Lokalplan nr. 415 "Hf. Engvang"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 415 "Hf. Engvang""

Transkript

1 Borgerrepræsentationen har den. maj 200 vedtaget lokalplan nr. "Hf. Engvang". Lokalplanen er bekendtgjort den. juni 200.

2 Indhold Baggrund for lokalplanen... Lokalplanens formål... Baggrund... Lokalplanområdet og kvarteret... Områdets omdannelse... De eksisterende bebyggelser, deres forhold til lokalplanen og lovliggørelse... Byarkitektonisk vurdering... Områdets påvirkning af miljøet... Miljølovgivning... Trafikstøj... Forurening af undergrunden... Nedsivning af regnvand... Miljørigtigt byggeri... Fjernvarme... 0 Lov om kolonihaver... 0 Planlægning... 0 Lokalplan nr..... Formål Lokalplanområdet.... Anvendelse... Tegning nr..... Vejforhold.... Udstykning.... Bebyggelsens omfang og placering... Tegning nr. 2a og 2b... Tegning nr..... Bebyggelsens ydre fremtræden... Tegning nr..... Foranstaltninger mod forureningsgener Ubebyggede arealer Servitutbortfald Retsvirkninger Kommentarer af generel karakter... 2 Forsidefoto: En af Hf. Engvangs stier, der kun delvis lever op til kravet i lokalplanen om levende hegn, der skal give området et grønt præg. 2

3 Baggrund for lokalplanen Luftfoto af området set fra øst. Øverst i billedet ses Metroen. (JW Luftfoto juni 200). Lokalplanens formål Lokalplanens hovedformål er at muliggøre anvendelsen af et oprindeligt kolonihaveområde til helårsboliger i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Baggrund Haveforeningen Engvang kan som en række andre haveforeninger i Københavns Kommune ikke længere karakteriseres som et kolonihaveområde. Bortset fra huse anvendes samtlige til helårsbeboelse. Der er stadig en del af de oprindelige kolonihavehuse tilbage, men mange af disse samt bebyggelsen på de øvrige lodder er blevet ombygget eller opført til helårsbeboelse. I plan 200 er området fastlagt til boligområde med den særlige bemærkning, at områdets karakter af åbent havehusområde søges opretholdt. Det daværende Bygge- og Teknikudvalg besluttede i 2002, at lokalplanarbejdet skulle igangsættes for de kolonihaveområder i, der manglede at få udarbejdet en lokalplan således, at de kan lovliggøres som helårsbeboelse. Igangsættelsen sker i den rækkefølge, de enkelte haveforeninger anmoder om en lokalplan og i øvrigt afleverer det materiale, som forvaltningen forudsætter leveret som grundlag for lokalplanudarbejdelsen (en lodinddelingsplan, planer med indtegning af bygninger, skema med grundarealer og etagearealer på de enkelte lodder og en brandsikringsplan). Engvang er den næstsidste haveforening, hvor det fornødne grundlag er tilvejebragt således, at lokalplanforslaget kan udarbejdes. Den sidste haveforening, Kalvebod, ligger i den fredede Valbypark og kan ikke lovliggøres uden ændring af fredningsdeklarationen, hvilket ikke anses for sandsynligt. Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet ligger i bydelen Sundbyvester og omfatter haveforeningen Engvang. Haveforeningens område har et grundareal på ca., ha. Kørsel til

4 Baggrund for lokalplanen Hf. Engvang afgrænses mod nord og syd af villaer, i østlig retning af Englandsvej og mod vest af Røde Mellemvej. Afstanden til Sundby Metrostation er ca. 00 m. HF. Røde Mellemvej Dyvekeskolen HF. Bastiansminde Sundby Station HF. Sundbyvester Røde Mellemvej HF. Engvang Englandsvej Amager Hospital Vejlands Allé Vejlands Allé Stenlandsvej området sker fra Røde Mellemvej. Omkring Engvang ligger et større villaområde og også andre kolonihaveforeninger med helårsbeboelse. Mod øst og vest afgrænses lokalplanområdet af henholdsvis Englandsvej og Røde Mellemvej. Engvang ligger i gangafstand ca m fra lokalcentret i Remisevænget, Dyvekeskolen og Sundby Metrostation. Områdets omdannelse Indkørsel til Hf. Engvang set fra Røde Mellemvej. I deklaration tinglyst. januar for den østlige del af ejendommen er optaget betingelser stillet i forbindelse med udlodningstilladelse af 2. januar. Det anføres bl.a., at bebyggelse på den enkelte lod kun må anvendes som kolonihaver og ikke overstige 0 % af loddens areal. For lodder på mindst 00 m 2 nettoareal kunne der dog under visse omstændigheder opføres midlertidige sommerhuse og mindre udhuse med en samlet størrelse på højst 0 % af loddens bruttoareal. En senere udlodningstilladelse af. september blev givet for at lovliggøre uregelmæssigheder, der var foretaget i tidens løb i forhold til den oprindelige udlodning af det østlige kolonihaveområde, og for at bibeholde udlodning af den resterende vestlige del af arealet mod Røde Mellemvej. Udlodningstilladelsen tog dog ikke stilling til den ulovlige benyttelse til helårsbebyggelse, der stort set fandt sted på samtlige bebyggede lodder, og som var i strid med bygningslovgivningens bestemmelser. Siden starten af 0 erne har der mellem haveforeningen og kommunen været ført en løbende korrespondance bl.a. med hensyn til brandsikring samt haveforeningens ulovlige helårsbeboelse. Typisk er der givet -årige udsættelser med

5 Baggrund for lokalplanen En af stierne i Hf. Engvang. Fællesarealet i Hf. Engvang, anvendes til parkering m.m. De eksisterende bebyggelser, deres forhold til lokalplanen og lovliggørelse ophør af den ulovlige helårsbeboelse, og disse blev givet under forudsætning af, at der ikke blev etableret nye helårsbeboelser. Denne type tilladelser blev især i midten af 0 erne søgt håndhævet effektivt, men ikke desto mindre var der i november 2000 ifølge Københavns Folkeregister tilmeldt personer i haveforeningen. I dag anvendes huse af til helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten på den enkelte lod varierer fra ca. til ca. 0, med et gennemsnit på ca. 2. En del af husene er de oprindelige kolonihavehuse med diverse tilbygninger, mens andre er opført som helårsboliger Andelsforeningen har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for området for at få lovliggjort forholdene og for at få bestemmelser for nybyggeri, der er i overensstemmelse med den faktiske anvendelse til helårsbeboelse. Forvaltningen har afholdt møder med repræsentanter for foreningen og på baggrund heraf har foreningen fremsendt et udkast til lokalplanforslag, som efterfølgende er kommenteret af Forvaltningen. Oplægget fra foreningen er på nær nogle få detaljer identisk med lokalplanforslaget. De eksisterende huse er opført uden byggetilladelser i hvert fald i forhold til anvendelsen til helårsbeboelse og er derfor ikke lovlige bebyggelser. Lokalplanprocessen er et led i at få lovliggjort husene. Vedtagelsen af lokalplanen lovliggør ikke i sig selv de eksisterende forhold, men udgør grundlaget herfor samtidig med, at den regulerer de fremtidige forhold. Mange af de eksisterende bebyggelser opfylder ikke fuldt ud lokalplanens bestemmelser, men det får ingen praktisk betydning, når de skal lovliggøres, idet bygningerne vil blive lovliggjort i forhold til byggelovgivningens almindelige bestemmelser for småhuse på opførelsestidspunktet med hensyn til bl.a. brandsikkerhed og sanitære forhold. Det er først, når der ønskes opført ny bebyggelse, herunder tilbygninger, at lokalplanens bestemmelser skal være opfyldt. Et af de ældre huse med tårnagtig påbygning

6 Baggrund for lokalplanen Et af de ældre kolonihavehuse med grøn forhave men hegnet med metalrækværk SUNDBYVESTER 2 TV 0 ÆR AG ER VE 0 BABA BYAGERVEJ J SUNDBY OV ERDR SUNDBYVEST EV ER m J GA RU J 2 0 GE RV E SOLTOFTEVE VESTERMARKSVEJ RØDE MELLEMVEJ Vej 0 VEJ ENGSLETTEN ENGLANDS 0 0 A A HF. ENGVANG VESTERMARKSVEJ 0 bygninger. Lokalplanområdet med de eksisterende 2 2 a EVEJ MARKSKIFT 0 Vej EJ SOLSKIFTEV 0 2 ERVEJ SUNDBYVEST 0 2 I dag er der lodder, hvor lokalplanens bestemmelse om bebyggelsesprocent 2 ikke overholdes. På nær nogle få ligger alle husene nærmere end m mod GEN AN EG N 0 interne skel, og BR ligeledes pånær nogle 2få, overholder bygningerne ikke afeg Ca. / af lodderne har standskravet mod villabebyggelserne mod nord og syd mere end de 0 m² skur, ca. /0 har mere end de tilladte m2 carport, 2 2 tilladte 2 2 ANGEN overdækkede terrasser 2 DERG mens kun nogle fåcehar større tilladt. 0 end J 2 Enkelte bygninger og 2hegninger ligger foransuden og dermed VESTERVE vejlinje NDBYfastlagte matrikelskellet mod Engsletten på den0 østlige strækning. 2 2 SUNDBY OVERDREV 2

7 Baggrund for lokalplanen Et af de ældre kolonihavehuse. Der er anlagt større kloakledninger gennem Engvang på arealer, der er udlagt til vej. På 2 lodder er der opført beboelsesbygninger, som ligger inden for de byggelinjer, som fastlægges i lokalplanen for at tage hensyn til kloakledningerne. Byggelinjerne skal respekteres ved nybyggeri og tilbygninger, hvilket betyder, at der i fremtiden ikke vil kunne opføres nye beboelsesbygninger på af disse lodder. Det drejer sig om lod nr.,, 2, og 00 og på lod nr. A og vil der ikke kunne ske fuld nyopførelse. De to kloakledninger, der løber i Byagervej og Tværagervejs forlængelser, vil kunne omlægges ved at føre ledningerne i den interne vej til henholdsvis hovedkloakken i Røde Mellemvej og til kloakken, der ligger i Solskiftevejs forlængelse gennem foreningen. Ved en sådan omlægning er det herefter kun lodderne,, 2 og 00, der ikke kan bebygges. Disse arealer kan eventuelt overgå til fællesarealer, og lod nr., der i dag er fællesareal, vil kunne udstykkes til bebyggelse. I forbindelse med lovliggørelsen af de eksisterende huse, skal der tages højde for kloakledningerne. Det gør man ved, at man betinger byggetilladelserne af, at der bliver tinglyst deklarationer om, at husene vil skulle fjernes for ejerens regning helt eller delvist, hvis det bliver nødvendigt at grave ned til ledningen. Disse huse vil kunne renoveres, men der vil ikke blive tilladt yderligere bebyggelse inden for byggelinjerne. Genopførelse efter brand vil kun kunne ske ved overholdelse af lokalplanens bestemmelser om byggelinjer. For at de eksisterende huse i øvrigt skal kunne lovliggøres, er der specielt to forhold, der skal bringes i overensstemmelse med lovkravene. Det er for det første de brandsikkerhedsmæssige forhold og for det andet de sanitære installationer. Husene ligger tæt, hvilket gør, at der stilles krav til brandsikring af mange af de enkelte huse. Andelsforeningen er blevet bedt om at udarbejde en brandsikringsplan for hele området med angivelse af, hvilke tiltag der skal udføres på det Et af de ældre havehuse beliggende i have med grønt kolonihavepræg..

8 Baggrund for lokalplanen enkelte hus, for at de gældende brandsikkerhedskrav er overholdt. Foreningen har fremsendt brandsikringsplan, som er godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er ca. 00 beboelsesbygninger inklusive skure, der skal have udført brandsikring, men det er forskelligt fra hus til hus, hvor meget der skal udføres, for at husene indbyrdes er brandsikrede. Det afhænger bl.a. af afstanden mellem husene og deres materialer, og om der er vinduer. Nødvendige arbejder omfatter f.eks. opførelse af brandvægge, ny tagbeklædning og fjernelse af enkelte skure på grund af risiko for brandsmitte. Foreningen har oplyst, at brandsikringen forventedes afsluttet i løbet af efteråret 200 således, at den kan færdigmeldes inden en endelig vedtagelse af lokalplanen. Når lokalplanen er vedtaget endeligt, skal der søges om byggetilladelse til hvert enkelt hus, for at det kan blive lovliggjort og dermed opnå helårsstatus. De få, der fortsat anvender deres huse som fritidshuse, kan blive ved med det. Byarkitektonisk vurdering Der vil kunne ske en vis fortætning ved tilbygninger eller udskiftning af ældre bygninger med énfamiliehuse, men det vil ske med respekt for områdets grønne præg, herunder forhaver og levende hegn. Områdets påvirkning af miljøet Da der er tale om en lokalplan, der fastlægger kolonihaveområdets anvendelse til helårsbeboelse, hvilket området reelt har været anvendt til gennem en årrække, og da der i øvrigt ikke er handlepligt knyttet til vedtagelse af en lokalplan, er der umiddelbart ikke nogen miljømæssige påvirkninger eller ændringer forbundet hermed. På længere sigt forventes det, at der på en positiv måde vil ske en påvirkning af miljøet, idet man forventer, at den individuelle opvarmning vil blive erstattet/ suppleret med fjernvarme, jf. side 0, hvorved nærmiljøet bliver mindre belastet af lugten fra brændeovnene, og samtidig vil risikoen for brand blive mindsket. Miljølovgivning Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. af. maj 200) skal der foretages en vurdering af, om bl.a. en fysisk plan får væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis den gør, skal der udarbejdes en miljøvurdering. I mødet den. december 200 tiltrådte Borgerrepræsentationen (0/0) en indstilling, hvorefter Bygge- og Teknikforvaltningen blev bemyndiget til at foretage den forudsatte screening af en af loven omfattede plan for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne lokalplan medfører alene en lovliggørelse af nogle eksisterende forhold. Forvaltningen har derfor vurderet, at der ikke skal foretages en særlig miljøvurdering. Trafikstøj Ved skel mod Englandsvej og Røde Mellemvej er det ækvivalente trafikstøjniveau beregnet til ca. db(a). Center for Miljø skønner, at støjbelastningen i HF Engvang på facader og primære friarealer på lodderne nærmest denne er over db(a). Af Miljøstyrelsens vejledning nr. /, Trafikstøj i boligområder fremgår det, at støjniveauet ved nye boligbebyggelser højst må være på db(a). Dette krav begrundes i hensynet til, at opholds- og soverum skal kunne fungere rimeligt i

9 Baggrund for lokalplanen de perioder, hvor der er behov for at have vinduerne åbne. Støjbelastningen på primære udendørs opholdsarealer (haver, legearealer, grillplads m. m.) må højst være db(a). Center for Miljøs beregninger viser, at en ca. 2, meter høj støjafskærmning langs Røde Mellemvej og Englandsvej vil kunne nedbringe støjbelastningen til de i vejledningen fastsatte værdier. Støjskærme kan udføres i mange forskellige materialer. Som tommelfingerregel gælder, at en fladevægt på ca. 20 kg pr. m 2 normalt vil have en lydisolationsevne på 2 db(a). På den baggrund er der i lokalplanen optaget bestemmelser om etablering af en støjskærm langs Englandsvej og Røde Mellemvej. Bestemmelsen indebærer, at der ved opførelse af et nyt enfamiliehus på en parcel med facede mod en af vejene vil blive stillet krav om etablering af støjskærme på den pågældende parcel. Forvaltningen anbefaler, at der i foreningens regi opføres støjskærme langs begge veje, når økonomien tillader det, idet også de bagved liggende parceller vil få glæde af støjskærmene. Forurening af undergrunden Center for Miljø fik i 200 udført en undersøgelse for diffus jordforurening i Hf. Engvang, have. Diffus jordforurening stammer fra storbyaktiviteter som bl.a. røg fra skorstene og udstødning fra bilerne. Ved undersøgelsen blev der konstateret forurening med tungmetallet bly og tjærestoffer, herunder indholdet af PAH total og benz(a)pyren. Forureningsniveauet ligger i rådgivningsintervallet, idet det overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for ren jord, men ligger lavere end Miljøstyrelsens afskæringskriterier, hvor man bør undgå kontakt med den forurenede jord. Man skal derfor være opmærksom på, at ved nybyggeri eller andet, der medfører gravearbejde, skal arbejdet standses, hvis der konstateres en forurening af jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Center for Miljø). Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter uger, eller når Center for Miljø har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Bestemmelsen gælder i medfør af i lov om forurenet jord (lov nr. 0 af 2. juni ). Engvang er beliggende i et område med grundvandsinteresser (OD). Center for Miljø har ikke kendskab til, at grundvandet er forurenet. Nedsivning af regnvand Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Dette indebærer, at der ikke umiddelbart må etableres nedsivningsanlæg i området. Københavns Kommune har imidlertid et mål om at fastholde grundvandet under byen til drikkevandsformål og til søer samt vandløb, jf. Grundvandsplan 2000, hvorfor Center for Miljø giver tilladelse til nedsivning, såfremt det er muligt uden risiko for drikkevandsressourcerne, jf. Spildevandsplan Miljørigtigt byggeri har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Borgerrepræsentationen har den 2. februar 200 tiltrådt retningslinjerne Miljø

10 Baggrund for lokalplanen i byggeri og anlæg. Baggrunden for retningslinjerne er et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med borgerne. Miljø i byggeri og anlæg berører emnerne miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Hvert emne introduceres med det overordnede mål og problemstilling. Målet understøttes af en række minimumskrav og anbefalinger. Til hvert emne er der knyttet et idékatalog af relevante mulige løsninger og virkemidler. Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg oplyser i øvrigt om love, regulativer og publikationer om emnet samt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på eller fås ved henvendelse til Center for Miljø og Center for Bydesign. Fjernvarme Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet) i. I forlængelse heraf har Borgerrepræsentationen i vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme. For lokalplanområdet indebærer dette, at ved nybyggeri og ved udskiftning af hovedvarmekilden i ejendomme med status af helårsbeboelse er der krav om, at huset skal tilsluttes fjernvarmenettet. Idet der endnu ikke er fjernvarmeledninger i området, vil Københavns Energi efter nærmere aftale tilbyde at udlåne en midlertidig varmekilde til husejeren således, at huset kan få varme, indtil der bliver lagt fjernvarme ind i området. Lov om kolonihaver Folketinget vedtog i 200 lov om kolonihaver. Ifølge loven må et kolonihaveområde ikke nedlægges helt eller delvis uden kommunalbestyrelsens godkendelse, der kun må gives, hvis der er en væsentlig samfundsmæssig begrundelse, og hvis der indrettes et erstatningskolonihaveområde. Ifølge loven kunne ejeren af et kolonihaveområde inden den. november 200 meddele Miljø- og Energiministeriet, at kolonihaveområdet skulle være ikke varigt og således ikke omfattet af bestemmelserne i kolonihaveloven. Engvang og de øvrige kolonihaveområder med helårsbeboelse (i alt områder) i Københavns Kommune er alle blevet registreret som ikke varige. Planlægning Der er fastlagt flere vejudvidelseslinjer på tværs af haveforeningen samt langs med Engsletten. Der er pålagt en tinglyst meddelelse, der bl.a. fastlægger anvendelsen af området til sommerophold. Lokalplanen henholdsvis muliggør ophævelse og ophæver disse. I plan 200 er lokalplanområdet fastlagt som et boligområde (B*). Der skal skabes mulighed for helårsbeboelse i området, hvor det er væsentligt at fastholde områdets særlige karakter af åbent havehusområde. 0

11

12 Lokalplan nr. I henhold til lov om planlægning fastsættes hermed følgende bestemmelser for området begrænset af Røde Mellemvej, sydskel af ejendommene matr. 0,,,,, 2, 2, 0,,, 22, 2 og 2 samt vest- og sydskel af ejendommen matr. nr. 2 Sundbyvester, København, Englandsvej, nord-, syd-, og vestskel af ejendommen matr.nr. ibid., nordskel af ejendommen matr. nr. 22 ibid., Engsletten samt nordskel af ejendommene matr. nr. 0 og 2 ibid.. Formål Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for anvendelse af haveforeningen Engvang, der oprindeligt er et kolonihaveområde, til helårsboliger. Som led heri skal følgende overordnede hensyn tilgodeses: - Engvang fastlægges til helårsboliger i form af énfamiliehuse. - Engvangs oprindelige opdeling i lodder, der varierer fra ca. til ca. 0 m 2 med en gennemsnitlig størrelse på ca. 2 m², fastholdes i princippet, og det muliggøres, at der kan ske en matrikulær udstykning svarende hertil med adgang via de eksisterende interne færdselsarealer. - Med bestemmelser om byggelinjer og grønne forhaver tilstræbes, at Engvang fortsat fremtræder med et grønt præg samtidig med, at der på hver parcel tillades et hus på 0-0 m 2, afhængig af parcelstørrelse, under iagttagelse af bestemmelser, der skal forhindre brandsmitte mellem husene. - Utidssvarende servitutter skal ophæves. - Ved såvel bygningsrenovering og nybyggeri som anlæg af friarealer skal det i videst muligt omfang sikres, at det sker efter miljørigtige og bæredygtige principper. 2. Lokalplanområdet Stk. Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. og omfatter ejendommen matr.nr. a Sundbyvester, København, og alle parceller, der efter den. april 200 udstykkes i området.. Anvendelse Stk. Området fastlægges til helårsboliger. På hver parcel må der kun opføres én beboelsesbygning med én bolig, jf., stk. 2. Det på tegning nr. med skrå skravering viste areal fastlægges til fællesanlæg i form af fælleshuse, legeplads, parkeringsplads m.v.. Kommentar Ved krav om helårsbeboelse forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til eksempelvis feriebolig. Folkeregistertilmelding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Eksisterende bebyggelse, der kun anvendes til sommerophold, kan fortsat anvendes hertil.

13 Tegning nr RØDE MELLEMVEJ SUNDBY OVERDREV SUNDBY OVERDREV SUNDBYVESTER SUNDBYVESTER BABA SUNDBYVESTERVEJ VESTERMARKSVEJ RUGAGERVEJ BYAGERVEJ HF. BASTIANSMINDE A A a TVÆRAGERVEJ 2 0 HF. ENGVANG BREGNEGANGEN ENGSLETTEN CEDERGANGEN 2 Vej 0 0 Vej 0 SOLSKIFTEVEJ SOLTOFTEVEJ VEJLANDS ALLÉ SUNDBYVESTERVEJ MARKSKIFTEVEJ VESTERMARKSVEJ ENGLANDSVEJ 2 0 SOCIALT KOLLEGIUM SUNDBY ALGÅRD m. Grænse for lokalplanområde Vejudlægslinje Stier, der kan udlægges til private fællesveje Vejudlæg, der kan ophæves Fællesareal Lodder, der kan nedlægges og udlægges til fællesareal

14 . Vejforhold Stk. Mod Englandsvej og Røde Mellemvej opretholdes de eksisterende vejlinjer. Stk. 2 De på tegning nr. med lys gråtone viste vejudlæg kan ophæves, når betingelserne herfor er opfyldt. Stk. Stierne der er vist med mørk gråtone på tegning nr., kan udlægges som private fællesveje i mindst m s bredde. Der skal etableres m hjørneafskæringer ved overkørslerne til Røde Mellemvej som vist på tegning nr.. Tilkørsel til haveforeningen sker fra Røde Mellemvej. Stiadgang til Englandsvej skal opretholdes. Stk. Der må ikke etableres overkørsler fra de enkelte parceller til Englandsvej og Røde Mellemvej. Stk. Mod Engsletten opretholdes/fastlægges grundgrænsen som vejlinje. Der kan ikke fra de enkelte lodder etableres adgang til Engsletten. Stk. Mod Røde Mellemvej, Englandsvej og Engsletten fastlægges bebyggelsesregulerende byggelinjer i en afstand af, m fra vejlinjen.. Udstykning Stk. Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med den på tegning nr. viste udstykningsplan, der er identisk med den eksisterende inddeling i lodder, færdselsarealer og fællesareal. Såfremt udstykning ikke finder sted, opretholdes den eksisterende lodinddeling. Kommentar Ifølge Byggelovens 0A skal hver boligenhed på en ejendom, hvor der opføres mere end et énfamiliehus til helårsbeboelse, opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. Det er ikke et krav, at der skal ske en udstykning i området, men muligheden skal være til stede. Stk. 2 Uanset stk. kan Teknik- og Miljøudvalget godkende, at der sker sammenlægning af parceller. Hver parcel må ikke udgøre mere end 00 m 2, og der må ikke fremkomme nye parceller mindre end 00 m 2. Tilsvarende gælder for lodder. I lokalplanen i øvrigt gælder bestemmelserne for parceller også for lodder. Kommentar Bestemmelsen indebærer, at sammenlægning af parceller forudsætter dispensation fra lokalplanen.. Bebyggelsens omfang og placering Stk. Den i fastlagte udstykningsplan skal, uanset om udstykningen er effektueret, lægges til grund ved beregning af bebyggelsesprocenten samt placering af bebyggelse.

15 Tegning nr. 2a og 2b RØDE MELLEMVEJ 0 BA , m 0 ENGSLETTEN Vej 0 HF. ENGVANG A A , m 20 2 m m m , m, m m a Vej 0 0 m 2 2 Vej 0 Vej m 0 2, m a HF. ENGVANG m 2 m m m 22, m 2, m 2, m 2 m 2 2, m 2 m m, m 2, m 0 ENGLANDSVEJ ENGSLETTEN Grænse for lokalplanområde Byggelinje Kloakledning m.

16 . Bebyggelsens omfang og placering Stk. 2 Der må på hver parcel opføres én beboelsesbygning med én bolig. For parceller mindre end 2 m 2 må bygningens etageareal være indtil 0 m 2. For parceller på 2 m 2 til og med 00 m² skal bygningens etageareal overholde bebyggelsesprocenten 0, og for parceller på mere end 00 m² må etagearealet ikke overstige 0 m². For det med skrå skravering på tegning nr. viste fællesareal gælder, at der må opføres bebyggelse til fællesformål, hvis samlede etageareal ikke må overstige 22 m 2. Kommentar De 0 m 2 er fastsat ud fra, at alle parceller skal have mulighed for at kunne opføre en beboelsesbygning af en rimelig størrelse under hensyntagen til området og de enkelte parcellers størrelser. Det maksimale etageareal på 0 m² er fastsat på baggrund af ønsket om at bevare området som et åbent havehusområde. Bebyggelsesprocenten beregnes som beboelsesbygningens etageareal i procent af parcellens areal. Udover den tilladte beboelsesbygning kan der etableres et skur og en overdækket terrasse, jf. stk. og. Stk. Beboelsesbygninger opføres i etage. Bygningernes højde må ikke overstige,2 m, og facadehøjden må ikke overstige m. Facadehøjden måles fra terræn til den linje, der fremkommer ved tagfladens skæring med facadeplanet, som vist på tegning nr.. Udhæng må maksimalt være 0, m. Stk. Tegning nr. Beboelsesbygninger skal opføres fritliggende. Mod naboskel inden for lokalplanområdet skal beboelsesbygningen holdes i en afstand af mindst m. Mod naboskel i øvrigt skal beboelsesbygningen holdes i en afstand af mindst 2, m. Maks. 0. Maks.,2 m Maks. m Der henvises til eksempel vist på tegning nr.. Kommentar I henhold til Bygningsreglement for småhuse/br-s, afsnit, er der følgende brandmæssige krav ved sammenbyggede enfamiliehuse og fritliggende huse på samme matrikelnummer, idet betegnelsen F står for flammesikker. Betegnelsen BD står for branddrøj. Tallet i betegnelsen angiver det antal minutter, konstruktionen eller døren kan modstå brand under standardiseret brandprøvning: (..2.) Enfamiliehuse, der er sammenbyggede eller ligger i mindre indbyrdes afstand end,0 m, skal adskilles med konstruktion mindst som BD-bygnings-

17 . Bebyggelsens omfang og placering del 0. En sådan konstruktion skal slutte tæt til den yderste tagdækning. Ved ydervægge af BD-konstruktionen skal den brandadskillende konstruktion mindst føres frem til indersiden af den udvendige beklædning. Udvendig isolering af ydervægge med isolering, der ikke er mindst klasse A materiale, skal afbrydes med mindst F-konstruktion 0 for hvert hus. (..2 og..) I brandmæssig henseende betragtes enfamiliehuse for sammenbyggede, når de ligger i mindre indbyrdes afstand end m. Bygningerne adskilles brandmæssigt på en sådan måde, at adskillelsen svarer til den brandmæssige adskillelse, som opnås i forbindelse med tilsvarende bygninger, der er placeret for tæt på skel på udmatrikulerede grunde. Det vil sige: a) Er afstanden a mellem bygningerne mellem 2, og,0 m, skal de adskilles med bygningskonstruktioner mindst som BD-bygningsdel 0. a 2, m b) Hvis afstanden a mellem bygningerne er mindre end 2, m fra hinanden, kan det være nødvendigt at sikre yderligere langs facaderne. a Opdeling med F-konstruktion 0 kan udføres ved at afbryde isoleringen med et 00 mm bredt bælte med isoleringsmateriale, der mindst er klasse A materiale. Ved bygninger med tagudhæng henledes opmærksomheden på, at branden ikke må kunne sprede sig uden om den brandadskillende konstruktion via tagudhænget. I SBI-anvisning er der vist eksempler på, hvorledes F og BD-konstruktioner kan udføres. Stk. Langs de interne adgangsstier og fællesarealet fastlægges bebyggelsesregulerende byggelinjer som vist på tegning nr. 2a og 2b. Langs de øst- vestgående stier ligger byggelinjerne i en afstand af m fra vejlinjerne for de parceller der ligger nord for stierne, og m for de parceller, der ligger syd for stierne. Langs den nord- sydgående sti ligger byggelinjerne 2 m fra vejlinjerne og langs fællesarealet ligger byggelinjerne m fra vejlinjerne. Stk. Langs de eksisterende kloakledninger fastlægges byggelinjer på hver side på m. fra ledningsmidten, som vist på tegning nr. 2a og 2b. Byggelinjerne er angivet med samme farve og signatur som øvrige byggelinjer. Kommentar At der kun fastlægges en bebyggelsesregulerende byggelinje på m på parcellerne, der ligger syd for færdselsarealerne, skyldes, at parcellerne generelt ikke er ret dybe, og derfor ikke kan opnå tilstrækkelige solbeskinnede friarealer ved placering af beboelsesbygningerne længere tilbage på grunden. Byggelinjerne ud mod de interne færdselsarealer fastlægges for at bevare det grønne præg ved opretholdelse og anlæggelse af forhaver.

18 . Bebyggelsens omfang og placering Ved fremtidig bebyggelse skal byggelinjerne langs kloakledningerne respekteres. Det betyder, at der ikke kan opnås byggetilladelse til opførelse af ny bebyggelse inden for byggelinjerne. Hvor kloakledninger omlægges/fjernes dispenseres der fra de bebyggelsesregulerende byggelinjer. Eksisterende bebyggelse over kloakledninger kan lovliggøres ved, at der som betingelse for byggetilladelse tinglyses deklaration om adgang til vedligeholdelse af kloakledningerne. Stk. Udover den i stk. 2 nævnte bebyggelse kan der på hver parcel opføres én carport på maksimalt m 2 med mindst 2 åbne sider og ét skur på maksimalt 0 m 2, jf. eksempel vist på tegning nr.. For carport og skur må bygningshøjden ikke overstige 2, m. Carport og skur kan opføres i naboskel internt i området med en samlet længde på indtil 0 m. Længden af carporten måles 0, m inden for tagfladens begrænsning. Uanset stk., kan carporten opføres ud til vejlinjen imod de interne veje, mens skuret skal holde en afstand hertil på minimum m, dog 2 og m, hvor byggelinjen ligger henholdsvis 2 og m fra vejlinjen, jf. eksempel vist på tegning nr.. Carporten skal placeres vinkelret på vejlinjen. Stk. Udover det i stk. nævnte mindre bygninger kan der opføres en overdækket terrasse på indtil pct. af parcellens areal, dog indtil m 2 på parceller under 00 m 2. Terrassen skal have mindst to åbne sider. Terrassen skal holdes i en afstand af mindst m fra naboskel internt i området og kan uanset stk. opføres m fra vejlinjen, dog m hvor byggelinjerne ligger 2 m fra vejlinjen jf. eksempel vist på tegning nr... Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. Tage skal udformes som fladt tag eller som sadeltag samt heraf afledte former, jf. eksemplet vist på tegning nr.. Der kan suppleres med arkitektonisk velbegrundede opbygninger f.eks. til lysindtag. Kommentar Ved afledte former forstås skrå tagflader, der er forskudte i forhold til hinanden eller danner en pyramide. Stk. 2 Bygningernes overflader skal fremstå i naturlige materialer, såsom træ eller tegl, herunder pudset eller filtset murværk. Stk. Stk. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted, bortset fra skiltning i forbindelse med eventuel dagligvarebutik på fællesområdet. Skiltning skal godkendes af forvaltningen. Bebyggelse og primære opholdsarealer skal efter Teknik- og Miljøforvaltningens nærmere godkendelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres, jf. dog, stk. 2, pkt. b, udføres og indrettes således, at beboere og

19 Tegning nr. Lod med m. byggelinie mod sti Afstand i forhold til eksterne skel er afstandskravet 2, m. m m afstand I forhold til nabolod og 2 m. i forhold til adgangssti Beboelsesbygning Max. 0 m samlet længde for skur og carport, må bygges i skel Skur m byggelinie for skur 2 m byggelinie for overdækket terrasse Carport Overdækket terrasse Have m byggelinie for beboelses bygning Adgangssti m byggelinie for terrasse m byggelinie for beboelsesbygning Carport m byggelinie for skur Skur Max. 0 m samlet længde for skur og carport må bygges i skel Beboelsesbygning Urtehave m Terrasse Have Bed 0 2 m. Afstand i forhold til eksterne skel er afstandskravet 2, m. Lod med m. byggelinie mod sti (lodderne -)

20 . Foranstaltninger mod forureningsgener brugere i fornøden omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv, undervisning og lignende må ikke overstige db(a). Stk. 2 Som betingelse for ibrugtagning af ny boligbebyggelse på lodder, der ligger ud mod Englandsvej og Røde Mellemvej, skal der etableres en støjskærm på den enkelte lod. Støjskærmen skal placeres i det enkelte lods skel mod henholdsvis Englandsvej og Røde Mellemvej og være 2, m høj. Støjskærmen skal udformes og begrønnes efter Teknik- og Miljøforvaltningens nærmere bestemmelser. Kommentar Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. / om Trafikstøj i boligområder.. Ubebyggede arealer Stk. Det ubebyggede areal skal, bortset fra parkeringsarealet, jf. stk. 2, anlægges som have. De eksisterende haver skal bevares som grønne arealer med havepræg. Stk. 2 På hver parcel skal der anlægges én og kun én parkeringsplads, hvis samlede areal, inklusive tilkørselsareal, ikke må overstige m 2 og inklusive eventuel carport ikke 20 m 2. På fællesarealet kan der etableres indtil 0 gæsteparkeringspladser. Kommentar Ved nybyggeri skal der anlægges én parkeringsplads på parcellen. I tilfælde af at beboerne ingen bil har, skal parkeringspladsen ikke nødvendigvis anlægges, men der skal udlægges et areal til parkering. Det betyder, at der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal anvises areal til en parkeringsplads, og denne skal anlægges, hvis kommunen kræver det. Stk. Den enkelte parcel skal hegnes med levende hegn. Bestemmelsen gælder ikke for indkørsler, eller hvor carporte eller skure er opført i skel. Det levende hegn kan suppleres med trådhegn. Kommentar Bestemmelserne skal bl.a. sikre, at områdets særlige karakter af åbent havehusområde bevares. 0. Servitutbortfald Deklaration tinglyst den. januar ophæves i sin helhed.. Retsvirkninger I henhold til planlovens må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 20

LOKALPLAN nr. 369 ELMEBO

LOKALPLAN nr. 369 ELMEBO LOKALPLAN nr. 369 ELMEBO Borgerrepræsentationen har den 13. november 2003 vedtaget lokalplan nr. 369 for et område ved den sydligste del af Røde Mellemvej og grænsen mod Tårnby. Lokalplanen er bekendtgjort

Læs mere

Forslag til lokalplan "Hf. Engvang"

Forslag til lokalplan Hf. Engvang Forslag til lokalplan "Hf. Engvang" Bilag 3 Offentlig høring fra xx. xxxxxxx til xx. xxxxxxx 200 Borgerrepræsentationen har den xx. xx 200 vedtaget forslag til lokalplan "Hf. Engvang". Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 396 "Hf. Trekanten"

Lokalplan nr. 396 Hf. Trekanten Lokalplan nr. 396 "Hf. Trekanten" Borgerrepræsentationen har den 24. november 2005 vedtaget Lokalplan nr. 396 HF. Trekanten. Lokalplanen er bekendtgjort den 21. december 2005 og tinglyst den10. februar

Læs mere

LOKALPLAN NR. 393 ELMEGÅRDEN

LOKALPLAN NR. 393 ELMEGÅRDEN LOKALPLAN NR. 393 ELMEGÅRDEN Borgerrepræsentationen har den 8. september 2005 vedtaget Lokalplan nr. 393 Elmegården. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2005 og tinglyst den 21 december 2005. Københavns

Læs mere

Forslag til lokalplan "Hf. Sundbyvester"

Forslag til lokalplan Hf. Sundbyvester Forslag til lokalplan "Hf. Sundbyvester" Offentlig høring fra 2. maj til 3. juli 2006 Borgerrepræsentationen har den 6. april 2006 vedtaget forslag til lokalplan "Hf. Sundbyvester". Lokalplanområdet ligger

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Lokalplan nr. 399 "Rosenvang"

Lokalplan nr. 399 Rosenvang Lokalplan nr. 399 "Rosenvang" Borgerrepræsentationen har den 1. december 2005 vedtaget lokalplan nr. 399 "Rosenvang". Lokalplanen er bekendtgjort den 20. december 2005. Københavns Kommune Indhold Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 392 Engly

Lokalplan nr. 392 Engly Lokalplan nr. 392 Engly Borgerrepræsentationen har den 8. september 2005 vedtaget Lokalplan nr. 392 Engly. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2005 og tinglyst 2. januar 2006. Københavns Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 408 "Hf. Våren"

Lokalplan nr. 408 Hf. Våren Borgerrepræsentationen har den 8. februar 2007 vedtaget lokalplan nr. 408 "Hf. Våren". Lokalplanen er bekendtgjort den 20. marts 2007 og tinglyst den 4. marts 2009 Indhold Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan "Frederikshøj og Mozart" med kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan Frederikshøj og Mozart med kommuneplantillæg Forslag til lokalplan "Frederikshøj og Mozart" med kommuneplantillæg Offentlig høring fra xx. xx 2006 til xx. xx 2006 Bilag 1 Borgerrepræsentationen har den xx. xx 2006 vedtaget forslag til lokalplan "Frederikshøj

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN ELMEGÅRDEN

FORSLAG TIL LOKALPLAN ELMEGÅRDEN FORSLAG TIL LOKALPLAN ELMEGÅRDEN Borgerrepræsentationen har på mødet den 22. april 2004 vedtaget forslag til lokalplan Elmegården for et område ved Kongelundsvej. Offentlighedsperioden løber fra den 11.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Pf. Kongelund Forslag til lokalplan

Pf. Kongelund Forslag til lokalplan Bilag 1 Pf. Kongelund Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 27. marts 2014 vedtaget forslag til lokalplan Pf. Kongelund. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høringsperiode

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004 LOKALPLAN 1.39 Lokalplan 1.39 Haveforeningen Ishøj Søndergård & Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune 2004 1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det.

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 10. oktober 2017 Bemyndigelser i tilknytning til villaservitutter Borgerrepræsentationen har den 24. august 2017 godkendt: at Magistratens

Læs mere

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg Byggefolder 2015 Side 1/10 Byggefolder Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg 1. Ønsker du at lave en ny, til eller ombygning af dit kolonihavehus, skal der ansøges om en byggetilladelse. Ved ansøgning

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Ehlersvej Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Januar 1979

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere