Andelshaveforeningen Engvang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelshaveforeningen Engvang"

Transkript

1 Andelshaveforeningen Engvang Englandsvej 160, 2300 København S. Love & Vedtægter Opdateret d. 7. Maj FORENINGEN FORENINGEN 01. Foreningens navn er Andelshaveforeningen Engvang Englandsvej 160, 2300 København S. 02. Foreningen er stiftet den 1. maj 1931 og arealerne under matr. nr. 7a, Sundbyvester kvarter er overtaget den 1. maj FORMÅL 03. Foreningens formål er at bevare havelodderne på matr. nr. 7a af Sundbyvester kvarter, og at give dem et så tiltalende udseende som muligt, samt at arbejde på at få en godkendt helårsbeboelse på foreningens område og i øvrigt at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til havelod - derne og bebyggelsen. 04. Foreningens areal er under henvisning til bestemmelserne i magistratens regulativ af 5. juli 1963 udlagt for åben og lav bebyggelse, på de vilkår der fremgår af udlodningstilladelsen af 19. september 1967, lokalplan nr. 415 af 15. maj Denne lovs bestemmelser samt betingelserne i ud - lodningstilladelsen og givne byggetilladelser og et af bestyrelsen udfærdiget og af generalforsamlingen godkendt ordensreglement samt forretningsorden skal nøje overholdes. 2 MEDLEMMERNE MEDLEMMERNE 01. Enhver andelshaver er pligtig at være medlem af foreningen, og besidder som sådan et andelsbevis med et pålydende på 360,00 kr. og erhverver ved medlemskabet en eksklusiv brugsret til andelen. Dette andelsbevis kan ikke indløses af foreningen, men skal ved overdragelse af andel overgå til den nye andelshaver. Jorden forbliver foreningens og overdragelse af andel kan kun ske med bestyrelsens godkendelse. Afslag på godkendelse skal ske skriftligt og være ledsaget af en saglig begrundelse. MEDLEMSBOG 02. Ethvert medlem modtager en medlemsbog indeholdende bl.a. love og vedtægter, som medlemmet er

2 pligtig at kende. 03. Medlemmet er pligtig til at opgive navn, stilling og bopæl til foreningen og bopælsforandring skal straks anmeldes. 04. Foreningen er ejet af foreningens medlemmer med lige store andele for så vidt angår foreningens formue og forpligtelser, således at medlemmerne indbyrdes og over for tredjemand hæfter pro rata. INDMELDELSEGEBYR 05. Ethvert nyt medlem betaler ved sin indmeldelse i foreningen et gebyr der indgår i foreningens administration. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. DØDSFALD 06. Ved dødsfald overgår medlemsretten til den efterlevende ægtefælle/samlever. Andre arvinger betragtes som nye medlemmer. 07. Indbetaling af jordafgift skal ske til et penge - institut, som er godkendt på en generalforsamling. For at være rettidig, skal indbetalingen ske senest den 16. i hver måned. Er sidste rettidige indbetalingsdag en lørdag, søndag, søgnehelligdag eller banklukningsdag udskydes betalingen til førstkommende hverdag. FOR SEN INDBETALING BOD 08. Ved betaling efter den sidst indbetalingsdag, vil der blive opkrævet et gebyr. Gebyrets størrelse bliver fastsat af generalforsamlingen. RESTANCE 09. Såfremt rykkerskrivelsen med gebyr, ikke er betalt inden den nye frist er udløbet, vil vedkommende blive slettet som medlem. INDMELDELSES GEBYR EFTER RESTANCE Kun ved betaling af den opståede restance og erlæggelse af nyt reduceret indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen kan medlemskabet bevares. 1 FORANDRING AF JORDAFGIFTEN 10. Forandring af jordafgiftens størrelse eller pålægning af ekstra kontingenter skal forelægges på en generalforsamling til godkendelse. Herfra er dog undtaget de ændringer der er en

3 følge af forhøjelse af skatter og andre offentlige udgifter. OVERDRAGELSE AF ANDEL 11. Vil et medlem overdrage sin andel til en anden, skal medlemmet forinden overdragelsen henvende sig til bestyrelsen, idet ingen overdragelse kan finde sted uden dennes godkendelse af køberen som medlem. Overdragelse kan heller ikke finde sted før eventuelle restancer til foreningen er afviklet. Endvidere påhviler det sælger at afholde udgifterne til en brandteknisk gennemgang af alt byggeri på parcellen. Den brandtekniske gennemgang udføres efter bestyrelsens anvisning. Overdragelse af andelen kan ikke finde sted før det er dokumenteret, at alt byggeri på parcellen opfylder de gældende brandtekniske standarder for H/F Engvang. Medlemmer med under 2 års medlemskab kan kun efter skriftlig ansøgning til, og efter skriftlig accept fra bestyrelsen overdrage sin andel. Ansøgningen skal indeholde overdragelsespris og betingelser. Disse bestemmelser gælder ikke, såfremt der foretages overdragelse til eller overdragelse fra et realkreditinstitut eller et pengeinstitut, der har pant i andelen. 12. Medlemmer der flytter indenfor foreningens område betaler ved bytning et gebyr, der indgår i for - eningens administration. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 13. Intet medlem kan råde over mere end een andel. En ufyldestgjort panthaver kan dog i en begrænset periode disponere over flere andele, idet der er en forpligtelse til at få videresolgt andelen hurtigst muligt. Bestyrelsen har desuden mulighed for at dispensere hvis andelene har fællesskel. Dispensationen gives med henblik på hurtigst muligt at ansøge Københavns Kommune om tilladelse til sammenlægning af de to andele. I de tilfælde hvor der er dispenseret optræder de to andele i forhold til foreningen som ét medlem. FORENINGENS FORMUE 14. Såfremt et medlem udtræder at foreningen, hvad enten det skyldes overdragelse af andel og selvstændig ophævelse af medlemskabet, eller opsigelse fra foreningens side, har vedkommende intet krav på udbetaling af nogen form, for andel i foreningens formue. LOGERENDE 15. En andelshaver kan søge om bestyrelsens tilladelse til at fremleje sin bolig for en begrænset periode på indtil 2 år. Efter udløb af en periode med fremleje af bolig, skal andelshaveren eller medlemmer af dennes husstand bebo boligen i en periode af minimum 6 måneder, før fremleje kan ske igen. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde så som svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Fremleje af hus eller enkelte værelser (logerende) sker på øvrige punkter i

4 henhold til lejelovens bestemmelser. Overtræder et medlem ovenstående bestemmelse kan bestyrelsen bestemme, at retten til medlemskab skal ophæves TABT MEDLEMSKAB 16. Gør et medlem sig skyldig i tyveri, hærværk, voldeligt overfald indenfor foreningens område foretager sig handlinger der skader foreningen, overtræder andre af denne lovs bestemmelser, eller trods påmindelser gentagne gange, har overtrådt foreningens ordensreglement, kan bestyrelsen bestemme at retten til medlemskab skal ophæves. Dog kan medlemmet forlange spørgsmålet forelagt på en generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. Denne appel til en generalforsamling skal være ind - leveret skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage efter opsigelsen er modtaget. 17. Såfremt medlemsretten i henhold til 2 stk. 9, 15 og 16 ophæves, skal vedkommende havelod være fra - flyttet og ryddeliggjort senest 1 måned efter den af bestyrelsen eller generalforsamlingen trufne beslutning, og vedkommende medlem kan ved fogdens hjælp udsættes af foreningen. Vedkommende medlem, respektive afdødes arvinger har ret til inden opsigelses fristens udløb, at overdrage andelen i henhold til 2 stk. 11 og 12. Såfremt overdragelse ikke finder sted, og medlemmet, respektive afdødes arvinger undlader at fjerne de på havelodden værende bygninger inden opsigelsesfristens udløb, er bestyrelsen berettiget til at disponere over andel og de på havelodden værende bygninger på følgende måde: At afhænde andel og bygninger bedst muligt. Det ved afhændelsen fremkomne provenu, med fradrag af restancer med påløbne omkostninger, bøder og renter, udbetales til vedkommende medlem eller i det i 2 stk. 6 nævnte tilfælde til vedkommendes dødsbo, efterhånden som købesummen betales til foreningen. Det fraflyttede medlem, respektive afdødes arvinger, er først frigjort fra deres forpligtelser i henhold til denne lov, når den, til hvem afhændelsen er sket, er indtrådt i nævnte forpligtelser. FORSLAG, KLAGER M.V. 18. Forslag, klager og andre henvendelser vedrørende forhold indenfor foreningen må indsendes skrift - ligt til bestyrelsen. 3 HAVELODDERNE HAVELODDERNE 01. Haveloddernes udmålte størrelse må ikke ændres uden generalforsamlingens tilladelse.

5 02. Intet medlem må benytte sit areal til oplagsplads eller lignende, så som både og campingvogne. 03. Erhvervsmæssig dyrehold er forbudt. BEPLANTNING 04. Ethvert medlem er pligtig til at holde sin havelod og gangen udenfor denne i sømmelig orden, og er pligtig at beskære træer og buske således, at de ikke vokser udover gangen. Dersom et medlem ikke overholder disse bestemmelser, efter at medlemmet med 14 dages varsel er opfordret dertil, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for vedkommende medlems regning. Såfremt beløbet ikke betales på anfordring, kan bestyrelsen opsige medlemmet, og anvende de bestemmelser som ifølge 2 stk. 9 er gældende i tilfælde af jordafgiftrestance. En sådan opsigelse kan ikke indankes til nogen generalforsamling. MOTORKØRETØJER 5. Der må ikke på havelodderne (foreningens område) opbevares motorkøretøjer over 3500 kg. Totalvægt eller uindregistrerede motorkøretøjer. Intet medlem må have mere end een bil parkeret på parkeringspladsen, og ingen parkering udenfor parkeringsbåsene er tilladt. 4 BEBYGGELSEN BEBYGGELSEN 01. Intet byggeri af nogen art, det være sig sommerhus, lysthuse, skure, garager eller carporte må påbegyndes forinden byggetilladelse foreligger. Byggehøjden må ikke overstige 4,25 m. (425 cm.) 02. Bebyggelsen på de enkelte havelodder skal have et sømmeligt og passende udseende. de krav, der af magistraten måtte stilles for at bygningsattest på godkendt sommerhus kan opnås, må nøje efterkommes. WC 03. Efter den 1 august 1972 skal der på de enkelte bebyggelser være indrettet WC efter gældende regler fra stadsingeniørens direktorat, afløbskontoret, sanitetsafdelingen. Der må ikke på de enkelte bebyggelser (havelodder) indrettes retirader. SKORSTENE 04. Alle skorstene skal have skorstensattest, og der er skorstensfejerpligt, iflg. myndighedernes regulativ. HELÅRSBEBOELSE

6 05. For helårsbeboelse, og de i medfør af byggeloven udfærdigede vedtægter og regulativer, er der givet dispensation i henhold til Københavns Magistrats skrivelser. Dispensationerne er givet på betingelse af, at de af myndighederne stillede krav med hensyn til bebyggelsen er opfyldt. SOMMERBEBOELSE 06. For huse der kun benyttes til sommerophold, er tilladelse til overnatning kun givet i sommerhalvåret dvs. månederne maj til september, og kun for een familie med bolig andet sted den øvrige del af året. 5 BESTYRER AF FORENINGSHUSET FORENINGSHUSET 01. Husbestyreren vælges for et år af gangen på martsgeneralforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Husbestyreren har ansvar for optælling og kontrol af foreningshuset efter hver udlejning, og erholder et vederlag for hver optælling og kontrol, beløbet betales af den der har lejet foreningshuset. 02. Endvidere vælges der på hver af de halvårlige generalforsamlinger en husbestyrersuppleant for et tidsrum af et halvt år. Genvalg kan finde sted. 03. Det er kun medlemmer af foreningen der kan leje foreningshuset. 6 BESTYRELSEN BESTYRELSEN & VALG 01. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på de halvårlige generalforsamlinger for et tidsrum af et år af gangen, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen i marts måned, og kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen i september måned. Genvalg kan finde sted. NÆSTFORMAND OG SEKRETÆR Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær. BESTYRELSES SUPPLEANTER 02. Endvidere vælges der på hver af de halvårlige generalforsamlinger 2 bestyrelsessuppleanter for et tidsrum af et halvt år. Genvalg kan finde sted. REVISOR & REVISOR SUPPLEANTER 03. Endvidere vælges 2 revisorer for et tidsrum af 1 år

7 således at der afgår 1 revisor på hver af de halvårlige generalforsamlinger, og 2 revisorsuppleanter, der begge vælges på de halvårlige generalforsamlinger for et tidsrum af et halvt år. Genvalg kan finde sted. FORMANDEN 04. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og besørger den daglige ledelse af foreningens anliggender i overensstemmelse med de vedtagne love og bestemmelser. KASSEREREN 05. Kassereren fører nøjagtigt regnskab over foreningens indbetalinger og udbetalinger. Foreningens regnskab afsluttes hver 31. december, og skal være revideret rettidigt, således at det i revideret stand kan udsendes til medlemmerne 14 dage før generalforsamlingen i marts. Foreningens midler indsættes på checkkonto i et pengeinstitut og checks kan kun udstedes med både formandens og kassererens underskrifter. Genvalg kan finde sted. NYANSKAFFELSER. UDGIFTER Der må til nyanskaffelser kun bruges det af generalforsamlingen fastsatte beløb pr. halve år. Alle regninger skal forinden betaling finder sted, være godkendt af formanden og forsynet med dennes underskrift til attestation af beløbets rigtighed. Heraf er dog undtaget de af foreningen forud anerkendte udbetalinger som skatter, lys m.v. Bestyrelsen og revisorerne har ret til, til enhver tid og uanmeldt at efterse regnskabsbøger, bilag og kassebeholdning. BESTYRELSESMØDER 06. Bestyrelsesmøder afholdes 1 gang månedlig eller når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. TEGNINGSRET I alle anliggender tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. STEMMELIGHED Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. UDEBLIVELSE Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende møder uden gyldigt forfald, taber vedkommende sit mandat og den først valgte suppleant indkaldes.

8 DIÆTER 07. Bestyrelsen erholder i diæter på hvert bestyrelsesmøde de af generalforsamlingen fastsatte beløb pr. deltager. REPRÆSENTATION 08. Formanden erholder eventuelle repræsentationsudgifter, som skal godkendes af bestyrelsen. VEDERLAG 09. Som vederlag for arbejdet i foreningen erholder bestyrelsen og revisorerne det af generalforsamlingen fastsatte beløb.intet vederlag kan udbetales til bestyrelsen eller de af foreningens ansatte, før end ved regnskabets afslutning forud for hver generalforsamling. VEDERLAG TIL HAVEMANDEN Heraf er undtaget vederlag til havemanden, som aflønnes månedsvis bagud, med et af bestyrelsen fastsat beløb. 7 GENERALFORSAMLINGEN GENERALFORSAMLINGEN 01. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 02. Ordinær generalforsamling afholdes i marts og september måned. INDKALDELSE Den indkaldes skriftlig, med mindst 14 dages varsel, til alle medlemmer, samtidig udsendes det reviderede regnskab i forbindelse med martsgeneralforsamlingen. FORSLAG OG KLAGER 03. Forslag, klager og andre sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde henholdsvis senest den 15. februar og 15. august, således at det kan fremgå af indkaldelsen hvad der vil blive behandlet på generalforsamlingen. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 04. Ekstraordinær generalforsamling finder sted når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 2/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen, med bestemt angivelse af den ønskede dagsorden. Når en ekstraordinær generalforsamling er indkaldt på begæring af medlemmerne skal mindst 2/3 af disse medlemmer være mødt for at den ekstraordinære generalforsamling kan være beslutningsdygtig.

9 INDKALDELSE Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel, til alle medlemmer. DAGSORDEN 05. Dagsordenen skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og andre end de på dagsordenen opførte punkter kan ikke behandles på generalforsamlingen. DIRIGENT 06. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. BESLUTNINGSDYGTIGHED 07. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, undtaget herfra er dog det i 7 stk. 4 afsnit 2 nævnte. Til vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er mødt. Er antallet af fremmødte medlemmer til vedtagelse af lovændringer mindre end det i ovenfor anførte, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som så er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. AFGØRELSER 08. Afgørelser på generalforsamlinger træffes med simpelt relativt flertal. 09. Foreningens opløsning kan kun vedtages når mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer derfor, og kun på en særlig dertil indkaldt generalforsamling. Ved foreningens opløsning deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til andelsbevisernes pålydende. AFSTEMNINGER 10. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et af de tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Intet medlem kan have mere end 1 stemme. Stemmeretten kan udøves af medlemmets ægtefælle/ samlever. 8 BYRDE- OG PÅTALERET Nærværende vedtægt tinglyses på ejendommen matr.nr. 7 A, Sundbyvester Kvarter, Englandsvej 160, 2300 København S. Påtaleberettiget er foreningens bestyrelse og de til enhver tid værende pengeinstitutter og realkreditinstitutter, som har tinglyst pantesikkerhed i medlemmernes bygninger. SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN MAJ STK ÆNDRET. 5 NY. VEDTAGET DEN 12 JUNI STK 5. OG 4 STK. 1. TILFØJET EKSTRA DEN 8/ STK 7, 5 stk 1, 6stk 1 & 5 og 7 stk 2& 3 ændret d. 31/5 2001

10 2 stk. 11, 6stk. 5 og 7 stk 2 ændret 28. marts stk. 4., 2 stk 1., 2 stk 4., 2 stk 11., 2 stk 13., 2 stk 15. ændret 24. Marts tilføjet 24. Marts 2009

11 ORDENSREGLEMENT 1 KLOAK.Det interne kloaknet ejes af foreningen frem til og med 1 m. brøndene. Rensning af stikledningerne til foreningens hovedledninger (i gangene) påhviler medlemmerne, øvrige reparationer og vedligeholdelser samt generalle omlægninger frem til og med 1 m. brøndene påhviler foreningen. Enhver ændring af foreningens kloaknet, der kunne påtænkes, må først igangsættes efter at en af myndighederne godkendt plan er forevist bestyrelsen til godkendelse, herunder også godkendelse af entreprenør. Det er forbudt at kaste grove ting, klude og ligende i toiletterne, da kloaksystemet derved kan tilstoppes. 2. VAND Det interne vandledningsnet ejes og vedligeholdes af foreningen frem til stophanerne. Enhver ændring af foreningens vandledningsnet, der kunne påtænkes, må først igangsættes efter at en af myndighederne godkendt plan er forevist bestyrelsen til godkendelse, herunder også godkendelse af entreprenør. Det er ethvert medlems pligt at påtale vandspild. Vanding med turbine og haveslange uden håndføring er forbudt. 3. TRÅDHEGN lodderne skal mod havegangene have en tydelig markering af hjørnerne, således at man kan sikre, at hækken holdes inden for skel. Hvis hækken suppleres med trådhegn, skal dette holdes i pæn stand for medlemmets egen regning. Henstilling af cykler og knallerter opad trådhegnet er forbudt. 4. (Paragraf om hegn mellem lodder er udgået, da lokalplanen ikke tillader at man sætter hegn.) 5 Pigtråd og andet skarpt materiale må ikke anvendes til nogen form for hegn, medmindre det er hæftet på en sådan måde at det ikke kan forvolde skade. 6. HÆKKE Medlemmer skal klippe deres hække, således at de har Et pænt udseende. Alle hække skal være klippet inden 1 juli. 7. LÅGER Der skal være låger ind til alle haver Lågerne skal åbne indad.

12 8. POSTKASSEN Postkasserne skal være anbragt ved eller på lågen, Men må ikke rage udover havegangen. Der skal være tydelig nummer og navn ved eller På havelågen. 9. KØRSEL Kun kørsel til og fra haverne er tilladt, al unødvendig kørsel i foreningen er forbudt. For motorkøretøjer herunder også motorcykler og knallerter må hastigheden ikke overstige 10 km/t. Såfremt dette ikke overholdes, kan det helt forbydes vedkommende at køre i foreningen. 10. PARKERING Al parkering på gangene herunder henstilling af knallerter og cykler er forbudt, dette gælder også brandvejen på festpladsen. Af- og pålæsning er dog tilladt. 11. GANGENE Materialer må ikke henligge i hovedgangene, men skal Straks efter aflæsning anbringes i haverne. 12. Al gennemgang og kørsel af uvedkommende er forbudt. 13. Boldspil på gangene er forbudt. 14. SNE Det påhviler medlemmerne at sørge for snerydning og grusning af gangene ud for deres haver. 15. HUNDE OG KATTE Hverken medlemmernes eller besøgendes hunde må færdes løse i gangene. 16. Hvert medlem må højst have 1 hund og 2 katte på sin havelod. 17. SKYDNING Al skydning i haverne er forbudt. 18. AFBRÆNDING Afbrænding af affald i haverne er forbudt. 19. HUSDYR Ethvert medlem der holder høns, kaniner eller duer skal holde dem indelukket hele året, samt holde forsvarligt rent i og ved dyrenes hus, således at lugte ikke generer de omkringboende. Dyrplageri vil blive påtalt. Bestyrelsen har ret til at påse dyrehold.

13 20. BRÆNDE Hvor brændestabler eller lignende ligger på jorden, og der klages over rotteplager, må vedkommende medlem træffe de fornødne foranstaltninger til at afhjælpe denne. 21. RØG Al røgplageri skal undgås i så vid udstrækning som mulig. 22. OPSIGELSE Dette ordensreglement skal overholdes. I modsat fald kan lovens opsigelsesparagraffer Bringes til anvendelse. SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN MAJ ÆNDRET 8/ ændret 25/3 2003

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

KETTEHØJ II Vedtægter

KETTEHØJ II Vedtægter Navn, hjemsted & formål. KETTEHØJ II Vedtægter 1 Foreningens navn er "Haveforeningen KETTEHØJ II", dens hjemsted er Hvidovre Kommune, og dens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 222 Avedøre,

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Nærværende vedtægter træder i kraft den 25. august 2012. Samtidig bortfalder alle ældre vedtægter. Indholdsfortegnelse. Indledning og definitioner 1 Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Energien

Vedtægter for Haveforeningen Energien Disse vedtægter er godkendt på Generalforsamling den 6. august 2012 som resultat af en gennemskrivning og sproglig modernisering af foreningens vedtægter fra 1985, gennemskrevet med ændringer vedtaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 1. Foreningens navn er : MOSELUND Dens hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål og virke. 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje Foreningens navn er Haveforeningen Fælleseje. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje 2 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Vedtægter 2014 1 Haveforeningens navn, hjemsted og stiftelse. 1.1 Haveforeningens navn er ".". 1.2 Haveforeningens hjemsted er Brøndby Kommune. 1.3 Haveforeningen er stiftet den 12. juni 1964 af Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark 1 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark A. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Nivåpark Foreningens hjemsted

Læs mere