Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for"

Transkript

1 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for August 2010

2 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for August 2010 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Fax: Internet: Design: one2one Tryk: one2one Fotos: Klaus Holsting/Danida (par på scooter). De øvrige Jørgen Schytte/Danida Publikationen kan downloades eller bestilles på: Redigeringen af denne brochure blev afsluttet 1. august Teksten kan citeres frit. ISBN (trykt version) ISBN (internet version)

3 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for August 2010

4

5 EN MERE EFFEKTIV DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FRIHED FRA FATTIGDOM FRIHED TIL FORANDRING Frihed er en forudsætning for udvikling. Virkelig fattigdom består i manglende evne til at forbedre sin egen situation. Bekæmpelse af fattigdom må derfor rette sig mod at sikre de fattigste frihed og evne til at udnytte de muligheder, som friheden giver. Fremme af frihed er omdrejningspunktet for den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Frihed fra Fattigdom Frihed til Forandring. Danmark vil gennem sit udviklingssamarbejde give mennesker mulighed for at præge deres egen livssituation og bidrage til at løse de fattigdomsproblemer, der for længe har været en del af den globale virkelighed. For at løfte disse opgaver er fokusering og prioritering afgørende. Udviklingslandene står over for en lang række udfordringer, men det er hverken effektivt eller realistisk at tro, at Danmark kan være med til at løse alle problemerne. Den danske udviklingsbistand bliver derfor fokuseret på færre lande og sektorer og tilpasset de fem prioritetsområder i den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde: 1) Frihed, demokrati og menneskerettigheder, 2) vækst og beskæftigelse, 3) ligestilling, 4) stabilitet og skrøbelighed samt 5) miljø og klima. Det vil sikre, at Danmark er der, hvor vi bedst kan gøre en forskel, at vi kan opnå de bedst mulige resultater og være med til at sætte dagsordenen. Derved sikres størst mulig gennemslagskraft og resultater af den danske indsats og et væsentligt dansk bidrag til den fælles internationale indsats for at nå FN s 2015 mål. RESULTATERNE AF DANSK BISTAND SKAL DOKUMENTERES OG KOMMUNIKERES Regeringen fastholder udviklingsbistanden på 15,2 mia. kr. årligt i perioden I 2011 ventes udviklingsbistanden således at udgøre ca. 0,84 pct. af BNI. Med dette høje niveau bevarer Danmark sin placering blandt de fem lande i verden, der lever op til FN s målsætning om at yde mindst 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Kvaliteten af udviklingsindsatserne skal være i top. Bistandens effektivitet skal øges, og resultaterne af udviklingsbistanden dokumenteres, kommunikeres og anvendes i nye indsatser. Der vil blive sat klare mål for fremskridt i partnerlandene, og målingen af resultater vil blive styrket. Derfor igangsættes et internationalt orienteret forskningsprogram med fokus på, hvad der virker i udviklingssamarbejdet. Danske NGO er vil også blive mødt med større krav om at dokumentere resultater, hvilket vil have betydning for niveauet af de årlige bidrag. Kommunikationsindsatsen om resultater af udviklingssamarbejdet styrkes, og bevillingen til oplysningsvirksomhed øges i 2011 og årene frem. 3

6 FOKUSERING OG FRAVALG Det danske engagement skal rettes mod færre lande og med større vægt i det enkelte engagement. Disse lande vil fremover blive betegnet partnerlande. Partnerlande defineres som lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk og finansiel tyngde. I 2011 vil vi have 26 partnerlande. Gruppen omfatter de tidligere programsamarbejdslande og en række andre samarbejdslande, herunder skrøbelige stater. Hovedparten af dansk udviklingsbistand vil fortsat gå til Afrika. For hovedparten af partnerlandene (15 lande) er et langsigtet udviklingssamarbejde med landenes regeringer udgangspunktet for Danmarks engagement. I andre lande (11 lande) er samarbejdet bygget på partnerskaber med ikke-statslige eller internationale aktører i landet, der kan fremme befolkningers frihed og adgang til demokrati og bedre levevilkår. Regeringen afsætter i 2011 ca. 3,6 mia. kr. til nye programmer i partnerlandene. Regeringen vil over de kommende år reducere det samlede antal lande, herunder ikke-partnerlande, som Danmark yder bistand til, med ca. 25 pct. Antallet af partnerlande reduceres fra 26 til 15 over de kommende år for at muliggøre et øget engagement i Afrika og i skrøbelige stater. Udfasning af udviklingssamarbejdet med Nicaragua og Bolivia er iværksat i 2010, og udfasningen af samarbejdet med Bhutan og Vietnam fortsætter som planlagt. I 2011 afsættes 200 mio. kr. ekstra for at styrke indsatsen i afrikanske partnerlande. I partnerlandene vil samarbejdet blive koncentreret på få udvalgte udfordringer. Støtten til uddannelse omlægges gennem en fordobling af det årlige bidrag til Verdensbankens Fast-Track initiativ for uddannelse til 270 mio. kr. og en udfasning af den danske bilaterale støtte til uddannelse i Zambia, Benin, Burkina Faso og Nepal. Den samlede danske bistand til grunduddannelse vil være uændret. Fokusering og fravalg gælder også den multilaterale bistand. Regeringen vil fremover prioritere de organisationer, hvor der skabes resultater, og hvor vi har de bedste muligheder for at påvirke den politiske linje. Regeringen vil desuden styrke de regionale organisationers og institutioners rolle i løsningen af partnerlandenes udviklingsudfordringer, ikke mindst i Afrika. DE UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Frihed, demokrati og menneskerettigheder Respekt for menneskers frihed og rettigheder skal øverst på dagsordenen i dialogen med udviklingslandene. Regeringen vil styrke indsatsen for opbygning af frie, demokratiske samfund og effektive offentlige forvaltninger, der er til for borgerne. I

7 afsættes derfor bl.a. 895 mio. kr. til fremme af frihed, demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse i Somalia, Det Palæstinensiske Selvstyre, Burma, Irak, Uganda og Tanzania. Herudover fortsættes Det Arabiske Initiativ med 100 mio. kr. om året til fremme af demokrati og reformer i den arabiske verden. Endelig afsættes 150 mio. kr. til forskellige indsatser inden for fremme af demokrati og menneskerettigheder i partnerlande. Vækst og beskæftigelse Økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslandene er en forudsætning for fattigdomsbekæmpelse. Derfor vil regeringen foretage en markant styrkelse af støtten til udvikling af den private sektor i udviklingslandene med udgangspunkt i bl.a. Afrikakommissionens anbefalinger. Støtten til udvikling af den private sektor i Afrika øges markant frem mod 2014, således at der fra 2014 garanteres 2 mia. kr. årligt til privatsektorområdet. Hvert år træder millioner af unge mennesker i udviklingslandene ud på arbejdsmarkeder, som er præget af arbejdsløshed. Det er spild af ressourcer. Der afsættes derfor i mio. kr. til at styrke jobmulighederne blandt unge i Tanzania og 50 mio. kr. til at fremme privatsektorudvikling i genopbygningsfasen i Zimbabwe. Desuden afsættes 225 mio. kr. til at øge adgangen til bæredygtig energi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder. Ekstra 50 mio. kr. i 2011 skal sikre, at Danmark som led i udmøntningen af den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde kan iværksætte nye initiativer, der fremmer værditilvækst i alle led af produktionskæden, regional markedsudvikling og handel. Ligestilling Ligestilling mellem kønnene er en fundamental rettighed. Kvinder skal integreres i økonomien og have samme muligheder og rettigheder som mænd. Regeringen vil derfor fastholde og styrke den aktive indsats for ligestilling og tale kvindernes sag i dialogen med partnerlandene. Der afsættes i 2011 bl.a. 430 mio. kr. til sundhed i Kenya for at fremme adgang til familieplanlægning, sundhedsinformation, moderne prævention og generelle sundhedsydelser især i landområderne. Støtten til FN s Kvindeorganisation (UNIFEM) fordobles til 20 mio. kr. med henblik på at støtte oprettelsen af FN s ligestillingsenhed. Enheden har til formål at sikre, at ligestilling indarbejdes i hele FN-systemets arbejde. Herudover fordobles, som omtalt, støtten til Verdensbankens fast-track initiativ for uddannelse (FTI) til 270 mio. kr. årligt, hvor en dansk nøgleprioritet er at sætte stærkere fokus på pigers uddannelse. Det årlige bidrag på 165 mio. til bl.a. Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) og 205 mio. kr. til FN s befolkningsfond (UNFPA) fastholdes. 5

8 Stabilitet og skrøbelighed En tredjedel af verdens allerfattigste bor i skrøbelige stater. Det er samtidig de lande, der er længst fra at nå FN s 2015 mål. Vedvarende konflikt og ustabilitet forhindrer bekæmpelse af fattigdom og sætter i sidste ende også vores egen sikkerhed under pres. Regeringen opprioriterer derfor indsatserne i skrøbelige stater. Det kræver vilje til at trodse risikoen for svindel, snyd og korruption. Samtidig fastholdes nul-tolerancen over for korruption. Det vil blive straffet hårdt at misbruge danske midler. Skrøbelige stater som Zimbabwe, Sudan, Somalia, Etiopien, Pakistan, Det Palæstinensiske Selvstyre og Burma er partnerlande fra 2011 og støttes i 2011 med i alt mio. kr. Samarbejdet med Afghanistan styrkes, og der afsættes i alt 515 mio. kr. til Afghanistan i Som et led i udmøntning af forsvarsforliget afsættes 65 mio. kr. til den nye tværministerielle Globalramme til samtænkte stabiliseringsindsatser bl.a. i Afrika og Afghanistan/Pakistan-regionen. Herudover afsættes 100 mio. kr. til udvalgte multilaterale og internationale organisationers særlige indsatser for stabilitet og konfliktfore byggelse, herunder også styrket civil kapacitet i militære operationer. Den humanitære bistand øges til 500 mio. kr. i mio. kr. heraf afsættes til langvarige humanitære kriser i syv partnerlande: Afghanistan, Burma, Det Palæstinensiske Selvstyre, Etiopien, Pakistan, Somalia og Sudan. Det høje niveau for nærområdebistanden på 300 mio. kr. fastholdes i Miljø og klima En bæredygtig udvikling i verdens fattigste lande kan ikke sikres uden en indsats for at løse de miljø- og klimamæssige udfordringer, udviklingslandene står overfor. Integration af klimahensynet vil derfor være et væsentligt element i dansk udviklingspolitik. I 2011 afsættes 40 mio. kr. til regionale miljøindsatser i Asien og 140 mio. til et multilateralt naturressourceprogram med særligt fokus på klimatilpasning inden for forvaltning af jord- og vandressourcer. Klimapuljen, som er en del af det danske bidrag til klimafinansiering, øges i 2011 til 400 mio. kr. Formålet er at styrke arbejdet med at fremme rammebetingelserne for udviklingslandenes klimaarbejde. Tabel 1 viser, at der vil blive iværksat nye sektorprogrammer og andre større programmer i de 26 partnerlande for ca. 3,64 mia. kr. i Tabel 2 giver en detaljeret oversigt over regeringens prioritering af udgiftsrammer for udviklingsbistanden i de kommende fem år Tabel 3 giver et skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2011 i henhold til OECD/DAC's regler. 6

9 Bilag 1: Nye partnerlandeprogrammer og andre større programmer i 2011 Land Aktiviteter Tilsagn i 2011 mio. kr. Heraf Afrikakommision Etiopien Langvarig humanitære bistand 50 Zimbabwe Overgangsprogram Somalia Frihed, demokrati og menneskerettigheder 100 Genopbygning 100 Nærområdeindsats 64 Langvarig humanitær bistand 100 Sudan Langvarig humanitær bistand 120 Tanzania God regeringsførelse 250 Generel budgetstøtte 625 Erhvervssektoren Kenya Sundhed 430 Uganda God regeringsførelse 320 Burkina Faso Uddannelse (udfasning) 75 Zambia Uddannelse (udfasning) 150 Afrika i alt 14 programmer Pakistan Langvarig humanitær bistand 25 Burma Uddannelse 25 Menneskerettigheder og demokrati 10 Langvarig humanitær bistand 15 Det Palæstinensiske Selvstyre Langvarig humanitær bistand 50 Freds- og statsopbygning, samt forbedring af levevilkår 140 Afghanistan Statsopbygning 100 Uddannelse 110 Forbedring af levevilkår 95 Nærområdebistand 150 Langvarig humanitær krisebistand 40 Bhutan Udfasningsstøtte 50 Vietnam Vand og sanitet 100 Juridiske og administrative reformer 95 Asien og Latinamerika i alt 14 programmer I alt 28 programmer

10 Bilag 2: Oversigt over udviklingsbistanden på forslaget til finanslov for (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Reserver 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100, Reserver 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100, Reserve 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100, Bilateral bistand 6.372, , , , , , Udviklingslande i Afrika 3.156, , , , , , Etiopien 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0, Niger 0,0 0,0 295,0 150,0 0,0 0, Zimbabwe 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0, Somalia 0,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0, Sudan 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0, Tanzania 15,0 930,0 50,0 705,0 905,0 5, Kenya 500,0 435,0 5,0 5,0 380,0 505, Uganda 530,0 335,0 15,0 315,0 415,0 15, Mozambique 1.010,0 15,0 635,0 315,0 515,0 615, Ghana 486,0 6,0 446,0 706,0 356,0 206, Benin 0,0 0,0 650,0 110,0 0,0 250, Burkina Faso 5,0 80,0 765,0 170,0 5,0 0, Zambia 305,0 155,0 205,0 505,0 505,0 105, Mali 10,0 10,0 170,0 535,0 510,0 10, Øvrige indsatser i Afrika 40,0 225,0 255,0 0,0 0,0 250, Særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger 225,0 400,0 550,0 550, , , Udviklingslande i Asien og Latinamerika 1.359, , , ,0 395,0 505, Pakistan 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0, Burma 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0, Cambodja 0,0 0,0 200,0 20,0 0,0 0, Indonesien 0,0 0,0 0,0 220,0 50,0 0, Det Palæstinensiske Selvstyre 0,0 190,0 20,0 20,0 0,0 160,0 8

11 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Afghanistan 345,0 515,0 325,0 325,0 325,0 325, Bangladesh 400,0 10,0 390,0 10,0 10,0 10, Nepal 80,0 10,0 110,0 415,0 10,0 10, Bhutan 6,0 56,0 6,0 0,0 0,0 0, Vietnam 150,0 205,0 5,0 0,0 0,0 0, Øvrige indsatser i Asien 60,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0, Nicaragua 8,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0, Bolivia 310,0 4,0 32,0 0,0 0,0 0, Øvrige indsatser i Latinamerika 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0, Personelbistand 347,7 354,3 353,9 342,9 382,9 342, Rådgiverbistand 27,9 16,0 18,0 7,0 47,0 7, Stipendiatbistand 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60, Firmarådgivere 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92, Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17, IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter 70,0 73,7 71,3 71,3 71,3 71, Rådgivende enheder 80,0 94,8 94,8 94,8 94,8 94, Business-to-Business Programmet mv. 232,0 282,0 232,0 232,0 232,0 232, Business-to-Business Programmer (B2B) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200, CSR træningsfonden vdr. IFU-investeringer 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3, Innovative Partnerskaber 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27, FN s Global Compact 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0, Blandede kreditter 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350, Blandede kreditter 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350, Lånebistand 80,0 30,0 80,0 80,0 80,0 80, Gældslettelse til udviklingslandene 80,0 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 9

12 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Øvrig bistand 648,0 398,0 398,0 398,0 398,0 908, Støtte til Rehabiliteringog Forskercentret for Torturofre (RCT) 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48, Det Arabiske Initiativ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Stabilisering og konfliktforebyggelse 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500, Demokrati og menneskerettigheder 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 260, Naboskabsprogram 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200, Programindsatser 160,0 165,0 160,0 160,0 160,0 160, Øvrige indsatser 40,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40, Bistand gennem private organisationer (NGO er) 1.023, , , , , , Bistand gennem private organisationer (NGO er) 1.023, , , , , , Rammeaftaler 547,0 547,0 547,0 547,0 547,0 547, Andre samarbejdsformer med NGO er 342,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340, Puljeordninger 134,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136, Miljø- og klimabistand 1.045,1 687,1 155,0 376,0 577,0 553, Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv 1.045,1 687,1 155,0 376,0 577,0 553, Bilaterale miljøindsatser 199,1 90,1 50,0 150,0 50,0 350, FN s Miljøprogram (UNEP) 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50, Den Globale Miljøfacilitet (GEF) 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0, Klimapulje 285,0 380, Øvrige miljøbidrag 161,0 167,0 105,0 176,0 127,0 153, Forsknings- og oplysningsvirksomhed 306,7 338,6 244,6 334,6 234,6 324, Forskning og oplysning i Danmark mv 246,7 278,6 184,6 274,6 174,6 264, Projekter i Danmark 99,0 10,0 100,0 0,0 90,0 10

13 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Forskningsvirksomhed 133,1 96,0 96,0 96,0 96,0 96, Oplysningsvirksomhed 34,0 44,0 39,0 39,0 39,0 39, Kulturelt samarbejde (CKU) 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Udredningsvirksomhed 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10, Seminarer, kurser, konferencer mv 7,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9, Evaluering 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20, International udviklingsforskning 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60, International landbrugsforskning (CGIAR) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35, Anden international udviklingsforskning 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25, Multilateral bistand gennem FN mv , , , , , , FN s Udviklingsprogram (UNDP) 369,0 380,2 370,2 393,0 417,5 417, FN s Udviklingsprogram (UNDP) 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320, FN s Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM) 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20, FN-center i København 39,0 40,2 30,2 53,0 77,5 77, FN s Børnefond (UNICEF) 184,2 178,0 193,0 193,9 193,9 193, Generelt bidrag til UNICEF 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155, UNICEFs lagerfaciliteter i København 29,2 23,0 38,0 38,9 38,9 38, HIV Aids, befolknings- og sundhedsprogrammer 670,0 570,0 670,0 570,0 670,0 570, FNs Befolkningsfond (UNFPA) 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205, Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) 85,0 165,0 85,0 165,0 85,0 165,0 11

14 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Verdenssundhedsorganisationen WHO s udviklingsaktiviteter 80,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0, FN s Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl. 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0, Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175, Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25, FN s programmer for landbrugsudvikling 30,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0, FN s Verdensfødevareprogram (WFP) 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FN s Landbrugsudviklingsfond (IFAD) 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0, FN s øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag 208,7 164,7 183,7 139,7 189,7 140, FN s organisation for industriel udvikling (UNIDO) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5, FN s arbejdsorganisation (ILO) 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0, UNESCO 40,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0, Multilaterale rådgivere 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75, FN-forbundet i Danmark 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling 31,0 62,0 26,0 37,0 32,0 38, OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5, Diverse multilaterale bidrag 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10, FN s kontor for Kriminalitet og Narkotika (UNODC) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12

15 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Udviklingsbanker, fonde og EU 1.423, , , , , , Verdensbankgruppen 554,0 879,0 689,0 689,0 689, , Verdensbanken (IBRD) 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0, Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA) 420,0 420,0 420,0 420,0 420, , Special Action Account -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1, Fast-track initiativet 135,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270, Regionale udviklingsbanker 60,0 279,4 0,0 0,0 0,0 0, Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) 0,0 261,4 0,0 0,0 0,0 0, Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB) 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0, Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde 266,4 344,6 408,0 479,0 353,4 911, Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) 123,4 150,0 200,0 280,0 150,0 700, Den nordiske Udviklingsfond (NDF) 21,0 66,0 48,0 37,0 37,0 37, Multilaterale gældslettelsesinitiativer 122,0 128,6 160,0 162,0 166,4 174, Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) 542,9 589,0 588,9 588,9 588,9 591, Den europæiske Udviklingsfond 544,9 591,0 591,0 591,0 591,0 591, EU-lån til Tyrkiet -2,0-2,0-2,1-2,1-2,1 0,0 13

16 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Humanitær bistand 1.228,0 806, , , , , Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer 460,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490, FN s Flygtningehøjkommissær (UNHCR) 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130, FN s organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70, FN s Humanitære Koordinationskontor (OCHA) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20, Humanitær fødevarebistand (WFP) 155,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185, Den internationale Røde Kors Komité (ICRC) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20, FN s Humanitære Fond (CERF) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50, FN s organisation for minerydning (UNMAS) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15, Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser 768,0 316,0 930,0 930,0 930,0 930, Humanitære bidrag 435,0 100,0 500,0 500,0 500,0 500, Internationalt Humanitært Beredskab (IHB) 63,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70, Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder 230,0 86,0 300,0 300,0 300,0 300, Nødhjælpspuljer 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60, Total , , , , , ,6 14

17 Bilag 3: Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2011 i henhold til OECD/DAC s regler Mio. kr Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under ,9 Administration af udviklingsbistanden 759,2 Danish Center for International Studies and Human Rights (DCISM) 22,0 Afdrag på statslån til udviklingslande -54,8 Fællesskabsfinansieret EU-bistand 1.201,7 Dele af forsvarets og politiets internationale indsats 90,0 Andel af FN s fredsbevarende operationer 15,6 Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark 690,0 Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer 16,1 Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) 32,4 Ulandsrammen i alt ,0 15

18

19

20 Regeringen fremlægger her sine udviklingspolitiske prioriteter for årene Fremme af frihed er omdrejningspunktet for den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Frihed fra Fattigdom Frihed til Forandring. Danmark vil gennem sit udviklingssamarbejde støtte indsatser, der styrker det enkelte menneskes frihed og evne til at præge egen livssituation. Strategien udpeger fem områder, der har særlig politisk prioritet: 1) Frihed, demokrati og menneskerettigheder, 2) vækst og beskæftigelse, 3) ligestilling, 4) stabilitet og skrøbelighed samt 5) miljø og klima. Indsatserne målrettes, så de bedst muligt understøtter udviklingen i det enkelte land. Det danske engagement rettes mod færre lande og færre sektorer men med større politisk og finansiel tyngde i det enkelte engagement. Vores samarbejdslande vil fremover blive betegnet partnerlande. Dansk bistand vil ligeledes blive fokuseret på færre multilaterale organisationer. Regeringen vil prioritere de organisationer, hvor der skabes resultater, og hvor vi har de bedste muligheder for at præge den politiske linje. Generelt vil regeringen sætte fokus på at øge bistandens effektivitet og sikre dokumentation og kommunikation af resultater. ISBN

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 August 2009 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET FOR

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET FOR REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET FOR 2012-2016 August 2011 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet

Læs mere

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter. Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter. Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for 2013 2017 August 2012 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet

Læs mere

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2014 2017 August 2013 Grøn vækst til gavn for alle De udviklingspolitiske prioriteter for 2014-2017 afspejler

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2016

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2016 SEPTEMBER 2015 REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2016 PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2016 2019 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER / 1 Regeringens udviklingspolitiske

Læs mere

Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2009-2013

Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2009-2013 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2009-2013 August 2008 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet

Læs mere

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015. Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2015-2018

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015. Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2015-2018 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015 Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2015-2018 August 2014 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015 3 En ansvarlig og aktiv udviklingspolitik

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2017

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2017 AUGUST 2016 REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2017 PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2017-2020 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER / 1 2 / REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE

Læs mere

FATTIGDOMSBEKÆMPELSE OG RETTIGHEDSBASERET UDVIKLING

FATTIGDOMSBEKÆMPELSE OG RETTIGHEDSBASERET UDVIKLING RETTIGHEDER, GOD REGERINGSFØRELSE OG DEMOKRATI FØDEVARESIKKERHED, LANDBRUGSUDVIKLING OG MODSTANDSKRAFT FATTIGDOMSBEKÆMPELSE OG RETTIGHEDSBASERET UDVIKLING GRØN VÆKST OG BÆREDYGTIG ENERGI STABILITET OG

Læs mere

Regeringens udviklingspolitiske. prioriteter Plan for udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet

Regeringens udviklingspolitiske. prioriteter Plan for udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2018 Plan for udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2018-2021 3 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER 2018 Udviklingspolitiske prioriteter 2018 Del

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

VILJE TIL UDVIKLING. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

VILJE TIL UDVIKLING. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter VILJE TIL UDVIKLING Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2011 August 2006 VILJE TIL UDVIKLING Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2011 August 2006 RESUMÉ Vilje til udvikling. Regeringen

Læs mere

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Regeringen 2003 Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring, 2003 Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 5 af 12/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., KVA j.nr. 104.Dan.37-12. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GLOBALISERING FREMSKRIDT I FÆLLESSKAB. Regeringens plan for de udviklingspolitiske prioriteter

GLOBALISERING FREMSKRIDT I FÆLLESSKAB. Regeringens plan for de udviklingspolitiske prioriteter Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Bilag 202 Offentligt GLOBALISERING FREMSKRIDT I FÆLLESSKAB Regeringens plan for de udviklingspolitiske prioriteter 2006-2010 Danida Udenrigsministeriet August

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse

Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse 3 Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse Hvad er regeringens målsætning for udviklingsbistanden?

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene

Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene U DENRIGSMINISTERIET Danida Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene Foto: Mikkel Østergaard Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene 1 Del 1: Miljø i udviklingslandene

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 21 af 06/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. UDV. j.nr. 104.Dan.1. Senere ændringer til forskriften BKI nr

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 105 Offentligt Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Denne synopsis er et arbejdspapir, som skal tegne strukturen i den kommende strategi, pege

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Konsekvenserne af den globale fødevarekrise! Hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 40 Folketinget 2016-17 40 Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der i finansåret 2016 tilføres

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

En verden til forskel

En verden til forskel En verden til forskel Regeringens bud på nye prioriteter for dansk udviklingsbistand 2004-2008 Juni 2003 Produktion: 2003 Udenrigsministeriets Informationskontor Asiatisk Plads 2 1448 København K Danmark

Læs mere

Evalueringsprogram

Evalueringsprogram Evalueringsprogram 2016 2017 Formålet med evalueringer er dels at dokumentere resultater af bistanden dels af sikre læring, således at fremtidige bistandsindsatser kan forbedres. Langt de fleste evalueringer

Læs mere

Program- og projektorienteringen (PPO) kan læses på www.um.dk. Her præsenteres status for bilaterale og multilaterale programmer og projekter.

Program- og projektorienteringen (PPO) kan læses på www.um.dk. Her præsenteres status for bilaterale og multilaterale programmer og projekter. Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2008 DANIDAS ÅRSBERETNING 2008 Juni 2009 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33

Læs mere

frihed fattigdom forandring

frihed fattigdom forandring frihed fra fattigdom til forandring strategi for danmarks udviklingssamarbejde 2 DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FRIHED OG UDVIKLING To elever arbejder med elektricitet på det tekniske gymnasium Dr. Bruno Buchwieser

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2006 maj 2007 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0 strategi for dansk udviklingspolitik udkast marts 2010 Marts 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indhold Indledning. Dansk udviklingspolitik

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 7 af 23/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., KVA j.nr. 104.Dan.37-12. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 Maj 2006. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 Maj 2006. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 Maj 2006 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 9 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., KVA j.nr. 114.G.2015-6336. Senere ændringer til forskriften BKI nr 10 af 12/07/2016

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

EN UAFHÆNGIG ANALYSE AF DANMARKS UDVIKLINGS- SAMARBEJDE

EN UAFHÆNGIG ANALYSE AF DANMARKS UDVIKLINGS- SAMARBEJDE EN UAFHÆNGIG ANALYSE AF DANMARKS UDVIKLINGS- SAMARBEJDE 2011-2013 SOM DET ER I DAG ER DET SVÆRT AT GENNEMSKUE, OM DANMARK REELT LEVERER ADDITIONELLE MIDLER ELLER OM KLIMAINDSATSEN GÅR UD OVER DEN ØVRIGE

Læs mere

bistandskronen 2010, mio. kr. *

bistandskronen 2010, mio. kr. * danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2010 bistandskronen 2010, mio. kr. * BISTAND I ALT: 16.124 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 71 % 11.413 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 29 % 4.711

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Ligestilling i dansk udviklingsbistand. Strategi

Ligestilling i dansk udviklingsbistand. Strategi Ligestilling i dansk udviklingsbistand Strategi Danida UDENRIGSMINISTERIET Produktion: 2004 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tlf.: 3392 0000 Fax: 3254 0533 E-mail: um@um.dk Internet:

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 URU Alm.del Bilag 229, UM-del - Bilag 17 Offentligt

Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 URU Alm.del Bilag 229, UM-del - Bilag 17 Offentligt Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 URU Alm.del Bilag 229, UM-del - Bilag 17 Offentligt danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 danmarks bilaterale bistand 2009

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

LBUBTUSPGFO SBNNFS PH %BONBSL IK MQFS

LBUBTUSPGFO SBNNFS PH %BONBSL IK MQFS Når et jordskælv rammer, når en tsunami forårsager død og ødelæggelse, når uro og krig driver tusinder på flugt, og når endnu en tørke fører til en akut sultkatastrofe; kort sagt, når en katastrofe rammer

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 4. oktober 2005 Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Spørgsmål

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

EN VERDEN FOR ALLE. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

EN VERDEN FOR ALLE. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter EN VERDEN FOR ALLE Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2012 August 2007 EN VERDEN FOR ALLE August 2007 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Carsten Staur 2015 Målene og dansk udviklingspolitik Med 2015 Målene er der i FN-regi etableret en fælles politisk forpligtelse for alle verdens lande

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

R E F E R A T. Møde i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde den 9. marts 2011

R E F E R A T. Møde i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde den 9. marts 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Udenrigsudvalget, Finansudvalget 2013-14 (Omtryk - 26-11-2013 - (Bilag manglede i printpakker)) KEB Alm.del Bilag 74, URU Alm.del Bilag 42, FIU Alm.del B Offentligt

Læs mere

Sikkerhed, vækst udvikling

Sikkerhed, vækst udvikling Sikkerhed, vækst udvikling Regeringens prioriteter for dansk udviklingsbistand 2005-2009 August 2004 Sikkerhed, vækst udvikling Regeringens prioriteter for dansk udviklingsbistand 2005-2009 Danida Udenrigsministeriet

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen Udenrigsministeriet Notat Til: J.nr.: 104.Dan.6-6.c CC: Bilag: Fra: Dato: 20. august 2008 Emne: Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen 1. Indledning I perioden 2004-2007 har

Læs mere

Ny strategi for dansk udviklingspolitik

Ny strategi for dansk udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Version 4. februar 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indholdsfortegnelse Indledning. Dansk udviklingspolitik værdier og ansvarlighed...

Læs mere

Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 61 Offentligt. Kritisk eftersyn af den multilaterale bistand

Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 61 Offentligt. Kritisk eftersyn af den multilaterale bistand Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 61 Offentligt Kritisk eftersyn af den multilaterale bistand Udenrigsministeriet, august 2005 Konklusion Som opfølgning på regeringsgrundlaget

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del Bilag 206 Offentligt. fra. til STRATEGI FOR DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

Udenrigsudvalget URU alm. del Bilag 206 Offentligt. fra. til STRATEGI FOR DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 206 Offentligt frihed fra fattigdom til forandring STRATEGI FOR DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE 2 Dansk udviklingspolitik Frihed og udvikling To elever arbejder

Læs mere

Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2008 og Evalueringsprogrammet for

Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2008 og Evalueringsprogrammet for UDENRIGSMINISTERIET Sydgruppen Evaluering af Udviklingsbistand J.nr. 104.a.1.e.5 Styrelsens møde Den 4. februar 2009 Dagsordenens pkt. 5 Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter

Læs mere

2011 Afsluttet (måned og år)

2011 Afsluttet (måned og år) 2011 Afsluttet (måned og December 1161 Mali IMCC Uland Primær sundhedsprojekt i Mali: Et sam-arbejde mellem to mediciner for studerende 3.570 Beløbet December 1158 Bangladesh Folkekirkens Nødhjælp Rammeaftale

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling)

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling) En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til og nyde godt af økonomisk, social, kulturel og politisk udvikling, hvori alle menneskerettigheder

Læs mere

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER - Danmarks indsats mod aids skal under lup FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m o r m o d A i d s ı L i l l

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 39 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 39 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 39 Offentligt Aktstykke nr. 39 Folketinget 2017-18 39 Udenrigsministeriet. København, den 27. november 2017. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Udkast til Forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Målsætning 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling,

Læs mere