Lokalplan nr. 415 "Hf. Engvang"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 415 "Hf. Engvang""

Transkript

1 Borgerrepræsentationen har den. maj 200 vedtaget lokalplan nr. "Hf. Engvang". Lokalplanen er bekendtgjort den. juni 200.

2 Indhold Baggrund for lokalplanen... Lokalplanens formål... Baggrund... Lokalplanområdet og kvarteret... Områdets omdannelse... De eksisterende bebyggelser, deres forhold til lokalplanen og lovliggørelse... Byarkitektonisk vurdering... Områdets påvirkning af miljøet... Miljølovgivning... Trafikstøj... Forurening af undergrunden... Nedsivning af regnvand... Miljørigtigt byggeri... Fjernvarme... 0 Lov om kolonihaver... 0 Planlægning... 0 Lokalplan nr..... Formål Lokalplanområdet.... Anvendelse... Tegning nr..... Vejforhold.... Udstykning.... Bebyggelsens omfang og placering... Tegning nr. 2a og 2b... Tegning nr..... Bebyggelsens ydre fremtræden... Tegning nr..... Foranstaltninger mod forureningsgener Ubebyggede arealer Servitutbortfald Retsvirkninger Kommentarer af generel karakter... 2 Forsidefoto: En af Hf. Engvangs stier, der kun delvis lever op til kravet i lokalplanen om levende hegn, der skal give området et grønt præg. 2

3 Baggrund for lokalplanen Luftfoto af området set fra øst. Øverst i billedet ses Metroen. (JW Luftfoto juni 200). Lokalplanens formål Lokalplanens hovedformål er at muliggøre anvendelsen af et oprindeligt kolonihaveområde til helårsboliger i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Baggrund Haveforeningen Engvang kan som en række andre haveforeninger i Københavns Kommune ikke længere karakteriseres som et kolonihaveområde. Bortset fra huse anvendes samtlige til helårsbeboelse. Der er stadig en del af de oprindelige kolonihavehuse tilbage, men mange af disse samt bebyggelsen på de øvrige lodder er blevet ombygget eller opført til helårsbeboelse. I plan 200 er området fastlagt til boligområde med den særlige bemærkning, at områdets karakter af åbent havehusområde søges opretholdt. Det daværende Bygge- og Teknikudvalg besluttede i 2002, at lokalplanarbejdet skulle igangsættes for de kolonihaveområder i, der manglede at få udarbejdet en lokalplan således, at de kan lovliggøres som helårsbeboelse. Igangsættelsen sker i den rækkefølge, de enkelte haveforeninger anmoder om en lokalplan og i øvrigt afleverer det materiale, som forvaltningen forudsætter leveret som grundlag for lokalplanudarbejdelsen (en lodinddelingsplan, planer med indtegning af bygninger, skema med grundarealer og etagearealer på de enkelte lodder og en brandsikringsplan). Engvang er den næstsidste haveforening, hvor det fornødne grundlag er tilvejebragt således, at lokalplanforslaget kan udarbejdes. Den sidste haveforening, Kalvebod, ligger i den fredede Valbypark og kan ikke lovliggøres uden ændring af fredningsdeklarationen, hvilket ikke anses for sandsynligt. Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet ligger i bydelen Sundbyvester og omfatter haveforeningen Engvang. Haveforeningens område har et grundareal på ca., ha. Kørsel til

4 Baggrund for lokalplanen Hf. Engvang afgrænses mod nord og syd af villaer, i østlig retning af Englandsvej og mod vest af Røde Mellemvej. Afstanden til Sundby Metrostation er ca. 00 m. HF. Røde Mellemvej Dyvekeskolen HF. Bastiansminde Sundby Station HF. Sundbyvester Røde Mellemvej HF. Engvang Englandsvej Amager Hospital Vejlands Allé Vejlands Allé Stenlandsvej området sker fra Røde Mellemvej. Omkring Engvang ligger et større villaområde og også andre kolonihaveforeninger med helårsbeboelse. Mod øst og vest afgrænses lokalplanområdet af henholdsvis Englandsvej og Røde Mellemvej. Engvang ligger i gangafstand ca m fra lokalcentret i Remisevænget, Dyvekeskolen og Sundby Metrostation. Områdets omdannelse Indkørsel til Hf. Engvang set fra Røde Mellemvej. I deklaration tinglyst. januar for den østlige del af ejendommen er optaget betingelser stillet i forbindelse med udlodningstilladelse af 2. januar. Det anføres bl.a., at bebyggelse på den enkelte lod kun må anvendes som kolonihaver og ikke overstige 0 % af loddens areal. For lodder på mindst 00 m 2 nettoareal kunne der dog under visse omstændigheder opføres midlertidige sommerhuse og mindre udhuse med en samlet størrelse på højst 0 % af loddens bruttoareal. En senere udlodningstilladelse af. september blev givet for at lovliggøre uregelmæssigheder, der var foretaget i tidens løb i forhold til den oprindelige udlodning af det østlige kolonihaveområde, og for at bibeholde udlodning af den resterende vestlige del af arealet mod Røde Mellemvej. Udlodningstilladelsen tog dog ikke stilling til den ulovlige benyttelse til helårsbebyggelse, der stort set fandt sted på samtlige bebyggede lodder, og som var i strid med bygningslovgivningens bestemmelser. Siden starten af 0 erne har der mellem haveforeningen og kommunen været ført en løbende korrespondance bl.a. med hensyn til brandsikring samt haveforeningens ulovlige helårsbeboelse. Typisk er der givet -årige udsættelser med

5 Baggrund for lokalplanen En af stierne i Hf. Engvang. Fællesarealet i Hf. Engvang, anvendes til parkering m.m. De eksisterende bebyggelser, deres forhold til lokalplanen og lovliggørelse ophør af den ulovlige helårsbeboelse, og disse blev givet under forudsætning af, at der ikke blev etableret nye helårsbeboelser. Denne type tilladelser blev især i midten af 0 erne søgt håndhævet effektivt, men ikke desto mindre var der i november 2000 ifølge Københavns Folkeregister tilmeldt personer i haveforeningen. I dag anvendes huse af til helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten på den enkelte lod varierer fra ca. til ca. 0, med et gennemsnit på ca. 2. En del af husene er de oprindelige kolonihavehuse med diverse tilbygninger, mens andre er opført som helårsboliger Andelsforeningen har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for området for at få lovliggjort forholdene og for at få bestemmelser for nybyggeri, der er i overensstemmelse med den faktiske anvendelse til helårsbeboelse. Forvaltningen har afholdt møder med repræsentanter for foreningen og på baggrund heraf har foreningen fremsendt et udkast til lokalplanforslag, som efterfølgende er kommenteret af Forvaltningen. Oplægget fra foreningen er på nær nogle få detaljer identisk med lokalplanforslaget. De eksisterende huse er opført uden byggetilladelser i hvert fald i forhold til anvendelsen til helårsbeboelse og er derfor ikke lovlige bebyggelser. Lokalplanprocessen er et led i at få lovliggjort husene. Vedtagelsen af lokalplanen lovliggør ikke i sig selv de eksisterende forhold, men udgør grundlaget herfor samtidig med, at den regulerer de fremtidige forhold. Mange af de eksisterende bebyggelser opfylder ikke fuldt ud lokalplanens bestemmelser, men det får ingen praktisk betydning, når de skal lovliggøres, idet bygningerne vil blive lovliggjort i forhold til byggelovgivningens almindelige bestemmelser for småhuse på opførelsestidspunktet med hensyn til bl.a. brandsikkerhed og sanitære forhold. Det er først, når der ønskes opført ny bebyggelse, herunder tilbygninger, at lokalplanens bestemmelser skal være opfyldt. Et af de ældre huse med tårnagtig påbygning

6 Baggrund for lokalplanen Et af de ældre kolonihavehuse med grøn forhave men hegnet med metalrækværk SUNDBYVESTER 2 TV 0 ÆR AG ER VE 0 BABA BYAGERVEJ J SUNDBY OV ERDR SUNDBYVEST EV ER m J GA RU J 2 0 GE RV E SOLTOFTEVE VESTERMARKSVEJ RØDE MELLEMVEJ Vej 0 VEJ ENGSLETTEN ENGLANDS 0 0 A A HF. ENGVANG VESTERMARKSVEJ 0 bygninger. Lokalplanområdet med de eksisterende 2 2 a EVEJ MARKSKIFT 0 Vej EJ SOLSKIFTEV 0 2 ERVEJ SUNDBYVEST 0 2 I dag er der lodder, hvor lokalplanens bestemmelse om bebyggelsesprocent 2 ikke overholdes. På nær nogle få ligger alle husene nærmere end m mod GEN AN EG N 0 interne skel, og BR ligeledes pånær nogle 2få, overholder bygningerne ikke afeg Ca. / af lodderne har standskravet mod villabebyggelserne mod nord og syd mere end de 0 m² skur, ca. /0 har mere end de tilladte m2 carport, 2 2 tilladte 2 2 ANGEN overdækkede terrasser 2 DERG mens kun nogle fåcehar større tilladt. 0 end J 2 Enkelte bygninger og 2hegninger ligger foransuden og dermed VESTERVE vejlinje NDBYfastlagte matrikelskellet mod Engsletten på den0 østlige strækning. 2 2 SUNDBY OVERDREV 2

7 Baggrund for lokalplanen Et af de ældre kolonihavehuse. Der er anlagt større kloakledninger gennem Engvang på arealer, der er udlagt til vej. På 2 lodder er der opført beboelsesbygninger, som ligger inden for de byggelinjer, som fastlægges i lokalplanen for at tage hensyn til kloakledningerne. Byggelinjerne skal respekteres ved nybyggeri og tilbygninger, hvilket betyder, at der i fremtiden ikke vil kunne opføres nye beboelsesbygninger på af disse lodder. Det drejer sig om lod nr.,, 2, og 00 og på lod nr. A og vil der ikke kunne ske fuld nyopførelse. De to kloakledninger, der løber i Byagervej og Tværagervejs forlængelser, vil kunne omlægges ved at føre ledningerne i den interne vej til henholdsvis hovedkloakken i Røde Mellemvej og til kloakken, der ligger i Solskiftevejs forlængelse gennem foreningen. Ved en sådan omlægning er det herefter kun lodderne,, 2 og 00, der ikke kan bebygges. Disse arealer kan eventuelt overgå til fællesarealer, og lod nr., der i dag er fællesareal, vil kunne udstykkes til bebyggelse. I forbindelse med lovliggørelsen af de eksisterende huse, skal der tages højde for kloakledningerne. Det gør man ved, at man betinger byggetilladelserne af, at der bliver tinglyst deklarationer om, at husene vil skulle fjernes for ejerens regning helt eller delvist, hvis det bliver nødvendigt at grave ned til ledningen. Disse huse vil kunne renoveres, men der vil ikke blive tilladt yderligere bebyggelse inden for byggelinjerne. Genopførelse efter brand vil kun kunne ske ved overholdelse af lokalplanens bestemmelser om byggelinjer. For at de eksisterende huse i øvrigt skal kunne lovliggøres, er der specielt to forhold, der skal bringes i overensstemmelse med lovkravene. Det er for det første de brandsikkerhedsmæssige forhold og for det andet de sanitære installationer. Husene ligger tæt, hvilket gør, at der stilles krav til brandsikring af mange af de enkelte huse. Andelsforeningen er blevet bedt om at udarbejde en brandsikringsplan for hele området med angivelse af, hvilke tiltag der skal udføres på det Et af de ældre havehuse beliggende i have med grønt kolonihavepræg..

8 Baggrund for lokalplanen enkelte hus, for at de gældende brandsikkerhedskrav er overholdt. Foreningen har fremsendt brandsikringsplan, som er godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er ca. 00 beboelsesbygninger inklusive skure, der skal have udført brandsikring, men det er forskelligt fra hus til hus, hvor meget der skal udføres, for at husene indbyrdes er brandsikrede. Det afhænger bl.a. af afstanden mellem husene og deres materialer, og om der er vinduer. Nødvendige arbejder omfatter f.eks. opførelse af brandvægge, ny tagbeklædning og fjernelse af enkelte skure på grund af risiko for brandsmitte. Foreningen har oplyst, at brandsikringen forventedes afsluttet i løbet af efteråret 200 således, at den kan færdigmeldes inden en endelig vedtagelse af lokalplanen. Når lokalplanen er vedtaget endeligt, skal der søges om byggetilladelse til hvert enkelt hus, for at det kan blive lovliggjort og dermed opnå helårsstatus. De få, der fortsat anvender deres huse som fritidshuse, kan blive ved med det. Byarkitektonisk vurdering Der vil kunne ske en vis fortætning ved tilbygninger eller udskiftning af ældre bygninger med énfamiliehuse, men det vil ske med respekt for områdets grønne præg, herunder forhaver og levende hegn. Områdets påvirkning af miljøet Da der er tale om en lokalplan, der fastlægger kolonihaveområdets anvendelse til helårsbeboelse, hvilket området reelt har været anvendt til gennem en årrække, og da der i øvrigt ikke er handlepligt knyttet til vedtagelse af en lokalplan, er der umiddelbart ikke nogen miljømæssige påvirkninger eller ændringer forbundet hermed. På længere sigt forventes det, at der på en positiv måde vil ske en påvirkning af miljøet, idet man forventer, at den individuelle opvarmning vil blive erstattet/ suppleret med fjernvarme, jf. side 0, hvorved nærmiljøet bliver mindre belastet af lugten fra brændeovnene, og samtidig vil risikoen for brand blive mindsket. Miljølovgivning Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. af. maj 200) skal der foretages en vurdering af, om bl.a. en fysisk plan får væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis den gør, skal der udarbejdes en miljøvurdering. I mødet den. december 200 tiltrådte Borgerrepræsentationen (0/0) en indstilling, hvorefter Bygge- og Teknikforvaltningen blev bemyndiget til at foretage den forudsatte screening af en af loven omfattede plan for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne lokalplan medfører alene en lovliggørelse af nogle eksisterende forhold. Forvaltningen har derfor vurderet, at der ikke skal foretages en særlig miljøvurdering. Trafikstøj Ved skel mod Englandsvej og Røde Mellemvej er det ækvivalente trafikstøjniveau beregnet til ca. db(a). Center for Miljø skønner, at støjbelastningen i HF Engvang på facader og primære friarealer på lodderne nærmest denne er over db(a). Af Miljøstyrelsens vejledning nr. /, Trafikstøj i boligområder fremgår det, at støjniveauet ved nye boligbebyggelser højst må være på db(a). Dette krav begrundes i hensynet til, at opholds- og soverum skal kunne fungere rimeligt i

9 Baggrund for lokalplanen de perioder, hvor der er behov for at have vinduerne åbne. Støjbelastningen på primære udendørs opholdsarealer (haver, legearealer, grillplads m. m.) må højst være db(a). Center for Miljøs beregninger viser, at en ca. 2, meter høj støjafskærmning langs Røde Mellemvej og Englandsvej vil kunne nedbringe støjbelastningen til de i vejledningen fastsatte værdier. Støjskærme kan udføres i mange forskellige materialer. Som tommelfingerregel gælder, at en fladevægt på ca. 20 kg pr. m 2 normalt vil have en lydisolationsevne på 2 db(a). På den baggrund er der i lokalplanen optaget bestemmelser om etablering af en støjskærm langs Englandsvej og Røde Mellemvej. Bestemmelsen indebærer, at der ved opførelse af et nyt enfamiliehus på en parcel med facede mod en af vejene vil blive stillet krav om etablering af støjskærme på den pågældende parcel. Forvaltningen anbefaler, at der i foreningens regi opføres støjskærme langs begge veje, når økonomien tillader det, idet også de bagved liggende parceller vil få glæde af støjskærmene. Forurening af undergrunden Center for Miljø fik i 200 udført en undersøgelse for diffus jordforurening i Hf. Engvang, have. Diffus jordforurening stammer fra storbyaktiviteter som bl.a. røg fra skorstene og udstødning fra bilerne. Ved undersøgelsen blev der konstateret forurening med tungmetallet bly og tjærestoffer, herunder indholdet af PAH total og benz(a)pyren. Forureningsniveauet ligger i rådgivningsintervallet, idet det overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for ren jord, men ligger lavere end Miljøstyrelsens afskæringskriterier, hvor man bør undgå kontakt med den forurenede jord. Man skal derfor være opmærksom på, at ved nybyggeri eller andet, der medfører gravearbejde, skal arbejdet standses, hvis der konstateres en forurening af jorden, og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Center for Miljø). Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Arbejdet kan genoptages efter uger, eller når Center for Miljø har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Bestemmelsen gælder i medfør af i lov om forurenet jord (lov nr. 0 af 2. juni ). Engvang er beliggende i et område med grundvandsinteresser (OD). Center for Miljø har ikke kendskab til, at grundvandet er forurenet. Nedsivning af regnvand Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Dette indebærer, at der ikke umiddelbart må etableres nedsivningsanlæg i området. Københavns Kommune har imidlertid et mål om at fastholde grundvandet under byen til drikkevandsformål og til søer samt vandløb, jf. Grundvandsplan 2000, hvorfor Center for Miljø giver tilladelse til nedsivning, såfremt det er muligt uden risiko for drikkevandsressourcerne, jf. Spildevandsplan Miljørigtigt byggeri har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Borgerrepræsentationen har den 2. februar 200 tiltrådt retningslinjerne Miljø

10 Baggrund for lokalplanen i byggeri og anlæg. Baggrunden for retningslinjerne er et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med borgerne. Miljø i byggeri og anlæg berører emnerne miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Hvert emne introduceres med det overordnede mål og problemstilling. Målet understøttes af en række minimumskrav og anbefalinger. Til hvert emne er der knyttet et idékatalog af relevante mulige løsninger og virkemidler. Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg oplyser i øvrigt om love, regulativer og publikationer om emnet samt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på eller fås ved henvendelse til Center for Miljø og Center for Bydesign. Fjernvarme Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet) i. I forlængelse heraf har Borgerrepræsentationen i vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme. For lokalplanområdet indebærer dette, at ved nybyggeri og ved udskiftning af hovedvarmekilden i ejendomme med status af helårsbeboelse er der krav om, at huset skal tilsluttes fjernvarmenettet. Idet der endnu ikke er fjernvarmeledninger i området, vil Københavns Energi efter nærmere aftale tilbyde at udlåne en midlertidig varmekilde til husejeren således, at huset kan få varme, indtil der bliver lagt fjernvarme ind i området. Lov om kolonihaver Folketinget vedtog i 200 lov om kolonihaver. Ifølge loven må et kolonihaveområde ikke nedlægges helt eller delvis uden kommunalbestyrelsens godkendelse, der kun må gives, hvis der er en væsentlig samfundsmæssig begrundelse, og hvis der indrettes et erstatningskolonihaveområde. Ifølge loven kunne ejeren af et kolonihaveområde inden den. november 200 meddele Miljø- og Energiministeriet, at kolonihaveområdet skulle være ikke varigt og således ikke omfattet af bestemmelserne i kolonihaveloven. Engvang og de øvrige kolonihaveområder med helårsbeboelse (i alt områder) i Københavns Kommune er alle blevet registreret som ikke varige. Planlægning Der er fastlagt flere vejudvidelseslinjer på tværs af haveforeningen samt langs med Engsletten. Der er pålagt en tinglyst meddelelse, der bl.a. fastlægger anvendelsen af området til sommerophold. Lokalplanen henholdsvis muliggør ophævelse og ophæver disse. I plan 200 er lokalplanområdet fastlagt som et boligområde (B*). Der skal skabes mulighed for helårsbeboelse i området, hvor det er væsentligt at fastholde områdets særlige karakter af åbent havehusområde. 0

11

12 Lokalplan nr. I henhold til lov om planlægning fastsættes hermed følgende bestemmelser for området begrænset af Røde Mellemvej, sydskel af ejendommene matr. 0,,,,, 2, 2, 0,,, 22, 2 og 2 samt vest- og sydskel af ejendommen matr. nr. 2 Sundbyvester, København, Englandsvej, nord-, syd-, og vestskel af ejendommen matr.nr. ibid., nordskel af ejendommen matr. nr. 22 ibid., Engsletten samt nordskel af ejendommene matr. nr. 0 og 2 ibid.. Formål Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for anvendelse af haveforeningen Engvang, der oprindeligt er et kolonihaveområde, til helårsboliger. Som led heri skal følgende overordnede hensyn tilgodeses: - Engvang fastlægges til helårsboliger i form af énfamiliehuse. - Engvangs oprindelige opdeling i lodder, der varierer fra ca. til ca. 0 m 2 med en gennemsnitlig størrelse på ca. 2 m², fastholdes i princippet, og det muliggøres, at der kan ske en matrikulær udstykning svarende hertil med adgang via de eksisterende interne færdselsarealer. - Med bestemmelser om byggelinjer og grønne forhaver tilstræbes, at Engvang fortsat fremtræder med et grønt præg samtidig med, at der på hver parcel tillades et hus på 0-0 m 2, afhængig af parcelstørrelse, under iagttagelse af bestemmelser, der skal forhindre brandsmitte mellem husene. - Utidssvarende servitutter skal ophæves. - Ved såvel bygningsrenovering og nybyggeri som anlæg af friarealer skal det i videst muligt omfang sikres, at det sker efter miljørigtige og bæredygtige principper. 2. Lokalplanområdet Stk. Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. og omfatter ejendommen matr.nr. a Sundbyvester, København, og alle parceller, der efter den. april 200 udstykkes i området.. Anvendelse Stk. Området fastlægges til helårsboliger. På hver parcel må der kun opføres én beboelsesbygning med én bolig, jf., stk. 2. Det på tegning nr. med skrå skravering viste areal fastlægges til fællesanlæg i form af fælleshuse, legeplads, parkeringsplads m.v.. Kommentar Ved krav om helårsbeboelse forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til eksempelvis feriebolig. Folkeregistertilmelding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Eksisterende bebyggelse, der kun anvendes til sommerophold, kan fortsat anvendes hertil.

13 Tegning nr RØDE MELLEMVEJ SUNDBY OVERDREV SUNDBY OVERDREV SUNDBYVESTER SUNDBYVESTER BABA SUNDBYVESTERVEJ VESTERMARKSVEJ RUGAGERVEJ BYAGERVEJ HF. BASTIANSMINDE A A a TVÆRAGERVEJ 2 0 HF. ENGVANG BREGNEGANGEN ENGSLETTEN CEDERGANGEN 2 Vej 0 0 Vej 0 SOLSKIFTEVEJ SOLTOFTEVEJ VEJLANDS ALLÉ SUNDBYVESTERVEJ MARKSKIFTEVEJ VESTERMARKSVEJ ENGLANDSVEJ 2 0 SOCIALT KOLLEGIUM SUNDBY ALGÅRD m. Grænse for lokalplanområde Vejudlægslinje Stier, der kan udlægges til private fællesveje Vejudlæg, der kan ophæves Fællesareal Lodder, der kan nedlægges og udlægges til fællesareal

14 . Vejforhold Stk. Mod Englandsvej og Røde Mellemvej opretholdes de eksisterende vejlinjer. Stk. 2 De på tegning nr. med lys gråtone viste vejudlæg kan ophæves, når betingelserne herfor er opfyldt. Stk. Stierne der er vist med mørk gråtone på tegning nr., kan udlægges som private fællesveje i mindst m s bredde. Der skal etableres m hjørneafskæringer ved overkørslerne til Røde Mellemvej som vist på tegning nr.. Tilkørsel til haveforeningen sker fra Røde Mellemvej. Stiadgang til Englandsvej skal opretholdes. Stk. Der må ikke etableres overkørsler fra de enkelte parceller til Englandsvej og Røde Mellemvej. Stk. Mod Engsletten opretholdes/fastlægges grundgrænsen som vejlinje. Der kan ikke fra de enkelte lodder etableres adgang til Engsletten. Stk. Mod Røde Mellemvej, Englandsvej og Engsletten fastlægges bebyggelsesregulerende byggelinjer i en afstand af, m fra vejlinjen.. Udstykning Stk. Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med den på tegning nr. viste udstykningsplan, der er identisk med den eksisterende inddeling i lodder, færdselsarealer og fællesareal. Såfremt udstykning ikke finder sted, opretholdes den eksisterende lodinddeling. Kommentar Ifølge Byggelovens 0A skal hver boligenhed på en ejendom, hvor der opføres mere end et énfamiliehus til helårsbeboelse, opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. Det er ikke et krav, at der skal ske en udstykning i området, men muligheden skal være til stede. Stk. 2 Uanset stk. kan Teknik- og Miljøudvalget godkende, at der sker sammenlægning af parceller. Hver parcel må ikke udgøre mere end 00 m 2, og der må ikke fremkomme nye parceller mindre end 00 m 2. Tilsvarende gælder for lodder. I lokalplanen i øvrigt gælder bestemmelserne for parceller også for lodder. Kommentar Bestemmelsen indebærer, at sammenlægning af parceller forudsætter dispensation fra lokalplanen.. Bebyggelsens omfang og placering Stk. Den i fastlagte udstykningsplan skal, uanset om udstykningen er effektueret, lægges til grund ved beregning af bebyggelsesprocenten samt placering af bebyggelse.

15 Tegning nr. 2a og 2b RØDE MELLEMVEJ 0 BA , m 0 ENGSLETTEN Vej 0 HF. ENGVANG A A , m 20 2 m m m , m, m m a Vej 0 0 m 2 2 Vej 0 Vej m 0 2, m a HF. ENGVANG m 2 m m m 22, m 2, m 2, m 2 m 2 2, m 2 m m, m 2, m 0 ENGLANDSVEJ ENGSLETTEN Grænse for lokalplanområde Byggelinje Kloakledning m.

16 . Bebyggelsens omfang og placering Stk. 2 Der må på hver parcel opføres én beboelsesbygning med én bolig. For parceller mindre end 2 m 2 må bygningens etageareal være indtil 0 m 2. For parceller på 2 m 2 til og med 00 m² skal bygningens etageareal overholde bebyggelsesprocenten 0, og for parceller på mere end 00 m² må etagearealet ikke overstige 0 m². For det med skrå skravering på tegning nr. viste fællesareal gælder, at der må opføres bebyggelse til fællesformål, hvis samlede etageareal ikke må overstige 22 m 2. Kommentar De 0 m 2 er fastsat ud fra, at alle parceller skal have mulighed for at kunne opføre en beboelsesbygning af en rimelig størrelse under hensyntagen til området og de enkelte parcellers størrelser. Det maksimale etageareal på 0 m² er fastsat på baggrund af ønsket om at bevare området som et åbent havehusområde. Bebyggelsesprocenten beregnes som beboelsesbygningens etageareal i procent af parcellens areal. Udover den tilladte beboelsesbygning kan der etableres et skur og en overdækket terrasse, jf. stk. og. Stk. Beboelsesbygninger opføres i etage. Bygningernes højde må ikke overstige,2 m, og facadehøjden må ikke overstige m. Facadehøjden måles fra terræn til den linje, der fremkommer ved tagfladens skæring med facadeplanet, som vist på tegning nr.. Udhæng må maksimalt være 0, m. Stk. Tegning nr. Beboelsesbygninger skal opføres fritliggende. Mod naboskel inden for lokalplanområdet skal beboelsesbygningen holdes i en afstand af mindst m. Mod naboskel i øvrigt skal beboelsesbygningen holdes i en afstand af mindst 2, m. Maks. 0. Maks.,2 m Maks. m Der henvises til eksempel vist på tegning nr.. Kommentar I henhold til Bygningsreglement for småhuse/br-s, afsnit, er der følgende brandmæssige krav ved sammenbyggede enfamiliehuse og fritliggende huse på samme matrikelnummer, idet betegnelsen F står for flammesikker. Betegnelsen BD står for branddrøj. Tallet i betegnelsen angiver det antal minutter, konstruktionen eller døren kan modstå brand under standardiseret brandprøvning: (..2.) Enfamiliehuse, der er sammenbyggede eller ligger i mindre indbyrdes afstand end,0 m, skal adskilles med konstruktion mindst som BD-bygnings-

17 . Bebyggelsens omfang og placering del 0. En sådan konstruktion skal slutte tæt til den yderste tagdækning. Ved ydervægge af BD-konstruktionen skal den brandadskillende konstruktion mindst føres frem til indersiden af den udvendige beklædning. Udvendig isolering af ydervægge med isolering, der ikke er mindst klasse A materiale, skal afbrydes med mindst F-konstruktion 0 for hvert hus. (..2 og..) I brandmæssig henseende betragtes enfamiliehuse for sammenbyggede, når de ligger i mindre indbyrdes afstand end m. Bygningerne adskilles brandmæssigt på en sådan måde, at adskillelsen svarer til den brandmæssige adskillelse, som opnås i forbindelse med tilsvarende bygninger, der er placeret for tæt på skel på udmatrikulerede grunde. Det vil sige: a) Er afstanden a mellem bygningerne mellem 2, og,0 m, skal de adskilles med bygningskonstruktioner mindst som BD-bygningsdel 0. a 2, m b) Hvis afstanden a mellem bygningerne er mindre end 2, m fra hinanden, kan det være nødvendigt at sikre yderligere langs facaderne. a Opdeling med F-konstruktion 0 kan udføres ved at afbryde isoleringen med et 00 mm bredt bælte med isoleringsmateriale, der mindst er klasse A materiale. Ved bygninger med tagudhæng henledes opmærksomheden på, at branden ikke må kunne sprede sig uden om den brandadskillende konstruktion via tagudhænget. I SBI-anvisning er der vist eksempler på, hvorledes F og BD-konstruktioner kan udføres. Stk. Langs de interne adgangsstier og fællesarealet fastlægges bebyggelsesregulerende byggelinjer som vist på tegning nr. 2a og 2b. Langs de øst- vestgående stier ligger byggelinjerne i en afstand af m fra vejlinjerne for de parceller der ligger nord for stierne, og m for de parceller, der ligger syd for stierne. Langs den nord- sydgående sti ligger byggelinjerne 2 m fra vejlinjerne og langs fællesarealet ligger byggelinjerne m fra vejlinjerne. Stk. Langs de eksisterende kloakledninger fastlægges byggelinjer på hver side på m. fra ledningsmidten, som vist på tegning nr. 2a og 2b. Byggelinjerne er angivet med samme farve og signatur som øvrige byggelinjer. Kommentar At der kun fastlægges en bebyggelsesregulerende byggelinje på m på parcellerne, der ligger syd for færdselsarealerne, skyldes, at parcellerne generelt ikke er ret dybe, og derfor ikke kan opnå tilstrækkelige solbeskinnede friarealer ved placering af beboelsesbygningerne længere tilbage på grunden. Byggelinjerne ud mod de interne færdselsarealer fastlægges for at bevare det grønne præg ved opretholdelse og anlæggelse af forhaver.

18 . Bebyggelsens omfang og placering Ved fremtidig bebyggelse skal byggelinjerne langs kloakledningerne respekteres. Det betyder, at der ikke kan opnås byggetilladelse til opførelse af ny bebyggelse inden for byggelinjerne. Hvor kloakledninger omlægges/fjernes dispenseres der fra de bebyggelsesregulerende byggelinjer. Eksisterende bebyggelse over kloakledninger kan lovliggøres ved, at der som betingelse for byggetilladelse tinglyses deklaration om adgang til vedligeholdelse af kloakledningerne. Stk. Udover den i stk. 2 nævnte bebyggelse kan der på hver parcel opføres én carport på maksimalt m 2 med mindst 2 åbne sider og ét skur på maksimalt 0 m 2, jf. eksempel vist på tegning nr.. For carport og skur må bygningshøjden ikke overstige 2, m. Carport og skur kan opføres i naboskel internt i området med en samlet længde på indtil 0 m. Længden af carporten måles 0, m inden for tagfladens begrænsning. Uanset stk., kan carporten opføres ud til vejlinjen imod de interne veje, mens skuret skal holde en afstand hertil på minimum m, dog 2 og m, hvor byggelinjen ligger henholdsvis 2 og m fra vejlinjen, jf. eksempel vist på tegning nr.. Carporten skal placeres vinkelret på vejlinjen. Stk. Udover det i stk. nævnte mindre bygninger kan der opføres en overdækket terrasse på indtil pct. af parcellens areal, dog indtil m 2 på parceller under 00 m 2. Terrassen skal have mindst to åbne sider. Terrassen skal holdes i en afstand af mindst m fra naboskel internt i området og kan uanset stk. opføres m fra vejlinjen, dog m hvor byggelinjerne ligger 2 m fra vejlinjen jf. eksempel vist på tegning nr... Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. Tage skal udformes som fladt tag eller som sadeltag samt heraf afledte former, jf. eksemplet vist på tegning nr.. Der kan suppleres med arkitektonisk velbegrundede opbygninger f.eks. til lysindtag. Kommentar Ved afledte former forstås skrå tagflader, der er forskudte i forhold til hinanden eller danner en pyramide. Stk. 2 Bygningernes overflader skal fremstå i naturlige materialer, såsom træ eller tegl, herunder pudset eller filtset murværk. Stk. Stk. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted, bortset fra skiltning i forbindelse med eventuel dagligvarebutik på fællesområdet. Skiltning skal godkendes af forvaltningen. Bebyggelse og primære opholdsarealer skal efter Teknik- og Miljøforvaltningens nærmere godkendelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres, jf. dog, stk. 2, pkt. b, udføres og indrettes således, at beboere og

19 Tegning nr. Lod med m. byggelinie mod sti Afstand i forhold til eksterne skel er afstandskravet 2, m. m m afstand I forhold til nabolod og 2 m. i forhold til adgangssti Beboelsesbygning Max. 0 m samlet længde for skur og carport, må bygges i skel Skur m byggelinie for skur 2 m byggelinie for overdækket terrasse Carport Overdækket terrasse Have m byggelinie for beboelses bygning Adgangssti m byggelinie for terrasse m byggelinie for beboelsesbygning Carport m byggelinie for skur Skur Max. 0 m samlet længde for skur og carport må bygges i skel Beboelsesbygning Urtehave m Terrasse Have Bed 0 2 m. Afstand i forhold til eksterne skel er afstandskravet 2, m. Lod med m. byggelinie mod sti (lodderne -)

20 . Foranstaltninger mod forureningsgener brugere i fornøden omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv, undervisning og lignende må ikke overstige db(a). Stk. 2 Som betingelse for ibrugtagning af ny boligbebyggelse på lodder, der ligger ud mod Englandsvej og Røde Mellemvej, skal der etableres en støjskærm på den enkelte lod. Støjskærmen skal placeres i det enkelte lods skel mod henholdsvis Englandsvej og Røde Mellemvej og være 2, m høj. Støjskærmen skal udformes og begrønnes efter Teknik- og Miljøforvaltningens nærmere bestemmelser. Kommentar Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. / om Trafikstøj i boligområder.. Ubebyggede arealer Stk. Det ubebyggede areal skal, bortset fra parkeringsarealet, jf. stk. 2, anlægges som have. De eksisterende haver skal bevares som grønne arealer med havepræg. Stk. 2 På hver parcel skal der anlægges én og kun én parkeringsplads, hvis samlede areal, inklusive tilkørselsareal, ikke må overstige m 2 og inklusive eventuel carport ikke 20 m 2. På fællesarealet kan der etableres indtil 0 gæsteparkeringspladser. Kommentar Ved nybyggeri skal der anlægges én parkeringsplads på parcellen. I tilfælde af at beboerne ingen bil har, skal parkeringspladsen ikke nødvendigvis anlægges, men der skal udlægges et areal til parkering. Det betyder, at der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal anvises areal til en parkeringsplads, og denne skal anlægges, hvis kommunen kræver det. Stk. Den enkelte parcel skal hegnes med levende hegn. Bestemmelsen gælder ikke for indkørsler, eller hvor carporte eller skure er opført i skel. Det levende hegn kan suppleres med trådhegn. Kommentar Bestemmelserne skal bl.a. sikre, at områdets særlige karakter af åbent havehusområde bevares. 0. Servitutbortfald Deklaration tinglyst den. januar ophæves i sin helhed.. Retsvirkninger I henhold til planlovens må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 20

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere