Retningslinier for håndtering af sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for håndtering af sygdom"

Transkript

1 2011 Retningslinier for håndtering af sygdom Lene Anitta Kærgaard Banedanmark

2 INDHOLD Forord...3 Hv orfor arbejde med fravær?...4 Hå ndtering af sygemeldte medarbejdere...4 Me darbejderens 1. sygedag...5 I løbet af sygedag sygedag...5 Ved fortsat sygdom udover 20 dage...6 Hvilke tiltag kan vi gøre for, at medarbejderen kan genoptage arbejdet...6 Hvilke muligheder har du...7 Syge samtalen Efter samtalen

3 Kære Leder FORORD Disse retningslinjer skal være en hjælp til lederen i forbindelse med håndtering af sygefravær. Formålet med disse retningslinjer er at sikre, at alle ledere i Banedanmark er bekendt med hvilke retningslinjer, der er for håndtering af sygefravær i Banedanmark, og hvilke værktøjer der er tilgængelige. Håndtering af sygefravær kan være en særlig opgave, fordi det oftest opfattes som en privat sag. Som arbejdsgiver har man imidlertid ret til at vide, dels hvordan det går med medarbejderen, dels hvornår og om medarbejderen bliver i stand til at genoptage arbejdet. For mange ledere er det en særlig udfordring, da det ikke er en naturlig del af det daglige arbejde. Det opleves derfor som en barriere, hvis man ikke ved, hvordan sygefravær skal/kan håndteres. Sygefravær handler også om god trivsel. Oftest er det sådan, at jo bedre trivslen og motivationen er blandt medarbejderne, jo lavere er sygefraværet. 3

4 HVORFOR ARBEJDE MED FRAVÆR? Erfaringer viser, at en tidlig indsats er afgørende for, at medarbejderne hurtigt kan vende tilbage til arbejdet. Et sygefravær på mere end 3 måneder viser ofte, at medarbejderen kan have vanskeligt ved at komme tilbage på arbejdet. Et højt sygefravær kan være en indikation på dårlig trivsel og medfører: Øget arbejdspres på kollegerne. Konsekvenser for virksomhedens økonomi og daglige drift. Udgifter til udskiftning/rekruttering af personale. Derfor håber vi, at denne vejledning kan give svar på nogle spørgsmål og være en hjælp til at få medarbejderen hurtigt tilbage og dermed også nedbringe sygefraværet. Hvis du har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte HR Service, Lene Kærgaard på telefon HÅNDTERING AF SYGEMELDTE MEDARBEJDERE Når en medarbejder sygemelder sig, er det vigtigt, at der under hele sygeperioden er en god kontakt og dialog mellem dig som leder og medarbejderen. Du må ikke spørge til, hvad medarbejderen fejler, men du må gerne spørge, hvordan det går, og hvornår medarbejderen forventer at være klar igen. Du må også gerne spørge, om der er opgaver, som medarbejderen vil kunne magte på trods af sygdommen. Jf. Lov om sygedagpenge skal alle virksomheder gennemføre sygesamtaler med alle sygemeldte medarbejdere, hvor sygeperioden forventes at vare mere end 4 uger. For dig betyder det, at du som leder skal indkalde sygemeldte medarbejdere til en individuel sygesamtale senest på medarbejderens 21. sygedag. Selvom medarbejderen er sygemeldt, er der intet i vejen for, at medarbejderen møder op til samtalen. Hvis sygdommen forhindrer dette, kan samtalen foregå pr. telefon. Du kan læse mere om samtalen nedenfor under sygefravær sygedag. Herudover har du som leder altid mulighed for at indkalde medarbejderen til en samtale om medarbejderens trivsel, når du vurderer, at der er behov for det. Det kan være tilfældet, hvis en medarbejder pludseligt har et større sygefravær end hidtil, eller pludseligt har flere hjemmearbejdsdage end hidtil, hvis medarbejderen virker trist, medarbejderen ikke arbejder tilfredsstillende, eller hvis du i øvrigt har på fornemmelsen, at medarbejderen ikke trives i det daglige. Du kan i samarbejde med HR vurdere, om du vil se tiden an eller indkalde medarbejderen til en samtale. Nedenfor kan du kan læse mere om selve sygesamtalen, og hvilke muligheder/værktøjer du har for at hjælpe en medarbejder med sygefravær eller mistrivsel. 4

5 Som leder er det er vigtigt, at du sikrer, at medarbejderne i din organisation er bekendt med, hvordan sygemeldingsproceduren er hos jer. MEDARBEJDERENS 1. SYGEDAG Sygemelding til nærmeste leder. o med mindre andet er meldt skriftligt ud i afdelingen, skal sygemelding ske pr. telefon til nærmeste leder senest 2 timer før arbejdstids begyndelse. Sygemelding kan ske senest ved arbejdstids begyndelse, hvis der er en aftale herom. o hvis der er behov for en anden procedure for sygemelding, er HR Service gerne behjælpelig med udformningen af en sådan. Ved sygemeldingen aftaler nærmeste leder og medarbejderen det videre kontaktforløb. Nærmeste leder vurderer, om medarbejderen skal skaffe lægelig dokumentation for sygemeldingen. Denne kan vi anmode om, så den foreligger på medarbejderens 5. sygedag. Hvis en medarbejder udebliver uden at sygemelde sig, betragtes det som fravær uden gyldig grund, og kan få konsekvenser for ansættelsen. HR Service skal straks orienteres, hvis en medarbejder udebliver uden, at der foreligger en sygemelding. I LØBET AF SYGEDAG Nærmeste leder og medarbejder er i løbende kontakt. Det er lederens opgave at sikre, at der holdes kontakt med den syge medarbejder mindst én gang om ugen. Dette både på grund af omsorg for medarbejderen og af hensyn til planlægningen af arbejdsopgaverne i enheden/afdelingen. Nærmeste leder kan på 3. sygedag bede medarbejderen om at komme med en lægelig vurdering af sygdommens forventede varighed. Senest efter 2 ugers sygefravær bør medarbejderen anmodes om en lægeerklæring/fri attest om sygdommens forventede varighed, med mindre andet er aftalt med nærmeste leder SYGEDAG Nærmeste leder indkalder medarbejderen til den lovbestemte sygesamtale. Nærmeste leder giver HR Service følgende oplysninger, som HR Service videregiver til medarbejderens bopælskommune. o o Dato for hvornår der har været afholdt sygesamtale. Hvis der ikke har været afholdt sygesamtale med medarbejderen, skal det begrundes hvorfor. (Det kan f.eks. være, at medarbejderen er så dårlig, at det ikke er muligt at gennemføre samtalen, eller at medarbejderen har oplyst dato for sidste sygedag, og denne ligger senest på 28. sygedag.) Om fraværet forventes at vare mere end 8 uger. 5

6 o Er der mulighed for, at medarbejderen kan genoptage arbejdet delvist. o Ønsker arbejdspladsen/lederen en henvendelse fra medarbejderens kommune hvis ja, navn og telefonnr. på hvem, der skal kontaktes. Nærmeste chef sørger for, at der udfærdiges et referat af 4 ugers samtalen, som HR journaliserer på medarbejderens personaleakt. Referat sendes til HR Service eller mailes til HR indberetter fraværet til medarbejderens bopæls kommune, for at få dagpengerefusion. OBS Hvis medarbejderen ikke forventes raskmeldt senest efter 30 sygedage, udfyldes en mulighedserklæring samtidigt med 4 ugerssamtalen. VED FORTSAT SYGDOM UDOVER 20 DAGE Ved forts at sygdom indkaldes medarbejderen til samtale, hvor følgende muligheder overvejes: o Fastholdelsesplan. o Ny mulighedserklæring. o Delvis raskmelding. o Omplacering til andre opgaver. o Evt. afsked. Se nærmere herom nedenfor under: Hvilke muligheder har du? Det er vigtigt, at den daglige leder under hele sygeperioden er i jævnlig kontakt med medarbejderen. Det er individuelt, hvor ofte der skal være kontakt, men som udgangspunkt bør der være dialog med den sygemeldte medarbejder en gang om ugen. Hvis det ikke er muligt, må leder og medarbejder aftale efter hver dialog, hvornår de taler sammen igen. Medarbejderen eller dennes læge, kan ikke frabede sig henvendelser til medarbejderen fra den daglige leder. Lederen skal hele tiden vurdere, om der skal iværksættes aktiviteter, der kan hjælpe medarbejderen tilbage på arbejdet igen, skal indhentes yderligere lægelig dokumentation, om det er sandsynligt, at medarbejderen kan genoptage arbejdet, eller der skal findes en anden løsning som omplacering til andre opgaver eller afsked. HR Service står gerne til rådighed med vejledning. HVILKE TILTAG KAN VI GØRE FOR, AT MEDARBEJDEREN KAN GENOPTAGE ARBEJDET 6

7 Udover flytning af medarbejderen til andre opgaver, eller aflastning af medarbejderen for visse opgaver, er der også andre muligheder, som det er vigtigt at være opmærksom på for at få medarbejderen i gang igen. Der kan f.eks. være tale om en medarbejder med dårlig ryg. Det kan vurderes, om det er muligt at etablere en ordning, hvor medarbejderen kan få mulighed for at lægge sig ned i løbet af dagen og dermed få aflastet ryggen. En medarbejder med depression kan f.eks. få mulighed for at gå en tur i løbet af arbejdsdagen, og dermed få energi til at varetage enkelte opgaver. Der kan måske også være tale om, at medarbejderen eller dennes læge kontakter Trafikstyrelsen for finde ud af, om en ændring af medicineringen kan medføre, at Trafikstyrelsen kan sikkerhedsgodkende en helbredsramt medarbejder, som så dermed alligevel vil kunne genoptage sit arbejde helt eller delvist. Det handler om, at tage dialogen med medarbejderen for at finde ud af, hvilke muligheder der er. Det er vigtigt at få medarbejderen tilbage på arbejdspladsen. Det kan godt være, at det ikke er muligt at arbejde i fuldt omfang, men bare medarbejderen møder op, er til stede, og arbejder i det omfang, det er muligt, vil det være positivt. Hvis medarbejderen kan holdes i gang, forhindrer man også social isolation. HVILKE MULIGHEDER HAR DU? Lægeerklæring/også kaldet fri attest. Du kan bede medarbejderen om en lægeerklæring som dokumentation for, at medarbejderen er syg. Denne, kan du bede om, foreligger på medarbejderens 5. sygedag. Lægeerklæringen udstedes som en fri attest. En fri attest udstedes på lægens eget brevpapir, og kan udstedes af egen læge, en speciallæge eller anden behandlende læge. En fri attest rekvireres af HR Service eller af den daglige leder, hvis der er et behov for at få oplyst, hvor længe medarbejderen forventes at være sygemeldt. Den fri attest sendes til HR Service, der sikrer, at den bliver registreret, og journaliseret på medarbejderens personalesag. Banedanmark afholder udgifterne til lægeerklæringen/den fri attest. Du kan også bede om en mulighedserklæring. En mulighedserklæringsblanket består af 2 sider, hvor du udfylder side 1 sammen med medarbejderen, og side 2 udfyldes af medarbejderens læge. Lægen udfylder side 2 på baggrund af oplysningerne på side 1. Både når en medarbejder er sygemeldt, og når medarbejderen har et hyppigt fravær, kan du afholde en mulighedserklæringssamtale. Samtalen kan også afholdes samtidigt med ovennævnte sygesamtale. Banedanmark afholder udgiften til mulighedserklæringen. 7

8 Hvis medarbejderen kan genoptage arbejdet delvist, og du er i tvivl om, hvorvidt det er muligt, er det en god ide, at udarbejde en mulighedserklæring (se ovenfor). Delvis genoptagelse af arbejdet er med fuld løn. Det er vigtigt, at du og medarbejderen aftaler, hvornår arbejdet kan genoptages fra, hvor lang en periode den delvise genoptagelse skal strække sig over, og hvilke opgaver der skal varetages. Det er også vigtigt at aftale en plan for gradvis optrapning til fuld tid. Det er vigtigt, at du og medarbejderen aftaler møder med mellemrum, hvor I drøfter, hvordan den delvise genoptagelse af arbejdet forløber. En aftale om delvis genoptagelse af arbejdet kan indgås for en periode på 3 måneder. Aftalen kan i særlige tilfælde forlænges, hvis der er behov for det, og hvis der er udarbejdet en mulighedserklæring. Det er et mål, at delvis genoptagelse af arbejdet gradvist trappes op til fuld tid. Hvis medarbejderen efter en periode fortsat ikke er i stand til at arbejde på fuld tid, kan overgang til deltidsansættelse være en løsning. HR Service skal inddrages. En sygemeldt medarbejder, som ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger regnet fra første sygedag, kan anmode om en fastholdelsesplan. Anmodningen kan fremsættes når som helst i sygdomsforløbet. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at det ikke er nødvendigt med en fastholdelsesplan, kan arbejdsgiveren afslå medarbejderens anmodning. Vurderer arbejdsgiveren imidlertid, at der er behov for en fastholdelsesplan, skal arbejdsgiveren medvirke ved udarbejdelsen af fastholdelsesplanen. Fastholdelsesplanen skal beskrive, hvordan og hvornår medarbejderen hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdspladsen. Hvis en medarbejder har et hyppigt fravær, kan du ved sygesamtalen pålægge medarbejderen at komme med en lægeerklæring/fri attest fra 1. sygedag i 6 måneder. Når du pålægger en medarbejder at komme med en lægeerklæring/fri attest fra 1. sygedag, skal dette fremgå af referatet af sygesamtalen. HR Service skal have referatet af samtalen tilsendt. HR Service s kriver et brev til medarbejderen, som han/hun skal tage med op til sin læge ved sygdom. En 56 aftale er en aftale mellem medarbejderen og medarbejderens bopælskommune, som kan indgås, hvis en medarbejder har en kronisk lidelse, som forventes at medføre 10 sygedage eller mere på 12 måneder, eller hvis en medarbejder skal igennem et behandlingsforløb (f. eks. kemobehandling eller et genoptræningsforløb efter en operation). Hvis der er indgået en 56 aftale til disse formål, kan Banedanmark få dagpengerefusion fra 1. sygedag/behandlingsdag. Du skal kontakte HR Service, hvis du ønsker, at der bliver indgået en 56 aftale. Hvis en medarbejder har behov for ændringer eller hjælpemidler på arbejdspladsen, kan medarbejderens bopælskommune (jobcenter) ofte yde tilskud til dette. Det er kommunen, der afgør, om det kan bevilges. Hvis dette er et behov, indkaldes medarbejderens kommunale sagsbehandler til et møde omkring dette. HR Service kan kontaktes. Hvis en sygemeldt medarbejder skal overføres til andre arbejdsopgaver, fordi han/hun ikke kan varetage sit hidtidige arbejde, kan medarbejderen få en mentorordning. Det vil sige, at medarbejderens bopælskommune betaler en mentor for at oplære medarbejderen i det nye 8

9 arbejdsområde. En mentor er en medarbejder, der er ansat i Banedanmark. HR Service skal inddrages i dette. Hvis en medarbejder ikke er i stand til at varetage de opgaver, som han/hun er ansat til, vurderes det, om det er muligt at omplacere medarbejderen til andre jobfunktioner, eller om eneste mulighed er at indlede en afsked. HR service skal inddrages i dette. Hvis en medarbejder ikke kan varetage et job på normale vilkår, kan mulighederne for et fleksjob undersøges hos medarbejderens bopælskommune. Medarbejderens mulighed for et fleksjob er under forudsætning af, at medarbejderen fremadrettet ikke vil kunne magte et job på normale løn og ansættelsesvilkår. Forudsætningen for, at der kan oprettes et fleksjob, er først og fremmest, at medarbejderens bopælskommune, under ovennævnte forudsætninger, vil bevilge medarbejderen en aftale om fleksjob. Herefter undersøger Banedanmark/nærmeste leder, om det er muligt at etablere et fleksjob. Et fleksjob er et job, hvor en medarbejder med nedsat erhvervsevne overføres til opgaver, som han/hun er i stand til at varetage/magte. Opgavemængden svarer typisk til ca. 20 timer om ugen til fuld løn, men kan løses på 37 timer. Kommunen refunderer ½ eller ¾ af lønnen (overenskomstmæssig). HR Service skal inddrages i dette. Hvis en medarbejder på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk erhvervsevne behøver hjælp til at magte sit job, kan kommunen yde hjælp til personlig assistance. Dette forudsætter, at medarbejderen ikke er i stand til at varetage et job på normale løn og ansættelsesvilkår. HR Service skal inddrages. 9

10 SYGESAMTALEN Når en medarbejder sygemelder sig, er det vigtigt, at der hele tiden er en kontakt mellem medarbejderen og arbejdspladsen. Aftal evt. med medarbejderen fra gang til gang, hvem af jer der ringer næste gang, og hvornår det skal ske. Der bør være kontakt med en sygemeldt medarbejder mindst en gang om ugen. Ved fravær af et vist omfang eller ved hyppigt fravær dvs. 5 sygedage eller 3 korte sygeperioder inden for de sidste 6 måneder skal du vurdere, om der skal holdes en sygesamtale. Hvis der indenfor de sidste 6 måneder har været mere end 10 sygedage eller mere end 3 sygeperioder skal der afholdes en sygesamtale, med mindre du, efter aftale med HR Service, bliver enig med HR Service om, at der kan suspenderes fra dette i det konkrete tilfælde. Dette kan for eksempel ske, hvis det er kendt, hvad medarbejderen fejler, og/eller er fastlagt, hvornår medarbejderen genoptager arbejdet. Der kan kun suspenderes efter aftale med HR Service. Indkaldelse til samtale og forholdende omkring samtalen er det samme, som er beskrevet ovenfor. Hvis du vurderer, at sygefraværet er uacceptabelt højt, eller ser et mønster i fraværet, anbefales det, at du kontakter HR Service, inden samtalen holdes. Såfremt det er et fravær af ovennævnte karakter, der er årsag til samtalen, skal du tilbyde medarbejderen at tage en bisidder (evt. dennes tillidsrepræsentant) med til samtalen. Det er dog medarbejderen, der træffer afgørelsen herom. Når det ligger fast, at der skal afholdes en sygesamtale, er det vigtigt, at du indkalder medarbejderen til samtalen på en ordentlig/venlig måde. Du kender medarbejderen, og kan bedst vurdere, om du skal ringe eller skrive. Medarbejderen bør informeres om dagsorden og mål med samtalen. Når sygesamtalen er af mere alvorlig karakter, skal medarbejderen have mulighed for at tage sin tillidsrepræsentant med til samtalen. Alvorlig karakter kan være situationer, hvor medarbejderen skal flyttes til andre arbejdsopgaver, eller hvis der har været afholdt flere samtaler, uden at dette har haft en positiv effekt, og det dermed kan medføre en afskedssag. Hvis medarbejderen ønsker sin tillidsrepræsentant eller anden bisidder med til samtalen, skal medarbejderen selv sørge for at indkalde denne. Du skal forberede dig grundigt til samtalen. Hvad er baggrunden for samtalen? Hvad er målet med samtalen? Hvad ved du om medarbejderen? Hvad vil du vide om medarbejderen? (Du skal huske, at du ikke må spørge medarbejderen, hvad han/hun fejler). 10

11 Der er mulighed for at indhente en oversigt over sygefraværet (kontakt HR Service) til brug forud for eller under samtalen. Det kan være en god ide at tegne medarbejderens fravær ind i en kalender, så du får et billede af fraværsperiodernes længde og mønster. Du skal også forberede dig på at beskrive mulige konsekvenser af længerevarende sygefravær for medarbejderen. Du skal gøre det klart, at det kan blive nødvendigt at indlede afsked eller flytte medarbejderen til andre opgaver, hvis det høje/hyppige fravær fortsætter. Det er vigtigt for samtalens forløb og resultat, at den foregår i en tryg og imødekommende atmosfære og i en konstruktiv dialog mellem dig og medarbejderen. Vær åben og direkte, undgå omsvøb og uklarheder. Giv en kort indledning efterfulgt af et klart budskab. Gentag evt. dine synspunkter og forventninger. Tænk på kropssprog, samtaleform og toneleje. Konkludér og få en bekræftelse, så der er en fælles forståelse. Ved samtalen skal du Afsætte den nødvendige tid til samtalen. Sørge for ikke at blive forstyrret. Være velforberedt overvej hvilke ønsker/forventninger medarbejderen måske har, og hvorvidt du vil/kan imødekomme nogle af disse ønsker. Lytte. Skab dialog og kom ikke kun med løsningsforslag. Ved samtalen må du ikke spørge medarbejderen om, hvad han/hun fejler. Men du kan i stedet spørge til: Hvilke opgaver/funktioner medarbejderen ikke er i stand til at udføre? Skal der iværksættes særlige foranstaltninger for, at medarbejderen kan genoptage arbejdet? Er der opgaver, som medarbejderen vil kunne varetage på trods af sygdommen? Kan medarbejderen genoptage arbejdet delvist / evt. arbejde hjemme? Hvor længe forventer medarbejderen at være sygemeldt? Vil der efter sygeperioden være behandlingsforløb eller andet, som forhindrer medarbejderen i at arbejde? 11

12 Du kan stille spørgsmål som: Hvor lang tid tror du, at du vil være sygemeldt? Er der noget, vi på arbejdspladsen kan gøre for, at du kan vende hurtigere tilbage? Hvilke af dine arbejdsopgaver kan du p.t. ikke udføre? Er der andre opgaver, som du i stedet kunne udføre? Hvordan skal arbejdsdagen se ud for, at du kan klare den, selvom du ikke er helt rask? Hvordan kan vi i fællesskab lave en plan for, hvordan du hurtigst muligt kommer i gang igen? Er der arbejdsforhold, der er medvirkende til, at du er sygemeldt? Hvordan bevarer vi bedst kontakten i den periode, du er sygemeldt? Hvad skal vi aftale at fortælle til dine kolleger? Hvilke tanker har du selv gjort dig med hensyn til dit sygefravær? Hvilke forslag har du selv til at ændre dit fraværsmønster? Hvordan mener du, vi kan støtte dig i din tilbagevenden til arbejdet? Er der nogen kolleger/arbejdsgrupper, der specielt kan støtte dig? Hvad, mener du, vil kunne hjælpe dig fremover? Hvad kan du selv gøre? Hvilke arbejdsmæssige/private forhold kan have indflydelse? DET ER VIGTIGT, AT DU LADER MEDARBEJDEREN KOMME TIL ORDE, OG LYTTER TIL, HVAD MEDARBEJDEREN HAR AT SIGE. DET ER VIGTIGT, AT DER ER EN GOD DIALOG. Husk: At tage notater og at det ikke er tilladt at spørge til, hvad medarbejderen fejler. Medarbejderen må gerne fortælle sygeårsagen af egen fri vilje. AFSLUT SAMTALEN MED AT LAVE EN HANDLINGSPLAN/AFTALE OM FREMTIDEN OG VÆR SIKKER PÅ, AT I ER ENIGE OM, HVAD DER SKAL SKE. LAV EN OPSUMMERING AF DE AFTALTE FORHOLD. Handlingsplanen kan indeholde: Kort oprids af hovedpunkterne i samtalen. Målet for handlingsplanen. Aktiviteter der skal sættes i værk. Hvem gør hvad du eller medarbejderen? Tidsplan for aktiviteterne. 12

13 Efter samtalen Opnåede du, hvad du havde planlagt? Blev der lavet en handlingsplan? Skriv referat. Få medarbejderens godkendelse af og underskrift på referatet. Referatet sendes til HR Service. (HR Service vil sørge for, at referatet journaliseres på medarbejderens personaleakt). Uanset sygesamtalens konklusion skal der aftales en opfølgningssamtale, hvis der er tale om 1. sygesamtale inden for de sidste 6 måneder. Datoen for opfølgningssamtalen skal være inden for 3 måneder efter 1. samtale, og datoen meldes ud sammen med referatet. 13

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af fravær

Retningslinjer for håndtering af fravær Retningslinjer for håndtering af fravær Juni 2009 2 Forord 3 Samtaler, handlingsplaner og opfølgning 4 Syge og raskmelding 5 Lægeerklæringer 5 Refusioner 7 Omsorg 7 Roller og ansvar for fraværshåndtering

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet.

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet. GLADSAXE KOMMUNE Strategi, Kommunikation og HR Sygefravær - Vejledning NOTAT Dato: 23. november 2016 Af: Jens Finn Christensen og Lisa Pedersen Det fremgår af Gladsaxe Kommunes personalepolitik, at det

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Retningslinjer ved sygdom og fravær

Retningslinjer ved sygdom og fravær Retningslinjer ved sygdom og fravær (Politisk godkendt april 2016) Retningslinjer ved sygdom og fravær... 1 Formål... 2 Definition af sygdom/sygefravær... 3 Definition af fravær... 3 Strategisk arbejde

Læs mere

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice Bilag 2 UDKAST Sygdomspolitik i Koncernservice Indledning Nedenstående politik indgår i det løbende arbejde med at udvikle Koncernservice som attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor sygefraværet

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil Vær på forkant - spot stress Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard dor@cabiweb.dk Mobil 20805007 Agenda Hvad er stress? Flow fra trivsel til stress generelle symptomer Ledelsesmæssige fokuspunkter

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere