Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal."

Transkript

1 Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering af ejendomme beliggende i det fælleskloakerede K-område i Dokkedal inden 31. december 2016, supplerende ændringer i K-områderne samt angivelse af pumpestation mellem Dokkedal og Egense, at den i offentlighedsperioden modtagne indsigelse imødekommes delvist, og at Aalborg Kommune gennemfører ekspropriation til gennemførelse af spildevandsplanen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Arne B. Schade deltog ikke i sagens behandling. Magistraten anbefaler indstillingen. Anne-Dorte Krog og Mariann Nørgaard var fraværende. Sagsbeskrivelse Forsyningsvirksomhederne har modtaget en ansøgning fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S om ændring af kommunens spildevandsplan. Området, som ændringen vedrører, er markeret på vedlagte kopi af spildevandsplanens bydelsplan Y13 Dokkedal, og ændringerne er markeret på bilaget Uddrag af spildevandsplanens bydelsplan Y13 Dokkedal. Årsag til ændringen Byrådet godkendte i mødet den 19. maj 2008 (punkt 13) Spildevandsplan Vedtagelsen af spildevandsplanen medfører en centralisering af renseanlægsstrukturen herunder at Dokkedal Renseanlæg nedlægges. I spildevandsplanen er der derfor angivet en planlagt ny syd-nordgående afskærende ledning gennem Dokkedal og videre mod Egense, idet Dokkedal planlægges afskåret til Renseanlæg Øst via Egense. Afskæringen af Dokkedal planlægges aktuelt udført i 2013, hvilket bl.a. vil indebærer ledningsarbejde i hele Kystvejs forløb gennem Dokkedal. Et centralt element i Spildevandsplan er endvidere at fjerne så meget regnvand fra renseanlæggene som muligt ved gradvist at separatkloakere kloaksystemet, således at regnvandet udledes decentralt. Gevinsten ved denne fremgangsmåde er især, at de lokale, og ofte sårbare, recipienter ikke længere belastes med urenset spildevand, samt at regnvandsbelastningen på afskærende ledninger, pumpestationer og renseanlæg mindskes. Den gradvise separatkloakering af fælleskloakken understøtter dermed også arbejdet med at opfylde EU s vandrammedirektiv.

2 Grundet fælleskloakken i Dokkedal udledes der i dag opspædt spildevand til Strebæk via overløbsbygværket syd for Dokkedal (udløb U3.6.72). Strebæk opfylder aktuelt ikke recipientmålsætningen i det foreliggende udkast til den statslige vandplan 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerak. På baggrund af ovenstående ønsker Aalborg Forsyning, Kloak A/S derfor i tilknytning til den forestående afskæring af Dokkedal Renseanlæg at gennemføre en fuld separatkloakering af Dokkedal. Bortset fra Gudum er Dokkedal overordnet set det eneste byområde i tidligere Sejlflod Kommune, der fortsat er fælleskloakeret. Det fælleskloakerede K-område i Dokkedal var allerede i tidligere Sejlflod Kommunes Spildevandsplan angivet som planlagt separatkloakeret inden for spildevandsplanens tidshorisont. Området er i den gældende spildevandsplan angivet til separatkloakering ved lejlighed. Ved gennemførelsen af en fuld separatkloakering af Dokkedal ophører udledningen af opspædt spildevand til Strebæk. Kombineret med den allerede vedtagne afskæring af Dokkedal Renseanlæg vil påvirkningen fra kloaksystemet efterfølgende forventeligt ikke være til hindring for opnåelse af den ønskede recipientkvalitet. Kloaksystemet i K-område er overvejende etableret i 1940 erne eller tidligere. Der er efterfølgende etableret enkelte ledningsstrækninger i perioden 1980 til I forbindelse med skitseprojekteringen af den afskærende ledning mellem Dokkedal og Egense er det vurderet nødvendigt at etablere en ekstra pumpestation på strækningen. Pumpestationen, der planlægges placeret på privat areal, er aktuelt ikke angivet på spildevandplanen. Konsekvenser af ændringen Spildevandsplanen foreslås ændret, således at det fælleskloakerede K-område separatkloakeres inden 31. december Ændringen omfatter i alt 68 ejendomme. Ifølge byggesagsarkivet er 8 ejendomme fælleskloakeret på egen grunden, 1 er separatkloakeret, mens forholdene er ukendte på de resterende 59 ejendomme. Ejendommene Remisevej 10 og Kystvej 182 har et fællesprivat spildevandsanlæg. Ændringen indebærer, at følgende ejendomme skal etablere separatkloak på privat grund inden 31. december 2016: Guldhøjsvej 1-4, 7-9 og 10A-D Kystvej 133, 137, 139, 141, (ulige nr.), 154, 156, (lige nr.), 167B og (lige nr.) Mulbjergvej 7-19 (ulige nr.) og (lige nr.) Remisevej 10 Smedestien 3 og 4 Stejlgabet 1-4, 6, 8, 14 og 16.

3 Tidsfristen (ca. 5 år) giver ejerne tid til økonomisk og teknisk planlægning. Ejendommen Remisevej 10 ejes af Aalborg Kommune. Vejafvandingen inden for området skal for vejejerens regning tilsluttes overfladevandsafledningen. Overfladevandet fra K-område planlægges afledt til Strebæk via det eksisterende udløb syd for Dokkedal. Umiddelbart inden udledningen til Strebæk forsinkes overfladevandet i et nyt bassin, som planlægges etableret på et areal ejet af Aalborg Kommune (matr. 1æ, ). Det planlagte separatsystem etableres som udgangspunkt i samme tracé som det eksisterende fællessystem. Enkelte steder er det dog fundet hensigtsmæssigt at ændre ledningstracéet for det planlagte separatsystem, således at kloakforsyningens ledninger beliggende på private arealer kan sløjfes. Den aktuelle afløbsretning ved Stejlgabet 14 og 16 er ukendt. Der etableres som udgangspunkt nye separate ledninger til parcellerne via grusvejen mellem Mulbjergvej 19 og Guldhøjsvej 1. Som konsekvens af ovenstående kan ejerne af Stejlgabet 14 og16 eventuelt først gennemføre separatkloakeringen, når Aalborg Forsyning, Kloak A/S har etableret de fremtidige stiktilslutninger, og afløbsretningen skal eventuelt ændres internt på grunden. Ejendommen Kystvej 182 afleder i dag via Remisevej 10 (fællesprivat spildevandsanlæg). Aalborg Forsyning, Kloak A/S planlægger som udgangspunkt at etablere stik direkte til ejendommen via Kystvej. Afløbsretningen skal dermed ændres internt på grunden og ejendommen kan først gennemføre separatkloakeringen, når Aalborg Forsyning, Kloak A/S har etableret de fremtidige stiktilslutninger. Ved gennemførelse af separatkloakeringen af K-område kan den hidtil planlagte afskærende pumpestation syd for Dokkedal med fordel flyttes til en placering nord for K-området (på matr. 9as, ). De eksisterende pumpestationer ved Kystvej 131B og Remisevej 27B kan dermed nedlægges, idet det planlagte, fremtidige ledningssystem i Dokkedal kan etableres så dybt, at det separate spildevand kan afledes ved gravitation. Der angives endvidere en ny planlagt pumpestation på strækningen mellem Dokkedal og Egense. Pumpestationen planlægges placeret på matr. 8h,. Samtidigt med angivelsen af ovennævnte ændringer på bydelsplan Y13 Dokkedal gennemføres en berigtigelse af bydelsplanen, idet parcellerne Kystvej 133, 156, 160 og 167 samt Mulbjergvej 13 og 18A angives som planlagt separatkloakeret. Parcellerne, der henligger ubebygget, er aktuelt angivet som status fælleskloakeret, men på baggrund af undersøgelser vurderes det, at parcellerne ikke er kloakeret.

4 Parcellen Mulbjergvej 12 i K-område udtages af spildevandsplanens kloakopland. Parcellen, der henligger ubebygget, er aktuelt angivet som status separatkloakeret, men undersøgelser har påvist, at ejendommen ikke er kloakeret. Parcellen ligger i landzone. I K-områderne ændres kloakoplandets afgrænsning ved Kystvej 167B, således at afgrænsningen i højere grad er tilpasset til kommuneplanens bydelsramme. I K-område inddrages alle bygninger ved Møllesøvej 12-12C (Lille Vildmose Efterskole) under spildevandsplanens opland svarende til de faktuelle forhold. Adresserne 12-12C hidrører under samme matrikel, hvorfor området angives som stormatrikel. Slutteligt udtages et område nord for Smedestien af spildevandsplanens opland. Afgrænsningen af K-område bliver dermed i overensstemmelse med kommuneplanens bydelsramme. Det bemærkes, at der aktuelt er angivet 3 såkaldte stjerneejendomme i Dokkedal. Angivelsen skyldes manglende sløjfning af septiktanke internt på de markerede ejendomme. Miljøvurdering Såvel den overordnede strategi med bl.a. centraliseringen af renseanlægsstrukturen og øget separatkloakering som den konkrete plan om nedlæggelse af Dokkedal Renseanlæg og afskæringen af Dokkedal til Renseanlæg Øst via Egense er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer tidligere blevet miljøvurderet ved udarbejdelsen af den gældende Spildevandsplan Der er på denne baggrund ikke fundet anledning til yderligere miljøvurdering af det aktuelle ændringsforslag. Fordele ved ændringen Udledningen af opspædt spildevand til Strebæk ophører Ændringen medfører, at det utidssvarende overløbsbygværk i Dokkedal vil kunne sløjfes, når separatkloakeringen er fuldt gennemført. Dermed ophører udledningen af opspædt spildevand til Strebæk via udløb U Beregningsmæssigt udledes der i dag samlet ca m 3 årligt via overløbsbygværket fordelt over næsten 80 overløbshændelser per år. Denne udledning ophører. Den fremtidige videreførte vandmængde til Renseanlæg Øst reduceres tilsvarende med ca m 3 /år. Udledningen af separat overfladevand til Strebæk ved det planlagte udløb (U3.6.72a) vil fremtidigt udgøre ca m 3 årligt. Udledningen vil ikke øge den hydrauliske spidsbelastning i recipienten, idet udledningen vil blive neddroslet via det planlagte bassin i tilknytning til udløbet. Afløbssystemet i K-område fornyes parallelt med afskæringen af Dokkedal De generelt mere end 60 år gamle ledninger udskiftes med nye og tidssvarende ledninger, der dimensioneres efter tidssvarende kriterier herunder tilpasning til forventede klimaændringer. Samtidigt reduceres antallet af fremtidige pumpestationer i Dokkedal by fra 4 til 2.

5 Det formelle juridiske grundlag tilvejebringes Ved at ændre spildevandsplanen, som anført, skabes det formelle juridiske grundlag for, at påbyde ejendommene at skulle separatkloakere deres interne kloaksystem at ændre udledningstilladelsen for de berørte regnbetingede udledninger at gennemføre ekspropriation, hvis dette bliver nødvendigt for at gennemføre det planlagte anlægsarbejde. Aktuelt forventes, at følgende matrikler vil blive direkte berørt af projektet: Matr. nr. 25c 1l 14b 1ac 2s 1i 4af 4al 9as 1ae 8h 1æ Ejerlav Ejer Ejers adresse Ejers postdistrikt Rienette Skavenborg Korntoften Vejle Bent Østergaard Aunsager Mulbjergvej 7 Niels Frode Frederiksen Siriusvej Storvorde 8370 Hadsten Majbrith Larsen Guldhøjsvej Storvorde Per Bjerg Hansen Kystvej Storvorde Sinna Marie Nielsen Kystvej Storvorde Søren Lyngby Nielsen Stejlgabet Storvorde Lille Vildmose Naturfond Niels Uhrenfeldt Kampmannsgade 1, 6. sal Oberst Myhres Vej København V 9000 Aalborg Henrik Nymark Nielsen Kystvej Storvorde Thomas Knudsen Gl. Klattrupvej Storvorde Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Bassinet planlægges placeret på matrikel 1æ (ejet af Aalborg Kommune), og pumpestationerne planlægges placeret på henholdsvis matrikel 9as og 8h. De øvrige matrikler forventes direkte berørt af ledningsprojektet. Der kan i øvrigt som udgangspunkt forventes ledningsarbejde i alle de eksisterende ledningstracéer i K-område (vist på bydelsplanen).

6 Det bemærkes, at spildevandsplanen kun fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter, og det er derfor kun muligt at angive en omtrentlig placering af nye anlæg. Alle ejendomme inden for K-område samt alle ejendomme, der ligger tæt på de viste nye spildevandsanlæg, herunder den planlagte afskærende ledning mellem Dokkedal og Egense, kan derfor forvente at kunne blive berørt af anlæggene. Økonomi Aalborg Forsyning, Kloak A/S udgifter til anlægsprojektet vurderes overslagsmæssigt til 12,0 mio. kr. Prisen for at separere kloaksystemet internt på de private grunde vil forventeligt ikke overstige det gennemsnitlige nøgletal på ca kr. ekskl. moms pr. ejendom. Udgiften til separering af følgende ejendomme skønnes dog umiddelbart at blive væsentligt over nøgletallet : Kystvej 167B og 182 (begge grundet lange private stikledninger) Tidsplan Aalborg Forsyning, Kloak A/S anlægsarbejder forventes udført i , såfremt de økonomiske forhold tillader det. Offentliggørelse mv. af ændringsforslaget Efter behandling i Forsyningsudvalgets møde den 7. december 2011 (punkt 9) har ændringsforslaget været offentligt fremlagt. Den 16. februar 2012 blev der afholdt orienteringsmøde for berørte grundejere på Lille Vildmose Efterskole, Dokkedal. Indsigelser og bemærkninger til ændringsforslaget Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 1 indsigelse til forslaget. Indsigelsen, der er fra Niels Uhrenfeldt, Mulbjergvej 14, Dokkedal, 9280 Storvorde, vedrører dels, at ejendommen Mulbjergvej 12 - der er en ubebygget boliggrund - ikke ønskes udtaget af spildevandsplanen, som det er foreslået i ændringsforslaget, men at ejendommen ønskes bibeholdt i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret, og dels at en planlagt pumpestation, der er placeret på et landbrugsareal, matr. nr. 9as, Dokkedal by,, vest for Kystvejen overfor Mulbjergvej 14, ønskes flyttet til en anden placering. Indsigelsen er vedhæftet som bilag. Forsyningsvirksomhederne har anmodet Aalborg Forsyning, Kloak A/S om bemærkninger til indsigelsen. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har ved brev af 24. april 2012 inkl. 2 stk. bilag givet nedenstående bemærkninger til indsigelsen. Brevet med bilag er vedhæftet:

7 Kloak A/S har sammen med en repræsentant fra det rådgivende firma, der har projekteret kloakanlægget, afholdt et møde med Niels Uhrenfeldt på stedet den 4. april I dette møde blev sagen drøftet, og der blev af Kloak A/S fremlagt billeder af udformningen af den fremtidige kloakpumpestation. Pumpestationen kan ikke ses fra Niels Uhrenfedts ejendom, på grund af en anlagt støjvold mod Kystvejen. Niels Uhrenfeldt fremførte, at der på arealet, hvor pumpestationen er foreslået placeret, formentlig var en tinglyst vejbyggelinje til Kystvejen. Kloak A/S har konstateret, at der er en byggelinje på 20 m fra vejens midterlinje, hvilket medfører, at der som planlagt kan opføres en pumpestation 10 m fra vejskel. Niels Uhrenfeldt pegede på tre alternative placeringer af pumpestationen (se vedlagte oversigtskort): 1. Flytte stationen til den nordlige del af matr. nr. 9as, hvilket vil medføre, at gravitationsledningen skal forøges med 250 m. Dette vil medføre, at gravedybden bliver så stor, at det ikke kan forsvares rent anlægsteknisk. Det skal pointeres, at den i projektet valgte placering af pumpestationen medfører en gravedybde, der ikke kan forøges forsvarligt. 2. Flytte stationen til matr.nr. 1ae Dokkedal by, medfører en forøget anlægsudgift på 0,3 mio.kr. 3. Udskifte den projekterede pumpestation med en kælderstation, hvor kun stationens dæksler er synlige. En ændring, der vil medføre en forøget anlægsudgift på 1,5 mio.kr. På ovennævnte grundlag, foreslås den oprindelige placering af pumpestationen fastholdt. Kloak A/S kan anbefale at ejendommen Mulbjergvej 12, medtages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Bilag: Kort, der viser placeringen af de tre forslag og billede af Mulbjergvej 14 set mod øst. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har supplerende oplyst, at den foreslåede placering af pumpestationen på matr. nr. 9as, Dokkedal by,, der er en ubebygget landbrugsparcel, er den teknisk optimale placering af pumpestationen uden at gøre indgreb i andre ejendommes byggemuligheder. Ved denne placering kan det planlagte fremtidige ledningssystem i Dokkedal etableres så dybt, at det separate spildevand kan afledes ved gravitation. Forsyningsvirksomhederne foreslår på baggrund heraf, at indsigelsen fra Niels Uhrenfeldt imødekommes delvist, idet det foreslås, at ejendommen Mulbjergvej 12 - der er en ubebygget boliggrund - ikke udtages af spildevandsplanen, som det er foreslået i ændringsforslaget, men at ejendommen forbliver i spildevandsplanens opland og angives som status ukloakeret og planlagt separatkloakeret, idet undersøgelser har påvist, at ejendommen ikke er kloakeret.

8 at Beliggenheden af ejendommen Mulbjervej 12 fremgår af bilaget Uddrag af spildevandsplanens bydelsplan Y13 Dokkedal, der viser de foreslåede ændringer, Den nordlige del af Dokkedal, side 1, og den planlagte placering af pumpestationen, der er placeret på et landbrugsareal, matr. nr. 9as, Dokkedal by,, vest for Kystvejen over for Mulbjergvej 14, bibeholdes af såvel økonomiske som praktiske grunde, jf. bemærkningerne i Aalborg Forsyning, Kloak A/S s brev af 24. april Beliggenheden af den planlagte pumpestation fremgår af bilaget Uddrag af spildevandsplanens bydelsplan Y13 Dokkedal, der viser de foreslåede ændringer, Den mellemste del af Dokkedal, side 2, nederste kortudsnit, øverst i venstre hjørne. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 4 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Følgende bilag ligger i sagen: Kopi af spildevandsplanens bydelsplan for Dokkedal Y13, ændringsforslag Uddrag af spildevandsplanens bydelsplan Y13 Dokkedal, der viser de foreslåede ændringer. Kopi af indsigelse af 6. marts 2012 fra Niels Uhrenfeldt, Mulbjergvej 14, Dokkedal, 9280 Storvorde. Kopi af udtalelse af 24. april 2012 fra Kloak A/S om indsigelse fra Mulbjergvej 14. Bydelsplan for Dokkedal Y13, ændringsforslag Indsigelse fra Mulbjergvej 14, Dokkedal, Niels Uhrenfeldt. Uddrag af spildevandsplanens bydelsplan Y13 Dokkedal. Ændringsforslag, Dokkedal - bilag. Udtalelse fra Kloak A/S om indsigelse fra Mulbjergvej 14. Beslutning: Godkendt.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger.

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik BV, den 26. august 2013, rev. 02.09.13. Sag nr. 13-15493. Hvidbog over høringssvar til Svendborg Kommunes forslag til Spildevandsplan 2013-24 Denne hvidbog behandler

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere