Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)"

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement de la population.) -. Kriminel Retspleie 90 og 90. (Statistique de la justice criminelle: Procédure.) -. Folketælling December 900. Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu général.) 5. Skolevæsenets tilstand 90. (Instruction publique.) 6. Fagskolestatistik (Écoles professionnelles.) - 7. Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 8. Socialstatistik. IV. Arbeids- -og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaeude Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières a Kristiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvège.) - 9. Norges Handel 905. (Commerce.) - 0. Rekrutering 905. (Recrutement.) -. Den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.) -. Norges kommunale Finanser 90. (Finances des communes.) -. Norges Skibsfart 90. (Navigation.). Private Aktiebanker 905. (Banques privées par actions.) 5. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 90. (Service vétérinaire et l'inspection, de la viande.) 6. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 7. Norges postvæsen 905. (Statistique postale.) 8. Norges Sparebanker 905. (Caisses d'épargne.) 9. Norges Fiskerier 905. (Grandes pêches maritimes.) - 0. Fattigvæsenet 90 og 90. (Assistance publique.) -. Norges Telegrafvæsen 905/06. (Télégraphes et téléphones de I' État.)_. De offentlige Jernbaner 905/06. (Chemins de fer publics.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 90. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.p -. Civil Retspleie 90 og 90. (Justice civile.) Folkemængdens Bevægelse Hovedoversigt. (Mouvement de la population. - Aperçu général.) 6. Forsømte Børn (Traitement des enfants moralement abandonnés.) Trykt 907: Nr. 7. Skolevæsenets tilstand 90. (Instruction publique.) -,- 8. Sindssygeasylernes Virksomhed 905. (Hospices d'aliénés.) - 9. Fængselsstyrelsens Aarbog ,(Annuaire de l'administration générale des prisons.) 0. Skiftevæsenet samt Overformynderierne 90 og 90. (Successions, faillites et biens pupillaires,) -. Jordbrug og Fædrift V (Agriculture et élève du bétail.) -. De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvège.). Norges Bergværksdrift 90 og 905. (Mines et usines.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement de la population.) - 5. Norges Handel 906. (Commerce.) 6. Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 905. (Service vétérinaire et l'inspection de la viande.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTK V. 78. SIRISSYKEASHERNES VIRKSOMHET 907. (Statistique des hospices d'aliénés poi(r l'année 907.) Efter de fra asylerne indkomne aarsberetninger utgit av M EDICINALDIREKTOR EN. KRISTIANI A. KOMMISSION HOS H. ASCHE OUG & CO. 909.

4 8 og 56. For aarene se Norges officielle statistik, række IV. For aarene 90, 905 og 906 se Norges officielle statistik, række V., ST EEN S KE BO KTRYK K ER,

5 907. Indholdsfortegnelse. Side Indledning, oversigt over sykepladserne m. v. paa de norske sindssykeasyler Oversigt over antallet av de paa sindssykeasylerne behandlede, middelbelæg og antal forpleiningsdage (tab. I) 6-7 Forholdet mellem offentlige og private i sindssykeasylerne behandlede (tab. II) 6-7 lnterkurrente sygdomme paa asylerne (tab. III) 8-9 Tilsammen behandlet (tab. IV) 0- Tilbakeliggende fra 906 (tab. V). 0 Indkommet (tab. VI) - Utskrevet helbredet (tab. VII) - tjtskrevet i bedret tilstand (tab. VIII) -5 Utskrevet uhelbredet (tab. IX) -5 Døde (tab. X) 6-7 Tilbakeliggende ved utgangen av 907 (tab. XI) 6-7 Sygdomsform og behandlingens utfald for samtlige asyler (tab. XII) Forholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede og døde til samtlige paa sindssykeasylerne behandlede (tab. XIII) 8-9 Aarstiden for de sykes indlæggelse paa asylerne (tab. XIV) 0 Kjon og alder ved indlæggelsen paa sindssykeasylerne (tab. XV) Sindssygdommens eller sidste anfalds varighet ved indlæggelsen (tab.xvi) Dødsaarsakerne hos de paa sindssykeasylerne døde (tab. XVII) - De indkomnes hjemstavn (tab. XVIII) -5 De indkomnes egteskapsforhold (tab. XIX) 5 Aarsakerne til sindssygdom hos de indkomne (tab. XX) 6-9 De indkomnes stand og stilling (tab. X XI) 0- Table des matières. Pag. Introduction. Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en 907 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien (tab. I) 6-7 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées (tab. II) Cas des maladies intercurrentes dans les hospices d'aliénés (tab. III). 8-9 Nombre des aliénés traités dans les hospices (tab IV) 0- Nombre des aliénés en traitement dans les hospices au ler janvier 907 (tab. V) 0- Nombre des entrées dans les hospices d'aliénés (tab VI) Nombre des sorties en état de guérison (tab. VII) - Nombre des sorties en état d'amélioration (tab VIII) -5 Nombre des sorties en état de non guérison (tab. -5 Nombre des décès dans les hospices d'aliénés (tab X) 6-7 Nombre des aliénés restes en traitement au décembre 907 (tab. XI) 6-7 Répartition par formes de la maladie et résultat du traitement (tab. XII) 8-9 Rapport du nombre des sorties et des décès comparé au total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés (tab. XIII).... e. _. 8-9 Tableau des entrées dans les hospices réparties par mois (tab XIV) 0 Répartition des aliénés par âge et par sexe lors de lear admission dans les hospices (tab. XV) _....Durée de la maladie ou du dernier accès lors de l'admission des aliénés (tab. XVI), Causes des décès indiquées pour les aliénés décédés dans les hospices (tab. XVII) - Tableau des entrées réparties par domicile des aliénés (tab. XVIII) -5 Tableau des entrées réparties par état civil (tab XIX) 5 Tableau des entrées dans les hospices d'aliénés réparties par cause présumée de la maladie (tab. XX) Tableau des entrées réparties par profession et par condition sociale (tab. XX I) 0-

6 IV 907. Side Middeltal av daglig arbeidende syke i asylerne (tab. X XII) 0- Oversigt over anvendelse av isolation og mekaniske tvangsmidler (tab. XXIII) - Utdrag av regnskaperne -5 Pag. Nombre moyen par jour des aliénés occupés au travail dans les diverses hospices (tat XXII) 0- Relevé de l'application de reclusion (tab XXIII) - Tableau des recettes et des dépenses -5 Av dr. A. Lindboes beretning for Gaustad asyl 6 Av dr. J. Scharffenbergs beretning for Kristiania sindssykeasyl i Kristiania 6 Av dr. med. H. Holms beretning for Kristiania sindssykeasyl i Asker (Dikemark) 9 Av dr. Aalls beretning for Oslo hospistals asyl 9 Av dr. Dedichens beretning for hans asyl ) Av dr. T. Dahles beretning for Akershus amts sindssykeasyl paa Blakstad Av dr. H. Platous beretning for Eg sindssykeasyl Av dr. L. Langbergs beretning for Neevengaardens asyl i Bergen... 6 Av dr. med. Loofts beretning for Rosenbergs sindssykeasyl 7 Av dr. E. Martens' beretning for Mollendals sindssykeasyl 7 Av dr. med. Evensens beretning for Trondhjems hospitalsstiftelses sindssykeasyl 8 Av dr. J. A. Selmers beretning for Rotvold sindssykeasyl 7 Av dr. Sollieds beretning for Ronvik sindssykeasyl 7 Av dr. med Evensens beretning for Kriminalasylet 76 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad 6 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Kristiania 6 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Dikemark 9 Extrait da rapport sur l'établissement d'aliénés d'oslo 9 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de dr. Dedichen 0 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés du département d'akershus (Blakstad) Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés d'eg Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Neevengaarden 6 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Rosenberg 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Mollendal 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Trondhjem 8 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Rotvold 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Reinvik 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés criminels 76

7 907. Oversigt over sindssykeasylernes virksomhet i 907. Antallet av sindssykeasyler var 5 med ialt 88 sykepladser. Asylerne var : Gaustad, statsasyl ved Kristiania, med 0 pladser, halvdelen for hvert kjon. Kristiania kommunale asyl med 0 pladser, kun for kvinder. Dikemark, Kristiania kommunale asyl i Asker, med 8 pladser, kun for mænd (ifolge kongelig resolution av iste mai 906). Oslo hospitals asyl i Kristiania med 0 pladser, kun for kvinder. Dr. Dedichens asyl, privat, ved Kristiania, med 58 pladser, halvdelen for hvert kjon. Blakstad, Akershus amts kom nunale asyl i Asker, med 7 pla(iser, 80 for wend og 67 ) for kvinder. Kristiansands kommunale asyl med pladser. Eg, statsasyl i Kristiansand, med 60 pladser, halvdelen for hvert kjon. Neevengaarden, kommunalt asyl i Bergen, med 5 pladser, halvdelen for hvert kjon. Rosenbergs asyl, privat, i Bergen, med 75 pladser, 0 for mænd og 55 for kvinder. Mollendals asyl, privat, ved Bergen, med 80 pladser, 5 for mænd og 5 for kvinder. Trondhjems hospitalsstiftelses asyl, kommunalt, med 8 pladser. Rotvold, statsasyl ved Trondhjem, med 75 pladser, 5 for mænd (hvorav 5 i landbrukskolonien) og 0 for kvinder. Reinvik, statsasyl ved Bodo, med 0 pladser, halvdelen for hvert kjon. Kriminalasylet i Trondhjem kan motta ea. 5 patienter, Ion mænd. ) litvidet fra 7 til dette antal ved kgl. res. av fite november 906.

8 907. Tabel I gir en oversigt over asylernes virksomhet, behandlingens utfald, forpleiningsdagenes antal in. m. I 907 indlagdes 9 (hvorav indkom ganger i Ronvik asyl) mot 99 i 906 og i 905. Forholdet av indlæggelser til antallet av sykepladser for samtlige asyler 88) utgjorde 0,8 pct. og var for hvert asyl folgende Dediehens privatasyl 96,6 pct. Rotvold 57,5 «Xeevengaarden 5,8 Kristiania 5,5 «Ronvik 5,7 «Eg 50, «Gaustad, «Dikemark 0, Rosenberg 7, i pct. Trondhjem 7, Blakstad 5,6 Kristiansand 9,5 ()o 7,5 AIollendal 7,5 Kriminalasylet 5,7 Procentforholdet av wend og kvi oleì sees av folgende sammenstilling: Mænd. Kvinder. Tilbakeliggende fra , pet.,6 pct. Indkommet i 907 5,7 «6, <, Tilsammen behandlet 5,9 (< 5, «litgaat og død 5,,K 6,8 «Tilbakeliggende ved utgangen av ,5 «,5 <, Forholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede o (lode til samtlige behandlede ved de enkelte asyler sees av tabel XIII. Av de utgaaede og de-de utskreves, pet. helbredet, 9,0 pct. bedret, 7,i pet. uhelbredet,, pet. efter avgit erklæring, og 8,7 pct. (lode. Forpleiningsdagenes antal utgjorde eller gjennemsnitlig for liver av samtlige behandlede 6,6 dage (i , dage, i 905 7,5 dage). Middeltallet av daglig behandlede syke var 66,0 (i 906 0,6, i 905,7). Antallet av de for fattigvæseners og privates regning behandlede syke sees av tabel II. For det offentliges regning forpleiedes 8,6 pet., for privates 5, pet. Sundhetstilstanden har gjennemgaaende været meget god; de interkurrente sygdomme vil sees av tabel Dodsaarsakerne og de (lodes alder sees av tabel XVII. Den hyppigste dodsaarsak var tuberkulose, som foraarsaket,0 pet. av samtlige dødsfald; 6, pet. skyldtes lungetuberkulose. Derefter er opfort lungebetændelse med 8, pet., paralysis generalis med 7, pet. samt hjertelammelse med 6 pet.

9 907. Tabel XIV viser fordelingen av de indkomne paa de enkelte maaneder, som efter hyppigheten av indlæggelser faar folgende orden : Juni 08 April 9 Oktober 86 Mars 8 Juli 8 Mai 76 August 75 November 7 Februar 68 Januar 66 September 59 December 58 Der indlagdes flest i det kvartal (76); derefter kom de kvartal med 8, lste og (e kvartal med liver 6. 6 til observation indlagte personer er ikke medregnet i tabellen. De indkomnes alder (tabel XV) kjendes for 9, idet 8 til observation indlagte ikke er medregnet, og, der indlagdes ganger, kun er regnet gang, samt derhos for alderen ikke er opgit. Herav var : 6,8 pet. under 0 aar.,6 «mellem 0-0, 0-0 0,5 0-50,9 pet. mellem aar. 7, «60-70 «, «70-80 «0, «80-90 «Med hensyn til sygdommens eller det sidste anfalds varighet, ved inikeggelsen (tabel XVI) er oplyst følgende for 9. Den var for: 6, pet. under / aar, 0,6 ( fra V- «6,5 ««- «9, ««aar og derover, 7,6 ««ukjendt eller uopgit. De indkomnes hjemstavn (tabel er opgit for 99. Av disse var 6,5 pet. fra landdistrikterne, 5, pet. fra byerne;, pet. var hjemmehørende i utlandet (Danmark, Sverige, Rusland og Østerrike). De indkomnes egteskapsforhold (tabel XIX) kjendes for 90, hvorav 55, pet. var ugifte, 8, pct. gifte og 6, pct. i enkestand eller fraskilt. En sammenstilling av de opgivne aarsaker til sindssygdom hos de indkomne er gjort i tabel XX, som omfatter 96 indlæggelser, idet 8 til observation indlagte ikke er medregnet. Ingen kjendt sikker aarsak er opgit for 5 eller 5, pct. Blandt de andre 60 anføres arvelig anlæg overhovedet hos 7 eller 6, pct., som eneste aarsak hos 68 eller,6 pet. IDrik er anført hos 8 eller 8,0 pet. og syfilis hos eller,7 pet. *

10 907. Stand (tabel X X) er opgit for 897. Av disse tilhørte 5,9 pct. bonde-, husmands- og inderststanden, arbeiderstanden,,5 haandverkerstanden,, tjenerstanden, 0,8 sjomandsstanden (fiskere), 8, handelsstanden. Arbeid,svirksomhoten blandt de indssyke fremgaar av tabel :X XII og anvendelse av isolatiov oy mekaniske Morismidler a v tahel \\. Et utdrag av regnskaperne fra en del asyler meddeles i tabel X X I V. For de statsasyler og kriminalasylet er dette hentet fra Forklaringer til statsregnskabet, budgetaaret Den psykiatriske midcrcisninfi paa Gaustad asyl holdtes av direktøren i iste semester for 5 medicinske studerende deriblandt kvindelige, likesom reservelægen, saavel i vaar- som i høstsemestret, holdt et kursus i generel psykiatri, i iste kursus for 8, i det for 0 tilhørere.

11 Tabeller.

12 Tabel I. Oversigt over antallet av de paa Tableau du mouvement des hospices d'aliénés indiquant pour chaqu Asyler. Tilbakeliggende ved utgangen av 906. Tils. Derav md. kv. Indkomne i 907. Tils Derav md. kv. Tilsammen behandlet i 907. Tils. Derav md. kv. helbredet. Derav Tils. md. kv. CT bedret. Derav Tils. md. kv Gaustad Kristiania Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Kristiansand Eg Xeevengaarden Rosenberg Møllendal Trondhjem Rotvold Rønvik Kriminalasylet... Tilsammen , ' ' , ' 56' 6 0, 9-68; , Ofi ' ' 56 II I S ; Tabel li. Forholdet mellem offentlige ol Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indignant le nombt Tilbakeliggende fra 906. Indkommet i 907. Tils. behan, Asyler. Fattige. Derav kv. Private. Derav I Tus. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv. Private. Derav Tils. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv Gaustad ' Kristiania Dikemark Oslo Dedichens Blakst ad ' Kristiansand Eg Neeveugaarden Rosenberg Mollendal Trondhjem ' Rotvold Rønvik Kriminalasylet ' - - Tilsammen ( 6 ( ( ' IF F ( 70 ; i) I aarets løp er 7 mænd og 5 kvinder overført fra private til fattige. ) I aarets løp (

13 ' indssykeasylerne behandlede. spice le nombre des malades et le total des journées d'entretien tat uhelbredet. Derav ils. md. kv. efter avgit erklæring. Tils Derav md. kv. Døde. Derav Tils. md. kv. Tilsammen utgaat og clod. Tils Derav kv. Tilbakeliggende ved utgangen av 907. Tils. Derav md. kv. Middelbelæg. Antal forpleiningsdage ' ) , 9' ' ,0 8, 8,5 0,,,, 80,0 7, 7, 8,8 85,0 7,6 7, 8,7 66, ' >rivate i sindssykeasylerne be es aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées. i 907. Private. Derav md. kv. Utgaat. Fattige. Private. Derav Tils. Derav Tils, md. kv. kv. Døde. Fattige. Private. Tils. Derav md. kv. Tils. Derav md. kv. -- Tils. Tilbakeliggende ved utgangen av 907. Fattige. Derav md. kv. Private. Derav Tils md. kv ') ) 9 6 ) mænd og kvinder overfort fra private til fattige.

14 907. Tabel HI. Interkurrente sygdomm Cas des maladies intercurrent Sygdom. Ialt behandlede Derav Tils. Md. Kv. Gaustad. Md. Kv. Kristi ania. Kv. Absees, flegmone, panaritium ete Angina Appendicit Bronkit, bronkopneumoni Bursit Cancer Carbunkel, furunkel lombustio Con tusio lys tit Decubitus Diarré, kolerine, entent Difteri Distorsio pedis Erysipelas Erythema nodosum Fractura Gastrit, gastro-enterit Hudsygdom (pemtigus, herp.zoster, psoriasis Ikterus Influensa Lungeemboli Lungegangræn Luxatio humeri Metrorrhagi Myxodem Nekrose Otit Parotit Periostit 6 Peritonit Pleurit 7 Pleurodyne Pneumoni 9 6 Pyæmi, septhæmi, lymfangit 5 Rheumatisme, gigtfeber Syfilis, tertiær Tilsammen () ) :) ) 8 Tuberkulose 5 7 Tumor mammæ Tyfoidfeber Wens ventrieuli cornece Vulnus o 6 ) En katatoniker satte ild paa sine klær, hvorved hun blev adskillig forbrændt i ansigtet indtraf det en e brud ved fald under et epileptisk anfald det andet ved fald paa isholke. gaardsbruket ; den samme arm hadde tidligere været luxeret.

15 a asylerne i 907. s les hospices d'aliénés. k e- rk. Eg. N eevengaarden. T rondhjem Rotvol ovod ti. Ro nvki. Kriminal - asyet. l [d. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md i _,.... _ _ _ _ _ -_ - _ ' _ _ _. - _ _ I _ i - _.. _ 5 - _ : _... - _ - _ - _.. _ -.. _ - i - i..... _ _ _ i _ - i.' : _ halsen, brystet og armene. ) Fremkaldt ved sprang ut av vinduet. ") Paa (iaustad.stiania asyl indtraf det ene av bruddene ved fald paa gaten. ) Indtraf under arbeide paa

16 Tabel IV. Tilsamm, Nombre des MINN= Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dedieliens. Blakst Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. -d. Kv. Al(l. Kv. Md. 0 Melancholia Mania Amentia )ementia ) )0 ) Paranoia Insania periodica epileptica hysterica hypochondrica 7 0 _ - degenerativa ) 8 ) 9 neurasthenica 0 6 5) Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri idiotia (imbecillitas) Til observation Tilsammen I I 8 I I ) 0 individer, idet patienter blev indlagt ganger. Dem. secund. kvinder ; dein. Dem. sen. nil,end og kvinder ; (l em. pra,cox mand og kvinder. ) mand Tabel V. Tilbakeliggen Nombre des aliénés en traiten Sygdom. S amtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dedicli ens. Blakst Derav Tils. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. md. kv. Melancholia Mania ' Amentia Dementia Paranoia Tnsania periodica epileptica... lo hysterica hypochondrica 8 5 degenerativa neurasthenica Alcoholism's Paralysis generalis... 7 ' Vitia organica cerebri ilicliotia (imbecillitas) Til observation 5 I - Tilsammen

17 907. handlet. tés dans les hospices. AMIIIMMEr Eg. Mollen- Tronddal. hjem. Rotvold. Ronvik. Rosenberg. Astiansand. Neevengaarden. Krintinalasylet. d. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md nænd og kvinde ; dem. præcox 6 mænd og 5 kvinder ; dem. paran. mand og :vinder opført under diagnosen katatonia. 5) Opført under diagnosen psychasthenia ) kvinder. utgangen av 906. Is les hospices au ler janvier 907. M Eg. Trondhjem. ristiansand. Neevengaarden. Mollendal. Rosenberg. Rotvold. Renvik. Krimin alasylet. d. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. 8 7 L i _

18 907. Tabel VI. In -Nombre des entrées d MINIM= Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dediehens. Blaksl Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. 76 Melancholia Mania Amentia Dementia ) ) Paranoia 6 '7 9 liisania periodica epileptica - hysteriea ) hypochondrica degenerat iva neurasthenica Alcoholismus 5 Paralysis generalis. ' Vitia organica cerebri 8 5 Idiotia (imbeeillitas). 9 Til observation 7 5 Tilsammen ) Dem. sen. kvinde ; dem. præcox mænd og. kvinde ; dem. paran. kvinde. ) ophold til Kristiania asyl. Tabel VII. U Nombre des sort, Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Dedieliens. Illaksta Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Aid.kv. Md. < Melancholia Mania Amentia Dementia Insania periodica - degenerativa Alcoholismus ' Tilsam I n en '6 6 6

19 907. ffnmet. hospices d'aliénés. Eg. dal. Rotvold. Ronvik, aistiansand. Neevengaarden. Rosenberg. Trondbjent. Kriminalasylet.. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md ' ) 5 ' ) o "nand; (lem. præcox mænd og kvinder. ) En av disse overflyttedes efter et kort revet helbredet. stat de guérison. Eg. Trou(lhjem. Rotvold. Ronvik. Neevengaarden. Kriminalasylet.. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md o 9 5

20 907, Syg-dom. Samtlige asyler. Gaustad. Tabel VIII. U Nombre des sorties Kristiania. Dikek mar. Dedieltens. Blaksta, Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Md., Kv. Md. K elan(holia Mania Am entia Dementia Paranoia nsania periodic epileptica hysterica hypochondrica degenerativa neurasthenica... Alcoholismus Paralysis generalis.... Vitia :organica cerebri. Idiotia Tilsammen ) Dementia pmcox : !, Sygliom Samtlige asyler. Gaustad. 0M Dikemark. Kristiania. Tabel ix Utskrev Nombre des sorties Oslo. De(Iieliens. Blakst Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. I Md. K Md. Kv. Md. I Melancholia 0 7 Mania 6 Am enti a 9 Dementia 0 hil Paranoia 5 9 Insania periodica, 0 5 epileptica 6 5 hysterica - hypochondrica degenerativa neurasthenica Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri Idiotia ) il Tilsammen I 0 87 I loi ) Dementia præcox. ) Dementia sen. in d., kv. ; dementia præcox kv. 5 o 0 I) ili -

21 evet bedret. d'amélioration. Eg. Neevengaarden. Rosenberg. Mollendal. Trondhjem. llotvold. Renvik.. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv ) i 9 6 Ibredets de non guérison. Neevengaarden. istian- ;and. Eg. Rosenberg. Trond Rotvod. Ronvik. asylet. L.Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md r)

22 Tabel Nombre des d Sygdom. Samtlige asyler. ns t a d. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dediehens. Blaks Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. M(l. Melancholia Mania Amentia Dementia Paranoia lnsania periodica epileptica.. hysterica degenerativa. Alcoholismus Paralysis generalis.. Vitia organica cerebri Idiotia L.) ) ) Tilsammen Dementia præcox. ) Dementia sen. md., kv., dementia præcox kv. Tabel XI. Tilbakeliggen Nombre des aliénés resté Sygdom. Samtlige asyler. Derav Tils. md. kv. ( a nstad. Md. Kv. Dikemark. Kristiania. Kv. Md. Oslo. Kv. Dedichens. Md. Kv. Blaks Md. Melancholia Mania Amentia Dementia Paranoia Insania periodica epileptica - hysterica - hypochondrica - degenerativa - nenrastheni ca Alcoholismns Paralysis generalis.. Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas). Til observation Tilsammen ) ) i) ) o I 78 ) md. og kvinde overfort fra dementia til mania, md. og kv. fra observat til ills umepilepti( a. ) kv overfort fra dementia præcox til insania periodica.

23 ode. ns les hospices d'aliénés. I Eg. Neevengaarden. Rosenberg. Mollendal. Trondhjem. I Rotvold. Ronvik. [d. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. I Md. Kv. Md. Kv ) I 6 `- Ii lii utgangen av 907. itement au. december 907. == ristiansan d. Kriminalasylet. Eg. Neevengaarden. Rosenberg. Trond- Møllen. dal. hj Rotvold. Ronvik. d. Kv. Md. Kv. Md. I Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md : 5 5 ) SI io 0 il ) I paranoia, kv. fra «til observation) ) til dementia. md. overfort fra «til observation» 5 I

24 Tabel mt. Sygdomsform og behandlinger Répartition par formes de Sygdom. fra 906. Indkomne i 907. behandlet. bredet. Tilbakeliggende Tilsammen helbedret '5 Melancholia Mania 6 76 Amentia _Dementia Paranoia Insania periodica epileptica 57 - hysterica hypochondrica 9 - degenerativa neurasthenica 7 0 Alcoholismus 5 56 Paralysis generalis 7 5 Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas) Til observation 5 7 ' Tilsammen 9 I E 7 6 Tabel XIII. Procentforholdet av tilbakeliggende, indkomne, u Rapport du nombre des sorties et décès comp MINNIMMINEN Tilsammen for alle asyler. Gaustad. Kristi- Dikeania. mark. Oslo. Dediehens. Blal sta pct. pct. pct. pct. pct. pct. pc Tilbakeliggende fra 906 Indkomne i 907 U tgaat helbredet - bedret - uhelbredet - efter avgit erklæring.. Dixie Tilsammen utgaat og død Tilbakeliggende ved aarets utgang 7,70,9 6,8 76,9 9,,7 K 8,6 9, 5,, 6,8 58,,8,5,,6 -, 7,9 7,,, - 0,8 0,,0 6, 0,9,5 7, 0, 0,6-5, 5,,,7,5, 7, 9,6,8 0,6 9,0 5, f. 7,8 70, 68, 79, 9,0 6,9 9(

25 tfald for samtlige asyler. tladie et résultat du traitement. at efter avgit erklæring. døde. Tilbakeliggende ved utgangen av 907. Procentforhold til samtlige for samme sygdom behandlede helbedrede. (lode uhelbredede. bredede. uhellredet. samtlige be- indhandlede komne., , 5, 6 9 6,7 9,5 7, 9 05 ',5,, , 5,5, 5 7,8 6, , 0,0 6, 6 5 0,5 0,5 59 0,0,7 6 9,0,8 6 95,6 7,,8 8 0,0 0,0 0,7 5, 7, 5,0 9,8 8 7, 6,7,, 7 6,, 6,5,8,8,7 8,8,5,6,8 7,5 5,,,0 6,8 5,7 6,9 7,6,9,7, 0,6,8 0,,7,6 0,5,7 0,7 6, 8, 8,9 7,0,9 7,0,5,,0,0 0,,6,6 0,9,, xaede og døde til de paa hvert asyl tilsammen behandlede. total des aliénés traités dans les hospices. istian- -sand. _ Eg. Ronvik. Neevengaarden. Rosenberg Mollendal. Trondhjem.. P, tvold. Kriminalasylet. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct., I 9, 68,7 66, 85, 9,8 86, 6, 68,8 9,5 7,7,,9,7 6,,7 6,7, 6,5-6,5 5,9,,0, 7,,,8, 5,9, 5,9, 7,9 9, 6,5,6, - ',9,,7, - 0,5 0, - 0,7 0, - - 5, 5,0 5, 0, 6,9 5, 6,8-9,,5 0,,7,6 6,7,6 7,0 6,5 80,8 67,5 69,9 85, 85, 8, 65, 7,0 9,5

26 , Tabel my. Oversigt over aarstiden for de sykes indlæggelse paa asylerne. Tableau des entrées dans les hospices reparties par mois. Asyl. Januar. Februar. April. Mai. Juni. Juli. August. September. Oktober. November. December. E-, r. "A,,cl.. rd. c/ E- Gaustad i Kristiania _ _ ' ii 95-8 ' - _ Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Kristiansand Eg 7 Neevengaarden. Rosenberg Trondhjem Rotvold 8 Ronvik 9 Krirninalasylet. Tilsammen ' i li I I 58 5

27 907. Tabel )(v. De sindssykes alder ved indlæggelsen. Répartition des aliénés par âge et par sexe lors de leur admission dans les hospices. Asyl. "-c-j Derav Under 0 nar Uopgit eller ukjendt alder. E- - d r.d K. 0 istad [stiania cemark o lichens ikstad stiansand vengaarden ;enberg llendal Indhjem ;vold ivik.... minalasylet. Tilsammen ' ) il 7 0 o ) ) Av disse var under 0 aar, resten over. ) Av de ialt indkomne 9 er ikke medtat, nemlig 8 til observation indlagte (Gaustad mænd og kvinde, Eg mænd, Rotvold mand kvinde), samt ( mænd og _ kvinde), der indlagdes ganger i aarets lop i Ronvik asyl..bel XVI. Sygdommens eller det sidste anfalds varighet ved indlæggelsen. Durée de la maladie ou du dernier accès lors de l'admission des aliénés. Asyl. Ialt indkommet. Derav Under / aar. / Uopgit nar og eller derover. ukjendt alder. 7, d VS,,,f E-i rsé, H- r istad stiania emark Lichens listad stiansand vengaarden enberg lendal ndhjem vold vik minalasylet ' 6 8 o 0 7 il Tilsammen ) ) Foruten de i tabel XV, anm. opførte tilfælde er en mand, der indlagdes til obseron i Neevengaarden asyl ikke medregnet.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE TOKERUD pr. SANDVIKEN STATION BÆRUM BIBLIOTEK Fru Hjorths pleiehjem. Beretning 1904-1910. Naar pleiehjemmet nu utgir sin anden beretning om sin virksomhet,

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG 2 NYTAARSBETRAGTNINGER. Atter er et Aar henrundet, og vi befinder os paa Tærskelen til et nyt. Vi ser uvilkaarligt tilbage paa det

Læs mere

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne:

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne: 1 Efterat et Kongeligt Stipendium paa 250 Spd. ved naadigst Resolution i April 1855 var bleven mig bevilget, for i en Tid af 3 á 4 Maaneder at gjöre mig bekjendt med Sindssygeanstalterne i Holland, Belgien

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere

Camilla Collett: Mod Strømmen (Anden Række).

Camilla Collett: Mod Strømmen (Anden Række). bokselskap.no, 2013 Camilla Collett: Mod Strømmen (Anden Række). Teksten i bokselskap.no følger Samlede verker (Mindeudgave), bind 3, 1913 og er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/Dokumentasjonsprosjektet

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere