Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c"

Transkript

1 Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme hartkorn, og ejendom 6 sælges til: 1815 Philip Jacobsen F.E. Michel Jacobsen Herman Jens Michelsen Niels Christensen Lars Jensen Peder Andersen Sælger parcel 6b til Conrad Bitsch Sælger parcel 6c til Johan Peter Bitsch. (Se nedenfor) 1837 Niels Michelsen til sammenlægning med ejendom 5. Matr. 6b 1836 Conrad Bitsch Adkomst Marie Cathrine Bitsch Johan Georg Berthel. Daniel Berthel Knud Jensen til ejendom 19. Matr. 6c 1836 Johan Peter Bitsch (I skødet blev han fejlagtigt kaldt Peder Johansen Bitsch) til forening med hans gård i Haurdal Adkomst for Cathrine Elisabeth Hørmann Johannes Johansen Bitsch Adkomst for Ane Cathrine Harritz Johannes Lauth Adkomst for Ellen Marie Kirstine Bitsch Knud Jensen til ejendom 19. F.E. = Formandens enke.

2 Niels Bødker Sandsynligheden for, at Niels Bødker og Niels Jensen er den samme person, er ret stor; men beviserne har vi ikke. Og hvis vi går ud fra, at det er rigtigt, så blev han født ca Han blev fæster af en halvgård på 7 skæpper under Aunsbjerg gods. På et tidspunkt blev han gift med Maren Nielsdatter, der blev født ca Deres ægteskab blev ikke noteret i kirkebogen, og muligvis fik de flere børn; men på grund af kirkebogens mangelfulde oplysninger, kan det ikke påvises. Både ved sønnen Jens og sønnen Alberts dåb blev faderen kaldt Niels Jensen: men begge gange ved moderens introduktion 6 uger efter fødslen, kaldte præsten hende for Niels Bødkers kone. Præsten i Thorning forrettede gudstjenester både i Thorning og Karup; men den 23. januar 1774 blev der ingen prædiken i Thorning kirke, da præsten for vild på Karup hede på grund af snevejret. Om det var før eller efter gudstjenesten i Karup, vides ikke. Selv om Niels Bødker havde en halvgård, måtte han udføre hoveri på samme vilkår som de bønder, der fæstede en helgård. I en jordebog fra 1791 blev oplyst: Disse bønder er hovfrie, undtagen at hver mand ligesom Raunholt på belejligt tid om sommeren skal give hver 4 dages arbejde på Aunsbjerg mark med grøftens opkastning efter deres fæstebrevs formelding, hver dag med 2 mennesker. I en jordebog fra 1798 var det helt anderledes voldsomme krav: Disse 9 beboere var alle hoverifri med undtagen, at de årlig på Aunsbjerg mark ved grøftens opkastning i belejligt tid forretter 56 gangdages arbejde, og derforuden 6 rejser på 2 á 3 mils længde. Hvornår Niels Bødker døde er ukendt, da kirkebogen mangler; men hverken ham eller hans hustru blev nævnt i folketællingen Til gengæld blev han omtalt i skødet i 1805, da Ole Jensen overtog ejendommen som nuværende fæster. Niels Jensen og Maren Nielsdatters børn: 1. Jens Nielsen, født Mette Nielsdatter, født Bodil Nielsdatter, født Døde ca. ½ år gammel af børnekopper. 4. Albert Nielsen, født Folketælling Karup. Niels Jensen 59 år gift 1. ægteskab Husfader, bonde og gårdbeboer. Maren Nielsdatter 50 år gift 1. ægteskab Husmoder, gårdbeboer. Albrect Nielsen 11 år Søn. Iver Laursen 68 år enke Inderste. Nyder almisse af sognet.

3 Ole Jensen I juni 1805 fik Ole Jensen skøde på gården og lagde den derefter sammen med den gård, han havde i forvejen (ejendom 7). Købesummen var på 90 rigsdaler. Gården var nu blev udskiftet og havde fået samme størrelse, som de øvrige gårde i sognet. Ejendommens hartkorn var derfor blevet på 1 tønde, 3 skæpper og 2 fjerdingkar. Se personoplysningerne vedr. Ole Jensen under ejendom 7. SKØDE. Hans Ægidius til Liselund og Søren Schjøtt til Kølholt gør vitterligt, at have solgt og afhændet lige som vi med dette vort skøde skøder, sælger og afhænder fra os og vore arvinger til Ole Jensen i Karup den gård i bemeldte Karup, som Niels Bødker har i fæste og hvoraf han svarer årlig landgilde 3 rdl. 1 sk. og 6 dages arbejde, med al dens tilhørende af bygninger, består for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. intet i nogen måde undtagen, men alt med samme ret og rettighed som vi den selv ejet og haft haver, efter det os derpå af hr. Hans Ammitzbøll meddelte skøde af 24. juni Og da velbemeldte Ole Jensen rigtig har betalt os for denne gård den købesum vi har været enige om nemlig 90 rdl. så erklærer vi os og arvinger ingen mere lod, del ret eller rettighed at have til eller udi forbenævnte gård, men samme skal med alt sit tilhørende og tilliggende følge og tilhøre Ole Jensen og hans arvinger, som en fuldkommen ejendom, hvilket vi og arvinger altid vil blive pligtige efter loven at hjemle. I øvrigt anmærkes at denne gård ifølge den hoshæftede købekontrakt, nogen sinde må anvendes til nogen hovedgårds komplettering. Til bekræftelse under vore hænder og signeter. Viborg den 24. juni Hans Ægidius Schjøtt Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 11. maj 1812 og købekontrakten på vedbørligt stemplet papir forevist. På det solgte hartkorn har sælgeren lovlig adkomst og ejendommen er frigjort fra foregående forhæftelser. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP11 side 350).

4 Johan Philip Jacobsen (Hermann) Johan Philip Jacobsen Hermann blev født ca og var søn af smed Johan Jacob Hermann og hustru Anna Elisabeth Lauth i Firehuse, Frederiks sogn. Han blev gift før 1814 med Eva Kathrine Rost, der var født ca i Benslehøj, Frederiks sogn. I december 1815 fik Philip Jacobsen skøde på ejendom 6; men der er meget, der tyder på, at han overtog den før. Han købte den af Johan Wendel Bräuner, der selv havde købt den i 1812, men Johan Philip Jacobsen tog tilsyneladende aldrig ophold på gården. Han blev boede i Frederiks, og i løbet af 1814 blev han indskrevet i Thorning kirkebog som tilflytter fra Frederiks sogn. Købesummen var på 667 rigsbankdaler, og ved købet af ejendommen overtog Philip Jacobsen halvparten af aftægten til Ole Jensen, en tidligere ejer af gården. Aftægten varede til Ole Jensens død i Johan Philip Jacobsen døde den 29. december 1817, 27 ½ år gammel. Den 5. maj 1818 fødte Eva Kathrine Rost en søn, som fik faderens navn, Johan Philip; men barnet døde den 20. maj, 15 dage gammel.

5 SKØDE. Underskrevne Johan Vindel Breiner af Karup vitterliggør, at have solgt, skødet og afhændet, lige som jeg herved sælger, skøder og afhænder fra mig og arvinger en mig i Karup sogn og by ejende og mig tilhørende gård, som står for hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. til Filip Jacobsen af Firehuse, Frederiks sogn for den sum 667 rdl. n.v. siger seks hundrede tredsindstyve og syv rigsbankdaler navne værdi og da køberen Filip Jacobsen har erlagt mig den mundtlig accorderede købesum 667 rdl. så overlades ham gården med bygninger, ejendomme, herligheder, artigheder, pligter og byrder lige som jeg det selv efter skøde af 28. august 1812 ejet og haft haver efter hvilket bemeldte Filip Jacobsen har forbundet sig til at svare den halve aftægt til Ole Jensen i Karup ifølge den aftægtskontrakt, som den 30. november 1810 er oprettet imellem forrige ejer Christen Henrichsen og aftægtsmanden Ole Jensen, så erkender jeg mig og arvinger ingen ydermere lod. Del ret eller rettighed at have i bemeldte gård og dens ejendomme, men skal tilhøre køberen eller hans arvinger som dens retmæssige ejendomme, hvilket jeg til alle tider forpligter mig til at være dens rette hjemmelsmand efter loven. Den solgte gård sine ejendomme må ingen sinde sælges til nogen hovedgårds komplettering. Dette mit udstedte skøde må mig ukaldet under tinge læses og protokolleres og haver jeg den ej alene egenhændigt underskreven og forseglet, men formået undertegnede med mig til vitterlighed at underskive. Johan Vindel Breiner Karup den 1. december Til vitterlighed Peder Rasmussen Jesper Møller At ingen købekontrakt eller noget skriftligt dokument har været opretttet denne handel angående, det om forlanges kan med ed bekræftes af køber og sælger. Filip Jacobsen Johan Vindel Brener. Den solgte gård er den som Niels Bødker i Karup har før beboet. Til de fattige er betalt 1 mark attesteres Rosendahl Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 4. december Og derefter samme herreders pantebog no. 10 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen frigjort for foregående forhæftelser uden for så vidt angående den i skødet ommeldte aftægtskontrakt. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP13 side 42).

6 Michael Jacobsen Hermann Philip Jacobsen Hermanns enke Eva Kathrine Rost på 26 år, blev den 24. november 1818 gift med ungkarl Johan Michel Jacobsen Hermann, 30 år, der var bror til hendes 1. mand. De havde i september fået kongelig bevilling til at gifte sig på grund af det nære svogerskab. Michael Hermann fik samtidig adkomst på gården, som var på hartkorn 1 tønde, 3 skæpper og 2 fjerdingkar. De følgende år ramte statsbankerotten Danmark, og ved gårdens salg i 1826 fik Michael Hermann nu 200 rigsbankdaler, hvor hans forgænger havde betalt 667 rd for den. Efter salget af ejendommen flyttede familien til Høgild i Resen sogn, hvor Michael Hermann blev ejer af et husmandsted og en jordlod, hvoraf han ernærede familien. Ved folketællingen 1850 boede de på Høgild hede sammen med tre børn. Ved næste folketælling stod Michael Johansen Hermann som husmand og husfader; men nu boede sønnen Jacob Michelsen Hermann sammen med sin hustru og et barn på ejendommen. Eva Kathrine Rost døde den 17. maj 1855 aftægtskone, 60 år gammel, og Michael Hermann døde 23. januar 1868 som aftægtsmand i Moshale, Resen sogn, 78 år gammel. Michael Hermann og Eva Rost s børn: 1. Ane Elisabeth Michaelsdatter Hermann, født 14. oktober 1819 i Karup. 2. Philip Friederich Michaelsen Hermann, født 5. april 1821 i Karup. 3. Eva Michaelsdatter Hermann, født 30. december 1822 i Karup. Død 28/ i Resen, 15 år. 4. Jacob Michaelsen Hermann, født 30. maj 1825 i Karup. 5. Conrad Michelsen Hermann, født 28. september 1828 i Resen sogn. 6. Peder Mikkelsen, født 26. november 1830 i Resen sogn. 7. Andreas Mikkelsen, født 20. oktober 1834 i Resen sogn. 8. Johanne Mikkelsen, født 1. maj 1840 i Resen sogn. Ad 5. Conrad Hermann, født 1828: Konf i Karup. Kundskaber: godt og opførsel: retskaffen. Folketælling Høgild, Resen sogn 1834: Michel Hermann 46 år gift ejer af et hus og en jordlod hvoraf han ernærer sig og familie. Eva Cathrine Conradsdatter 38 år gift hans kone Philip Frederik Michelsen 13 år ugift deres barn Jacob Michelsen 9 år ugift deres barn Conrad Michelsen 6 år ugift deres barn Peder Michelsen 4 år ugift deres barn.

7 VIELSESATTEST År 1818, atten hundrede og atten - den 24. november er med kongl. bevilling af 18. september s.å. formedelst nærbeslægtet forhold ungkarl Michel Jacobsen Hørmann af Sønder Frederikshøj 30 år gl i Karup kirke ægteviet til gårdmands enke Eva Cathrine Rost af Karup 26 år gl. Således ekstraheret af Karup sogns ministrialbog fol Frederiks præstegård 24. marts 1840 attesteret Carsten pastor Efterskrift: Ifølge Frederiks sogns kirkebog er fornævnte enke Eva Cathrine Rost første gang gift med Johan Philip Jacobsen Hørman. Ægteviet den 2. oktober 1817, som efter kirkebog døde den 29. december 1817 efterladende konen frugtsommelig med et senere den 5. maj født drengebarn, Johan Philip Hørmann kaldet, som den følgende 20. maj døde. Kirkebogen angiver således ikke noget endnu levende barn af første nævnte Johan Philip Jacobsen Hørmann og efterlevende enke Eva Katrine Rost. Frederiks præstegård den 27. marts 1840 attest Fr. C. Carstens Læst som adkomst for Michel Jakobsen Hermann på en gård af hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar i Karup, den 3. april 1840, og derefter samme herreders pantebog no 19 tilført. Anm. Philip Jacobsens adkomst på det indbemeldte hartkorn er tinglæst den 4. december 1815 /:10-42:/ H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP22 fol. 317)

8 Jens Michelsen Jens Michelsen blev født ca. år 1800 og var søn af degnen Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup (ejendom 5). Som barn blev han vaccineret mod børnekopper af sin egen mor. Han blev gift den 30. maj 1826 i Frederiks kirke med pigen Anna Maria Conradsdatter Rost i Benslehøj, Frederiks sogn, 16 år. Hun var datter af gårdmand Conrad Rost og hustru Anne Elisabeth Bitsch i Benslehøj. Anna Marie Conradsdatter blev konfirmeret i 1824, og ifølge oplysninger derfra var hun døbt den 11. april 1810 i Frederiks kirke. Ved vielsen tjente Anna Maria i Karup. Jens Michelsen fik skøde på ejendommen i 1826 og solgte den i 1829 til Niels Christensen fra Neder Uhre, der var gift med hans søster Maren Michelsdatter. Derefter flyttede familien til Neder Uhre i Haderup sogn, hvor Jens Michelsen blev husmand og jordbruger. Ved folketællingen 1834 boede de stadigvæk på gården i Neder Uhre; men ved folketællingen i 1840 boede de i Kølvrå, og her blev de resten af deres tilværelse. Imellem 1870 og 1880 overtog datteren Ane Johanne Jensen og hendes mand Conrad Johansen ejendommen, og forældrene gik på aftægt hos dem. Jens Michelsen døde den 11. april 1875, 75 år gammel, og Anne Marie Conradsdatter døde den 10. februar 1901, 90 år gammel. De blev begravet på Karup kirkegård. Børn af Jens Michelsen og Anne Marie Conradsdatter Rost: 1. Johan Conrad Jensen, født 29. marts 1827 i Karup. Død 16. marts 1831 i Neder Uhre, 4 år. 2. Michel Jensen, født 8. november 1828 i Karup. 3. Ane Johanne Jensdatter, født 3. februar 1830 i Neder Uhre, Haderup sogn. 4. Elisabeth Jensdatter, født 5. februar 1832 i Neder Uhre, Haderup sogn. 5. Michel Jensen, født 1. april 1834 i Neder Uhre, Haderup sogn. 6. Conrad Jensen, født 26. april 1836 i Neder Uhre, Haderup sogn. 7. Niels Jensen, født 7. marts 1839 i Neder Uhre, Haderup sogn. 8. Ane Marie Jensdatter, født 27. august 1841 i Kølvrå, Haderup sogn. 9. Ane Jensdatter, født 7. januar 1845 i Kølvrå, Haderup sogn. 10. Jens Jensen, født 12. maj 1849 i Kølvrå, Haderup sogn. 11. Eva Cathrine Jensen, født 30. december 1851 i Kølvrå, Haderup sogn. (iflg. hendes konfirmation i Karup) Ad 3.Ane Johanne Jensdatter, født 1830: Gift 6/ i Haderup ungkarl Conrad Besser af Aarestrup i Frederiks sogn, 25 år og pige Ane Johanne Jensdatter, 29 år. De overtog forældrenes ejendom i Kølvrå. Ad 4. Elisabeth Jensen, født 1832: Gift 27/ i Karup med Knud Jensen Søberg, ungkarl af Hessellund i Haderup sogn.

9

10 SKØDE. Underskrevne Michel Jacobsen Hermann nu boende i Høgild gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet lige som jeg med dette mit skøde sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til velagte Jens Michelsen i Karup og hans arvinger, en mig tilhørende gård beliggende i Karup by og sogn som står for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. for den accorderede købesum 200 rbd. siger to hundrede rigsbankdaler sølv. Da nu køberen har betalt mig ovenmeldte købesum 200 rbd. hvorfor hermed gives ham fuldkommen kvittering, så skal bemeldte solgte gård med alle dens bygninger, ejendomme, herligheder og rettigheder hermed overlades ham med den samme fuldkomne ejendomsret, som jeg den selv ejet og haft haver, og samme mig med skøde af 1. december 1815 overdraget. Det pålægges køberen at holde den mellem mig og Jørgen Hansen i Mallinggaard af 24. april 1825 oprettet engslejekontrakt efterrettelig i alle dele indtil lejetiden er udløbet, imod at han haver afgiften af engen. Dette mit udgivne skøde som mig ukaldelig til tings kan læses og protokolleres, har jeg ej alene egenhændig underskrevet og forseglet, men endog formået 2de mænd med mig til vitterlighed at underskrive. Karup den 11. december M. Jacobsen Hermann, med ført pen. Til vitterlighed Visti Jacobsen Søren Jensen Rydahl begge af Karup At ingen købekontrakt er oprettet mellem sælger og køber i denne handel dette kan og vil vi med ed bekræfte. M. Jacobsen Hermann, som sælger Jens Michelsen, som køber. Af det solgte resterer ikke hertil indtil 1826 års udgang enten kongelige skatter, rigsbankrenter eller kommune afgifter attesteres. Viborg amtstue den 14. april Ingstrup At alle kongelige skatter og afgifter er klarerede af den her solgte ejendom til april kvartals udgang d.a. bliver herved attesteret. Viborg amtstue den 13. juni Thorson fm. Mig på branddirektionens vegne den 22. juni 1829 forevist. Efter fuldmagt Hammershøi. Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 22. juni 1829 og derefter samme herreders pantebog no. 15 tilført. Sælgeren har ingen tinglæst adkomst på det solgte. Hammershøi. Sælgerens adkomst på det solgte hartkorn er nu tinglæst den 3. april Dalsgaard den 11. april H.H.Holm.

11 SKØDE Underskrevne Peder Andersen af Knudstrup erkender at have efter mundtlig overenskomst solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og med fuldkommen ejendomsret overdrager til Niels Mikkelsen i Karup den mig sammesteds hidtil ejende gårds hovedparcel No 1 med ager og engs hartkorn 1 Tønde, 2 Skæpper og 2 Fjerdingkar med de på ejendommen stående bygninger, alt således som den over ejendommen udstykningskort udviser og således som det kgl. rentekammers skrivelse af 19. marts 1836 er approberet. Hvorfor bemærkes, at køberen der alt har ejendommen i besiddelse, svarer og udreder alle offentlige afgifter af dette hartkorn fra 1. januar 1836, ligesom han er pligtig at udrede alt pligtarbejde, tiendevederlag, skoles og fattig bidrag til alle vedkommende som af gårdens fulde hafte hartkorn, imod at han nyder som vederlag derfor årligt af ham af engparcellens ejer 12 Rigsbankskilling sølv. Og da Niels Mikkelsen nu for øvrigt har betalt og berigtiget til mig den akkorderede købesum 200 Rbd, to hundrede Rigsbankdaler sedler så kender jeg mig eller arvinger ingen videre lod eller del at have til den således solgte hovedparcel med bygninger, men samme tilhøre køberen og arvinger som rette ejendom, den jeg altid hjemler. Til bekræftelse under min hånd med 2 vidners underskrift. Skrevet i Thorning den 21. januar 1837 Peder Andersen Til vitterlighed: J. Keller N. Bach At skatterne af indbemeldte hartkorn er betalte til 1836 års udgang, attesteres. Viborg amtstue den 28. januar 1837 Morville At skatterne af det herved solgte er betalte til årets udgang 1838 attesteres. Viborg amtstue den 18. december 1838 Morville Mig på branddirektørens vegne forevist. Efter fuldmagt Chr. Trochmann Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 21. december Attest forevist. Derefter samme herreders pantebog No 18 tilført. Anmærkning. Sælgerens adkomst på en gård af hartkorn ager og eng 1 Tdr, 3 Skp og 2 Fjk i Karup er tinglæst den 24. november 1837 (18-334) med anmærkning om ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. Fra samme ejendom har sælgeren afhændet 2 parceller hver af hartkorn 2 Fdk ved skøde af 15. december 1836, tinglæste 3. marts 1837 (18-100) H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21)

12 Niels Christensen Niels Christensen blev døbt den 7. juni 1795 i Haderup kirke og var søn af gårdmand Christen Christensen og hustru Bodil Nielsdatter i Neder Uhre. Han blev gift den 27. oktober 1821 i Karup med Maren Michelsdatter, der var født ca og var datter af kirkesanger og degn Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup. Niels Christensen og Maren Michelsdatter boede i Neder Uhre, hvor han var husmand, indtil september 1829, hvor de købte ejendommen af hendes bror for en købesum på 200 rigsbankdaler. Samtidig overtog broderen deres gård i Neder Uhre. Niels Christensen og Maren Michelsdatter blev boende på ejendommen indtil 1836, hvor de købte en ejendom i Kølvrå. Imens de boede på ejendommen lavede de en lejeaftale med Johannes Johansen, som fik et hus samt lejede noget jord. Lejeaftalen skulle gælde så længe Johannes Johansen eller hans kone levede. Ved folketællingen 1850 boede de på aftægt hos sønnen Christen Nielsen i Hessellund, Haderup sogn. På det tidspunkt var Niels Christensen kun 56 år, så der er noget, der tyder på, at han ikke har været rask. Muligvis havde præsten i Karup ret, da han skrev i afgangslisten ved deres afrejse til Kølvrå, at Niels Christensen var lidt glad for de våde varer. Han døde den 11. januar år gammel. Maren Michelsdatter blev hos sønnen til sin død den 13. maj Hun blev 71 år gammel. Børn af Niels Christensen og Maren Michelsdatter: 1. Christen Nielsen, født 11. januar 1822 i Neder Uhre, Haderup sogn. 2. Mikkel Nielsen, født 2. maj 1824 i Neder Uhre, Haderup sogn. 3. Jacob Nielsen, født 1. marts 1828 i Neder Uhre, Haderup sogn. 4. Jens Nielsen, født 20. november 1830 i Karup. Ad 1. Christen Nielsen, født 1822: Gift 18/ i Karup: Ungkarl og gårdmand Christen Nielsen af Hessellund, Haderup sogn og hans kusine, Ane Marie Nielsdatter af Karup, tjenestepige, 17 år. Forlovere: Niels Mikkelsen af Hodsager og Niels Christensen. Ane Marie Nielsdatter blev født 1. august 1834 var datter af Niels Michelsen og Birthe Christensdatter i Karup (ejendom 5), - i 1851 bosat i Hodsager sogn. Ad 2. Mikkel Nielsen, født 1824: Gift i Aulum 24/2 1846: Ungkarl Mikkel Nielsen af Hodsager sogn, 21 år og pigen Mette Marie Jensdatter i Rotvig, Aulum sogn, 20 år. Forlovere: Gårdmand Niels Christensen, Gl. Hodsager og Peder Simmelkiær Nielsen. Mette Marie Jensdatter blev født 28. marts 1826 i Aulum. Kirkebogen er utydelig, så forældrenes navne er vanskelig at læse. Ad 3. Jacob Nielsen, født 1828: Gift 9. februar 1853 i Haderup: Jacob Nielsen, ungkarl og husmand i Hessellund, 25 år og pige Ane Marie Jensen i Kølvrå. (Skriften i kirkebogen er meget utydelig). Folketælling Karup 1834: Niels Christensen 39 år gift gårdmand Maren Michelsdatter 42 år gift hans kone Christen Nielsen 13 år ugift deres barn Michel Nielsen 10 år ugift deres barn Jacob Nielsen 6 år ugift deres barn Jens Nielsen 4 år ugift deres barn.

13 SKØDE. Undertegnede Jens Mikkelsen i Neder Uhre gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet lige som jeg ved dette mit skøde sælger. Skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til velagte Niels Christensen fra Neder Uhre og hans arvinger en mig tilhørende gård i Karup by og sogn, som står for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. for den accorderede købesum 200 rdl. n.v. siger to hundrede rigsbankdaler navne værdi. Da nu køberen har givet mig fuldkommen borgen for ovennævnte 200 rdl. så skal bemeldte solgte gård med alle dens bygninger, ejendomme, herligheder og rettigheder herved overlades ham med den samme fuldkomne ejendomsret, som jeg den selv ejet og haft haver og samme mig ved skøde af 11. december 1826 overdraget er, hvilket blev ved Lysgaard og Hids herreders ret den 23. juni s.a. Det pålægges køberen at holde den mellem mig og Jørgen Hvam i Bøgild af 24. april 1825 oprettet englejekontrakt efterrettelig i alle dele indtil lejetiden er udløbet, imod at han har afgiften af engen. Dette mit udgivne skøde som mig ukaldig til tinge må læses og protokolleres, har jeg ej alene egenhændig underskrevet, men endog formået 2de mænd med mig til vitterlighed at underskrive. Karup den 4. september Jens Mikkelsen Til vitterlighed M Nielsen N.Mikkelsen At ingen købekontrakt eller andet skriftligt dokument er oprettet imellem sælger og køber denne handel betræffendes dette ville vi med ed bevidne. N.Christensen, som køber J.Mikkelsen, som sælger At alle kongelige skatter og afgifter er klareret af den heri solgte ejendom til indeværende års april kvartals udgang, dette bliver herved attesteret. Viborg amtstue den 30 april Morville. Mig på branddirektionens vegne den 5. oktober 1829 forvist. Efter fuldmagt Hammershøi Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 5. oktober Attest skrevet på anordnet stemplet papir forvist, der efter pantebog no. 15 tilført. Sælgeren har ingen tinglæst adkomst på det solgte. H.H.Holm. Forevist i lands? for 1831 Schjønheider Moltke Carl Jacbsen Sælgerens adkomst på det solgte er tinglæst den 22. juni 1829 /:15-463:/ Dalsgaard 11. april H.H.Holm. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP18 side 509).

14 LEJEKONTRAKT Oprettet mellem os underskrevne Niels Christensen, selvejergårdmand i Karup sogn og by, Lysgård herred, Viborg amt og tjenestekarl Johannes Johansen af Resenfelde i Frederiks sogn. Jeg underskrevne Niels Christensen, selvejergårdmand i Karup by og sogn tilstår og herved vitterliggør at have bortlejet, ligesom jeg herved bortlejer et stykke af min gårds ejendoms ager, hedemose og eng som nu er udlejet til Johannes Johansen af Frederiks sogn på følgende vilkår: 1. Agerlodden Kraberg hulagre kaldet beliggende med den søndre side i skel til Niels Mikkelsens skel ved sydvest og sydøstsiden til Aarestrup skel, og østre ende til Aarestrup mark skel, på nørresiden gør Aarestrup å skel, mod vesten nemlig mellem ejeren og lejeren gør, en dal, Kraberhul kaldet, skel. 2. det bemærkes at ejeren forbeholder sig på den bortlejede ejendom rettighed til gårdens fornødne ler samt i Gribedalsmose rettighed til fornøden skudtørv; og ligeledes forbeholder ejeren sig rettighed fra Kraberhul mod øster på det bortlejede hede til en lille dal lidet østen for, rettighed som ejer i enhver henseende. 3. Det på det bortlejede lod stående hus nemlig 6 fag tilhører Johannes Johansen og hans arvinger. 4. I tilfælde af at Johannes Johansen ved døden afgår inden 10 års forløb og sammes kone på stedet indlader sig i nyt ægteskab, da er denne mand berettiget samme akkord som sin formand nemlig Johannes Johansen med at betale til gårdens ejer 5 specier (1 specie = 2 rigsdaler) i indfæstningspenge. 5. Skal lejeren betale i årlig afgift 13 Rbd rede sølv, skriver tretten Rigsbankdaler rede sølv nemlig i 2 terminer til hvert års 1. maj og 1. december og tager sin begyndelse førstkommende 1. december 1836 med 7 Rbd og 1. maj Rbd og fremdeles. Og skal bemeldte akkord vedvare så længe enten Johannes Johansen eller kone lever samt det under No 4 bemærket nemlig angående Johannes Johansens eftermand ifald det ikke er lovstridigt. Dog bemærkes, at når afgifterne ikke til ovennævnte tiden erlægges skal akkorden dermed være ophævet. 6. Endelig bemærkes at lejeren på ejerens hedelod har rettighed ligemed ejeren at græsse sine kreeaturer. 7. Lejeren tiltræder hus og den lejede ejendom 1. maj At forestående således er indgået af os begge samt formået 2.de vitterlighedsmænd med os at underskrive. Dette bekræftes herved med vore hænders underskrift. Karup den 16. april 1836 Som lejer Johannes Johannesen m.f.p. Som ejer Niels Christensen m.f.p. Til vitterlighed efter begæring. Visti Jacobsen Christen Mikkelsen Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 6. maj 1836 og derefter samme herreders pantebog no. 17 tilført. Anmærkning. På Niels Christensens ejendomme hviler panteforhæftelser. H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP20 fol. 549)

15 Laurs Jensen Laurs Jensen kan vi ikke rigtig finde noget om. Der står i skødet, at han kommer fra Gl. Jordhus, men hvor det findes, er det ikke lykkedes os at finde ud af. Laurs købte ejendom 6 den 10. februar 1835 og solgte den allerede igen den 24. juni s.a. Begge gange blev den solgt for 200 rigsbankdaler. Efter ejendomssalget i Karup er han flyttet til Knudstrup, hvor han har købt noget andet.

16 SKØDE. Underskrevne Niels Christensen af Karup gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet lige som jeg ved dette mit skøde sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til velagte mand Laurs Jensen fra gl Jordhus og hans arvinger mig tilhørende gård i Karup by og sogn som står for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. for den accorderede købesum 200 rdl siger og skriver to hundrede rigsbankdaler rede sølv. Da nu køberen har givet mig fuldkommen borgen for ovenmeldte 200 rdl. så skal bemeldte solgte gård med alle dens bygninger og ejendomme, herligheder og rettigheder herved overlades ham med den samme fuldkomne ejendom, som jeg den selv ejede og haft haver og samme mig ved skøde af 4. september 1829 er overdraget hvilket er læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 5. oktober 1829, dette mit udgivne skøde, som mig ukaldig til tinge kan læses og protokolleres, så jeg ej alene egenhændig underskrevet men endog formået 2de gode mænd med mig til vitterlighed at underskrive. Karup den 10. februar 1835 Niels Christensen m.f.p. Til vitterlighed Niels Jacobsen Jens Mikkelsen m.f.p. At skatterne af det herved solgte er betalte til 1. juli 1837 attesteres. Viborg amtstue den 19. november Morville. Mig på branddirektionens vegne forevist. Efter fuldmagt Chr. Trockmann. Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 24. november 1837 og attest forevist, derefter samme herreders pantebog no. 18 tilført. Anmærkninger: Niels Christensens adkomst på det solgte hartkorn er tinglæst den 5. oktober 1829 /:15-509:/ med anmærkning om ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. H.H.Holm. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol B47 SP21 side 333).

17 Peder Andersen køber ejendommen i Der står i skødet, da han køber den, at han er af Karup. Vi kan ikke finde nogen person af det navn i Karup. Det er ikke sikkert, at han har boet på ejendommen, for allerede samme år, aftaler han med Niels Michelsen, at han skal overtage ejendommen og betale skatter og afgifter pr. 1. januar Peder Andersen sælger 2 parceller fra ejendommen. De købes begge af folk fra Haurdal. Begge parcellerne beholdes igennem en del år som en del af ejendommene i Haurdal, inden de bliver købt af Knud Jensen i ejendom 19 og lagt sammen med den. De to sidste ejere har altså kun haft ejendommen i meget kort tid, og har muligvis slet ikke boet på ejendommen. Da Peder Andersen sælger den bliver den lagt sammen med ejendom 5, så det kunne tyde på at ejendom 6 har været noget forfalden. Det kan være en forklaring på at ejendommen nu nedlægges som selvstændig. Peder Andersen flytter til Knudstrup. Peder Andersen

18 SKØDE Underskrevne Lars Jensen nu selvejer i Knudstrup tilstår at have uden foregående skriftlig kontrakt solgt og afhændet og herved sælger, skøder og ganske overdrager til Peder Andersen i Karup min hidtil sammesteds ejende gård af hartkorn ager og eng 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar med påstående bygninger, således som køberen alt har taget samme i besiddelse og beboelse. Og da køberen Peder Andersen nu har gjort mig rede og rigtighed for den anordnede sum 200 Rbd sedler så kendes jeg for mig eller arvinger ingen videre ret eller rettighed at have til denne således solgte og ham tilskødede gård med tilliggende men samme at tilhøre Peder Andersen og arvinger med alle de rettigheder og byrder som jeg det selv har ejet efter skøde fra Niels Christensen af 10. februar d.å. fri og frelst for hver mands krav og tiltale. Til bekræftelse under mit navn og 2de vidners underskrift. Skrevet i Thorning den 24. juni Laurs Jensen Til vitterlighed: J.Keller Jens Mikkelsen af Uhre m.f.p. At skatterne af det herved solgte er betalte til 1. juli Viborg amtstue den 18. november Morville Mig på branddirektørens vegne forevist efter fuldmagt Chr. Trochmann Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 24. november 1837 og attest forevist. Derefter samme herreders pantebog No 18 tilført. Anmærkning. Sælgerens adkomst på det solgte hartkorn er tinglæst dags dato med anmærkning om ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21 fol. 334)

19 Niels Michelsen 1837 til sammenlægning med ejendom 5.

20 SKØDE Underskrevne Peder Andersen af Knudstrup erkender at have efter mundtlig overenskomst solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og med fuldkommen ejendomsret overdrager til Niels Mikkelsen i Karup den mig sammesteds hidtil ejende gårds hovedparcel No 1 med ager og engs hartkorn 1 Tønde, 2 Skæpper og 2 Fjerdingkar med de på ejendommen stående bygninger, alt således som den over ejendommen udstykningskort udviser og således som det kgl. rentekammers skrivelse af 19. marts 1836 er approberet. Hvorfor bemærkes, at køberen der alt har ejendommen i besiddelse, svarer og udreder alle offentlige afgifter af dette hartkorn fra 1. januar 1836, ligesom han er pligtig at udrede alt pligtarbejde, tiendevederlag, skoles og fattig bidrag til alle vedkommende som af gårdens fulde hafte hartkorn, imod at han nyder som vederlag derfor årligt af ham af engparcellens ejer 12 Rigsbankskilling sølv. Og da Niels Mikkelsen nu for øvrigt har betalt og berigtiget til mig den akkorderede købesum 200 Rbd, to hundrede Rigsbankdaler sedler så kender jeg mig eller arvinger ingen videre lod eller del at have til den således solgte hovedparcel med bygninger, men samme tilhøre køberen og arvinger som rette ejendom, den jeg altid hjemler. Til bekræftelse under min hånd med 2 vidners underskrift. Skrevet i Thorning den 21. januar 1837 Peder Andersen Til vitterlighed: J. Keller N. Bach At skatterne af indbemeldte hartkorn er betalte til 1836 års udgang, attesteres. Viborg amtstue den 28. januar 1837 Morville At skatterne af det herved solgte er betalte til årets udgang 1838 attesteres. Viborg amtstue den 18. december 1838 Morville Mig på branddirektørens vegne forevist. Efter fuldmagt Chr. Trochmann Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 21. december Attest forevist. Derefter samme herreders pantebog No 18 tilført. Anmærkning. Sælgerens adkomst på en gård af hartkorn ager og eng 1 Tdr, 3 Skp og 2 Fjk i Karup er tinglæst den 24. november 1837 (18-334) med anmærkning om ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. Fra samme ejendom har sælgeren afhændet 2 parceller hver af hartkorn 2 Fdk ved skøde af 15. december 1836, tinglæste 3. marts 1837 (18-100) H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21)

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger.

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. JENS PEDERSEN, født 16. feb. 1805 i Meldgaard i Pårup, døbt 17. feb. 1805 i Assing kirke, konfirmeret 1820 i Assing

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere