BYUDVIKLINGSPLAN FOR KØGE-EGNENS BYUDVIKLINGS OMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYUDVIKLINGSPLAN FOR KØGE-EGNENS BYUDVIKLINGS OMRÅDE"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE BYUDVIKLINGSPLAN FOR KØGE-EGNENS BYUDVIKLINGS OMRÅDE Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K Tlf.(01) J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1956

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING ß I. ARBEJDSMETODEN 7 II. EGNENS BYMÆSSIGE UDVIKLING 8 ITT. KARAKTERISTISKE LANDSKABELIGE TRÆK 12 IV. KLOAKERINGSFODHOLD 13 V. TRAFIKALE FORHOLD 15 VI. REKREATIVE INTERESSER, SOMMERBEBYGGELSE OG KOLONIHAVER, FRED- NINGSFORHOLD 17 VIL BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN 19 VIII. ZONEINDDELINGEN 23 IX. HENSTILLING VEDRØRENDE ENKELTE SÆRLIGE FORHOLD 24 INDFØJEDE PLANER: 1. Oversigt over området 6 2. Bebyggelsesarterne og landskabet Kloakforholdene og zoneplanen, aflastnings- og omkørselsvejen Friarealer, kolonihaver og fredninger Zoneforslagene for stationsbyerne 1 : FORSLAG TIL BYUDVIKLINGSPLAN FOR KØGE-EGNENS BYUDVIKLINGSOMRÅDE BILAG A. Det vedtagne zoneforslag 1 : (løst indlagt).

3 Indledning. Ved skrivelse af 22. december 1954 nedsatte boligministeriet efter indstilling af byplannævnet i medfør af 2, stk. 1, i lov om regulering af bymæssige bebyggelser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 129 af 13. april 1954, et byudviklingsudvalg for Køge-egnen, omfattende Køge købstad, Højelse og Ølsemagle sognekommuner i Roskilde amtsrådskreds, Herfølge og Lellinge sognekommuner i Præstø amtsrådskreds. Køge-egnens byudviklingsområde grænser mod nord til Jersie-Skensved kommune, der er inddraget under Københavns-egnens byudviklingsområde. Byudviklingsudvalget har følgende sammensætning: Formand: stiftamtmand Ove Larsen. Medlemmer: amtsvej inspektør I. Parbo, Roskilde, amtsvej inspektør U. Fischer-Rasmussen, Næstved, borgmester Niels Albrechtsen, Køge, stadsingeniør, cand. polyt. S. Laurentzius, Køge, sognerådsformand Sv. Petersen, Herfølge, sognerådsformand Henrik Christensen, Høj else, sognerådsformand Axel Bøttcher, Lellinge, sognerådsmedlem, smedemester Peter Rasmussen, Ølsemagle, købmand Henry Christensen, Køge, (repræsenterende grundejerinteresserne i området), og som sagkyndigt medlem uden stemmeret arkitekt, m. a. a., Sven Allan Jensen. Under arkitekt Sven Allan Jensens sygdom siden sommeren 1955 har arkitekt, in. a. a., Roy Draiby, fungeret som teknisk sekretær for udvalget. Som udvalgets juridiske sekretær har amtsfuldmægtig Ernst Venuohlt fungeret.

4

5 I. Arbejdsmetoden. Udvalget holdt sit konstituerende møde den 27. januar Efter en generaldebat om udvalgets principielle opgaver, vedtoges det at søge byudviklingsplanen udarbejdet i naturlig fortsættelse af det af samordningsudvalget for Køge og omegn udførte arbejde og i så nær forståelse med kommunalbestyrelserne som muligt. Til at optage de indledende forhandlinger med kommunalbestyrelserne om det nærmere indhold af disses forslag til en byudviklingsplan nedsatte man et arbejdsudvalg. Dette, der bestod af formanden og de to sekretærer, førte i februar og marts 1955 forhandlinger med samtlige kommunalbestyrelser. Efter at man ved disse forhandlinger havde dannet sig et foreløbigt billede af kommunalbestyrelsernes ønsker med hensyn til byggearealer og fået tilsagn om deres bistand ved den nærmere udarbejdelse af zoneforslagene, udsendte arbejdsudvalget til kommunalbestyrelserne et kortmateriale med anmodning om en a'jourføring med hensyn til udstykning og bebyggelse samt nærmere retningslinier for kommunalbestyrelsernes udarbejdelse af foreløbige zoneforslag. Disse foreløbige zoneforslag med kommentarer og oplysninger indkom i løbet af maj og juni 1955 til sekretariatet, hvor de blev samlet og bearbejdet. I udvalgets plenarmøde den 28. september 1955 forelå et zoneudkast for hele byudviklingsområdet, sammentegnet af de enkelte kommuners zoneforslag. Disse zoneforslag omfattede arealer, der for Køge købstad med forstadsbebyggelser ville betyde en mulig befolkningstilvækst på ca i inder- og mellemzoner, heraf ca i inderzonerne, og som for stationsbyernes vedkommende ville kunne rumme en tilvækst på ca i inder- og mellemzoner, heraf knapt i inderzonerne. På grundlag af en af boligministeriets kommitterede i byplansager udarbejdet redegørelse for befolkningsudviklingen inden for Køge købstad med forstadsbebyggelser måtte de udlagte boligarealer anses for noget rigelige. Arealudlæggene i kommunernes zoneforslag til industri var så betydelige, at en gennemførelse i det foreslåede omfang næppe ville være mulig. I mødet forelagdes et foreløbigt ændringsforslag, indeholdende nogen reduktion af det samlede udlæg af arealer til boligformål, ligesom visse inderzonearealer var foreslået overført til mellemzone. Endvidere var de udlagte industriarealer foreslået væsentlig reduceret. Efter at være gjort bekendt med de til grund for ændringsforslaget liggende synspunkter bemyndigede udvalget arbejdsudvalget til efter de skitserede retningslinier at PLAN 1. Oversigtskort over området. Udsnit af Geodætisk Instituts kort i mål 1: Fed kontur angiver Køgeegnens by udviklingsområde. Tynd kontur begrænser del af det københavnske bi/udviklingsområde. Sviå prikker viser kommunegrænser og store prikker amtsgrænser.

6 «s optage nærmere forhandlinger med kommunalbestyrelserne med henblik på udarbejdelsen af et endeligt zoneforslag. I et møde med byplannævnets provinsafdeling den 4. november 1955 havde nævnets medlemmer lejlighed til at besigtige byudviklingsområdet og til at blive orienteret nærmere om udvalgets hidtidige arbejde og om de principielle synspunkter, udvalget havde anlagt med hensyn til zoneinddelingen. Man har i byudviklingsudvalget anset de udtalelser, der ved denne lejlighed fremkom fra medlemmerne af byplannævnets provinsafdeling, som udtryk for en tilslutning til hovedlinierne i udvalgets hidtidige arbejde. For at sikre overensstemmelse mellem det endelige zoneforslag og andre planlæggende myndigheders arbejde i egnen er kommunernes zoneforslag og ændringsforslagene til disse drøftet såvel med vejdirektoratet som med fredningsmyndighederne. I løbet af december 1955 og januar 1956 førte arbejdsudvalget de afsluttende forhandlinger med de kommunale råd. Til brug herfor havde man på planer i stort mål opdelt og nummereret alle de arealer, som kommunalbestyrelserne i deres oprindelige forslag havde ønsket medtaget under inder- og mellemzoner, således at enkeltarealerne ved forhandlingerne kunne gennemdrøftes et for et. Over forhandlingerne blev ført protokol med hensyn til såvel den zonebetegnelse, man for hvert enkelt areal nåede til enighed om, som de omstændigheder, der havde været bestemmende for dette resultat. Man lagde under disse forhandlinger stor vægt på at nå til enighed med de pågældende kommunalbestyrelser og strakte sig så vidt, som man mente at kunne forsvare inden for rammerne af de af udvalget tiltrådte principper og under hensyn til en ligelig behandling af ensartede arealer i forskellige kommuner. På flere punkter blev det nødvendigt at fravige det omarbejdede zoneudkast, men ved en tilsvarende imødekommenhed fra kommunalbestyrelsernes side lykkedes det at opnå enighed mellem arbejdsudvalget og samtlige kommunalbestyrelser om en indstilling til byudviklingsudvalget. I et plenarmøde den 23. marts 1956 tiltrådte udvalget det samlede zoneforslag. Ved dette møde redegjorde vejingeniør Egebo, vejdirektoratet, endvidere for direktoratets synspunkter vedrørende omkørselsvejen vest for Køge. Nærværende betænkning er vedtaget i udvalgets plenarmøde den 14. maj II. Egnens bymæssige udvikling. De dele af byudviklingsområdet, der hidtil er bymæssigt bebygget, falder i to kategorier: 1). Køge købstad og forstadsbebyggelserne i tilslutning til denne langs hovedvej 2 dels mod nord i Høj else og Ølsemagle kommuner dels mod syd i Herfølge kommune og 2). de tre stationsbyer Herfølge, Lellinge og Lille Skensved. I nærværende betænkning betegner Køge bysamfund" det som 1. nævnte område. Benævnelserne Køge-egnen" og Køge-egnens byudviklingsområde" bruges ensty digt om de fem kommuner i deres helhed. Køge-egnens byudviklingsområde rummede pr. 1. juli 1955 en samlet befolkning på Heraf boede ca inden for Køge bysamfund, ca i de tre stations-

7 9 byer Herfølge, Lellinge og Lille Skensved, og ca i landsbyerne og i den spredte ]andlige bebyggelse i byudviklingsområdet iøvrigt. Køge bysamfund strækker sig i nord-sydlig retning langs med og på begge sider af hovedvej nr. 2 i en længde af ca. 8 km. I øst-vestlig retning har bebyggelsen en udstrækning på ca. 1 km. Samtidig med, at der har udviklet sig en meget langstrakt byform, er byområdets udvidelse dog sket i en vis sammenhæng, således at det kun i ringe omfang er sket, at enkelte bebyggelser er opstået uden for byområdet, at erhvervsudøvere i Køge har søgt bolig i omegnens landsbyer eller stationsbyer, eller at enkelte industrielle virksomheder har placeret sig i stationsbyerne eller helt uden for bebyggelserne. Området uden for Køge bysamfund er således overvejende et landbrugs- og skovområde. Inden for en afstand af km fra Køge by ligger købstæderne Roskilde, Ringsted og Store Heddinge. Mens Store Heddinge i et vist omfang hører til Køges erhvervsmæssige opland, er tilknytningen til de andre byer uden betydning. Til København er afstanden 38 km. I lighed med, hvad der gælder for Helsingør, og omend i mindre omfang også for Roskilde og Hillerød, har Køge bysamfund kun i ringe grad betydning som boligområde for erhvervsudøvere inden for det stor-københavnske område. I en af samfærd - selskommissionens sekretariat i 1954 foretaget undersøgelse vedrørende De nærmeste provinsbyers erhvervsmæssige tilknytning til København'"' anføres i indledningen, at Køge, i lighed med Helsingør, kun har ca. 5 pct. kortrejsende til København regnet i forhold til antallet af byens erhvervsudøvere. Det tilsvarende tal for Roskilde og Hillerød er ca. 11 pct. Samfærdselskommissionens undersøgelse medtager iøvrigt ikke Køge købstad, men begrænser arbejdet til de øvrige tre byer, idet der må kunne regnes med, at tilknytningen i hvert fald ikke er større end den mindste tilknytning for de tre byer, der omfattes af undersøgelsen". Undersøgelsen kommer for Helsingørs vedkommende til det resultat, som formentlig i praksis kan regnes at svare til forholdet for Køges vedkommende, at knap halvdelen af de kortrejsende eller knap 2 pct. af byens erhvervsudøvere har beskæftigelse i København. Grunden til Køges i erhvervsmæssig henseende selvstændige stilling uanset dens nære beliggenhed ved hovedstaden må bl. a. søges i mangelfulde trafikforbindelser områderne imellem. Det bemærkes herved, at kun ca. 10 pct. af de kortrejsende benytter togforbindelsen over Roskilde, mens de ca. 90 pct. befordres til København med rutebilen til Valby. Når Køge bysamfund alligevel igennem den sidste 30-års periode har haft en relativ vækst, der ikke alene er væsentlig større end de danske provinsbyers gennemsnit, men også er betydeligt større end den relative vækst i Roskilde, Hillerød og Helsingør, må dette tilskrives, at betydende industrier allerede fra begyndelsen af dette århundrede har placeret sig inden for Køge bysamfund, hvortil kommer Køge havns betydning for handel og omsætning, såvel i købstaden som i det store opland, havnen betjener. Medens det er en almindelig erfaring, at der, hvor en bebyggelse ligger helt ud til grænsen for et byudviklingsområde, er en tilbøjelighed til, at der opstår bebyggelse på de tilstødende arealer uden for området, har der langs Køgebugt-kysten i mange år været bebyggelse umiddelbart nord for Køge-egnen, uden at der er sket nævneværdig bebyggelse af samme art på de tilgrænsende områder af egnens nordlige dele. Grunden hertil må søges i det forhold, at bebyggelsen nord for Køge-egnen er en udpræget sommerhusbebyggelse, hvilken bebyggelsesart i almindelighed stiller andre krav til terrænets og de omgivende landskabers karakter end en helårsbebyggelse, og at

8

9 il disse krav som følge af de respektive terræners forskellighed i højere grad opfyldes nord for Køge-egnen end i dennes nordlige områder. Terrænet nord for Køge-egnen er således højereliggende, sandede strækninger med adgang til strandarealer med udmærkede badeforhold, mens kystarealerne i Køge-egnens nordlige område udgøres af lavtliggende fugtige engdrag uden bademuligheder. Bebyggelserne i Køge-egnens nordlige område omfatter udelukkende eller ganske overvejende helårsbebyggelser, og da disse i forhold til en sommerhusbebyggelse stiller helt andre krav såvel til byggemodning som til det øvrige bymæssige udstyr, og da det er sandsynligt, at sommerhusbebyggelserne, i det mindste i Jersie-Skensved og Havdrup- Solrød kommuner, i en overskuelig fremtid, på grund af en, for en omfattende helårsbebyggelse utilfredsstillende trafikbetjening, uforandret vil forblive som sommerhusbebyggelse, vil det være rimeligt fortsat at regne med den allerede bestående adskillelse af de to forskelligartede bebyggelsesområder. De enkelte bymæssige bebyggelser, der er sket inden for Ølsemagle kommunes nordlige dele, bl. a. en mindre rækkehusbebyggelse og en fabrik, er muligvis i andre henseender mindre heldige, men har ikke i denne henseende præjudiceret områdets fremtidige bebyggelse. I denne forbindelse bemærkes, at jordene på begge sider af Køgevejen i denne del af Ølsemagle kommune stort set kun med undtagelse af facadegrundene på vejens vestside, alle i grundskyldsansættelsen er vurderet som landbrugs- eller engarealer, og at der altså ikke er konstateret værdistigninger svarende til efterspørgsel af grunde til sommerhusbebyggelse. Om det byplanmæssige arbejde, der forud for by udviklingsudvalgets nedsættelse er foretaget inden for Køge-egnen, kan oplyses: Køge byråd har allerede i 1943 udarbejdet en dispositionsplan, der er godkendt af boligministeriet. Endvidere har Herfølge sogneråd påbegyndt et dispositionsplanmæssigt arbejde, mens et sådant i de øvrige kommuner er på et forberedende stadium. Til løsning af de tværkommunale byplanmæssige problemer, hovedsageligt inden for Køge bysamfund, blev der den 14. januar 1953 i medfør af byplanlovens 3 nedsat et samordningsudvalg omfattende de fem kommuner, der nu er inddraget under byudviklingsudvalgets område. Drøftelserne i samordningsudvalget førte til nedsættelsen af byudviklingsudvalget, hvorefter det videre arbejde i samordningsudvalget blev stillet i bero. De allerede foreliggende oplysninger indgik i grundlaget for byudviklingsudvalgets planlægningsarbejde. Som det fremgår heraf, har der ikke foreligget noget egentligt egnsplanmæssigt arbejde som grundlag for nærværende forslag til en by udviklingsplan. Erfaringerne under arbejdet med by udviklingsplanen har efter udvalgets mening bekræftet nødvendigheden af en sådan egnsplanlægning, men det må fremhæves, at arbejdet ikke kan anses for afsluttet med byudviklingsplanen. Dette følger umiddelbart af kravet i byreguleringslovens 6 om udarbejdelse af særlige bygningsmæssige og byplanmæssige bestemmelser for inder- og mellenizonerne, og udvalget vil for sit vedkommende anse det for ønskeligt, at kommunalbestyrelserne i forbindelse med dette planlæggende PLAN 2. Den bymæssige bebyggelses udbredelse og visse landskabelige træk. fremstillet skitsemæssigt, mål 1: Vandret skravering viser abe?;, lav boligbebyggelse og samlede udstykninger, krydsskravering etagebebyggelse og sorte flader samlede erhvervsbebyggelser. Kurverne 2,5 m, 5 m og 7,5 m er i hovedtræk angivet ved tynde linier, moser med prikker og skovgrænser med krøllet signatur.

10 12 arbejde lader udarbejde dispositionsplaner for en udvikling udover nærværende byudviklingsperiode for derved at skabe grundlag for en langsigtet byudviklingsmæssig planlægning og administration, såvel som for andre myndigheders planlægningsarbejder. III. Karakteristiske landskabelige træk. Køge-egnen som helhed karakteriseres især ved forskellen mellem den flade kystslette og det højereliggende, kuperede bagland, og mellem den skovløse nordlige og den skovrige sydlige og vestlige del. Såvel sydpå fra Køge by som nordpå fra Ølsemagle kommune er der gennem tiderne ved strømforholdene i Køge bugt aflejret sandrevler langs kysten, de såkaldte jærner", hvorved de lavtliggende strandenge er blevet afspærret. Den nordlige jærne er indtil 400 m bred og indtil 5 m høj. Der er ikke fra tidligere tid på tilsvarende måde aflejret revler ud for selve Køgeegnen. I en vis afstand fra kysten findes der dog i dag en række sandøer, som synes at være i hastig vækst, således at man nu næsten kan gå og vade fra Staunings 0" til Køge ad denne vej. Det synes ikke urimeligt at vente en sammenvoksning af ørækken inden for overskuelig tid, hvorved fladvandet bagved, som i dag er i hastig tilgroning, bliver en indsø. Eller med andre ord, at der ud for Køge-egnen fremover kan opstå en kystformation svarende til, hvad der allerede er sket nord for egnen. Den flade kystslette, som inden for Køge-egnen, mellem jærnerne, er opstået som hævet havbund, er syd for Køge å af kun ringe bredde, mens den nord for åen indtil det nordligste Ølsemagle har en bredde af 1,5 2 km. Køge vej en, med sin kotehøjde på ca. 2 m, hæver sig næsten på hele strækningen over de tilstødende arealer. Strandengene øst for vejen er så lavtliggende, at de for hovedpartens vedkommende er vandlidende og uegnede til bebyggelse. De få højereliggende partier er i dag delvis udnyttede til industribebyggelse. Kystsletten vest for vejen er som helhed noget højere beliggende end strandengene. Inden for disse arealer, i aftagende bredde nord på langs Køgevejen, er tilvæksten til det gamle Køge i hovedsagen sket. Vestligst i arealerne, foran den gamle kystskrænt, ligger der, hovedsagelig i Høj else kommune, et drag af moser og enge, hvorved den eksisterende bebyggelses fortsættelse mod vest vanskeliggøres. Umiddelbart vest for den eksisterende bebyggelse i Køge købstad ligger et landskabeligt set meget varieret og smukt område: Gammel Kjøgegårds skov og park, Køge ådal, den særprægede og skovklædte morænedannelse Køge ås nord for dalen og syd for denne, de store skovstrækninger. Sydpå langs kysten, fra købstadens grænse, findes der ved samspillet mellem skov, strand og hav, suppleret ved den parallelt med kysten løbende Tryggevælde å, områder med store naturværdier. Umiddelbart nord for Køge ås og sydvest for Køge by skyder det højereliggende land, inden for Høj else, Herfølge og Køge kommuner, sig tættere ind mod den eksisterende bebyggelse. Der er kun i ringe omfang sket bebyggelse af disse højereliggende områder.

11 13 IV. Kloakeringsforholdene. Plan 3 viser, at bebyggelserne inden for de ældre bydannelser, såvel de 3 stationsbyer som Køge købstad, er fuldt kloakerede, mens væsentlige dele af bebyggelserne inden for de nye bydannelser endnu ikke kan af vandes. Betegnelsen fuldt kloakerede" dækker over forskellige former for kloakering og betyder ikke, at kloakforholdene i alle de således betegnede områder er fuldt tilfredsstillende. For stationsbyernes vedkommende afvandes således Lille Skensved og hovedparten af Herfølge stationsby uden rensning til åbent vandløb, mens spildevandet fra mindre dele af Herfølge og fra Lellinge by renses gennem trixtank anlæg. For Køge bysamfunds vedkommende sker afvandingen hovedsageligt uden rensning til Køge Bugt. Kloaksystemet her er opbygget, efterhånden som behovet er opstået, således at udvikling af bebyggelse har medført udvidelse af kloaksystem, ofte som nye pumpeoplande under hensyn til hele områdets flade karakter. De få kloakerede områder inden for Høj else og Ølsemagle kommuner af vandes ligeledes, hvad enten det gælder boligområder eller industrianlæg, direkte til Køge Bugt. Udover de her nævnte områder er landsbyerne Svansbjerg, Åshøj, Egøje og Vedskølle i Herfølge kommune alle kloakerede. Inden for Køge-egnens bydannelser er der imidlertid nu taget skridt til forbedring af kloakforholdene. Høj else og Ølsemagle sogneråd har således udarbejdet fælles kloakprojekt med rensningsanlæg (på planen mærket med R). For dele af projektet er der afsagt foreløbig kendelse, og arbejdet står umiddelbart over for sin påbegyndelse. For industriernes vedkommende fastslår kendelsen, at sanitetsspildevandet føres til det foreslåede kloaksystem, mens det midlertidigt kan tillades, at fabrikationsspildevandet og overfladevandet afledes til Køge Bugt som hidtil, idet der dog stilles visse krav om afslamning inden afløbet til bugten. For Lille Skensved er der udarbejdet kloakprojekt med rensningsanlæg omfattende såvel inderzone- som mellemzonearealer. Projektet er færdigt til fremsendelse til landvæsenskommissionen. Herfølge sogneråd har vedtaget at udarbejde kloakprojekt med rensningsanlæg omfattende såvel den eksisterende bebyggelse som de udlagte inder- og mellemzoner. Der findes ikke større ubebyggede arealer, som er fuldt kloakerede. De arealer, for hvilke der er afsagt kendelse om kloakering, er ved beliggenhed og på anden vis præjudicerede til inddragelse til bebyggelse. De arealer, som påtænkes kloakerede, er alle beliggende i de yderste ender af kloaksystemerne, således at afgørelsen om arealernes zonemæssige placering har kunnet ske udfra en helhedsvurdering. I denne forbindelse skal nævnes, at der med Ølsemagle sogneråd ved de afsluttende forhandlinger med byudviklingsudvalgets arbejdsudvalg var fuld enighed om det ønskelige i på nuværende tidspunkt, da sognerådet står overfor at skulle løse de store kloakeringsopgaver i kommunens sydlige del, at søge at undgå dispositioner, der vil fremme et behov for kloakering af de nordligste dele af kystområdet.

12

13 15 V. Trafikale forhold. Køge bysamfund betjenes i hele sin udstrækning al: en bybus, som kører mellem Herfølge stationsby henholdsvis Hastrup villaby og Ølsemagles nordligste bebyggelser. De nordlige kommuner betjenes yderligere af rutebilforbindelsen Køge København. Med ca. 1 bus i timen i hver retning må disse rutebillinier formentlig virke bydannende, navnlig hvad angår de to nordlige kommuner. Fra Køge udgår endvidere oplandsrutebiler, som imidlertid med sine få daglige forbindelser (indtil 4) ikke kan forventes at danne baggrund for bymæssig bebyggelse. Forbindelserne med bane til Herfølge og LI. Skensved er relativt gode med 8-9 tog i hver retning. Til og fra Lellinge er der kun 6 daglige tog. Hovedvej nr. 2 er med sin store gennemgående trafik et dominerende og vanskeligt element inden for både Køge bysamfund og Herfølge stationsby. Særlig inden for Højelse og Ølsemagle kommuner kan generne ved sammenblandingen af fjerntrafik og lokaltrafik fremover blive store, idet bebyggelserne her har udviklet sig langs sideveje til hovedvejen, uden at der er sikret arealer til eller gennemført parallelvej e. Hovedvejen er således på lange strækninger i den nordlige såvel som i den sydlige del af det 8 km lange bysamfund samtidig bebyggelsernes hovedgade. Det af ministeriet for offentlige arbejder i 1951 nedsatte,,udvalg vedrørende den fremtidige udbygning af de vestlige indfaldsveje til København" (vestudvalget) afgav den 28. maj 1952 en betænkning vedrørende udbygningen af landevejsforbindelsen København Køge. I denne betænkning var en aflastningsvej til hovedvej nr. 2 skitseret liggende bag de eksisterende bebyggelser i Ølsemagle og Høj else kommuner indtil Køge Roskilde banen, hvor vejen deltes i en gren til hovedvej 2 nord for viadukten og i en gren til Ringsted Korsør. Det udtaltes i betænkningen, at den nuværende Køgevej" i dette område.,er med sin ikke ubetydelige randbebyggelse ikke helt tilfredsstillende for fjerntrafikken". Ved forhandlingerne om zoneforslagene pegedes der, navnlig fra Høj else sogneråds side, på vanskelighederne for kommunen som følge af den endnu ikke fastlagte aflastningsvej, idet en bymæssig udnyttelse af arealerne mellem den eksisterende bebyggelse og banen ville være uheldig, forinden vejen og navnlig tilslutningsanlægget var endelig bestemt. Med skrivelse af 16. november 1955 fremsendte sekretariatet såvel kommunernes zoneforslag som arbejdsudvalgets ændringsforslag til erklæring i vejdirektoratet, hvorfra man vedrørende nogle enkeltarealer udtalte, at man kunne tiltræde de zonemæssige forbehold, der var foretaget af hensyn til aflastningsvej ens uafklarede placering. Samtidig udtaltes, og vej ingeniør Egebo har senere ved udvalgets plenarmøde den 23. marts 1956 uddybet disse synspunkter, at vestudvalget ikke kunne tiltræde, at ca. 2% km af hovedvej nr. 2 i den søndre del af Køge by og ca. 200 m i Herfølge by udlægges som inderzone. Det udtaltes endvidere, at forsåvidt zoneforslagene for de pågældende områder PLAN 3. Zoneplanen, kloakforholdene og betydningsfulde vejforhold, mal 1: Itider- og mellemzoner er henholdsvis kryds- og enkeltskraverede. Kloakoplande er indrammede med fed kontur, eksisterende og projekterede rensningsanlæg er vist med henholdsvis udfyldt og åben. stor cirkel, eks. og proj. pumpeanlæg med udfyldt otj åben, lille cirkel, eks. og proj. hovedledninger med fuldt optrukken og punkteret pil, der angiver afløbsretningen. Med dobbelt punktering er vist den skitserede aflastningsvej (vestmotorvejen) og med prikker den i nærværende betænkning, side 15 omtalte mulige forlængelse af ovennævnte vejanlæg.

14

15 17 ikke kunne ændres, ville dette kunne medføre, at vejdirektoratet måtte anmode de pågældende kommuner om, ved brug af byplanlovens bestemmelser, at holde nødvendige arealer fri til en fremtidig hovedvej vest for den nuværende vej på en strækning fra et punkt syd for inderzonen i Herfølge og til et tilslutningsanlæg på vestmotorvejen, hvor denne skærer København Køgebanen, f. eks. som antydet med priksignatur på plan 3. Det er byudviklingsudvalgets opfattelse, at de foreslåede zonemæssige placeringer nærmest må betragtes som en konstatering af en allerede sket udvikling og præjudicering. Udvalget er endvidere enig i, at det ikke alene må være rigtigt, men påkrævet, at sikre en vestligere linie for hovedvejen og er indstillet på at støtte vejdirektoratets ønsker over for kommunerne med henblik på sikring af det nødvendige vejareal. Vedrørende dette spørgsmål henvises iøvrigt til udvalgets udtalelse vedrørende ønskeligheden af langsigtede dispositionsplanmæssige overvejelser (afsnittet om den bymæssige udvikling, sidste stykke). VI. Rekreative interesser, sommerbebyggelse og kolonihaver, fredningsforhold. 1 overensstemmelse med Køge byråds ønske udlægges i yderzone de kommunen tilhorende og på plan 4 med Y 1 og Y 2 angivne arealer. Vedrørende Y 1 anførte byrådet i kommentarerne til sit zoneforslag: Et af byens mest værdifulde grønne områder med badestrand, dyrskueplads, teltplads og skov. Der ønskes dog tilladelse til på området at opføre sådanne bygninger, som er ønskelige for arealets rette udnyttelse " Vedrørende Y 2 anførtes: Grønt område med badestrand, anlæg, teltplads, vandrehjem og ungdomshjem for D. U. I." 1 overensstemmelse med Ølsemagle sogneråds forslag er betydelige arealer i tie sydlige strandenge placeret i yderzone. Det må antages, at sognerådet med sit forslag tilsigter eventuelt på længere sigt at kunne udnytte de i dag ubebyggelige arealer til offentlig strandpark, eventuelt med broforbindelse til den udfor kysten liggende ø, hvor der er fuldt tilfredsstillende badeforhold. Inden for Herfølge kommune er hele kyststrækningen fredskov og fredet ved kendelse, hvorved offentligheden har fået opholdsret på en mindre del af strandarealerne, hvorfra badeforholdene iøvrigt er særdeles gode. 1 forbindelse med ovennævnte fredning sikrede Vallø stift sig ret til at opretholde 50 sommerhytter i fredskoven øst for kystvejen. Bortset herfra er der langs kysten inden for Køge-egnen næppe egnede forhold for placering af sommerboliger. Et eventuelt behov for sådanne må fortsat tilfredsstilles enten nord for egnen ved Solrød strand eller måske navnlig syd for egnen i Strøby kommune, hvortil afstanden er ringe, adgangsvejen af usædvanlig naturskønhed og badeforholdene gode. I betragtning af befolkningens gode muligheder for adgang til havet kan det PLAN 4. Rekreative muligheder og fredninger, mål 1: Udlagte rekreative arealer er vist med prikker, kolonihaver med fed kontur. Skovgrænser er angivet vied krøllet signatur, 300 m bælter om skove samt strandbyggelinien med tynde linier. Skete fredninger er krydsskraverede og fredningsinteresser enkeltskraverede.

16 18 næppe antages, at der vil blive væsentligt behov for placering af sommerhuse, endsige sommerhusarealer inden for egnen iøvrigt, f. eks. i forbindelse med skovarealerne. I Køge kommune findes to kolonihavearealer: Et permanent kolonihaveank)g (ejet af Køge kommune og fra kommunens side uopsigeligt indtil 1976) inden for det på bilag A med 9 mærkede areal (yderzone) og et areal inden for det med 4 mærkede område (mellemzone). Senest når sidstnævnte kolonihaveareal nedlægges, eventuelt i forbindelse med arealets bebyggelse, må det forventes, at der bliver behov for udlæg af arealer i yderzonen til yderligere kolonihaveformål. I intet af kolonihaveanlæggene er natteophold tilladt. Byudviklingsudvalget modtog ved skrivelse af 28. oktober 1955 to henvendelser fra Naturfredningsrådet og fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende muligheden for friholdelse af væsentlige dele af strandengene nord for Køge. Under hensyn hertil og for øvrigt i det omfang, det er muligt, i forbindelse med andre hensyn at koordinere de to myndighedsområders bestræbelser inden for egnen, afholdtes et fælles møde den 22. november 1955, hvortil de pågældende amters fredningsdommere, samt statsministeriets konsulent i fredningssager også blev indbudt. Fra fredningsmyndighedernes side konstateredes, at de foreliggende zoneforslag, med undtagelse af to mindre arealer, ikke berørte de af naturfredningslovens bestemmelser dækkede områder til sikring af skovbrynene (300 m bæltet). For de to mindre arealers vedkommende, areal 6 på bilag A i Lellinge kommune og areal 3 i Køge kommune, henstilledes det, at de blev placeret i yderzone. For begge disse arealer var der ved de endelige forhandlinger med de pågældende kommunale råd enighed om det rimelige i at imødekomme de fremsatte ønsker. Det oplystes senere vedrørende en påbegyndt udstykning østligst i Lellinge kommune (arealet mærket 8), at udstykningen var led i en større fredningsoverenskomst, hvorved store arealer nord for vejen sikredes friholdt, således at udsigten til Køge ås og ådalen bevaredes. Byudviklingsudvalget har herefter i fuld overensstemmelse med Lellinge sogneråd vedtaget at placere arealet i yderzone idet man giver tilsagn om at ville dispensere til udstykning og bebyggelse med parcelhuse. Vedrørende strandengene nord for Køge skitserede fredningsmyndighederne på basis af en af statsministeriets konsulent udarbejdet plan de offentlige interesser, der knytter sig til disse arealer: dels udsigterne fra Køge landevej over engdragene til strandøerne og Køge by (herunder henvistes bl. a. til, at disse arealer er de eneste syd for Vallensbæk mose, hvorfra udsigten til Køge bugt endnu kan sikres), dels de rekreative interesser på længere sigt for den stor-københavnske befolkning i forbindelse med strandøernes eventuelle sammenvoksning fra Staunings 0 til Køge og en eventuel tilsanding og tilgroning af de nuværende fladvandsarealer bag øerne. Det henstilledes fra fredningsmyndighedernes side, at byudviklingsudvalget ved sine afsluttende forhandlinger med de pågældende kommuner inddrog de nævnte ønsker i forbindelse med de rent byudviklingsmæssige hensyn. Det henstilledes endvidere, at de arealer, der fra Køge kommunes nordgrænse indtil Jersie-Skensved kommune ligger uden for strandbyggelinien, blev placeret i yderzone. Ved de endelige forhandlinger med de pågældende kommuner drøftedes ovennævnte henstillinger i forbindelse med andre forhold vedrørende arealerne. Det endelige zoneforslag imødekommer i hovedtrækkene ønsker om friholdelse, og fredningsmyndighederne har herefter tiltrådt forslaget.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Lokalplan Boldfælleden ved stranden

Lokalplan Boldfælleden ved stranden Lokalplan 1.10 Boldfælleden ved stranden Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 110 Lokalplanens indhold Lokalplanen, der omfatter arealet begrænset af Ishøj Strandvej mod nord, Store Vejleå og kommunegrænsen

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Partiel Byplanvedtægt nr. I Tikøb kommune

Partiel Byplanvedtægt nr. I Tikøb kommune Partiel Byplanvedtægt nr. I Tikøb kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Byplanmæssige forudsætninger...3 Partiel Byplanvedtægt...5 1 - Område...6 2 - Veje og stier...6 3 - Byggelinier og hjørneafskæringer...7 4

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens realisering...3 Lokalplanens retsvirkninger...5 Tillæg nr. til Helsingør kommunes 15-rammer af nov. 1977....6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. I SAKSILD-NØLEV KOMMUNE. Orla W Bogtryk-Offsct

BYPLANVEDTÆGT nr. I SAKSILD-NØLEV KOMMUNE. Orla W Bogtryk-Offsct BYPLANVEDTÆGT nr. I I SAKSILD-NØLEV KOMMUNE Orla W Bogtryk-Offsct Byplanvedtmgt nr. 1 i Saksild-Nelev kommune Århus amt. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9.-5. 1962) fastsættes følgende

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng KØGE KOMMUNE 1989 LOKALPLAN 2-20 OPFYLDNING VED ØLBY LYNG INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE: Baggrund... side 3 Formal... 3 Indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

LOKALPLAN Værftsvej

LOKALPLAN Værftsvej LOKALPLAN 2-07.1 Værftsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-07.1 VÆRFTSVEJ Indhold: Redegørelse: Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan 2-07.1 Kortbilag Bilag

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

LING ELLER DISTRIBUERING TIL ANDEN SIDE UDEN SÆRLIG TILLADELSE AF GEODÆTISK GI COPYRIGHT. SUPPLERENDE TEMATISK INFORMATION HVAD ANGAR LOKALPLAN NR.

LING ELLER DISTRIBUERING TIL ANDEN SIDE UDEN SÆRLIG TILLADELSE AF GEODÆTISK GI COPYRIGHT. SUPPLERENDE TEMATISK INFORMATION HVAD ANGAR LOKALPLAN NR. GRUNDMATERI ALET ER GEODÆTISK INSTITUTS 4cm KORT SUPPLERENDE TEMATISK INFORMATION HVAD ANGAR LOKALPLAN NR.5 ER UDARBEJDET OG PAF0RT AF HINNERUP KOMMUNE. KORTET ER UDELUKKENDE TIL TJENST- LIG BRUG HOS OFFENTLIGE

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III Byplanvedtægt 12 Industriarealet III PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 FOR VOJENS KOMMUNE 1973 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Industriarealet etape 3. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

LOKALPLAN 14.06 for Karlslunde Skov

LOKALPLAN 14.06 for Karlslunde Skov LOKALPLAN 14.06 for Karlslunde Skov Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Greve kommune Holmeagervej

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

PARTIEL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 3

PARTIEL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 3 /(o u 2 BETÆNKNING VEDRØRENDE PARTIEL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 3 FOR KØBENHAVNS-EGNENS BYUDVIKLINGSOMRÅDE AFGIVET ULTIMO APRIL 1953 AF DET AF BOLIGMINISTEREN DEN 6. OKTOBER 1949 NEDSATTE BYUDVIKLINGSUDVALG

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE PARTIEL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 8 FOR KØBENHAVNS-EGNENS BYUDVIKLINGSOMRÅDE

BETÆNKNING VEDRØRENDE PARTIEL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 8 FOR KØBENHAVNS-EGNENS BYUDVIKLINGSOMRÅDE BETÆNKNING VEDRØRENDE PARTIEL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 8 FOR KØBENHAVNS-EGNENS BYUDVIKLINGSOMRÅDE Betænkningen omfatter: DRAGØR, STORE-MAGLEBY og TÅRNBY kommuner BETÆNKNING NR. 456 1967 Statens trykningskontor

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN.

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. BYPLANVEDTÆGT NR. 28. Skydebanevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Skydebanevej og grænsen mod Hasseris kommune. OKTOBER 1966. AALBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune.

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. oktober 2006 J. nr. NKN-1321-00022 Tidl. J.nr.: 03-132/200-0106

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere