Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen"

Transkript

1 Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014 en anmeldelse af en fusion mellem HOFOR Spildevand Holding A/S, Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S, jf. konkurrencelovens 12 b. Ifølge 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 10. december Transaktionen Transaktionen indebærer, at der sker en kapitalforhøjelse i HOFOR Spildevand Holding A/S, hvormed Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune hver især tegner nye aktier i HOFOR Spildevand Holding A/S mod apportindskud af hver kommunes aktier i deres respektive spildevandsselskaber i HOFOR Spildevand Holding A/S. Sagsbehandler: /LR/MC KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Dermed indebærer transaktionen, at Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune indskyder deres respektive spildevandsselskaber som datterselskaber til HOFOR Spildevand Holding A/S, hvorved Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune bliver medejere af HOFOR Spildevand Holding A/S sammen med de seks oprindelige ejerkommuner. I forbindelse med transaktionen skyder de to kommuner endvidere deres respektive aktieposter i BIOFOS Holding A/S ind i HOFOR Spildevand Holding A/S. Spildevandsselskaberne er aktive på markedet for afledning af spildevand og varetager i den forbindelse afledning af spildevand fra husholdninger, erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner mv. De enkelte spildevandsselskaber ejer spildevandsafledningsnettet (kloaknettet) i hver deres forsyningsområde. Spildevandsafledningsnettene er på visse områder forbundet på tværs af kommunegrænserne fx til brug for transport til renseanlæg. Formålet med den fælles spildevandskoncern er at kunne håndtere ekstremregn og oversvømmelser ved at samle kompetencerne på området, fokusere på energibesparelser og følgevirkninger af klimaforandringer og foretage investeringer, hvor det er mest hensigtsmæssigt ud fra en helhedsbetragtning.

2 Gennem HOFOR Spildevand Holding A/S forpligter ejerkommunerne sig til loyalt at varetage hinandens interesser, således at spildevandskoncernen under iagttagelse af armslængdeprincippet samlet set varetager ejerkommunernes fælles interesser. Spildevandsselskaberne står over for væsentlige udfordringer i forhold til oversvømmelser, miljø, kvalitet og økonomi. Det vurderes, at udfordringerne stiller store krav til spildevandsselskaberne om omfattende investeringer og koordinering af initiativerne på spildevandsområdet. Hermed er spildevandsselskaberne i stigende grad afhængige af hinanden. Før fusionen har de seks ejerkommuner de facto fælles kontrol med HOFOR Spildevand Holding A/S på trods af, at Københavns Kommune gennem HOFOR Holding A/S ejer 69 pct. af aktierne. At der er tale om fælles kontrol på et de facto grundlag skyldes blandt andet, at ejerkommunerne som beskrevet ovenfor er gensidigt afhængige af hinanden i forhold til den fremtidige planlægning af fx initiativer vedrørende klimatilpasning som hver kommunalbestyrelse i sin egenskab af myndighed træffer politiske beslutninger om. Som følge af den indbyrdes afhængighed mellem kommunerne og konstruktionen af HOFOR Spildevand Holding A/S har hver ejerkommunerne mulighed for at udøve afgørende indflydelse på HOFOR Spildevand Holding A/S og det vurderes på den baggrund, at kommunerne har fælles kontrol med HOFOR Spildevand Holding A/S. Efter fusionen vil Københavns Kommune eje 61 pct. af aktierne i HOF- OR Spildevand Holding A/S. Den indbyrdes afhængighed og selskabets konstruktion vil ikke blive ændret som følge af fusionen. Det vurderes derfor, at fusionen vil føre til, at de nu otte ejerkommuner har fælles kontrol med HOFOR Spildevand Holding A/S. Videre vurderes det, at HOFOR Spildevand Holding A/S er et selvstændigt fungerende joint venture, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsgodkendelse af 29. oktober 2012 omhandlende de seks oprindelige ejerkommuners stiftelse af HOFOR Spildevand Holding A/S Det skyldes især, at spildevandskoncernen varetager samtlige de funktioner, som almindeligvis varetages af selskaber, der er aktive på markedet for afledning af spildevand. Endelig vurderes det, at transaktionerne er indbyrdes betingede og afhængige af hinanden. Derudover er det ejerne af HOFOR Spildevand Holding A/S, der har ønsket at udvide HOFOR Spildevand Holding A/S med spildevandsselskaberne fra Brøndby Kommune og Vallensbæk 2

3 Kommune. Det er derfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der er tale om én samlet anmeldelsespligtig fusion. I forbindelse med Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden som ejere i HOFOR Spildevand Holding A/S skyder de to kommuner endvidere deres respektive aktieposter i BIOFOS Holding A/S ind i HOFOR Spildevand Holding A/S. Efter transaktionen vil Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune, sammen med de seks øvrige ejerkommuner i HOFOR Spildevand Holding A/S, have et indirekte ejerskab af BIOFOS Holding A/S, der varetager rensning af spildevand. Parterne har oplyst, at Brøndby Kommunes og Vallensbæk Kommunes indskud af deres aktier i BIOFOS Holding A/S i HOFOR Spildevand Holding A/S ikke ændrer ved den fælles kontrol som samtlige ejerkommuner har med BIOFOS Holding A/S. Hermed udgør overdragelsen af aktierne i BIOFOS Holdning A/S til HOFOR Spildevand Holding A/S ikke en særskilt fusion. 2. Parterne og deres aktiviteter HOFOR Spildevand Holdning A/S, Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S ejer spildevandsafledningsnettet (kloaknettet) i hvert deres geografiske område, jf. pkt. a.) c.) nedenfor. Spildevandsselskaberne har ansvaret for, at spildevandet når frem til renseanlæggene. I hovedstadsområdet har de enkelte kommuner ikke deres eget renseanlæg. I stedet varetages rensningen af spildevandet fra spildevandsselskaberne af BIOFOS-koncernen, jf. pkt. d.) nedenfor. a.) HOFOR Spildevand Holding A/S HOFOR Spildevand Holding A/S ejer før fusionen følgende datterselskaber, der udgør koncernens spildevandsselskaber: HOFOR Spildevand Albertslund A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S HOFOR Spildevand Herlev A/S HOFOR Spildevand Hvidovre A/S HOFOR Spildevand København A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S Før fusionen ejer HOFOR Spildevand Holding A/S endvidere 61,45 pct. af aktierne i BIOFOS Holding A/S. HOFOR Spildevand Holding A/S er ultimativt ejet af følgende seks kommuner: Albertslund Kommune, Dragør Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Rødovre Kommune. 3

4 b.) Brøndby Kloakforsyning A/S Brøndby Kloakforsyning A/S ejer spildevandsafledningsnettet (kloaknettet) i Brøndby Kommune. Brøndby Kloakforsyning A/S er ejet af Brøndby Kommune, der også ejer 4,7 pct. af aktierne i BIOFOS Holding A/S. c.) Vallensbæk Kloakforsyning A/S Vallensbæk Kloakforsyning A/S ejer spildevandsafledningsnettet (kloaknettet) i Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kloakforsyning A/S er ejet af Vallensbæk Kommune, der også ejer 1,5 pct. af aktierne i BIOFOS Holding A/S. d.) BIOFOS-koncernen BIOFOS Holding A/S ejer de selskaber, der står for rensningen af spildevand for bl.a. de fem af medejerkommunerne af HOFOR Spildevand Holding A/S. BIOFOS Holding A/S er ultimativt ejet af Albertlund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Ishøj Kommune, Høje- Taastrup Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune. 3. Jurisdiktion Efter fusionen vil HOFOR Spildevand Holding A/S være ultimativt ejet af 8 kommuner. De 8 kommuners omsætning i 2013 opgjort ved kommunernes drifts- og anlægsudgifter til art 1,2 og 4 er angivet i tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Opgørelse af de 8 kommuners omsætning i 2013 Drifts- og anlægsudgifter, art 1,2 og 4 i 2013 [1.000 kr.] København Dragør Albertslund Brøndby Herlev Hvidovre Rødovre Vallensbæk I alt Omsætningen for hhv. Brøndby Kloakforsyning A/S, Vallensbæk Kloakforsyning A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S er angivet nedenfor, jf. tabel 2. 4

5 Tabel 2. Omsætning for spildevandsselskaberne i 2013 Brøndby Kloakservice A/S Vallensbæk Kloakservice A/S HOFOR Spildevand Holding A/S [1.000 kr.] [1.000 kr.] [1.000 kr.] Omsætning i Den samlede HOFOR-koncern havde en omsætning på 4,4 mia. kr. i Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Nærværende fusion opfylder ikke kriterierne for en forenklet anmeldelse, jf. 3, stk. 1, nr. 1-3, i bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Fusionen er derfor anmeldt almindeligt. 4. Relevante markeder 4.1 Markedet for afledning af spildevand Ifølge parterne kan der afgrænses et relevant produktmarked for afledning af spildevand gennem afledningsnet såvel distribution som transmissionsnet til renseanlæggenes ejendom. Det er endvidere parternes vurdering, at det tilhørende geografiske marked kan afgrænses i overensstemmelse med rækkeviden af fusionsparternes eksisterende distributionsnet inden for kommunegrænserne. Hertil kommer rækkeviden af de transmissionsnet i BIOFOS Lynettefællesskabets opland, som ejes af nogle af HOFOR Spildevand Holding A/S datterselskaber. Transmissionsnettet forbinder distributionsnettet til renseanlæggene. Parternes afgrænsning af et relevant marked for afledning af spildevand er i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsgodkendelse af 29. oktober 2012 omhandlende de seks oprindelige ejerkommuners stiftelse af HOFOR Spildevand Holding A/S. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der ikke er sket ændringer på markedet, der kan begrunde en ny markedsafgrænsning. 4.2 Markedet for rensning af spildevand Ifølge parterne kan der afgrænses et relevant produktmarked for rensning af spildevand. Parterne fremhæver endvidere, at det ikke er nødvendigt at afgrænse det geografiske marked endeligt da fusionen ikke får betydning på markedet for rensning af spildevand. 5

6 Med fusionsgodkendelse af 16. august 2013 vedr. etableringen af BIO- FOS-koncernen fremhævede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det geografiske marked kan afgrænses til rensekoncernens opland givet ved de kommuner, der leverer til spildevand til rensekoncernen eller bredere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lod dog den endelige markedsafgrænsning stå åben, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderede, at fusionens virkning på markedet ikke er afhængig af den geografiske markedsafgrænsning. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der ikke er sket ændringer på markedet, der kan begrunde en ny markedsafgrænsning. 4.3 Vurdering af de relevante markeder Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset hvor snævert markedet/markederne afgrænses, kan markedsafgrænsningen i denne sag dog stå åben. 5. Vurdering af fusionen Indlemmelsen af spildevandsafledningsnettene i Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune i HOFOR Spildevandskoncernen skaber ikke horisontale overlap, men udvider alene spildevandsafledningsnettet i spildevandskoncernen. Spildevandsselskaberne står over for væsentlige udfordringer i forhold til oversvømmelser, miljø, kvalitet og økonomi. Det vurderes, at udfordringerne stiller store krav til spildevandsselskaberne om omfattende investeringer og koordinering af initiativerne på spildevandsområdet. Hermed er spildevandsselskaberne i stigende grad afhængige af hinanden. Det vurderes derfor, at fusionen vil kunne føre til effektivitetsgevinster gennem bl.a. øget udnyttelse af stordriftsfordele og mere effektive investeringer i de kommunale spildevandsnet. Den maksimale slutbrugerpris på afledning og rensning af spildevand reguleres gennem prislofter af Forsyningssekretariatet. Fusionen vil derfor ikke kunne påvirke konkurrencen på markedet. Reguleringen indebærer, at effektiviseringsgevinsterne ved fusionen vil komme slutbrugerne til gode, idet effektiviseringsgevinsten alene kan anvendes til nedsættelse af selskabets forbrugerpriser, miljøforbedringer eller til investering i selskabets aktiviteter med vand- og spildevandsforsyning, herunder teknologi, og konsolidering i form af forbedringer af infrastruktur. 6

7 På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke giver anledning til indsigelser. 6. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1. 7

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere