Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard"

Transkript

1 Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard TILLÆG TIL NR. 11 NOVEMBER 1986

2 102 Indhold - Haugaard-slægten i Bedsted sogn Østergårds ejere og deres slægtsforhold 111 Hans Petersen 111 Hans Christensen 111 Hans Hansen 111 Søren Jørgensen Møller 111 Hans Sørensen Møller 112 Søren Møller 112 Johan Peter Møller 113 Hans Paulsen Enemark 115 Andreas Jensen Haugaard 119 Peter Nicolaj Haugaard Østergårds jordhandler siden Overladelseskontrakt af 15. apr Overladelseskontrakt af 25. apr Auktionsbogsudskrift af 21. juni Overdragelsesskøde af 25. jan Forsidebilledet viser familien Haugaard i haven på Vestergård omkring Siddende ved bordet ses gårdmand Peter Nicolaj Haugaard ( ) og hustruen Henriette ( ) med deres 5 børn: Fra venstre ses Peter ( ), Andreas ( ), Margrethe (1899-), Marie (1900-) og Henny (1905-). Meddelelser Dette hefte er tilegnet hele min familie og slægt og her især Edith og Peter Haugaard i anledning af deres sølvbryllup, tirsdag den 18. november Jeg har med dette hefte forsøgt så kortfattet som muligt, at medtage de vigtigste oplysninger om Haugaard slægten siden dens ankomst til Bedsted sogn i forrige århundrede. Desuden har jeg medtaget historiske oplysninger om Vestergård, som mine bedsteforældre drev samt om mit barndomshjem, Østergård, som mine forældre drev og siden 1962 min bror og svigerinde. I denne forbindelse bringes en tak til familien samt til Johan Møller og Iver Gubi for værdifulde oplysninger og for lån af billeder. Med venlig hilsen og tillykke Henning Haugaard ISSN:

3 103 Haugaard-slægten i Bedsted sogn Jens Andersen Haugaard blev født i Kolsnap, Nustrup sogn 25. maj 1800, som ældste søn af gårdmand Anders Jensen og Marine Hansdatter. I 1822 kom han til Øster Terp som tjenestekarl og var dermed den første af Haugaard-slægt, der bosatte sig i Bedsted sogn. 4 år senere den 18. feb blev han gift med Mariche Povelsen, født i Bedsted 27. sept. 1792, datter af smed og inderste Peder Nielsen Povelsen og Anne Marie Jesdatter i Bedsted. Hvor i Bedsted sogn de boede de første år af ægteskabet vides ikke, men 15. jan underskrev Jens Andersen Haugaard en købekontrakt, hvorved han blev ejer af Jacob Erichsens kådnersted, en 1/24 plov ejendom i Bedsted for en pris af rigsbankdaler courant eller 533 sletdaler og 32 f. Gården Haugaard ved Gabøl i Nustrup sogn omkring århundredskiftet. I tallet lå gården med kro inde i Gabøl by, men blev omkring 1790 flyttet uden for byen ved vejen mod Vojens. Første gang man støder på navnet Haugaard er fra en boniteringssag fra 1790, hvor navnet da skrives "Havgaard". I 1799 træffes ordet på et kort i sammensætningen "Haugaard-kroe". Det er også fra denne tid at navnet blev optaget som slægtsnavn. Ordet Haugaard er oprindelig et navneord og er en sønderjysk udlægning af havegård i betydningen "indhegnet skovparcel". Navnet kendes også fra Spandet sogn fra en markbog fra 1683 som haufuegaard om en havegård. Senere findes det igen i en udskiftningssag fra 1771, men mi skrevet havgaard, hvilket svarer helt til eksemplet i Gabøl, hvorfra slægtsnavnet stammer (Sønderjyske Stednavne). Billedet er hentet fra Steffen Steffensens bog om Nustrup Sogn fra 1971, side 145. Gården lå i byens vestlige bydel og fik først langt senere navnet "Vestergård". Allerede i 1709 ved vi, at der her lå et kådnersted på 13 fag og hvor ejeren Nis Petersen i skatter skulle yde 6 rigsdaler. I alt fandtes der 7 kådnere i Bedsted den gang, hver på 1/24 plov. Beboerne på Jens Andersen Haugaards nykøbte ejendom før ham var: Nis Petersen Peter Nissen 1732-

4 104 Nis Petersen Bodel Marie Hanses Christina Bossens Jacob Erichsen Jens Andersen Haugaard En yngre halvbror Jørgen Andersen Haugaard (1822-) fulgte senere efter til Bedsted sogn. Han 'blev tjenestekarl hos gårdmand Peter Andersen og Anna Cathrine Outzen. I 1845 blev han gift med datteren Anna Christine ( ). Hun døde allerede efter 5 års ægteskab, men nåede at sætte 4 børn i verden. De døde alle mens de var helt små. Jørgen Andersen Haugaard flyttede herefter til Aabenraa, hvor han i 1854 fik udstedt borgerbrev som gæstgiver. Her giftede han sig igen med Cathrine (1832-), en datter af gårdmand Christian Mortensen og Cathrine Knudsen i Øster Løgum. Hvordan det senere gik dem vides ikke. De to halvbrødre var ud af en søskendeflok på 8. Deres far Anders Jensen var gårdmand i Kolsnap. Han var gift to gange. Første gang 31. jan.1800 med Marine Hansdatter, datter af selvejergårdmand og sognefoged Hans Erichsen ( ) og Gyde Tjellesdatter ( ) i

5 105 Rebbøl i Bjolderup sogn. Anden gang blev han gift 28. nov med Anna Cathrine Jørgensdatter Lund ( ). Vestergård omkring Her boede Henriette og Peter Nicolaj Haugaard. Ovre på den anden side af vejen, hvorfra billedet er taget, boede hans bror Asmus Haugaard. I 1935 solgtes gården til Verner Thomsen, der drev den til 1964, hvorefter den blev revet ned. Vestergård brændte i I forgrunden ses de fleste af børnene fra de to brødre. Anders Jensen døde 64 år gammel i Han var søn af kromand, gårdmand og sognefoged i Gabøl Jens Andersen og Johanne Hübschmann. Hans gård, der var på 4 ottinger, var den største i byen. Som kromand havde Jens Andersen livsvarig koncession på kroeri, høkeri, ølbrygning og brænderi. Koncessionerne gik ud på, at kun Jens Andersen måtte forsyne kroen i Kleinbjerg, og at ingen andre kroer måtte oprettes. Til bryllupper i hele Nustrup sogn samt i Årup og Hjartbro måtte kun han levere øl og brændevin samt piber og tobak. Alligevel gik det galt for Jens Andersen i økonomisk henseende. Muligvis for store investeringer i den forholdsvis nye udflyttede kro i forbindelse med de dårlige tider omkring 1800 gjorde, at han måtte sælge gården på auktion i 1804 for at tilfredsstille kreditorerne. I 1815 døde Jens Andersen som en forarmet mand 68 år gammel. Hustruen Johanne Hübschmann døde i Hun var datter af degnen i Nustrup Jørgen Hübschmann ( ) og Anna Maria Ludvigsdatter Hoyer ( ). De var begge ud at gamle præsteslægter. Men tilbage til kådner Jens A. Haugaard i Bedsted. I 1840 købte han et inderstested, hvis jord blev tillagt kådnerstedet. Muligvis var det svigerforældrenes ejendom, da de omtrent samtidigt var flyttet fra sognet, hvorhen vides ikke. Udover at være kådner med et jordtilliggende på omkring 3 ha, ernærede han sig som kniplingshandler. I 1871 var han kommet godt op i årene, alderen trykkede ham og det foranledigede han til sammen med sønnen Andreas at få indgået en overladelseskontrakt. (se side 154). Knap et år efter døde Jens A. Haugaard, den 24. jan af alderdomssvaghed. Han blev 70 år. Hustruen Mariche Povelsen blev knap 84 år gammel, i det hun døde 29. juli Der var 4 børn i

6 106 ægteskabet, 2 piger, der som voksne flyttede fra sognet samt 2 drenge. Den yngste af disse døde som barn, mens den ældste, Andreas Jensen Haugaard, født 28. apr. 1836, i 1861 overtog kådnerstedet efter forældrene. 16. nov blev han gift med Marie Nielsen Ravit, født 1. nov. 1837, datter af gårdmand i Arndrup, Rasmus Nielsen Ravit ( ) og Magdalene Johnsen ( ). Den gård han drev i Arndrup, ejes i dag at Jes Møller. Andreas Jensen Haugaard, født 28. apr Gift 16. nov med Marie Nielsen Ravit, født 1. nov Fra 1861 til 1894 var han rebslager og kådner på Vestergård. Andreas J. Haugaard og Marie Nielsen Ravit kendte hinanden fra skolen i Bedsted. Her var hans mors bror, Jes Povelsen lærer og degn. I 1876 blev Andreas J. Haugaards jord opmålt i forbindelse med den tyske jordbeskatningsreform. Arealet udgjorde 8,9 ha. I rapporten nævnes han tillige at være sejler, dvs. rebslager. Derudover var han i en årrække indtil sin død kommuneforstander. Han døde 58 år gammel 17. feb Hustruen blev dog fortsat boende på gården. Den vestlige ende at stuehuset udgjorde hendes aftægtshus. Her døde hun i 1922, den 8. feb., i en alder af 85 år. I ægteskabet fødtes to sønner. Den sidste var Asmus Haugaard ( ). Han blev i 1897 gift med Maren Frei ( ), datter af smed i Bovlund, Martin Petersen Frei og Marie Thorsmark. Samtidigt overtog han gården, der lå overfor sin fødegård, af Kynde Madsen. Også den gård er i dag væk. På dette sted ligger nu Jens Møllers automobilværksted. I 1913 havde hans gård et jordtilliggende på 10,5 hektar, hvoraf de 3,25 ha lå i Øster Terp. Gårdens besætning bestod af 3 køer, 1 kvie, 4 stk. ungkreaturer, 3 kalve, 3 svin og 2 grise. Værdien af jorden, besætningen samt bygninger vurderedes til mark. Asmus Haugaard og Maren Frei havde 3 børn, pigerne Marie (1901-), Anne Marine (1904-) samt drengen Richard (1899-), der faldt som en af de 22 fra sognet i 1. Verdenskrig i Frankrig, den 27. juli Hans grav er ukendt.

7 107 "Asmus Haugaard, rebslager", står der på skiltet til venstre for døren. Den stråtækte gårdlænge lå ud til vejen efter Terp. Senere overtog Verner Thomsen gården. Foran gården ses et hestespand. Det er Asmus Haugaards fætter, Rasmus Schildt, Ginegård i Øster Terp, der er på besøg. Drengen til højre er Andreas J. Haugaard. Billedet er taget omkring Asmus Haugaards lillebror var Peter Nicolaj Haugaard ( ). I årene var han tysk soldat og lå ved livgarden i Potsdam. Den 5. juni 1896 blev han gift med Henriette Caroline Høier ( ), datter af skibskaptajn i Åstrup, Peter Høier ( ) og Margrethe Ebsen ( ). Samtidigt hermed overtog han fødegården og i overtagelseskontrakten mellem mor og søn fremgik det, at Peter N. Haugaard skulle udrede mark til sin bror som sin andel af arven. Gårdens værdi blev sat til mark og de resterende mark blev stående i gården som sin andel og arv fra forældrene. Til gengæld forpligtede Peter Haugaard sig så også til at forsørge sin mor resten at sine dage. Hun døde i 1922, hvorefter han begærede aftægten slettet. Peter Nicolaj Haugaard, født 17. juli 1867, død 13. dec Den 5. juni 1896 blev han gift med Henriette Caroline Høier, født i Åstrup 19. feb. 1874, død 27. okt Han var gårdmand på Vestergård fra 1896 til sin død i 1934.

8 108 I de følgende årtier forøgede Peter N. Haugaard støt gårdens jordtilliggender fra de oprindelige 8,9 ha til omkring 25 ha ved hans død i I 1930 blev ejendommen vurderet: Ejendomsskyld: kr. Maskiner og besætning: kr. Peter Nic. Haugaard havde flere tillidserhverv. I en årrække før 1920 var han således kirkeældste. Fra 1920 medlem at Bedsted sogns menighedsråd, og fra 1924 kasserer, regnskabsfører og kirkeværge for samme. Han virkede også som folkeregisterfører i sognet, et hverv der efter 1920 blev overtaget af sognefogeden i Øster Terp. I et par perioder var han medlem at Bedsted sogneråd. Han døde 13. dec i en alder at 67 år. Nogle år senere flyttede hustruen Henriette på aftægt hos sønnen. Hun blev 81 år gammel og døde af asiatisk influenza 27. okt Som en at de første fik hun i 1955 installeret et tv-apparat. Vestergårds jorde blev gennem mange år forpagtet af sønnen Andreas Haugaard, mens stuehuset blev lejet ud. Gardens endelige kom i , da der i foråret 1969 blev foretaget en omfattende jordfordeling, hvori også Vestergårds jord indgik. Peter Haugaard overtog ca. 4,5 ha, Carl Damgaard ca. 4,5 ha, Mads Friis 4,2 ha, Hans Jessen Hansen ca. 1,4 ha, Caroline Møller i Terp ca. 5,8 ha, samt Thomas Møller, Øster Terp, der overtog ca. 2,6 ha. Den 29. juli 1970 brændte Vestergård. Den stod dog på dette tidspunkt ubeboet hen og var efterhånden også meget forfalden. Ifølge brandforsikringspolicen udgjorde beboelsesbygningen 710 m³, avlsbygningerne m³. I Henriette og Peter Nic. Haugaards ægteskab fødtes 5 børn: 1. Andreas Jensen Haugaard, født 22. jan Han overtog i 1928 en gård i den anden ende af byen. (Se side 119) 2. Margrethe, født 24. maj Hun blev gift 25. juni 1926 med Johannes Enemark ( ). De overtog i 1926 en nyopført gård neden for Bedsted Bjerg med navnet "Nygård". (Se mere side 118). 3. Marie, født 14. juli Hun blev gift med Chresten Sommer Jensen ( ). De bosatte sig i København. 4. Peter Emil Haugaard, født 12. nov Han blev uddannet som lærer fra Tønder Seminarium i I 1927 udnævnt til førstelærer i Arnum. I 1963 blev han skoleinspektør ved samme

9 109 skole. Han blev gift 13. sept med Marie Mathiesen ( ), datter af gårdmand i Vilstrup, Hans Peter Mathiesen og Emma Petersen. I 1972 tog Peter Haugaard sin afsked, hvorefter han med sin hustru bosatte sig i Årøsund. Den 2. okt blev han dræbt ved en bilulykke. I ægteskabet fødtes 6 børn: Gunnar (1937-), Grethe (1939-), Rita (1940-), Hans Peter (1942-), Helge (1944-) og Kirsten (1946-). 5. Henny, født 16. okt Hun blev gift 15. maj 1937 med korrespondent, Jens Peter Sommer Jensen (1903-). De bosatte sig i København. Han var søn af gårdmand, Niels Jensen ved Randers. I ægteskabet fødtes 2 drenge: Erik (1940-) og Helge (1944-). Foran stuehuset på Vestergård omkring I havelågen ses fra venstre: Margrethe, Marie, Henny og Peter. På taget ses deres storebror Andreas, mens deres mor Henriette kigger ud af kvistvinduet. Maleri af Vestergård som tømrer Hans Jepsen malede det i Foran hovedlængen ses vejen, der mod venstre fører til Øster Terp. Den modsatte vej fører mod øst og ender ca. 50 meter fremme ved vejkrydset Haderslevvej og Sivkrovej. Kilde: Henning Haugaard: "Slægtsbog tilegnet de 4 søskende efter Astrid E. Rossen og Andreas J. Haugaard i Bedsted Lø"

10 110 Løgumkloster Retsarkiv: Bedsted Grundakter: Peter N. Haugaard, bd. 2, bl. 15. Asmus Haugaard: bd. 1, bl. 29. Landsarkivet. Sønder Rangstrup Herred: Skyld- og Panteprotokol, fol. 328, side 2. Angående ejerne på Vestergård. Aabenraa Amts Retsarkiv: Bibog BB , nr. 1015, side 636. Købekontrakt mellem Andreas J. Haugaard som sælger og fattigforstanderne i Bedsted som købere Landsarkivet i Aabenraa. Bedsted Præstearkiv: H Et mellemværende mellem Asmus Haugaard i Bedsted og kirken. Landsarkivet. Østergårds ejere og deres slægtsforhold Hans Petersen ca Han ses som ejer af gården i Afgifterne er da på 29 rigsdaler 35 mark og 9 skilling. Hustruen kendes ikke. Højst sandsynligt blev en datter af Hans Petersen gift med gårdens næste ejer. Hans Christensen. ca ca Han blev gift 1705 med Maren Hansdatter, der sandsynligvis er datter af den foregående ejer, Hans Petersen. Han overtog gården omkring I 1709 nævnes gården i jordbogen at være bygget for længe siden. Den bestod da af 25 fag stuehus, stald og lo samt 4 fag bulhus i dårlig stand. Udsæden var på 8 tønder rug, 6 skæpper havre, 4 skæpper byg og 2 tønder boghvede, Besætningen opgives til 2 heste, 6 køer, 1 kirkeko, 2 ungkreaturer, 4 kalve, 2 stude, 4 får og 3 svin. Børn: 1. Hans (1708-). 2. Inger ( ). Gift 1730 med skomager i Bedsted, Morten Christensen, 3. Kirsten ( ). Gift med gårdmand i Nørre Løgum, Jacob Thomsen. 4. Maren (1714-). 5. Valdborg (1715-). Gift 1742 med Søren Jørgensen Møller, der overtog svigerfaderens gård. Hans Hansen. ca ca Han blev født 1708, søn af den foregående ejer, Hans Christensen. Han står i 1730 opført som ejer af gården, men må i 1743 enten være død eller have overdraget gården til sin søsters mand, Søren Jørgensen Møller. Søren Jørgensen Møller Han blev født i Skødsholt, Tyrstrup sogn i 1706, søn af Jørgen Christensen og Lena Sørensdatter. Død i Bedsted 75 år gammel den 11. juli Gift i Bedsted 17. okt med Valdborg Hansdatter, født 1715 og død 1. maj 1755, datter af den tidligere ejer, Hans Christensen og Maren Hansdatter. Søren J. Møller fik skøde på gården 4. marts I skatter og afgifter ydede han i 1776 i alt 27 rigsdaler, i kontribution 10 rigsdaler og resten i pligt. Ved folketællingen i 1769 opgives husstanden til 10 personer. Søren J. Møller var da enkemand, dertil 2 sønner og 3 døtre, 2 karle (25 år og 36 år), 1 tjenestepige (26 år) samt 1 tjenestedreng på 9 år.

11 111 Børn: 1. Hans Sørensen Møller (1744-). Gift 1781 med Christine Benedicte Ratenburg. Han overtog gården efter sin far. 2. Jørgen (1746-). Død før Maren (1747-). Gift med Peder Dahl fra Skjoldborg. 4. Christen (1750-). 5. Johannes (1752-). 6. Lena ( ). Gift 1778 med gårdmand i Bedsted, Johannes Clausen. Hans Sørensen Møller Han blev født i Bedsted 1744, søn af gårdmand, Søren J. Møller og Valdborg Hansdatter. Gift i Bedsted 23. juni 1781 med Christine Benedicte Ratenburg, født i Bedsted og døbt 19. aug. 1759, død 15. apr. 1803, datter af gårdmand i Bedsted, Johannes Ratenburg ( ) og Bodil Nicolajdatter ( ). I 1781 overtog han gården efter sine forældre og havde den til sin død omkring Børn: 1. Søren Møller ( ). 2. Botilla Marie ( ). 3. Mette Cathrine (1785-). Gift i Bedsted 1803 med Christen Hansen. 4. Valborg (1785-). Gift i Bedsted 1807 med gårdmand i Øster Terp, Thomas Hansen. Fra dette ægteskab stammer slægten Møller i Terp. 5. Søren Møller (1790-). Gift med Gyde Marie Johansen fra Tinglev. De overtog gården efter hans forældre. Søren Møller Han blev født i Bedsted 13. apr. 1790, søn at gårdmand, Hans Sørensen Møller og Christine Benedicte Ratenburg. Død i Bedsted 25. juni Gift 10. nov med Gyde Marie Johansen, født i Tinglev, datter af degnen, Hans Peter Johansen og Anna Pedersdatter. Hun døde 6. juli Søren Møller var kun 15 år gammel, da han i 1805 stod som ejer af gården efter sine afdøde forældre, men muligvis har han haft sig en formynder eller bestyrer i de første år. Gården nævnes som en 5/8 plov gård med en dalersætning på 27 rigsdaler. Endvidere ses, at Søren Møller frasolgte nogle små jordparceller til Jens A. Haugaard, pastoratet, degnen samt til svigersønnen, Hagen Iversen Jessen. Børn: 1. Christine Benedicte ( ). Gift i Hellevad 1847 med gårdmand i Svejlund, Jens Esbensen Kjær (1807-). Deres søn, Christen Benedictsen Kjær (1856-) startede i 1896 udgivelsen af "Kristeligt Dagblad". 2. Hans Sørensen ( ). Gift 1844 med enken, Mette Cathrine Carstensen ( ). Ved giftermålet blev han derved ejer af hendes gård, bd. 1, bl. 6. Gården ejes i dag af Edle og Laurits Holm. 3. Anna ( ). Gift 1852 i Bedsted med Hagen Iversen Jessen ( ). Ved denne lejlighed frastykkedes på Bedsted Bjerg et jordstykke. "Smallyk" på ha til oprettelse af et

12 112 kådnersted for en pris af 240 rigsdaler rigsmønt, dateret 28. okt Ejendommen, Bjergvej 19, bebos i dag af fru Klosz. 4. Abigael ( ). Gift i Bedsted 1855 med grynmøller i Ravsted, Jens Christian Hansen ( ). 5. Hans Peter (1819-). 6. Botilla Marie ( ). Gift i Bedsted 1856 med gårdmand og postbud i Mårbæk, Peter Petersen Gram ( ). 7. Mette Cathrine ( ). 8. Mette Cathrine ( ). Gift i Bedsted 1859 med selvinderste og kniplingshandler i Øster Terp Peter Rosenberg (1824-). 9. Johan Peter Møller (1828-). Gift 1857 med Marie Jepsen. De overtog gården efter hans forældre i Marie Anne ( ). Johan Peter Møller Han blev født i Bedsted 15. juli 1828, søn af gårdmand, Søren Møller og Gyde Marie Johansen. Han døde 10. jan Gift 6. maj 1857 med Marie Jepsen. fadt 14. jan. 1830, død 26. feb. 1922, datter af gårdmand i Alslev, Nis Jepsen (1794-) og Karen Toft (1801-). Johan Peter Møller overtog gården efter sin far i 1861, hvilket fremgår af den udfærdigede kontrakt, der blev underskrevet 15. apr (Se side 133). Året før, 12. sept ses det i skyld- og panteprotokollen, at Johan Peter Møller og Mathias Jacobsgaard i Bedsted indgik en kontrakt om et lån på 640 rigsdaler til Søren Møller samt jordbytning. Handlen og lånet skal uden tvivl ses i relation til arvedelingen og overtagelsen af gården. Men hvor lå deres gård? På kortet side 42 fra 1854 ses, at der vest for Didde Grodon 1å en 5-længet gård. På kortet fra 1876 er den opgivet, da den ikke har selvstændigt matrikelnummer. Det er derfor nærliggende at tro, at Johan Peter Møllers gård er udflyttet herfra. For sammenligningens skyld skal nævnes, at også Georg Knudsens gård på Bedsted Bjerg omtrent samtidigt blev udflyttet fra det sted, hvor Kornelius Nissen i dag bor.

13 113 I 1863 opførtes den nye gård, som blev 4-længet. Efter et kort beregnet til at skulle have været 740 m² husrum. Efter sigende skal alt tømmerarbejdet være udført af solidt egetræ. I 1878 bliver byens jord målt op i forbindelse med den tyske måde at beregne jordskat på. Johan Peter Møllers jord udgjorde da 32 dele med tilsammen 69,0439 ha med et skyldudbytte på 293 thaler og 24 mark. Den årlige grundskat blev sat til 83 mark og 60 skilling. Johan Peter Møllers jordtilliggende (det skraverede/ grønne område) i 1876: 69,0439 ha. Indtegnet på et kort over Bedsted ejerlav i På den indsatte skitse ses Johan Peter Møllers 4-længede gård fra 1863, forstørret efter matrikelkort over Bedsted: Kortblad 8, 1: 2000 fra I 1899 døde Johan Peter Møller. Der var ingen af børnene, der var rede til at overtage gården. Enden på det hele blev derfor, at enken Marie Møller i 1902 solgte gården med al jord, på nær et lille stykke jord oppe ved byen, hvor hun lod et aftægtshus (Bjergvej 3) opføre. Det kostede omkring mark. Huset ejes i dag af Lilly og Hans Thomsen. Børn: 1. Søren Peter Møller ( ). Ugift. Flyttede i 1902 sammen med søsteren Caroline og sin mor på aftægt i huset Bjergvej Nis Jepsen ( ). Egentlig var det meningen at han skulle have overtaget gården efter forældrene, men han døde 38 år gammel af blodforgiftning. Han fik en rift ved munden, hvori der kom betændelse. Otte dage senere døde han. 3. Caroline Møller ( ). Ugift. Hun flyttede i 1902 med sin bror og sin mor på aftægt. Hun passede og plejede sin mor på hendes gamle dage. Ved Andreas J. Haugaards dåb 30. jan stod hun fadder. Hun skænkede ham en sølvske, hvori der var indgraveret et "C. M." 4. Gyde Marie ( ). Døde at tuberkulose. 5. Christine Cathrine ( ). Gift i Bedsted 1888 med gårdmand i Arndrup, Christian Paulsen Jepsen ( ).

14 Hans Sørensen Møller ( ). Da broderen Nis i 1898 døde fik han tilbudet om at overtage forældrenes gård i Bedsted, som nu havde været slægtsgård i flere generationer. Men da han i 1892 var blevet gift med Kirstine Petrea Hansen Kjær ( ) og samtidigt havde overtaget en gård i Holm i Ravsted sogn ønskede han ikke at flytte tilbage til Bedsted. I deres ægteskab fødtes 4 børn, hvoraf den yngste Johan (1900-) grundlagde korn- og foderstoffirmaet "J. B. Møller. I dag drives firmaet videre ved hans søn Egon Møller. 7. Anne Margrethe (1870-). Gift i Bedsted 1896 med Heinrich Tychsen Jørgensen (1865-)- 8. Hanne Abigael ( ) 9. Johan Christian ( ). Han var det 3. dødsoffer blandt sine søskende inden for et år. 10. Martin Jessen ( ). Hans Paulsen Enemark Han blev født i Gammelskov i Agerskov sogn 23. apr. 1870, død i Bedsted 16. nov. 1933, søn af gårdmand i Gammelskov, Johannes Enemark (-1870) og Maren Bøtger. Gift i Egvad kirke med Andrea Haugaard, født 9. feb. 1873, død i Rødekro 4. juli 1956, datter at gårdmand i Egvad, Nis Madsen Haugaard og Marie Christine Andersen. Omkring årsskiftet brændte Hans Paulsen Enemarks gård næsten helt ned til grunden. I stedet for at genopbygge gården købte han nabogarden på den anden side af toften mod vest (Bd. 2, bl. 58) af Heinrich Westphalen, Neumünster, med overtagelse 6. maj. Prisen for bygningerne samt dertil hørende levende som døde ting og inventar var mark. Gården, som nu blev kaldt Vestergård, havde gennem hele 1800-tallet været i slægten Ratenburgs eje. Den sidste i rækken, Thomas Hansen Ratenburg gik i 1897 fallit. Gården havde da 77,0875 ha. Hans Paulsen Enemark i sit 1-spands køretøj foran stuehusets sydvendte hoveddør. Billedet er fra omkring 1905 og er lånt af Anne Kunsemüller, Gråsten. Han delte nu gården i to dele. Den ene med 16,8530 ha beholdt han selv og lod til dette jordtilliggende en mindre gård opføre mellem Didde Grodons og Hans Tofts ejendomme. I dag bor Kay Filskov på gården (Bd. 1, bl. 10), der i dag er omdannet til en mindre fabrik. Den anden halvdel med ca. 52 ha blev købt af Julius Brodersen fra Øster Terp. Han solgte den dog allerede få år senere i 1901 og drog i stedet med familien til Amerika.

15 115 Hans Paulsen Enemarks jordtilliggende i 1919 før han begyndte at sælge fra. Det skraverede område udgjorde 107,94 ha. Efter flere frastykninger til bl.a. Anthoni Lund og til sønnen Johannes havde gården i 1926 herefter 52,9268 hektar. Billede fra genopbygningen af Østergård. Anden etape var svinestald-længen, der her ses færdig i 1922, hvilket stadig fremgår af cifrene på kvisten. Hans Paulsen Enemark ses foran bygningen. Billedet er spejlvendt. Efter ham var gården til ca i Johannes Johannsens besiddelse. Han var præstesøn fra Uge. Omkring 1910 blev han valgt til kommuneforstander i Bedsted. Derfor opgav han nu landbruget, flyttede ind i byen, hvor han overtog kroen. Han var nu både kromand, stationsforstander og kommuneforstander. Han var gift med Petrea, en krodatter fra Roost.

16 116 Fra1910 var den, som før nævnt, ejet af H. Westphalen. Han drev den ikke selv, men bortforpagtede den til Anthoni Lund, der stammede fra Alslevkro. Da Hans Paulsen Enemark i 1919 købte garden overtog Anthoni Lund i stedet for en mindre ejendom ved siden af, af landmand August Bøttner, men tog 17,9816 ha fra den forpagtede gård med sig til det nye sted. Endnu på denne ejendoms sydfacade står årstallet "1919". I dag bebos den lille ejendom af Nicoline, en enke efter Niels Madsen samt Margrethe Hansen. Familien Paulsen Enemark omkring Siddende i midten ses Hans Paulsen Enemark og hustruen Andrea omgivet af deres 5 børn. Disse er fra venstre: Didde, Peter, Johannes, Anne og Maren. Billedet er lånt af Anne Kunsemüller, født Enemark i Gråsten. Arealmæssigt var der nu kun 21,4445 ha tilbage til Hans Paulsen Enemark fra den førhen så store gård. Hans samlede jordtilliggende fra de to gårde udgjorde nu herefter 89,9626 ha. Kun et halvt års tid boede familien Paulsen Enemark på den nye gård. I august måned 1919 brændte også denne gård. I stedet for at genopbygge Vestergård, besluttede han at genopføre den første, Østergård, som den nu blev kaldt, og for at skaffe penge til veje solgte han yderligere 11,27 ha jord fra. I 1920 var Sønderjylland atter blevet dansk, hvilket betød en svær omstillingstid for mange sønderjyske bønder. Dertil kom for Hans Paulsen Enemark de to brande, der satte ham Økonomisk tilbage. Om brandene blev der i øvrigt sagt, at det var hans egen stalddreng, der havde påsat branden. Gården skulle genopbygges. Første etape var kostaldlængen. Dens sydlige ende omdannedes og indrettedes som et midlertidigt stuehus. Midt på den sydlige gavl opførtes en veranda. I 1922 byggedes svinestalden, hvilket endnu fremgår af årstallet på bygningens sydside. Til sidst opførtes østlængen, hestestald og maskinhus, der fortrinsvis blev opført af mursten fra den tidligere gård. Senere var det Hans Paulsen Enemarks mening at opføre et nyt stuehus, fritliggende ligesom hestestalden som en sydlig længe. Man nåede dog kun at få soklen afmærket inden Hans Paulsen Enemark måtte meddele, at han var gået fallit. Allerede i 1926 må det have stået dårligt til. En opgørelse fra okt i forbindelse med en tvangsauktion, der dog i første omgang blev afværget, viste at Hans Paulsen Enemark havde 4

17 117 heste, 12 køer, 23 stk. ungsvin, 29 stk. ungkreaturer, 1 selvbinder, 1 tærskeværk, 1 vindmølle, 1 radsåmaskine, 1 rivemaskine samt plove, harver m.v., alt sammen vurderet til kr. Samtidigt frastykkede han i alt godt 25 ha til sønnen, Johannes Enemark til oprettelse at en ny gård. Den ejes i dag at Benny Erichsen. Gården som den så ud i 1928 da den blev overtaget at Andreas Haugaard. Midt i billedet ses vindmøllen, der blev fjernet i midten at 1930-erne. Børn: 1. Johannes Enemark, født i Bovlund 7. okt Gift 25. juni 1926 med Margrethe Haugaard, født i Bedsted 24. maj 1899, datter at gårdmand Peter Nic. Haugaard og Henriette Høier. I 1926 udstykkedes fra forældrenes gård parcellerne og 26 fra kortblad 8 med i alt 25,7697 ha (dalersætning: thaler). Denne nyoprettede ejendom fik navnet "Nygård" og blev opført på parcel nr. 26 neden for Bedsted Bjerg. I 1955 den 10, feb. døde Johannes Enemark. I et par år drev enken ved hjælp af en bestyrer gården videre. Fra var gården forpagtet af Anton Have. I 1962 solgtes den til Knud Erichsen (-1985). I dag drives den videre ved hans søn Benny Erichsen. I 1957 flyttede Margrethe Enemark ind i et nyopført parcelhus i Bedsted, Sivkrovej Maren, født 14. apr Gift omkring 1926 med Niels Ladegaard Andersen, Hynding, Ravsted sogn. Hun blev kort tid efter angrebet af tuberkulose. Kom sammen med datteren Mary (1927-) tilbage til gården for at blive plejet. Her døde Maren 13. feb dage senere døde hendes lille datter, Hanne. De boede på loftet i det lille kammer, hvor der senere blev indrettet et dueslag. 3. Kjestine (Didde), født 10. marts Hun bosatte sig i Gråsten. 4. Anne, født 5. juni Gift med Heinrich Kunsemüller. De bosatte sig i Harzen, men da hun i 1950-erne blev enke flyttede hun til Gråsten med sine 2 børn. 5. Peter Enemark, født 6. juli Gift med en datter af præsten i Bedsted Jørgen Høher. De bosatte sig i Ravsted, hvor han var gårdmand på "Kurgård". Her døde han ved en traktorulykke 2. sept Andreas Jensen Haugaard Han blev født i Bedsted 22. jan. 1898, søn af gårdmand i Bedsted, Peter Nicolaj Haugaard og Henriette Caroline Høier (Se side 107-). Gift i Agerskov kirke 18. okt med Astrid Elisabeth Rossen, født i Hejls 29. juli 1901, datter af sognepræst i Agerskov, Hans Peter Lauritz Rossen og Maria Severine Blach.

18 118 Andreas J. Haugaard overtog gården ved en tvangsauktion 21. juni 1928, ved at være højstbydende med kr. Ved overtagelsen var gårdens areal 52,9268 ha, (Se auktionsbogsrapporten side 135). Året efter i 1929 blev han gift med Astrid Rossen fra Agerskov. Samme år opførtes et nyt stuehus, omtrent samme sted som Hans Paulsen Enemark havde påtænkt at opføre et. Der blev holdt rejsegilde 11. juni Prisen for hele bygningen, hvis grundareal var 185 m², inklusive centralvarmeanlægget, blev kr. Gårdens ejendomsskyld var ved overtagelsen kr., hvoraf alene grundskylden var kr. Besætningen var på 4 heste, 13 malkekøer, 1 tyr, 20 stk. ungkvæg, 11 små kalve, 8 fedesvin, 3 grisesøer og 7 gylter. I 1943 opgives besætningen ifølge bogen om danske landmænd og deres indsats, at være på 6 heste, 16 køer, 34 stk. ungkvæg og 100 svin. Rejsningen af stuehuset 11.juni Prisen for hele bygningen med grundarealet 185 m² samt centralvarmeanlægget var kr. Billedet er taget fra gårdspladsen mod syd. Det var ellers de værst tænkelige forhold, hvorunder Andreas J. Haugaard startede som selvstændig. Først købet af gården, så bygningen af et stort nyt stuehus og dernæst kriseårene i 1930-erne, der toppede omkring Et par gange var gården atter ved at komme på tvangsauktion, som han dog lige i sidste øjeblik fik afværget. Pengeinstitutterne nægtede at låne ham penge, hvilket bevirkede,

19 119 at han længe sad hårdt i det. End ikke et frimærke til et brev havde han, så han kunne bede om henstand. Andreas Haugaard måtte som så mange andre i tysk tid gøre den tyske militærtjeneste med. Han blev indkaldt til garden i Berlin 29. nov. 1916, hvor han blev uddannet som maskingeværskytte ved infanteri-regimentet i Pätz og Wünsdorf. Fra 1. maj 1918 blev han overført til panservognskompagniet. Han deltog i 1. Verdenskrig fra 27. aug til 11. nov I perioden 9. sept. til 10. okt. var han med ved fronten i Artois i Frankrig som stillingsskytte. På billedet ses Andreas Haugaard i gardens gallauniform med pikkelhue. Gården set fra syd omkring midten at 1930-erne. Over stuehuset ses vindmøllen, som kort efter blev revet ned efter at elektriciteten havde overtaget magten som energikilde. Det var virkelig dårlige tider for landbruget, f. eks. kostede et slagterisvin det samme som en pattegris. En sådan start var lige ved at knække hans mod. Krisen tog tid at komme sig efter, ja faktisk var Andreas Haugaard mærket af krisen alle sine dage. I følge hans egne notater leverede

20 120 han i slagterisvin for i alt 12,928 kr. samt 19 stude, 3 kvier, 1 kalv og 4 køer for i alt kr. Derefter gik det ned ad bakke. De følgende år noterer han: Leveret 64 slagterisvin i 1931, 42 svin i svin i 1933, ca. 30 svin i Andreas Haugaard i sine yngre dage med sit hestespand i færd med at pløje. Omkring 1950 blev hestene erstattet af traktoren, den grå Massy Ferguson, der var med til at ændre landbrugsarbejdet totalt. Med hensyn til gårdens udseende sker der kun få ændringer i de første år. Det gamle interimistiske stuehus i kostald-længens sydende blev efter bygningen af det nye stuehus omdannet til kostald og roekammer ligesom også øst-muren blev flyttet ca. 1 ½ meter længere ud. Verandaen blev også fjernet og loftskammeret i kostaldens sydgavl, hvor Maren Enemark i 1928 døde af tuberkulose blev nu anvendt som dueslag. Andreas Haugaard i færd med at køre gylle (ejle) ud. Hvor billedet er taget vides ikke. Også cyklisten er ukendt. Oprindelig var der intet toilet indbygget i det nye stuehus. Det fandtes i hestestaldlængen ved maskinhuset. Det blev nu flyttet til hjørnet mellem hønsehuset og brændeskuret for først nogle år senere at blive flyttet ind i stuehusets sydøstlige hjørne, hvor det optog en del af børneværelset.

21 121 Kortet viser al den jord Andreas Haugaard drev gennem 1940-erne og 1950-erne. Foruden sit eget jordtilliggende (det vandret skraverede) på 51,4813 ha ses også den forpagtede jord fra Vestergård (det lodret skraverede) på knap 25 ha. Den 1. apr blev Vestergård nedlagt som landbrugsejendom og jorden solgt fra. Til højre den indsatte skitse af gårdens grundplan, som den så ud i 1950-erne. Omkring 1935 blev møllen revet ned. Den blev efter at elektriciteten havde holdt sit indtog i sognet nu ikke længere taget i brug. I 1954 hæves hestestaldlængens trempel med en meter, så bygningens højde stort set herefter var i niveau med de øvrige tre længer. Endvidere forlængedes bygningen mod nord med en stor port samt et jordfag. Luftfoto af Andreas Haugaards gård fra begyndelsen af 1950-erne. Se gårdens grundplan på forrige side. Billedet er taget af Sylvest Jensen, Hillerød.

22 122 I Andreas Haugaards tid som gårdejer sker der en kraftig omlægning af måden hvorpå landbrugsarbejdet bliver udført på: Mekaniseringen. En gård af denne størrelse havde brug for mindst 2 karle samt 1 tjenestepige i huset, foruden familien selv. Dette mønster ændredes efterhånden som arbejdskraften blev dyrere eller den fandt arbejde i byerne. Maskinerne overtog i stedet lidt efter lidt medhjælpernes arbejdskraft, så gårdene efterhånden alene blev drevet ved familiens egen hjælp. Den første traktor kom til gården omkring Del var en Fordson Major med jernhjul. Den var stor og klodset og blev da også kort tid efter erstattet af den langt smidigere Ferguson. Den udspillede heste-trækkraften på forbløffende kort tid. Den trak selvbinderen uden at blive træt, ligesom også et tærskeværk fungerede glimrende med en Ferguson som drivkraft. I midten af erne brændte traktoren ved tærskningen på grund af de gnister, der kom fra udstødningsrøret og som antændte de avner, der lagde sig tæt omkring udstødningen. En traktor på gården blev efterhånden også for lidt. Den lille grå benzin-slugende Ferguson fik en medhjælper i Algieren, der gik på dieselolie. Landbruget havde gennem og 1960-erne gode tider. Det smittede bl.a. af på ejendomsvurderingerne. Da Andreas Haugaard ved siden af hvervet som gårdmand også var sognerådsformand besluttede han i 1961 at overdrage gården til sin ældste søn Peter. Med 1. jan som skæringsdag købte Andr. Haugaard af Anton Godbersen fra bd. 3, bl. 260, art 366 i Bedsted et areal på 688 m² for en pris på kr. til oprettelse af en aftægtsbolig. Aftægtshuset, Tulipanvej 8 i Bedsted by, som Astrid og Andreas Haugaard i 1961 lod opføre. Den 6. marts 1962 flyttede de ind i huset, hvis areal er 106 m². Huset kostede i 1962 godt kr. at få bygget. Siden Andreas Haugaards død i 1970 er huset fortsat beboet af Astrid Haugaard. Foto: H. Haugaard, 1963.

23 123 Ved indflytningen i det nye hus 6. marts 1962 kunne Andreas Haugaard nu helt hellige sig hvervet som sognerådsformand. Han var sognets formand i 20 år indtil kommunesammenlægningen i 1970, hvor han da på grund af dårligt helbred trak sig tilbage. Astrid og Andreas Haugaards 4 børn. Fra venstre ses Ragnhild (1930-), Birgit (1939-), Henning (1945-) og Peter (1934-). Billedet er fra omkring 1950.

24 124 I alle årene som aftægtsmand havde han kreaturer at passe på Vestergård. At andre gøremål kan nævnes hans mange bestyrelsesposter i bl.a. menighedsrådet og mejeriet. I 1959 modtog han i København medalje for 25 års tjeneste i luftmelderkorpset. (Se i øvrigt mere om Andr. Haugaard i bind 1 side 334). Astrid Haugaard har alle dage virket som hjemmets stabile og solide fundament. Hendes store interesser har altid været det hjemlige med blomster og fint sy håndværk som sit speciale. Andreas Haugaard døde 9. okt Astrid Haugaard bor fortsat i huset på Tulipanvej 8. I deres ægteskab fødtes 4 børn. Børn: 1. Ragnhild, født i Bedsted 24. aug Hun blev gift 15. apr med Svend Holger Hansen. født i Møgeltønder 23. apr. 1926, søn af Nicloi Hansen og Dosine Jessen. Svend Holger var i de første år vognmand og boede i huset, Rønnevej 5 i Bedsted, der i dag ejes at Kornelius Nissen. I 1957 flyttede de til Gravlund Mark 4, hvor de drev et nyoprettet statshusmandsbrug. Børn: 2. Peter Haugaard, født i Bedsted 7. marts Han overtog i 1961 gården efter sine forældre. (Se mere herom side 126). 3. Birgit, født i Bedsted 4. marts Hun er ugift og bosat i København, hvor hun er ansat i Landskatteretten. 4. Henning Haugaard, født i Aabenraa 17. marts Gift i Ravsted 4. aug med Vera Jørgensen, født 11. apr. 1954, datter af sparekassedirektør i Ravsted, Werner Jørgensen og Helene Hansen. De er begge lærere og bosat ved Kolding. Peter Nicolaj Rossen Haugaard Han blev født i Bedsted 7. marts 1934, søn at gårdmand Andreas J. Haugaard og Astrid Elisabeth Rossen. Gift i Bedsted 18. nov med Edith Sølbeck, født i Aabenraa 15. juni 1940, datter af cykelsmed og radioforhandler Christian Sølbeck og Anne Christine Hansen i Bedsted. Den 27. marts 1962 overtog Peter Haugaard gården i forpagtning efter sine forældre. Først den 1. apr blev der udfærdiget en købekontrakt. Gården, matr. 7, Bedsted ejerlav, med et areal på 53,5405 ha blev sat til kr. maskiner til kr. og besætningen til kr. Den samlede købesum blev i alt kr. (Se overdragelsesskødet af 25. jan, 1968 på side 137).

25 125 Der var forholdsvis gode tider inden for landbruget da Peter Haugaard overtog gården. Den var besætningsmæssigt i god stand, mens den på det maskinelle område var noget utidssvarende. Derfor begyndte Peter Haugaard nu en langsom moderniseringsproces på både bygninger og maskinpark. Allerede i 1962 købte han en mejetærsker. To år senere omdannedes jordfaget mellem ko- og svinestalden til kornsiloer. De kunne rumme 750 tønder korn. Den gamle vandbeholder blev derfor først fjernet. I kostaldens sydende blev roekammeret inddraget til kalvebåse. Samtidigt fik også denne ende af stalden hvælvinger. Hidtil var her kun træloft. I 1966 moderniseredes kostalden. De sidste træbåse forsvandt og der blev indlagt rørmalkning. I staldens nordende omdannedes den sidste rest af jordfaget til en udvidelse af kostalden samt et nyt roekammer, der blev tilbygget i den nordvestlige ende. Den gamle ladeport blev muret til og loftet ved kværnrummet og spandrummet fik nu også hvælvinger. I 1967 forlængede Peter Haugaard svinestalden mod øst. Bygningen, der var i et plan, blev bygget i gule sten. Bag den gamle hestestald byggedes et maskinhus til bl.a. mejetærskeren, men da han i 1969 fik en endnu større mejetærsker, på grund af, at den gamle brændte for ham, rejstes en ny stor lade nord for svinestalden på i alt 259 m². Herved blev der skabt plads til løsstalddrift i det tidligere maskinhus i hestestaldlængen ved et par ændringer. I 1973 blev længen totalt moderniseret. Den rummede fra nu af kun maskiner samt maskinværksted. I 1974 byggedes en stor løsdriftsstald, i det den gamle kostalds vest-mur blev udflyttet med 5 meter. Herved blev der plads til ekstra 60 stk. kvæg. Ved udgravningen til vest-murens nye sokkel fandt man spor af kældertrappen fra den oprindelige gård fra Kostalden blev ved samme lejlighed forsynet med en gulstens mur. I 1979 fik kostalden et helt nyt tag lagt på. Samtidigt hævedes det med cirka 1,5 meter.

26 126 Peter Haugaards jordtilliggende i Man ser også tydeligt at jorden ved forskellige mageskifter nu er ret godt samlet nord for byen og øst for gården. Det skraverede område udgør 60,4058 ha. Skitsen af gårdens grundplan er i forhold til tidligere udvidet betydeligt. Luftfoto af Østergård fra omkring I de 25 år Edith og Peter Haugaard nu har haft gården er kostalden blevet udvidet, svinestalden forlænget mod øst, en stor lade blevet opført nord for, og foran stuehusets sydfacade er en stor veranda blevet tilbygget. Foto: Sylvest Jensen, lånt af Peter Haugaard. Sluttelig er kostaldens gamle hvidkalkede østmur i 1986 blevet revet ned og erstattet af en gulstens mur ligesom bygningens syd- og vestside. Alle disse udvidelser og moderniseringer sideløbende med den almindelige inflation gennem 1970erne betød, at gårdens værdi steg ret kraftigt, hvad også nedenstående ejendomsvurderinger for 1967 og 1977 tydeligt viser.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 28 DECEMBER 2002 106 Indhold - Konfirmandbillede 1948 1131 - Sagn om Tønder og Rørkær 1131 - Brodersens gård i Terp Vestermark

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Spangsmosevej Søholmvej Uglebjergvej Vikkebjergvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Banevej Brandsbølvej Druevang Havnbjergvej Kådnervej Mikkelshave Oksbøl Nørregade Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Familieregister 1800-1899

Familieregister 1800-1899 Familieregister 1800-1899 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hendes fødsel og død, ægteparrets forældre samt deres

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Mjels 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Mjels 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Mjels 2 Gyden Hjørnet Lillegade Mjelsvigvej Nedervej Næsvej Svingbjergvej Østervej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere