Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten. Miljøprojekt nr. 1418, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten. Miljøprojekt nr. 1418, 2013"

Transkript

1 Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten Miljøprojekt nr. 1418, 2013

2 Titel: Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten Forfattere: Ann-Charlotte Heiberg 1,2 1 Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 2 AC Heiberg Rådgivning. Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2013 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 2 BASAL DATAINDSAMLING FORSØGSLOKALITETERNE A-lokaliteten B-lokaliteterne INDFANGNING AF ROTTER Fangst af rotter til laboratorieundersøgelser Fangst-genfangst Fangstresultater Klimadata (temperatur og nedbør) RESISTENSUNDERSØGELSER Blood Clotting Response test Genetiske undersøgelser; PCR på VKORC BEKÆMPELSESEFFEKTIVITET Kvalitet af bekæmpelsesmidlerne Udlægningsteknik Bekæmpelse af kloakrotter 34 3 ANVENDELSESORIENTEREDE UNDERSØGELSER RESISTENS I DANSKE KLOAKKER Indledning Materialer og metoder Resultater Diskussion og konklusion BEKÆMPELSESEFFEKTIVITET Indledning Kvalitet af bekæmpelsesmidlerne Udlægningsteknik Diskussion BEKÆMPELSE AF KLOAKROTTER Indledning Materialer og metoder Resultater Diskussion LEPTOSPIRA I DE DANSKE KLOAKKER Indledning Materialer og metoder Resultater Diskussion 54 4 VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER BESTANDSDYNAMIK Indledning 55 3

4 4.1.2 Materialer og metoder Resultater Diskussion OMRÅDEPRÆFERENCER OG BEVÆGELSER I KLOAKSYSTEMET Indledning Materialer og metoder Resultater Diskussion BESTANDSGENETISKE UNDERSØGELSER Indledning Materialer og metoder Resultater Diskussion 75 5 SAMMENFATTENDE DISKUSSION OG KONKLUSION DE ANVENDELSESORIENTEREDE UNDERSØGELSER DE VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER 79 6 REFERENCER 83 4

5 Forord Nærværende rapport er en sammenfattende beskrivelse af projektet Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten. Formålet har været at teste virkningen af kloakrotte-bekæmpelse samt at øge vores viden om kloakrotters generelle biologi og økologi. Denne viden vil kunne danne grundlag for en fremtidig målrettet og effektiv rottebekæmpelse i byområderne, som bygger på et relevant kendskab til skadedyrets biologi og økologi. Projektet er gennemført af Ann-Charlotte Heiberg (projektleder) og teknikerne; Sarah Adams, Folmer Jensen og Iver Munch Skadborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet samt Professor Herwig Leirs, University of Antwerp, Belgien. Til projektet har været knyttet en styregruppe, som takkes for godt samarbejde og kommentarer til selve rapporten. Styregruppen har bestået af: Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut, Karl-Martin Vagn Jensen, Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum, Aarhus, Morten Otkjær Thune, Center for Miljø, Københavns Kommune, Peter Weile, By- og Landskabsstyrelsen, Jens Mossin, Miljøstyrelsen og Jørn Kirkegaard, Miljøstyrelsen. Projektet er blevet finansieret af Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, Momsfondet i Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. Tak til alle, der har bidraget med en aktiv indsats og økonomisk støtte til projektet. Skellingsted, januar 2011 Ann-Charlotte Heiberg 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Nærværende rapport er en afrapportering af et gennemført projekt vedrørende kloakrotternes biologi og bekæmpelse Baggrund og formål Kloakrottebekæmpelse foretages ofte uden kendskab til kloakrotters biologi og adfærd og ofte uden forudgående kendskab til kloaksystemets struktur og ikke mindst uden kendskab til, hvor i kloakken rotterne forekommer. Bedre indsigt i og forståelse for de biologiske og adfærdsmæssige betingelser for kloakrotter, vil kunne give grundlag for en bedre målretning af kloakrottebekæmpelse, som vil kunne medføre et mere effektivt resultat. Kloakrottebekæmpelse gennemføres typisk med en forventning om, at antallet af rotteanmeldelser i byområderne kan nedbringes, da en stor del af disse rotteanmeldelser kan have relation til kloakken (rotterne kommer ud via defekte kloakker og afløbsinstallationer). Forekomst af resistens kan have betydelige konsekvenser for bekæmpelseseffektiviteten. Men faktorer, som f.eks. kvaliteten af de anvendte bekæmpelsesmidler og hvorledes de tilbydes rotterne, kan ligeledes have en indflydelse på bekæmpelsen. Der er brug for viden om, hvordan disse midler anvendes i forbindelse med kloakrottebekæmpelse for at sikre den bedste og mest målrettede kloakrottebekæmpelse. Hovedformålet med dette projekt var todelt. En videnskabelig del, som havde til formål at bibringe os viden om kloakrotternes bestandsdynamik og reproduktion, deres bevægelser i kloakken og foretrukne opholdssteder. En anvendelsesorienteret del som havde til formål at undersøge forekomst af resistens, bekæmpelseseffektivitet og betydningen af kvalitet og udlægningsform for rotternes accept af gift. Undersøgelsen De videnskabelige undersøgelser blev udført centralt i Kgs. Lyngby (Lyngby- Taarbæk kommune). Forsøgsområdet omfattede to adskilte ledningssystemer (ældre fællesledninger i beton fra 1950 erne). I perioden august 2006 frem til december 2008, blev der hver 4. uge gennemført fangst-genfangst sessioner. Princippet i fangst-genfangst forsøg er, at alle individer mærkes og derefter genudsættes. Mærkningen af rotterne er medvirkende til, at de kan genkendes ved senere fangster. Data (biologiske og fangstdata), som blev indsamlet ved de enkelte fangst-sessioner, blev brugt til belysning af aspekter som bestandsdynamik, yngleperioder og bevægelsesadfærd. Der blev i hele undersøgelsesperioden ikke udført kloakrottebekæmpelse i området. De anvendelsesorienterede undersøgelser blev gennemført på seks forskellige forsøgslokaliteter i tre forskellige kommuner. De tre kommuner var 7

8 København, Rødovre og Lyngby-Taarbæk. De tre deltagende kommuner repræsenterede derudover tre forskellige bekæmpelsesstrategier. Københavns kommune her har man ikke har lavet kloakrottebekæmpelse igennem de sidste 20 år. Rødovre kommune her stoppede man med kloakrottebekæmpelse ca. fire år forud for projektets start. Lyngby-Taarbæk her er der altid blevet foretaget kloakrottebekæmpelse. Det blev undersøgt om der forekom bromadiolonresistens i kloakkerne i de udvalgte forsøgslokaliteter. Bromadiolon blev valgt, da det er det hyppigst anvendte middel i rottebekæmpelsen, men også i selve kloakrottebekæmpelsen. Foruden at undersøge for bromadiolonresistens blev det undersøgt, om de tre forskellige bekæmpelsesstrategier havde indflydelse på forekomst og omfanget af bromadiolonresistens på hver af de undersøgte lokaliteter. På de samme seks forsøgslokaliteter blev der ca. to år efter resistensundersøgelsen gennemført et bekæmpelsesforsøg med anvendelse af gift. Bekæmpelsen foregik over en periode på ca. otte uger, hvor der blev bekæmpet i samtlige brønde med giftudlægninger efter behov. Virkningen af bekæmpelsen blev fulgt i ca. 18 måneder efter fjernelse af giften. Der blev derudover gennemført en række undersøgelser vedrørende rotters accept af det anvendte gift, krav til kvaliteten og udlægning af giften i kloakken. Projektresultater De videnskabelige undersøgelser - Kloakrottebestanden på de to forsøgslokaliteter steg ikke, som følge af den manglende kloakrottebekæmpelse. Antallet af rotter i de to områder varierede i antal omkring et gennemsnit på 17 og 18 rotter, hvilket svarede til, at der var mellem ca. én til to rotter per 100 meter hovedledning. Rotter blev fanget i hele forsøgsområdet og der blev ikke fundet en relation mellem de områder med flest fangster og ledningsdimensionerne. Dog blev det vist, at de mindre og tørre ledningsafsnit var foretrukne opholdssteder til yngelpleje. Der blev observeret drægtige hunner året rundt med en varierende andel, som ikke kunne relateres til bestemte tidsperioder. Den gennemsnitlige andel af drægtige hunner i de enkelte fangsperioder var ca. 25 % ud af alle indfangede hunner. Dette er værdier, som er sammenlignelige med observationer gjort for overfladerotter, som lever under gunstige forhold. Langt de fleste undersøgte kloakrotter bevægede sig dagligt kun over kortere afstande (maks. 150 meter). Rotterne bevægede sig over en gennemsnitlig afstand, i hele observationsperioden, på ca. 200 meter. Der blev på baggrund af rotternes bevægelsesmønstre vist, at rotterne generelt var stedfaste, og at der var lille eller ingen udveksling af rotter imellem de forskellige ledningsafsnit. Dette kunne tyde på, at de undersøgte kloakrotter levede i adskilte bestande eller familiegrupper. Der var ikke indikation af, at 8

9 adskillelsen af grupperne indenfor hvert af de to forsøgsområder var betinget af fysiske barriere. De anvendelsesorienterede undersøgelser På samtlige seks lokaliteter blev der fundet bromadiolonresistente rotter, med et resistensniveau varierende mellem 3,7 til 17,6 %. Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem de tre kommuner med hensyn til bekæmpelsesstrategi og forekomst og niveauet af bromadiolon resistens. Overraskende kunne det konstateres, at de individer, der blev identificeret bromadiolonresistente, ikke var bærer af en ellers kendt mutation i genet VKORC. Mutationen i VKORC genet antages ellers for at være ansvarlig for, at rotter udviser resistens overfor de anvendte antikoagulanter. Den fundne bromadiolonresistens måtte således skyldes en anden ændret mekanisme end de funktionelle ændringer i VKORC genet. Forsøg med kloakrottebekæmpelse viste, at det var muligt at nedbringe antallet af rotter væsentligt i de bekæmpede områder over en længere periode, når bekæmpelsen blev tilrettelagt med flere giftudlægninger afhængig af den stedlige rotteaktivitet. Men det var også klart, at et effektivt og længerevarende bekæmpelsesresultat afhang af, at det bekæmpede område ikke stod i åben forbindelse med andre ikke-bekæmpede områder. Forsøg, hvor betydningen af kvaliteten og udlægningsmetoden af giften blev undersøgt, viste, at der kunne opnås en bedre accept af giften, når giften var relativ frisk. Derudover havde det stor betydning, om giften blev tilbudt rotterne med eller uden emballagen intakt, idet gift, hvor emballagen var fjernet hurtigere blev accepteret af rotterne. Derimod var placering af giften på eller over kloakbrøndens banket uden betydning, så længe den kunne nås af rotterne. Hovedkonklusioner Den manglende bekæmpelse i forsøgsområdet med biologiske undersøgelser viste, at dette ikke havde betydning for kloakrottebestanden, idet kloakrottebestanden tilsyneladende var selvregulerende og at de lokale forhold, såsom tilgængelige redepladser og føde, afgør, hvor mange rotter der kan være i et ledningsafsnit. Rotter kan opholde sig overalt i kloakken, i store såvel som små ledningsdimensioner men de foretrækker de mindre og tørre ledningsafsnit til yngelpleje. Kloakrotter har ingen fast yngleperiode. Dermed er kloakrottebekæmpelsen ikke afhængig af årstiden for at få størst effekt. Kloakrotterne har et stort reproduktivt potentiale, idet ca. ¼ af alle kønsmodne hunner er drægtige. Rotter synes at være relativt stedfaste i deres ophold i kloakken, idet de undersøgte rotter kun bevægede sig kun over meget korte afstande. Rotterne lever i adskilte grupper med lille eller ingen udveksling, uden at denne adskillelse synes at betinges af fysiske barriere. 9

10 Der kunne ikke umiddelbart konstateres, at den praktiserede strategi, med hensyn til kloakrottebekæmpelse, havde indflydelse på forekomst og udbredelsen af bromadiolonresistens på de undersøgte forsøgslokaliter. Derimod kunne det konstateres, at resistens kan forårsages af andre, endnu ukendte mekanismer, end den ellers kendte ændring af VKORC genet. Når gift udlægges, skal den anvendte gift være frisk og gerne tilbydes rotterne uden indpakning, eller at dele af giften er frit eksponeret. Antallet af kloakrotter kan nedbringes til et minimum ved gentagne giftudlægninger. Effekten af bekæmpelsen afhænger bl.a. af, om det bekæmpede område står i åben forbindelse med andre ikke-bekæmpede områder. 10

11 Summary and conclusions This report presents the result of a study revealing the life of sewer rats. Background and aim Sewer rat control is to a large extent conducted without prior knowledge of the biology and behavior of sewer rats. Furthermore, the control is often carried out without knowledge of the sewer construction and where the rats occur in the sewers. Understanding the biology and behavior of sewer rats will provide necessary knowledge to improve the future sewer rat control. One reason to control sewer rats is that it is believed that it will reduce the number of rat complaints in city areas, as many of these have a relation to defective sewers. Occurrence of resistance is a critical issue in rat control. But also bait quality and how the bait is offered when controlling rats can be a matter of great influence. We need to know more about the requirements on the usage of anticoagulant baits in order to achieve a targeted sewer rat control. The main aims of this project were divided into two parts; a scientific part, which should provide us with new knowledge of the biology, reproduction, movements and site preferences of sewer rats. The other part concerns the practical sewer rat control. This part of the project aimed at investigating occurrence and prevalence of anticoagulant resistance, the efficacy of sewer rat control and the importance of bait quality and placement. The study The scientific investigations were carried out in Kgs. Lyngby (Lyngby- Taarbæk Municipality). The study area consisted of two separate sewer systems (built in the 1950 ies, concrete and combined system). The study was carried out as a capture-mark-recapture (CMR) study, taking place between August 2006 and December CMR sessions were carried out every fourth week. The principles of the CMR are that all captured animals are uniquely marked after the first capture and then released at the same position where it was captured. The marking of the animals allows the animals to be recognised when captured in later capture sessions. Data (biological and capture data) collected during the different capture sessions were used to investigate details about the population dynamics, breeding periods and movement behavior of the investigated sewer rats. During the study period no sewer rat control was performed. The practical investigations were conducted in six other locations in three different municipalities; Copenhagen, Rødovre and Lyngby-Taarbæk. These three municipalities represented three different strategies in sewer rat control. Copenhagen no sewer rat control had been carried out for 20 years. 11

12 Rødovre sewer rat control had been abandoned approximately four years prior to this study. Lyngby-Taarbæk sewer rat control was carried out on a regular yearly basis. Occurrence of bromadiolone resistance was investigated in the six locations. Bromadiolone is the most common anticoagulant used for rat control, including sewer rat control, in Denmark. Occurrence and prevalence of bromadiolone resistance in each of the six locations were analysed for correlation to the sewer rat control strategy practiced in each location. Two years later, trials of sewer rat control were carried out on the same six locations. Sewer rat were control with a continuous placement of bait (pulsed baiting) over a period of approximately eight weeks. After removal of all poisonous bait the study sites were kept under observation for another 18 weeks in order to investigate the efficacy over a longer period of time. In addition to this, studies on the quality of the bait and how to place the bait in the sewers were carried out. Project results and conclusions The scientific investigations revealed, despite lack of sewer rat control for a period of more than two years, that the population of sewer rats did not increase in numbers. Instead the population of sewer rats varied around a mean of 17 and 18 sewer rats, corresponding to approximately one to two rats per 100 meters of main sewer line. Sewer rats were captured at all trapping positions in the two study locations. There could not be found any relation between sites with most captures and sewer line dimensions, indicating no preferences for specific site/dimension. However, we did find evidence of the smaller and drier sewer sections were preferred for parental care. Breeding female rats occurred all year around without any particular breeding seasons. On average approximately 25 % of all captured females in each trapping session was identified pregnant. This observation is equivalent to likewise observations done for surface rats under favourable environmental conditions. The investigated sewer rats only moved over a limited area. The day-to-day movements averaged 150 meters and the total movements within the observation periods were limited to an average of 200 meters. Based on data on movements it was shown that rats exhibited some degree of site fidelity and that little or no exchange occurred between these sites. These findings suggest that sewer rats live in separate populations or family groups, as it is known from surface populations. There was no indication of separation into groups was determined by physical barriers. The practical investigations found bromadiolone resistance at all six locations. Prevalence of resistance varied between 3.7 to 17.6 % at the different locations. No significant correlation was found between prevalence of resistance and control strategy. 12

13 Surprisingly, those individuals being identified as bromadiolone resistant did not have the, otherwise known, mutations in the VKORC gene. Rats with functional mutations within the VKORC gene are known to exhibit anticoagulant resistance. The findings done in this study suggest that resistance to anticoagulants can be caused by other mechanisms than the known changes of VKORC. Trials with sewer rat control demonstrated that it was possible to reduce the sewer rat populations substantially but that the efficacy and longterm effects were influenced by the possibility of invasions of sewer rats from other noncontrolled sewer sections. When using bait blocks controlling sewer rats, this study demonstrated that fresh bait blocks is crucial for a good acceptance by the rats. The acceptance was also influenced by whether or not the bait was wrapped with cardboard etc., as bait without these wrappings was far better accepted than bait wrapped with cardboard.. However, we did not find evidence of the placement of bait to be important for acceptance as long as the bait was placed within reach of the rats. 13

14 14

15 1 Indledning Godkendelsen af midler til brug for kloakrottebekæmpelse samt anbefalinger til bekæmpelsesstrategier er baseret på den antagelse, at kloakrotters biologi og adfærd er lig den for overfladerotter. Det basale kendskab til kloakrotters biologi og adfærd er imidlertid meget mangelfuldt og savner videnskabelig dokumentation for hvor, hvornår og hvordan man mest effektivt bekæmper. De krav der stilles til brug af pesticider i kloakrottebekæmpelsen er ikke nødvendigvis optimale, og de anbefalinger der udstedes, kan måske virke stik imod hensigten om effektiv bekæmpelse. Bedre indsigt i og forståelse for de biologiske og adfærdsmæssige betingelser for kloakrotter, vil give et bedre og mere sikkert grundlag for godkendelse og målretning af brugen af pesticider med et deraf følgende mere effektivt resultat. Det øgede kendskab vil kunne medvirke til en varig reduktion af pesticidforbruget i forbindelse med den kommunale kloakrottebekæmpelse, og det kan ligeledes antages at medføre en reduktion i antallet af overfladerotter i bymæssig bebyggelse, da kloakrotter her menes at være en af de primære kilder til forekomst og anmeldelse af rotter (Meyer 2004). Den brune rotte, Rattus norvegicus (Berkenhout), forårsager omfangsrige beskadigelser på blandt andet bygningsmateriel, forurener store mængder fødevarer og kan desuden smitte mennesker med en række alvorlige sygdomme, heriblandt den mest udbredte, Weil s syge, men også campylobacter- og salmonellainfektioner kan overføres med rotter (Gratz 1994). I Danmark påbyder loven kommunalbestyrelsen, at rotter bekæmpes, dog er bekæmpelse af rotter i kloakken frivilligt. Indenfor det seneste årti er der observeret en stigning i anmeldelser af rotter, ikke kun i Danmark men bl.a. også i England og Wales (Meyer 2004). I Danmark er det samlede antal af anmeldelser af rotter steget med ca. 40 % siden 1993 frem til 2008, med enkelte år som 1999 og 2008 med særlig mange rotteanmeldelser (Figur 1.1) Antal rotteanmeldelser Årstal Figur Anmeldelser om rotter til danske kommuner i tidsrummet Data er baseret på indberetninger fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen. 15

16 Til denne stigning skal det bemærkes, at andelen af anmeldelser fra landområderne er faldet, hvilket indikerer, at forekomsten af rotter i byområder er blevet et stigende problem (Peter Weile, pers. kom). Det er velkendt, at kloaksystemet spiller en central rolle for rotternes bestandsdynamik i byerne (Meyer 2004). I engelske byområder antages det, at mellem 60 % til 70 % af rotteanmeldelser kan relateres til kloakkerne (Meyer 2004). I danske byområder antages det, at op mod 90 % af disse rotteanmeldelser har relation til kloakkerne (Peter Weile, pers. kom). Den observerede stigning i antal anmeldelser skyldes dog ikke alene kloakrotter, det antages også, at de varmere klimaforhold og resistens mod de anvendte gifte (rodenticider) er medvirkende til de observerede stigninger i antallet af rotteanmeldelser (Meyer 2004). Bekæmpelse af rotter foregår primært ved anvendelse af antikoagulanter (midler der hæmmer, at blodet kan størkne) både i kloakkerne og på overfladen. Der skelnes mellem overfladerotter, som lever og etablerer sig i bygninger eller åbne områder, og kloakrotter, som lever i kloakkerne, selvom der ikke videnskabeligt er belæg for en sådan stringent opdeling baseret på forekomst. Alle danske kommuner foretager bekæmpelse af overfladerotter, som loven påbyder, og selvom anvendelse af antikoagulanter og fældefangst på overfladen ofte er effektivt til at slå den lokale overfladerottebestand ned, opnås en længerevarende effektiv bekæmpelse af overfladerotter uden for beboelsesejendomme ikke altid. Nogle af de væsentligste grunde kan være en, i første omgang, utilstrækkelig bekæmpelse af den eksisterende bestand, genindvandring af rotter fra nabobestande eller rotter fra defekte afløbsinstallationer. Da det, som tidligere nævnt, antages, at de fleste anmeldelser i byerne kan have relation til netop kloakken, så foretager mange af de danske kommuner kloakrottebekæmpelse med det formål at være forebyggende (proaktive) og nedbringe antallet af rotteanmeldelser. Men meget af den bekæmpelse, der foretages, er ofte ikke målrettet nok, og dermed ikke effektiv bl.a. pga. manglende viden om kloakrottens biologi og økologi, men også pga. af en utilstrækkelig bekæmpelse. På sigt anses den forebyggende (proaktive) strategi for mere økonomisk rentabel end den reaktive strategi, hvor bekæmpelse sker på basis af en aktuel rotteforekomst (Colvin & Jackson 1999). Forebyggelse og bekæmpelse af rotter med bekæmpelsesmidler kan ikke erstatte de væsentlige forebyggende foranstaltninger, som består i at rottesikre bygninger, udbedre og vedligeholde kloakkerne og sikre de private rør- og afløbsinstallationer. Dertil kommer en effektiv renholdelse (på overfladen), som f.eks. at bortskaffe spiseligt affald. Forekommer der rotter, bør en bekæmpelse altid følges op med forebyggende foranstaltninger for at sikre et optimalt resultat (Integrated Pest Management - IPM (Meyer 2004)). Kloakrottebekæmpelse med brug af bekæmpelsesmidler (antikoagulanter) bør især tage udgangspunkt i strategisk rigtig placering af bekæmpelsesmidler eventuelt placeret i strategisk rigtige perioder for at være målrettet. Forudsætningerne for effektiv og målrettet kloakrottebekæmpelse kan dog kun opfyldes, såfremt man har kendskab til hvor, hvornår og hvordan man mest effektivt bekæmper i kloakken. Denne viden bør indgå som grundlag for de krav, der udstedes af myndighederne ved godkendelse af bekæmpelsesmidler, og desuden praktiseres af dem, der skal udføre bekæmpelsen. 16

17 Allerede for ca. 35 år siden kom der fokus på den såkaldte rat-free town (Myllymäki 1969). Men på verdensplan, er der generelt kun få studier af kloakrotter (især studier i felt-regi) og kun enkelte eksempler på succesrige, koordinerede bekæmpelsesprogrammer, hvor målet på under 1 % rotteaktivitet, som følge af en bekæmpelse, er dokumenteret. Disse succeshistorier inkluderer et storstillet bekæmpelsesprogram udført i Budapest i Ungarn (Bajomi 1980; Bajomi 2002) og et i Kuwait (Al-Sanei et al. 1986). I Budapest opnåede man en kraftig nedgang i antallet af rotter igennem et intensivt giftudlægningsprogram (over og under jorden), forbedrede sanitære forhold og renovationsforhold. At holde rotterne nede på et acceptabelt niveau kræver dog en fortsat grundig monitering og opfølgning af rotteforekomst i Budapest (Bajomi 1980,1986, 2002). Men nogle af de væsentligste årsager til den massive reduktion i rotteforekomst i Budapest skyldtes primært de forbedrede sanitære forhold og affaldshåndtering og i mindre grad en fokuseret kloakrottebekæmpelse. Tilsvarende kunne man i Kuwait opleve store reduktioner i antallet af rotter i byområderne ved forbedrede sanitære forhold og en øget indsats på oplysning til borgerne (Al-Sanei et al. 1986). Kun undersøgelser foretaget i USA og England har tideligere fokuseret på kloakrotter, deres forekomst og bekæmpelse. I USA fandt Colvin et al. (1998), at kloakrotter i Boston hovedsageligt var forbundet med boligområder, hvor kloaksystemet bestod af smalle rør (<61 cm diameter) med lav gennemstrømning. I England er det i et eksperimentelt opstillet kloaksystem vist, at kloakrotter foretrækker tørre kloakafsnit som soveplads og til pelspleje, og våde kloakafsnit til fouragering (Channon et al. 2004). Det er derimod ikke klarlagt om tørre steder er en nødvendighed for redepladser og yngelpleje og dermed for rotternes opformering (Channon et al. 2004). Vi har altså kun mangelfuldt kendskab til rotternes foretrukne opholdssteder og færden i kloakkerne, og vi kender intet til kloakrottens biologi og økologi, reproduktion, overlevelse eller bestandsfluktuationer. Desuden mangler vi viden om, hvorvidt spredning fra kloak til åbne arealer på overfladen skyldes høj tæthed og pladsmangel i kloakkerne, eller om der er tale om bestande, der både anvender kloaksystem og de åbne arealer på overfladen. Endelig må vi erkende, at vi ikke har et nøjere kendskab til, hvorvidt den gift vi bruger i kloakken (hovedsagelig bromadiolon 0,01 %) har den ønskede virkning med en effektiv nedgang i kloakrottebestanden. Vi står over for et stigende rotteproblem, der særligt kan relateres til byområder, samt at de eksisterende bekæmpelsesformer, der anvendes i dag, bærer præg af manglende indsigt i de forhold, der især vedrører kloakrotten. Der er et presserende behov for at øge kendskabet til kloakrottens biologi og økologi, og dermed skabe et solidt biologisk grundlag for udstedelse af krav til pesticidanvendelsen, og for udarbejdelse af bekæmpelsesstrategier, der målretter og effektiviserer bekæmpelsen af rotter i byområder. Dette projekt havde til formål at belyse følgende; Videnskabelige undersøgelser (Kloakrotters biologi & økologi) 1) Bestandsdynamik, reproduktion og overlevelse i kloakken 2) Opholdssteder og mobilitet i kloakken 17

18 Anvendelsesorienteret undersøgelser (Bekæmpelseseffektivitet) 3) Antikoagulant resistens 4) Accept (palatabilitet) af giftblokke 5) Bekæmpelseseffektivitet Rapporten her er en afrapportering af de resultater, der blev indsamlet på projektet fra august 2006 frem til december Rapporten er opbygget med et afsnit (afsnit 2), der beskriver de generelle data vedrørende metoder og forsøgsudførelse. I afsnit 3 præsenteres og diskuteres resultaterne af de undersøgelser, som er blevet gennemført med fokus på anvendelsesorienterede bekæmpelsesaspekter. I afsnit 4 er det de grundlæggende videnskabelige undersøgelser, som præsenteres og diskuteres. Afsnit 5 er en sammenfatning af projektets primære resultater og betydningen og relevansen for rottebekæmpelsen diskuteres. 18

19 2 Basal dataindsamling 2.1 Forsøgslokaliteterne For at kunne gennemfører de planlagte biologiske og anvendelsesorienterede undersøgelser skulle der findes egnede forsøgslokaliteter. Da de anvendelsesorienterede undersøgelser bl.a. omfattede undersøgelse af resistens mod antikoagulanter og bekæmpelse af kloakrotter med brug af gift, var der for disse undersøgelser brug for særskilte forsøgslokaliteter for at forhindre en påvirkning af kloakrotterne i de områder, som skulle bruges til at belyse de biologiske aspekter af kloakrotternes liv. Der var i dette projekt behov for i alt syv forsøgslokaliteter. Én hovedlokalitet (lokalitet A), hvor de biologiske undersøgelser vedrørende blandt andet bestandsstørrelser, reproduktion, alder- og kønsfordeling, overlevelse og bevægelser kunne udføres. De øvrige undersøgelser blev henlagt til seks andre forsøgslokaliteter, B1-B6. Alle forsøgslokaliteterne var beliggende i byområder, hvor oplandet var en kombination af forretning og bolig (både enkelt parceller og etageejendomme). Alle forsøgslokaliteter havde kloaksystemer af ældre dato, og alle var fælleskloakeret, det vil sige, at både spilde- og regnvand blev afledt i samme ledningsstreng. Udvælgelsen af de enkelte forsøgsområder blev baseret på forudgående undersøgelser, som havde til hensigt at sikre, at forsøgsområderne havde rotteaktivitet. Forundersøgelser omfattede nøje gennemgang af kloakbrøndene i afgrænsede områder, og var der tvivl om rotteaktivitet (som følge af manglende rotteekskrementer), forud for udvælgelse af forsøgslokalitet, blev indikatorblokke (ugiftige voksblokke sammenlignelig med de giftblokke der anvendes i til kloakrottebekæmpelse) ophængt og prøvefangster foretaget. Dette foregik flere uger forud for forsøgenes gennemførelser, for at påvirke rotterne adfærd mindst muligt A-lokaliteten Hovedlokaliteten (forsøgsområde A) var beliggende i Kgs. Lyngby og dækkede et samlet overflade areal på ca. 500 x 600 m (30 Ha). Forsøgslokaliteten bestod af to adskilte systemer, 38Y og 39X som stødte umiddelbart op til hinanden (figur 2.1). For begge systemer var gældende, at de havde forbindelse til det øvrige ledningsnet udenfor forsøgsområdet. Længden af den offentlige ledning i de to systemer var for 38Y ca. 825 m og 1335 m for system 39X. I hele forsøgsområdet var der i alt 73 kloakbrønde. De i alt 45 forsøgsbrønde blev udvalgt således, at der var en god dækning af hele forsøgsområdet. Antallet af forsøgsbrønde var henholdsvis 21 og 24 i system 38Y og 39X. 19

20 38Y 39X Ledningsnet med moderat vandflow Ledningsnet med lavt vand flow Ø800/1000 Ledningsnet udenfor forsøgsområdet Brønd med fælde 38Y1103 Brønd uden fælde 38Y Y Y Y1E01 38Y1E09 38Y Y Y Y Y Y1198 Ø Y1H01 Ø 600 Ø X X X1119 Ø 800 Ø X1G05 Vandretning 38Y1E04 38Y1E06 38Y1L01 38Y X1K11 39X1K12 Ø 450 Ø Y1L99 Ø X1K13 Ø X1K22 Ø 500 Ø Y1L02 39X1K14 Ø X1L02 Ø 225 Ø315 39X1L03 38Y1L03 Ø X1K03 Ø 218 Figur Forsøgslokalitet A området bestod af to adskilte afløbssystemer. Begge systemer var fællessystemer. I område 38Y var der i alt 21 forsøgsbrønde og i 39X var der 24 forsøgsbrønde B-lokaliteterne De seks B-lokaliteter blev fundet i København, Rødovre og Lyngby-Taarbæk kommune med to lokaliteter per kommune (Figur 2.2). Begrundelsen for at vælge disse tre kommuner var, at de hver i sær repræsenterede forskellige tilgange til kloakrottebekæmpelsen. Københavns kommune har igennem de sidste 20 år ikke udført kloakrottebekæmpelse med brug af gift. I Rødovre Kommune var bekæmpelse af kloakrotter med gift blevet indstillet fire år før forsøgets start, og i Lyngby-Taarbæk kommune bruges der årligt ca giftblokke i bekæmpelsen af kloakrotter. Mellem forsøgsbrønde blev etableret i hver af de seks forsøgslokaliteter. B-lokaliteterne blev anvendt til tre særskilte forsøg. I projektets første år blev der gennemført undersøgelser for antikoagulant resistens blandt kloakrotterne i de seks områder samt undersøgelser af forekomst af bakterien Leptospira sp. i de indfangne kloakrotter. Bakterien Leptospira kan fremkalde Weil s syge hos mennesker og husdyr. I projektets sidste år blev der etableret forsøg med bekæmpelse af kloakrotter med brug af antikoagulanter for derved at kunne vurdere bekæmpelseseffektiviteten. 20

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune

Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune Rapport Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2. Indledning 3. Rotter og spildevandssystemer 4. Formål med undersøgelsen 5. Beskrivelse

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere