UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden"

Transkript

1 UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

2 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery) Fremtidens Drikkevandsforsyning Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand... 4 Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand Intelligent Strategisk Kloaksanering Vandeffektive mejerier et partnerskab på vejen mod det vandløse mejeri... 6 NomiGas (Novel Microbiological Platform for Optimization of Biogas Production) SmartGrid-modul til Kolding Central Renseanlæg... 7 Waste-2-Energy Smart Grid Upgrade... 7 SALTSKYL BIO2BOOST... 8 Avanceret onlinemåling af overløbskvalitet Regn under fremtidens klima... 9 Måling af stof i overløb fra fælleskloak... 9 Ressourceeffektivisering af anlæg til opvarmning/køling af bygninger med grundvand Optimering af mikrobiologien på biologiske renseanlæg og i rådnetanke Operativ model til varsling og styring (OMOVAST) Optimerede filterskylningsprocedurer på vandværker Avanceret Energistyring af RenseAnlægget (AVERA) LaGas Næste generation af biologiske teknologier....11

3 Krüger satser på innovation Markeder over hele verden efterspørger nye vandteknologier. Krüger er en international virksomhed og har i mange år gennemført et selvstændigt udviklingsprogram, hvis resultater er omsat i bane brydende teknologier til gavn for vand- og spildevandshåndtering over hele kloden. Aktuelt har vi over 20 aktive udviklingsprojekter, og flere er på vej. Nøglen til succesrig udvikling ligger i det tætte partnerskab med danske forsyninger, industrier og universiteter. Alle bidrager ud fra deres specifikke forudsætninger og tilfører dermed projekterne de nødvendige praktiske, teoretiske og kommercielle kompetencer. På den måde når vi i mål og kommer frem til ny teknologi, som retter sig mod virkelige udfordringer ude hos kunderne og løser dem effektivt. 3

4 Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery) Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg er det hidtil mest ambitiøse udviklingsprojekt inden for dansk spildevandsteknologi. Som led i projektet opgraderes Grindsted Renseanlæg til en ny type virksomhed, hvor spildevand og husholdningsaffald er råstof for produktion af rent vand, biogas og organisk gødning. Anlægget får navnet Billund BioRefinery og skal fungere som internationalt udstillingsvindue for dansk spildevandsteknologi. Deltagere: Billund Kommune, Billund Vand A/S, Krüger A/S Fremtidens Drikkevandsforsyning Fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning er et samlet bud på de udfordringer, som forsyninger og virksomheder i branchen står overfor ved vandproduktion- og distribution. Krüger deltager i et delprojekt, hvor formålet er at udvikle intelligent realtidstolkning af vandkvalitetsmålinger med henblik på at optimere energiforbrug, drift og forsyningssikkerhed. Fyrtårnsprojektet skal bidrage til at styrke dansk teknologieksport. Deltagere: Alectia, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Grontmij, HOFOR, Ringkøbing-Skjern Forsyning, Silhorko, VandCenterSyd, Aarhus Vand og Krüger A/S Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand Spildevand fra hospitaler indeholder miljøskadelige lægemiddelrester, som ikke fjernes i den kommunale spildevandsrensning. Formålet med projektet er at udvikle et energi- og miljøeffektivt system til rensning af særligt kritiske spildevandsstrømme fra hospitaler. Systemet baseres på en teknologi, der kombinerer MBBR (Moving Bed Bio Reactor) med ozonoxidation. Deltagere: Teknologisk Institut, DTU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus og Krüger A/S Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand Ovenstående projekt peger på, at hospitalsspildevand kan renses effektivt med MBBR efterfulgt af kemisk oxidation. Men skal det ske decentralt på 4

5 hospitalerne eller på centrale renseanlæg. Projektet benchmarker strategier og teknologier og identificerer den miljømæssigt bedste og billigste løsning. Resultatet vil få betydning for valget af fremtidige løsninger i Danmark og danne grundlag for eksport. Deltagere: Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Air Liquide, Aarhus Vand, Herning Vand, Det Nye Universitetshospital, Skejby og Krüger A/S Intelligent Strategisk Kloaksanering Når danske spildevandsselskaber sanerer ledningsnettet, sker det på grundlag af et kriterium for forventet teknisk levetid. Konsekvensen er, at mange ledningsafsnit renoveres før nødvendigt, så spildevandsselskaberne ikke får tilstrækkelig fordel af fortidens investeringer. Projektet udvikler en IT-løsning, som optimerer det langsigtede udbytte ved at tage både tekniske og økonomiske hensyn. Deltagere: Artogis A/S, Sønderborg Forsyning A/S, Varde Forsyning A/S, Vejen Forsyning A/S, Kolding Spildevand A/S og Krüger A/S 5

6 Vandeffektive mejerier et partnerskab på vejen mod det vandløse mejeri Ifølge Naturstyrelsen kan danske mejerier spare procent af vandforbruget, uden at det går ud over fødevaresikkerheden. Men det kræver, at teknologien, lovgivningen og samarbejdsformerne er på plads. Projektet skal gøre det muligt at realisere potentialet, der svarer til en samlet værdi på 30 mio. kr. om året i Danmark. Globalt står fødevarebranchen i dag for 70 procent af verdens samlede vandforbrug. Nye teknologier på området åbner store eksportmuligheder. Deltagere: Arla, Them Mejeri. Thise Mejeri, Mammen Mejeri, Nørager Mejeri, Landbrug og Fødevarer, Fødevarestyrelsen, Dansk Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening, DSS, Grundfos, Kamstrup, Ecolab, Novozymes, DTU Fødevareinstituttet, DTU Miljø, CBS IKL, Vestforsyning A/S, Krüger A/S 6

7 NomiGas (Novel Microbiological Platform for Optimization of Biogas Production) Jo bedre vi kender de mikrobiologiske processer bag udviklingen af biogas, desto lettere har vi ved at gøre produktionen effektiv. Formålet med projektet er at skabe overblik på de relevante mikroorganismers arvemasse samt at finde de indikatormekanismer, der kan optimere den biologiske omsætning. Projektet understøtter regeringens mål om en væsentlig forøgelse af biogasproduktionen frem mod Deltagere: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Dansk Teknologisk Institut, Lund Universitet, Helmholtz Centre for Enviromental Research, Advanced Water Management Centre, University of Vienna, Maabjerg Bioenergi, Billund Vand, Primozone Production AB, Krüger A/S SmartGrid-modul til Kolding Central Renseanlæg Renseanlæg kan få en nøglerolle i fremtidens energiforsyning. Men det kræver en teknologi, som gør det muligt for anlæggene at anvende alternative energikilder, uden at forsyningssikkerheden svækkes. Formålet med projektet er at udvikle et SmartGrid-modul til STAR-styringen på Kolding Centralrenseanlæg, så energiforbrug og egen el-produktion følger udbuddet af vindenergi på el-nettet. Deltagere: Actility S.A., Energi Danmark A/S, Kolding Spildevand A/S, Krüger A/S Waste-2-Energy Smart Grid Upgrade Styring er nøgleordet, hvis renseanlæg skal spille en rolle i fremtidens energiforsyning. En erhvervspost.doc videreudvikler på Kolding Centralrenseanlægs kommende SmartGrid-modul, der kombinerer forsyningssikkerhed med køb og salg af el fra henholdsvis vind og biogas. Modulet er en applikation til Krügers styresystem STAR Utility Solutions og integrerer data fra onlinesensorer, radarer, vejr- og afstrømningsmodeller samt modeller for afløb og renseanlæg. Deltagere: Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Krüger A/S 7

8 SALTSKYL Belastningen af grundvandsressourcen kan mindskes betydeligt, hvis vi bliver bedre til at bruge sekundavand til formål, hvor vandkvaliteten ikke skal leve op til drikkevandskrav. Formålet med SALTSKYL-projektet er at teste mulighederne for at anvende saltholdigt grundvand til toiletskyl i den nye bydel på Nordhavn i København. Ideen ventes at mindske rentvandsforbruget med 17 procent. Deltagere: DHI, DTU Miljø, Grontmij A/S, HOFOR A/S, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, Aalborg Universitet, Krüger A/S BIO2BOOST Biologiske sandfiltre er effektive i forbindelse med produktion af drikkevand, men kan være vanskelige at aktivere. Det er en ulempe i forbindelse med indkøring af nye værker, etablering af midlertidig vandforsyning ved forsyningssvigt mv. Formålet med projektet er at udvikle mikrobielle produkter eller såkaldte starterkulturer, som gør det muligt for ikke-specialister at aktivere filtrene under kontrollerede forhold. Deltagere: GEUS, HOFOR A/S og Krüger A/S 8

9 Avanceret onlinemåling af overløbskvalitet Nye teknologier til intelligent styring gør det muligt at kontrollere overløb fra kloak i forbindelse med ekstreme nedbørssituationer. Formålet med projektet er at udvikle det bagvedliggende måleapparatur, så det bliver muligt i realtid at konstatere sammensætningen af spildevandet på et givet sted og derigennem prioritere styringen til fordel for den mindst skadelige miljøpåvirkning. Deltagere: DTU, AUC, DMI, DHI, HOFOR, BIOFOS, Aarhus Vand og Krüger A/S Regn under fremtidens klima Adgang til historiske nedbørsmålinger er afgørende for, at danske forsyninger kan opretholde afløbssystemer, som er i stand til at håndtere de aktuelle nedbørsmønstre. Projektet, der bygger på de seneste forskningsresultater, leverer metoder, regndata og beregningsstrukturer, som forsyninger og andre kan anvende til klimatilpasning af afløbssystemer. Deltagere: DHI, DTU, Greve Forsyning, Aarhus Vand og Krüger A/S Måling af stof i overløb fra fælleskloak Ændringerne i nedbørsmønstrene belaster vores afløbssystemer. Formålet med projektet er at gennemføre en række forsøg og målinger og på det grundlag etablere en software-sensor til karakterisering af overløbsvand samt en vejledning, der hjælper danske forsyningsselskaber med at beregne, måle og prioritere afstrømning og overløb fra kloaksystemer. Desuden skal det være lettere at dokumentere investeringerne i miljø og service. Deltagere: AAU, DTU, DHI, Aarhus Vand og Krüger A/S 9

10 Ressourceeffektivisering af anlæg til opvarmning/køling af bygninger med grundvand Grundvandet i Danmark kan bruges til at køle og opvarme bygninger. Sender man vandet gennem en varmeveksler i sommerhalvåret, vil det afgive kulde, gør man det samme om efteråret, vil det have modsat effekt. Formålet med projektet er at afgøre, om den efterfølgende grundvandsopvarmning, som sker i sommerhalvåret, medfører sundhedsskadelig bakterieudvikling mv. Deltagere: DTU, Enopsol ApS og Krüger A/S Optimering af mikrobiologien på biologiske renseanlæg og i rådnetanke Med 16S-amplikon-metoden er det muligt hurtigt og præcist at analysere bakteriekulturerne i aktivslamprocesserne på renseanlæg og i rådnetanke. Formålet med projektet er at undersøge, hvad der sker med bakterierne, når driften af anlægget ændres. Potentialet er blandt andet bedre rensning, mindre kemikalie- og energiforbrug, færre udgifter til slamhåndtering samt øget biogasproduktion. Deltagere: Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Viborg Spildevand A/S, Hjørring Vandselskab og Krüger A/S Operativ model til varsling og styring (OMOVAST) I dag har spildevandsanlæg i Københavnsområdet to timer til at indstille sig på et kommende regnvejr. Formålet med OMOVAST er at udvikle og demonstrere en operativ model, der kan varsle ekstreme nedbørshændelser samt angive lokalitet og udbredelse af oversvømmelser endnu tidligere og mere præcist end i dag. Deltagere: HOFOR, BIOFOS, DMI og Krüger A/S Optimerede filterskylningsprocedurer på vandværker Vandværker, der behandler jernholdigt hårdt grundvand, skal ofte udskifte filtermaterialer på grund af voksende filterkorn. I projektet opstilles parallelle forsøgsfiltre, som benyttes til at teste forskellige filteropbygninger og skylleprocedurer. Projektets formål er at optimere procedurerne for filterskylninger og dermed blandt andet forbedre drikkevandets kvalitet og effektivisere driften. Deltagere: Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. og Krüger A/S 10

11 Avanceret Energistyring af RenseAnlægget (AVERA) Med avancerede styresystemer og filtrering er det i princippet muligt at optimere udtaget af organisk stof fra biologiske renseanlæg, uden at den biologiske proces går i stå. Herved øges biogasproduktionen, mens energiforbruget til beluftning sænkes. Formålet med projektet er at teste og udvikle den styring og filterdrift, som er nødvendig for at gøre ideen interessant for forsyningerne. Deltagere: HOFOR, BIOFOS, Frederikshavn Forsyning og Krüger A/S LaGas Biologisk spildevandsbehandling er årsag til udledning af lattergas, som nedbryder ozonlaget med en effekt 300 gange større end CO2. Projektet undersøger de biologiske processer bag fænomenet. I forlængelse heraf opstiller det prognosemodeller, som forudsiger udledningen under varierende drifts- og belastningsforhold, og udvikler modforanstaltninger. Deltagere: Institut for Vand og Miljøteknologi (DTU Miljø), Institut af Kemiteknik (DTU), Syddansk Universitet Danmark, Unisense A/S BIOFOS, Veolia Water, Krüger A/S Næste generation af biologiske teknologier Membrane bioreaktorer (MBR) er en ny teknologi med store potentialer inden for spildevandsrensning. Projektet forbedrer MBR, så den kan anvendes i fuld skala. Deltagere: Alfa Laval Nakskov A/S, DTU, Grundfos Biobooster A/S, Wiens Universitet, DHI, Teknologisk Institut, Krüger A/S, Lynettefællesskabet I/S, Novozymes A/S, TU-Delf, AAU samt Aalborg, Lundtofte og Bjerregrav Renseanlæg 11

12 Krügers andele af det internationale marked for vandløsninger vokser år for år. Det skyldes, at vi hele tiden udvikler nye unikke teknologier, som løser vores kunders problemer bedre end konkurrenternes. Samtidig har vi et verdensomspændende teknisk og kommercielt netværk blandt andet gennem vores moderselskab Veolia. Kombinationen skaffer eksportindtægter og danske arbejdspladser. Udvikling er den stærkeste platform for fremtidig vækst. Leif Bentsen Direktør, Krüger Danmark Læs mere om nuværende og afsluttede udviklingsprojekter på Kontakt Markedschef Theis Nikolaj Gadegaard Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf: Maj 2014

Vandsektoren viser vejen

Vandsektoren viser vejen 2014 #01 SmartGrid omstiller renseanlæg til alternativ energi Skive sikrer drikkevand for fremtiden Morsø Forsyning vil udnytte ledig kapacitet Termisk oprensning sælger industrigrund 3 5 10 14 Vandsektoren

Læs mere

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed

Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed 2013 #02 Krüger deltager i dioxinoprensning i Danang Airport Grønlands Energiforsyning afværger trussel mod drikkevand Billund Vand bliver trækplaster 3 4 8 Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed

Læs mere

Internationale muligheder skal udnyttes

Internationale muligheder skal udnyttes 2012 #02 Halsnæs Vandforsyning eliminerer vandspild under indkøring Model peger på indsatser mod oversvømmelse Innovativt design optimerer rådnetank Kullavik Renseanlæg får robuste renseprocesser 5 6 8

Læs mere

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vores vand Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne,

Læs mere

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN Til Naturstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel N R 1 2 0 1 1 Vi tænker i vand for fremtiden Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel LEDER Leif Bentsen Vi arbejder med fremtidens vandløsninger Krüger har arbejdet

Læs mere

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA Erhvervspanelet for Grøn Omstilling INDHOLD Resume 4 Forord 8 Introduktion 10 Anbefalinger 14 Udgiver: Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, oktober

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn

Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn Fra Danmark til Vandmark Visioner fra Vandteknologiens Døgn Vandvisioner viser vejen Hver dag står 17.000 danskere op for at gå på arbejde for at producere miljørigtige vandløsninger til verdensmarkedet.

Læs mere

Fakta 2009 Vand i tal

Fakta 2009 Vand i tal Vand i tal DANVAs benchmarking og vandstatistik 2009 Vand i tal Nye udfordringer for vandsektoren Vandsektorloven er nu en realitet. Den har været længe undervejs og selvom lovens ønske om at effektivisere

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

Sekundavand i Nordhavn En forundersøgelse til strategi for alternativ vandleverance

Sekundavand i Nordhavn En forundersøgelse til strategi for alternativ vandleverance Sekundavand i Nordhavn En forundersøgelse til strategi for alternativ vandleverance Martin Rygaard Lene Alsbjørn Morten Ejsing Berit Godskesen René Hansen (DTU Miljø) (Aalborg Universitet København) (Københavns

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. vandteknologi. markedspotentiale og eksportmuligheder i vandområdet

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. vandteknologi. markedspotentiale og eksportmuligheder i vandområdet Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.2/November 12 vandteknologi VandTek 2012 Messe i Odense Congress Center fra d. 20.-23. november 3tips Vand i byer og byer i balance To projekter der skaber

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren 1 Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Udgiver: DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vandhuset Danmarksvej 26,

Læs mere

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE HOVEDRESULTATER OG FORSLAGSKATALOG FRA AXCELFUTURES ADVISORY BOARD FEBRUAR 2015 Axcelfuture har ønsket at stille skarpt på erhvervspotentialet i forsyningssektoren,

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Danmark i et globalt biobaseret samfund. vil vi være kunder eller producenter?

Danmark i et globalt biobaseret samfund. vil vi være kunder eller producenter? Danmark i et globalt biobaseret samfund vil vi være kunder eller producenter? 2 Juni 2012. Rapporten er tryk på milijørigtigt genbrugspapir 3 InDholDsfortegnelse Danmark i et globalt biobaseret samfund

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Sammenfatning af Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere