BYUDVIKLINGSPLAN FOR KØGE-EGNENS BYUDVIKLINGS OMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYUDVIKLINGSPLAN FOR KØGE-EGNENS BYUDVIKLINGS OMRÅDE"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE BYUDVIKLINGSPLAN FOR KØGE-EGNENS BYUDVIKLINGS OMRÅDE Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K Tlf.(01) J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1956

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING ß I. ARBEJDSMETODEN 7 II. EGNENS BYMÆSSIGE UDVIKLING 8 ITT. KARAKTERISTISKE LANDSKABELIGE TRÆK 12 IV. KLOAKERINGSFODHOLD 13 V. TRAFIKALE FORHOLD 15 VI. REKREATIVE INTERESSER, SOMMERBEBYGGELSE OG KOLONIHAVER, FRED- NINGSFORHOLD 17 VIL BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN 19 VIII. ZONEINDDELINGEN 23 IX. HENSTILLING VEDRØRENDE ENKELTE SÆRLIGE FORHOLD 24 INDFØJEDE PLANER: 1. Oversigt over området 6 2. Bebyggelsesarterne og landskabet Kloakforholdene og zoneplanen, aflastnings- og omkørselsvejen Friarealer, kolonihaver og fredninger Zoneforslagene for stationsbyerne 1 : FORSLAG TIL BYUDVIKLINGSPLAN FOR KØGE-EGNENS BYUDVIKLINGSOMRÅDE BILAG A. Det vedtagne zoneforslag 1 : (løst indlagt).

3 Indledning. Ved skrivelse af 22. december 1954 nedsatte boligministeriet efter indstilling af byplannævnet i medfør af 2, stk. 1, i lov om regulering af bymæssige bebyggelser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 129 af 13. april 1954, et byudviklingsudvalg for Køge-egnen, omfattende Køge købstad, Højelse og Ølsemagle sognekommuner i Roskilde amtsrådskreds, Herfølge og Lellinge sognekommuner i Præstø amtsrådskreds. Køge-egnens byudviklingsområde grænser mod nord til Jersie-Skensved kommune, der er inddraget under Københavns-egnens byudviklingsområde. Byudviklingsudvalget har følgende sammensætning: Formand: stiftamtmand Ove Larsen. Medlemmer: amtsvej inspektør I. Parbo, Roskilde, amtsvej inspektør U. Fischer-Rasmussen, Næstved, borgmester Niels Albrechtsen, Køge, stadsingeniør, cand. polyt. S. Laurentzius, Køge, sognerådsformand Sv. Petersen, Herfølge, sognerådsformand Henrik Christensen, Høj else, sognerådsformand Axel Bøttcher, Lellinge, sognerådsmedlem, smedemester Peter Rasmussen, Ølsemagle, købmand Henry Christensen, Køge, (repræsenterende grundejerinteresserne i området), og som sagkyndigt medlem uden stemmeret arkitekt, m. a. a., Sven Allan Jensen. Under arkitekt Sven Allan Jensens sygdom siden sommeren 1955 har arkitekt, in. a. a., Roy Draiby, fungeret som teknisk sekretær for udvalget. Som udvalgets juridiske sekretær har amtsfuldmægtig Ernst Venuohlt fungeret.

4

5 I. Arbejdsmetoden. Udvalget holdt sit konstituerende møde den 27. januar Efter en generaldebat om udvalgets principielle opgaver, vedtoges det at søge byudviklingsplanen udarbejdet i naturlig fortsættelse af det af samordningsudvalget for Køge og omegn udførte arbejde og i så nær forståelse med kommunalbestyrelserne som muligt. Til at optage de indledende forhandlinger med kommunalbestyrelserne om det nærmere indhold af disses forslag til en byudviklingsplan nedsatte man et arbejdsudvalg. Dette, der bestod af formanden og de to sekretærer, førte i februar og marts 1955 forhandlinger med samtlige kommunalbestyrelser. Efter at man ved disse forhandlinger havde dannet sig et foreløbigt billede af kommunalbestyrelsernes ønsker med hensyn til byggearealer og fået tilsagn om deres bistand ved den nærmere udarbejdelse af zoneforslagene, udsendte arbejdsudvalget til kommunalbestyrelserne et kortmateriale med anmodning om en a'jourføring med hensyn til udstykning og bebyggelse samt nærmere retningslinier for kommunalbestyrelsernes udarbejdelse af foreløbige zoneforslag. Disse foreløbige zoneforslag med kommentarer og oplysninger indkom i løbet af maj og juni 1955 til sekretariatet, hvor de blev samlet og bearbejdet. I udvalgets plenarmøde den 28. september 1955 forelå et zoneudkast for hele byudviklingsområdet, sammentegnet af de enkelte kommuners zoneforslag. Disse zoneforslag omfattede arealer, der for Køge købstad med forstadsbebyggelser ville betyde en mulig befolkningstilvækst på ca i inder- og mellemzoner, heraf ca i inderzonerne, og som for stationsbyernes vedkommende ville kunne rumme en tilvækst på ca i inder- og mellemzoner, heraf knapt i inderzonerne. På grundlag af en af boligministeriets kommitterede i byplansager udarbejdet redegørelse for befolkningsudviklingen inden for Køge købstad med forstadsbebyggelser måtte de udlagte boligarealer anses for noget rigelige. Arealudlæggene i kommunernes zoneforslag til industri var så betydelige, at en gennemførelse i det foreslåede omfang næppe ville være mulig. I mødet forelagdes et foreløbigt ændringsforslag, indeholdende nogen reduktion af det samlede udlæg af arealer til boligformål, ligesom visse inderzonearealer var foreslået overført til mellemzone. Endvidere var de udlagte industriarealer foreslået væsentlig reduceret. Efter at være gjort bekendt med de til grund for ændringsforslaget liggende synspunkter bemyndigede udvalget arbejdsudvalget til efter de skitserede retningslinier at PLAN 1. Oversigtskort over området. Udsnit af Geodætisk Instituts kort i mål 1: Fed kontur angiver Køgeegnens by udviklingsområde. Tynd kontur begrænser del af det københavnske bi/udviklingsområde. Sviå prikker viser kommunegrænser og store prikker amtsgrænser.

6 «s optage nærmere forhandlinger med kommunalbestyrelserne med henblik på udarbejdelsen af et endeligt zoneforslag. I et møde med byplannævnets provinsafdeling den 4. november 1955 havde nævnets medlemmer lejlighed til at besigtige byudviklingsområdet og til at blive orienteret nærmere om udvalgets hidtidige arbejde og om de principielle synspunkter, udvalget havde anlagt med hensyn til zoneinddelingen. Man har i byudviklingsudvalget anset de udtalelser, der ved denne lejlighed fremkom fra medlemmerne af byplannævnets provinsafdeling, som udtryk for en tilslutning til hovedlinierne i udvalgets hidtidige arbejde. For at sikre overensstemmelse mellem det endelige zoneforslag og andre planlæggende myndigheders arbejde i egnen er kommunernes zoneforslag og ændringsforslagene til disse drøftet såvel med vejdirektoratet som med fredningsmyndighederne. I løbet af december 1955 og januar 1956 førte arbejdsudvalget de afsluttende forhandlinger med de kommunale råd. Til brug herfor havde man på planer i stort mål opdelt og nummereret alle de arealer, som kommunalbestyrelserne i deres oprindelige forslag havde ønsket medtaget under inder- og mellemzoner, således at enkeltarealerne ved forhandlingerne kunne gennemdrøftes et for et. Over forhandlingerne blev ført protokol med hensyn til såvel den zonebetegnelse, man for hvert enkelt areal nåede til enighed om, som de omstændigheder, der havde været bestemmende for dette resultat. Man lagde under disse forhandlinger stor vægt på at nå til enighed med de pågældende kommunalbestyrelser og strakte sig så vidt, som man mente at kunne forsvare inden for rammerne af de af udvalget tiltrådte principper og under hensyn til en ligelig behandling af ensartede arealer i forskellige kommuner. På flere punkter blev det nødvendigt at fravige det omarbejdede zoneudkast, men ved en tilsvarende imødekommenhed fra kommunalbestyrelsernes side lykkedes det at opnå enighed mellem arbejdsudvalget og samtlige kommunalbestyrelser om en indstilling til byudviklingsudvalget. I et plenarmøde den 23. marts 1956 tiltrådte udvalget det samlede zoneforslag. Ved dette møde redegjorde vejingeniør Egebo, vejdirektoratet, endvidere for direktoratets synspunkter vedrørende omkørselsvejen vest for Køge. Nærværende betænkning er vedtaget i udvalgets plenarmøde den 14. maj II. Egnens bymæssige udvikling. De dele af byudviklingsområdet, der hidtil er bymæssigt bebygget, falder i to kategorier: 1). Køge købstad og forstadsbebyggelserne i tilslutning til denne langs hovedvej 2 dels mod nord i Høj else og Ølsemagle kommuner dels mod syd i Herfølge kommune og 2). de tre stationsbyer Herfølge, Lellinge og Lille Skensved. I nærværende betænkning betegner Køge bysamfund" det som 1. nævnte område. Benævnelserne Køge-egnen" og Køge-egnens byudviklingsområde" bruges ensty digt om de fem kommuner i deres helhed. Køge-egnens byudviklingsområde rummede pr. 1. juli 1955 en samlet befolkning på Heraf boede ca inden for Køge bysamfund, ca i de tre stations-

7 9 byer Herfølge, Lellinge og Lille Skensved, og ca i landsbyerne og i den spredte ]andlige bebyggelse i byudviklingsområdet iøvrigt. Køge bysamfund strækker sig i nord-sydlig retning langs med og på begge sider af hovedvej nr. 2 i en længde af ca. 8 km. I øst-vestlig retning har bebyggelsen en udstrækning på ca. 1 km. Samtidig med, at der har udviklet sig en meget langstrakt byform, er byområdets udvidelse dog sket i en vis sammenhæng, således at det kun i ringe omfang er sket, at enkelte bebyggelser er opstået uden for byområdet, at erhvervsudøvere i Køge har søgt bolig i omegnens landsbyer eller stationsbyer, eller at enkelte industrielle virksomheder har placeret sig i stationsbyerne eller helt uden for bebyggelserne. Området uden for Køge bysamfund er således overvejende et landbrugs- og skovområde. Inden for en afstand af km fra Køge by ligger købstæderne Roskilde, Ringsted og Store Heddinge. Mens Store Heddinge i et vist omfang hører til Køges erhvervsmæssige opland, er tilknytningen til de andre byer uden betydning. Til København er afstanden 38 km. I lighed med, hvad der gælder for Helsingør, og omend i mindre omfang også for Roskilde og Hillerød, har Køge bysamfund kun i ringe grad betydning som boligområde for erhvervsudøvere inden for det stor-københavnske område. I en af samfærd - selskommissionens sekretariat i 1954 foretaget undersøgelse vedrørende De nærmeste provinsbyers erhvervsmæssige tilknytning til København'"' anføres i indledningen, at Køge, i lighed med Helsingør, kun har ca. 5 pct. kortrejsende til København regnet i forhold til antallet af byens erhvervsudøvere. Det tilsvarende tal for Roskilde og Hillerød er ca. 11 pct. Samfærdselskommissionens undersøgelse medtager iøvrigt ikke Køge købstad, men begrænser arbejdet til de øvrige tre byer, idet der må kunne regnes med, at tilknytningen i hvert fald ikke er større end den mindste tilknytning for de tre byer, der omfattes af undersøgelsen". Undersøgelsen kommer for Helsingørs vedkommende til det resultat, som formentlig i praksis kan regnes at svare til forholdet for Køges vedkommende, at knap halvdelen af de kortrejsende eller knap 2 pct. af byens erhvervsudøvere har beskæftigelse i København. Grunden til Køges i erhvervsmæssig henseende selvstændige stilling uanset dens nære beliggenhed ved hovedstaden må bl. a. søges i mangelfulde trafikforbindelser områderne imellem. Det bemærkes herved, at kun ca. 10 pct. af de kortrejsende benytter togforbindelsen over Roskilde, mens de ca. 90 pct. befordres til København med rutebilen til Valby. Når Køge bysamfund alligevel igennem den sidste 30-års periode har haft en relativ vækst, der ikke alene er væsentlig større end de danske provinsbyers gennemsnit, men også er betydeligt større end den relative vækst i Roskilde, Hillerød og Helsingør, må dette tilskrives, at betydende industrier allerede fra begyndelsen af dette århundrede har placeret sig inden for Køge bysamfund, hvortil kommer Køge havns betydning for handel og omsætning, såvel i købstaden som i det store opland, havnen betjener. Medens det er en almindelig erfaring, at der, hvor en bebyggelse ligger helt ud til grænsen for et byudviklingsområde, er en tilbøjelighed til, at der opstår bebyggelse på de tilstødende arealer uden for området, har der langs Køgebugt-kysten i mange år været bebyggelse umiddelbart nord for Køge-egnen, uden at der er sket nævneværdig bebyggelse af samme art på de tilgrænsende områder af egnens nordlige dele. Grunden hertil må søges i det forhold, at bebyggelsen nord for Køge-egnen er en udpræget sommerhusbebyggelse, hvilken bebyggelsesart i almindelighed stiller andre krav til terrænets og de omgivende landskabers karakter end en helårsbebyggelse, og at

8

9 il disse krav som følge af de respektive terræners forskellighed i højere grad opfyldes nord for Køge-egnen end i dennes nordlige områder. Terrænet nord for Køge-egnen er således højereliggende, sandede strækninger med adgang til strandarealer med udmærkede badeforhold, mens kystarealerne i Køge-egnens nordlige område udgøres af lavtliggende fugtige engdrag uden bademuligheder. Bebyggelserne i Køge-egnens nordlige område omfatter udelukkende eller ganske overvejende helårsbebyggelser, og da disse i forhold til en sommerhusbebyggelse stiller helt andre krav såvel til byggemodning som til det øvrige bymæssige udstyr, og da det er sandsynligt, at sommerhusbebyggelserne, i det mindste i Jersie-Skensved og Havdrup- Solrød kommuner, i en overskuelig fremtid, på grund af en, for en omfattende helårsbebyggelse utilfredsstillende trafikbetjening, uforandret vil forblive som sommerhusbebyggelse, vil det være rimeligt fortsat at regne med den allerede bestående adskillelse af de to forskelligartede bebyggelsesområder. De enkelte bymæssige bebyggelser, der er sket inden for Ølsemagle kommunes nordlige dele, bl. a. en mindre rækkehusbebyggelse og en fabrik, er muligvis i andre henseender mindre heldige, men har ikke i denne henseende præjudiceret områdets fremtidige bebyggelse. I denne forbindelse bemærkes, at jordene på begge sider af Køgevejen i denne del af Ølsemagle kommune stort set kun med undtagelse af facadegrundene på vejens vestside, alle i grundskyldsansættelsen er vurderet som landbrugs- eller engarealer, og at der altså ikke er konstateret værdistigninger svarende til efterspørgsel af grunde til sommerhusbebyggelse. Om det byplanmæssige arbejde, der forud for by udviklingsudvalgets nedsættelse er foretaget inden for Køge-egnen, kan oplyses: Køge byråd har allerede i 1943 udarbejdet en dispositionsplan, der er godkendt af boligministeriet. Endvidere har Herfølge sogneråd påbegyndt et dispositionsplanmæssigt arbejde, mens et sådant i de øvrige kommuner er på et forberedende stadium. Til løsning af de tværkommunale byplanmæssige problemer, hovedsageligt inden for Køge bysamfund, blev der den 14. januar 1953 i medfør af byplanlovens 3 nedsat et samordningsudvalg omfattende de fem kommuner, der nu er inddraget under byudviklingsudvalgets område. Drøftelserne i samordningsudvalget førte til nedsættelsen af byudviklingsudvalget, hvorefter det videre arbejde i samordningsudvalget blev stillet i bero. De allerede foreliggende oplysninger indgik i grundlaget for byudviklingsudvalgets planlægningsarbejde. Som det fremgår heraf, har der ikke foreligget noget egentligt egnsplanmæssigt arbejde som grundlag for nærværende forslag til en by udviklingsplan. Erfaringerne under arbejdet med by udviklingsplanen har efter udvalgets mening bekræftet nødvendigheden af en sådan egnsplanlægning, men det må fremhæves, at arbejdet ikke kan anses for afsluttet med byudviklingsplanen. Dette følger umiddelbart af kravet i byreguleringslovens 6 om udarbejdelse af særlige bygningsmæssige og byplanmæssige bestemmelser for inder- og mellenizonerne, og udvalget vil for sit vedkommende anse det for ønskeligt, at kommunalbestyrelserne i forbindelse med dette planlæggende PLAN 2. Den bymæssige bebyggelses udbredelse og visse landskabelige træk. fremstillet skitsemæssigt, mål 1: Vandret skravering viser abe?;, lav boligbebyggelse og samlede udstykninger, krydsskravering etagebebyggelse og sorte flader samlede erhvervsbebyggelser. Kurverne 2,5 m, 5 m og 7,5 m er i hovedtræk angivet ved tynde linier, moser med prikker og skovgrænser med krøllet signatur.

10 12 arbejde lader udarbejde dispositionsplaner for en udvikling udover nærværende byudviklingsperiode for derved at skabe grundlag for en langsigtet byudviklingsmæssig planlægning og administration, såvel som for andre myndigheders planlægningsarbejder. III. Karakteristiske landskabelige træk. Køge-egnen som helhed karakteriseres især ved forskellen mellem den flade kystslette og det højereliggende, kuperede bagland, og mellem den skovløse nordlige og den skovrige sydlige og vestlige del. Såvel sydpå fra Køge by som nordpå fra Ølsemagle kommune er der gennem tiderne ved strømforholdene i Køge bugt aflejret sandrevler langs kysten, de såkaldte jærner", hvorved de lavtliggende strandenge er blevet afspærret. Den nordlige jærne er indtil 400 m bred og indtil 5 m høj. Der er ikke fra tidligere tid på tilsvarende måde aflejret revler ud for selve Køgeegnen. I en vis afstand fra kysten findes der dog i dag en række sandøer, som synes at være i hastig vækst, således at man nu næsten kan gå og vade fra Staunings 0" til Køge ad denne vej. Det synes ikke urimeligt at vente en sammenvoksning af ørækken inden for overskuelig tid, hvorved fladvandet bagved, som i dag er i hastig tilgroning, bliver en indsø. Eller med andre ord, at der ud for Køge-egnen fremover kan opstå en kystformation svarende til, hvad der allerede er sket nord for egnen. Den flade kystslette, som inden for Køge-egnen, mellem jærnerne, er opstået som hævet havbund, er syd for Køge å af kun ringe bredde, mens den nord for åen indtil det nordligste Ølsemagle har en bredde af 1,5 2 km. Køge vej en, med sin kotehøjde på ca. 2 m, hæver sig næsten på hele strækningen over de tilstødende arealer. Strandengene øst for vejen er så lavtliggende, at de for hovedpartens vedkommende er vandlidende og uegnede til bebyggelse. De få højereliggende partier er i dag delvis udnyttede til industribebyggelse. Kystsletten vest for vejen er som helhed noget højere beliggende end strandengene. Inden for disse arealer, i aftagende bredde nord på langs Køgevejen, er tilvæksten til det gamle Køge i hovedsagen sket. Vestligst i arealerne, foran den gamle kystskrænt, ligger der, hovedsagelig i Høj else kommune, et drag af moser og enge, hvorved den eksisterende bebyggelses fortsættelse mod vest vanskeliggøres. Umiddelbart vest for den eksisterende bebyggelse i Køge købstad ligger et landskabeligt set meget varieret og smukt område: Gammel Kjøgegårds skov og park, Køge ådal, den særprægede og skovklædte morænedannelse Køge ås nord for dalen og syd for denne, de store skovstrækninger. Sydpå langs kysten, fra købstadens grænse, findes der ved samspillet mellem skov, strand og hav, suppleret ved den parallelt med kysten løbende Tryggevælde å, områder med store naturværdier. Umiddelbart nord for Køge ås og sydvest for Køge by skyder det højereliggende land, inden for Høj else, Herfølge og Køge kommuner, sig tættere ind mod den eksisterende bebyggelse. Der er kun i ringe omfang sket bebyggelse af disse højereliggende områder.

11 13 IV. Kloakeringsforholdene. Plan 3 viser, at bebyggelserne inden for de ældre bydannelser, såvel de 3 stationsbyer som Køge købstad, er fuldt kloakerede, mens væsentlige dele af bebyggelserne inden for de nye bydannelser endnu ikke kan af vandes. Betegnelsen fuldt kloakerede" dækker over forskellige former for kloakering og betyder ikke, at kloakforholdene i alle de således betegnede områder er fuldt tilfredsstillende. For stationsbyernes vedkommende afvandes således Lille Skensved og hovedparten af Herfølge stationsby uden rensning til åbent vandløb, mens spildevandet fra mindre dele af Herfølge og fra Lellinge by renses gennem trixtank anlæg. For Køge bysamfunds vedkommende sker afvandingen hovedsageligt uden rensning til Køge Bugt. Kloaksystemet her er opbygget, efterhånden som behovet er opstået, således at udvikling af bebyggelse har medført udvidelse af kloaksystem, ofte som nye pumpeoplande under hensyn til hele områdets flade karakter. De få kloakerede områder inden for Høj else og Ølsemagle kommuner af vandes ligeledes, hvad enten det gælder boligområder eller industrianlæg, direkte til Køge Bugt. Udover de her nævnte områder er landsbyerne Svansbjerg, Åshøj, Egøje og Vedskølle i Herfølge kommune alle kloakerede. Inden for Køge-egnens bydannelser er der imidlertid nu taget skridt til forbedring af kloakforholdene. Høj else og Ølsemagle sogneråd har således udarbejdet fælles kloakprojekt med rensningsanlæg (på planen mærket med R). For dele af projektet er der afsagt foreløbig kendelse, og arbejdet står umiddelbart over for sin påbegyndelse. For industriernes vedkommende fastslår kendelsen, at sanitetsspildevandet føres til det foreslåede kloaksystem, mens det midlertidigt kan tillades, at fabrikationsspildevandet og overfladevandet afledes til Køge Bugt som hidtil, idet der dog stilles visse krav om afslamning inden afløbet til bugten. For Lille Skensved er der udarbejdet kloakprojekt med rensningsanlæg omfattende såvel inderzone- som mellemzonearealer. Projektet er færdigt til fremsendelse til landvæsenskommissionen. Herfølge sogneråd har vedtaget at udarbejde kloakprojekt med rensningsanlæg omfattende såvel den eksisterende bebyggelse som de udlagte inder- og mellemzoner. Der findes ikke større ubebyggede arealer, som er fuldt kloakerede. De arealer, for hvilke der er afsagt kendelse om kloakering, er ved beliggenhed og på anden vis præjudicerede til inddragelse til bebyggelse. De arealer, som påtænkes kloakerede, er alle beliggende i de yderste ender af kloaksystemerne, således at afgørelsen om arealernes zonemæssige placering har kunnet ske udfra en helhedsvurdering. I denne forbindelse skal nævnes, at der med Ølsemagle sogneråd ved de afsluttende forhandlinger med byudviklingsudvalgets arbejdsudvalg var fuld enighed om det ønskelige i på nuværende tidspunkt, da sognerådet står overfor at skulle løse de store kloakeringsopgaver i kommunens sydlige del, at søge at undgå dispositioner, der vil fremme et behov for kloakering af de nordligste dele af kystområdet.

12

13 15 V. Trafikale forhold. Køge bysamfund betjenes i hele sin udstrækning al: en bybus, som kører mellem Herfølge stationsby henholdsvis Hastrup villaby og Ølsemagles nordligste bebyggelser. De nordlige kommuner betjenes yderligere af rutebilforbindelsen Køge København. Med ca. 1 bus i timen i hver retning må disse rutebillinier formentlig virke bydannende, navnlig hvad angår de to nordlige kommuner. Fra Køge udgår endvidere oplandsrutebiler, som imidlertid med sine få daglige forbindelser (indtil 4) ikke kan forventes at danne baggrund for bymæssig bebyggelse. Forbindelserne med bane til Herfølge og LI. Skensved er relativt gode med 8-9 tog i hver retning. Til og fra Lellinge er der kun 6 daglige tog. Hovedvej nr. 2 er med sin store gennemgående trafik et dominerende og vanskeligt element inden for både Køge bysamfund og Herfølge stationsby. Særlig inden for Højelse og Ølsemagle kommuner kan generne ved sammenblandingen af fjerntrafik og lokaltrafik fremover blive store, idet bebyggelserne her har udviklet sig langs sideveje til hovedvejen, uden at der er sikret arealer til eller gennemført parallelvej e. Hovedvejen er således på lange strækninger i den nordlige såvel som i den sydlige del af det 8 km lange bysamfund samtidig bebyggelsernes hovedgade. Det af ministeriet for offentlige arbejder i 1951 nedsatte,,udvalg vedrørende den fremtidige udbygning af de vestlige indfaldsveje til København" (vestudvalget) afgav den 28. maj 1952 en betænkning vedrørende udbygningen af landevejsforbindelsen København Køge. I denne betænkning var en aflastningsvej til hovedvej nr. 2 skitseret liggende bag de eksisterende bebyggelser i Ølsemagle og Høj else kommuner indtil Køge Roskilde banen, hvor vejen deltes i en gren til hovedvej 2 nord for viadukten og i en gren til Ringsted Korsør. Det udtaltes i betænkningen, at den nuværende Køgevej" i dette område.,er med sin ikke ubetydelige randbebyggelse ikke helt tilfredsstillende for fjerntrafikken". Ved forhandlingerne om zoneforslagene pegedes der, navnlig fra Høj else sogneråds side, på vanskelighederne for kommunen som følge af den endnu ikke fastlagte aflastningsvej, idet en bymæssig udnyttelse af arealerne mellem den eksisterende bebyggelse og banen ville være uheldig, forinden vejen og navnlig tilslutningsanlægget var endelig bestemt. Med skrivelse af 16. november 1955 fremsendte sekretariatet såvel kommunernes zoneforslag som arbejdsudvalgets ændringsforslag til erklæring i vejdirektoratet, hvorfra man vedrørende nogle enkeltarealer udtalte, at man kunne tiltræde de zonemæssige forbehold, der var foretaget af hensyn til aflastningsvej ens uafklarede placering. Samtidig udtaltes, og vej ingeniør Egebo har senere ved udvalgets plenarmøde den 23. marts 1956 uddybet disse synspunkter, at vestudvalget ikke kunne tiltræde, at ca. 2% km af hovedvej nr. 2 i den søndre del af Køge by og ca. 200 m i Herfølge by udlægges som inderzone. Det udtaltes endvidere, at forsåvidt zoneforslagene for de pågældende områder PLAN 3. Zoneplanen, kloakforholdene og betydningsfulde vejforhold, mal 1: Itider- og mellemzoner er henholdsvis kryds- og enkeltskraverede. Kloakoplande er indrammede med fed kontur, eksisterende og projekterede rensningsanlæg er vist med henholdsvis udfyldt og åben. stor cirkel, eks. og proj. pumpeanlæg med udfyldt otj åben, lille cirkel, eks. og proj. hovedledninger med fuldt optrukken og punkteret pil, der angiver afløbsretningen. Med dobbelt punktering er vist den skitserede aflastningsvej (vestmotorvejen) og med prikker den i nærværende betænkning, side 15 omtalte mulige forlængelse af ovennævnte vejanlæg.

14

15 17 ikke kunne ændres, ville dette kunne medføre, at vejdirektoratet måtte anmode de pågældende kommuner om, ved brug af byplanlovens bestemmelser, at holde nødvendige arealer fri til en fremtidig hovedvej vest for den nuværende vej på en strækning fra et punkt syd for inderzonen i Herfølge og til et tilslutningsanlæg på vestmotorvejen, hvor denne skærer København Køgebanen, f. eks. som antydet med priksignatur på plan 3. Det er byudviklingsudvalgets opfattelse, at de foreslåede zonemæssige placeringer nærmest må betragtes som en konstatering af en allerede sket udvikling og præjudicering. Udvalget er endvidere enig i, at det ikke alene må være rigtigt, men påkrævet, at sikre en vestligere linie for hovedvejen og er indstillet på at støtte vejdirektoratets ønsker over for kommunerne med henblik på sikring af det nødvendige vejareal. Vedrørende dette spørgsmål henvises iøvrigt til udvalgets udtalelse vedrørende ønskeligheden af langsigtede dispositionsplanmæssige overvejelser (afsnittet om den bymæssige udvikling, sidste stykke). VI. Rekreative interesser, sommerbebyggelse og kolonihaver, fredningsforhold. 1 overensstemmelse med Køge byråds ønske udlægges i yderzone de kommunen tilhorende og på plan 4 med Y 1 og Y 2 angivne arealer. Vedrørende Y 1 anførte byrådet i kommentarerne til sit zoneforslag: Et af byens mest værdifulde grønne områder med badestrand, dyrskueplads, teltplads og skov. Der ønskes dog tilladelse til på området at opføre sådanne bygninger, som er ønskelige for arealets rette udnyttelse " Vedrørende Y 2 anførtes: Grønt område med badestrand, anlæg, teltplads, vandrehjem og ungdomshjem for D. U. I." 1 overensstemmelse med Ølsemagle sogneråds forslag er betydelige arealer i tie sydlige strandenge placeret i yderzone. Det må antages, at sognerådet med sit forslag tilsigter eventuelt på længere sigt at kunne udnytte de i dag ubebyggelige arealer til offentlig strandpark, eventuelt med broforbindelse til den udfor kysten liggende ø, hvor der er fuldt tilfredsstillende badeforhold. Inden for Herfølge kommune er hele kyststrækningen fredskov og fredet ved kendelse, hvorved offentligheden har fået opholdsret på en mindre del af strandarealerne, hvorfra badeforholdene iøvrigt er særdeles gode. 1 forbindelse med ovennævnte fredning sikrede Vallø stift sig ret til at opretholde 50 sommerhytter i fredskoven øst for kystvejen. Bortset herfra er der langs kysten inden for Køge-egnen næppe egnede forhold for placering af sommerboliger. Et eventuelt behov for sådanne må fortsat tilfredsstilles enten nord for egnen ved Solrød strand eller måske navnlig syd for egnen i Strøby kommune, hvortil afstanden er ringe, adgangsvejen af usædvanlig naturskønhed og badeforholdene gode. I betragtning af befolkningens gode muligheder for adgang til havet kan det PLAN 4. Rekreative muligheder og fredninger, mål 1: Udlagte rekreative arealer er vist med prikker, kolonihaver med fed kontur. Skovgrænser er angivet vied krøllet signatur, 300 m bælter om skove samt strandbyggelinien med tynde linier. Skete fredninger er krydsskraverede og fredningsinteresser enkeltskraverede.

16 18 næppe antages, at der vil blive væsentligt behov for placering af sommerhuse, endsige sommerhusarealer inden for egnen iøvrigt, f. eks. i forbindelse med skovarealerne. I Køge kommune findes to kolonihavearealer: Et permanent kolonihaveank)g (ejet af Køge kommune og fra kommunens side uopsigeligt indtil 1976) inden for det på bilag A med 9 mærkede areal (yderzone) og et areal inden for det med 4 mærkede område (mellemzone). Senest når sidstnævnte kolonihaveareal nedlægges, eventuelt i forbindelse med arealets bebyggelse, må det forventes, at der bliver behov for udlæg af arealer i yderzonen til yderligere kolonihaveformål. I intet af kolonihaveanlæggene er natteophold tilladt. Byudviklingsudvalget modtog ved skrivelse af 28. oktober 1955 to henvendelser fra Naturfredningsrådet og fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende muligheden for friholdelse af væsentlige dele af strandengene nord for Køge. Under hensyn hertil og for øvrigt i det omfang, det er muligt, i forbindelse med andre hensyn at koordinere de to myndighedsområders bestræbelser inden for egnen, afholdtes et fælles møde den 22. november 1955, hvortil de pågældende amters fredningsdommere, samt statsministeriets konsulent i fredningssager også blev indbudt. Fra fredningsmyndighedernes side konstateredes, at de foreliggende zoneforslag, med undtagelse af to mindre arealer, ikke berørte de af naturfredningslovens bestemmelser dækkede områder til sikring af skovbrynene (300 m bæltet). For de to mindre arealers vedkommende, areal 6 på bilag A i Lellinge kommune og areal 3 i Køge kommune, henstilledes det, at de blev placeret i yderzone. For begge disse arealer var der ved de endelige forhandlinger med de pågældende kommunale råd enighed om det rimelige i at imødekomme de fremsatte ønsker. Det oplystes senere vedrørende en påbegyndt udstykning østligst i Lellinge kommune (arealet mærket 8), at udstykningen var led i en større fredningsoverenskomst, hvorved store arealer nord for vejen sikredes friholdt, således at udsigten til Køge ås og ådalen bevaredes. Byudviklingsudvalget har herefter i fuld overensstemmelse med Lellinge sogneråd vedtaget at placere arealet i yderzone idet man giver tilsagn om at ville dispensere til udstykning og bebyggelse med parcelhuse. Vedrørende strandengene nord for Køge skitserede fredningsmyndighederne på basis af en af statsministeriets konsulent udarbejdet plan de offentlige interesser, der knytter sig til disse arealer: dels udsigterne fra Køge landevej over engdragene til strandøerne og Køge by (herunder henvistes bl. a. til, at disse arealer er de eneste syd for Vallensbæk mose, hvorfra udsigten til Køge bugt endnu kan sikres), dels de rekreative interesser på længere sigt for den stor-københavnske befolkning i forbindelse med strandøernes eventuelle sammenvoksning fra Staunings 0 til Køge og en eventuel tilsanding og tilgroning af de nuværende fladvandsarealer bag øerne. Det henstilledes fra fredningsmyndighedernes side, at byudviklingsudvalget ved sine afsluttende forhandlinger med de pågældende kommuner inddrog de nævnte ønsker i forbindelse med de rent byudviklingsmæssige hensyn. Det henstilledes endvidere, at de arealer, der fra Køge kommunes nordgrænse indtil Jersie-Skensved kommune ligger uden for strandbyggelinien, blev placeret i yderzone. Ved de endelige forhandlinger med de pågældende kommuner drøftedes ovennævnte henstillinger i forbindelse med andre forhold vedrørende arealerne. Det endelige zoneforslag imødekommer i hovedtrækkene ønsker om friholdelse, og fredningsmyndighederne har herefter tiltrådt forslaget.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

PARTIEL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 2

PARTIEL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 2 BETÆNKNING VEDRØRENDE PARTIEL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 2 FOR KØBENHAVNS-EGNENS BYUDVIKLINGSOMRÅDE AFGIVET DEN 2. MAJ 1951 AF DET AF BOLIGMINISTEREN DEN 6. OKTOBER 1949 NEDSATTE BYUDVIKLINGSUDVALG FOR KØBENHAVNS-EGNEN

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk ADVOKATFIRMA OLAF GORMSEN SVEN O. LARSEN JØRGEN BRO BENT KROMANN BREDGADE 33. 1260 KØBENHAVN K TLF. (01) *13 12 06 OG 13 76 06 København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk Til grundejerne I Heibergs Have,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere