Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)"

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement de la population.) -. Kriminel Retspleie 90 og 90. (Statistique de la justice criminelle: Procédure.) -. Folketælling December 900. Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu général.) 5. Skolevæsenets tilstand 90. (Instruction publique.) 6. Fagskolestatistik (Écoles professionnelles.) - 7. Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 8. Socialstatistik. IV. Arbeids- -og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaeude Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières a Kristiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvège.) - 9. Norges Handel 905. (Commerce.) - 0. Rekrutering 905. (Recrutement.) -. Den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.) -. Norges kommunale Finanser 90. (Finances des communes.) -. Norges Skibsfart 90. (Navigation.). Private Aktiebanker 905. (Banques privées par actions.) 5. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 90. (Service vétérinaire et l'inspection, de la viande.) 6. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 7. Norges postvæsen 905. (Statistique postale.) 8. Norges Sparebanker 905. (Caisses d'épargne.) 9. Norges Fiskerier 905. (Grandes pêches maritimes.) - 0. Fattigvæsenet 90 og 90. (Assistance publique.) -. Norges Telegrafvæsen 905/06. (Télégraphes et téléphones de I' État.)_. De offentlige Jernbaner 905/06. (Chemins de fer publics.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 90. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.p -. Civil Retspleie 90 og 90. (Justice civile.) Folkemængdens Bevægelse Hovedoversigt. (Mouvement de la population. - Aperçu général.) 6. Forsømte Børn (Traitement des enfants moralement abandonnés.) Trykt 907: Nr. 7. Skolevæsenets tilstand 90. (Instruction publique.) -,- 8. Sindssygeasylernes Virksomhed 905. (Hospices d'aliénés.) - 9. Fængselsstyrelsens Aarbog ,(Annuaire de l'administration générale des prisons.) 0. Skiftevæsenet samt Overformynderierne 90 og 90. (Successions, faillites et biens pupillaires,) -. Jordbrug og Fædrift V (Agriculture et élève du bétail.) -. De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvège.). Norges Bergværksdrift 90 og 905. (Mines et usines.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement de la population.) - 5. Norges Handel 906. (Commerce.) 6. Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 905. (Service vétérinaire et l'inspection de la viande.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTK V. 78. SIRISSYKEASHERNES VIRKSOMHET 907. (Statistique des hospices d'aliénés poi(r l'année 907.) Efter de fra asylerne indkomne aarsberetninger utgit av M EDICINALDIREKTOR EN. KRISTIANI A. KOMMISSION HOS H. ASCHE OUG & CO. 909.

4 8 og 56. For aarene se Norges officielle statistik, række IV. For aarene 90, 905 og 906 se Norges officielle statistik, række V., ST EEN S KE BO KTRYK K ER,

5 907. Indholdsfortegnelse. Side Indledning, oversigt over sykepladserne m. v. paa de norske sindssykeasyler Oversigt over antallet av de paa sindssykeasylerne behandlede, middelbelæg og antal forpleiningsdage (tab. I) 6-7 Forholdet mellem offentlige og private i sindssykeasylerne behandlede (tab. II) 6-7 lnterkurrente sygdomme paa asylerne (tab. III) 8-9 Tilsammen behandlet (tab. IV) 0- Tilbakeliggende fra 906 (tab. V). 0 Indkommet (tab. VI) - Utskrevet helbredet (tab. VII) - tjtskrevet i bedret tilstand (tab. VIII) -5 Utskrevet uhelbredet (tab. IX) -5 Døde (tab. X) 6-7 Tilbakeliggende ved utgangen av 907 (tab. XI) 6-7 Sygdomsform og behandlingens utfald for samtlige asyler (tab. XII) Forholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede og døde til samtlige paa sindssykeasylerne behandlede (tab. XIII) 8-9 Aarstiden for de sykes indlæggelse paa asylerne (tab. XIV) 0 Kjon og alder ved indlæggelsen paa sindssykeasylerne (tab. XV) Sindssygdommens eller sidste anfalds varighet ved indlæggelsen (tab.xvi) Dødsaarsakerne hos de paa sindssykeasylerne døde (tab. XVII) - De indkomnes hjemstavn (tab. XVIII) -5 De indkomnes egteskapsforhold (tab. XIX) 5 Aarsakerne til sindssygdom hos de indkomne (tab. XX) 6-9 De indkomnes stand og stilling (tab. X XI) 0- Table des matières. Pag. Introduction. Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en 907 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien (tab. I) 6-7 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées (tab. II) Cas des maladies intercurrentes dans les hospices d'aliénés (tab. III). 8-9 Nombre des aliénés traités dans les hospices (tab IV) 0- Nombre des aliénés en traitement dans les hospices au ler janvier 907 (tab. V) 0- Nombre des entrées dans les hospices d'aliénés (tab VI) Nombre des sorties en état de guérison (tab. VII) - Nombre des sorties en état d'amélioration (tab VIII) -5 Nombre des sorties en état de non guérison (tab. -5 Nombre des décès dans les hospices d'aliénés (tab X) 6-7 Nombre des aliénés restes en traitement au décembre 907 (tab. XI) 6-7 Répartition par formes de la maladie et résultat du traitement (tab. XII) 8-9 Rapport du nombre des sorties et des décès comparé au total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés (tab. XIII).... e. _. 8-9 Tableau des entrées dans les hospices réparties par mois (tab XIV) 0 Répartition des aliénés par âge et par sexe lors de lear admission dans les hospices (tab. XV) _....Durée de la maladie ou du dernier accès lors de l'admission des aliénés (tab. XVI), Causes des décès indiquées pour les aliénés décédés dans les hospices (tab. XVII) - Tableau des entrées réparties par domicile des aliénés (tab. XVIII) -5 Tableau des entrées réparties par état civil (tab XIX) 5 Tableau des entrées dans les hospices d'aliénés réparties par cause présumée de la maladie (tab. XX) Tableau des entrées réparties par profession et par condition sociale (tab. XX I) 0-

6 IV 907. Side Middeltal av daglig arbeidende syke i asylerne (tab. X XII) 0- Oversigt over anvendelse av isolation og mekaniske tvangsmidler (tab. XXIII) - Utdrag av regnskaperne -5 Pag. Nombre moyen par jour des aliénés occupés au travail dans les diverses hospices (tat XXII) 0- Relevé de l'application de reclusion (tab XXIII) - Tableau des recettes et des dépenses -5 Av dr. A. Lindboes beretning for Gaustad asyl 6 Av dr. J. Scharffenbergs beretning for Kristiania sindssykeasyl i Kristiania 6 Av dr. med. H. Holms beretning for Kristiania sindssykeasyl i Asker (Dikemark) 9 Av dr. Aalls beretning for Oslo hospistals asyl 9 Av dr. Dedichens beretning for hans asyl ) Av dr. T. Dahles beretning for Akershus amts sindssykeasyl paa Blakstad Av dr. H. Platous beretning for Eg sindssykeasyl Av dr. L. Langbergs beretning for Neevengaardens asyl i Bergen... 6 Av dr. med. Loofts beretning for Rosenbergs sindssykeasyl 7 Av dr. E. Martens' beretning for Mollendals sindssykeasyl 7 Av dr. med. Evensens beretning for Trondhjems hospitalsstiftelses sindssykeasyl 8 Av dr. J. A. Selmers beretning for Rotvold sindssykeasyl 7 Av dr. Sollieds beretning for Ronvik sindssykeasyl 7 Av dr. med Evensens beretning for Kriminalasylet 76 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad 6 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Kristiania 6 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Dikemark 9 Extrait da rapport sur l'établissement d'aliénés d'oslo 9 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de dr. Dedichen 0 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés du département d'akershus (Blakstad) Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés d'eg Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Neevengaarden 6 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Rosenberg 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Mollendal 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Trondhjem 8 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Rotvold 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Reinvik 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés criminels 76

7 907. Oversigt over sindssykeasylernes virksomhet i 907. Antallet av sindssykeasyler var 5 med ialt 88 sykepladser. Asylerne var : Gaustad, statsasyl ved Kristiania, med 0 pladser, halvdelen for hvert kjon. Kristiania kommunale asyl med 0 pladser, kun for kvinder. Dikemark, Kristiania kommunale asyl i Asker, med 8 pladser, kun for mænd (ifolge kongelig resolution av iste mai 906). Oslo hospitals asyl i Kristiania med 0 pladser, kun for kvinder. Dr. Dedichens asyl, privat, ved Kristiania, med 58 pladser, halvdelen for hvert kjon. Blakstad, Akershus amts kom nunale asyl i Asker, med 7 pla(iser, 80 for wend og 67 ) for kvinder. Kristiansands kommunale asyl med pladser. Eg, statsasyl i Kristiansand, med 60 pladser, halvdelen for hvert kjon. Neevengaarden, kommunalt asyl i Bergen, med 5 pladser, halvdelen for hvert kjon. Rosenbergs asyl, privat, i Bergen, med 75 pladser, 0 for mænd og 55 for kvinder. Mollendals asyl, privat, ved Bergen, med 80 pladser, 5 for mænd og 5 for kvinder. Trondhjems hospitalsstiftelses asyl, kommunalt, med 8 pladser. Rotvold, statsasyl ved Trondhjem, med 75 pladser, 5 for mænd (hvorav 5 i landbrukskolonien) og 0 for kvinder. Reinvik, statsasyl ved Bodo, med 0 pladser, halvdelen for hvert kjon. Kriminalasylet i Trondhjem kan motta ea. 5 patienter, Ion mænd. ) litvidet fra 7 til dette antal ved kgl. res. av fite november 906.

8 907. Tabel I gir en oversigt over asylernes virksomhet, behandlingens utfald, forpleiningsdagenes antal in. m. I 907 indlagdes 9 (hvorav indkom ganger i Ronvik asyl) mot 99 i 906 og i 905. Forholdet av indlæggelser til antallet av sykepladser for samtlige asyler 88) utgjorde 0,8 pct. og var for hvert asyl folgende Dediehens privatasyl 96,6 pct. Rotvold 57,5 «Xeevengaarden 5,8 Kristiania 5,5 «Ronvik 5,7 «Eg 50, «Gaustad, «Dikemark 0, Rosenberg 7, i pct. Trondhjem 7, Blakstad 5,6 Kristiansand 9,5 ()o 7,5 AIollendal 7,5 Kriminalasylet 5,7 Procentforholdet av wend og kvi oleì sees av folgende sammenstilling: Mænd. Kvinder. Tilbakeliggende fra , pet.,6 pct. Indkommet i 907 5,7 «6, <, Tilsammen behandlet 5,9 (< 5, «litgaat og død 5,,K 6,8 «Tilbakeliggende ved utgangen av ,5 «,5 <, Forholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede o (lode til samtlige behandlede ved de enkelte asyler sees av tabel XIII. Av de utgaaede og de-de utskreves, pet. helbredet, 9,0 pct. bedret, 7,i pet. uhelbredet,, pet. efter avgit erklæring, og 8,7 pct. (lode. Forpleiningsdagenes antal utgjorde eller gjennemsnitlig for liver av samtlige behandlede 6,6 dage (i , dage, i 905 7,5 dage). Middeltallet av daglig behandlede syke var 66,0 (i 906 0,6, i 905,7). Antallet av de for fattigvæseners og privates regning behandlede syke sees av tabel II. For det offentliges regning forpleiedes 8,6 pet., for privates 5, pet. Sundhetstilstanden har gjennemgaaende været meget god; de interkurrente sygdomme vil sees av tabel Dodsaarsakerne og de (lodes alder sees av tabel XVII. Den hyppigste dodsaarsak var tuberkulose, som foraarsaket,0 pet. av samtlige dødsfald; 6, pet. skyldtes lungetuberkulose. Derefter er opfort lungebetændelse med 8, pet., paralysis generalis med 7, pet. samt hjertelammelse med 6 pet.

9 907. Tabel XIV viser fordelingen av de indkomne paa de enkelte maaneder, som efter hyppigheten av indlæggelser faar folgende orden : Juni 08 April 9 Oktober 86 Mars 8 Juli 8 Mai 76 August 75 November 7 Februar 68 Januar 66 September 59 December 58 Der indlagdes flest i det kvartal (76); derefter kom de kvartal med 8, lste og (e kvartal med liver 6. 6 til observation indlagte personer er ikke medregnet i tabellen. De indkomnes alder (tabel XV) kjendes for 9, idet 8 til observation indlagte ikke er medregnet, og, der indlagdes ganger, kun er regnet gang, samt derhos for alderen ikke er opgit. Herav var : 6,8 pet. under 0 aar.,6 «mellem 0-0, 0-0 0,5 0-50,9 pet. mellem aar. 7, «60-70 «, «70-80 «0, «80-90 «Med hensyn til sygdommens eller det sidste anfalds varighet, ved inikeggelsen (tabel XVI) er oplyst følgende for 9. Den var for: 6, pet. under / aar, 0,6 ( fra V- «6,5 ««- «9, ««aar og derover, 7,6 ««ukjendt eller uopgit. De indkomnes hjemstavn (tabel er opgit for 99. Av disse var 6,5 pet. fra landdistrikterne, 5, pet. fra byerne;, pet. var hjemmehørende i utlandet (Danmark, Sverige, Rusland og Østerrike). De indkomnes egteskapsforhold (tabel XIX) kjendes for 90, hvorav 55, pet. var ugifte, 8, pct. gifte og 6, pct. i enkestand eller fraskilt. En sammenstilling av de opgivne aarsaker til sindssygdom hos de indkomne er gjort i tabel XX, som omfatter 96 indlæggelser, idet 8 til observation indlagte ikke er medregnet. Ingen kjendt sikker aarsak er opgit for 5 eller 5, pct. Blandt de andre 60 anføres arvelig anlæg overhovedet hos 7 eller 6, pct., som eneste aarsak hos 68 eller,6 pet. IDrik er anført hos 8 eller 8,0 pet. og syfilis hos eller,7 pet. *

10 907. Stand (tabel X X) er opgit for 897. Av disse tilhørte 5,9 pct. bonde-, husmands- og inderststanden, arbeiderstanden,,5 haandverkerstanden,, tjenerstanden, 0,8 sjomandsstanden (fiskere), 8, handelsstanden. Arbeid,svirksomhoten blandt de indssyke fremgaar av tabel :X XII og anvendelse av isolatiov oy mekaniske Morismidler a v tahel \\. Et utdrag av regnskaperne fra en del asyler meddeles i tabel X X I V. For de statsasyler og kriminalasylet er dette hentet fra Forklaringer til statsregnskabet, budgetaaret Den psykiatriske midcrcisninfi paa Gaustad asyl holdtes av direktøren i iste semester for 5 medicinske studerende deriblandt kvindelige, likesom reservelægen, saavel i vaar- som i høstsemestret, holdt et kursus i generel psykiatri, i iste kursus for 8, i det for 0 tilhørere.

11 Tabeller.

12 Tabel I. Oversigt over antallet av de paa Tableau du mouvement des hospices d'aliénés indiquant pour chaqu Asyler. Tilbakeliggende ved utgangen av 906. Tils. Derav md. kv. Indkomne i 907. Tils Derav md. kv. Tilsammen behandlet i 907. Tils. Derav md. kv. helbredet. Derav Tils. md. kv. CT bedret. Derav Tils. md. kv Gaustad Kristiania Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Kristiansand Eg Xeevengaarden Rosenberg Møllendal Trondhjem Rotvold Rønvik Kriminalasylet... Tilsammen , ' ' , ' 56' 6 0, 9-68; , Ofi ' ' 56 II I S ; Tabel li. Forholdet mellem offentlige ol Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indignant le nombt Tilbakeliggende fra 906. Indkommet i 907. Tils. behan, Asyler. Fattige. Derav kv. Private. Derav I Tus. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv. Private. Derav Tils. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv Gaustad ' Kristiania Dikemark Oslo Dedichens Blakst ad ' Kristiansand Eg Neeveugaarden Rosenberg Mollendal Trondhjem ' Rotvold Rønvik Kriminalasylet ' - - Tilsammen ( 6 ( ( ' IF F ( 70 ; i) I aarets løp er 7 mænd og 5 kvinder overført fra private til fattige. ) I aarets løp (

13 ' indssykeasylerne behandlede. spice le nombre des malades et le total des journées d'entretien tat uhelbredet. Derav ils. md. kv. efter avgit erklæring. Tils Derav md. kv. Døde. Derav Tils. md. kv. Tilsammen utgaat og clod. Tils Derav kv. Tilbakeliggende ved utgangen av 907. Tils. Derav md. kv. Middelbelæg. Antal forpleiningsdage ' ) , 9' ' ,0 8, 8,5 0,,,, 80,0 7, 7, 8,8 85,0 7,6 7, 8,7 66, ' >rivate i sindssykeasylerne be es aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées. i 907. Private. Derav md. kv. Utgaat. Fattige. Private. Derav Tils. Derav Tils, md. kv. kv. Døde. Fattige. Private. Tils. Derav md. kv. Tils. Derav md. kv. -- Tils. Tilbakeliggende ved utgangen av 907. Fattige. Derav md. kv. Private. Derav Tils md. kv ') ) 9 6 ) mænd og kvinder overfort fra private til fattige.

14 907. Tabel HI. Interkurrente sygdomm Cas des maladies intercurrent Sygdom. Ialt behandlede Derav Tils. Md. Kv. Gaustad. Md. Kv. Kristi ania. Kv. Absees, flegmone, panaritium ete Angina Appendicit Bronkit, bronkopneumoni Bursit Cancer Carbunkel, furunkel lombustio Con tusio lys tit Decubitus Diarré, kolerine, entent Difteri Distorsio pedis Erysipelas Erythema nodosum Fractura Gastrit, gastro-enterit Hudsygdom (pemtigus, herp.zoster, psoriasis Ikterus Influensa Lungeemboli Lungegangræn Luxatio humeri Metrorrhagi Myxodem Nekrose Otit Parotit Periostit 6 Peritonit Pleurit 7 Pleurodyne Pneumoni 9 6 Pyæmi, septhæmi, lymfangit 5 Rheumatisme, gigtfeber Syfilis, tertiær Tilsammen () ) :) ) 8 Tuberkulose 5 7 Tumor mammæ Tyfoidfeber Wens ventrieuli cornece Vulnus o 6 ) En katatoniker satte ild paa sine klær, hvorved hun blev adskillig forbrændt i ansigtet indtraf det en e brud ved fald under et epileptisk anfald det andet ved fald paa isholke. gaardsbruket ; den samme arm hadde tidligere været luxeret.

15 a asylerne i 907. s les hospices d'aliénés. k e- rk. Eg. N eevengaarden. T rondhjem Rotvol ovod ti. Ro nvki. Kriminal - asyet. l [d. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md i _,.... _ _ _ _ _ -_ - _ ' _ _ _. - _ _ I _ i - _.. _ 5 - _ : _... - _ - _ - _.. _ -.. _ - i - i..... _ _ _ i _ - i.' : _ halsen, brystet og armene. ) Fremkaldt ved sprang ut av vinduet. ") Paa (iaustad.stiania asyl indtraf det ene av bruddene ved fald paa gaten. ) Indtraf under arbeide paa

16 Tabel IV. Tilsamm, Nombre des MINN= Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dedieliens. Blakst Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. -d. Kv. Al(l. Kv. Md. 0 Melancholia Mania Amentia )ementia ) )0 ) Paranoia Insania periodica epileptica hysterica hypochondrica 7 0 _ - degenerativa ) 8 ) 9 neurasthenica 0 6 5) Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri idiotia (imbecillitas) Til observation Tilsammen I I 8 I I ) 0 individer, idet patienter blev indlagt ganger. Dem. secund. kvinder ; dein. Dem. sen. nil,end og kvinder ; (l em. pra,cox mand og kvinder. ) mand Tabel V. Tilbakeliggen Nombre des aliénés en traiten Sygdom. S amtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dedicli ens. Blakst Derav Tils. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. md. kv. Melancholia Mania ' Amentia Dementia Paranoia Tnsania periodica epileptica... lo hysterica hypochondrica 8 5 degenerativa neurasthenica Alcoholism's Paralysis generalis... 7 ' Vitia organica cerebri ilicliotia (imbecillitas) Til observation 5 I - Tilsammen

17 907. handlet. tés dans les hospices. AMIIIMMEr Eg. Mollen- Tronddal. hjem. Rotvold. Ronvik. Rosenberg. Astiansand. Neevengaarden. Krintinalasylet. d. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md nænd og kvinde ; dem. præcox 6 mænd og 5 kvinder ; dem. paran. mand og :vinder opført under diagnosen katatonia. 5) Opført under diagnosen psychasthenia ) kvinder. utgangen av 906. Is les hospices au ler janvier 907. M Eg. Trondhjem. ristiansand. Neevengaarden. Mollendal. Rosenberg. Rotvold. Renvik. Krimin alasylet. d. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. 8 7 L i _

18 907. Tabel VI. In -Nombre des entrées d MINIM= Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dediehens. Blaksl Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. 76 Melancholia Mania Amentia Dementia ) ) Paranoia 6 '7 9 liisania periodica epileptica - hysteriea ) hypochondrica degenerat iva neurasthenica Alcoholismus 5 Paralysis generalis. ' Vitia organica cerebri 8 5 Idiotia (imbeeillitas). 9 Til observation 7 5 Tilsammen ) Dem. sen. kvinde ; dem. præcox mænd og. kvinde ; dem. paran. kvinde. ) ophold til Kristiania asyl. Tabel VII. U Nombre des sort, Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Dedieliens. Illaksta Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Aid.kv. Md. < Melancholia Mania Amentia Dementia Insania periodica - degenerativa Alcoholismus ' Tilsam I n en '6 6 6

19 907. ffnmet. hospices d'aliénés. Eg. dal. Rotvold. Ronvik, aistiansand. Neevengaarden. Rosenberg. Trondbjent. Kriminalasylet.. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md ' ) 5 ' ) o "nand; (lem. præcox mænd og kvinder. ) En av disse overflyttedes efter et kort revet helbredet. stat de guérison. Eg. Trou(lhjem. Rotvold. Ronvik. Neevengaarden. Kriminalasylet.. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md o 9 5

20 907, Syg-dom. Samtlige asyler. Gaustad. Tabel VIII. U Nombre des sorties Kristiania. Dikek mar. Dedieltens. Blaksta, Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Md., Kv. Md. K elan(holia Mania Am entia Dementia Paranoia nsania periodic epileptica hysterica hypochondrica degenerativa neurasthenica... Alcoholismus Paralysis generalis.... Vitia :organica cerebri. Idiotia Tilsammen ) Dementia pmcox : !, Sygliom Samtlige asyler. Gaustad. 0M Dikemark. Kristiania. Tabel ix Utskrev Nombre des sorties Oslo. De(Iieliens. Blakst Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. I Md. K Md. Kv. Md. I Melancholia 0 7 Mania 6 Am enti a 9 Dementia 0 hil Paranoia 5 9 Insania periodica, 0 5 epileptica 6 5 hysterica - hypochondrica degenerativa neurasthenica Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri Idiotia ) il Tilsammen I 0 87 I loi ) Dementia præcox. ) Dementia sen. in d., kv. ; dementia præcox kv. 5 o 0 I) ili -

21 evet bedret. d'amélioration. Eg. Neevengaarden. Rosenberg. Mollendal. Trondhjem. llotvold. Renvik.. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv ) i 9 6 Ibredets de non guérison. Neevengaarden. istian- ;and. Eg. Rosenberg. Trond Rotvod. Ronvik. asylet. L.Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md r)

22 Tabel Nombre des d Sygdom. Samtlige asyler. ns t a d. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dediehens. Blaks Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. M(l. Melancholia Mania Amentia Dementia Paranoia lnsania periodica epileptica.. hysterica degenerativa. Alcoholismus Paralysis generalis.. Vitia organica cerebri Idiotia L.) ) ) Tilsammen Dementia præcox. ) Dementia sen. md., kv., dementia præcox kv. Tabel XI. Tilbakeliggen Nombre des aliénés resté Sygdom. Samtlige asyler. Derav Tils. md. kv. ( a nstad. Md. Kv. Dikemark. Kristiania. Kv. Md. Oslo. Kv. Dedichens. Md. Kv. Blaks Md. Melancholia Mania Amentia Dementia Paranoia Insania periodica epileptica - hysterica - hypochondrica - degenerativa - nenrastheni ca Alcoholismns Paralysis generalis.. Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas). Til observation Tilsammen ) ) i) ) o I 78 ) md. og kvinde overfort fra dementia til mania, md. og kv. fra observat til ills umepilepti( a. ) kv overfort fra dementia præcox til insania periodica.

23 ode. ns les hospices d'aliénés. I Eg. Neevengaarden. Rosenberg. Mollendal. Trondhjem. I Rotvold. Ronvik. [d. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. I Md. Kv. Md. Kv ) I 6 `- Ii lii utgangen av 907. itement au. december 907. == ristiansan d. Kriminalasylet. Eg. Neevengaarden. Rosenberg. Trond- Møllen. dal. hj Rotvold. Ronvik. d. Kv. Md. Kv. Md. I Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md : 5 5 ) SI io 0 il ) I paranoia, kv. fra «til observation) ) til dementia. md. overfort fra «til observation» 5 I

24 Tabel mt. Sygdomsform og behandlinger Répartition par formes de Sygdom. fra 906. Indkomne i 907. behandlet. bredet. Tilbakeliggende Tilsammen helbedret '5 Melancholia Mania 6 76 Amentia _Dementia Paranoia Insania periodica epileptica 57 - hysterica hypochondrica 9 - degenerativa neurasthenica 7 0 Alcoholismus 5 56 Paralysis generalis 7 5 Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas) Til observation 5 7 ' Tilsammen 9 I E 7 6 Tabel XIII. Procentforholdet av tilbakeliggende, indkomne, u Rapport du nombre des sorties et décès comp MINNIMMINEN Tilsammen for alle asyler. Gaustad. Kristi- Dikeania. mark. Oslo. Dediehens. Blal sta pct. pct. pct. pct. pct. pct. pc Tilbakeliggende fra 906 Indkomne i 907 U tgaat helbredet - bedret - uhelbredet - efter avgit erklæring.. Dixie Tilsammen utgaat og død Tilbakeliggende ved aarets utgang 7,70,9 6,8 76,9 9,,7 K 8,6 9, 5,, 6,8 58,,8,5,,6 -, 7,9 7,,, - 0,8 0,,0 6, 0,9,5 7, 0, 0,6-5, 5,,,7,5, 7, 9,6,8 0,6 9,0 5, f. 7,8 70, 68, 79, 9,0 6,9 9(

25 tfald for samtlige asyler. tladie et résultat du traitement. at efter avgit erklæring. døde. Tilbakeliggende ved utgangen av 907. Procentforhold til samtlige for samme sygdom behandlede helbedrede. (lode uhelbredede. bredede. uhellredet. samtlige be- indhandlede komne., , 5, 6 9 6,7 9,5 7, 9 05 ',5,, , 5,5, 5 7,8 6, , 0,0 6, 6 5 0,5 0,5 59 0,0,7 6 9,0,8 6 95,6 7,,8 8 0,0 0,0 0,7 5, 7, 5,0 9,8 8 7, 6,7,, 7 6,, 6,5,8,8,7 8,8,5,6,8 7,5 5,,,0 6,8 5,7 6,9 7,6,9,7, 0,6,8 0,,7,6 0,5,7 0,7 6, 8, 8,9 7,0,9 7,0,5,,0,0 0,,6,6 0,9,, xaede og døde til de paa hvert asyl tilsammen behandlede. total des aliénés traités dans les hospices. istian- -sand. _ Eg. Ronvik. Neevengaarden. Rosenberg Mollendal. Trondhjem.. P, tvold. Kriminalasylet. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct., I 9, 68,7 66, 85, 9,8 86, 6, 68,8 9,5 7,7,,9,7 6,,7 6,7, 6,5-6,5 5,9,,0, 7,,,8, 5,9, 5,9, 7,9 9, 6,5,6, - ',9,,7, - 0,5 0, - 0,7 0, - - 5, 5,0 5, 0, 6,9 5, 6,8-9,,5 0,,7,6 6,7,6 7,0 6,5 80,8 67,5 69,9 85, 85, 8, 65, 7,0 9,5

26 , Tabel my. Oversigt over aarstiden for de sykes indlæggelse paa asylerne. Tableau des entrées dans les hospices reparties par mois. Asyl. Januar. Februar. April. Mai. Juni. Juli. August. September. Oktober. November. December. E-, r. "A,,cl.. rd. c/ E- Gaustad i Kristiania _ _ ' ii 95-8 ' - _ Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Kristiansand Eg 7 Neevengaarden. Rosenberg Trondhjem Rotvold 8 Ronvik 9 Krirninalasylet. Tilsammen ' i li I I 58 5

27 907. Tabel )(v. De sindssykes alder ved indlæggelsen. Répartition des aliénés par âge et par sexe lors de leur admission dans les hospices. Asyl. "-c-j Derav Under 0 nar Uopgit eller ukjendt alder. E- - d r.d K. 0 istad [stiania cemark o lichens ikstad stiansand vengaarden ;enberg llendal Indhjem ;vold ivik.... minalasylet. Tilsammen ' ) il 7 0 o ) ) Av disse var under 0 aar, resten over. ) Av de ialt indkomne 9 er ikke medtat, nemlig 8 til observation indlagte (Gaustad mænd og kvinde, Eg mænd, Rotvold mand kvinde), samt ( mænd og _ kvinde), der indlagdes ganger i aarets lop i Ronvik asyl..bel XVI. Sygdommens eller det sidste anfalds varighet ved indlæggelsen. Durée de la maladie ou du dernier accès lors de l'admission des aliénés. Asyl. Ialt indkommet. Derav Under / aar. / Uopgit nar og eller derover. ukjendt alder. 7, d VS,,,f E-i rsé, H- r istad stiania emark Lichens listad stiansand vengaarden enberg lendal ndhjem vold vik minalasylet ' 6 8 o 0 7 il Tilsammen ) ) Foruten de i tabel XV, anm. opførte tilfælde er en mand, der indlagdes til obseron i Neevengaarden asyl ikke medregnet.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Sundhedsforholdene på Færøerne

Sundhedsforholdene på Færøerne 1 Sundhedsforholdene på Færøerne (Foredrag holdt på konference 2. og 3. september 2004 på Hotel Tórshavn, Færøerne, vedrørende forskning indenfor social- sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden,

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Hvad er afasi? Danish

Hvad er afasi? Danish Hvad er afasi? Danish For et stykke tid siden er du sikkert blevet konfronteret med afasi for første gang. I starten rejser afasi spørgsmål som: Hvad er afasi, hvordan udvikler det sig og hvilke nye problemer

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals)

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals) KABS13 møde 10/10 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Legenden c. Tilstedeliste: i. Ciabatta ii. Susanne iii. Gugliotta iv. kanna v. Christina vi. Jeppe vii. Maag viii. Bals (Gået kl

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? Artikel fra 'Diætisten' juni 2010 Af Svend Aage Madsen ph.d., Chefpsykolog Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? En masse paradokser og en lang række

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere