Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008"

Transkript

1 Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008

2

3 Forord I København stræber vi efter at have rene søer og vandløb og rent vand i havnen. Derfor skal kloakkerne være i en forsvarlig stand. Kun på den måde kan vi sikre vandmiljøets kvalitet, så også de næste generationer af københavnere kan nyde en badetur i havnen eller en friskfanget fisk fra Københavns havn. En af de helt centrale ting, når vi taler om vandmiljøet, er klimaet, og specielt de klimaændringer, som eksperterne spår om. Klimaændringerne kan få stor betydning for kloakkerne i København. Der kommer mere vand, og regnskyllene bliver heftigere. Vi skal derfor alle tænke på, hvad vi selv kan gøre for at begrænse skaderne. Det kunne for eksempel være at bruge vandet rekreativt i den gård, som alligevel skal renoveres, ved fx at etablere et vandbassin eller lade vandet risle ned af husmuren. Det kunne være at nedsive det rene regnvand til jorden i parcelhusgrunden eller at lede det direkte til de nærmeste søer eller vandløb. I København behandler Borgerrepræsentationen en ny spildevandsplan hvert 4. år. Det er et krav ifølge Miljøbeskyttelseslovens 32, at det kommunale styre skal udarbejde og ajourføre en plan for, hvordan vi håndterer spildevandet. Spildevandsplanlægningen har fokus på den offentlige del af kloaksystemet, som efter loven bliver finansieret ved takstbetaling i form af vandafledningsbidrag. I spildevandsplanen for 2008 er hensynet til ændringer i klimaet behandlet i mange af indsatsområderne. Det betyder, at når du betaler vandafledningsbidraget, så er du med til at gøre en indsats for at komme klimaændringerne i møde. Det overordnede mål med spildevandsplanlægningen er at sikre, at vi skaffer os af med byens spildevand og regnvand på en måde, så vi ikke udsætter miljøet for skadelige påvirkninger. Vi skal også sikre os, at der ikke opstår risiko for kloakarbejdernes eller københavnernes sundhed. For at det overordnede mål kan nås, er der fortsat behov for investeringer i kloaksystemet. Spildevandsplan 2008 følger den sikre kurs, der er blevet udstukket og fulgt med de foregående spildevandsplaner, med optimering og udbygning af kloaksystemet for at hindre overløb til søer, vandløb, havnen og kystområder. Indsatsen for at højne kvaliteten af de blå områder og fremme en bæredygtig byudvikling begyndte for over 15 år siden og bliver videreført i både visionen for København som Miljømetropol og i målene i Københavns Agenda 21 plan om fx at tage højde for konsekvenserne af klimaforandringerne, og at der inden 2011 er badevandskvalitet i hele Københavns Havn. Med Spildevandsplan 2008 vil København være i stand til at yde den nødvendige og rettidige indsats på spildevandsområdet, så vi frem mod 2015 gør alle Københavns vandområder endnu bedre.

4 Spildevandsplan2008 fastlægger, hvordan vi de næste 12 år skal arbejde med vandmiljøet i vores by. I den periode skal der bruges i alt ca mio. kr. til at lave nye kloakker, forny de gamle, sende mere vand til rensningsanlæggene og optimere kvaliteten af vandet, sørge for godt arbejdsmiljø, begrænse risici og forbedre miljøet i vores søer, vandløb og havneområder. Klaus Bondam Teknik- og Miljøborgmester Siden vedtagelsen af sidste spildevandsplan fra 2004 er kloakforsyningen blevet udskilt fra Københavns Kommune som et aktieselskab. Ved udarbejdelsen af Spildevandsplan 2008 har Københavns Energi Afløb været tilknyttet som faglig konsulent for Teknik- og Miljøforvaltningen.

5 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag Målsætninger og planperiode Nykloakering Fornyelse Arbejdsmiljø, spildevandskvalitet og spildevandsmængder Risikoreducerende foranstaltninger Vandmiljø Økonomi Status Appendix A. Ordforklaring Appendix B. Referencer Bilag 1. Oversigt over tekniske anlæg Bilag 2. Hoveddata for åbne afløbskanaler Bilag 3. Udløb fra overløbsbygværker og udløb af separat regnvand til vandområder Bilag 4. Private spildevandslaug Bilag 5. Frekvens- og konsekvensskemaer Bilag 6. Eksisterende overordnede forhold Bilag 7. Eksisterende udløb til vandområder Læsevejledning: Spildevandsplan 2008 består af et indledende kapitel og sammendrag efterfulgt af 5 faglige kapitler, der behandler hvert sit tema inden for spildevandsplanlægning og et kapitel med samlet redegørelse for økonomi. Bagest i planen ligger de faglige bilag og appendices. De faglige kapitler er alle bygget op på stort set samme måde med introduktion, status, mål og plangrundlag, strategi og handlingsplan indeholdende en vurdering af tid og økonomi for de enkelte tiltag. Ved hvert kapitel findes en mere detaljeret indholdsfortegnelse over det pågældende emne. Spildevandsplan 2008 vil kunne findes på Københavns kommunes hjemmeside og på Københavns Energis hjemmeside og Copyright og ophavsret til grundkort tilhører Stadskonduktørembedet, Københavns Kommune. (J.Nr ) i

6

7 Sammendrag Kapitel 1 Sammendrag 1

8 Sammendrag 1 Sammendrag Målsætninger og planperiode Nykloakering Fornyelse Arbejdsmiljø, spildevandskvalitet og spildevandsmængder Risikoreducerende foranstaltninger Vandmiljø Økonomi...5 2

9 Sammendrag 1 Sammendrag Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 32 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. I loven er der fastsat nærmere regler for planens indhold. Spildevandsplanen har fokus på den offentlige del af kloaksystemet, som finansieres via taksterne (vandafledningsbidrag). Siden 1. januar 2005 har Københavns Energi været udskilt i en række selvstændige aktieselskaber ejet af Københavns Kommune. En af de fire forsyningsarter, som Københavns Energi varetager, er kloakforsyning. Det er således her, ekspertisen indenfor kloaksystemerne ligger. Her planlægges projekterne, de projekteres og anlægges, og de drives og vedligeholdes. I praksis består den for spildevandsplanen relevante del af selskabet af en driftsdel og en ejerdel. Sidstnævnte er Kloakforsyningen, som ejer kloakanlæggene, mens driftsdelen i det følgende benævnes Københavns Energi. Københavns Kommune varetager myndighedsopgaver inden for miljøområdet. Det vil i denne forbindelse sige, at Københavns Kommune skal opstiller mål og krav for kloaksystemet, så dette lever op til kommunens ønsker og øvrige planlægning, landets love og EU's direktiver. Ved en såkaldt delegation kan Københavns Energi agere på Københavns Kommunes vegne inden for nogle velafgrænsede områder. Dette er f.eks. gjort inden for dele af nykloakeringstiltagene, hvilket fremgår af kapitel 3 i planen. Den forrige spildevandsplan for Københavns Kommune, Spildevandsplan 2004 blev tiltrådt på Borgerrepræsentationens møde den 9. juni I planen beskrives den daværende spildevandsbortskaffelse og rensning samt den tilstand som søer, vandløb og marine vandområder på det tidspunkt befandt sig i, bl.a. som følge af spildevandspåvirkninger. Endvidere fremlagdes planer for udbygningen, saneringen og fornyelsen af det offentlige spildevandssystem i 12-årsperioden (inkl.). Denne fremtidsrettede plan har været og er fortsat grundlaget for aktiviteterne i disse år og er dermed det planmæssige grundlag for de investeringer, der foretages til gennemførelse af de enkelte projekter. Da det i Spildevandsplan 2004 nævnte revisionstidspunkt nærmede sig, udarbejdede Københavns Kommune først et idéoplæg med tre scenarier for aktivitetsniveau, og efter politisk vedtagelse af det mest ambitiøse scenarie, nærværende revision af spildevandsplanen, Spildevandsplan Denne danner grundlag for Kommunens indsats i de efterfølgende år på spildevandsområdet. Spildevandsplan 2008 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 24. april Målsætninger og planperiode Spildevandsplanens overordnede mål er at sikre bortskaffelsen af byens spildevand og regnvand på en sådan måde, at befolkningens sundhedstilstand bevares, at miljøet ikke udsættes for skadelige påvirkninger og at økologiske grundopfattelser om bæredygtighed og genanvendelse efterleves i videst muligt omfang. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Spildevandsplanen revideres i takt med kommuneplanen og opererer med en planperiode på 12 år. Der er i planen ikke medtaget planlægning og investeringer, der ikke vedrører det takstfinansierede område. Dette gælder såvel Københavns kommunes øvrige planlægning og investeringer og private parters ditto. For nabokommuners vedkommende er anført overslagsmæssige oversigter over forventede medfinansieringer for fællesanlæg. Med mindre andet er specifikt nævnt, omfatter planlægningen derfor kun anlæg, der ejes eller påtænkes ejet af Kloakforsyningen. 3

10 Sammendrag Den del af kloaksystemet, som er beliggende fra gadekloakken og i princippet ind til de enkelte ejendommes grundgrænse(kloakstik), betragtes som offentlige hvad angår reparation og vedligeholdelse, mens rensning påhviler den respektive grundejer. 1.2 Nykloakering Planer for nykloakering tager udgangspunkt i kommuneplanen og vedtagne lokalplaner. En række områder skal nykloakeres i planperioden først og fremmest Ørestad. I medfør af den i 2003 vedtagne Betalingsvedtægt sker en række justeringer af betingelserne for, hvornår Kloakforsyningen foretager kloakering og hvornår grundejerne gør. Kloakeringsplanerne vil blive udbygget og justeret i takt med de vedtagne planer for byudviklingen. Generelt ønskes tilledning af regnvand til kloaksystemet begrænset mest muligt for at imødegå problemer med ændringer i nedbørsmønsteret i forbindelse med klimaændringer, samt for at skabe bedre mulighed for at optimere processerne på renseanlæggene og fremme nyttiggørelsen af regnvand. Det bærende princip for afledning af spildevand ved ny- og omkloakering er det såkaldte trestrengede princip, hvor uforurenet regnvand nyttiggøres lokalt, forurenet regnvand renses før nyttiggørelse og husholdningsspildevandet ledes til renseanlæg. 1.3 Fornyelse Fornyelse omfatter ledninger, brønde, bygværker, bassiner og pumpestationer. Der fornys for at opretholde kloaksystemets funktion og at imødegå kapacitetsproblemer. Samtidig forhindres udsivning til bl.a. de i Grundvandsplanen udpegede områder af drikkevandsinteresse, og livsbetingelser for rotter reduceres. Ledningsfornyelsen udføres systematisk og baseres på viden og erfaring omkring kloaksystemets alder, materialer og undersøgelser af den aktuelle tilstand v.h.a. TV-inspektion. Ledningerne fornyes for størstepartens vedkommende med opgravningsfrie metoder. Samtidig med ledningsfornyelsen fornyes brønde og stik stik lukkes, hvis de ikke er i brug. Bygværker, bassiner og pumpestationer fornyes ligeledes systematisk, baseret på viden om tilstand og vigtighed af deres indbyrdes funktion. 1.4 Arbejdsmiljø, spildevandskvalitet og spildevandsmængder Aktiviteterne omfatter projekter til forbedring af arbejdsmiljø, så ophold i kloak, tunge løft og manuel oprensning af bassiner og åbne afløbskanaler minimeres. Desuden etableres forskellige former for lokal rensning af vejvand eller overløbsvand for at opnå målene for vandområdernes vandkvalitet. Der laves forsøg med lokal afledning af regnvand. Københavns Kommune vil afskære tilledning af drænvand til kloak, og der vil fortsat være mulighed for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved grundejerens egen håndtering af regnvand. 1.5 Risikoreducerende foranstaltninger Denne aktivitet er ny som selvstændigt indsatsområde. Det omfatter projekter, der er identificeret på baggrund af en risikoanalyse og en efterfølgende systematisk vurdering af nødvendige tiltag for at reducere uønskede store risici ved lokaliteter i kloaksystemet. Tiltagene for at reducere den uønskede risiko er meget forskellige og spænder fra en fornyelse af anlæg over større omlægninger af samme til anskaffelse af udstyr m.v. og andre nødvendige ressourcer til Københavns Kommunes beredskab. 1.6 Vandmiljø Det er målsætningen at reducere de regnvandsbetingede overløb til vandområderne, 4

11 Sammendrag så der kan opnås badevand i samtlige havneområder, og så målsætningerne for søer og vandløb som endnu ikke er opfyldt - opnås. En række søer og vandløb er tillige belastet af udledninger fra andre kommuner. Tiltagene omfatter en række traditionelle spildevandstekniske løsninger som etablering af bassiner og styring af vandet. 1.7 Økonomi Gennemførelse af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er budgetteret til ca mio. kr. over 12 år (prisniveau 2007), svarende til mio. kr. i løbende priser over perioden. 5

12 Sammendrag 6

13 Målsætninger og planperiode Kapitel 2 Målsætninger og planperiode 7

14 Målsætninger og planperiode 2 Målsætninger og planperiode Målsætninger Planperiode...9 8

15 Målsætninger og planperiode 2 Målsætninger og planperiode 2.1 Målsætninger De overordnede målsætninger i Spildevandsplan 2008 er: Kloaksystemet skal drives, udbygges og vedligeholdes, så bortskaffelsen af spildevand og regnvand sker uden problemer for byens borgere og virksomheder, samt mest hensigtsmæssigt i forhold til vandkredsløbet i Københavns Kommune. Kloaksystemets transportfunktion skal opretholdes under planlagte så vel som utilsigtede driftsforstyrrelser. Kloaksystemet skal udbygges i takt med byudviklingen Kloaksystemet skal løbende fornyes, så den hydrauliske kapacitet og funktion opretholdes i forhold til de planlagte niveauer, da systemet blev etableret. I den udstrækning det er økonomisk acceptabelt for Københavns Kommune, skal bæredygtige hensyn prioriteres. Kloaksystemet skal drives, udbygges og vedligeholdes, så bortskaffelsen af spildevand og regnvand sker i overensstemmelse med de i Regionplan 2005 angivne målsætninger for salte og ferske recipienter samt kommuneplanens politik og retningslinier til forvaltning af byens miljø og resurser som f.eks. badevand. EU's Vandrammedirektiv i Danmark udmøntet i Miljømålsloven indarbejdes i Spildevandsplan De overordnede målsætninger skal kunne overholdes ved klimaændringer. Fokus på arbejdsmiljøet skal sikre en god ergonomi og at den direkte kontakt med spildevand minimeres. Fokus på risikoreducerende foranstaltninger herunder særlige beredskabstiltag - skal sikre, at risici ved kloaksystemet ligger på et acceptabelt niveau. 2.2 Planperiode Der er ikke i Miljøbeskyttelsesloven bestemmelser om, at spildevandsplanen skal revideres på bestemte tidspunkter eller med fastlagte intervaller, lige som der ikke er krav om planperiodens længde. Det er derfor op til den enkelte kommunalbestyrelse at fastsætte dette. Planperioden bør dog være rimelig lang for at få sammenhæng i den langsigtede planlægning. Som sektorplan har spildevandsplanen imidlertid sammenhæng med kommuneplanen, som ifølge planloven skal revideres hvert fjerde år. Spildevandsplan 2008 bliver således bragt i overensstemmelse med Kommuneplan Med en fortsat planlægningshorisont på 12 år for spildevandsplanen ser sammenhængen med den øvrige overordnede planlægning ud som skitseret på figur

16 Målsætninger og planperiode Kommuneplan 2005 Kommuneplan 2009 Kommuneplan 2013 Spildevandsplan 2008 Spildevandsplan 2012 Spildevandsplan 2016 Figur Tidsmæssige sammenhæng og planperioder for planer Udarbejdelse, behandling og vedtagelse af planforslag i hierarkisk sammenhæng (nuværende cyklus) Planperiode for plan (nuværende cyklus) Udarbejdelse, behandling og vedtagelse af planforslag i hierarkisk sammenhæng (nuværende cyklus) Planperiode for plan (nuværende cyklus) 10

17 Nykloakering Kapitel 3 Nykloakering 11

18 Nykloakering 3 Nykloakering Introduktion og afgrænsning Status Privat byggemodning med tilbud om efterfølgende offentlig overtagelse Anlæg af private fælles ledninger, som ikke overtages af Kloakforsyningen Mål og plangrundlag Mål Plangrundlag Strategi Handlingsplan Ørestad Universitetskvarteret (mellem Njalsgade og Grønjordsvej) Amager Fælledkvarteret (mellem Grønjordsvej og Vejlands Alle) Ørestad Citykvarteret (mellem Vejlands Alle og Øresundsforbindelsen) Vestamagerkvarteret (mellem Øresundsforbindelsen og Finde-rupvej) Ny- og omkloakering i havneområder Sydhavnen Inderhavnen Nordhavnen Husbåde alle havneområder samt øvrige nye stik Ny- og omkloakeringer uden for havneområder Carlsberggrunden F.L. Smidth grunden Billige boliger Haveforeninger Øvrige investeringer i forbindelse med ny- og omkloakeringer i perioden Kloakering i det åbne land og andre endnu ikke kloakerede områder

19 Nykloakering 3 Nykloakering 3.1 Introduktion og afgrænsning Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 32 skal spildevandsplanen bl.a. indeholde oplysninger om: planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger hvilke anlæg der etableres på kommunal og hvilke der etableres på privat foranstaltning efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført Dette lovgrundlag skal sikre, at den forsyningsforpligtelse, som Kloakforsyningen skal leve op til, bliver opfyldt gennem en overordnet spildevandsplanlægning, som har udgangspunkt i og sammenhæng med kommuneplanen. Herved sikres at spildevandsafledningen er koordineret med og tilpasset den byudvikling, som sker på grundlag af den overordnede planlægning. Den vedtagne Kommuneplan 2005 med de heri indeholdte byplanmæssige udviklingsmuligheder danner sammen med vedtagne lokalplaner grundlag for omfanget af den kloakforsyning, som skal foretages i indeværende planperiode. I dag er nogle af forsyningsområderne ubebyggede og derfor ikke kloakerede, mens der for andre områder er planlagt en anden udnyttelse end tidligere. Begge disse forhold indgår i omfanget af de fremtidige ny- og omkloakeringer, som kan foregå ved offentlig eller privat foranstaltning. 3.2 Status Kommunen omfatter et areal på knap ha. Ejendomme indenfor dette område er i langt overvejende grad tilsluttet det offentlige kloaksystem og i mindre grad fælles private kloaksystemer. De fælles private kloaksystemer afleder også til det offentlige kloaksystem via privatejede ledninger. I figur 3-1 er angivet i hvilket omfang ejendomme er tilsluttet offentlige eller fælles private kloaksystemer. Indenfor det samlede kloakerede område findes delområder, som ikke er tilsluttet kloaksystemet. Dette kan enten skyldes, at der ikke er behov for spildevandsafledning (typisk fordi der er tale om landzone) eller at der ikke er tilslutningsmulighed, fordi detailkloakeringen i overensstemmelse med planlægningen ikke er etableret Privat byggemodning med tilbud om efterfølgende offentlig overtagelse I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. Lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Kloakforsyningen udarbejdet Betalingsvedtægt for Københavns Kommunes offentlige spildevandsanlæg, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen 20. februar Af vedtægtens stk. 3.1 fremgår, at tilslutningsbidrag som udgangspunkt betales for ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet offentlig kloak. I konsekvens heraf betragtes alle arealer, som én gang er tilsluttet offentlig kloak som værende tilsluttet, sådan at hvis ejeren ønsker en anden anvendelse af arealet, der kræver flere eller ændrede tilslutninger, skal disse bekostes af ejeren af arealet. Områder, der tidligere har været kloakeret, men som omkloakeres, skal kloakeres ved privat byggemodning, hvorefter der vil være tilbud om offentlig overtagelse jf. Betalingsvedtægten. For at behandle borgerne ens tilbyder Københavns Kommune at overtage anlagte ledninger i nye offentlige eller private fællesveje. Der er tale om et tilbud og ikke et krav. I områder med privatejede kloakker hvor byudviklingen nødvendiggør omlægning af en del af kloakkerne, vil dette ske som privat byggemodning med efterfølgende offentlig overtagelse i henhold til Betalingsvedtægtens kap. 4.3 De resterende private kloakker som bibeholdes og som indgår i det samlede kloaksystem vil blive tilbudt overtaget i henhold til Betalingsvedtægtens kap Her vil 13

20 Nykloakering Gladsaxe Gentofte Herlev Frederiksberg Rødovre Brøndby Hvidovre Tårnby Marine vandområder Ferske vandområder Åbent vandløb Kommunegrænse Offentlige kloakeringsområder Private kloakeringsområder Regionale friluftsområder i landområdet Figur 3-1 Ejendommes tilslutningsforhold 14

21 Nykloakering overtagelsen være udgiftsneutral for grundejerne såfremt de private kloakker er i samme stand som øvrige offentlige kloakker af samme alder. Københavns Energi på vegne af Københavns Kommune vil efterfølgende have ansvaret for den løbende vedligeholdelse og fornyelse. Københavns Kommune er berettiget til - og kræver en række vilkår opfyldt for at gennemføre den efterfølgende overtagelse. Disse vilkår skal sikre, at det udførte anlæg lever op til Kloakforsyningens krav med hensyn til arbejdsmiljø, driftssikkerhed, levetid, materialer og, rottesikring, herunder tæthed, praktisk udformning mm. De samlede omkostninger i forbindelse med opfyldelse af de stillede vilkår og udførelsen skal afholdes af grundejeren. Som en del af vilkårene kan Københavns Energi på vegne af Københavns Kommune kræve, at bygherren udarbejder en masterplan for den samlede afvanding af området men er berettiget til selv at udføre masterplanen. Masterplanen skal som udgangspunkt leve op til gældende planer for området og være baseret på de af Københavns Kommune stillede krav med hensyn til kloakeringsprincip, dimensioneringskriterier mm. Masterplanen skal godkendes af Københavns Kommune inden kloaksystemet kan etableres. Grundejeren kan få vilkårene oplyst ved at rette henvendelse til Københavns Kommune Anlæg af private fælles ledninger, som ikke overtages af Kloakforsyningen Der skal ved etablering af fælles private spildevandsanlæg være udarbejdet udkast til vedtægter for spildevandslauget, før anlægget kan etableres og indføres i spildevandsplanen. Fælles private spildevandsanlæg er defineret som et kloaksystem, der betjener to eller flere ejendomme og som ejes, drives og vedligeholdes af ejerne af disse ejendomme. Bilag 4 indeholder liste over eksisterende private spildevandslaug. 3.3 Mål og plangrundlag Mål Det er Københavns Kommunes overordnede mål at etablere nye offentlige spildevandsanlæg, hvor der ikke tidligere har været kloakeret, jf. Betalingsvedtægten, i tilknytning til den byudvikling, der finder sted i medfør af kommune- og lokalplanlægningen. Hvor det er teknisk, økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt for Københavns Kommune, etableres nye offentlige spildevandsanlæg efter LAR-principper (Lokal Afledning af Regnvand). Det kan også være enten trestrengede systemer med afledning af rent regnvand og renset vejvand til recipient eller alternativt som tostrenget system med afledning af rent regnvand til recipient. Miljømålslovens mål skal være opfyldte. De nye spildevandssystemer skal etableres så livsbetingelser for rotter reduceres. Nykloakeringer skal dimensioneres, så de kan forventes at overholde generelle målsætninger ved klimaændringer. Ved større nykloakeringer skal belastningen på renseanlæg indgå i denne målsætning Plangrundlag Ny- og omkloakering skal baseres på følgende plangrundlag: gældende kommuneplan med tillæg spildevandsplanen lokalplaner recipientkvalitetsplaner vandområdeplaner Spildevandskomiteens skrifter, specielt Skrift 27 og 28 Miljømålsloven agenda 21 krav til badevandskvalitet og biologisk mangfoldighed 15

22 Nykloakering Gladsaxe Gentofte Herlev Frederiksberg Rødovre Brøndby Hvidovre Tårnby Marine vandområder Ferske vandområder Åbent vandløb Kommunegrænse Planlagte offentlige kloakeringsområder 1 Ørestad 6 Margretheholm 2 Sydhavnen 7 Krøyers Plads 3 Artillerivej Syd 8 Christiania 4 Carlsberggrunden 9 Rigsarkivet (Godsbanearealet) 5 Nordhavnen 10 F. L. Smidth grunden Figur 3-2 Planlagte offentlige kloakeringsområder 16

23 Nykloakering 3.4 Strategi Som det fremgår af loven, skal der i spildevandsplanen redegøres for, hvilke nykloakeringer, der skal udføres af kommunen (Kloakforsyningen) som offentlige spildevandsanlæg, og hvilke der skal udføres på privat foranstaltning som private fælles spildevandsanlæg. I de senere år har det været praksis, at nykloakeringer som hovedregel gennemføres af Kloakforsyningen. Med nykloakering forstås kloakering i områder, hvor der ikke tidligere har været afledningsmulighed. Ledningssystemerne anlægges også fremover som hovedregel af Kloakforsyningen i offentlige og private fællesveje. Generelt ønskes tilledning af regnvand til kloaksystemet begrænset mest muligt for at imødegå problemer med ændringer i nedbørsmønsteret i forbindelse med klimaændringer, samt for at skabe bedre mulighed for at optimere processerne på renseanlæggene. Regnafstrømning opdeles i tagvand og vejvand, hvor vejvandet regnes forurenet, mens tagvandet forudsættes at være rent. Vejvand er afstrømning fra arealer hvor der kører eller parkeres biler. Hvis der udelukkende er adgang for udrykningskøretøjer medfører dette ikke, at arealet producerer vejvand. Afstrømning fra oplagspladser og affaldsindsamling betegnes som vejvand. Som overordnet princip gælder, at det tilstræbes at indføre LAR-principper i nybyggeri. Det gælder det trestrengede system og lokal håndtering/genbrug/direkte udledning af tagvand og renset vejvand til recipienter eller kunstigt etablerede vandelementer. Spildevand bortledes til det centrale kloaksystem. Det er påvist for Sydhavnen, at afskæring af vejvand giver den bedste beskyttelse af recipienten, men kan medføre øgede aflastninger fra overløbsbygværker samt øget udledning af stoffer fra renseanlæg. Denne konklusion kan videreføres til resten af havneområdet i den videre spildevandsplanlægning. Københavns Kommune vurderer for spildevandsplanens områder, om det tre-strengede princip er det mest hensigtsmæssige. Vurderingen baseres på følgende: 1. mål for vandkvaliteten i recipienten 2. teknisk, økonomisk og miljømæssig vurdering af om vejvand skal ledes til kloaksystemet eller om det kan udledes lokalt Den miljømæssige vurdering skal både indeholde en vurdering af påvirkning af den hygiejniske kvalitet og biologisk mangfoldighed i recipienten, samt potentiel påvirkning af beboerne. Det er således vurderet for tilledninger til kanalerne i Ørestad, at det tre-strengede system er det mest hensigtsmæssige, hvorimod det for havneområdet er mest hensigsmæssigt at bortlede vejvand med kloaksystemet. Husspildevand fra områder mindre end 1500 m 2 tilsluttes uden nærmere undersøgelser, men tilledningen skal registreres. Fra større områder og al industri foretages en vurdering af spildevandsmængden i forhold til kloakkens kapacitet. Der kan for meget store spildevandstilledninger blive tale om krav om udjævning af tilledningen inde på grunden og evt. forrensning for særlig industri. Tilladelse gives efter vurdering af Københavns Kommune og Københavns Energi. For områder mindre end 1500 m 2 og en befæstelsesgrad mindre end 0,25 kan regnvand i almindelighed tilsluttes den offentlige kloak, men det kræver en vurdering og en godkendelse af Kloakforsyningen ved Københavns Energi. I planperioden vil der blive udarbejdet et kort over befæstelsesgraderne i København. For alle nybyggerier hvor grundarealet er større end 300 m 2 gælder dog, at tagvand ikke ledes til kloaksystemet, men håndteres lokalt. Dette krav kan afviges, hvis der lokalt er forhold, der gør dette uhensigtsmæssigt. Vejvand fra offentlige eller private fællesveje kan sluttes direkte på den offentlige kloak, såfremt en nærmere undersøgelse viser, at det ikke giver anledning til hyppigere eller kraftigere overbelastning af kloaksystemet. Denne undersøgelse foretages eller god- 17

24 Nykloakering Oplandets kloakeringsprincip Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn Fælleskloakeret 1 gang hvert 10. år Traditionelt separatkloakeret 1 gang hvert 5. år To-delingsprincippet 1 gang hvert 10. år for ledninger med kontakt til spildevand, 1 gang hvert 5. år for tagvandsledninger Tredelingsprincippet 1 gang hvert 5. år for vejvands- hhv. tagvandsledninger Tabel 3-1 Dimensioneringsskema ved nykloakering Ledningsdimensionering Ledningsdimensionering ved kritisk økonomi Bassindimensionering Statistisk usikkerhed 1,2 1,2 1,2 Øget regnintensitet 1,3 1,0 1,0 Fortætning 1,0 1,0 1,0 Samlet usikkerhed 1,56 1,2 1,2 Tabel 3-2 Sikkerhedsfaktorer ved dimensionering. Ved kritisk økonomi ville en konkret kloakering give store omkostninger, hvorfor det i stedet skal vurderes, om det ved en senere lejlighed, når klimaændringerne viser sig, er muligt at udbygge til overholdelse af målsætningerne 18

25 Nykloakering kendes af Kloakforsyningen ved Københavns Energi. Såfremt det ikke er muligt, inden for rimelighedens grænser, at aflede regnvandet ad anden vej end det offentlige system, skal der foretages en nærmere undersøgelse af konsekvenserne for kapaciteten af ledningerne og overløb til recipienterne. Der kan blive tale om, at vandet skal forsinkes eller håndteres på egen grund. Ved håndtering af regnvand på egen grund ved nedsivning er der mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget. Der henvises til kapitel 5. Ved omkloakering må afløbet ikke overstige den oprindelige tilladelse i byggesagen. Ved nykloakering kan der maksimalt afledes 130 l/s/reduceret ha. i 10 minutter, derefter skal afløbet drosles ned. Afløbet må under ingen omstændigheder forårsage øgede afledningsmængder i forhold til statussituationen, og Spildevandskomiteens skrift 27 skal overholdes. Yderligere specifikationer kan fås ved henvendelse til Københavns Energi. Kloakforsyningen færdiggøres i princippet med tilslutningsmulighed for de enkelte ejendomme. Der udføres én stikledning frafælleskloakerede områder og to stikledninger fra separatkloakerede områder ind på grunden ved matrikelgrænsen. Hvis området er udlagt til både separat vejvand og separat tagvand, udføres tre stik: ét til spildevand, ét til vejvand og ét til tagvand. Stikledningerne afsluttes ved grundgrænsen. Den øvrige kloakering af ejendommen sker på privat foranstaltning. Enkelte primært industriejendomme især beliggende i havneområderne er i dag tilsluttet private fælles spildevandsanlæg. Disse områder udgør således i realiteten små private kloakforsyningsområder. Som hovedregel er Kloakforsyningen indstillet på at overtage disse når arealerne byudvikles, som beskrevet i kapitel Husbåde er omfattet af Byggeloven, hvis der er tale om et varigt oplæg. Hermed forstås, at husbådene ikke flyttes rundt i havneområderne, men har et fast ophold ellers skal ejeren have en ny byggetilladelse. Som konsekvens heraf betragtes husbådene som ikke tidligere kloakerede områder og vil derfor blive omfattet af den offentlige nykloakering hvad angår spildevandsafledningen. I forbindelse med byudviklingen langs havnefronten er der givet mulighed for etablering af såvel kanaløer (øer dannet ved udgravning af kanaler i eksisterende havnearealer) samt øer dannet ved opfyldning af et vandareal. Hvad angår kanaløer på eksisterende havnearealer, der anses for kloakeret, skal den nødvendige ny- eller omkloakering ske på privat foranstaltning med efterfølgende tilbud om offentlig overtagelse. Øer dannet ved opfyldinger regnes som ikke tidligere tilsluttet og vil derfor blive omfattet af den offentlige nykloakering hvad angår spildevandsafledningen. Ejendomme, som er beliggende i områder, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til et offentligt eller privat spildevandsanlæg, kan som hovedregel få tilladelse til midlertidigt at aflede spildevand til privat samletank. I tabel 3.1 og 3.2 er angivet Københavns fremtidige dimensionerende gentagelsesperioder for opstuvende vand på terræn samt de anvendte sikkerhedsfaktorer ved dimensioneringen. Gentagelsesperioderne er i overensstemmelse med brancheforeningens og Ingeniørforeningens vejledninger og anbefalinger. Ligeledes er de angivne sikkerhedsfaktorer fastlagt med samme grundlag samt branchens anbefalinger i overensstemmelse med den løbende udvikling f.eks. inden for regnmønsteret. Mht. dimensionering af overløbshyppigheder fra overløbsbygværker til opfyldelse af Miljømålsloven hhv. badevandskravene henvises til en nærmere uddybning i kapitel 7. Der skal i anlægsfasen være fokus på at undgå fejltilslutninger, så forurening af recipienter reduceres mest muligt. Ligeledes skal der være fokus på, at kloaksystemet også anlægges med henblik på, at rotters mulighed for at etablere redepladser begrænses, f.eks. ved at ledninger er tætte. Der skal foretages kontrol af det udførte arbejde, så disse fokuspunkter tilfredsstilles. 19

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Køge Jorddepot og Unitterminal

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Køge Jorddepot og Unitterminal Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2016 Køge Jorddepot og Unitterminal Maj 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Belastning af recipienter og renseanlæg... 1 Indledning... 2 Plangrundlag... 3 Lovgivning...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan E R H V E R V O G M I L J Ø Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2022 Boliger ved Auningvej i Nørager jf. Lokalplan 062-707 20. december 2016 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen. Ændringer og tilføjelser til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen. Ændringer og tilføjelser til spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen Ændringer og tilføjelser til spildevandsplanen 2013-2017 Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 BYGGEMODNING NR. LYNDELSE... 2

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 21 By- og Udviklingsforvaltningen Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan 1333-61 Sagsnr. 15/15549 September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Vedtægter for spildevandslauget. (Udstykning Plantagevej lokalplan 1206)

Vedtægter for spildevandslauget. (Udstykning Plantagevej lokalplan 1206) Vedtægter for spildevandslauget (Udstykning Plantagevej lokalplan 1206) for det private fælles kloakanlæg vedr. regnvandsafledning og nedsivning af vejvand for del matr. nr. 10 o, Fårupgård, Jelling Vedtægterne

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere