AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI"

Transkript

1 AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 2 UDGIVELSESDATO 17 August 2012 UDARBEJDET MOV, MENG, NAKA, ABH, MSJ KONTROLLERET MSJ GODKENDT ABH

4

5 SKYBRUDSPLAN, DEL 1 5 INDHOLD 1 Baggrund 7 2 Resume Konkluderende resume Underbyggende resume 11 3 Konsekvenser og indgrebsmuligheder Metoder og forudsætninger Undersøgte oversvømmelsessituationer Undersøgte løsningsmuligheder 20 4 Samfundsøkonomiske vurderinger Kan det samfundsøkonomisk betale sig at klimatilpasse? Omkostningseffektivitet af kloak og højvandslukker Fælles løsning - kloak/skybrud - break even, Kun København Fælles løsning - kloak/skybrud - break even, Både Frederiksberg og København 32 5 Budgetøkonomiske konsekvenser for de enkelte aktører Finansiering skybrudstiltag 36 6 Serviceniveau for skybrudssikring 40 7 Overordnede vandveje 44 8 Rækkefølgen af indsatsen 49

6

7 SKYBRUDSPLAN, DEL Baggrund Klimatilpasningsplanen for Københavns Kommune og de seneste års meget kraftige regnskyl med store oversvømmelser har vist at der er et stort behov for en skybrudsplan. Denne plan skal indeholde retningslinjer for hvordan man bedst muligt sikrer sig til et acceptabelt niveau mod oversvømmelsesskade og gener fra ekstreme vejrsituationer. Til brug for budgetlægningen og fastlæggelse af fremtidens beskyttelsesniveau er COWI blevet bedt om at belyse konsekvenserne af forskellige ekstrem regn og mulighederne for at sikre byen til forskellige beskyttelsesniveauer. Tekniske og økonomiske beregninger skal indikere hvor stor en økonomisk belastning det vil være samfundsøkonomisk, og for forskellige brugergrupper, at sikre sig. Endvidere skal det vurderes om det kan betale sig at skybrudssikre, frem for at lade stå til eller kun sikre sig mod skader ved de mest hyppige regn. Beregningerne tager udgangspunkt i de beregninger som dannede grundlag for klimatilpasningsplanen og er suppleret med beregninger for den regn der faldt d 2. juli 2011 samt mere budgetøkonomiske beregninger og mere specifikke forslag til indgrebsmuligheder. En væsentlig ændring i de økonomiske forudsætninger i forhold til klimatilpasningsplanen er at klimatilpasningsaktiviteterne nu regnes gennemført i løbet af 20 år og ikke i løbet af 30 år som tidligere forudsat. I fortsættelse af ovenstående er tilsvarende beregninger for Frederiksberg Kommune inddraget i den overordnede skybrudsplanlægning, idet bortledningen af vand fra området må ses som et hele og ikke isoleret indenfor de administrative grænser. Der er således opstillet en samlet overordnet strategi for hele området, med angivelse af hvilken vej vandet skal bortledes når det rigtig bryder løs, hvilke principper der kan tages i anvendelse, hvilke områder der bidrager med regn til de enkelte vandveje samt en overordnet prioritering for gennemførelsen af skybrudsplanen og den fælles overordnede strategi for de to kommuners skybrudshåndtering. Der er endvidere taget hensyn til vand som strømmer til fra de omkringliggende kommuner.

8 8 SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI 2 Resume 2.1 Konkluderende resume For at vurdere konsekvenser af skybrud og mulige løsninger som kan begrænse skader og gener fra skybrud, er der set meget detaljeret på den fysiske udbredelse og dynamik i fire udvalgte ekstreme regn. For hver regn er de økonomiske konsekvenser af oversvømmelserne beregnet, dels hvis der ikke gøres noget og dels hvis der ved forskellige metoder sikres op til et niveau, svarende til hver af de undersøgte regn. De undersøgte regn og sikringsniveauer er: Ikke rentabelt isoleret set. Rentabelt ved en fælles løsning. regn Hyppighed i 2010 Hvert XX år Hyppighed i 2110 Hvert XX år Maksimal intensitet (i 1 min ved en 8 timers regn) µm/s Maksimal intensitet (i 1 time ved en 8 timers regn) mm/time 1 20 år 5,5 år år 20 år år 100 år * 2000 år 400 år *) Svarer til regnen d 2. juli 2011 Tabel 2.1 Nøgletal for de undersøgte ekstreme regn og sikringsniveauer for skybrud. Analysen viser at det for Københavns Kommune alene giver et samfundsøkonomisk tab på 2-6 mia. kr. at gennemføre skybrudssikring, hvis kloakken allerede er fuldt opgraderet til kun at blive overbelastet én gang hvert 10 år og alle ejendomme har installeret højvandslukker for at undgå at kloakvand stuver op i kældre. Det er forudsat at det under skybrud kan accepteres at der står op til 15 cm vand på vejene. Se Tabel 2.2. At opgradere kloakken alene, giver også et samfundsøkonomisk tab, hvorfor det er nærliggende at søge en fælles løsning for kloak og skybrud. Analysen viser for København Kommune alene at det vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 0,3-1,6 mia.kr. at skybrudssikre, hvis der kan findes en fælles løsning, hvor skybrudssikringen også kan bruges til aflastning af kloaksystemet for en del af regnvandet ved de hyppigere regnskyl. Derved kan en del af udbygningen af

9 SKYBRUDSPLAN, DEL 1 9 kloaksystemet spares eller helt undgås. Ses på et samlet system for København og Frederiksberg kommuner bliver gevinsten lidt større, nemlig mellem 0,7 og 2,1 mia. kr. ved anvendelse af samme integrerede princip. Bedst økonomi ved sikring mod en 100- års regn. Den største gevinst ved en sådan fælles løsning, fås ved en skybrudssikring op til en regnmængde svarende til et 100 års regnskyl i 2110 (57 mm på en time) mens der kun er en mindre nettogevinst, hvis man alene sikrer sig mod et 20 års regnskyl eller helt op til et skybrud som det d 2. juli Se Tabel 2.3 som gælder for Københavns Kommune alene og se Figur 2.1 der grafisk viser den tilsvarende samlede analyse for Frederiksberg og Københavns kommuner (tiltag til skybrud er dog kun vist for København) Mia kr Gentagelsesperiode (år) Tiltag til Skybrud Nettogevinst Skadesomkostninger efter tiltag Figur 2.1 Nutidsværdi af samfundsøkonomisk nettogevinst ved skybrudssikring til forskellige niveauer i København og Frederiksberg kommuner. Tiltag til skybrud er kun vist for København.. I de økonomiske vurderinger er medtaget direkte økonomiske konsekvenser, mens der ikke er inddraget værdien af øget herlighedsværdi fra åbning og begrønning af byen, sundhedsmæssige aspekter og lignende da de er stort set ligeværdige for de undersøgte principløsninger. Konklusion og Skybrudsplan: Det økonomisk mest fordelagtige, vurderes at være en klimatilpasning, hvor skybrudssikringen koordineres med tilpasningen af kloaksystemet, så der opnås en synergieffekt og dobbelt udnyttelse og udbytte af skybrudsanlæggene. Mest optimalt synes at være en kombineret sikring med overfladeafstrømning og transporttunneler op til en 100 års regn i 2110 og en acceptabel vanddybde på 10 cm under et skybrud af denne størrelse. Undersøgelsen har dog vist at der er meget store lokale forskelle, idet økonomien primært "vælter" for skybrudssikringen, fordi der er områder som det er meget vanskeligt/omkostningsfuldt at sikre. Mere detaljerede undersøgelser med inddragelse af Frederiksberg Kommune har vist at gevinsten bliver større, hvis kommunerne gennemfører en fælles strategi for håndteringen af skybrud. Der er derfor opstillet et forslag til overordnede vandveje

10 10 SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI og oplande for de to kommuner, så håndteringen af skybrud kan koordineres og styres så der samlet set opnås den størst mulige synergi, både mht. selve skybrudssikringen, men også for grønne-blå klimakorridorer, grøn byudvikling, udbygningstakst mv. Pris: 8 mia. kr. i alt. 4,2 mia. til skybrud Start med indre by Figur 2.2 viser strategien for det overordne system til håndtering af skybrud op til en 100-års-regn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Anlægsinvesteringerne til det samlede skybrudssystem, inklusive de ekstra foranstaltninger til aflastning af kloakken, er anslået til ca. 8 mia. kr. og vil medføre en drifts og vedligeholdelsesomkostning på ca mio. kr. om året. Ses alene på skybrudsrelaterede anlægsinvesteringer i København vil disse udgøre ca. 4.2 mia. kr., hvilket giver ca. 2,6 mia. kr. i nutidsværdi, hvis der regnes med en diskonteringsrate på 4,9 % og en jævn investering over 20 år. De højst prioriterede områder, vurderet ud fra størst gennemsnitlig reduktion af økonomisk risiko og praktisk gennemførelse, er områderne Indre by, Østerbro, Vesterbro, Ladegårdsåen og Sluseholmen.

11 SKYBRUDSPLAN, DEL 1 11 Figur 2.2 Overordnede vandveje for skybrudssikring samt tilhørende afstrømningsområder. Blå linjer viser mulige åbne afledningssystemer mens røde viser de skybrudstunneler det vurderes nødvendigt at etablere for at sikre bortledningen fra særligt kritiske områder. Blå linjer viser åbne eller lukkede systemer som leder skybrudsvand frem til hovedvandvejene. Kombineret løsning er økonomisk mest attraktiv. 2.2 Underbyggende resume Der er undersøgt to principielt forskellige skybrudssikringer. En kombineret løsning med overfladeafvanding og opsamlingstunneler er økonomisk mere attraktiv end en løsning hvor der alene satses på bortledning af vandet på overfladen via store kanaler og lignende.

12 12 SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI Begge løsninger indeholder bortledning og opsamling af så meget vand som muligt på overfladen ved hjælp af veje, grøfter, kanaler og grønne anlæg, så der ikke optræder vand i større dybde en 15 cm de steder hvor det vil kunne gøre skade. Ejendomme må så selv sikre sig mod vanddybder på gaden op til 15 cm, eller mere, hvis de ønsker en højere sikkerhed end det sikringsniveau kommunen vælger eller de har kælderskakter, lyskasser eller lignende som ligger lavere end 15 cm over terræn. Ved den ene løsning søges alt vand fra opsamlingsområderne ledt til havet på overfladen via store kanaler, parkanlæg, åbne vandløb og lignende, mens den anden løsning er en kombineret løsning hvor vandet fra opsamlingsområderne ledes til havet ved hjælp af borede tunneler under byen til havet. De to undersøgte principløsninger omfatter således en løsning hvor afledningen søges løst ved afledning og magasinering på overfladen alene og en kombineret løsning, hvor så meget vand som muligt ledes på overfladen til centrale opsamlingspunkter, hvorfra tunneler kan føre regnvandet til havet, søer eller vandløb. Opsamlings/magasineringssystemer i delområderne: Transport/magasineringssystemer for større mængder vand mod havet:

13 SKYBRUDSPLAN, DEL 1 13 Figur 2.3 Principløsninger som gennemføres for hele kommunen hvor der for en given ekstrem regn vil stå mere end 15 cm vand. 1) Afledning og magasinering på overfladen alene og 2) Kombineret afledning; først på overfladen og senere i tunneler der kan fører vandet til havet. Det er i grundberegningerne forudsat at kloaksystemet er opgraderet og tilpasset klimaændringerne så servicemålet er opfyldt til enhver tid og at alle ejendomme med kældre har installeret højvandslukke for at undgå tilbagestuvning af kloakvand til kældre. Omkostninger til kloak og højvandslukke er ikke med i omkostningerne til "skybrudsaktiviteter". Løsningerne gennemføres for alle kritiske områder i kommunerne; - ikke kun der hvor der er lette løsninger, men også hvor det forekommer umuligt ud fra de topografiske forhold. Ses over 100 år. Investerer i 20 år. Alle omkostninger og sammenligninger er opgjort som samfundsøkonomi og set over en 100 års periode, hvor løsningerne regnes gennemført i løbet af de første 20 år.

14 14 SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI Sikringsniveau Hver XX år/ i år, Gevinst af indsats Anlægs- og driftsomkostning Nettogevinst Anlægs- og driftsomkostning Nettogevinst (intensitet i mm pr time) Overflade løsning Overflade løsning Kombi løsning Kombiløsning 20/2010 (28 mm/t) /2010, 20/2110 (41 mm/t) 1,2 4,2-2,9 3,2-2,0 100/2110 (57 mm/t) 2,1 6,4-4,3 4,7-2,5 2. juli 2011 (93mm/t) 2,3 8,2-5,9 5,5-3,2 Skybrudssikring giver ikke en gevinst Fælles løsning bedst Tabel 2.2 Københavns Kommune. Nutidsværdi af de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved tiltag set over en 100 års periode, nutidsværdi, mia. kr. Der er samfundsmæssigt ikke nogen direkte økonomisk gevinst ved at investere i skybrudssikring, hvis kloaksystemet er helt opgraderet og alle ejendomme har installeret højvandslukke i deres stikledning. Løsningen med kombineret afledning på overfladen og i tunneler er økonomisk mere attraktiv end en løsning hvor alt vandet skal bortledes på overfladen. Udvikler hyppigheden af ekstreme regn sig meget hurtigere end hidtil antaget kan der evt. opnås en gevinst, ligesom der i ovenstående kun er medtaget de direkte økonomiske gevinster. Vælges i stedet at se på en samlet fælles løsning for kloak og skybrudsaktiviteter, findes at en fælles løsning, hvor skybrudssikringen laves lidt større, så den også kan bruges til at bortlede nogle af de hyppigere regn, giver en stor nettogevinst. Dette skyldes at opgraderingen af kloakkens regnvandssystem kan begrænses eller helt udelades, fordi skybrudsrørene og kanalerne udnyttes dobbelt - både til at aflaste kloakken under meget kraftig regn og til hindring af skader ved skybrud. Sikringsniveau Hver XX år/ i år, Gevinst ved indsats Anlægsomkostning ved udvidet fælles Kombi løsning Nettogevinst ved udvidet fælles Kombi løsning (intensitet i mm pr time) 20/2010 (28 mm/t) /2010, 20/2110 (41 mm/t) 7,9 7,6 0,4 100/2110 (57 mm/t) 9,6 8,0 1,6 2. juli 2011 (93mm/t) 9,8 9,5 0,3 Kombineret fælles løsning til 100 års regn i 2110 giver størst gevinst Tabel 2.3 Københavns Kommune. Nutidsværdi af de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved den kombinerede løsning udvidet til også at aflaste kloakken (med højvandslukker, men uden kloakopgradering, idet opgraderingen sker ved at skybrudsanlæggene aflaster kloakken for regnvand) set over en 100 års periode, nutidsværdi, mia. kr. For Københavns Kommune isoleret set er der en særlig stor nettogevinst ved at sikre op til en 100 års regn i 2110, mens der reelt kun er balance ved sikring op til en 20 års regn i 2110 eller helt op til en regn svarende til 2. juli regnen. En mere overordnet vurdering af andre regn end ovenstående, bekræfter at optimum eller break-even ligger omkring en 100 års regn (57 mm/t).

15 SKYBRUDSPLAN, DEL 1 15 Frederiksberg og København om fælles løsning Skat eller takst? Vurderinger af en samlet løsning for Frederiksberg og Københavns kommuner viser tilsvarende at det er regn i denne størrelsesorden, der giver den største nettogevinst af fælles skybrudssikring og kloakaflastning. Gevinsten øges væsentligt ved at kommunerne går sammen om en fælles strategi. Investeringsforløbet og prioriteringen af udførelsen af skybrudssikring i de enkelte områder har væsentlig indflydelse på, hvor stor en gevinst der kan opnås. Ved grønne overfladeanlæg ligger en stor del af den økonomiske byrde på kommunen og ved kanal, rør og tunnelanlæg ligger den største økonomiske byrde på forsyningen, hvis de bebudede lovændringer om forsyningens kompetencer til at inddrage skybrudsaktiviteter gennemføres. Dette giver stor forskel i finansieringsformen og balancen mellem det skattefinansierede og det takstfinansierede område. Lånefinansieringen vil dog blive nogenlunde den samme uanset om lånene skal optages af kommunen eller forsyningen (hvis vandsektorloven ændres som forventet). Regn: 100/2010, 20/2110 (41 mm/t) 100/2110 (57 mm/t) 2. juli 2011 (93mm/t) Aktør: Kommune Forsyning Kommune Forsyning Kommune Forsyning Overfladetiltag alene Anlæg Drift Kombination (overflade/tunnel) Anlæg Drift Tabel 2.4 Københavns Kommune alene. Fordeling af drift og anlæg i faktorpriser, nutidsværdi, mio. kr. Investeringsforløbet er i Tabel 2.5 givet som eksempel for den kombinerede løsning for sikring op til en 100 års regn i2110, hvor skybrudsanlæggene også er disponeret for at modtage regnvand ved hyppigere regnskyl, så udbygningen af kloaksystemet kan begrænses eller udelades fordi kanal- og tunnelsystemet tager en del af det regnvand, der ellers ville være ført til kloakken. Lav rente, 3% og Kort tilbagebetaling 30 år Høj rente, 4% og Lang tilbagebetaling 50 år Kommune Forsyning Kommune Forsyning Tabel 2.5 Københavns Kommune alene. Fordeling af årlig ydelse mellem kommune og forsyning for en kombineret løsning med fælles udnyttelse af skybrudsanlæggene som er dimensioneret for en 100 års regn i 2100 (den løsning der giver størst gevinst) Note: Faktorpriser og diskonteringsrate på 4,9 for serielån. Ydelse i løbende priser med afdrag og rentebetaling i året efter låntagning.

16 16 SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI 3 Konsekvenser og indgrebsmuligheder Kun skybrud "Kloakomkostninger" er ikke medtaget 3.1 Metoder og forudsætninger Denne undersøgelse omfatter alene vurderinger af konsekvenser af ekstreme regnsituationer, populært kaldet skybrud, som ligger ud over de regnsituationer kloaksystemet skal kunne håndtere i henhold til spildevandsplanen. Der er således ikke medregnet tekniske eller økonomiske konsekvensvurderinger af hvordan kloaksystemet løbende skal udbygges, så det til enhver tid kan opfylde det serviceniveau, der er fastsat i spildevandsplanen - også når regnen bliver mere intensiv pga. klimaændringerne. Det er i det efterfølgende forudsat at kloaksystemet løbende udbygges/aflastes så det nugældende serviceniveau opretholdes. Endvidere er det forudsat at ejendomme med kældre har installeret højvandslukkere, som forhindrer at vand trænger ind i kælderen via kloakken. Der er ikke medtaget omkostninger til disse investeringer i "skybrudstiltagene" overfor ekstrem regn. Beregningerne af udbredelse, dynamik og skadesomfang af ekstreme regnsituationer er gennemført med de samme beregningsforudsætninger og metoder som anvendt i baggrundsrapporten for klimatilpasningsplanen (december 2010). Enkelte steder er der dog korrigeret mht. priser og forudsætninger, hvis der siden er kommet nye og bedre oplysninger. Metodebeskrivelse Den anvendte metodik ved undersøgelsen og udredningen er i hovedtræk følgende: 1 Udbredelse, dybde og dynamik af afstrømningen ved forskellige størrelser skybrud bestemmes ved hjælp af avancerede hydrauliske modeller. 2 For hvert skybrud fastlægges hvilke typer bygninger, infrastrukturer, transport mv. der rammes af skadesvoldende oversvømmelser og i hvilken grad. Samfundsværdien af disse skader bestemmes for hvert enkelt skybrud. 3 Ved hjælp af GIS summeres skadesomkostningerne i celler på 100x100 m.

17 SKYBRUDSPLAN, DEL Der opstilles en statistikmodel for sandsynligheden for forekomst af forskellige størrelser skybrud i dag og hen gennem de næste 100 år. 5 Ved at gange skadesomkostninger og sandsynligheden for skade sammen for hvert enkelt skybrud og summere for alle skybrud, findes den samlede økonomiske risiko, svarende til de skadesomkostninger, der må forventes, hvis der ikke ændres på den nuværende arealanvendelse eller gennemføres foranstaltninger til at undgå oversvømmelser. 6 Der opstilles forslag til at imødegå oversvømmelser op til forskellige størrelser af skybrud og for hver situation sammenholdes nutidsværdien af samfundsøkonomien ved indgrebene med de forventede sparede skadesomkostninger for at se om der opnås en samfundsøkonomisk gevinst ved at klimasikre til det undersøgte niveau. 7 For det mest optimale sikringsniveau opstilles en hensigtsmæssig opdeling af byområdet i store topografiske afstrømningsoplande for hvilke det oversvømmende regnvand kan ledes til områdets skybrudsanlæg, der vil føre vandet til steder hvor det ikke gør skade, f.eks. grønne områder og lignende eller transport helt til åbent vand. 8 Ved skybrudsanlæg forstås i denne forbindelse større kanal/park-anlæg og tunneler til opsamling af overskydende vand fra store områder samt sekundære transportsystemer som grøfter, rør, justerede veje og stier mv. så vandet fra kritiske områder med oversvømmelser på mere end 10 cm kan ledes mod de større skybrudsanlæg. Der er ikke medtaget omkostninger til lokale LAR- løsninger og lignende som vil blive gennemført af boligforeninger mv. ved udtræden af kloakforsyningen. Alle skybrudsløsninger er dog forudsat udformet så rekreative og bæredygtige som muligt og med en funktion til også at modtage "rent" regnvand fra kraftige regnskyl, så kloakkerne aflastes og udbygning undgås. Samtidig synliggøres regnfunktionen af skybrudsanlæggene. 9 Der gives et bud på fordelingen af omkostningerne til skybrudsanlæg mellem de forskellige interessenter og finansieringsmulighederne samt investeringsforløb. 10 På basis af en vægtningstabel mht. økonomisk risiko i områderne, mulighederne for gennemførelse af løsninger og synergieffekt med andre aktiviteter, opstilles et overordnet forslag til prioritering af gennemførelsen af skybrudsinitiativerne i de enkelte oplande. 3.2 Undersøgte oversvømmelsessituationer Der er undersøgt fire ekstreme regnsituationer som sammenholdes med en 10-års regn i dag og i fremtiden (2110). 10-års regnen vil kunne klares af det tilpassede kloaksystem og antages ikke at give anledning til oversvømmelser eller skader. De fire valgte ekstreme regnintensiteter beskriver en 20 års regn og en 100 års regn i dag og i fremtiden samt den aktuelle regn som faldt i København d 2. juli Se Tabel 3.1.

18 18 SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI Der er undersøgt følgende ekstrem regn situationer: regn Hyppighed i 2010 Hvert XX år Hyppighed i 2110 Hvert XX år Maksimal intensitet (i 1 min ved en 8 timers regn) µm/s Maksimal intensitet (i 1 time ved en 8 timers regn) mm/time 1 20 år 5,5 år år 20 år år 100 år * 2000 år 400 år *) den aktuelle regn som faldt d 2. juli 2011 Tabel 3.1 Undersøgte og analyserede ekstreme regnsituationer. Der er endvidere på et mere overordnet niveau undersøgt konsekvenser og løsninger for skybrudsregn svarende til en 50 års og en 200 års regn i Disse skybrudsregn har maksimalintensiteter på henholdsvis 75 µm/s og 97 µm/s. Til sammenligning har et tilsvarende 10-års regnskyl en maksimal intensitet på ca. 41 µm/s i 2010, hvilket forventes at stige til 53 µm/s i 2110 pga. klimaændringer. Alle regn er undersøgt med fuldt dynamiske modeller, der tager hensyn til strømninger i såvel afløbssystemet som på overfladen (MIKE Flood med anvendelse af en hydraulisk oprettet højdemodel samt Frederiksberg Forsynings og KEs rørmodel for afløbssystemet). Udbredelsen af oversvømmelser med en vis dybde kan ses i baggrundsrapporten for klimatilpasningsplanen (december 2010). For at illustrere konsekvenserne af de nævnte regnskyl er der for et område på Amager, vist hvor der på et tidspunkt under skybruddet vil forekomme mere end 15 cm vand, som er den vanddybde, der gennemsnitligt vil udløse skader fra vand der løber oven ind i kældre (ikke opstuvning fra kloak, som vil forekomme meget hyppigere), se Figur 3.1. Endvidere er der på et foto af St. Kongensgade 75-77, ud for Frederiksgade, illustreret hvor højt vandet vil stå ved de angivne regnskyl under forudsætning af at der ikke gennemføres skybrudsaktiviteter, se Figur 3.2. Fotoet kan således også bruges til at illustrere, hvilke situationer man undgår, hvis der gennemføres skybrudsaktiviteter op til forskellige sikringsniveauer. På Utube ligger en video fra regnen d 2. juli 2011 fra netop dette sted, så det også er muligt at se oversvømmelsen og strømningen som den virkeligt tog sig ud.

19 SKYBRUDSPLAN, DEL 1 19 Figur 3.1 Udbredelse af oversvømmelser hvor vanddybden er over 15 cm ved forskellige ekstreme regnskyl - 15 cm er den dybde der gennemsnitligt medfører at der løber vand fra overfladen og ned i kældrene. Dvs. man får kælderoversvømmelse selvom der evt. er installeret højvandslukke eller lignende på kloakken.

20 20 SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI Figur 3.2 Beregnet oversvømmelse ud for St. Kongensgade 75-77, hvis der ikke ændres på afløbsforholdene. Tør=20 års regn i dag, Blå=10 cm=100 års regn i dag eller 20 års regn i 2110, Gul=20 cm=100 års regn i 2110 og Rød=29 cm=2juli-regnen fra 2011 De "lette" løsninger er med i klimatilpasningsplanen Giv plads til vandet Åbn naturlige strømningsveje 3.3 Undersøgte løsningsmuligheder I grundlaget for klimatilpasningsplanen blev angivet en række områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at gennemføre ændringer af overfladen (sænkning af kantsten, omprofilering af veje, omdirigering af vand mv.) samt vist områder, hvor det var stort set umuligt at bortskaffe vandet under ekstreme regnskyl, medmindre der blev investeret meget store beløb og beslaglagt arealer/ejendomme. I grundlaget for klimatilpasningsplanen blev i økonomien kun medtaget de "skybrudsløsninger" der var umiddelbart hensigtsmæssige eller lette at gennemføre, mens der ikke blev medtaget løsninger i de "umulige områder". Et af grundprincipperne for planlægningen har hidtil været, at regnvandet så vidt muligt skulle håndteres lokalt, samtidig med at der blev åbnet for de naturlige strømningsveje for regnvand. Derved kan en del af regnvandet anvendes rekreativt og i ekstreme situationer, hvor kloakken ikke kan følge med, ledes til havet, vandløb eller søer ad de naturlige strømningsveje. I dag er de fleste af disse naturlige strømningsveje ændret eller blokeret af byggeri og infrastruktur. Samtidig er overfladerne blevet belagt med tætte materialer så strømningsvejene belastes af meget mere regnvand, end hvis arealerne havde været uden bebyggelse. På Figur 3.3er de større strømningsveje i København og Frederiksberg Kommuner vist. De følger i nogen udstrækning det naturlige forløb af vandvejene i området, men flere steder har bebyggelse og infrastruktur ændret strømningsbilledet så noget

21 SKYBRUDSPLAN, DEL 1 21 af vandet søger andre veje end oprindeligt for området. Hvis der terrænmæssigt åbnes for disse strømningsveje og rettes lidt tilbage til det oprindelige forløb, burde det meste regnvand i ekstreme situationer søge til disse "klimakorridorer" og videre mod havet. Nogle steder begrænser den tætte bystruktur og topografien mulighederne for åben bortledning, hvorfor der på nogle strækninger må søges afledning via store rør, der også kan magasinere noget af vandet. Figur 3.3 Overordnede strømningsveje for regnvandet hvis der kommer meget ekstrem nedbør og der ikke ændres på den nuværende bebyggelse, infrastruktur eller øvrig arealanvendelse To princip løsninger I nærværende undersøgelse er der medtaget to principløsninger, der hver gennemføres for hele Københavns kommune - ikke kun de steder hvor det er mest oplagt og nemt, men alle steder hvor der ved de dimensionsgivende regn vil stå mere end 15 cm regnvand. Hver principløsning er vurderet ud fra flere forskellige beskyttelses- eller sikkerhedsniveauer (meget detaljeret: 20-års-regn, 100-års-regn og 2. juli regnen, og overordnet: 50-års-regn og 200-års-regn). De to principløsninger er: 1. Overfladeafledning og magasinering alene - ingen rør, og 2. Kombineret overfladeafledning, magasinering og tunneler mod havet.

22 22 SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI Principperne i de to løsninger er vist på Figur 3.4 og Figur 3.5. Figur 3.4 Overfladeafledning og magasinering af vand der under skybrud ikke kan bortledes gennem kloakken. Vand samles i lavninger og ledes via veje og grønne områder til steder hvor det gør mindst skade og i videst muligt omfang til havet, vandløb og søer

23 SKYBRUDSPLAN, DEL 1 23 Figur 3.5 Kombination hvor vand vil strømme over veje, pladser og grønne områder mod opsamlingspunkter hvorfra tunneler leder alt overskydende regn, som ikke kan bortledes via kloakkerne, mod havet/havnen. Vanddybden bliver ikke kritisk og vil ikke medføre skader eller væsentlige gener. Transportvejene for vand på overfladen kan f.eks. indrettes grønt og rekreativt. Omkostningerne til at gennemføre de to principløsninger er overordnet vurderet ud fra oversvømmelseskortene og de muligheder topografien og by-strukturen giver for opsamling og bortledning af de regnvandsmængder som kloakken ikke kan bortlede under de forskellige ekstreme regn (skybrud). Omkostninger for Københavns Kommune til etablering og drift af de to principløsninger til forskellige sikringsniveauer er angivet i Tabel 3.2.

24 24 SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI Hyppighed hvert XX år /årstal Regn mm/time Anlæg. Overflade Mio.kr. Anlæg. Kombi Mio.kr. Drift. Overflade Mio.kr./år Drift. Kombi Mio.kr./år 20/ / / / juli 2011 (400/2110) Tabel Omkostninger til etablering og drift af to principløsninger for afledning af skybrudshændelser for Københavns Kommune op til forskellige sikringsniveauer mod skybrudsskader. Begge løsninger vil i en vis udstrækning kunne anvendes til daglig bortledning af regnvand og dermed aflaste kloakken og bidrage til en form for separering af regn og spildevand i de områder der ligger tæt op ad skybrudsanlæggene. For kombiløsningen gælder endvidere at den vil kunne anvendes til overløbsvand fra de aflastningsbygværker, der findes i kloaksystemet. Der vil dog eventuelt blive stillet krav om rensning af overfladevandet i normalsituationen, hvis tunnelerne eller kanaler på overfladen anvendes til mere permanent regnvandshåndtering af vejvand. Overslagene og konsekvensvurderingerne er baseret på overordnede skitser og design af de to løsninger, hvor anlæggene er dimensioneret til at kunne klare belastningen fra hver af de udvalgte ekstreme regn. For at illustrere omfanget og kompleksiteten af at gennemføre de to principløsninger i Københavns Kommune er der på de følgende sider vist omfang og tilgængelighed for gennemførelse af sikring op til henholdsvis en 20 års regn i dag og en 100 års regn i Medtages Frederiksberg Kommune i en samlet løsning vil der ske justeringer af den foreløbige udformning af anlæggene ligesom der forventes en besparelse på grund af fælles udnyttelse af skybrudssikringen.

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 Til Gruppe 1 Dokumenttype Behovsbeskrivelse Dato Maj 2014 BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 BEHOVSBESKRIVELSE GRUPPE 1 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for projektet 1 1.2 Formålet med

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder

Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder Af: Vejleder: Kandidat modul 1, Geografi Eva Kirstine Fabricius, Peter Frederiksen ENSPAC, Roskilde Universitet Søren Halkier, Forår 2011

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere