Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje Domme Taksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET> o

3 UDSKRIFT REG.NR. S? S.2> 'fo-j1" af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL. År 1966, den 7.oktober, afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 1814/65 vedrørende fredning af et areal af matr. nr. 11 Bjørnsholm hovedgård, Overlade sogn, tilhørende gårdejer Aage Edvard Rask, Trend. I den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds den 15.juni 1965 afsagt e kendelse hedder det: "Umiddelbart nord for Trend i Overlade kommune følger amtsvejen Viborg-Løgstør i kort afstand langs Limfjorden (Bjørnsholm bugten). På dette sted har der før 30.juni 1961 udviklet sig en sommerhuskoloni, ikke blot ved selve Trend, men også på østsiden af nævnte vej. Kommunen har i den anledning ønsket at udlægge et sommerhusområde her. Foranlediget heraf optog fredningsnævnet for Aalborg amtsrådskreds den 7.august 1962 en orienterende forhandling med sognerådet og besigtigede forholdene på stedet, og det blev da konstateret, at der inden for det pågældende område fandtes flere oldtidshøje, samt strækkende sig fra nord til syd et smukt skræntog voldparti, resterne af stenalderhavets kyst. Det viste sig endvidere, at såvel skræntpartiet og en ret anselig bræmme, omfattende en væsentlig del af strandvoldsystemet, var uberørt, bevokset med lyng og strand vegetation. Som følge heraf opstod ønsket om at bevare såvel arealerne omkring oldtidshøjene som strandvoldsystemet intakt, hvilket sognerådet erklærede sig enig i. Der blev herefter under

4 - 2 - ii, "I 'l,: hensyn til, at tillige Nationalmuseet og Danmarks Naturfredningsforening var interesseret heri rejst fredningssag omfattende nedennævnte ejendomme. Bekendtgørelse herom har fundet sted i lokale aviser og i Statstidende for den l5.marts 1963 og - af hensyn til en fejlagtig ejerlavsfortegnelse - tillige for den 19.s.m. (bilag 27-33), således at sagen, jfr. naturfredningslovens 10, først anses rejst sidstnævnte dato. Efter at sagen er rejst, har Geologisk Rigsinstitut støttet ønsket om en fredning af skrænterne og strandvoldsystemet. Sagen berører, jfr. bilag 82 og bilag 25, følgende ejendomme: Sag l. matr. nr. ldr, Bjørnsholm Hovedgård, Overlade sogn, assistent Ejnar Hansen, Brammingegade 8 11, København, betinget skøde lyst den 17.oktober Sag 2. matr. nr. lds sst., ekspedient Villy Hedegaard, Set. Mathiasgade 66, Viborg, betinget skøde lyst 20.august Sag 3. matr.nr. ldt sst., uddeler Tage Pedersen, Nørager, betinget skøde lyst 19.oktober Sag 4. matr. nr. ldu, sst., frk. Helga Nielsen, Rådmand Steinsalle 16, blok B, København, betinget skøde lyst 13.juli Sag 5. matr. nr. ldv sst., revisor Tilo Miehelsen, Gravene l, Viborg, betinget skøde lyst 20.august Sag 6. matr. nr. ldx sst., fru Mette Hansen, Agervang 34, Kgs. Lyngqr, betinget skøde lyst 13. juli Sag 7. matr. nr. lqx sst., grosserer Valdemar Cnristensen, ~iels Pedersensvej 21, Herning, betinget skøde lyst 13.juli Sag 8. matr. nr. ldz sst., typograf Ole Andersen, Seharlingsvej 5, Valby, betinget skøde lyst 25.september Sag 9. matr. nr. li og 11 Bjørnsholm Hovedgård, samt 5~ Borregaard, alt af Overlade sogn, gårdejer Aage Edvard Rask, Trend,

5 - 3 - skøde lyst ll. juli Sag 10.matr. nr. læ Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, landmand Hans Henrik H~nsen, Jyllandsgade 38, Aars, skøde lyst 23. december Sag 11.matr. nr. lam Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, forstander Verner Hansen Leth, Vitskøl pr. Ranum, skøde lyst 2l.september Sag 12.matr. nro l3d Borregaard, Overlade sogn, 1 gårdejer Erling Justesen, Borregaard, skøde lyst 19.juni Sag l3.matr. nr. 8~ Borregaard, Overlade sogn, læge Arne Mohr, Ranum, skøde lyst 20. januar Sag l4.matr. nr. 8a Borregaard, Overlade sogn, landmand Chr. Christensen, Borregaard, skøde lyst 25.juli Sag l5.matr. nr. l6q Bprregaard, Overlade sogn, Gårdejer Chr. Hornbech, Overlade, skøde lyst 7.december Sag l6.matr. nr. 10c og 15~ Borregaard, Overlade sogn, -I landmand Tage Ulstrup Jensen, Overlade, skøde lyst 6.oktober Første møde under fredningssagen blev afholdt på henholdsvis Trend kro og åstedet den l7.april Samtlige i ejendommene interesserede var indvarslet (ved postafleveringsattest), jfr. bilag En del af ejerne var mødt og protesterede mod en fredning. Af panthaverne var kun mødt gårdejer Hans Chr. Rask, Tren~ som kreditor ifølge et den ll. juli 1960 lyst pantebrev, stort oprindelig kr. med pant i den under sag 9 nævnte ejendom, næst ~~ kr. til Jydsk Landkreditforening og kr. ifølge ejer-

6 - 4 - I pantebrev til Andelsbanken, Løgstør. Ad sag 1-8. Løgstør plantningsforeni~g var mødt ved sin formand; Erling Pedersen, der oplyste, at foreningen havde solgt de under 1-8 nævnte grunde fra et større areal, som foreningen havde erhvervet i forsommeren Man havde ved salget af disse grunde ikke været opmærksom på bestemmelserne i den kort efter ikraft trådte naturfredningslov, således hverken 22 eller 2. I sidstnævnte henseende skal bemærkes, at de pågældende grunde, bortset fra matr. nr~ ldr, (sag l) var omfattet helt eller delvist af sidstnævnte bestemmelse under hensyn til, at oldtidshøjen er beliggende umiddelbart ved deres østskel oppe ved stenalderskræntens top. Ved besigtigelsen var matr, nr~ ldv (sag 5) og ldy (sag 7) bebygget, hver med et sommerhus. Der blev indgået forlig, hvorefter hver af de pågældende otte lyngklædte grunde i medfør af naturfredni~gslovens l underkastes følgende fredning: En bræmme på 15 meter regnet fra østskel skal stedse henligge i naturtilstand og således, at der inden for dette område ingensinde må bygges, opsættes master eller andre skæmmende indretninger, ligesom terrænformerne ej må ændres ved gravning, opfyldning eller på anden vis. Der må ikke bygges østskellet nærmere end 20 meter. Der henvises iøvrigt til vedhæftede kort. Da det under mødet (den l7.april 1963) kunne forventes, at der blev påført det offentlige en ekstra udgift, ved at man som følge af forliget eventuelt s k u l l e udvide fredningen til et tilgrænsende område, for hvilke erstatning skulle udredes, in~gik nævnte plantningsforening på at ville skadesløsholde det offentlige i så henseende inden for et nærmere fastsat maximumsbeløb. Når henses til fredningssagens videre forløb, finder nævnet, at der ikke påføres det offentlige nogen ekstra udgift, hvorfor plantningsforeningen - under forbehold af Overfredningsnævnets tiltrædelse fritages for nævnte forpligtelse.

7 - 5 - Nævnet finder, udover hvad der ovenfor er anført ved sag 1-8, at de på vedhæftede kort med rødt farvelagte arealer er fredningsværdige, men af økonomiske grunde har nævnet ment at burde begrænse fredningen til de med en rød streg afgrænsede områder, der i medfør af naturfredningslovens l, stk. l, herefter bør fredes af hensyn til deres skønhed og for så vidt angår navnlig matr. nr. li og 11 Bjørnsholm, den naturvidenskabelige og undervisningsmæssige interesse, der knytter sig til dem. Under sagens behandling er der til Landbrugsministeriet indsendt begæring om udstykning af det areal af matr. nr. 13~ Borregaard by, Overlade sogn, hvorpå er beliggende et sommerhus, markeret på kortet med M, tilhørende overlærer Svenstrup, Nordborg, der hidtli har lejet grunden (parcel 6). De fredede arealer må ingensinde beplantes eller bebygges, ligesom opsætning af master og andre indretninger, herunder boder, flagstænger og lignende, ikke er tilladt. Hvor hegn ønskes opsat, f~ eks. omkring lejet grund eller grunden, der på kortet er markeret som parcel 5 og 6 (sag 12), må hertil kun benyttes almindeligt markhegn på træstolper med 3-4 vandrette tråde. Ændring i terrænformerne er ikke tilladt. De allerede inden for fredningsområdet værende huse (med undtagelse af huset N, jfr. nedenfor, må på nedennævnte vilkår forblive liggende. Husene er, efter det oplyste, alle nu (eventuelt bortset fra huset M) beliggende på lejet grund. Det pålægges husejerne inden en måned efter afsigelsen at denne kendelse til nævnet til opbevaring i dettes arkiv at indsende tegning med beskrivelse af husene for så vidt angår det ydre (af hensyn til kontrollen). Husene skal i fremtiden holdes i relativt mørke farver. Tilbygning eller ændring af husenes udseende må ikke foretages uden fredningsnævnets skriftlige godkendelse. Den til enhver tid værende ejer af huset M

8 - 6 - er pligtig til at opretholde en efter nævnets skøn passende beplantning omkring huset til sløring af dette. På skræntens overkant er de til enhver tid værende ejere af matr. nr. Bb, 10Q, 15a og 16Q, Borregaard by, Overlade sogn, pligtige til stedse at opretholde en beplantning af stedsegrønne træer inden for det med blå skravering på kortet angivne 15 meter brede område, ligeledes til sløring af eventuelle fremtidige huse, der her ikke må bygges skræntoverkanten nærmere end nævnte 15 meter. Bortset herfra skal de fredede områder stedse, l såvidt muligt, henligge i sin nuværende tilstand (d.v.s. i det væsentlige lyng). Den til enhver tid værende ejer ( eller lejer) skal tåle, at fredningsmyndighederne fra tid til anden, uden udgift for disse, lader fjerne nuværende eller kommende busk- og træbevoksning eller foretager dispositioner til bevaring af den nuværende lyngeller strandvegetation - alt under rimelig hensyntagen til ejers (eller lejers) ønsker. (En træ- eller buskbevoksning umiddelbart i nærheden af tilladte sommerhuse tolereres). Med hensyn til gravhøjen 140B-26, beliggende på matr. nr. 16Q (sag 15) ved skellet til matr. nr. B~ (sag 14) skal dog bemærkes, at der i dens umiddelbare nærhed og syd for denne (altså på sidstnævnte matr. nr.) findes en plantage, stammende fra tiden før den l.marts 1961 (jfr. naturfredningslovens 2), hvilken plantage, uanset det foran anførte, må forblive. I tilfælde af nyplantning gælder nævnte lovbestemmelse om forbud mod at plante højfod nærmere end 5 meter. Fredningen er, uanset det foranstående, dog ikke til hinder for, at der på det om højen fredede areal (matr. nr. B~ og 16Q, jfr. kortet) må drives traditionelt landbrug, dog at der ikke må pløjes højfod nærmere end 2 meter. Som den eneste undtagelse fra forbudet mod bebyggelse skal nævnes, at fredningsnævnet med tiltrædelse af Nationalmuseet

9 - 7 - er indgået på, efter aftale med ejeren af matr. nr. 13~, Borregaard by, Overlade sogn, at der på det på kortet som A markerede område (nemlig en del af parcel 5) må opføres et enkelt enplanshus, der dog skal godkendes skriftligt af nævnet. Det gælder for dette hus iøvrigt de samme bestemmelser som ovenfor vedrørende de allerede tilladte sommerhuse således blandt andet godkendt tegning opbevares i nævnets arkiv af hensyn til kontrollen. Husets højde fra naturligt terræn til tagryg må ikke overstige 5 meter, og den til enhver tid værende ejer skal være pligtig til at opretholde en gran-eller fyrretræsbevoksning i husets umiddelbare nærhed til sløring. Med hensyn til det ovenfor omtalte, som N betegnede hus, tilhørende brødrene maskinarbejder Kaj Jensen, Rugskellet, Farsø, og fabriksarbejder Søren Jensen, Sønderborg, skal bemærkes følgende: Ejerne har efter det foreliggende lejet grunden for en 10-årig periode, regnet fra 1960, og huset er umiddelbart herefter opført af ejerne i deres fritid. De har oplyst, at medgående materialer har kostet ca kr., medens de anslår deres arbejdsløn til ca kr. Huset, holdt i ret stærke, lyse farver, er beliggende ca. 6 meter 1 syd for gravhøjen Under hensyn til, at det ved dets nære beliggenhed ved højen virker ret skæmmende, navnlig set fra øst fra Borregaardvejen, og til at husets fortsatte forblivende vil være uheldigt i forhold til den adgang, der, jfr. nedenfor, tillægges offentligheden tiloldtidshøjene og strandvoldssystemet, bør huset fjernes, men for at begrænse ejernes tab og dermed erstatningsansvaret, vil huset dog først være at fjerne inden den l.maj 1985, således at byggetomten ryddeliggøres inden denne frist, så at lyngen påny kan I vinde indpas. Den ejerne herefter tilfaldende erstatning findes at burde bestemmes til kr., der vil være at udbetale og forrente tt som nedenfor bestemt.

10 - 8 - Det skal for en ordens skyld bemærkes, idet henvises til de arealer, der på kortet er betegnet som 0, P, R samt V, at disse arealer (samt tillige arealet S og T, der dog ikke har været inddraget under fredningssagen) er omfattet af naturfredningslovens 2 (100 meter fra gravhøjsfod) og således ikke må bebygges uden fredningsnævneæ skriftlige godkendelse. En sådan godkendelse må, for så vidt angår areal O og P (beliggende henholdsvis på matr. nr. 5~ og 13d borregaard by, Overlade sogn) forventes at være vanskelig at opnå, idet spørgsmålet herom antagelig vil blive knyttet til spørgsmålet om eventuel bebyggelse på den resterende del af de nævnte to matr. nr. (hvad enten disse vil blive inddraget i kommunens sommerhusområde eller ej), idet nævnet i hvert fald ved placering af eventuel bebyggelse vil søge at bevare udsigten fra Borregaardvejen hen over oldtidshøjene og Limfjorden, så vidt det med rimelighed er gørligt. Endelig skal anføres, at matr. nr. læ og lam, Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, sag 10 og 11, er begært fredet, men da begge disse er bebygget, førstnævnte parcel med en endog ret stor bygning, har nævnet ikke taget begæringen til følge. Der tillægges offentligheden adgang til stilfærdig gående færdsel og ophold på den del af det fredede område, der på kortet er angivet med rød skravering. I tilfælde af videnskabelig excursion eller undersøgelse skal dog arealet langs skræntfoden være tilgængelig i så henseende. Uanset foranstående har naturligvis ejerne af de pågældende huse ret til kørende færdsel ad bestående vej. Nævnet forbeholder sig ved en tillægskendelse at fastsætte et ordensreglement for det fredede område, herunder f. eks. at træffe bestemmelse, såfremt den ovenfor hjemlede hegnsret, efter nævnets

11 - 9 - skøn, måtte lægge offentligheden urimelige hindringer i vejen for dens adgang til den tilgængelige del af området. Påtaleret tillægges fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening i fælleskab eller hver for sig, endvidere tillægges Geologisk Rigsinstitut påtaleret vedrørende strandvoldssystemet, herunder skrænten, og Nationalmuseet vedrørende forhold, der omfattes af naturfredningslovens 2. I tilfælde af fortolkning af kendelsen skal det afgørende være, at det fredede område fremtræder så uberørt som tilstedeværelsen af de pågældende huse efter nævnets skøn tillader det. Anvendelse af skrigende farver er f. eks. således ikke tilladt. Med hensyn til erstatningsspørgsmålet skal bemærkes følgende: Ad sag 1-8, forligt. Ingen erstatning. Ad sag 9, gårdejer Aage Rask, der ønsker at udstykke til sommerhusgrunde. Af matr. nr. li er en smal 15 meter bred strimmel på ialt m 2., fredet. Inden for dette område ligger sommerhuset L. Fredningen kan ikke antages ved en udstykning af grunde (i lighed med grundene undæ sag 1-8) at ville medføre noget økonomisk tab, ikke mindst når henses til, at grundejerne ved salg af grunde stødende op til fredet område kan forvente en højere pris. Af matr. nr. 11 er m 2 fredet. Heraf er dog m 2 omfattet af naturfredningslovens 25, stk. 4 (100 meter fra amtsvej) og m 2 omfattes af 100 meter-zonen fra højfod (naturfredningslovens 2), således at der tilbage kun bliver m 2, der ikke omfattes af disse zoner. Af matr. nr. 5~ er m 2 fredet, hvilket areal i dets helhed er omfattet af lige nævnte 2 i naturfredningsloven.

12 Ved erstatningsberegningen tages udover anførte hensyn til, at nævnet under hensyn til alt foreliggende sandsynligvis ikke ville have meddelt dispensation fra bestemmelsen i de lige nævnte to, hvilket måtte have til følge, at arealet langs amtsvejen med henblik på en rimelig og fornuftig økonomi, kun kunne anvendes til dyrkning eller, da jorden er ringe, til plantning af grantræer og fyr, medens arealerne omfattet af 2-fredningen om højene ifølge denne bestemmelse end ikke kunne anvendes til træplantning. Byggemodne grunde sælges i nærheden af fredningsområdet for 4-5 kr. pr. m 2 Ingen af de heromhandiede arealer er byggemodne. Den gårdejer Aage Rask tilfaldende erstatning findes herefter at burde bestemmes til kr. at forrente og udbetale som nedenfor bestemt. Sag udgået. ~d sag 12, gårdejer E. Justesen, der ønsker at udstykke til sommerhusgrunde. Af matr. nr. 131 er m 2 fredet, og dette areal er, bortset fra et mindre areal af parcel 5, omfattet af 100 meter-zonen fra 1 oldtidshø j Den fredede del af parcel 4 samt parcellerne 5 og 6, som er solgt eller agtes solgt, er af areal henholdsvis m 2, m 2 og m 2 eller ialt m 2, således at den resterende del af det fredede område (det hvorpå 3 oldtidshøje er beliggende) andrager herefter m 2 Idet der med hensyn til erstatningsberegningen henvises til det ovenfor ved sag 9 anførte, vil den ejeren tilkendte erstatning for dette sidste areal være at ansætte til kr. Under hensyn til, at der er tillagt offentligheden adgang til en væsentlig del af parcel 4, findes erstatning herfor at burde.4' bestemmes til kr., medens der ikke findes at burde ydes erstat-

13 ning vedrørende de to andre arealer, der ikke er åbnet for offentligheden, og hvor pligten til at lade grundene henligge i naturtilstand (lyng) fuldt ud må antages opvejet ved, at grundenes værdi formentlig forhøjes ved at ligge i fredet område. Den gårdejer Justesen tilkommende erstatning findes herefter at burde bestemmes til ialt kr. at forrente og udbetale som nedenfor anført. Med hensyn til den ejerne af huset N tilfaldende erstatning henvises til det tidligere omtalte, jfr. side 7n og 8. Ad sag 13 læge Mohr. Den fredede del af matr. nr. 8b udgør m 2 Da det kun drejer sig om en smal bræmme med pligt til at opretholde beplantning, og da grunden, beliggende op til det fredede område, må antages som følge heraf at ville stige i værdi, findes der ikke at burde ydes erstatning. Ad sag 14. Chr. Christensen. Det fredede område af matr. nr. 8~ er af areal m 2 og er i det væsentlige plantage, syd for oldtid s- højen, Der er her med Nationalmuseets tiltrædelse meddelt dispensation fra naturfredningslovens 2 (idet 100 meter-zonen er nedsat til 60 meter fra højfod). Under hensyn hertil og til det ove~ for under fredningsbestemmelserne anførte, findes der ikke at burde ydes ejeren erstatning. Ad sag 15. Chr. Hornbech. De fredede to arealer af matr. nr. 16c udgør henholdsvis m 2 (langs skræntoverkanten) og m 2 omkring lige nævnte høj, De samme betragtninger, der er anført ovenfor ved sag 13 og 14, gør sig efter nævnets opfattelse ligeledes gældende her med det ~esultat, at der ikke vil være at tillægge erstatning. Ad sag 16. Tage Jensen. Det fredede areal af henholdsvis matr. nr. l5~ og 10Q udgør henholdsvis m 2 og m 2 Af sidstnævnte areal

14 udgør m 2 en del af det areal, der er omfattet af naturfredningslovens 2, og her er ligeledes meddelt dispensation fra nævnte bestemmelse, idet der herom henvises til kortet. Under de foreliggende omstændigheder, herunder delvist det ved sag 13 anførte angående bræwnen langs skræntoverkanten, hvilken bræmme andrager m 2, vil der ej heller være at tillægge ejeren erstatning. Der vil ikke være at tillægge panthavere m.v. erstatningg Nærværende kendelse vil i medfør af naturfredningsloven være at forelægge Overfredningsnævnet, men dette fritager ikke de " lodsejere~ som måtte ønske at anke (inden 4 uger fra kendelsens afsigelse) selv at indbringe anken for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22 4, København V. Nærværende kendelse vil være at tinglyse med primær prioritet på nedennævnte ejendomme." Konklusionen er sålydende: "Nævnte ejendomme underkastes fredning i ovennævnte omfang, idet henvises til det kendelsen vedhæftede kort: Matr" nr. ldr, lds, ldt, lq.y, ldv, ldx, ldu, l.dz, li og 11, alt af Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, samt matr. nr. 5r, S~, SQ, 10~, 13d, 15a og 16Q Borregaard by, Overlade sogn. Der udredes følgende i erstatning: Gårdejer Aage Edvard Rask, Trend n e $ kr. Gårdejer Erling Justesen, Borregaard kr. Maskinarbejder Kaj Jensen, Rugskellet, Farsø, og fa- \ briksarbejder Søren Jensen, Sønderborg / kr. Erstatningsbeløbene, der forrentes fra 19.marts 1963 til den 10. oktober 1964 med 5% årlig og fra sidstnævnte dato med 6% årlig, alt indtil betaling sker, udredes med 3/4 af statskassen og " ~ 1/4 af Aalborg amtsfond og de i Aalborg amtsrådskreds beliggende

15 købstadkommuner fordelt efter folketal i henhold til seneste offentliggjorte folketælling." Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3, og er tillige indanket af 3 af., de af kendelsen omfattede lodsejere, typograf Ole Andersen, Scharlingsvej 5, Valby, gårdejer Aage Edvard Rask, Trend, og gårdejer Erling Justesen, Borregaard Overfredningsnævnet har den 27.september 1965 foretaget besigtigelse i sagen og forhandlet med de ankende samt med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Nationalmuseet, Overlade kommune og fredningsnævnet. Nationalmuseets repræsentant fremhævede under forhandlingen den her forekommende kombination af strandvolde og stenalderbeboelse, som kan muliggøre en arkæologisk datering. I en senere udtalelse af 6.oktober 1965 har Nationalmuseet peget på værdien af, at der pålægges i al fald den sydlige del af det ved fredningsnævnets kendelse fredede areal af matr. nr. 11 Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, - strækkende sig fra fredningens sydgrænse til højzonen omkring de nordøst herfor beliggende gravhøje - en servitut, der sikrer de nævnte særlige arkæologiske interesser. Under hensyn til det af Nationalmuseet fremførte~og da Overfredningsnævnet ikke iøvrigt har fundet det pågældende område, hvor sommerhusbebyggelse er påbegyndt, tilstrækkelig fredningsværdigt, har man besluttet at begrænse fredningen til ovennævnte område. For dette område gælder følgende bestemmelser, der erstatter de af fredningsnævnet fastsatte generelle fredningsbestemmelser: Området skal bevares i sin nuværende tilstand og må ikke

16 beplantes, planeres, afgraves eller yderligere opdyrkes. Græsning ved kreaturer og heste må ikke foretages, hvorimod græsning ved får og geder er tilladt. Området må ikke yderligere bebygges, men det allerede eksisterende sommerhus må bibeholdes og om ønsket afløses af et nyt eftæ fredningsnævnets forudgående godkendelse af husets udseende og placering. Med hensyn til spørgsmålet om placeringen vil Nationalmuseets udtalelse i sagen være at indhente af fredningsnævnet. Skure, boder og andre skæmmende indretninger må ikke opsættes og kun en samlet indhegning af arealet må foretages. Området må ikke benyttes til campering eller til henlæggelse af affald., Selvsåede træer og buske kan efter ejerens eller fredningsnævnets ønske fjernes på en sådan måde, at terrænet ikke derved lider skade. Efter forudgående meddelelse til ejeren tillades det ved Nationalmuseets foranstaltning at foretage videnskabelige undersøgelser ved opsamling og gravning m.v. '. Der gives ikke offentligheden adgang til det fredede. Påtaleberettigede er fredningsnævnet og Nationalmuseet. Overfredningsnævnet har ikke kunnet opnå mindelig overenskomst om erstatningen med gårdejer Rask, og man har derfor i henhold til naturfredningslovens 20, anmodet Taksationskommissionen om på grundlag af foranstående at ville fastsætte erstatningen. Ved en den 5.juli 1966 afholdt taksationsforretning har Taksationskommissionen de~på fastsat erstatningen til kr. Et kort nr. Ål.115, visende det fredede areal, der udgør ca. 2 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

17 T h i b e s t e m m e s: Det ovenfor nævnte areal af matr. nr. 11 Bjørnsholm Hovedgaard, Overlade sogn, fredes som foran anført. I erstatning udbetales til ejeren, gårdejer Aage Edvard Rask, Trend, en erstatning på kr., som forrentes med 5% p.a. fra den 19.marts 1963 til 30.september 1964 og med 6% p.a. fra den l.oktober 1964, til betaling sker..'i Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Aalborg amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Udskriftens rigtighed bekræftes. r,... -'-- vel /' ~_. Æ_"", I "'l. V" v' -. \ Jørgen Fisker Et.

18 -'r 11:,II ih?(j or-c:le'7. ærrcen crt 'BorreQ,ård B I7'= 012.E-i6rnshol777 Over/ade fiar-s her-r-ed. Ha/borg Om 7: 50g/7. /t?i? lj ---~ I I I fi ~ '"I l 9. v. J. a,, "- J. 'o "- "- "- 'o "- "- "-"-"- "- 'o"" l l... I Naturfredningskonsulentens kontor København "d. Z -I By: Borregård. Sogn: Overlade. Plan nr. ~,.ff5 20 Q ~ 9redet area/. Må/Forhold I: -9occ- _/9F' REG. NR. ~ 7~

19 FREDNINGSNÆVNET>

20 !,.E N ~ E L S Efo Afso den U~lddelbart norc for Trend 1 Overl~de k~_~june følger awtsvejen Viborg-Løgstør 1 kort afstand lan~s Llafjorden (Bjørnsholm bucten)o p~ 1ette sted har cer før 3~o juni lj61 ud~ viklet sig en SO.:~illQrhusk:')lon1, ikke blot ved selve Trend" ~en også på Østslc.on af ~vn'ce vej G KO..~unen har i den anledning ønsket at udlægge et s01t1i:l'lcrhusområde her. Foranlediget heraf optoe fredninesnævnet for AalbJrg kntsrådskrecs den 7. august 1962 en orienteronde forhandling med sognerådet og besigtigede forholdene på stedet, og det blev d~ konstateret, at der inden for det på~ gælnende oæråde fandtes flere 01dt1dshøJe, samt strækkende sig fra nord til syd et smukt skr.ænt- og volepart1, resterne at' stenaldarhavets kysto Det viste sitien(vl~eret at såvel sk~tpartiet og en rat anselig b~e, omtattence en ~~øntllg del af strandvoldsystemet, var uberørt, bevokset med lyng og strandvegetatlono Som følge horaf ~pstod ønsket OD at bevare såvel arealerne omkring olct1rlshøjene som strandvoldsystemet intakt, hvilket sognerådet erklærede sig enig 10 Der blev herefter under hensyn til j at tillige Nationalmuseet og Danmarks N~turtredn1ngsforening var interesseret heri rejst fredningssag omfattence nadennævnq te ejendoæmeo Dakenotgøralse herom har fundet sted 1 lokale av1ser og 1 Statst1denoe fo~er 150 marts 1963 og = ar hensyn til en

21 KORT>

22

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet 00050.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00 Fredningen vedrører: Bregninge Kirke Domme Taksationskommissionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1965, 13-05-1963, 03-11-1951 Fredningsnævnet 30-11-1963

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

02107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00. Fredningen vedrører: Skyum Bjerge. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet

02107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00. Fredningen vedrører: Skyum Bjerge. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet ' I e 02107.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00 Fredningen vedrører: Skyum Bjerge Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-08-1955 Fredningsnævnet 26-01-1954 I Kendelser

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

00458.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00. Fredningen vedrører: 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964,

00458.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00. Fredningen vedrører: 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964, 00458.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00 Fredningen vedrører: Fynshoved Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964,

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

04911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04911.00. Fredningen vedrører: Ovstrup Hede. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04911.00. Fredningen vedrører: Ovstrup Hede. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04911.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 04911.00 Fredningen vedrører: Ovstrup Hede Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-12-1968 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere