Mistede oplysninger i forbindelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mistede oplysninger i forbindelse"

Transkript

1 Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

2 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet mere generelt. Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke viden som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om branchens og erhvervslivets rammevilkår. Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR danske revisorer. ISSN-NR.: Denne publikation indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen FSR - Analyse. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til: Erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen på eller tlf Kommunikationschef Anders Lau på eller tlf Analytiker Thomas Baadsgaard på eller tlf

3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER selskaber fravalgt enten revision eller udvidet gennemgang af deres 2014-regnskab Blandt de knap selskaber, der ikke havde fået revision eller udvidet gennemgang, anslås det, at ville have fået minimum én anmærkning, som grundet fravalget ikke længere er synlige i tilknytning til regnskaberne Det anslås, at regnskaber ville have fået anmærkninger om ulovlige lån, som ikke er synligt på grund af fravalget af revision eller udvidet gennemgang Blandt de selskaber, som ville have fået minimum én anmærkning, anslås det, at anmærkninger om forhold ikke kommer til offentlighedens kendskab Anmærkninger om usikkerhed vedrørende selskabernes evne til at fortsætte driften anslås ikke at komme til offentlighedens kendskab i selskaber selskaber anslås, at ville have fået mindst én supplerende oplysning i påtegningen, hvis de ikke havde fravalgt revision eller udvidet gennemgang af regnskabet De mest udbredte typer af supplerende oplysninger, der ikke er synlige, er oplysninger om beskrivelse af usikkerhed vedrørende going concern (virksomhedens fortsatte drift) og om tabt selskabskapital i forbindelse med overtrædelse af selskabsloven Det anslås, at selskaber kunne have fået mindst ét forbehold, som på grund af fravalget ikke længere er synlige i tilknytning til regnskaberne Det er hovedsageligt forbehold for indregning og måling af specifikke poster, samt forbehold for mangelfuld beskrivelse af eller uenighed om going concern, der ikke længere er synlige 2

4 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Knap selskaber har indleveret et regnskab for 2014 til Erhvervsstyrelsen. På baggrund af data for regnskaberne leveret af Experian har FSR danske revisorer med denne analyse sandsynliggjort det tab af information, som fravalget af revision og udvidet gennemgang medfører. Helt konkret fokuseres der i analysen på den information, som revisorerne giver i deres påtegning i form af anmærkninger, fx i forhold til, om selskabet kan fortsætte sin drift, har tabt sin selskabskapital, om ledelsen har optaget ulovlige lån i selskabet, problemer vedr. værdiansættelser osv. Når revision eller udvidet gennemgang bliver fravalgt, har revisorerne ikke i samme omfang muligheden for at gøre opmærksom på væsentlige forhold i regnskabet. Det betyder også, at der ikke med sikkerhed kan siges, hvor mange anmærkninger der egentlig går tabt blandt de knap selskaber, der valgte ikke at få revideret eller fortaget en udvidet gennemgang af deres 2014-regnskab. Derimod vides det, hvilken information revisorerne giver i deres påtegninger hos de godt selskaber, der har fået revideret eller foretaget en udvidet gennemgang af deres 2014-regnskab. Baggrunden for analysen er derfor en konservativ vurdering om, at den fordeling af supplerende oplysninger og forbehold, der gælder for de reviderede selskaber, også må gælde for ikke-reviderede selskaber. Eksempelvis havde 18 pct. af de reviderede selskaber i 2012 minimum én anmærkning i revisionspåtegningen. Det antages derfor, at det er sandsynligt, at også 18 pct. af de ikke-reviderede selskaber burde have fået minimum én anmærkning, såfremt deres regnskaber var blevet revideret. Det samme gør sig gældende mht. fordelingen af de forskellige typer af forhold, som revisor giver anmærkninger om. Revisor kan i øvrigt give flere anmærkninger i samme årsregnskab, hvorfor det samlede antal anmærkninger vil være større end antallet af selskaber, der har minimum én anmærkning. 3

5 Fakta om revisors erklæringer i regnskaberne Selskaber, som ikke er underlagt revisionspligt, har mulighed for helt at fravælge revision, eller alternativt at få foretaget en udvidet gennemgang, et review af årsregnskabet eller assistance med regnskabsopstillingen. Udvidet gennemgang, review- eller en erklæring om assistance med opstilling er i modsætning til revision ikke afgivet med en høj grad af sikkerhed. Der kan dog både i forbindelse med review og udvidet gennemgang gives anmærkninger, men kun ved en udvidet gennemgang gives anmærkninger om ulovlige lån. Alle typer anmærkninger gives også ved en fuld revision. Tabel 1: Fordeling af antal erklæringer i og 2014-regnskaberne Revision Udvidet gennemgang Review Assistance Ingen erklæring I alt Kilde: Experian 2015 Mange oplysninger kommer aldrig til offentlighedens kendskab Siden 2006, hvor det blev muligt for en række selskaber at fravælge revisionen, er antallet af selskaber i Danmark, hvis regnskab ikke bliver revideret, steget hvert år. På den måde kommer en lang række forhold ikke frem til offentligheden, samtidig med at der ikke er samme sikkerhed for regnskabets indhold, som når en uafhængig tredjepart har revideret det. Figur 1: Udviklingen i antallet af selskaber, der har fravalgt revision eller udvidet gennemgang Kilde: Experian 2015 og FSR-beregninger 4

6 I 2006 havde blot 12 selskaber fravalgt revisionen, mens selskaber fravalgte revisionen i I 2013 fik selskaberne i regnskabsklasse B, som har en nettoomsætning på op til 72 mio. kr., mulighed for at få foretaget en udvidet gennemgang af regnskabet, hvor revisor ligesom i revisionen kan komme med anmærkninger om regnskabet og andre forhold, i stedet for en mere omfattende revision. Blandt 2014-regnskaberne blev hverken revideret eller fik foretaget udvidet gennemgang. Disse selskaber indgår ikke i statistikken over antal regnskaber, der har fået anmærkninger fra revisor, eftersom der ikke er udført revision eller udvidet gennemgang af dem. Hvis en revisor havde udført revision eller udvidet gennemgang af disse regnskaber, må det ud fra en konservativ vurdering forventes, at revisor ville give anmærkninger i revisors påtegning på regnskabet i en lige så stor andel af selskaberne, som ved revision eller udvidet gennemgang. Tabel 2: Andel anmærkninger og ulovlige lån blandt regnskaber med revision eller udvidet gennemgang Anmærkninger 18,9% 18,0% 17,8% 15,6% Ulovlige lån 8,5% 7,7% 5,9% 4,3% Kilde: Experian 2015 og FSR-beregninger Dermed kan det estimeres hvor mange selskaber, som forventeligt ville have fået en anmærkning i påtegningen på regnskabet, hvis de var blevet revideret eller havde fået foretaget en udvidet gennemgang. Eksempelvis havde godt 4,3 pct. af 2014-regnskaberne, der blev revideret eller fik foretaget en udvidet gennemgang, anmærkninger om ulovlige lån. Det svarer til, at der blandt de selskaber, som ikke blev revideret, anslås at kunne have været givet anmærkninger om ulovlige lån i selskaber. 5

7 Figur 2: Udviklingen i antallet af anmærkninger, der ikke kommer til offentlighedens kendskab Anmærkninger Ulovlige lån Kilde: Experian 2015 og FSR-beregninger Ovenstående figur indikerer, at en stadig større mængde væsentlige informationer ikke kommer til offentligheds kendskab, fordi revisor ikke har mulighed for at give anmærkninger i påtegningerne. Dette er en naturlig udvikling i sammenhæng med, at flere og flere selskaber fravælger at få revideret eller foretaget en udvidet gennemgang af regnskabet, så revisorerne ikke har samme muligheder for, at gøre opmærksom på vigtige forhold i forbindelse med regnskaberne. 1 Beregningerne bygger på antagelsen om, at andelen af anmærkninger, er den samme for reviderede og ikke-reviderede selskaber. De benyttede andele til beregningerne fremgår af tabel 2, mens antallet af ikke-reviderede selskaber fremgår af figur 1. 6

8 Fakta om lempelse af revisionspligt Revisionspligten er blevet lempet i flere omgange. Før 2006: Alle regnskabsklasse B-virksomheder er omfattet af revisionspligt. Fra 2006: Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 3 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision. Fra 2011: Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision. Fra 2013: Regnskabsklasse B-virksomheder med mere end 8. mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at vælge mellem udvidet gennemgang og revision. Holdingselskaber sidestilles med klasse B-virksomheder i forhold til revisionspligten, så holdingselskaber med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning på koncernniveau får mulighed for at fravælge revision. Mere end anmærkninger anslås at være gået tabt FSR danske revisorer har gennemgået en stikprøve på 500 selskaber, som havde fået mindst én anmærkning i revisionspåtegningen i 2014-regnskabet, for at undersøge fordelingen af de forskellige typer af anmærkninger. Antages det, at denne fordeling også gælder for de ikkereviderede regnskaber, så svarer det til, at af de i alt selskaber, som anslås at have undgået anmærkninger ved at fravælge revision eller udvidet gennemgang af deres 2014-regnskab, ville have fået minimum én supplerende oplysning. Tilsvarende anslås det, at selskaber have fået mindst ét forbehold, hvis de var blevet revideret eller havde fået foretaget en udvidet gennemgang. Dermed er der en række selskaber, som både ville få supplerende oplysninger og forbehold i revisionspåtegningen, samt en række selskaber, som derfor også ville få mere end én anmærkning. I gennemsnit fik selskaberne i stikprøven 1,45 anmærkninger i påtegningen på deres regnskab. Samlet set anslås det, at anmærkninger om forhold er gået tabt blandt de selskaber, som ville have fået mindst én anmærkning, hvis de var blevet revideret eller havde fået foretaget en udvidet gennemgang. Anmærkninger om usikkerhed ved den fortsatte driften mistes i selskaber Blandt selskaberne, der har fravalgt revision eller udvidet gennemgang, anslås det, at anmærkninger om usikkerhed i forhold selskabernes evne til at fortsætte driften (også kaldet going concern) ikke kommer til offentlighedens kendskab. Revisor kan både give supplerende oplysninger eller forbehold om usikkerhed vedrørende going concern. Der gives supplerende oplysninger, hvis der er redegjort for usikkerheden i regnskabet og revisor ikke er uenig i denne. Hvis der derimod ikke er oplyst og redegjort tilstrækkeligt for usikkerheden i regnskabet eller revisor er uenig i, at regnskabet skal aflægges 7

9 med going concern for øje, giver der derimod forbehold. Der er dermed risiko for, at det vil være umuligt for regnskabslæseren at vurdere selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvis revisionen er fravalgt. Af de anslående anmærkninger om usikkerhed vedrørende going concern i 2014-regnskaberne, som ikke kommer til offentlighedens kendskab anslås at være i form af supplerende oplysninger, mens 544 anslås at være forbehold. Figur 3: Antal supplerende oplysninger og forbehold om usikkerhed vedrørende going concern, der ikke kommer til offentlighedens kendskab Supplerende oplysninger Forbehold Experian 2015 og FSR-beregninger Supplerende oplysninger i selskaber går tabt På baggrund af resultaterne fra stikprøven på 500 selskaber med anmærkninger, er det muligt at anskueliggøre, hvor mange af de forskelige typer anmærkninger, der går tabt fordi revision eller udvidet gennemgang af regnskaberne fravælges. Blandt de selskaber, som forventeligt ville have fået mindst én supplerende oplysning for 2014-regnskabet, hvis de havde fået revision eller udvidet gennemgang, er det hovedsageligt supplerende oplysninger om beskrivelse af usikkerheden vedrørende virksomhedens fortsatte drift ét år frem, også kaldet going concern, der er gået tabt. Således anslås det, at selskaber ville have fået en supplerende oplysning om beskrivelse af usikkerhed vedrørende going concern i påtegningen på 2014-regnskaberne, hvis der var gennemført revision eller udvidet gennemgang. 8

10 Revisor skal give en supplerende oplysning om usikkerhed vedrørende going concern, hvis regnskabet indeholder fyldestgørende oplysninger om denne usikkerhed. De selskaber med supplerende oplysninger vedrørende going concern, som anslås at gå tabt, bygger derfor på en forventning om, at selskaber, som hverken får foret aget revision eller udvidet gennemgang af regnskabet, fyldestgørende oplyser om usikkerheder vedrørende going concern lige så ofte, som selskaber der får revideret eller foretaget udvidet gennemgang af deres regnskab. Ud over de selskaber med supplerende oplysninger om usikkerhed vedrørende going concern, der ikke kommer til offentlighedens kendskab, anslås det, at en række andre supplerende oplysninger heller ikke gives på grund af fravalgt revision eller udvidet gennemgang. Det drejer sig blandt andet om anslåede selskaber med supplerende oplysninger om tabt kapital i forbindelse med overtrædelse af selskabsloven 2, selskaber med supplerende oplysninger om indregning og måling af aktiver og passiver, mens selskaber med supplerende oplysninger om mangelfuld eller for sent indberettet moms, lønskat eller udbytte skat anslås ikke at komme til offentlighedens kendskab. Yderligere selskaber med supplerende oplysninger om øvrige forhold anslås at være gået tabt på grund af fravalgt revision eller udvidet gennemgang. Figur 4: Fordeling af supplerende oplysninger, som mistes pga. fravalg af revision eller udvidet gennemgang Going concern Tabt selskabskapital Indregning og måling Moms, lønskat eller udbytteskat Øvrige Kilde: Experian 2015 og egne beregninger Kategorien med supplerende oplysninger om indregning og måling af aktiver eller passiver omfatter flere forskellige fremhævelser af usikre regnskabsmæssige forhold. Herunder indregning 2 Tabt selskabskapital i relation til going concern kategoriseres kun som en supplerende oplysning om usikkerhed vedrørende going concern. 9

11 og måling af grunde og ejendomme, kapitalandele i datter- eller associerede selskaber eller andre værdipapirer, udskudt skatteaktiv, tilgodehavender, med videre. Supplerende oplysninger om øvrige forhold udgøres af en række forskellige forhold. Heraf består størstedelen af supplerende oplysninger om ulovlige lån, efterfulgt af supplerende oplysninger om ikke rettidig udarbejdelse eller indberetning af årsrapporten med videre, samt overtrædelser af bogføringsloven. Godt 1770 selskaber ville have fået mindst ét forbehold selskaber anslås at ville have fået et forbehold, hvis de ikke havde fravalgt revision eller udvidet gennemgang. Det er primært forbehold for indregning og måling af selskabernes aktiver og passiver, som ikke kommer til offentlighedens kendskab. Det anslås således, at 803 selskaber ville have fået et forbehold for indregning og måling af specifikke poster i påtegningen på deres 2014-regnskab, hvis de havde valgt at få revision eller udvidet gennemgang. Desuden anslås det, at over 544 selskaber ville have fået forbehold for manglende beskrivelse af eller uenighed om going concern fra revisor. Revisor giver disse typer anmærkninger, hvis en eventuel usikkerhed om selskabets fortsatte drift ikke omtales tilstrækkeligt i regnskabet eller hvis revisor er uenig i, at regnskabet skal aflægges med fortsat drift for øje. Hvis revisor, på grund af et fravalg ikke får muligheden for at give disse forbehold, betyder det, at vigtig information om selskabets mulighed for at fortsætte ikke kommer til eksempelvis investorers, samarbejdspartneres og kreditorers kendskab. Figur 5: Fordeling af forbehold, som mistes pga. fravalg af revision eller udvidet gennemgang Indregning og måling Going concern Øvrige Kilde: Experian 2015 og egne beregninger Forbehold for indregning og måling af specifikke poster omfatter blandt andet indregning og måling af kapitalandele i datter- eller associerede selskaber eller andre værdipapirer, udskudt 10

12 skatteaktiver, varelager, tilgodehavender, ejendomme og grunde, med videre. Når revisor tager forbehold for indregning og måling af varebeholdningen, skyldes det oftest, at det ikke har været muligt for revisor at verificere værdiansættelsen. Et forbehold for indregning og måling af specifikke poster, kan dog også skyldes, at revisor er uenig med ledelsen i værdiansættelsen af disse. Værdiansættelserne kan have stor betydning for, om regnskabet samlet set er retvisende. Derfor er det væsentligt for regnskabslæseren at vide, hvornår revisor ikke kan verificere eller er uenig i de værdiansættelser selskabets ledelse har angivet. Øvrige kategorien indeholder en række forskellige typer forbehold. Heraf udgøres den største andel af forbehold for utilstrækkelig bevis for specifikke poster. Lidt større tendens til at fravælge revision blandt selskaber med anmærkninger Blandt selskaberne med en anmærkning fra revisor i 2013-regnskabet, valgte en relativt lidt større andel af selskaberne at fravælge revision eller udvidet gennemgang af 2014-regnskabet. Således havde 28 pct. af selskaberne, som fravalgte revision eller udvidet gennemgang af 2014-regnskabet efter at have fået det året før, en anmærkning i deres 2013-regnskab. Til sammenligning havde 24 pct. af selskaberne, som fik revision eller udvidet gennemgang af både og 2013-regnskabet, en anmærkning i deres 2013-regnskab. Ifølge 2014-regnskaberne havde selskaber en balancesum på 6 mio. kr. eller derunder. Disse selskaber anslås, at kunne have fravalgt revision eller udvidet gennemgang af regnskabet 3. Blande de selskaber med en balancesum på 6 mio. kr. eller derunder i 2014-regnskabet, har selskaber fået foretaget revision eller udvidet gennemgang af både deres 2013-regnskab og 2014-regnskab. Blandt disse havde mindst én anmærkning i revisors påtegning i 2013-regnskabet, svarende til 24 pct af selskaberne med en balancesum på 6 mio. kr. eller derunder, fik foretaget revision eller udvidet gennemgang af 2013-regnskabet, men fravalgte dette i 2014-regnskabet. Blandt disse havde en anmærkning i revisors påtegning på 2013-regnskabet, som grundet fravalget ikke i givet fald ville fremgå af det nyeste regnskab. Det svarer til, at 28 pct. af selskaberne der aktivt fravalgte revision det seneste år, havde en anmærkning fra året før. Figur 6: Andel selskaber med anmærkninger i 2013, som har fravalgt/bibeholdt revision eller udvidet gennemgang af 2014-regnskabet 3 Et selskab kan frit fravælge revisionen, når selskabet ikke i to på hinanden følgende år overskrider 2 af følgende 3 grænsestørrelser på balancedagen: en balancesum på DKK 4 mio., en nettoomsætning på DKK 8 mio. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12. Da oplysninger om antal ansatte og omsætning ikke findes i alle regnskaber, bruges balancen som et estimat for muligheden for at fravælge revision. 11

13 Selskaber med revision/udvidet gennemgang i 2013 og 2014 med balance 6 mio eller under Selskaber med revision/udvidet gennemgang i 2013 og fravalgt i 2014 med balance 6 mio eller under Anmærkning i % Anmærkning i % Kilde: Experian 2015 og egne beregninger Der lader altså til at være en lidt større tilbøjelighed til at fravælge revision eller udvidet gennemgang året efter, at selskabet har fået en anmærkning fra revisor. 12

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Ulovlige lån i danske selskaber

Ulovlige lån i danske selskaber Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk udviklingen på HD-uddannelser - 2014 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Selskabers afkast, likviditet og soliditet

Selskabers afkast, likviditet og soliditet Selskabers afkast, likviditet og soliditet -Analyse af A/S ers og ApS ers reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber November 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Ulovlige lån i danske selskaber

Ulovlige lån i danske selskaber Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2013-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2015

REVISOR- BRANCHEN 2015 REVISOR- BRANCHEN 2015 Nøgletal www.fsr.dk Klar omsætningsfremgang for revisorerne Med 16,8 mia. kr. i omsætning fik revisorbranchen et rekordår i 2015. Omsætningen blev løftet med godt 1,2 mia. kr. svarende

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Påtegninger og erklæringer

Påtegninger og erklæringer Påtegninger og erklæringer Cases Dilemma 1 Valg af erklæring Din bedste ven ønsker, at du skal udarbejde dennes personlige regnskab. Det personlige regnskab skal fremsendes til pengeinstituttet, hvor det

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2014

REVISOR- BRANCHEN 2014 REVISOR- BRANCHEN 2014 Nøgletal www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer 1 i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. Revisorbranchen

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

en opfølgende undersøgelse

en opfølgende undersøgelse Going concern og en opfølgende undersøgelse Af partner, statsaut. revisor, Anders Bisgaard, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm og formand for FSR s Revisionstekniske Udvalg 1 og seniorkonsulent, cand.merc.aud.,

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Ulovlige aktionærlån ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Faglig opdatering januar 2014 på SMV-Forum. Statsautoriseret revisor Claus Pio Schwartz Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Faglig opdatering januar 2014 på SMV-Forum. Statsautoriseret revisor Claus Pio Schwartz Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Faglig opdatering januar 2014 på SMV-Forum Statsautoriseret revisor Claus Pio Schwartz Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Assistance med opstilling ISRS 4410 om opgaver vedr. opstilling

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2014 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Karen Købmand ApS. Årsrapport for 2015

Karen Købmand ApS. Årsrapport for 2015 Karen Købmand ApS Nørre Voldgade 48, 1358 København K Årsrapport for 2015 (regnskabsår 26/1-31/12) CVR-nr. 36 53 34 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/03/2015 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

NIELS BRUN HOLDING ApS

NIELS BRUN HOLDING ApS NIELS BRUN HOLDING ApS Tværbommen 25, 1 th 2820 Gentofte Årsrapport 29. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016 Kai

Læs mere

JMAROVT HOLDING IVS. Pommernsgade 11, København S. Årsrapport 27. oktober december 2015

JMAROVT HOLDING IVS. Pommernsgade 11, København S. Årsrapport 27. oktober december 2015 JMAROVT HOLDING IVS Pommernsgade 11, 2 2300 København S Årsrapport 27. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/09/2016 Jakob

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Elektro-Motor, Elektromekanisk Etablissement ApS Skælskørvej 88 4250 Fuglebjerg CVR-nr. 40 68 39 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Årsrapport 12. juli juni 2013

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Årsrapport 12. juli juni 2013 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt RAVN BANE ApS Årsrapport 12. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015 S & G MEDICAL A/S Rørmosevej 16 3450 Allerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2016 Tommy Knudsen Dirigent

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere