Andelshaveforeningen Engvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelshaveforeningen Engvang"

Transkript

1 Andelshaveforeningen Engvang Englandsvej 160, 2300 København S. Love & Vedtægter Opdateret d. 7. Maj FORENINGEN FORENINGEN 01. Foreningens navn er Andelshaveforeningen Engvang Englandsvej 160, 2300 København S. 02. Foreningen er stiftet den 1. maj 1931 og arealerne under matr. nr. 7a, Sundbyvester kvarter er overtaget den 1. maj FORMÅL 03. Foreningens formål er at bevare havelodderne på matr. nr. 7a af Sundbyvester kvarter, og at give dem et så tiltalende udseende som muligt, samt at arbejde på at få en godkendt helårsbeboelse på foreningens område og i øvrigt at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til havelod - derne og bebyggelsen. 04. Foreningens areal er under henvisning til bestemmelserne i magistratens regulativ af 5. juli 1963 udlagt for åben og lav bebyggelse, på de vilkår der fremgår af udlodningstilladelsen af 19. september 1967, lokalplan nr. 415 af 15. maj Denne lovs bestemmelser samt betingelserne i ud - lodningstilladelsen og givne byggetilladelser og et af bestyrelsen udfærdiget og af generalforsamlingen godkendt ordensreglement samt forretningsorden skal nøje overholdes. 2 MEDLEMMERNE MEDLEMMERNE 01. Enhver andelshaver er pligtig at være medlem af foreningen, og besidder som sådan et andelsbevis med et pålydende på 360,00 kr. og erhverver ved medlemskabet en eksklusiv brugsret til andelen. Dette andelsbevis kan ikke indløses af foreningen, men skal ved overdragelse af andel overgå til den nye andelshaver. Jorden forbliver foreningens og overdragelse af andel kan kun ske med bestyrelsens godkendelse. Afslag på godkendelse skal ske skriftligt og være ledsaget af en saglig begrundelse. MEDLEMSBOG 02. Ethvert medlem modtager en medlemsbog indeholdende bl.a. love og vedtægter, som medlemmet er

2 pligtig at kende. 03. Medlemmet er pligtig til at opgive navn, stilling og bopæl til foreningen og bopælsforandring skal straks anmeldes. 04. Foreningen er ejet af foreningens medlemmer med lige store andele for så vidt angår foreningens formue og forpligtelser, således at medlemmerne indbyrdes og over for tredjemand hæfter pro rata. INDMELDELSEGEBYR 05. Ethvert nyt medlem betaler ved sin indmeldelse i foreningen et gebyr der indgår i foreningens administration. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. DØDSFALD 06. Ved dødsfald overgår medlemsretten til den efterlevende ægtefælle/samlever. Andre arvinger betragtes som nye medlemmer. 07. Indbetaling af jordafgift skal ske til et penge - institut, som er godkendt på en generalforsamling. For at være rettidig, skal indbetalingen ske senest den 16. i hver måned. Er sidste rettidige indbetalingsdag en lørdag, søndag, søgnehelligdag eller banklukningsdag udskydes betalingen til førstkommende hverdag. FOR SEN INDBETALING BOD 08. Ved betaling efter den sidst indbetalingsdag, vil der blive opkrævet et gebyr. Gebyrets størrelse bliver fastsat af generalforsamlingen. RESTANCE 09. Såfremt rykkerskrivelsen med gebyr, ikke er betalt inden den nye frist er udløbet, vil vedkommende blive slettet som medlem. INDMELDELSES GEBYR EFTER RESTANCE Kun ved betaling af den opståede restance og erlæggelse af nyt reduceret indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen kan medlemskabet bevares. 1 FORANDRING AF JORDAFGIFTEN 10. Forandring af jordafgiftens størrelse eller pålægning af ekstra kontingenter skal forelægges på en generalforsamling til godkendelse. Herfra er dog undtaget de ændringer der er en

3 følge af forhøjelse af skatter og andre offentlige udgifter. OVERDRAGELSE AF ANDEL 11. Vil et medlem overdrage sin andel til en anden, skal medlemmet forinden overdragelsen henvende sig til bestyrelsen, idet ingen overdragelse kan finde sted uden dennes godkendelse af køberen som medlem. Overdragelse kan heller ikke finde sted før eventuelle restancer til foreningen er afviklet. Endvidere påhviler det sælger at afholde udgifterne til en brandteknisk gennemgang af alt byggeri på parcellen. Den brandtekniske gennemgang udføres efter bestyrelsens anvisning. Overdragelse af andelen kan ikke finde sted før det er dokumenteret, at alt byggeri på parcellen opfylder de gældende brandtekniske standarder for H/F Engvang. Medlemmer med under 2 års medlemskab kan kun efter skriftlig ansøgning til, og efter skriftlig accept fra bestyrelsen overdrage sin andel. Ansøgningen skal indeholde overdragelsespris og betingelser. Disse bestemmelser gælder ikke, såfremt der foretages overdragelse til eller overdragelse fra et realkreditinstitut eller et pengeinstitut, der har pant i andelen. 12. Medlemmer der flytter indenfor foreningens område betaler ved bytning et gebyr, der indgår i for - eningens administration. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 13. Intet medlem kan råde over mere end een andel. En ufyldestgjort panthaver kan dog i en begrænset periode disponere over flere andele, idet der er en forpligtelse til at få videresolgt andelen hurtigst muligt. Bestyrelsen har desuden mulighed for at dispensere hvis andelene har fællesskel. Dispensationen gives med henblik på hurtigst muligt at ansøge Københavns Kommune om tilladelse til sammenlægning af de to andele. I de tilfælde hvor der er dispenseret optræder de to andele i forhold til foreningen som ét medlem. FORENINGENS FORMUE 14. Såfremt et medlem udtræder at foreningen, hvad enten det skyldes overdragelse af andel og selvstændig ophævelse af medlemskabet, eller opsigelse fra foreningens side, har vedkommende intet krav på udbetaling af nogen form, for andel i foreningens formue. LOGERENDE 15. En andelshaver kan søge om bestyrelsens tilladelse til at fremleje sin bolig for en begrænset periode på indtil 2 år. Efter udløb af en periode med fremleje af bolig, skal andelshaveren eller medlemmer af dennes husstand bebo boligen i en periode af minimum 6 måneder, før fremleje kan ske igen. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde så som svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Fremleje af hus eller enkelte værelser (logerende) sker på øvrige punkter i

4 henhold til lejelovens bestemmelser. Overtræder et medlem ovenstående bestemmelse kan bestyrelsen bestemme, at retten til medlemskab skal ophæves TABT MEDLEMSKAB 16. Gør et medlem sig skyldig i tyveri, hærværk, voldeligt overfald indenfor foreningens område foretager sig handlinger der skader foreningen, overtræder andre af denne lovs bestemmelser, eller trods påmindelser gentagne gange, har overtrådt foreningens ordensreglement, kan bestyrelsen bestemme at retten til medlemskab skal ophæves. Dog kan medlemmet forlange spørgsmålet forelagt på en generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. Denne appel til en generalforsamling skal være ind - leveret skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage efter opsigelsen er modtaget. 17. Såfremt medlemsretten i henhold til 2 stk. 9, 15 og 16 ophæves, skal vedkommende havelod være fra - flyttet og ryddeliggjort senest 1 måned efter den af bestyrelsen eller generalforsamlingen trufne beslutning, og vedkommende medlem kan ved fogdens hjælp udsættes af foreningen. Vedkommende medlem, respektive afdødes arvinger har ret til inden opsigelses fristens udløb, at overdrage andelen i henhold til 2 stk. 11 og 12. Såfremt overdragelse ikke finder sted, og medlemmet, respektive afdødes arvinger undlader at fjerne de på havelodden værende bygninger inden opsigelsesfristens udløb, er bestyrelsen berettiget til at disponere over andel og de på havelodden værende bygninger på følgende måde: At afhænde andel og bygninger bedst muligt. Det ved afhændelsen fremkomne provenu, med fradrag af restancer med påløbne omkostninger, bøder og renter, udbetales til vedkommende medlem eller i det i 2 stk. 6 nævnte tilfælde til vedkommendes dødsbo, efterhånden som købesummen betales til foreningen. Det fraflyttede medlem, respektive afdødes arvinger, er først frigjort fra deres forpligtelser i henhold til denne lov, når den, til hvem afhændelsen er sket, er indtrådt i nævnte forpligtelser. FORSLAG, KLAGER M.V. 18. Forslag, klager og andre henvendelser vedrørende forhold indenfor foreningen må indsendes skrift - ligt til bestyrelsen. 3 HAVELODDERNE HAVELODDERNE 01. Haveloddernes udmålte størrelse må ikke ændres uden generalforsamlingens tilladelse.

5 02. Intet medlem må benytte sit areal til oplagsplads eller lignende, så som både og campingvogne. 03. Erhvervsmæssig dyrehold er forbudt. BEPLANTNING 04. Ethvert medlem er pligtig til at holde sin havelod og gangen udenfor denne i sømmelig orden, og er pligtig at beskære træer og buske således, at de ikke vokser udover gangen. Dersom et medlem ikke overholder disse bestemmelser, efter at medlemmet med 14 dages varsel er opfordret dertil, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for vedkommende medlems regning. Såfremt beløbet ikke betales på anfordring, kan bestyrelsen opsige medlemmet, og anvende de bestemmelser som ifølge 2 stk. 9 er gældende i tilfælde af jordafgiftrestance. En sådan opsigelse kan ikke indankes til nogen generalforsamling. MOTORKØRETØJER 5. Der må ikke på havelodderne (foreningens område) opbevares motorkøretøjer over 3500 kg. Totalvægt eller uindregistrerede motorkøretøjer. Intet medlem må have mere end een bil parkeret på parkeringspladsen, og ingen parkering udenfor parkeringsbåsene er tilladt. 4 BEBYGGELSEN BEBYGGELSEN 01. Intet byggeri af nogen art, det være sig sommerhus, lysthuse, skure, garager eller carporte må påbegyndes forinden byggetilladelse foreligger. Byggehøjden må ikke overstige 4,25 m. (425 cm.) 02. Bebyggelsen på de enkelte havelodder skal have et sømmeligt og passende udseende. de krav, der af magistraten måtte stilles for at bygningsattest på godkendt sommerhus kan opnås, må nøje efterkommes. WC 03. Efter den 1 august 1972 skal der på de enkelte bebyggelser være indrettet WC efter gældende regler fra stadsingeniørens direktorat, afløbskontoret, sanitetsafdelingen. Der må ikke på de enkelte bebyggelser (havelodder) indrettes retirader. SKORSTENE 04. Alle skorstene skal have skorstensattest, og der er skorstensfejerpligt, iflg. myndighedernes regulativ. HELÅRSBEBOELSE

6 05. For helårsbeboelse, og de i medfør af byggeloven udfærdigede vedtægter og regulativer, er der givet dispensation i henhold til Københavns Magistrats skrivelser. Dispensationerne er givet på betingelse af, at de af myndighederne stillede krav med hensyn til bebyggelsen er opfyldt. SOMMERBEBOELSE 06. For huse der kun benyttes til sommerophold, er tilladelse til overnatning kun givet i sommerhalvåret dvs. månederne maj til september, og kun for een familie med bolig andet sted den øvrige del af året. 5 BESTYRER AF FORENINGSHUSET FORENINGSHUSET 01. Husbestyreren vælges for et år af gangen på martsgeneralforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Husbestyreren har ansvar for optælling og kontrol af foreningshuset efter hver udlejning, og erholder et vederlag for hver optælling og kontrol, beløbet betales af den der har lejet foreningshuset. 02. Endvidere vælges der på hver af de halvårlige generalforsamlinger en husbestyrersuppleant for et tidsrum af et halvt år. Genvalg kan finde sted. 03. Det er kun medlemmer af foreningen der kan leje foreningshuset. 6 BESTYRELSEN BESTYRELSEN & VALG 01. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på de halvårlige generalforsamlinger for et tidsrum af et år af gangen, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen i marts måned, og kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen i september måned. Genvalg kan finde sted. NÆSTFORMAND OG SEKRETÆR Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær. BESTYRELSES SUPPLEANTER 02. Endvidere vælges der på hver af de halvårlige generalforsamlinger 2 bestyrelsessuppleanter for et tidsrum af et halvt år. Genvalg kan finde sted. REVISOR & REVISOR SUPPLEANTER 03. Endvidere vælges 2 revisorer for et tidsrum af 1 år

7 således at der afgår 1 revisor på hver af de halvårlige generalforsamlinger, og 2 revisorsuppleanter, der begge vælges på de halvårlige generalforsamlinger for et tidsrum af et halvt år. Genvalg kan finde sted. FORMANDEN 04. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og besørger den daglige ledelse af foreningens anliggender i overensstemmelse med de vedtagne love og bestemmelser. KASSEREREN 05. Kassereren fører nøjagtigt regnskab over foreningens indbetalinger og udbetalinger. Foreningens regnskab afsluttes hver 31. december, og skal være revideret rettidigt, således at det i revideret stand kan udsendes til medlemmerne 14 dage før generalforsamlingen i marts. Foreningens midler indsættes på checkkonto i et pengeinstitut og checks kan kun udstedes med både formandens og kassererens underskrifter. Genvalg kan finde sted. NYANSKAFFELSER. UDGIFTER Der må til nyanskaffelser kun bruges det af generalforsamlingen fastsatte beløb pr. halve år. Alle regninger skal forinden betaling finder sted, være godkendt af formanden og forsynet med dennes underskrift til attestation af beløbets rigtighed. Heraf er dog undtaget de af foreningen forud anerkendte udbetalinger som skatter, lys m.v. Bestyrelsen og revisorerne har ret til, til enhver tid og uanmeldt at efterse regnskabsbøger, bilag og kassebeholdning. BESTYRELSESMØDER 06. Bestyrelsesmøder afholdes 1 gang månedlig eller når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. TEGNINGSRET I alle anliggender tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. STEMMELIGHED Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. UDEBLIVELSE Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende møder uden gyldigt forfald, taber vedkommende sit mandat og den først valgte suppleant indkaldes.

8 DIÆTER 07. Bestyrelsen erholder i diæter på hvert bestyrelsesmøde de af generalforsamlingen fastsatte beløb pr. deltager. REPRÆSENTATION 08. Formanden erholder eventuelle repræsentationsudgifter, som skal godkendes af bestyrelsen. VEDERLAG 09. Som vederlag for arbejdet i foreningen erholder bestyrelsen og revisorerne det af generalforsamlingen fastsatte beløb.intet vederlag kan udbetales til bestyrelsen eller de af foreningens ansatte, før end ved regnskabets afslutning forud for hver generalforsamling. VEDERLAG TIL HAVEMANDEN Heraf er undtaget vederlag til havemanden, som aflønnes månedsvis bagud, med et af bestyrelsen fastsat beløb. 7 GENERALFORSAMLINGEN GENERALFORSAMLINGEN 01. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 02. Ordinær generalforsamling afholdes i marts og september måned. INDKALDELSE Den indkaldes skriftlig, med mindst 14 dages varsel, til alle medlemmer, samtidig udsendes det reviderede regnskab i forbindelse med martsgeneralforsamlingen. FORSLAG OG KLAGER 03. Forslag, klager og andre sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde henholdsvis senest den 15. februar og 15. august, således at det kan fremgå af indkaldelsen hvad der vil blive behandlet på generalforsamlingen. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 04. Ekstraordinær generalforsamling finder sted når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 2/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen, med bestemt angivelse af den ønskede dagsorden. Når en ekstraordinær generalforsamling er indkaldt på begæring af medlemmerne skal mindst 2/3 af disse medlemmer være mødt for at den ekstraordinære generalforsamling kan være beslutningsdygtig.

9 INDKALDELSE Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel, til alle medlemmer. DAGSORDEN 05. Dagsordenen skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og andre end de på dagsordenen opførte punkter kan ikke behandles på generalforsamlingen. DIRIGENT 06. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. BESLUTNINGSDYGTIGHED 07. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, undtaget herfra er dog det i 7 stk. 4 afsnit 2 nævnte. Til vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er mødt. Er antallet af fremmødte medlemmer til vedtagelse af lovændringer mindre end det i ovenfor anførte, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som så er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. AFGØRELSER 08. Afgørelser på generalforsamlinger træffes med simpelt relativt flertal. 09. Foreningens opløsning kan kun vedtages når mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer derfor, og kun på en særlig dertil indkaldt generalforsamling. Ved foreningens opløsning deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til andelsbevisernes pålydende. AFSTEMNINGER 10. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et af de tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Intet medlem kan have mere end 1 stemme. Stemmeretten kan udøves af medlemmets ægtefælle/ samlever. 8 BYRDE- OG PÅTALERET Nærværende vedtægt tinglyses på ejendommen matr.nr. 7 A, Sundbyvester Kvarter, Englandsvej 160, 2300 København S. Påtaleberettiget er foreningens bestyrelse og de til enhver tid værende pengeinstitutter og realkreditinstitutter, som har tinglyst pantesikkerhed i medlemmernes bygninger. SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN MAJ STK ÆNDRET. 5 NY. VEDTAGET DEN 12 JUNI STK 5. OG 4 STK. 1. TILFØJET EKSTRA DEN 8/ STK 7, 5 stk 1, 6stk 1 & 5 og 7 stk 2& 3 ændret d. 31/5 2001

10 2 stk. 11, 6stk. 5 og 7 stk 2 ændret 28. marts stk. 4., 2 stk 1., 2 stk 4., 2 stk 11., 2 stk 13., 2 stk 15. ændret 24. Marts tilføjet 24. Marts 2009

11 ORDENSREGLEMENT 1 KLOAK.Det interne kloaknet ejes af foreningen frem til og med 1 m. brøndene. Rensning af stikledningerne til foreningens hovedledninger (i gangene) påhviler medlemmerne, øvrige reparationer og vedligeholdelser samt generalle omlægninger frem til og med 1 m. brøndene påhviler foreningen. Enhver ændring af foreningens kloaknet, der kunne påtænkes, må først igangsættes efter at en af myndighederne godkendt plan er forevist bestyrelsen til godkendelse, herunder også godkendelse af entreprenør. Det er forbudt at kaste grove ting, klude og ligende i toiletterne, da kloaksystemet derved kan tilstoppes. 2. VAND Det interne vandledningsnet ejes og vedligeholdes af foreningen frem til stophanerne. Enhver ændring af foreningens vandledningsnet, der kunne påtænkes, må først igangsættes efter at en af myndighederne godkendt plan er forevist bestyrelsen til godkendelse, herunder også godkendelse af entreprenør. Det er ethvert medlems pligt at påtale vandspild. Vanding med turbine og haveslange uden håndføring er forbudt. 3. TRÅDHEGN lodderne skal mod havegangene have en tydelig markering af hjørnerne, således at man kan sikre, at hækken holdes inden for skel. Hvis hækken suppleres med trådhegn, skal dette holdes i pæn stand for medlemmets egen regning. Henstilling af cykler og knallerter opad trådhegnet er forbudt. 4. (Paragraf om hegn mellem lodder er udgået, da lokalplanen ikke tillader at man sætter hegn.) 5 Pigtråd og andet skarpt materiale må ikke anvendes til nogen form for hegn, medmindre det er hæftet på en sådan måde at det ikke kan forvolde skade. 6. HÆKKE Medlemmer skal klippe deres hække, således at de har Et pænt udseende. Alle hække skal være klippet inden 1 juli. 7. LÅGER Der skal være låger ind til alle haver Lågerne skal åbne indad.

12 8. POSTKASSEN Postkasserne skal være anbragt ved eller på lågen, Men må ikke rage udover havegangen. Der skal være tydelig nummer og navn ved eller På havelågen. 9. KØRSEL Kun kørsel til og fra haverne er tilladt, al unødvendig kørsel i foreningen er forbudt. For motorkøretøjer herunder også motorcykler og knallerter må hastigheden ikke overstige 10 km/t. Såfremt dette ikke overholdes, kan det helt forbydes vedkommende at køre i foreningen. 10. PARKERING Al parkering på gangene herunder henstilling af knallerter og cykler er forbudt, dette gælder også brandvejen på festpladsen. Af- og pålæsning er dog tilladt. 11. GANGENE Materialer må ikke henligge i hovedgangene, men skal Straks efter aflæsning anbringes i haverne. 12. Al gennemgang og kørsel af uvedkommende er forbudt. 13. Boldspil på gangene er forbudt. 14. SNE Det påhviler medlemmerne at sørge for snerydning og grusning af gangene ud for deres haver. 15. HUNDE OG KATTE Hverken medlemmernes eller besøgendes hunde må færdes løse i gangene. 16. Hvert medlem må højst have 1 hund og 2 katte på sin havelod. 17. SKYDNING Al skydning i haverne er forbudt. 18. AFBRÆNDING Afbrænding af affald i haverne er forbudt. 19. HUSDYR Ethvert medlem der holder høns, kaniner eller duer skal holde dem indelukket hele året, samt holde forsvarligt rent i og ved dyrenes hus, således at lugte ikke generer de omkringboende. Dyrplageri vil blive påtalt. Bestyrelsen har ret til at påse dyrehold.

13 20. BRÆNDE Hvor brændestabler eller lignende ligger på jorden, og der klages over rotteplager, må vedkommende medlem træffe de fornødne foranstaltninger til at afhjælpe denne. 21. RØG Al røgplageri skal undgås i så vid udstrækning som mulig. 22. OPSIGELSE Dette ordensreglement skal overholdes. I modsat fald kan lovens opsigelsesparagraffer Bringes til anvendelse. SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN MAJ ÆNDRET 8/ ændret 25/3 2003

4. (Paragraf om hegn mellem lodder er udgået, da lokalplanen ikke tillader at man sætter hegn.)

4. (Paragraf om hegn mellem lodder er udgået, da lokalplanen ikke tillader at man sætter hegn.) ORDENSREGLEMENT 1 KLOAK.Det interne kloaknet ejes af foreningen frem til og med 1 m. brøndene. Rensning af stikledningerne til foreningens hovedledninger (i gangene) påhviler medlemmerne, øvrige reparationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen

Vedtægt for Grundejerforeningen Vedtægt for Grundejerforeningen Varbjerg Strand September 1984 Maj 2010 Vedtægterne tilhører parcellen VEDTÆGT FOR GRUNDEJER- OG LEJERFORENINGEN VARBJERG STRAND 1 Foreningens navn er Grundejer- og lejerforeningen

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting. Vedtægter udgave 2016 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN SOLBAKKEN Kandestederne, 9990 Skagen Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Solbakken". 2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Nuværende tekst Ny tekst Bemærkninger LOVE for grundejerforeningen SØNDERHOLM LOVE For Grundejerforeningen SØNDERHOLM Stiftet i 1950 Seneste

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere