Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak"

Transkript

1 Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig kloakering uden mulighed for modregning af tidligere anlægsbidrag til tømningsordningen, selv om et tidligere regulativ gav ret hertil Vedr. betaling af tilslutningsbidrag til offentlig kloak Som formand for Grundejerforeningen Amager Huse har du i brev af 10. februar 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden med en forespørgsel om, Halsnæs Kommune lovligt kan opkræve dele af tilslutningsbidraget to gange. Du har oplyst, at alle beboerne i landsbyen Amager Huse i 1988 betalte et tilslutningsbidrag til renseanlægget i forbindelse med indførelse af tømningsordningen for alle husstande. Beløbet var beregnet som 1/19 af det daværende tilslutningsbidrag, og beløbet ville være at modregne et kommende tilslutningsbidrag ved en senere kloakering af området. Du har endvidere oplyst, at Halsnæs Kommune har besluttet, at der skal ses bort fra disse tidligere bidrag til renseanlægget. Statsforvaltningen har nu gennemgået sagen og fundet, at vi ikke har grundlag for at udtale, at Halsnæs Kommunes beslutning om at opkræve fuldt tilslutningsbidrag af alle uden mulighed for modregning er ulovlig. Nedenfor følger kommunens udtalelse og begrundelsen for vores udtalelse. Kommunens udtalelse Halsnæs Kommune har i brev af 14. maj 2009 udtalt følgende: STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /554 SAGSBEHANDLER:JEIKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen har anmodet Halsnæs Kommune om at redegøre for, at kommunens regulativ for etablering af samletanke for regn- og spildevand og for den kommunale tømningsordning for samletanke til spildevand er i overensstemmelse med lovgivningen herom for så vidt angår ret/pligt til modregning af tidligere betalte tilslutningsbidrag.

2 I den anledning bemærkes følgende, idet redegørelsen angår såvel bestemmelserne for samletanke som bundfældningstanke, der med hensyn til modregningsadgang og tilbagebetalingsregler er enslydende. Ved brevet af 15. januar 2009 til Grundejerforeningen Amager Huse, som den 23. januar 2009 tillige er sendt til samtlige grundejere under grundejerforeningen, bekræftede Halsnæs Kommune, Spildevandsvirksomheden, at bidrag til tømningsordningen for såvel bundfældnings- som samletanke - betalt i i henhold til de nugældende regler ikke refunderes eller modregnes. Regulativet for den tømningsordning, der var gældende for den tidligere Hundested Kommune frem til den 31. december 2006, gav derimod mulighed for modregning af tidligere betalt tilslutningsbidrag hertil i bidraget til (senere) tilslutning til offentlig spildevandsledning. (Ordlyden af denne bestemmelse er gengivet i det nedenfor omtalte bilag D, side 1, afsnit "Baggrund".) I forbindelse med kommunalreformen blev regulativerne for begge tanktyper på en række områder harmoniseret med virkning fra den 1. januar De nye regulativer blev vedtaget på byrådsmødet den 5. december Essensen af de nye bestemmelser er, at den enkelte grundejer - ved kloakering efter kommunens spildevandsplan - er forpligtet til for egen regning at bortlede spildevandet gennem lukkede ledninger, når der er fremført stikledning frem til grundgrænsen og betalt tilslutningsbidrag efter kloakbetalingsvedtægtens regler. - Det er et led i beslutningen, at et eventuelt tidligere betalt tilslutningsbidrag til tømningsordning for (bundfældnings)tanke ikke refunderes eller modregnes i tilslutningsbidraget. - Kopi af begge regulativer vedlægges som bilag A (samletanke) og bilag B (bundfældningstanke). Forud for den nævnte byrådsbeslutning den 5. december 2006 anbefalede Forretningsudvalget overfor Sammenlægningsudvalget, at "Regulativer for tømningsordninger i Frederiksværk-Hundested Kommune pr. 1. januar 2007" blev vedtaget med hjemmel i det i indstillingen anførte lov- og plangrundlag. Indstillingen af 29. november 2006, der vedlægges som bilag C, indebar dels, at modregningsadgangen ophørte, dels at Hundested Kommunes opkrævning af tilslutningsbidrag ophørte med udgangen af 2006, idet disse eengangsbidrag skulle dække etablering af modtageanlæg m.v. for materiale fra tømte tanke. Modtageanlægget var fuldt ud afskrevet, da de nye regulativer blev vedtaget. SIDE 2

3 Forud for indstillingen og beslutningen om ophævelse af den daværende Hundested Kommunes bestemmelser i tidligere regulativer om modregning, havde Hundested Kommune anmodet sin eksterne rådgiver, MiljøPlan, om at undersøge, om bortfald af tilbagebetaling eller modregning ville være i overensstemmelse med lovgivningen herom. MiljøPlan har i et notat af 29. september bilag D - redegjort for Miljøstyrelsens overvejelser med hensyn til lovligheden af den påtænkte harmonisering, der bl.a. indebar ophævelse af den daværende Hundested Kommunes regel om modregning. Notatet gengiver side 1-2 Miljøstyrelsens overvejelser om nødvendig harmonisering, som følge af kommunesammenlægningerne. Der henvises især til det synspunkt, at der som udgangspunkt ikke skal ske tilbagebetaling af anlægsbidrag - opkrævet som eengangsbidrag - hvis anlægsinvesteringen er afskrevet på tidspunktet for tilslutning af de pågældende ejendomme til offentlig spildevandsledning. Kommunens rådgiver anbefalede derfor, med særlig henvisning til den af kommunalreformen nødvendiggjorte harmonisering af gældende regler, at den nye Frederiksværk-Hundested Kommune (nu: Halsnæs Kommune) ikke videreførte Hundested Kommunes regel om modregning efter den 1. januar Det bemærkes, at det fortsat er Halsnæs Kommunes opfattelse, at de af byrådet den 5. december 2006 vedtagne regulativer er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder at de sammenlagte kommuner har været berettiget til at ændre regulativerne, jfr. i det hele kapitel 15 i Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 med senere ændringer (spildevandsbekendtgørelsen). Ændringen berører rettelig cirka 600 ejendomme i alt, ikke som anført i indstillingen (bilag C) cirka 400 ejendomme. I indstillingen til Sammenlægningsudvalget (side 2 midt) er berørt den mulighed, at spørgsmålet kan forventes indbragt for domstolene. Det kan oplyses, at retssag(er) ikke er anlagt eller bebudet anlagt, hverken af grundejerforeningen eller andre grundejere. Det fremgår af bilag til kommunens udtalelse, at kommunen telefonisk har kontaktet Miljøstyrelsen, som ikke mener, at spørgsmålet kan besvares klart og entydigt. Miljøstyrelsen har anført, at kommunesammenlægningerne nødvendiggør harmonisering af anvendelsen af visse regler, og det skal så vidt muligt ske under iagttagelse af SIDE 3

4 forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger, men lighedsgrundsætningerne vil ikke kunne efterleves i fuldt omfang på grund af flere kommuners specielle regler. Miljøstyrelsen henviste til Miljøstyrelsens 2001-vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvor hovedsynspunktet er, at der som udgangspunkt ikke skal ske tilbagebetaling af en del af et eventuelt opkrævet anlægsbidrag, hvis det er opkrævet som et engangsbidrag. Miljøstyrelsen bemærkede, at kommunalbestyrelsen på ethvert tidspunkt kan ændre regulativbestemmelserne efter reglerne i lovgivningen. Dine bemærkninger Du har i brev af 17. juni 2009 bl.a. anført, at der blandt dine medlemmer er fuld forståelse for, at driften af de to tidligere kommuner må samkøres og harmoniseres o.s.v., men at dette ikke kan retfærdiggøre, at man opkræver det samme beløb to gange, og tilmed har ladet tilfældigheden råde over hvem der skal betale én gang, og hvem der skal betale to gange, afhængig af, om man er kloakeret før eller efter Du har endvidere anført følgende: Det fremgår endvidere af indstillingen, at Miljøministeriet ikke kan angive juridisk holdbare anvisninger for sagen, og at indstilling og beslutning er truffet på baggrund af en telefonisk meningsudveksling med en medarbejder i Miljøministeriet. Det har således været op til kommunen at afgøre, hvordan man ville sammenskrive kloakbetalingsregulativet. Det oplyses endvidere, at man kan forvente et sagsanlæg på beslutningen. Man ser heraf, at beslutningsgrundlaget er tvivlsomt, en tvivl der må underbygge påstanden om, at en kommune i et demokratisk samfund ikke kan kræve betaling for en vare to gange. Det skal endelig nævnes, at Miljøstyrelsen anbefalede ikke at opkræve tilslutningsbidrag til tømningsordningen for ejendomme der på investeringsplanen stod foran kloakering indenfor de nærmeste år. Desuagtet har man foretaget denne opkrævning. Til brug for sagens behandling har statsforvaltningen telefonisk kontaktet Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen oplyste, at der ikke er udfærdiget overgangsregler vedrørende de omhandlede forhold i forbindelse med kommunalreformen. SIDE 4

5 Miljøstyrelsen anførte, at det var nødvendigt at lave en harmonisering, når to kommuner skulle lægges sammen, og efter styrelsens opfattelse var det ikke et problem, at man ikke længere kunne modregne betalte anlægsbidrag til tømningsordninger, når bidragene var betalt for 20 år siden og fuldt ud afskrevet. Borgerne har i en sådan situation fået en anlægsinvestering for bidraget, og nu er det noget nyt nemlig offentlig kloakering, som der skal betales til. Det kunne måske være tvivlsomt, hvis der var betalt et anlægsbidrag for få år siden, som ikke var afskrevet. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov1. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres fælles bortskaffelse af spildevand eller humane affaldsprodukter fra samletanke m.v. og en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. 44, stk. 1 og 45, stk. 1 i spildevandbekendtgørelsen 2. Tømningsordninger administreres og forestås af kommunalbestyrelsen, og forskrifter for tømningsordninger fastsættes i tømningsregulativer, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen, jf. 48, stk. 1 og 2 i spildevandbekendtgørelsen. Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg, pålignes et standardtilslutningsbidrag. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg, jf. 2, stk. 1 i lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. 3. Følgende fremgår af Miljøstyrelsens 2001-vejledning om betalingsregler ved kloakering af ejendomme omfattet af en tømningsordning: 8.1 Bidrag til obligatoriske tømningsordninger 1 Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni Lovbekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999, nugældende lovbekendtgørelse nr af 1. december Lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 SIDE 5

6 En obligatorisk tømningsordning skal økonomisk hvile i sig selv. Det vil sige, at de bidrag, der opkræves hos brugerne af ordningen, skal svare til de omkostninger, der er forbundet med etablering og drift af den pågældende ordning. En tømningsordning for bundfældningstanke og en tømningsordning for samletanke skal således hver for sig hvile i sig selv. Der kan opkræves såvel anlægs- som driftsbidrag til en tømningsordning. Anlægsbidrag finansierer de anlægsudgifter, der er forbundet med den pågældende tømningsordning, ligesom driftsbidrag finansierer de driftsudgifter, der er forbundet med ordningen. Anlægsbidrag kan kun opkræves, hvis kommunen kan dokumentere, at der til brug for tømningsordningen er foretaget anlægsinvesteringer. Der kan således kun opkræves anlægsbidrag til finansiering af investeringer i renseanlæg i det omfang, der etableres særlige modtageanlæg, eller hvis et renseanlæg udbygges med ekstra kapacitet til behandling af produktet fra den pågældende tømningsordning, alternativt at der ved nyopførelse af et renseanlæg afsættes kapacitet til behandling af produktet fra tømningsordningen. Anlægsbidrag kan endvidere opkræves til finansiering af køb af slamsuger. Det anbefales at opkræve bidrag til dækning af en tømningsordnings anlægsinvesteringer som årlige bidrag over en årrække, men anlægsbidraget kan også opkræves som et engangsbidrag. Det vil dog være mest hensigtsmæssigt at opkræve bidragene som årlige bidrag, således at kommunen ikke kommer i den situation, at der til tømningsordningen er opkrævet anlægsbidrag svarende til mere end der er afskrevet, i tilfælde af at de berørte ejendomme senere kloakeres Tilbagebetaling af bidrag til en tømningsordning ved kloakering af ejendomme omfattet af en tømningsordning Hvis der er opkrævet anlægsbidrag til dækning af anlægsinvesteringer, der er forbundet med en tømningsordning, må det normalt antages, at disse anlægsinvesteringer er afskrevet på tidspunktet for kloakering af ejendommene, da kommunens planlægning bør være langsigtet. Der bør derfor som udgangspunkt ikke ske tilbagebetaling af en del af et eventuelt opkrævet anlægsbidrag, hvis dette er opkrævet som et engangsbidrag. SIDE 6

7 Vi skal indledningsvis bemærke, at kommunen har hjemmel i ovennævnte regler til at opkræve et tilslutningsbidrag i forbindelse med en kloakering, jf. betalingslovens 2, stk. 1. Kommunen har endvidere hjemmel til at udfærdige regulativer for bundfældningstanke og samletanke og at ændre disse regulativer i overensstemmelse med lovgivningen herom. Ifølge vejledningen er udgangspunktet, at der ikke skal ske tilbagebetaling af betalte anlægsbidrag. Statsforvaltningen finder derfor ikke grundlag for at udtale, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med ovennævnte regler ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag til offentlig spildevandsledning uden modregning af tidligere betalte bidrag til tømningsordningen for såvel bundfældnings- som samletanke betalt i Vi har herved lagt vægt på, at kommunen først nu kloakerer det pågældende område, så beboerne ikke tidligere har betalt hel eller delvis tilslutningsbidrag til det offentlige spildevandsanlæg. Dette gælder også medlemmerne af Grundejerforeningen Amager Huse, som tidligere alene har betalt et anlægsbidrag til etablering af modtageanlæg m.v. for materiale fra tømte tanke. Vi har endvidere lagt vægt på, at dette anlægsbidrag blev betalt i 1988 og at modtageanlægget var fuldt ud afskrevet, da de nye regulativer blev vedtaget. Vi har tillige lagt vægt på, at ifølge Miljøstyrelsens ovenfor citerede vejledning, er det udgangspunktet, at der ikke bør ske tilbagebetaling af en del af et eventuelt opkrævet anlægsbidrag til dækning af anlægsinvesteringer, der er forbundet med en tømningsordning, da det normalt må antages, at disse anlægsinvesteringer er afskrevet på tidspunktet for kloakering af ejendommene. Endelig skal vi bemærke, at efter vores opfattelse er kommunens begrundelse for ændringen saglig, idet ændringen er sket for at harmonisere reglerne for de to sammenlagte kommuner. Vi foretager os herefter ikke yderligere i anledning af din henvendelse. Sagen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside. Med venlig hilsen SIDE 7

8 Lone Birgitte Christensen kontorchef/ Jette Eikrem fuldmægtig SIDE 8

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere