FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015"

Transkript

1 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet personale og er baseret på sammenkøring af fraværsdata med løn- og ansættelsesdata for året Ændret fordeling af data på kommuner og regioner. KRL har ændret fordelingen af data således, at fælleskommunale virksomheder, trafikselskaber mv. vil optræde inden for det forhandlingsområde, de tilhører. Der er alene tale om en ændret gruppering, som er gennemført bagud til år 2007, hvilket kan medføre forskelle i tallene mellem aktuelle fraværsrapporter for årene i forhold til tidligere rapporter baseret på den tidligere gruppering. Med baggrund i denne ændrede gruppering kan der i den efterfølgende gennemgang være en mindre forskel på den udvalgte population og den samlede population for sektoreren. For yderligere uddybning se Nyhedsbrevet til data for februar 2016, her Begreber er i teksten forsøgt forklaret i fodnoter. For uddybende gennemgang af metoder og begreber, se her Nøgletal Efterfølgende er udvalgt en række nøgletal for at beskrive Sygefraværet 1 i den komunale henholdsvis regionale sektor. Kommunerne Det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i kommunerne var 12,2 dagsværk i Mænds gennemsnitlige sygefravær var ca. 3 dagsværk lavere end kvinders Målt over en 5-års periode fra 2011 til 2014 falder det samlede gennemsnitlig sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i kommunerne med 0,4 dagsværk svarende til 3,2%. De 5% af de ansatte, som havde det højeste sygefravær stod for 42,7% af det samlede sygefravær. Regionerne Det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i regionerne var 10,7 dagsværk i Kvinders sygefravær er i alle årene højere (fra ca. 2,7 til 3 dagsværk) end mænds. I perioden 2011til 2015 er det gennemsntlige sygefravær faldet med 0,9 dagsværk svarende til 7,5% De 5% af de ansatte, som havde det højeste sygefravær stod for 41,4% af det samlede sygefravær. 1 Kategorien Sygefravær omfatter fraværsårsagerne egen sygdom, arbejdsskade og (fra og med 2012) fravær, der ikke udgør en hel arbejdsdag. Sidstnævnte er fravær, hvor en person møder på arbejde men melder sygdom før arbejdstids ophør. Denne fraværsårsag registreres kun selvstændigt hos KMD og udgør ca. 0,5% af det samlede sygefravær i Fravær, der ikke udgør en hel arbejdsdag omfatter ikke aftalt fravær såsom nedsat tjeneste. 1

2 Sygefraværet på det kommunale område 2015 Det gennemsnitlige samlede sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget 2 på det kommunale område for månedslønnede, opgjort for henholdsvis Alle ansatte og Tjenestemands-/overenskomstansatte og fordelt på køn ses i tabel 1. Tabel 1. Gennemsnitlig sygefravær fordelt på population og køn. Kommunerne 2015 Antal fuldtidsbeskæftigede Fravær pr. fuldtidsbesk. Dagsværk Population Mænd Kvinder Samlet Mænd Kvinder Samlet Alle ansatte ,8 12,9 12,2 Tjm. / Ovk-ansatte ,5 12,8 12,0 Det samlede gennemsnitlige sygefravær var 12,2 dagsværk for populationen Alle ansatte og 12,0 dagsværk for Tjenestemands- eller overenskomstansatte en forskel på 0,2 dagsværk eller ca. 1,7%. Kvinders sygefravær er højest i begge populationer, henholdsvis 12,9 og 12,8 dagsværk mod 9,8 og 9,5 dagsværk for mændenes vedkommende. For kvinder var det gennemsnitlige sygefravær for populationen alle ansatte 0,1 dagsværk eller 0,8% højere end populationen Tjm./Ovk.ansatte. For mændenes vedkommende var forskellen 0,3 dagsværk eller ca. 3,2%. Tallene i tabel 1 er illustreret i figuren herunder Figur 1. Gennemsnitlig sygefravær fordelt på køn. Kommunerne ,9 12,8 12,2 12,0 9,8 9,5 Mænd Kvinder Alle Alle ansatte Tjm. / Ovk 2 Fraværet opgøres i dagsværk = 7,4 timer. 1 fuldtidsbeskæftiget = en person ansat hele året med beskæftigelses-graden 1000 svarende til årsnormen for overenskomsten (oftest 1924 timer). Det gennemsnitlige fravær beregnes således: antal dagsværk i fravær/antal fuldtidsbeskæftigede. 2

3 Sygefraværet fordelt på kommuner I figur 2 ses fordelingen af de 98 kommuners gennemsnitlige sygefravær opstillet i stigende orden med angivelse af 1. kvartil, median, 3. kvartil, dvs. det gennemsnitlige sygefravær som henholdsvis 25%, 50% eller 75% af kommunerne ligger under 3. Desuden vises middelværdien, dvs. det gennemsnitlige sygefravær for alle kommunerne. Figur 2 Spredning i det gennemsnitlig sygefravær. Kommunerne 2015 Gennemsnit (12,2 dagsværk) 1. kvartil ( 11,4 dagsværk) Median (12,4 dagsværk) 3. kvartil ( 13,1 dagsværk) Det laveste sygefravær er målt til 9,3 dagsværk, det højeste til 15,5. En forskel på 6,2 dagsværk. Forskellen på henholdvis det laveste og det højeste sygefravær i forhold til det gennemsnitlige sygefravær var (12,2-9,3) = 2,9 dagsværk og (15,5-12,2) = 3,2 dagsværk 25% af kommunerne havde et gennemsnitlig sygefravær lavere end 11,4 dagsværk (1.kvartilen) 50% af kommunerne havde et gennemsnitlig sygefravær lavere end 12,4 dagsværk (medianen) 75% af kommunerne 74 kommuner (75%) havde et sygefravær lavere end 13, dagsværk (3. kvar-tilen) 25% af kommunerne havde et sygefravær højere end 13,1 dagsværk (fra 3.kvartilen op til højeste værdi) 3 ) 1. kvartil er målt som værdien mellem observation 24 og 25; 2. kvartil som værdien mellem observation 49 og 50 og 3. kvartil som værdien mellem observation 73 og 74. 3

4 I figur 3 ses de 98 kommuner fordelt på intervaller af gennemsnitlige sygefravær Figur 3 Fordeling af kommuner på intervaller af gennemsnitlig sygefravær, Antal kommuner < 10 dagsværk dagsværk dagsværk dagsværk dagsværk > 14 dagsværk 82 af kommunerne (ca. 84%) havde et gennemsnitlig sygefravær indenfor intervallerne dagsværk, dagsværk eller dagsværk fordelt med henholdsvis 31 (31,6%), 27 (27,6%) og 24 (24,5%) kommuner. 10 kommuner (ca. 10%) havde et gennemnsnitlig sygefravær lavere end 11 dagsværk mens ca. 6 % af kommunerne havde et gennemsnitlig sygefravær højere end 14 dags-værk. Udvikling 4 i sygefraværet I tabel 2 ses det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget for årene , fordelt på mænd, kvinder og samlet. Tabel 2: Udvikling i det gennemsnitlige sygefravær År Mænd Kvinder Samlet ,2 13,3 12, ,6 12,6 11, ,7 12,7 12, ,7 12,7 12, ,8 12,9 12,2 Kvinders sygefravær er i alle årene ca. 3 dagsværk højere end mænds. Set over hele den 5- årige periode falder det samlede gennemsnitlige sygefravær 0,4 dagsværk svarende til 3%. For mænd var tallene 0,6 dagsværk og 6%, for kvinder henholdsvis 0,4 dagsværk eller 3%. Udviklingen er illustreret i figur 4 4 Udover kommentarerne i note 1) kan nævnes, at der ved beregning af fravær i 2013 er taget højde for lockouten i foråret. 4

5 Dagsværk 14,0 13,0 Figur 4: Udvikling i sygefravær Samlet og fordelt på køn. Kommunerne Kvinder Mænd Samlet 12,0 11,0 10,0 9, Fra 2011 til 2012 falder sygefraværet både for mænd og kvinder. Herefter stagnerer udviklingen stort set for begge køn dog med en svag stignig for kvinderne fra 2014 til Udviklingen for kvinder og mænd er vist indekseret i figur 5, hvor år 2011 er sat til 100. Figur 5: Gennemsnitlig sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbesk Indekseret. Kommunerne 100,0 Kvinder Mænd 93,8 94,7 95,7 95,2 95,1 94,8 97,1 95, Igen ses faldet i sygefraværet for såvel mænd som kvinder fra 2011 til 2012, hvorefter der er en (næsten) parallel udvikling med en stigning fra 2012 til 2013, et fald fra 2013 til 2014 og sluttelig en stigning fra 2014 til En stigning som er størst for kvinderne. Samlet over perioden er der tale om et fald for både mænd (4,5%) og kvinder(2,9%). I tabel 3 ses udvikling (mere detaljeret) beskrevet med angivelse den procentvise udvikling mellem de enkelte år og samlet over hele perioden. Tabel 3. Den procentvise udvikling i det gennemsnitlige sygefravær Kommunerne År Mænd Kvinder Samlet ,2% -5,3% -5,4% ,4% 1,0% 1,0% ,3% -0,5% -0,4% ,7% 2,0% 1,7% ,5% -2,9% -3,2% 5

6 Sygefraværet fordelt på sektorer. I tabel 4 og figur 6 ses antal fuldtidsbeskæftigede og det gennemsnitlige sygefravær fordelt på sektorer 5. Tabel 4: Antal beskæftigede samt gennemsnitlig fravær fordelt på sektorer. Kommunerne Samlet Sektor Antal fuldtidsbesk Dagsværk/ fuldtids. Byudvikling og Miljøforanstaltninger ,1 Forsyningsvirksomheder ,6 Transport og Infrastruktur ,6 Undervisning og kultur ,1 Sundhedsområdet ,1 Sociale opgaver og Beskæftigelse ,5 Fællesudgifter og administration ,4 Fælleskommunale institutioner ,2 Ialt ,2 Figur 6. Gennemsnitlig sygefravær opgjort for sektorer. Kommunerne ,5 10,1 9,6 11,6 12,1 9,1 8,4 11,2 Byudvikling Forsyning Transport Undervisning Sundhed Social Adm. Fæl.kom. Det laveste sygefravær stod sektoren Fællesudgifter og administration med 8,4 dagsværk for. Det højeste sygefravær ses i sektoren Sociale opgaver og beskæftigelse med 13,5 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Set i forhold til det samlede gennemsnit for det kommunale område (12,2 dagsværk) lå seks sektorer under dette. En sektor ( Undervisning og kultur ) havde et gennemsnit tæt på. Kun en sektor Sociale opgaver og beskæftigelse havde et højere gennemsnitlig sygefravær nemlig 13,5 dagsværk. Da beskæftigelsen (målt i fuldtidsbeskæftigede) i denne sektor imidlertid udgør 53% af samtlige, medfører dette at 59% af det samlede sygefravær er placeret på denne sektor. Den procentvise fordeling af beskæftigelse og sygefravær ses i figur 7 5 De syv sektorer består af de seks hovedkonti og en sektor med fælleskommunale institutioner. 6

7 Figur 7. Sektorernes procentvise andel af beskæftigelse henholdsvis sygefravær. 60% Kommunerne % Andel af beskæftigelse Andel af fravær 40% 30% 20% 10% 0% Byudvikling Forsyning Transport Undervisning Sundhed Social Adm. Fæl.kom. Sygefravær fordelt på aldersgrupper I figur 8 ses det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget ligeledes fordelt på aldersgrupper Figur 8. Gennemsnitlig sygefravær fordelt på aldersintervaller. Kommunerne ,1 11,9 12,0 12,2 12,5 12,1 Fravær pr fuldtidsbesk. Dagsværk 8,7 < > 70 Aldersintervaller Det gennemsnitlige sygefravær varierer fra 8,7 dagsværk i gruppen over 70 år til 12,5 dagsværk Det højeste gennemsnitlige sygefravær ligger i grupperne fra 40 til 69 år. 7

8 I tabel 5 er forsøgt en beskrivelse af strukturen i sygefraværet inden for de enkelte aldersgrupper. Tabel 5. Antal helårsansatte og antal fraværsperioder samt antal kalenderdage pr. periode fordelt på aldersintervaller. Kommunerne 2015 Aldersintervaller Antal helårsansatte Antal perioder pr. helårsansat Antal kalenderdage pr. periode Antal perioder < ,8 2, ,6 3, ,0 5, ,8 5, ,5 6, ,1 7,8 > ,9 10,7 For så vidt angår Antal helårsansatte 6 er aldersgrupperne fra 30 til 59 år dominerende. Det samme gælder for Antal perioder med sygefravær. Derimod ses et andet billede for så vidt angår Antal perioder pr, helårsansat og Antal kalenderdage pr. periode. Det ses, at hyppigheden af sygefraværsperioder falder mens periodelængden modsat stiger i takt med at alderen i aldersinterval stiger. Tendensen ses illustreret herunder i figur 9. Figur 9. Gennemsnitlig sygefravær fordelt på aldersintervaller. Kommunerne 2015 Antal kalenderdage pr. periode Antal perioder pr. helårsansat 2,8 3,8 3,7 3,6 5,0 5,7 6,7 3,0 2,8 2,5 7,8 2,1 10,7 0,9 < > 70 Aldersinterval 6 En opgørelsesenhed hvor personers beskæftigelsestid (uanset beskæftigelsesgrad) omregnes til andel af 365 dage (hele året 2015). En person ansat halvdelen af året 2015 = ½ helårsansat 8

9 Sygefravær fordelt på perioder 7 Fordeligen af det samlede antal fræværsperioder i 2015 fordelt på intervaller af periodelængder er beskrevet i figur 10. Figur 10. Procentvis andel af det samlede antal perioder fordelt på intervaller af kalenderdage. Kommunerne Det ses, at 40,4% procent af det samlede antal perioder registreres i 1 dag og at halvdelen af alle fraværsperioder ligger i intervallet 2 7 dage. I figur 11 viser fordelingen af det samlede fravær opgjort i dagsværk på periodelængder. Figur 11: Det samlede sygefravær fordelt på periodeintervaller, opgjort i dagsværk. Kommunerne ,4 %-andel af samlet volumen 17,6 9,4 6,6 6,3 9,0 6,9 4,5 7,2 Den største andel af det samlede sygefravær ligger i periodeintervallet 2-7 dage nemlig 32,4% Det bemærkes, at de at lange perioder i denne opgørelse vægter mere end i den forrige opgørelse. Eksempelvis omfatter perioden > 120 dage 17,6% af den samlede volumen. Ca 55% af det samlede sygefravær målt i dagsværk registreres i kategorierne under 4 uger og ca 38% af perioder over 4 uger. (Her bortses fra uafsluttede perioder). 7 Perioder afsluttet i 2015 optælles og kategoriseres efter antal sammenhængende kalenderdage. Alle perioder der ikke er afsluttet i 2015 optælles under Uafsluttet. Opgørelse af fraværet i perioderne sker i kalenderdage eller dagsværk og omfatter kun fravær i selve statistikåret. 9

10 Spredning i sygefravær. I tabel 5 og figur 12 ses spredningen (opgjort i fraktiler) i sygefraværet blandt alle de personer, der har været ansat i den kommunele sektor i løbet af året 8. Tabel 6. Akkumuleret sygefravær på udvalgte fraktiler. Kommunerne 2015 Fraktil af population Akkumuleret %-andel af det samlede fravær 25 0,0% 30 0,4% 50 5,1% 75 21,0% 95 57,3% Figur 12. Akkumuleret fravær på fraktiler af population. Kommunerne % 50% 40% 30% Akkumuleret fravær 20% 10% 0% Fraktil Af tabellen ses at omkring 25% af de ansatte (personer) ikke er registreret med noget sygefravær overhovedet. Omregnet til fuldtidsbeskæftigede udgjorde disse fuldtidsbeskæftigede svarende til 21% af alle fuldtidsbeskæftigede. For 30 fraktilen, dvs. når sygefraværet for de 30% af de ansatte med lavest sygefravær er optalt, er der samlet registreret ca. 0,4% af det samlede sygefravær. Halvdelen af populationen (50-fraktilen) står for 5,1% af sygefraværet mens 75-fraktilen samlet omfatter 21,0% af sygefraværet. 8 Personerne er opstillet opstillet i stigende orden efter mængden af fravær. Fraværet er opgjort som akkumuleret andel af det samlede fravær. Populationen omfatter alle månedslønnede i stastistikken uanset beskæftigelsesgrad eller varighed af ansættelse. Dvs. 2 personer, der har samme fravær, men hvor den ene har været ansat 1 måned i en deltidsstilling og den anden har været ansat 12 måneder i en heltidsstilling, indgår i opgørelsen med samme fravær (vægt). 10

11 Det ses også, at 95% (95 fraktilen) af de ansatte samlet set står for 57,3% af det samlede sygefravær, hvilket igen betyder, at de 5% af personalet med det højeste sygefravær tilsammen er registreret for 42,7% af det samlede sygefravær. Fordeling geografisk. Danmarkskortet herunder viser det samlede gennemsnitlige sygefravær i de enkelte kommuner inden for de angivne intervaller. Geografisk synes sygefraværet at være lavest i kommunerne i den vestlige del af Danmark. 11

12 SYGEFRAVÆRET i REGIONERNE I tabel 1 og figur 1 ses en opgørelse af det gennemsnitlige sygefravær for månedslønnede målt i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget 9 i den regionale sektor fordelt på populationerne Alle ansatte og kun Tjm./Ovk-ansatte og på køn. Tabel 1: Sygefravær fordelt på population og køn. Regionerne 2015 Antal fuldtidsbeskæftigede Gennemsnitlig fravær Population Mænd Kvinder Samlet Mænd Kvinder Samlet Alle ansatte ,4 11,4 10,7 Tjm. / Ovk-ansatte ,3 11,3 10,7 Figur 1. Sygefravær 2015 målt i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Regionerne 10,7 11,3 10,7 8,4 11,4 8,3 Mænd Kvinder Samlet Alle ansatte Tjm. / Ovk-ansatte** Fordelingen af kvinder og mænd var i begge populationer 79% og 21%. Forholdet mellem antal kvinder og mænd var således næsten 4:1. Kvinders sygefravær var højest i begge grupperinger, nemlig henholdsvis 11,4 og 11,3 dagsværk mod mænds 8,4 og 8,3. For så vidt angår det samlede gennemsnitlige sygefravær var dette ens i begge populationer. For såvel mænd som kvinder var forskellen 0,1 dagsværk. Efterfølgende tabeller og figurer er baseret på populationen Alle ansatte 9 Fraværet opgøres i dagsværk = 7,4 timer. 1 fuldtidsbeskæftiget = en person ansat hele året med beskæftigelses-graden 1000 svarende til årsnormen for overenskomsten (oftest 1924 timer). Det gennemsnitlige fravær beregnes således: antal dagsværk i fravær/antal fuldtidsbeskæftigede. 12

13 Udviklingen i sygefraværet i perioden I tabel 2 og illustreret i figur 2 ses udviklingen i sygefraværet for populationen alle ansatte i 5- års perioden Tabel 2: Sygefravær , fordelt på køn. Regionerne Gennemsnitlige fravær pr. fuldtidsbeskæftiget, dagsværk År Mænd Kvinder Samlet ,4 12,2 11, ,6 11,6 11, ,6 11,4 10, ,4 11,2 10, ,4 11,4 10,7 Figur 2: Udvikling i sygefraværet fordelt på køn. Regionerne. 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 Dagsværk/fuldtids Kvinder Mænd Kvinders sygefravær er i alle årene højere (ca. 3 dagsværk) end mænds. Mænd har et samlet fald i perioden på 1,0 dagsværk svarende til 10,7%. Tallene for kvinders gennemsnitlige sygefravær er henholdsvis 0,8 dagsværk eller 6,8%. I Figur 3 er sygefraværstallene indekseret Figur 3: Udvikling i sygefravær Indeks. Regionerne År 2011 = 100 Kvinder Mænd For begge køn ses et fald fra 2011 til Fra 2012 til 2013 stiger mænds gennemsnitlige sygefravær lidt (0,4%) mens kvinders fortsat falder. Fra 2013 til 2014 faldt det gennemsnitlige syge- 13

14 fravær for begge køn. Endelig ses at fra 2014 til 2015 stagenerede mænds gennemsnitlige sygefravær hvorimod kvinders steg med 1,5%. For både kvinder og mænd er der tale om et fald i det gennemsnitlige sygefravær for hele perioden på henholdvis 10,7% og 6,8%. I tabel 3 ses udviklingen (mere detaljeret) beskrevet med angivelse den procentvise udvikling mellem de enkelte år og samlet over hele perioden. Tabel 3. Udviklingen i sygefravær i % de enkelte år , fordelt på køn. Regionerne 2015 År Mænd Kvinder Samlet ,8% -4,5% -5,2% ,4% -2,3% -1,9% ,4% -1,5% -1,7% ,0% 1,5% 1,2% ,7% -6,8% -7,5% Sygefraværet fordelt på perioder 10. Figur 4 viser den procentvise andel af det samlede antal perioder af sygefravær fordelt på intervaller af periodelængder. Figur 4. Procentvis andel af det samlede antal perioder, fordelt på intervaller. Regionerne ,3 48,9 %-andel af samlede antal perioder 3,8 1,9 1,4 0,6 0,3 0,6 0,2 Periodelængden 1 dagsværk samt intervallet 2 7 dagsværk var tydeligt dominerende og udgjorde henholdsvis 42,3% og 49,0% - i alt 91,3% af det samlede antal fraværsperioder. Uafsluttede perioder I figur 5 ses ligeledes en optælling af periodelængder, men her opgjort som andelen af den samlede fraværsvolumen i dagsværk fordelt på periodelængderne. 10 Perioder afsluttet i 2015 optælles og kategoriseres efter antal sammenhængende kalenderdage. Alle perioder der ikke er afsluttet i 2015 optælles under Uafsluttet. Opgørelse af fravær i perioderne sker i kalenderdage eller dagsværk. Fraværet omfatter kun fravær i selve statistikåret. 14

15 Figur 5. Procentvis andel af det samlede sygefraværfra målt i dagsværk, fordelt på intervaller. Regionerne ,2 %-andel af samlet volumen 11,8 7,3 6,9 9,3 6,9 4,6 15,2 1,8 1 dag 2-7 dage 8-14 dage dage dage dage dage > 120 dage Uafsluttet Periodeintervallet 2-7 dage er stadig markant, men i denne opgørelse er fordelingen på intervallerne mere jævnt fordelt. Bemærk således, at intervallet 1dag kun omfatter 11,8% af det samlede sygefravær målt i dagsværk, mens perioden >120 dage omfatter 15,2%. 62% af fraværsvolumen udgøres af perioderne under 29 dage og 36% af perioder over 4 uger (her bortses fra uafsluttede). Fordeling på de enkelte regioner. I tabel 4 ses antal fuldtidsbeskæftigede samt gennemsnitlige sygefravær fordelt på regioner. Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede og gennemsnitlig sygefravær 2015 fordelt på regioner Region Antal fuldtidsbeskæftigede Gnst. sygefravær i dagsværk Region Nordjylland ,6 Region Midtjylland ,5 Region Syddanmark ,2 Region Hovedstaden ,0 Region Sjælland ,2 Det gennemsnitlig sygefravær for de enkelte regioner ses i figur 6 Figur 6. Gennemsnitlig sygefravær pr. fuldtidsbesk. pr. region 11,0 10,5 10,2 9,6 12,2 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Det gennemsnitlige sygefravær var lavest i region Nordjylland højest i region Sjælland. Det gennemsnitlige sygefravær ses at være lavest i de vestlige regioner. 15

16 Spredning i sygefravær. I tabel 5 og figur 7 ses spredningen (fraktiler) i sygefraværet blandt alle de personer der har været ansat i den regioneale sektor i løbet af Tabel 5. Akkumuleret sygefravær på udvalgte fraktiler. Regionerne 2015 Fraktil af population Akkumuleret %-andel af det samlede fravær 20 0,0% 30 0,6% 50 5,9% 75 22,8% 95 58,6% Figur 7. Akkumuleret sygefravær på fraktiler af population. Regionerne % 50% 40% 30% 20% Akkumuleret andel af samlet fravær 10% 0% Fraktil Omkring 25% af de ansatte er ikke er registreret med noget sygefravær overhovedet. Omregnet til fuldtidsbeskæftigede (her tages højde for ansættelsestid og beskæftigelse) udgjorde den an-del, der ikke var registreret med sygefravær i 2014, svarende til ca. 21% af populationen. For 30 fraktilen, dvs. når sygefraværet for de 30% af de ansatte med lavest sygefravær er optalt, er der samlet registreret ca. 0,6% af det samlede sygefravær. Halvdelen af populationen (50-fraktilen) omfatter akkumuleret 5,9% af sygefraværet mens 75- fraktilen samlet omfatter 22,8% af sygefraværet. 95 fraktilen angiver at 95% af populationen samlet set står for 58,6% af det samlede sygefravær, hvilket igen betyder, at de resterende 5%, som har det højeste sygefravær tilsammen er registreret for 41,4% af sygefraværet. 11 Personerne er opstillet opstillet i stigende orden efter mængden af fravær. Fraværet er opgjort som akkumuleret andel af det samlede fravær. Populationen omfatter alle månedslønnede i stastistikken uanset beskæftigelsesgrad eller varighed af ansættelse. Dvs. 2 personer, der har samme fravær, men hvor den ene har været ansat 1 måned i en deltidsstilling og den anden har været ansat 12 måneder i en heltidsstilling, indgår i opgørelsen med samme fravær (vægt). 16

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 3373.5 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 6. juni 2013 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor hver for sig og samlet beskrive fordelingen på forskellige

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Grundlæggende gælder, at omfanget og kvaliteten for data naturligvis er afhængig af, hvorvidt den enkelte fraværshændelse overhovedet registreres,

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 1 Indhold Resumé... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Sygefravær... 4 Afgrænsning af områder... 5 sområdet... 5 Somatik, psykiatri, social

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere