Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest"

Transkript

1 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest December 2016

2 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give. Prospektet indeholder os bekendt alle væsentlige oplysninger af betydning for foreningens potentielle medlemmer. Foreningens vedtægter er bilag til dette prospekt. 1 Dette prospekt kan til enhver tid inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres af bestyrelsen. Årsrapporter og anden information, mv. kan hentes på foreningens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til foreningen. Prospektet træder i kraft den 1. december Bestyrelsen i Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest København, den 14. november 2016 Lisa Herold Ferbing Niels Mazanti Jes Damsted Kjeld Iversen Formand Næstformand Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Foreningens navn, adresse m.v Formål... 3 Foreningens bestyrelse... 3 Investeringsforvaltningsselskab... 3 Foreningens investeringsrådgiver... 3 Depositar og bevisudstedende institut... 3 Revision... 3 Tilsynsmyndighed... 3 Klageansvarlig... 3 Årsrapport... 3 Fund Governance, etik... 4 Foreningens afdelinger... 4 Afdeling Balance Afdeling Balance Afdeling Otium 2022-Pension... 5 Afdeling Otium 2019-Pension... 7 Risici og risikostyring... 8 Udstedelse, handel og skat... 9 Tegning, opbevaring og navnenotering... 9 Handel, kurser og børsnotering... 9 Udbytte Emissions- og Indløsningskurser Beskatning af foreningen og afdelingerne Foreningens administration og aftaler Aftale om depositar Aftale om markedsføring Aftale om investeringsrådgivning Aftale om prisstillelse i markedet Aftale om ejerbog Aftale om administration (investeringsforvaltning) Administrationsomkostninger Prospektet henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning og i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring uden for Danmark. Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og prospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. 2

3 Foreningsoplysninger Foreningens navn, adresse m.v. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20, 1209 København K Tlf: , Fax: Hjemmeside: Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest (kapitalforening). Hjemsted: Københavns kommune. Stiftelse: 22. marts 2001, Finanstilsynet FT-nr , Erhvervsstyrelsen CVR-nr Formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en eller flere investorer, at skabe et afkast til foreningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Foreningen er en kapitalforening. Foreningen investerer fortrinsvis i afdelinger af investeringsforeninger. Foreningens afdelinger retter sig fortrinsvis mod pensionsopsparing og selskabsmidler/midler under virksomhedsordningen. Foreningens bestyrelse Ledelsesrådgiver, cand.jur. & Executive Coach Lisa Herold Ferbing (formand) Linde Allé 5, 3460 Birkerød Ansættelsessted: Selvstændig Finansdirektør Niels Mazanti (næstformand) Livornovej 6, 2300 København S Ansættelsessted: C.L. Davids Fond og Samling Cand.merc., Direktør Kjeld Iversen Humlevej 12, 8240 Risskov Ansættelsessted: Selvstændig Cand.merc.jur., Management konsulent Jes Damsted Parsbergsvej 58, 2830 Virum Ansættelsessted: Selvstændig Investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S Telefon Badstuestræde 20, 1209 København K Telefax Direktion: Niels Erik Eberhard CVR-nr Foreningens investeringsrådgiver Lån & Spar Bank A/S Telefon Højbro Plads 9 11, Postboks 2117 Telefax København K CVR-nr Depositar og bevisudstedende institut Lån & Spar Bank A/S Telefon Højbro Plads 9 11, Postboks 2117 Telefax København K CVR-nr Revision Ernst & Young P/S Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr ). Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg v/statsaut. revisor Rasmus Berntsen og statsaut. revisor Ole Karstensen Tilsynsmyndighed Finanstilsynet Telefon Århusgade 110 Telefax København Ø Hjemmeside: Klageansvarlig Private investorer kan indgive en klage ved at ringe eller skrive til foreningens investeringsforvaltningsselskab, att. den klageansvarlige. Yderligere oplysninger fås på foreningens hjemmeside. Private investorer kan endvidere anke forhold vedrørende foreningen til Ankenævnet for Investeringsfonde, Amaliegade 8 B 2, Postboks 9029, 1022 København K, telefon , telefax Yderligere information fås på Årsrapport Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsrapport aflægges i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. 3

4 Fund Governance, etik Bestyrelsen har gennemgået et sæt anbefalinger om fund governance fra brancheorganisationen Investeringsfondsbranchen, IFB (se og vurderet, at man lever op til dem. Dog har foreningen af hensyn til kontinuitet en 2-årig valgperiode for bestyrelsesmedlemmer samt ingen begrænsning i antal valgperioder. Bestyrelsen har fastlagt et etisk regelsæt for foreningens investeringer samt et regelsæt for foreningens udøvelse af stemmerettigheder. Begge kan findes på foreningens hjemmeside. Administrationen heraf og vurderingen i konkrete sager sker i aktiv dialog med foreningens investeringsrådgiver. Foreningen køber ikke aktier i virksomheder, der bevidst og gentagne gange bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder på de markeder, hvor virksomheden arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse. Foreningen køber ikke aktier i virksomheder i lande, som er genstand for handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. Hvis et selskab vurderes at overtræde retningslinjerne, vurderes selskabets egen information om baggrunden og hensigterne. Afhængigt heraf sælges eller fastholdes investeringerne. Foreningen vil ikke eje værdipapirer i virksomheder, der producerer våben eller tobak. Underleverandører er ikke omfattet af dette, ligesom der fokuseres på virksomhedernes kerneaktiviteter. Foreningens afdelinger Afdelingernes midler placeres via anerkendte børser (regulerede markeder), herunder børser, der er beliggende i den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område, eller et marked, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Afdelingernes risikoprofiler søges fastholdt ved de fastlagte investeringsrammer. Foreningens afdelinger er følgende: Afdeling Balance 80 Stiftet i 2003 FT-nr SE-nr Afdeling Balance 60 Stiftet i 2001 FT-nr SE-nr Afdeling Otium Pension Stiftet i 2012 FT-nr SE-nr Afdeling Otium Pension Stiftet i 2003 FT-nr SE-nr Foreningen eller den enkelte afdeling kan optage kortfristede lån på højst 10% af dens formue for at indløse andele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler. Foreningen eller en afdeling heraf må ikke stille garantier for tredjemand. Afdelingerne er bevisudstedende. Beviserne foreningsandelene - udstedes i stykker á kr. 100 gennem VP Securities A/S (VP), hvor andelene også registreres. Andelene er frit omsættelige. Ingen andele har særlige rettigheder. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine beviser indløse. Afdelingerne er akkumulerende, idet afdelingernes nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingernes formue. Afdelingerne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Afdeling Balance 80 Afdelingen investerer i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed og må højst investere 75% af formuen i én afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut. Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter og kan placere likvide midler i bankindskud indenfor en ramme på 10% af formuen. Investeringerne sker i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt kapitalforeningens vedtægter. Bestyrelsen har fastsat, at afdelingen fortrinsvis investerer i andele af investeringsforeninger optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S, primært afdelinger af investeringsforeningerne Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou og kun instrumenter udstedt i DKK. Andele i afdelinger med aktier, erhvervsobligationer og tilsvarende, herunder andele med erhvervs- og high yield obligationer samt emerging markets obligationer, samt direkte investeringer i disse instrumenter, kan udgøre mellem 60% og 100% af formuen. Risikoprofil På risikoskalaen (se nedefor) er afdelingen placeret i kategori 4, hvilket indikerer en mellem risiko. I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingen risikoklassificeret med farven gul. Afdelingen fører en aktiv allokeringsstrategi og tilpasser sammensætningen af aktivklasser i porteføljen efter udviklingen i markederne og økonomien. Forretningsmæssige og finansielle risici Afdelingen er påvirket af de risikofaktorer, der gælder for obligations- og aktiemarkederne og er omtalt i afsnittet om Risici og risikostyring, herunder punkterne Generelle risici samt Særlige risici for obligationsmarkederne og Særlige risici ved aktiemarkederne. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal de seneste fem år (bemærk ændring i investeringsstrategien i 2016). Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio.kr. Årets nettoresultat -0,5 9,7 6,0 7,6 1,5 Investorernes formue 131,6 165,7 151,6 120,6 97,0 Cirkulerende andele i stk. 88,7 104,5 92,0 69,4 55,2 4

5 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi pr. andel, kr. 148,40 158,59 164,70 173,72 175,79 Udlodning, kr. pr. andel Udlodning, pct. pr. andel Årets afkast i % -0,71 6,86 3,85 5,48 1,19 Sharpe ratio 5 års gennemsnit *) 0,41 0,69 1,15 1,37 0,94 Standardafvigelse 5 års gennemsnit *) 5,22 5,30 5,13 3,34 3,16 Omkostningsprocent 0,28 0,24 0,20 0,21 0,26 Omsætningshastighed 0,05 0,10 0,13 0,04 0,08 ÅOP 0,32 1,32 1,16 1,06 1,02 Benchmark Intet Historiske nøgletal og afkast er ingen indikation for fremtidige nøgletal og afkast. ÅOP er ændret fra 2012, hvor omkostninger i de afdelinger, der investeres i, er medregnet. Ved udgangen af 1. halvår 2016 var afdelingens resultat på 1,1 mio.kr., formue på 83,9 mio.kr. og afkast 1,32%. Afdeling Balance 60 Afdelingen investerer i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed og må højst investere 75% af formuen i én afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut. Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter og kan placere likvide midler i bankindskud indenfor en ramme på 10% af formuen. Investeringerne sker i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt kapitalforeningens vedtægter. Bestyrelsen har fastsat, at afdelingen fortrinsvis investerer i andele af investeringsforeninger optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S, primært afdelinger af investeringsforeningerne Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou og kun instrumenter udstedt i DKK. Andele i afdelinger med aktier, erhvervsobligationer og tilsvarende, herunder andele med erhvervs- og high yield obligationer samt emerging markets obligationer, samt direkte investeringer i disse instrumenter, kan udgøre mellem 40% og 80% af formuen. Risikoprofil På risikoskalaen (se nedefor) er afdelingen placeret i kategori 4, hvilket indikerer en mellem risiko. I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingen risikoklassificeret med farven gul. Afdelingen fører en aktiv allokeringsstrategi og tilpasser sammensætningen af aktivklasser i porteføljen efter udviklingen i markederne og økonomien. Forretningsmæssige og finansielle risici Afdelingen er påvirket af de risikofaktorer, der gælder for obligations- og aktiemarkederne og er omtalt i afsnittet om Risici og risikostyring, herunder punkterne Generelle risici samt Særlige risici for obligationsmarkederne og Særlige risici ved aktiemarkederne. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal de seneste fem år (bemærk ændring i investeringsstrategien i 2016). Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio.kr. Årets nettoresultat -21,0 36,1 30,2 33,5 29,2 Investorernes formue 323,4 345,0 364,8 380,3 434,9 Cirkulerende andele i stk. 293,7 281,7 273,4 260,7 276,4 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi pr. andel, kr. 110,11 122,49 133,43 145,86 157,34 Udlodning, kr. pr. andel Udlodning, pct. pr. andel Årets afkast i % -6,17 11,24 8,93 9,32 7,87 Sharpe ratio 5 års gennemsnit -0,23 0,00 1,03 1,06 0,79 Standardafvigelse 5 års gennemsnit 9,85 10,01 7,87 6,24 7,06 Omkostningsprocent 0,18 0,17 0,14 0,14 0,14 Omsætningshastighed 0,10 0,10 0,23 0,01 0,14 ÅOP 0,23 1,78 1,68 1,66 1,60 Benchmark - Intet Historiske nøgletal og afkast er ingen indikation for fremtidige nøgletal og afkast. ÅOP er ændret fra 2012, hvor omkostninger i de afdelinger, der investeres i, er medregnet. Ved udgangen af 1. halvår 2016 var afdelingens resultat på -10,4 mio.kr., formue på 451,9 mio.kr. og afkast -2,39%. Afdeling Otium Pension Afdelingen investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 162, stk. 1, nr. 8 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75% af sin formue i én afdeling af en forening. Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen placerer i likvide midler i accessorisk omfang inden for en ramme på almindeligvis 5% af formuen. 5

6 Investeringerne sker i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og kapitalforeningens vedtægters 6. Bestyrelsen har fastsat, at afdelingen fortrinsvis investerer i andele af investeringsforeninger optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S og her primært afdelinger af investeringsforeningerne Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou, at afdelingen kun kan placere i instrumenter udstedt i DKK, at andele i afdelinger med erhvervsobligationer, herunder high yield obligationer, maksimalt kan udgøre 20% af den samlede formue, at aktieandele og erhvervsobligationsandele samlet maksimalt kan udgøre 50% i 2016, derefter faldende med 5 pct.point årligt frem til 2022, samt at der ikke må investeres i afdelinger, der benytter afledte finansielle instrumenter til andre formål end afdækning. Bestyrelsen kan ændre rammerne. Afdelingens mål er at give et afkast svarende til markedsafkastet for en portefølje med samme kombination af obligationer og aktier. Afdelingen benytter ikke benchmark. Det er endvidere målsætningen at reducere afdelingens risiko løbende frem mod medio år 2022 gennem en gradvis nedbringelse af andelen af aktiebaserede afdelinger inden for følgende intervaller: Ramme for porteføljens andele i aktie- og obligationsbaserede afdelinger År Aktier (%) Obligationer *)(%) Bemærk: *) Erhvervsobligationer kan udgøre op til 20 pct.point af den samlede portefølje. Risikoprofil På risikoskalaen er afdelingen placeret i kategori 4, hvilket indikerer en middel risiko på investering i afdelingen. Risikoskalaen er nærmere beskrevet i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer. Risikoen vil aftage i takt med, at andelen af aktierelaterede afdelinger i porteføljen planmæssigt reduceres. Afdelingen styres efter en ramme for aktivallokering. Risikoen vil afhænge af såvel den generelle kursudvikling på det danske obligationsmarked som den generelle udvikling på danske og udenlandske aktie- og erhvervsobligationsmarkeder. Med en aktieandel på op til 40% af porteføljen i 2016 samt op imod 20% i afdelinger med erhvervsobligationer, samlet maksimalt 50%, vil der være en højere risiko ved at investere i afdelingen sammenlignet med f.eks. investering i en afdeling med danske obligationer, idet blandt andet aktiebaserede investeringsbeviser kan have store udsving på kort sigt. Investorer i afdelingen må derfor være opmærksomme på, at der kan forekomme udsving i værdien af investeringsbeviserne. Afdelingen er endvidere påvirket af de risici, der er omtalt i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer, herunder Generelle risici samt Særlige risici ved obligationsafdelinger, herunder kreditrisiko, og Særlige risici ved aktieafdelinger. De enkelte risikofaktorer vil skifte i betydning i takt med, at afdelingens vægtning mellem aktie- og obligationsbaserede investeringsbeviser ændres. Afdelingens generelle risiko er påvirket af såvel langsigtede som kortsigtede udsving på de finansielle markeder. Med fordelingen på såvel aktiesom obligationsbaserede afdelinger opnår afdelingen imidlertid en vis udligning mellem forskellige risikotyper. Afdelingen er afhængig af de videns ressourcer, der er knyttet til afdelingen i form af rådgiver, og som dermed har betydning for den fremtidige indtjening. I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingen, i lighed med investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul. Forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingens aktiebaserede andele kan indeholde forskellige globale og regionale aktier, og andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan indeholde forskellige globale og regionale erhvervsobligationer, er afdelingens selskabsrisiko spredt ud på et stort geografisk område. Afdelingens forretningsmæssige risiko på specifikke markeder er derfor begrænset, og udviklingen i enkelte lande vil have begrænset påvirkning på afdelingens resultat. Afdelingens placeringer i afdelinger, der investerer i erhvervsobligationer omfatter blandt andet afdelinger, der kan investere i erhvervsobligationer, som kreditvurderingsbureauer har rated som speculative grade samt i ikke-ratede erhvervsobligationer, der begge har en højere risiko end obligationer, der er ratede som investment grade. Afdelingens rentebaserede andele i danske obligationer kan udgøre op til 70% i 2016, hvorfor udviklingen i de danske renter har stor betydning for afdelingens resultat. Stigende renter vil betyde kursfald på obligationsmarkederne og dermed på de obligationsafdelinger, som afdelingen investerer i. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal siden første regnskabsår. 6

7 Hoved- og nøgletal 20131) Hovedtal i mio.kr. Årets nettoresultat 3,2 6,6 5,9 Investorernes formue 74,5 113,4 140,8 Cirkulerende andele i stk. 69,0 97,5 115,0 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi pr. andel, kr. 107,97 116,28 122,46 Udlodning, kr. pr. andel Udlodning, pct. pr. andel Årets afkast i % 7,97 7,70 5,32 Sharpe ratio 2) - - 1,20 Standardafvigelse 2) - - 5,17 Omkostningsprocent 0,38 0,26 0,25 Omsætningshastighed 4,56 0,00 0,19 ÅOP 1,72 1,55 1,45 Benchmark Intet Historiske nøgletal og afkast er ingen indikation for fremtidige nøgletal og afkast. ÅOP er ændret fra 2012, hvor omkostninger i de afdelinger, der investeres i, er medregnet. Afdelingen blev stiftet i 2012 og har aflagt regnskab for perioden 22. november 2012 til 31. december Ved udgangen af 1. halvår 2016 var afdelingens resultat på -1,1 mio.kr., formue på 141,9 mio.kr. og afkast -0,69%. Afdeling Otium 2019-Pension Den alternative investeringsfonds afdeling (herefter benævnt afdeling) kan investere sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 162, stk. 1, nr. 8 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75% af sin formue i én afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut. Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen placerer i likvide midler i accessorisk omfang inden for en ramme på almindeligvis 5% af formuen. Investeringerne sker i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og kapitalforeningens vedtægters 6. Bestyrelsen har fastsat, at afdelingen fortrinsvis investerer i andele af investeringsforeninger optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S og her primært afdelinger af Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Investeringsforeningen Gudme Raaschou, at afdelingen kun kan placere i instrumenter udstedt i DKK, at andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan udgøre op til 20% af formuen, at aktieandele og erhvervsobligationsandele samlet maksimalt kan udgøre 40% i 2016 faldende årligt med 5 pct.point frem til 2019, samt at der ikke må investeres i afdelinger, der benytter afledte finansielle instrumenter til andre formål end afdækning. Bestyrelsen kan ændre rammerne. Afdelingens mål er at give et afkast svarende til markedsafkastet for en portefølje med samme kombination af obligationer og aktier. Afdelingen benytter ikke benchmark. Det er endvidere målsætningen at reducere afdelingens risiko løbende frem mod medio år 2019 gennem en gradvis nedbringelse af andelen af aktiebaserede afdelinger inden for følgende intervaller: Ramme for porteføljens andele i aktie- og obligationsbaserede afdelinger År Aktier (%) Obligationer 1) (%) Bemærk: 1) Erhvervsobligationer kan udgøre op til 20 %-point af den samlede portefølje. Risikoprofil På risikoskalaen er afdelingen placeret i kategori 4, hvilket i et historisk perspektiv indikerer en middel risiko på investering i afdelingen. Risikoplaceringen vil forventeligt kunne fastholdes i risikoklasse 4, når anvendelse af målår 2019 slår igennem. Risikoskalaen er nærmere beskrevet i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer. Risikoen afhænger derfor af såvel den generelle kursudvikling på det danske obligationsmarked som den generelle udvikling på danske og udenlandske aktiemarkeder samt markederne for erhvervsobligationer. Det er forbundet med en højere risiko at investere i afdelingen sammenlignet med f.eks. investering i en afdeling med danske obligationer, idet blandt andet aktiebaserede investeringsbeviser kan have store udsving på kort sigt. Investorer i afdelingen må derfor være opmærksomme på, at der kan forekomme udsving i værdien af investeringsbeviserne. Afdelingen er endvidere påvirket af de risici, der er omtalt i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer, herunder Generelle risici samt Særlige risici ved obligationsafdelinger, herunder kreditrisiko, og Særlige risici ved aktieafdelinger. De enkelte risikofaktorer vil skifte i betydning i takt med, at afdelingens vægtning mellem aktie- og obligationsbaserede investeringsbeviser ændres. Afdelingens generelle risiko er påvirket af såvel langsigtede som kortsigtede udsving på de finansielle markeder. Med fordelingen på såvel aktiesom obligationsbaserede afdelinger opnår afdelingen imidlertid en vis udligning mellem forskellige risikotyper. Afdelingen er afhængig af de videns ressourcer, der er knyttet til afdelingen, herunder afdelingens rådgiver, som har betydning for den fremtidige indtjening. 7

8 I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingen, i lighed med investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul. Forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingens aktiebaserede andele kan indeholde forskellige globale og regionale aktier, og andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan indeholde forskellige globale og regionale erhvervsobligationer, er afdelingens selskabsrisiko spredt ud på et stort geografisk område. Afdelingens forretningsmæssige risiko på specifikke markeder er derfor begrænset, og udviklingen i enkelte lande vil have begrænset påvirkning på afdelingens resultat. Afdelingens placeringer i afdelinger, der investerer i erhvervsobligationer omfatter blandt andet afdelinger, der kan investere i erhvervsobligationer, som kreditvurderingsbureauer har rated som speculative grade samt i ikke-ratede erhvervsobligationer, der begge har en højere risiko end obligationer, der er ratede som investment grade. Afdelingens rentebaserede andele i danske obligationer udgør op til 85% i 2016, hvorfor udviklingen af de danske renter har stor betydning for afdelingens resultat. Stigende renter vil betyde kursfald på obligationsmarkederne og dermed på de obligationsafdelinger, som afdelingen investerer i. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal de seneste fem år. Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio.kr. Årets nettoresultat 2,6 3,6 3,9 6,1 2,9 Investorernes formue 111,9 74,9 99,1 100,6 107,1 Cirkulerende andele i stk. 83,5 53,8 67,9 64,8 67,0 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi pr. andel, kr. 134,00 139,14 145,96 155,16 159,79 Udlodning, kr. pr. andel Udlodning, pct. pr. andel Årets afkast i % 2,32 3,83 4,90 6,30 2,98 Sharpe ratio 5 års gennemsnit *) -0,10 0,11 1,45 1,66 1,12 Standardafvigelse 5 års gennemsnit *) 4,73 4,54 3,31 2,55 3,31 Omkostningsprocent 0,25 0,30 0,27 0,25 0,27 Omsætningshastighed 0,16 0,46 0,29 0,05 0,14 ÅOP 0,30 1,67 1,56 1,31 1,36 Benchmark Intet Historiske nøgletal og afkast er ingen indikation for fremtidige nøgletal og afkast. ÅOP er ændret fra 2012, hvor omkostninger i de afdelinger, der investeres i, er medregnet. Ved udgangen af 1. halvår 2016 var afdelingens resultat på 0,2 mio.kr., formue på 101,3 mio.kr. og afkast 0,24%. Risici og risikostyring Afdelingerne er klassificeret ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker dog ikke en risikofri investering Lav risiko Høj risiko En afdelings placering er bestemt af de historiske afkastudsving de seneste fem år. Hvis ikke data foreligger, kan repræsentative data anvendes. Store historiske udsving har indebåret høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7), mens små udsving har betydet lav risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen kan dermed ændre sig med tiden, og tager ikke højde for hverken pludseligt indtrufne begivenheder eller trendmæssige ændringer i markedernes adfærd i fremtiden. Klassifikationen giver dermed ikke nogen indikation eller sikkerhed for et fremtidigt afkast. Der er forskellige risikofaktorer, der påvirker de enkelte investeringsmarkeder og dermed også de enkelte afdelingers risici og afkast. De enkelte risikoelementer er beskrevet nedenfor. Listen er ikke udtømmende. Inden investering i investeringsbeviser, bør man som investor få fastlagt sin personlige investerings- og risikoprofil, gerne i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko, man ønsker at løbe, og den tidshorisont, investeringen/opsparingen skal løbe over. Risici knyttet til investeringsmarkederne Risikoelementer omfatter markedsrisiko på aktier, renter og valuta samt kreditrisiko. Disse styres ved hjælp af de rammer, der er fastsat for afdelingernes investeringer. Udøvelsen af risikorammerne er fastsat i afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringsinstrukser. Investeringsrammerne kontrolleres løbende i investeringsforvaltningsselskabet. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Sammensætningen af enkeltpapirer i den enkelte afdelings portefølje styres af porteføljerådgiveren ud fra dennes markedsvurdering og forventninger til fremtiden og indenfor de investeringsrammer, som er fastsat i investeringsinstruksen, jf. beskrivelsen af de enkelte afdelinger. Disse beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. 8

9 Foreningens administrationsselskab overvåger løbende investeringerne, afdelingernes afkast og performance samt kontrollerer, at investeringerne ligger indenfor de fastlagte rammer. Til de enkelte afdelinger kan være udvalgt et benchmark som sammenligningsgrundlag for afkastet. Et benchmark er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor afdelingen investerer. Benchmark er valgt for at give en repræsentativ sammenligning af afdelingens portefølje og resultater. Afdelingens afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger, mens et benchmark ikke tager højde for omkostningerne. Risici knyttet til driften af foreningen Foreningens drift sker i investeringsforvaltningsselskabet, og følger en række forretningsgange, kontrolprocedurer, ledelsesrapporteringer og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at imødegå operationelle risici, herunder overskridelser af investeringsrammer, fejl, ITdriftsforstyrrelser, etc. Foreningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og fra foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer. Generelle risikofaktorer Enkeltlande: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, kan det finansielle marked i netop det land blive udsat for særlige økonomiske, politiske eller andre begivenheder. Spredning af investeringer på flere lande anses som hovedregel for at reducere den samlede risiko, navnlig på aktiemarkederne. Der er også forskel på, hvor veludviklede og stabile lande og regioner verden over fremstår. Valuta: Udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Investeringer i EUR anses for at have en mere begrænset valutarisiko end f.eks. oversøiske valutaer. Udstederspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede aktie- eller obligationsmarked og anses derfor for at have en højere risiko end en portefølje, hvor risikoen er spredt på flere aktier og obligationer. En svækkelse af udstederens økonomi kan indebære kursfald og ultimativt konkurs, hvor investeringen kan gå helt eller delvist tabt. Særlige risici ved obligationsmarkederne Renterisiko: Renterisikoen er risikoen for kursfald som følge af en stigning i renten. Stiger renten, falder kursværdien på obligationerne, og modsat. Jo længere varighed (løbetid og afdragsform) en obligation har, jo større er renterisikoen. Renterisikoen udtrykkes ofte ved den korrigerede varighed, som er det antal år, som gennemsnitligt er forløbet, indtil alle rente- og afdragsbetalinger forventes at være faldet. Kreditrisiko: Kreditrisikoen er risikoen for, at debitoren bag obligationen ikke kan leve op til sine forpligtelser og tilbagebetale sin gæld. Det gælder særligt for visse erhvervsobligationer og obligationer udstedt i emerging markets. Risikoen vurderes ofte i forhold til obligationens rating, fastsat af de internationale ratingbureauer. Statsobligationer udstedt af lande med høj rating anses for at have den laveste risiko. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisikoen udtrykker risikoen for, at det ved et salg kan vise sig svært at finde en køber, typisk fordi obligationen er lille og ukendt, og der derfor ikke er et velfungerende marked for den. Særlige risici ved aktiemarkederne Aktierisiko: Aktierisiko er den risiko, der følger af både selskabsspecifikke og mere generelle økonomiske og politiske forhold. Det kan være den branche eller de lande, virksomheden arbejder i. Risikoen anses typisk for at være højere i nye udviklingsvirksomheder, mens mere veletablerede virksomheder anses for at være mere stabile. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisikoen udtrykker risikoen for, at det ved et salg kan vise sig svært at finde en køber, typisk fordi aktien er lille og ukendt, og der derfor ikke er et velfungerende marked for den. Udstedelse, handel og skat Tegning, opbevaring og navnenotering Andelen udstedes gennem Værdipapircentralen, VP Securities A/S, i stk. af nominelt kr. 100, som tillige er minimumsindskuddet. Tegning kan finde sted hos Lån & Spar Bank A/S eller et andet pengeinstitut. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depositaren. Ved ind- og udgang af andele betales dog kutymemæssige VP-gebyrer. Foreningsandelene i afdelingerne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i foreningens bøger, der føres af Computershare A/S. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor foreningsandelene ligger i depot. Investorernes rettigheder og pligter som medlemmer af foreningen, generalforsamlingsafholdelse og beslutnings- og stemmeretsforhold ved vedtægtsændringer, opløsning, fusion og spaltning, etc. fremgår af foreningens vedtægter. Handel, kurser og børsnotering Der er indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at andele i foreningens afdelinger kan købes og sælges gennem banken. Handler med andele afvikles/betales efter samme retningslinier som for sædvanlige fondshandler. Ønsker et medlem at flytte sin investering fra en forening eller afdeling til en anden, skal medlemmet afhænde/købe sin(e) andel(e), hvilket er forbundet med almindelige handelsomkostninger/kurtage samt eventuelle tillæg og fradrag ved køb/salg af andele i forhold til afdelingens indre værdi. 9

10 Oplysning om foreningsandelenes indre værdi, emissions- og indløsningskurser kan findes på foreningens hjemmeside ( ved henvendelse til foreningens kontor eller til Lån & Spar Bank A/S. Oplysningerne opdateres endvidere løbende via FundCollect ( til Nasdaq Copenhagen A/S, hvor afdelingerne er optaget til notering under følgende fondskoder: Afdeling Balance 80 *) Balance 60 **) Otium 2022-Pension Otium 2019-Pension ***) ISIN-kode DK DK DK DK *) Afdeling Balance 80 hed tidligere Otium 2016-Pension og før da Otium 2008-Pension. **) Afdeling Balance 60 hed tidligere Mix Pension. ***) Afdeling Otium 2019-Pension hed tidligere Otium 2012-Pension. Udbytte Alle afdelingerne er akkumulerende, hvorefter årets resultat forbliver en del af formuen. Emissions- og Indløsningskurser Emissionsprisen (tegningskursen) og indløsningsprisen (indløsningskursen) beregnes efter dobbeltprismetoden (jf. 4 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser i investeringsforeninger m.v.). Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende emission, der sker til emissionskurs uden fastsat højeste beløb. Emissionsprisen fastsættes til afdelingens indre værdi med et tillæg (emissionstillæg) til dækning af omkostninger ved køb af finansielle instrumenter og omkostninger ved emissionen. Indløsningsprisen fastsættes til afdelingens indre værdi med et fradrag (indløsningsfradraget) til dækning af omkostninger ved salg af finansielle instrumenter og omkostninger ved indløsningen. Afdeling Kurtage m.v. Andre handelsudgifter Markedsføring Administration Emissionstillæg Balance 80 0,05 0,70 0,20 0,05 1,00 Balance 60 0,05 0,90 0,30 0,05 1,30 Otium 2022-Pension 0,05 0,90 0,40 0,05 1,40 Otium 2019-Pension 0,05 0,90 0,30 0,05 1,30 Der foretages kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen A/S fastlagte retningslinjer. De viste satser er forventede maksimal satser. I konkrete tilfælde, hvor handelsomkostninger og andre emissionsomkostninger afviger væsentligt fra tabellens forudsætninger, kan satserne her afvige fra det i tabellen anførte. Beskatning af foreningen og afdelingerne Foreningen er ikke selskabsskattepligtig, da afdelingen er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Danske aktieudbytter beskattes dog med 15%, og udenlandske udbytter beskattes typisk med 15% i kildelandet. Beskatningen afhænger af skattereglerne i kildelandet og af en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og det pågældende land. For selskabsbeskattede investorer eller investorer omfattet af virksomhedsordningen er afkast fra investering i afdelingerne i form af realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab skattepligtige efter lagerprincippet. Afkast af pensionsopsparing, f.eks. i tilknytning til en kapitalpension, ratepension, selvpension eller aldersopsparing, lagerbeskattes med pensionsafkastskat, pt. 15,3%. Foreningens administration og aftaler Foreningen har indgået aftaler om depositarfunktion, markedsføring, investeringsrådgivning, prisstillelse (market making), ejerbog og administration (forvaltning). Aftale om depositar Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at denne som godkendt depositar for kapitalforeningen varetager depositaropgaven uafhængigt og udelukkende i foreningens interesse. Depositaren kontrollerer, at køb og salg af foreningens værdipapirer, opbevaring af foreningens værdipapirer og likvide midler sker i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. samt følger Finanstilsynets bestemmelser omkring depositarens pligter. Depositaren varetager tillige opgaven som udstedende institut gennem VP Securities A/S og påser, at foreningens udstedelse og indløsning af investorernes andele foretages i overensstemmelse med gældende lov og foreningens vedtægter. Foreningens valgte bestyrelse godkender alle aftaleforhold med depositaren og er i den forbindelse opmærksom på forhold omkring interessekonflikter. Depositaren kan benytte sub custodians til opbevaring af foreningens udenlandske værdipapirer. Lån & Spar Bank har indgået aftaler med følgende udenlandske global custodians: Euroclear Bank SA/NA, Belgien, JPMorgan Chase Bank U.K. og State Street Bank and Trust Company USA. En opdateret liste over disse global custodians anvendte sub custodians kan udleveres ved henvendelse til depositaren. 10

11 Foreningens værdipapirer opbevares i udlandet i særskilte kundedepoter adskilt fra bankens egne depoter. Depositaren er efter dansk ret ansvarlig overfor foreningen for enhver skade, foreningen må lide som følge af manglende eller mangelfuld opfyldelse af depositarens forpligtelser. Depositaren kan ikke ved aftale fraskrive sig dette ansvar. Der er således ingen særskilte interessekonflikter forbundet med depositarens anvendelse af sub custodians. Afdelingerne betaler et forvaltningsgebyr på kr. pr. afdeling. Vederlaget til depositar udgør Lån & Spar Bank A/S til enhver tid gældende satser og gebyrer. I 2015 udgjorde depotgebyrerne følgende beløb: Afdeling Balance 80 t.kr. 29 Afdeling Balance 60 t.kr. 44 Afdeling Otium 2022-Pension t.kr. 22 Afdeling Otium 2019-Pension t.kr. 23 Depositaraftalen kan gensidigt opsiges med 6 måneders varsel. Aftale om markedsføring Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at banken til en hver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af andele i foreningens afdelinger samt opbevarer andelene, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens andele, og foreningen kan sideløbende med banken iværksætte egen markedsføring af andele. Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne samt aktiviteter ved indløsninger. Aftalen kan opsiges af foreningen med øjeblikkelig virkning mod at betale Lån & Spar Bank A/S en kompensation på 3 måneders markedsføringsbidrag. Lån & Spar Bank A/S kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Afdelingerne betaler en tegningsprovision ved emissioner og betaler derudover intet bidrag for markedsføringen. Aftale om investeringsrådgivning Foreningen har indgået en aftale med Lån & Spar Bank A/S om ydelse af investeringsrådgivning. Lån & Spar Bank A/S yder rådgivning til foreningen via investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S om transaktioner, som Lån & Spar Bank A/S anser som fordelagtige i porteføljestyringen. Rådgivningsaftalen kan af foreningen opsiges med dags varsel og af rådgiver med 6 måneders varsel. Investeringsrådgivningen skal ske i overensstemmelse med den fastlagte investeringsinstruks. Investeringsforvaltningsselskabet skal godkende, at alle forslag til investeringer er i overensstemmelse med instruksen. Foreningen betaler kr p.a. i rådgivningshonorar. Aftale om prisstillelse i markedet Foreningens investeringsforvaltningsselskab har med Lån & Spar Bank A/S indgået aftale om, at banken i bl.a. Nasdaq Copenhagen A/S handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes andele med det formål at fremme likviditeten ved handel med foreningsandelene. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- og salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Foreningen betaler et vederlag til banken på kr. pr. afdeling pr. kvartal. Aftalen kan gensidigt opsiges uden varsel. Aftale om ejerbog Foreningen har indgået aftale med Computershare A/S om, at selskabet på vegne af foreningen fører ejerbogen, hvori navnenotering af afdelingernes andel foretages. Aftalen indebærer foruden den løbende registrering af noteringsforhold og ændringer i disse, at selskabet forestår udstedelse af adgangskort og stemmesedler til foreningens generalforsamlinger og de hertil knyttede aktiviteter. Aftalen kan opsiges med øjeblikkeligt varsel. Aftale om forvaltning (administration) Foreningen har indgået en aftale om forvaltning (administration) med investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S om foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om alternative investeringsfonde m.v., foreningens vedtægter, mv. Foreningens daglige ledelse varetages af Invest Administration A/S. Invest Administration A/S har indgået en aftale om drift og vedligeholdelse af selskabets IT-platform til Lån & Spar Bank A/S, hvorefter banken forestår al drift, sikkerhed og beredskab for Invest Administration A/S. Invest Administration A/S er her oplyst om det samarbejde, banken indgår i omkring SDC A/S. For forvaltningen af afdelingernes formue og indtægter, herunder førelse af bogholderi samt udarbejdelse af internt regnskab, betales et basisgebyr på kr. p.a. pr. afdeling, samt et administrationsgebyr på 0,24% p.a. af formuen i foreninger/afdelinger, der ikke administreres af forvalter. Foreningen kan med øjeblikkelig virkning skriftligt opsige forvaltningsaftalen mod at betale kompensation til Invest Administration A/S på 6 måneders vederlag baseret på formuen på opsigelsestidspunktet. Selskabet kan skriftligt opsige aftalen med 6 måneders skriftlig varsel. 11

12 Til opfyldelse af 16, stk. 5, i FAIF-loven har forvalteren tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring til afdækning af eventuelt erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse. Administrationsomkostninger Alle afdelingerne afholder deres egne omkostninger samt deres andel af foreningens fællesomkostninger. De samlede administrationsomkostninger må ifølge vedtægterne ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi inden for det pågældende regnskabsår. Lån & Spar MixInvest er en kapitalforening, hvis afdelinger investerer i andele af andre foreninger (Fund-of-Funds), fortrinsvis investeringsforeninger. Disse investeringsforeningsafdelingers egne direkte administrationsomkostninger er indirekte en administrationsomkostning i Lån & Spar MixInvests afdelinger, og indgår i beregningsgrundlaget for afdelingens ÅOP. Vederlag til forvalter Invest Administration A/S for administrationen af foreningens afdelinger udgjorde i 2015: Afdeling Balance 80 t.kr. 93 Afdeling Balance 60 t.kr. 144 Afdeling Otium 2022-Pension t.kr. 107 Afdeling Otium 2019-Pension t.kr. 94 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. I den seneste offentliggjorte årsrapport 2015 for Lån & Spar MixInvest, udgjorde vederlag til bestyrelsen t.kr For 2016 budgetteres med et vederlag til bestyrelsen på samme niveau. Direktionen og investeringsforvaltningsselskabets medarbejdere modtager ikke honorar fra foreningen. Investeringsforvaltningsselskabets lønpolitik kan findes på selskabets hjemmeside og indeholder ingen variable lønandele. Vederlag til Finanstilsynet androg i 2015 t.kr. 44. For 2016 budgetteres i samme størrelsesorden. 12

13 V E D T Æ G T E R for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (FT-nr ) (CVR-nr ) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (herefter Foreningen ). Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest (kapitalforening). Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en eller flere investorer, at skabe et afkast til Foreningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Investorer 3. Investorer i Foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af Foreningens formue (herefter Andele ). Stk. 2. Foreningen retter sig mod detailinvestorer, medmindre andet fremgår af omtalen af den enkelte afdeling i 6. Hæftelse 4. Foreningens investorer hæfter alene for deres indskud og har derudover ingen hæftelse for Foreningens forpligtelser. Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6, hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og forvalter hæfter ikke for Foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne i hver afdeling foretages i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og vedtægternes 6. Stk. 3. De for en afdelings fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som den pågældende afdeling ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingens formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres. Afdelinger 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Afdeling Lån & Spar Balance 80 Afdelingen investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 157 b, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75 pct. af sin formue i en afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut. Afdelingens langsigtede målsætning er at have ca. 80 pct. af de modtagne midler placeret i aktie- og erhvervsobligationsbaserede Andele og 20 pct. i andre rentebaserede Andele. Afdelingen er akkumulerende idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Afdelingen er bevisudstedende. 13

14 Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Stk. 2. Afdeling Lån & Spar Balance 60 Afdelingen investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 157 b, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75 pct. af sin formue i en afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut. Afdelingens langsigtede målsætning er at have ca. 60 pct. af de modtagne midler placeret i aktie- og erhvervsobligationsbaserede Andele og 40 pct. i andre rentebaserede Andele. Afdelingen er akkumulerende idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Stk. 3. Afdeling OTIUM Pension Afdelingen investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 157 b, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75 pct. af sin formue i en afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut. Afdelingens målsætning er at nedbringe vægten af aktiebaserede Andele og øge vægten af rentebaserede Andele gradvist frem mod Afdelingen er akkumulerende idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Stk. 4. Afdeling OTIUM Pension Afdelingen investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 157 b, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75 pct. af sin formue i en afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut. Afdelingens målsætning er at nedbringe vægten af aktiebaserede Andele og øge vægten af rentebaserede Andele gradvis frem mod Afdelingen er akkumulerende idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Lån 7. Hverken Foreningen eller en enkelt afdeling må yde eller optage lån. Stk. 2. Foreningen eller den enkelte afdeling kan dog optage kortfristede lån på højst 10 % af dens formue for at indløse Andele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler. Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15 % af Foreningens eller afdelingens formue. Garantiforpligtelser 8. Foreningen eller en afdeling heraf må ikke stille garantier for tredjemand. Andele 9. Andelene er registreret i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på 100 kr. eller multipla heraf. Stk. 2. Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. 14

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest November 2017 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest August 2015 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest April 2017 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juni 2017 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Kapitalforeningen Falcon Invest

Prospekt. for. Kapitalforeningen Falcon Invest Prospekt for Kapitalforeningen Falcon Invest August 2017 Prospekt for Kapitalforeningen Falcon Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou November2017 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

KAPITALFORENING SEBINVEST II

KAPITALFORENING SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere