Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje Domme Taksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET> o

3 UDSKRIFT REG.NR. S? S.2> 'fo-j1" af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL. År 1966, den 7.oktober, afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 1814/65 vedrørende fredning af et areal af matr. nr. 11 Bjørnsholm hovedgård, Overlade sogn, tilhørende gårdejer Aage Edvard Rask, Trend. I den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds den 15.juni 1965 afsagt e kendelse hedder det: "Umiddelbart nord for Trend i Overlade kommune følger amtsvejen Viborg-Løgstør i kort afstand langs Limfjorden (Bjørnsholm bugten). På dette sted har der før 30.juni 1961 udviklet sig en sommerhuskoloni, ikke blot ved selve Trend, men også på østsiden af nævnte vej. Kommunen har i den anledning ønsket at udlægge et sommerhusområde her. Foranlediget heraf optog fredningsnævnet for Aalborg amtsrådskreds den 7.august 1962 en orienterende forhandling med sognerådet og besigtigede forholdene på stedet, og det blev da konstateret, at der inden for det pågældende område fandtes flere oldtidshøje, samt strækkende sig fra nord til syd et smukt skræntog voldparti, resterne af stenalderhavets kyst. Det viste sig endvidere, at såvel skræntpartiet og en ret anselig bræmme, omfattende en væsentlig del af strandvoldsystemet, var uberørt, bevokset med lyng og strand vegetation. Som følge heraf opstod ønsket om at bevare såvel arealerne omkring oldtidshøjene som strandvoldsystemet intakt, hvilket sognerådet erklærede sig enig i. Der blev herefter under

4 - 2 - ii, "I 'l,: hensyn til, at tillige Nationalmuseet og Danmarks Naturfredningsforening var interesseret heri rejst fredningssag omfattende nedennævnte ejendomme. Bekendtgørelse herom har fundet sted i lokale aviser og i Statstidende for den l5.marts 1963 og - af hensyn til en fejlagtig ejerlavsfortegnelse - tillige for den 19.s.m. (bilag 27-33), således at sagen, jfr. naturfredningslovens 10, først anses rejst sidstnævnte dato. Efter at sagen er rejst, har Geologisk Rigsinstitut støttet ønsket om en fredning af skrænterne og strandvoldsystemet. Sagen berører, jfr. bilag 82 og bilag 25, følgende ejendomme: Sag l. matr. nr. ldr, Bjørnsholm Hovedgård, Overlade sogn, assistent Ejnar Hansen, Brammingegade 8 11, København, betinget skøde lyst den 17.oktober Sag 2. matr. nr. lds sst., ekspedient Villy Hedegaard, Set. Mathiasgade 66, Viborg, betinget skøde lyst 20.august Sag 3. matr.nr. ldt sst., uddeler Tage Pedersen, Nørager, betinget skøde lyst 19.oktober Sag 4. matr. nr. ldu, sst., frk. Helga Nielsen, Rådmand Steinsalle 16, blok B, København, betinget skøde lyst 13.juli Sag 5. matr. nr. ldv sst., revisor Tilo Miehelsen, Gravene l, Viborg, betinget skøde lyst 20.august Sag 6. matr. nr. ldx sst., fru Mette Hansen, Agervang 34, Kgs. Lyngqr, betinget skøde lyst 13. juli Sag 7. matr. nr. lqx sst., grosserer Valdemar Cnristensen, ~iels Pedersensvej 21, Herning, betinget skøde lyst 13.juli Sag 8. matr. nr. ldz sst., typograf Ole Andersen, Seharlingsvej 5, Valby, betinget skøde lyst 25.september Sag 9. matr. nr. li og 11 Bjørnsholm Hovedgård, samt 5~ Borregaard, alt af Overlade sogn, gårdejer Aage Edvard Rask, Trend,

5 - 3 - skøde lyst ll. juli Sag 10.matr. nr. læ Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, landmand Hans Henrik H~nsen, Jyllandsgade 38, Aars, skøde lyst 23. december Sag 11.matr. nr. lam Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, forstander Verner Hansen Leth, Vitskøl pr. Ranum, skøde lyst 2l.september Sag 12.matr. nro l3d Borregaard, Overlade sogn, 1 gårdejer Erling Justesen, Borregaard, skøde lyst 19.juni Sag l3.matr. nr. 8~ Borregaard, Overlade sogn, læge Arne Mohr, Ranum, skøde lyst 20. januar Sag l4.matr. nr. 8a Borregaard, Overlade sogn, landmand Chr. Christensen, Borregaard, skøde lyst 25.juli Sag l5.matr. nr. l6q Bprregaard, Overlade sogn, Gårdejer Chr. Hornbech, Overlade, skøde lyst 7.december Sag l6.matr. nr. 10c og 15~ Borregaard, Overlade sogn, -I landmand Tage Ulstrup Jensen, Overlade, skøde lyst 6.oktober Første møde under fredningssagen blev afholdt på henholdsvis Trend kro og åstedet den l7.april Samtlige i ejendommene interesserede var indvarslet (ved postafleveringsattest), jfr. bilag En del af ejerne var mødt og protesterede mod en fredning. Af panthaverne var kun mødt gårdejer Hans Chr. Rask, Tren~ som kreditor ifølge et den ll. juli 1960 lyst pantebrev, stort oprindelig kr. med pant i den under sag 9 nævnte ejendom, næst ~~ kr. til Jydsk Landkreditforening og kr. ifølge ejer-

6 - 4 - I pantebrev til Andelsbanken, Løgstør. Ad sag 1-8. Løgstør plantningsforeni~g var mødt ved sin formand; Erling Pedersen, der oplyste, at foreningen havde solgt de under 1-8 nævnte grunde fra et større areal, som foreningen havde erhvervet i forsommeren Man havde ved salget af disse grunde ikke været opmærksom på bestemmelserne i den kort efter ikraft trådte naturfredningslov, således hverken 22 eller 2. I sidstnævnte henseende skal bemærkes, at de pågældende grunde, bortset fra matr. nr~ ldr, (sag l) var omfattet helt eller delvist af sidstnævnte bestemmelse under hensyn til, at oldtidshøjen er beliggende umiddelbart ved deres østskel oppe ved stenalderskræntens top. Ved besigtigelsen var matr, nr~ ldv (sag 5) og ldy (sag 7) bebygget, hver med et sommerhus. Der blev indgået forlig, hvorefter hver af de pågældende otte lyngklædte grunde i medfør af naturfredni~gslovens l underkastes følgende fredning: En bræmme på 15 meter regnet fra østskel skal stedse henligge i naturtilstand og således, at der inden for dette område ingensinde må bygges, opsættes master eller andre skæmmende indretninger, ligesom terrænformerne ej må ændres ved gravning, opfyldning eller på anden vis. Der må ikke bygges østskellet nærmere end 20 meter. Der henvises iøvrigt til vedhæftede kort. Da det under mødet (den l7.april 1963) kunne forventes, at der blev påført det offentlige en ekstra udgift, ved at man som følge af forliget eventuelt s k u l l e udvide fredningen til et tilgrænsende område, for hvilke erstatning skulle udredes, in~gik nævnte plantningsforening på at ville skadesløsholde det offentlige i så henseende inden for et nærmere fastsat maximumsbeløb. Når henses til fredningssagens videre forløb, finder nævnet, at der ikke påføres det offentlige nogen ekstra udgift, hvorfor plantningsforeningen - under forbehold af Overfredningsnævnets tiltrædelse fritages for nævnte forpligtelse.

7 - 5 - Nævnet finder, udover hvad der ovenfor er anført ved sag 1-8, at de på vedhæftede kort med rødt farvelagte arealer er fredningsværdige, men af økonomiske grunde har nævnet ment at burde begrænse fredningen til de med en rød streg afgrænsede områder, der i medfør af naturfredningslovens l, stk. l, herefter bør fredes af hensyn til deres skønhed og for så vidt angår navnlig matr. nr. li og 11 Bjørnsholm, den naturvidenskabelige og undervisningsmæssige interesse, der knytter sig til dem. Under sagens behandling er der til Landbrugsministeriet indsendt begæring om udstykning af det areal af matr. nr. 13~ Borregaard by, Overlade sogn, hvorpå er beliggende et sommerhus, markeret på kortet med M, tilhørende overlærer Svenstrup, Nordborg, der hidtli har lejet grunden (parcel 6). De fredede arealer må ingensinde beplantes eller bebygges, ligesom opsætning af master og andre indretninger, herunder boder, flagstænger og lignende, ikke er tilladt. Hvor hegn ønskes opsat, f~ eks. omkring lejet grund eller grunden, der på kortet er markeret som parcel 5 og 6 (sag 12), må hertil kun benyttes almindeligt markhegn på træstolper med 3-4 vandrette tråde. Ændring i terrænformerne er ikke tilladt. De allerede inden for fredningsområdet værende huse (med undtagelse af huset N, jfr. nedenfor, må på nedennævnte vilkår forblive liggende. Husene er, efter det oplyste, alle nu (eventuelt bortset fra huset M) beliggende på lejet grund. Det pålægges husejerne inden en måned efter afsigelsen at denne kendelse til nævnet til opbevaring i dettes arkiv at indsende tegning med beskrivelse af husene for så vidt angår det ydre (af hensyn til kontrollen). Husene skal i fremtiden holdes i relativt mørke farver. Tilbygning eller ændring af husenes udseende må ikke foretages uden fredningsnævnets skriftlige godkendelse. Den til enhver tid værende ejer af huset M

8 - 6 - er pligtig til at opretholde en efter nævnets skøn passende beplantning omkring huset til sløring af dette. På skræntens overkant er de til enhver tid værende ejere af matr. nr. Bb, 10Q, 15a og 16Q, Borregaard by, Overlade sogn, pligtige til stedse at opretholde en beplantning af stedsegrønne træer inden for det med blå skravering på kortet angivne 15 meter brede område, ligeledes til sløring af eventuelle fremtidige huse, der her ikke må bygges skræntoverkanten nærmere end nævnte 15 meter. Bortset herfra skal de fredede områder stedse, l såvidt muligt, henligge i sin nuværende tilstand (d.v.s. i det væsentlige lyng). Den til enhver tid værende ejer ( eller lejer) skal tåle, at fredningsmyndighederne fra tid til anden, uden udgift for disse, lader fjerne nuværende eller kommende busk- og træbevoksning eller foretager dispositioner til bevaring af den nuværende lyngeller strandvegetation - alt under rimelig hensyntagen til ejers (eller lejers) ønsker. (En træ- eller buskbevoksning umiddelbart i nærheden af tilladte sommerhuse tolereres). Med hensyn til gravhøjen 140B-26, beliggende på matr. nr. 16Q (sag 15) ved skellet til matr. nr. B~ (sag 14) skal dog bemærkes, at der i dens umiddelbare nærhed og syd for denne (altså på sidstnævnte matr. nr.) findes en plantage, stammende fra tiden før den l.marts 1961 (jfr. naturfredningslovens 2), hvilken plantage, uanset det foran anførte, må forblive. I tilfælde af nyplantning gælder nævnte lovbestemmelse om forbud mod at plante højfod nærmere end 5 meter. Fredningen er, uanset det foranstående, dog ikke til hinder for, at der på det om højen fredede areal (matr. nr. B~ og 16Q, jfr. kortet) må drives traditionelt landbrug, dog at der ikke må pløjes højfod nærmere end 2 meter. Som den eneste undtagelse fra forbudet mod bebyggelse skal nævnes, at fredningsnævnet med tiltrædelse af Nationalmuseet

9 - 7 - er indgået på, efter aftale med ejeren af matr. nr. 13~, Borregaard by, Overlade sogn, at der på det på kortet som A markerede område (nemlig en del af parcel 5) må opføres et enkelt enplanshus, der dog skal godkendes skriftligt af nævnet. Det gælder for dette hus iøvrigt de samme bestemmelser som ovenfor vedrørende de allerede tilladte sommerhuse således blandt andet godkendt tegning opbevares i nævnets arkiv af hensyn til kontrollen. Husets højde fra naturligt terræn til tagryg må ikke overstige 5 meter, og den til enhver tid værende ejer skal være pligtig til at opretholde en gran-eller fyrretræsbevoksning i husets umiddelbare nærhed til sløring. Med hensyn til det ovenfor omtalte, som N betegnede hus, tilhørende brødrene maskinarbejder Kaj Jensen, Rugskellet, Farsø, og fabriksarbejder Søren Jensen, Sønderborg, skal bemærkes følgende: Ejerne har efter det foreliggende lejet grunden for en 10-årig periode, regnet fra 1960, og huset er umiddelbart herefter opført af ejerne i deres fritid. De har oplyst, at medgående materialer har kostet ca kr., medens de anslår deres arbejdsløn til ca kr. Huset, holdt i ret stærke, lyse farver, er beliggende ca. 6 meter 1 syd for gravhøjen Under hensyn til, at det ved dets nære beliggenhed ved højen virker ret skæmmende, navnlig set fra øst fra Borregaardvejen, og til at husets fortsatte forblivende vil være uheldigt i forhold til den adgang, der, jfr. nedenfor, tillægges offentligheden tiloldtidshøjene og strandvoldssystemet, bør huset fjernes, men for at begrænse ejernes tab og dermed erstatningsansvaret, vil huset dog først være at fjerne inden den l.maj 1985, således at byggetomten ryddeliggøres inden denne frist, så at lyngen påny kan I vinde indpas. Den ejerne herefter tilfaldende erstatning findes at burde bestemmes til kr., der vil være at udbetale og forrente tt som nedenfor bestemt.

10 - 8 - Det skal for en ordens skyld bemærkes, idet henvises til de arealer, der på kortet er betegnet som 0, P, R samt V, at disse arealer (samt tillige arealet S og T, der dog ikke har været inddraget under fredningssagen) er omfattet af naturfredningslovens 2 (100 meter fra gravhøjsfod) og således ikke må bebygges uden fredningsnævneæ skriftlige godkendelse. En sådan godkendelse må, for så vidt angår areal O og P (beliggende henholdsvis på matr. nr. 5~ og 13d borregaard by, Overlade sogn) forventes at være vanskelig at opnå, idet spørgsmålet herom antagelig vil blive knyttet til spørgsmålet om eventuel bebyggelse på den resterende del af de nævnte to matr. nr. (hvad enten disse vil blive inddraget i kommunens sommerhusområde eller ej), idet nævnet i hvert fald ved placering af eventuel bebyggelse vil søge at bevare udsigten fra Borregaardvejen hen over oldtidshøjene og Limfjorden, så vidt det med rimelighed er gørligt. Endelig skal anføres, at matr. nr. læ og lam, Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, sag 10 og 11, er begært fredet, men da begge disse er bebygget, førstnævnte parcel med en endog ret stor bygning, har nævnet ikke taget begæringen til følge. Der tillægges offentligheden adgang til stilfærdig gående færdsel og ophold på den del af det fredede område, der på kortet er angivet med rød skravering. I tilfælde af videnskabelig excursion eller undersøgelse skal dog arealet langs skræntfoden være tilgængelig i så henseende. Uanset foranstående har naturligvis ejerne af de pågældende huse ret til kørende færdsel ad bestående vej. Nævnet forbeholder sig ved en tillægskendelse at fastsætte et ordensreglement for det fredede område, herunder f. eks. at træffe bestemmelse, såfremt den ovenfor hjemlede hegnsret, efter nævnets

11 - 9 - skøn, måtte lægge offentligheden urimelige hindringer i vejen for dens adgang til den tilgængelige del af området. Påtaleret tillægges fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening i fælleskab eller hver for sig, endvidere tillægges Geologisk Rigsinstitut påtaleret vedrørende strandvoldssystemet, herunder skrænten, og Nationalmuseet vedrørende forhold, der omfattes af naturfredningslovens 2. I tilfælde af fortolkning af kendelsen skal det afgørende være, at det fredede område fremtræder så uberørt som tilstedeværelsen af de pågældende huse efter nævnets skøn tillader det. Anvendelse af skrigende farver er f. eks. således ikke tilladt. Med hensyn til erstatningsspørgsmålet skal bemærkes følgende: Ad sag 1-8, forligt. Ingen erstatning. Ad sag 9, gårdejer Aage Rask, der ønsker at udstykke til sommerhusgrunde. Af matr. nr. li er en smal 15 meter bred strimmel på ialt m 2., fredet. Inden for dette område ligger sommerhuset L. Fredningen kan ikke antages ved en udstykning af grunde (i lighed med grundene undæ sag 1-8) at ville medføre noget økonomisk tab, ikke mindst når henses til, at grundejerne ved salg af grunde stødende op til fredet område kan forvente en højere pris. Af matr. nr. 11 er m 2 fredet. Heraf er dog m 2 omfattet af naturfredningslovens 25, stk. 4 (100 meter fra amtsvej) og m 2 omfattes af 100 meter-zonen fra højfod (naturfredningslovens 2), således at der tilbage kun bliver m 2, der ikke omfattes af disse zoner. Af matr. nr. 5~ er m 2 fredet, hvilket areal i dets helhed er omfattet af lige nævnte 2 i naturfredningsloven.

12 Ved erstatningsberegningen tages udover anførte hensyn til, at nævnet under hensyn til alt foreliggende sandsynligvis ikke ville have meddelt dispensation fra bestemmelsen i de lige nævnte to, hvilket måtte have til følge, at arealet langs amtsvejen med henblik på en rimelig og fornuftig økonomi, kun kunne anvendes til dyrkning eller, da jorden er ringe, til plantning af grantræer og fyr, medens arealerne omfattet af 2-fredningen om højene ifølge denne bestemmelse end ikke kunne anvendes til træplantning. Byggemodne grunde sælges i nærheden af fredningsområdet for 4-5 kr. pr. m 2 Ingen af de heromhandiede arealer er byggemodne. Den gårdejer Aage Rask tilfaldende erstatning findes herefter at burde bestemmes til kr. at forrente og udbetale som nedenfor bestemt. Sag udgået. ~d sag 12, gårdejer E. Justesen, der ønsker at udstykke til sommerhusgrunde. Af matr. nr. 131 er m 2 fredet, og dette areal er, bortset fra et mindre areal af parcel 5, omfattet af 100 meter-zonen fra 1 oldtidshø j Den fredede del af parcel 4 samt parcellerne 5 og 6, som er solgt eller agtes solgt, er af areal henholdsvis m 2, m 2 og m 2 eller ialt m 2, således at den resterende del af det fredede område (det hvorpå 3 oldtidshøje er beliggende) andrager herefter m 2 Idet der med hensyn til erstatningsberegningen henvises til det ovenfor ved sag 9 anførte, vil den ejeren tilkendte erstatning for dette sidste areal være at ansætte til kr. Under hensyn til, at der er tillagt offentligheden adgang til en væsentlig del af parcel 4, findes erstatning herfor at burde.4' bestemmes til kr., medens der ikke findes at burde ydes erstat-

13 ning vedrørende de to andre arealer, der ikke er åbnet for offentligheden, og hvor pligten til at lade grundene henligge i naturtilstand (lyng) fuldt ud må antages opvejet ved, at grundenes værdi formentlig forhøjes ved at ligge i fredet område. Den gårdejer Justesen tilkommende erstatning findes herefter at burde bestemmes til ialt kr. at forrente og udbetale som nedenfor anført. Med hensyn til den ejerne af huset N tilfaldende erstatning henvises til det tidligere omtalte, jfr. side 7n og 8. Ad sag 13 læge Mohr. Den fredede del af matr. nr. 8b udgør m 2 Da det kun drejer sig om en smal bræmme med pligt til at opretholde beplantning, og da grunden, beliggende op til det fredede område, må antages som følge heraf at ville stige i værdi, findes der ikke at burde ydes erstatning. Ad sag 14. Chr. Christensen. Det fredede område af matr. nr. 8~ er af areal m 2 og er i det væsentlige plantage, syd for oldtid s- højen, Der er her med Nationalmuseets tiltrædelse meddelt dispensation fra naturfredningslovens 2 (idet 100 meter-zonen er nedsat til 60 meter fra højfod). Under hensyn hertil og til det ove~ for under fredningsbestemmelserne anførte, findes der ikke at burde ydes ejeren erstatning. Ad sag 15. Chr. Hornbech. De fredede to arealer af matr. nr. 16c udgør henholdsvis m 2 (langs skræntoverkanten) og m 2 omkring lige nævnte høj, De samme betragtninger, der er anført ovenfor ved sag 13 og 14, gør sig efter nævnets opfattelse ligeledes gældende her med det ~esultat, at der ikke vil være at tillægge erstatning. Ad sag 16. Tage Jensen. Det fredede areal af henholdsvis matr. nr. l5~ og 10Q udgør henholdsvis m 2 og m 2 Af sidstnævnte areal

14 udgør m 2 en del af det areal, der er omfattet af naturfredningslovens 2, og her er ligeledes meddelt dispensation fra nævnte bestemmelse, idet der herom henvises til kortet. Under de foreliggende omstændigheder, herunder delvist det ved sag 13 anførte angående bræwnen langs skræntoverkanten, hvilken bræmme andrager m 2, vil der ej heller være at tillægge ejeren erstatning. Der vil ikke være at tillægge panthavere m.v. erstatningg Nærværende kendelse vil i medfør af naturfredningsloven være at forelægge Overfredningsnævnet, men dette fritager ikke de " lodsejere~ som måtte ønske at anke (inden 4 uger fra kendelsens afsigelse) selv at indbringe anken for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22 4, København V. Nærværende kendelse vil være at tinglyse med primær prioritet på nedennævnte ejendomme." Konklusionen er sålydende: "Nævnte ejendomme underkastes fredning i ovennævnte omfang, idet henvises til det kendelsen vedhæftede kort: Matr" nr. ldr, lds, ldt, lq.y, ldv, ldx, ldu, l.dz, li og 11, alt af Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, samt matr. nr. 5r, S~, SQ, 10~, 13d, 15a og 16Q Borregaard by, Overlade sogn. Der udredes følgende i erstatning: Gårdejer Aage Edvard Rask, Trend n e $ kr. Gårdejer Erling Justesen, Borregaard kr. Maskinarbejder Kaj Jensen, Rugskellet, Farsø, og fa- \ briksarbejder Søren Jensen, Sønderborg / kr. Erstatningsbeløbene, der forrentes fra 19.marts 1963 til den 10. oktober 1964 med 5% årlig og fra sidstnævnte dato med 6% årlig, alt indtil betaling sker, udredes med 3/4 af statskassen og " ~ 1/4 af Aalborg amtsfond og de i Aalborg amtsrådskreds beliggende

15 købstadkommuner fordelt efter folketal i henhold til seneste offentliggjorte folketælling." Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3, og er tillige indanket af 3 af., de af kendelsen omfattede lodsejere, typograf Ole Andersen, Scharlingsvej 5, Valby, gårdejer Aage Edvard Rask, Trend, og gårdejer Erling Justesen, Borregaard Overfredningsnævnet har den 27.september 1965 foretaget besigtigelse i sagen og forhandlet med de ankende samt med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Nationalmuseet, Overlade kommune og fredningsnævnet. Nationalmuseets repræsentant fremhævede under forhandlingen den her forekommende kombination af strandvolde og stenalderbeboelse, som kan muliggøre en arkæologisk datering. I en senere udtalelse af 6.oktober 1965 har Nationalmuseet peget på værdien af, at der pålægges i al fald den sydlige del af det ved fredningsnævnets kendelse fredede areal af matr. nr. 11 Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, - strækkende sig fra fredningens sydgrænse til højzonen omkring de nordøst herfor beliggende gravhøje - en servitut, der sikrer de nævnte særlige arkæologiske interesser. Under hensyn til det af Nationalmuseet fremførte~og da Overfredningsnævnet ikke iøvrigt har fundet det pågældende område, hvor sommerhusbebyggelse er påbegyndt, tilstrækkelig fredningsværdigt, har man besluttet at begrænse fredningen til ovennævnte område. For dette område gælder følgende bestemmelser, der erstatter de af fredningsnævnet fastsatte generelle fredningsbestemmelser: Området skal bevares i sin nuværende tilstand og må ikke

16 beplantes, planeres, afgraves eller yderligere opdyrkes. Græsning ved kreaturer og heste må ikke foretages, hvorimod græsning ved får og geder er tilladt. Området må ikke yderligere bebygges, men det allerede eksisterende sommerhus må bibeholdes og om ønsket afløses af et nyt eftæ fredningsnævnets forudgående godkendelse af husets udseende og placering. Med hensyn til spørgsmålet om placeringen vil Nationalmuseets udtalelse i sagen være at indhente af fredningsnævnet. Skure, boder og andre skæmmende indretninger må ikke opsættes og kun en samlet indhegning af arealet må foretages. Området må ikke benyttes til campering eller til henlæggelse af affald., Selvsåede træer og buske kan efter ejerens eller fredningsnævnets ønske fjernes på en sådan måde, at terrænet ikke derved lider skade. Efter forudgående meddelelse til ejeren tillades det ved Nationalmuseets foranstaltning at foretage videnskabelige undersøgelser ved opsamling og gravning m.v. '. Der gives ikke offentligheden adgang til det fredede. Påtaleberettigede er fredningsnævnet og Nationalmuseet. Overfredningsnævnet har ikke kunnet opnå mindelig overenskomst om erstatningen med gårdejer Rask, og man har derfor i henhold til naturfredningslovens 20, anmodet Taksationskommissionen om på grundlag af foranstående at ville fastsætte erstatningen. Ved en den 5.juli 1966 afholdt taksationsforretning har Taksationskommissionen de~på fastsat erstatningen til kr. Et kort nr. Ål.115, visende det fredede areal, der udgør ca. 2 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

17 T h i b e s t e m m e s: Det ovenfor nævnte areal af matr. nr. 11 Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, fredes som foran anført. I erstatning udbetales til ejeren, gårdejer Aage Edvard Rask, Trend, en erstatning på kr., som forrentes med 5% p.a. fra den 19.marts 1963 til 30.september 1964 og med 6% p.a. fra den l.oktober 1964, til betaling sker..'i Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Aalborg amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Udskriftens rigtighed bekræftes. r,... -'-- vel /' ~_. Æ_"", I "'l. V" v' -. \ Jørgen Fisker Et.

18 -'r 11:,II ih?(j or-c:le'7. ærrcen crt 'BorreQ,ård B I7'= 012.E-i6rnshol777 Over/ade fiar-s her-r-ed. Ha/borg Om 7: 50g/7. /t?i? lj ---~ I I I fi ~ '"I l 9. v. J. a,, "- J. 'o "- "- "- 'o "- "- "-"-"- "- 'o"" l l... I Naturfredningskonsulentens kontor København "d. Z -I By: Borregård. Sogn: Overlade. Plan nr. ~,.ff5 20 Q ~ 9redet area/. Må/Forhold I: -9occ- _/9F' REG. NR. ~ 7~

19 FREDNINGSNÆVNET>

20 !,.E N ~ E L S Efo Afso den U~lddelbart norc for Trend 1 Overl~de k~_~june følger awtsvejen Viborg-Løgstør 1 kort afstand lan~s Llafjorden (Bjørnsholm bucten)o p~ 1ette sted har cer før 3~o juni lj61 ud~ viklet sig en SO.:~illQrhusk:')lon1, ikke blot ved selve Trend" ~en også på Østslc.on af ~vn'ce vej G KO..~unen har i den anledning ønsket at udlægge et s01t1i:l'lcrhusområde her. Foranlediget heraf optoe fredninesnævnet for AalbJrg kntsrådskrecs den 7. august 1962 en orienteronde forhandling med sognerådet og besigtigede forholdene på stedet, og det blev d~ konstateret, at der inden for det på~ gælnende oæråde fandtes flere 01dt1dshøJe, samt strækkende sig fra nord til syd et smukt skr.ænt- og volepart1, resterne at' stenaldarhavets kysto Det viste sitien(vl~eret at såvel sk~tpartiet og en rat anselig b~e, omtattence en ~~øntllg del af strandvoldsystemet, var uberørt, bevokset med lyng og strandvegetatlono Som følge horaf ~pstod ønsket OD at bevare såvel arealerne omkring olct1rlshøjene som strandvoldsystemet intakt, hvilket sognerådet erklærede sig enig 10 Der blev herefter under hensyn til j at tillige Nationalmuseet og Danmarks N~turtredn1ngsforening var interesseret heri rejst fredningssag omfattence nadennævnq te ejendoæmeo Dakenotgøralse herom har fundet sted 1 lokale av1ser og 1 Statst1denoe fo~er 150 marts 1963 og = ar hensyn til en

21 KORT>

22

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet 03015.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03015.00 Fredningen vedrører: Atterbakke Domme Taksations kom roiss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-02-1964 Fredningsnævnet 06-06-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06204.00 Fredningen vedrører: Helligkilde Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-09-1976 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 02804.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00 Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-12-1964 Fredningsnævnet 09-07-1962 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord 02763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02763.00 Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-04-1963, 04-12-1963

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen.

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen. 03048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00 Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-02-1965 F'redningsnævnet 18-07-1963 Kendelser

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 04113.00 Afgørelser- Reg. nr.: 04113.00 Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1982,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende grund betegnet

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05619.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02 Fredningen vedrører: Klørhøj Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-03-1973 DEKLARATIONER>

Læs mere

05391.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05391.00. Fredningen vedrører: lindskov Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

05391.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05391.00. Fredningen vedrører: lindskov Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 05391.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05391.00 Fredningen vedrører: lindskov Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-10-1970 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Partiel byplan nr. 51. FOR OMRÅDET

Partiel byplan nr. 51. FOR OMRÅDET Partiel byplan nr. 51. ODENSE KOMMUNE j: YP LANVE D TÆ GT FOR OMRÅDET E LM E LU \D SVEJ - M IDDELFART V I J - østlige skel af matr.n r. 6 f og 6 fæ - VALHAL.SVEJ-IiEJIN-zDaLSVEJ-ROI SSKOVSVEJ I ODENSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet 02808.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02808.00 Fredningen vedrører: Gilbjerg Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1963 Fredningsnævnet 17-07-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03758.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03758.00. Fredningen vedrører: Klise Nor. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

03758.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03758.00. Fredningen vedrører: Klise Nor. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 03758.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03758.00. Fredningen vedrører: Klise Nor Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-08-1966 Fredningsnævnet 2106-1965 Kendelser De,klarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere