra Udlandet har ligeledes været usædvanlig stort, idet de for norsk Regning nybyggede Fartoier udgjor, dr. 7 9 Ton, og ældre tilkjobte Fartoier 6, dr. 8 9 Ton, eller tilsammen, dr. 6 Ton, mod 7, dr. 767 Ton, i 889,, dr. 77 Ton, i 888 og, dr. 799 Ton, i 887. Angaaende det til Fartoierne anvendte Bygningsmateriale meddeles for første Gang officielle Oplysninger i Tabel ). Ifølge de dersteds meddelte Opgaver, der forovrigt tildels ere ufuldstændige, havde Norge ved Udgangen af 890: Af Jern- eller Staalskibe: 70 Dampfarteier, dr. 80 Ton, og 9 Seilfartøier, dr. 0 Ton, og af Træskibe: 0 Dampfartøier, dr. 89 Ton, og 6 7 Seilfartfaier, dr. 87 Ton, Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i 890 regnet efter Antallet af Skibsexpeditioner 86 Fartoier, med en samlet Drægtighed af 6 77 Ton, for Indgaaende og Fartøier, dr Ton, for Udgaaende. Heraf havde de med Ladning ankomne eller afgaaede Far- Wier følgende Drægtighed: Ankomne. Afgaaede. Sejlskibe 8 66 Ton Ton Dampskibe Ialt Ton 8 98 Ton. ) For de i «Det norske Veritas, indregistrerede Fartøjer haves saadanne Oplysninger Veritas's Elasseregistre for en Række af Aar,

12 IV Den med Varer bestuvede Drægtighed af Dampfartoierne udgjorde ifølge Tabel for Indgaaende og for Udgaaende Ton. Gaar man ud fra, at samtlige som ladte opførte Seilfartoier have indehavt fuld Ladning -- hvilket ogsaa i det store taget neppe fjerner sig meget fra det virkelige Forhold - skulde altsaa den bestuvede Del af Drægtigheden have udgjort 0 9 Ton for Indgaaende og Ton for Udgaaende. Hovedtrækkene af denne Skibsfart for de sidste 0 Aar vil sees af nedenstaaende Tabel, der viser Bestuvningen (angivet i Tusinder af Ton) af de i Aarene med Ladning ind- og udgaaede Fartøjer. Bestuvning af ladte Fartøjer angivet i Tusinder af Ton. Aar. Indgaaede. Udgaaede. Seil. Damp. Tilsammen. Seil. Damp. Tilammen Det vil af disse Tal sees, at saavel for den indgaaende som for den udgaaende Skibsfarts Vedkommende er de ladte Fartoiers Bestuvning noget mindre end i 889, uagtet Tonnagen af de ladte Fartoier er gaaet lidt op. Bestuvningens Formindskelse er imidlertid ikke af den Betydning, at den bringer 890 under 888 og foregaaende Aar (for den udgaaende Skibsfarts Vedkommende bortseet fra det exceptionelle Aar 88). Betragter man Seilskibsfarten og Dampskibsfarten hver for sig, vil det sees, at Tonnagen af de ladte Seilfartoier saavel for Indgaaende som for Udgaaende ikke naar op til, hvad den udgjorde i Decenniets første Aar. Dampskibstonnagen er derimod steget meget betydeligt, idet Bestuvningen af indgaaede Dampskibe er gaaet op fra 00 Ton i 88 til Ton i 890 og Bestuvningen af udgaaede Dampskibe fra 600 til Ton.

13 V Denne Stigning er væsentlig begrundet deri, at Korntransporten i de senere Aar saagodtsom udelukkende er bleven besørget af Dampskibe og at Stykgodstransporten mere og mere overtages af de rutegaaende Dampskibe. Regnet efter Bestuvningen skulde i Procent, altsaa vel / af de indførte, og 8. Procent af de udførte Varer være transporteret i Dampskibe. De tilsvarende Forholdstal for det foregaaende Aar var 6.9 og 9. Procent. Af den samlede med Ladning ind- og udgaaen.de Tonnage, Seil og Damp underet, faldt Ton eller 6. Pct. paa norske og Ton eller.-8 Pct. paa fremmede Fartoier (Tabel 6). Medens der i denne Henseende ikke er nogen særdeles væsentlig Forskjel mellem den indgaaende og den udgaaende Skibsfart, idet norske Skibe af hin besørgede 9.9 Pct. og af denne 67. Pct. - fremmede Skibe henholdsvis 0. og.8 Pct. -, stiller derimod Forholdet sig helt forskjelligt, naar man sammenligner Seilskibsfarten. med Dampskibsfarten. Regnet procentvis udgjorde nemlig paa den ene Side det norske og paa den anden Side de fremmede Flags Andel: I Seilskibsfarten. I Dampskibsfarten. Overhovedet. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede Pct..7 Pct.. Pct. 8.9 Pct. 6.8 Pct. 8. Pct Man ser heraf, at i det sidste Aar / af Seilskibsfarten og mere end Halvparten af Dampskibsfarten er bleven besorget af norske Skibe. Af Tabellen fremgaar bl. a., at de norske Fartoiers Andel i Transporten for Dampskibsfartens Vedkommende, efter i nogle Aar at have været stationær, nu synes at være. Stigende. Hvad Seilskibsfarten angaar, gik de fremmede Fartoiers Andel i Aarene mellem 870 og 877 op fra Pct. til 0.. Pct., medens der fra det sidstnævnte Aar indtraadte en afgjort Tilbagegang, om der end i enkelte Aar kan have vist sig en ubetydelig Stigning.

14 vi I Tabel 9 o. flg. er der gjort Rede for den samlede udenrigske Skibsfart under n or sk Flag og den derved indvundne Fragtfortjeneste. Efter de foreliggende Opgaver Tabel 9 (kfr. Tabel, Side 0 og Anm. samt Side 8 og 9 Anm.) er der af norske Fartøjer ialt udfort 7 9 Reiser, hvoraf 77 mellem Norge og Udlandet og mellem fremmede Havne indbyrdes. Disse Reiser falde under folgende Hovedgrupper: Seilfartoier. Dampfartoier. Antal Reiser. Antal Reiser. Ankomne til Norge fra Udlandet Ladte Ball Ankomne til Udlandet fra Norge Ladte Ball Ankomne i Fragtfart Ladte Ball Tilsammen Ladte Ball Ialt I Lobet af 890 sysselsattes i udenrigsk Fart gjennemsnitlig 60 Dampskibe, dr. 6 8 Ton, og 08 Sejlskibe, dr Ton. Gaar man nu ud fra, at Dampfartoi med Hensyn til Effektivitet veier op mod Seilfartoier et Forhold, som ved lignende Beregninger tidligere har været benyttet, men som maaske tør være noget for lavt for de kortere Farvandes Vedkommende faar man ud, at der i 890 skulde til udenrigsk Fart have været til Disposition 6 beregnede Fartøjer med en Drægtighed al Ton. Paa hvert beregnet Fartoi falder der altsaa gjennemsnitlig. Reiser, og da Drægtigheden at de med Ladning ankomne Fartøier var Ton, skulde hvert Fartoi overhovedet have havt.60 Ladning paa Kjølen. Udføres denne Beregning særskilt for Dampfartoierne, vil man finde, at hvert af disse gjennemsnitlig har udfort Reiser og havt noget over 7 Ladninger paa Kjolen. Den ved vor udenrigske Skibsfart optjente Brut tofr agt er beregnet saaledes:

15 VIT Aar. For Sejlskibe. For Dampskibe. Tilsammen. Kr. Kr. Kr _ Efter dette skulde vore Fartøjer i 890 have opseilet 8 Millioner Kr. mindre end i det foregaaende Aar; denne Formindskelse falder udelukkende paa Seilskibene, for hvilke Fragtbelobet er gaaet ned med / Million Kr., medens det derimod for Dampskibene er steget med / Million Kr. Naar bortsees fra 889, var imidlertid det samlede Fragtbelob storre end i noget tidligere Aar; i de Aar, som komme nærmest, nemlig 87 og 88, udgjorde det henholdsvis og Kr. Sammenlignes Bruttofragten med den i udenrigsk Fart sysselsatte Tonnage, vil man finde, at der i 890 optjentes for hver Seilskibston 7.9 Kr. og for hver Dampskibston 9. Kr. mod henholdsvis folgende Belob i de foregaaende Aar: Seilskibe 70 Kr. Kr. 7 Kr. Kr. 9 Kr. 7 Kr. 6 -Kr. 67 Kr. Dampskibe Dampskibenes Indtægter have dog i Virkeligheden været noget større, da der i den opgivne Bruttofragt ikke er medregnet den Fragt, som er opseilet indenrigsk Fart af Fartoier, der sysselsættes i kombineret inden- og udenrigsk Fart. Ligeledes maa der tages Hensyn til, at de Dampskibe, der have været sysselsatte i Frugtfarten til Nordamerika samt i Fragtfart i kinesiske Farvande, have havt Kul og Havneudgifter frit; se nærmere herom Anm. Side 0. Den i de sidste Aar optjente Bruttofragt fordeler sig paa folgende Maade mellem den n or sk e F ar t o: Skibsfarten mellem Norge og Udlandet, og F r ag t far t en : Aar. Norsk Fart. Fragtfart. Seilskibe. Dampskibe. Tilsammen. Sejlskibe. Dampskibe. Tilsammen. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

16 Til nærmere Oplysning om Hovedfelterne for den norske Skibsfart hidsættes omstaaende Tabel, der viser den paa de forskjellige Lande optjente Bruttofragt saavel i 890 som -- for Sammenligningens Skyld ogsaa i 889 og 888. (Se næste Side.) Det vigtigste Felt for vor Handelsflaades Virksomhed har i de senere Aar været Farten mellem Nordamerika og Europa, navnlig England. Ved Deltagelse i Exporten fra de Forenede Stater have norske Skibe i 890 optjent Kr. (mod. Mill. Kr. i 889,.6 Mill. Kr. i 888 samt.7 Mill. Kr. i hvert af Aarene 887 og 886); lægges hertil det ved Skibsfarten fra de Britiske Besiddelser i Nordamerika optjente Belob, Kr., samt endvidere Kr. som Udbytte af den indgaaende Skibsfart paa disse Lande, udkommer et samlet Belob i 890 af vel Mill. Kr. (i 889: vel 6 / Mill. Kr., i 888: vel 6 Mill. Kr., i 887: henved 6 Mill. Kr. og i 886: Mill. Kr.) eller henved en Trediedel af den hele Bruttofragt. Ved Transport fra England optjentes henved / Mill. Kr., fra Norge 6 Mill. Kr. og fra Sverige 0 / Mill. Kr. Tages derimod Hensyn til de Lande, til hvilke Ladningerne føres hen, falder den største Bruttofragt paa Storbritannien og Irland med Kr., dernæst paa Sydamerika med Kr., Frankrige med Kr., Norge med Kr., Tyskland med Kr., o. s. v. Sammenholdes disse Tal med de tilsvarende Tal for 889, vil det sees, at Bruttofragten paa Sydamerika er gaaet ikke ubetydeligt ned. Bruttofragten for Vestindien, Mexiko og Centralamerika viser en Stigning fra Mill. i 889 til over 0 Mill. i 890, hvilket væsentlig maa henføres til Forøgelsen i Frugttraden, om end Tilvæxten maaske ogsaa for nogen Del kan antages at hidrore fra Opgavernes større Fuldstændighed for sidstnævnte Aar. Antallet af rømte norske Søfolk og af de efter tidligere Rømninger hjemkomne Søfolk er af Indrulleringscheferne opgivet til: Romte Bjemkomne Efter de fra Konsulerne meddelte Opgaver over Søfolk, rømte fra norske Farteier, skulde derimod Antallet udgjøre:

17 Bruttofragt (udtrykt i Tusinder af Kr.) optjent af norske Fartoier. Lande. For Indgaaende For Udgaaende. Tilsammen Storbritannien 90.o og Irland 9.o 60 0.o o Sydamerika 07.6 Forenede 90.o Stater s 68.s 88.s Norge Britisk Nordamerika.. Frankrige Vestindien, Mexiko og Centralamerika Tyskland Sverige Rusland og Finland Afrika Spanien Italien og Østerrige Holland Syd- og Ostasien Belgien Australien Danmark med Island og Færøerne Portugal Tyrkiet, Rumænien, Grækenland 7 90.o o o 80.o 0.o.0 96.o o o 76.o 9.o 90.o o 000.o 00.o s o o o 8 80.o 0 0.o 6 6.o o 679.o 7 69.o o 87.o o 60.o 696.o 8.o 6.o 86.o 76..o 67.o 69.o 677.o 0.o 06.o.o o 77.o. 6..o Tilsammen ' *) *) Da disse Summer indbefatte saavel den for Indgaaende som den for tidgaaende optjente Fragt og saaledes hvert Fragtbeløb er regnet to Gange, blive de her opførte Beløb netop det dobbelte af den samlede Bruttofragt.

18 Begge Slags Opgaver vise altsaa Formindskelse i Antallet af Romninger i 890. Soin tidligere bemærket, indeholde Indrulleringschefernes Opgaver kun en Del af det virkelige Antal af Romte, medens paa den anden Side Konsulernes ' Opgaver vise et. for stort Antal, idet disse blandt de Romte opføre en stor Del Udhendinger og rimeligvis ogsaa endel tidligere romte, men atter forhyrede norske Søfolk. Af opsparede Hyrebeløb hjemsendtes i 890 gjennem de forenede Rigers Konsuler af norske Sømænd tilsammen 7 7 Kroner (kfr. Meddelelser fra det statistiske Centralbureau, 9de Bind, No. ). I de foregaaende Aar vare de tilsvarende Tal følgende: Antal Sømænd Kroner Siden denne Foranstaltnings Begyndelse i Mai 869 og indtil Udgangen af 890 er der af 0 9 Sømænd hjemsendt ialt Kroner. Betydelige opsparede Belo)) hjemsendes forovrigt paa anden Maade, bl. a. gjennem skandinaviske Sømandshjem. Det statistiske Centralbureau, Kristiania den 6de Marts 89. A. N. Kimr. Aug. C. Mohr. +-

19 Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 890. (Situation de la marine marchande à la fin de l'année 890.)

20

21 flandelsfiaade 890. Tabel. Ha.ndelsflaaden ved Aarets Udgang. a. bampfartoier og Seilfartoier underet. Landsdele. ) I I I 6 Samtlige Fartoier. Fartoier over 0 Ton. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. I. Riget Heraf Rigets Bygder Byer II. Bygtierne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken II. Byerne amtsvis. Smaalen.ene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken G V. Bygderne fogderivis. Idde og Marker... Moss Aker og Follo Buskerud Jarlsberg Larvik Bamle IC ) Skibe, der tilhøre flere forskjellige Eiere, ere som hidtil anseede hjemmehørende der, hvor den korresponderende Reder er bosat. Opgaverne vise derfor ikke noiagtigt, hvorledes Eiendom i Skib er fordelt mellem de forskjellige Landsdele, og specielt ikke, hvorledes den er fordelt mellem Land og By, idet det ofte er Tilfældet, at Parter af Skibe, der bestyres i Byerne, eies i de omliggende Landdistrikter.

22 ilandelsflaade 890. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. (Forts.) Dampfartøier og Seilfartøier underet. Landsdele. I 6 Samtlige Fartøjer. Fartøjer over 0 Ton. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. IV. Bygderne fogderivis. (Forts.) Nedre Telemarken Nedenes Mandal Lister Toederen og Dalene Ryfylke Sondhordland Nordhordland ,. Hardanger og Voss sogn Sønd- og Nordfjord Sondmor 68 6 Romsdal 7 9 Nordmor Fosen Orkedalen Strinden og Selbu Stjør- og Vandalen ' Inderoen Namdalen Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromso ' Alten i 8 - Hammerfest S 07 6 Tanen Varanger i 8 - S V. De enkelte Byer. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad MOSS Son Hvitsten Drøbak Kristiania Drammen Holmsbu Svelviken Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø S Langesund

23 Handel sflaade 890. Tabel I (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. (Forts.) Dampfartøier og Seilfartoier underet. Landsdele. 6 Samtlige Fartøier. Fartøier over 0 Ton. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. V. De enkelte Byer. (Forts.) Stathelle Brevik Porsgrund Skien Osterrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogudal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Flare Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bodo Tromso Hammerfest Vadsø Varde

24 ilandelsflaade 890. Tabel I (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. Dampfartoier og Seilfartoier særskilt. Landsdele. Antal. I 6 Dampfartoier. Seilfartoier. Bemanding. Antal. Bemanding. I. Riget Heraf Rigets Bygder.. Byer O II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus - Buskerud - Jarlsberg og Larvik 0 6 Bratsberg 0 Nedenes Lister og Mandal 0 Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus ) 7 89 Romsdal - Sondre Trondhjem 76 Nordre Trondhjem 7 Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Tilhore Amtskommunen,

25 7 Handersflaa,de 890. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. (Forts.) Dampfartoier og Seilfartøier særskilt. Landsdele. i I Dampfartøier. I I e Seilfartøier. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. IV. De enkelte Byer.') Fredrikshald Fredrikstad Moss Drøbak Kristiania Drammen Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero Langesund Brevik Porsgrund Skien Østerrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bode Tromso Vadsø , I AIM ) Her er alene opført de Byer, hvor Dampskibe ere kjemmehørende; for de øvrige se Side fg.

26 Handelsflaa,de 890. Tabel l (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. C. Dampfartoier og Seilfartoier over 0 Ton. Landsdele. Dampfartoier. Antal. Bemanding. 6 Seilfartoier. Antal. Bemanding. I. Riget Heraf Rigets Bygder.. Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken 0 ) III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Iergenhus Romsdal Sondre Trondhj em Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Tilhøre Amtskommunen

27 Tabe (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. C. (Forts.) Dampfartøier og Seilfartøier over 0 Ton. Handelsflaade 890. Landsdele. I I I Dampfartoier. Seilfartoier. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. IV. De enkelte Byer. ) Fredrikshald Fredrikstad Moss Drobak Kristiania Drammen Holmestrand Tønsberg Sandefjord Kragere Brevik Porsgrund Skien Østerrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Farsund Egersund Sandnes Stavanger Haugesund Bergen Flop) Aalesund Molde Kristiansund Trondhj em Levanger Stenkjær Bodø Tromso Vadsø i Si ) Se Note Side 7,

28 Handelsflaade 890., MMINONIMIMMI, = 0, 0 Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. d. Dampfartoier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig have været sysselsatte. AMMON& I. Dampfartoier. Landsdele. Indenrigsk Kystfart. Udenrigsk Fart. Sæl-, Hvalros-, Hvalog Bottlenosefangst. Antal. Antal. Antal. I. Riget Heraf Rigets Bygder.. Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ill. Byerne anitsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken

29 Handelsflaade 890. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. d. (Forts.) Dampfartoier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig have været sysselsatte. Landsdele. 6 Indenrigsk Kystfartl samt indenrigske Fiskeexpeditioner. Antal. Seilfartoier. Udenrigsk Fart. Sml-, Hvalros-, Hvalog Bottlenosefangst. Antal. Antal. I. Riget Heraf Rigets Bygder.. Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik.... Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhns Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Byerne. amtsvis. Sin aalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem... Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken lay

30 tlandelsflaade 890. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. e. Dampfartoier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding. Fartøiernes Antal.. Riget. Bemanding. I I 0. Rigets Bygder.. Rigets Byer. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. Nominel Hestekraft. 8Under 0 Ton Tilsammen on 0 Under 0 Ton Tilsammen Under 0 Ton over i). I. Dampfartoier overhovedet: II. Dampfartoier, beskjæftigede i indenrigsk Kystfart: III. Dampfartoier, beskjetigede i udenrigsk Fart: Tilsammen IV. Dampskibe, beskjæftigede ved Sml-, Hvalros-, Hval- og Bottlenosefangst: Under 0 Ton _ D I ii Tilsammen ) Se ovenfor under I, 0

31 f. Tabel l (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. Handelsflaade Seilfartøier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, og Bemanding. Fartøiernes Rigets Bygder. Antal. Bemanding.. Riget. Antal. Bemanding. Bemanding.. Rigets Byer. Antal. Under 0 Ton ' Tilsammen I. Seilfartoier overhovedet: II. Seilfartoier, beskjæftigede i indenrigsk Kystfart samtve indenrigske Fiskeexpeditioner : Under 0 Ton Tilsammen Under 0 Ton over 00 ) III Tilsammen 09 Under 0 Ton Tilsammen 0 Se ovenfor under I. Seilfartoier, beskjæftigetle i udenrigsk Fart: Iv. Seilfartoier, beskjetigede ved Stel-, Hvalros-, Hval- og Bottlenosefangs :

32 ilandesflaade Tabel. Handelsflaadens Tila. Damp- Landsdele. I I I 6 7 I 8 Nybyggede i Norge. Nybyggede i Udlandet for norsk Regning. Tilgang. Ellers tilkjobte fra Udlandet. Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. Antal. Antal. Antal. I. Riget Fartøjer over 0 Ton. A f samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Søndre Bergenhus... Romsdal Søndre Trondhjem. Nordland Tromso ' 70 III. De enkelte Byer. Fredrikshald.... Fredrikstad Moss Drøbak Kristiania Tønsberg Sandefjord Kragerø Brevik Skien Risør Arendal Grimstad Egersund Stavanger Skudeneshavn Haugesund Bergen Flom Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Mosjøen Bodø Tromso Sat ud af Fart; Maskinen udtaget.

33 ilandeisflaade 890. gang og Afgang i Aarets Leib. fartøjer. Solgte til Udlandet. 0 I I6 Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Afgang. Forliste. Ophuggede. Antal. Antal. I Antal. I Antal. Landsdele I. Riget. Fartoier over 0 Ton. Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder. Byer li II. Bygderne amtsvis. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Sondre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordland. Tromso i. 8 III. De enkelte Byer. Fredrikshald. Fredrikstad. Moss. Drøbak. Kristiania. Tønsberg. Sandefjord. Kragerø. Brevik. Skien. Risør. Arendal. Grimstad. Egersund. Stavanger. Skudeneshavn. Haugesund. Bergen. Flom Aalesund. Molde. Kristiansund. Trondhjem. Mosjøen. Bodo. Tromso.

34 Randelsflaade 890. Landsdele. Nybyggede i Norge. Antal. 6 Tabel (Forts.. Handelsflaadens Tilb. Seil- 6 7 Nybyggede i Udlandet for norsk Regning. Tilgang. Ellers tilkjøbte fra Udlandet. Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. Antal. Antal. I. Riget Fartøjer over 0 Ton. Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer.. II. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Søndre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud - Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... i Stavanger Bergen Nordre Bergenhus... Romsdal Søndre Trondhjem... Nordre Trondhjern... i Nordland Tromso i Finmarken Iv. Enkelte Byer. Tønsberg Kragero Arendal Kristiansand Stavanger Afriggede

35 gang og Afgang i Aarets Leib. fartøjer. 7 Handelsflaade Solgte til Udlandet. Antal. Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Afgang. Forliste. Ophuggede. Antal. Antal. Antal. Landsdele I. Riget. Fartoier over 0 Ton. Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder. Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhj em. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken ) III. Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandai. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhj em. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. IV. Enkelte Byer. Tønsberg. Kragerø. Arendal. Kristiansand. Stavanger.

36 Handelsfiaade 890. Tabel. Antal og Drægtighed af de i Aarets Lob i Norge eller i Udlandet for norsk Regning nybyggede Fartoier. Bygningssteder. I 6l7 89 Under 0 Ton. 0-0 Ton, 0-00 Ton Ton Ton, Ton. over 000 Ton. Tilsammen. Antal. a. Dampfartoier. g edenes Fogderi - - i -, - - i Hardanger og Voss Do - - i i 9 Ross - - i - - Kristiania Sandefjord Kristiansand - i - 8 Stavanger Bergen Trondhjem - 6 Sverige Storbritannien og Irland Tyske Havne v. Nordsøen Tilsammen i b. Seilfartoier. Rigets Bygder Byer Storbritannien og Irland - i 0 Tilsammen Bygderne fogderivis. Buskerud Nedenes Lister - Ryfylke Sondhordland Hardanger og Voss Nordhordland Sogn Sondmor i Romsdal Nordmør Strinden og Selbu - - Fosen Stjør- og Værdalen.... i Indereen i C Uopgivet i 6C De enkelte Byer. Son Kragere, Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand - I - - Sogndal : Sandnes i i 6 Bergen Aalesund Stenkjær ( Namsos i 7`, Tromso i 6', A nm. De i Norge nybyggede Fartoier ere i denne Tabel ordnede efter sine Bygningssteder, ikke efter sine Hjemsteder; deraf Forskjellen mellem Tabel og.

37 9 Handelsilaade 890. Tabel. Oplysninger om de hjemmehørende Fartøiers Bygningsmateriale.') il! Fartøiernes Dampfartøier af Jern eller Staal. Dampfartøier af Træ. Seilfartoier af Jern eller Staal. Seilfartoier af Træ. Antal. Antal. Antal. Antal. I. Riget. 'Under 0 Ton Tilsammen A H. Enkelte Byer. Kristiania Drammen Tønsberg Larvik Kragero Porsgrund Arendal Grimstad Stavanger Bergen Trondhjern ,) Opgaverne tildels ufuldstændige. *

38 ilandeistiaacie Tabel. Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe. I I I I I 9 Uoplyst, Ellers. Ialt. hvorledes. Strandede. Kantrede. Sammen- Sunkne stod. Søen. Forladte Savnede. I. Fartoiernes Antal og Storrelse. Under 0 Ton over Tilsammen ) 0 ) i o ) 0 ) 6 7 ) Fartøiernes Alder. Under Aar over 0 Ub ekj endt Tilsammen III. Fartøiernes Bygningssted. Norge Sverige Storbritannien og Irland.. Rusland Tyskland Holland Frankrige Spanien Italien Østerrige Brit. Besiddelser i Amerika Amerika Uopgi vet Tilsammen ) Heraf 7 Dampskibe, drægtige 688 Ton. ) Heraf Dampskibe, drægtige 68 Ton. 8) Heraf Dampskib, drægtigt 070 Ton. ) Heraf Dampskib, drægtigt 8 Ton. a) Heraf Dampskib, drægtigt 89 Ton,

39 Handelsflaade 890. Tabe (Forts.. Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe. Stran- Sammenstod. Kantdede. rede. Sunkne Søen. 6 8I9 Ellers. Forladte Savnede. Uoplyst, hvorledes. Ialt. Iv. Ladningens Beskaffenhed. Is Trælast Sild, Tran, Spæk Korn Kul, Jern Sukker Sten, Tag- og Mursten... Palmekjerner, Frugt Petroleum,Terpentin,Harpix Stykgods Salt Huder Ballast Uopgivet Tilsammen V. De ombordværende Personer og deres Skjæbne. Besætningens Antal, Foreren inkl. Heraf opgivet som omkomne (Opgaven ufuldstændig): Af Besætningen Passagerer VI. Af de i Aarets Lob anmeldte Forlis indtraf: Aar og Aarstid Ialt. Januar Februar Marts April Mai Juni Juli August September Oktober November December Vaaren Sommeren Hosten Vinteren Uopgivet Tilsammen Tonnage ) 76 8 ) ) Heri medregnet Forlis, hvoraf et, 9 Ton, vedkommer 880, et, 6 Ton, 88, et, 0 Ton, 88, et, 99 Ton, 886, to, Ton, 887, seks, 76 Ton, 888 og tre, 87 Ton, for hvilke Oplysning om Tiden ikke er meddelt.

40 Handelsflaade 890. Tabel (Forts.). Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe. Antal Far- Wier. Antal Far teier. VII. Stedet, hvor Forliset er foregaaet. Ved Filtvet. - Færder I Kristianiafjorden Ved Ula Paa Tangenskjær ved Langesund - Tromøen - Lister Ved Aaensire - Obrestad... Paa Kolnes Strand... Ved Gaarden Grodem I Sævereidfjorden Paa Bergens Leden Ved Stabben Fyr Udenfor Valdersund I Herø Ved Bodø Paa Hjertøen ved Bodo Ved Lyngvær - Grote I Harjangen - Ofoten - Balstad - Nordland - Berg - Maalselven Ved Vardø... - den norske Kyst I Onega - Ishavet Ved Gefle - Grisslehamn - Stockholm Ved Femern I Østersøen Paa Vresens Grund nær Nyborg Ved Falster Kjobenhavn. - Refsnæs Paa Sjælland Anholts Rev Ved Trindelen I Kattegat... Ved Hamstholmen I Skagerak.... Ved Agger Kanal... Paa Jyllands Vestkyst. Ved Jylland den danske Kyst.. Island - Amrum I Nordsøen Udenfor Rotterdam Ved den hollandske Kyst - Blankenberghe - Ostende Paa Doggerbank Ved Ship Wash Nærheden af London. Lateris 7 98 Transport I Nærheden af Gravesend. Ved Dover Paa Goodwin Sand.... Ved Dungeness Udenfor Fleetwood..... Paa Isle of Man... - Arran Island i Nærheden i,a;ns; Ved Øen Stroma i Pentland Firth - Ariscraig, Skotland... - Dunbar - North Berwick Paa den skotske Kyst.. Ved Hartlepool. Paa Englands Vestkyst. - den engelske Kyst - Irlands Vestkyst.. I Indløbet til Dunkerque. - den franske Bugt Ved La Nouvelle. I Bilbao Havn Ved Lissabon.. - Tanger I Middelhavet Ved Lagos, Afrika - Kapstaden - Port Natal..... Paa en 0 udenfor Madagaskar Ved Bahia Blanca Paa Montevideos Havn - Laplatafloden.. Ved Rio de Janeiro. - Mossoro - Ceara - Macau Natal, Rio Grande - Rio Grande Bar Paa Kysten af Brasilien Ved Alvarado - Barbadoes - Port au Prince - Haiti - Great Inagua.. Paa Albago Islands Rev Ved Cuba - Colorado Rev Paa Roncador Bank, karaibiske Flay I den mexikanske Golf.. Paa Kysten af Yucatan - - Florida... Ved Horn Island.. - Watlings-Oerne... - Delaware Breakwater. Paa Sable Island..... Ved Magdalene-Øerne - New Foundland Prince Edwards Island.. - Kap Breton - de australske øer. I Atlanterhavet... Uopgivet Tilsammen 98 Anm. 6 Fartoier ere senere blevne kondemnerede ; af disse var strandede, forlist efter Sammenstød, forladt i Søen, 7 forliste «ellers. for savnes Oplysning om dø nærmere Omstændigheder Ted. gorliset.

41 Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 890. (Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'étranger pendant l'année 890.)

42

43 Norsk Fart 890. Tabel 6. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Fartøiers Nationalitet. 6 Nationalitet. Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. Antal. Antal. I. Ankomne: Norske Svenske Danske Britiske Russiske og Finske 7 99 Tyske Hollandske Franske Spanske Tilsammen Tilsammen Fremmede XIXȦfgaaette: Norske Svenske Danske Britiske Russiske og Finske Tyske Hollandske Franske Spanske Tilsammen õí78 Tilsammen Fremmede A n m. Fra Toldsteder i det sondenfjeldske Norge er efter,originalopgavernes Udvisende udklareret omtrent 70 svenske Seilfartoier (med en Drægtighed af ea. 000 Ton) flere end indklareret, hvilken Uoverensstemmelse er rettet paa den Maade, at et til Forskjellen mellem de incl- og udklarerede Fartoier svarende Antal er opgivet som ankommet i Ballast fra svenske vestlige Havne til «uopgivne Toldsteder».

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. o. No. c. TABELLER VEDKOM ME ND E NORGES SKIBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaaftiged.e i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877.

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKBSFART AARET. UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet efter

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt : Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling.

Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling. Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling. Af A. N. Kiær. (Foredrag holdt i den statsokonomiske forenings mode den 27de februar 1893). Særtryk af.statsøkonomisk titisskrift.. 1894,

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere