2. Udledningen skal ske til regnvandskloakken, som løber umiddelbart syd for vandværket.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Udledningen skal ske til regnvandskloakken, som løber umiddelbart syd for vandværket."

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Uggerslev Vandværk c/o Morten Gustafsson Stationsvej 21 Uggerslev 5450 Otterup Dato: 11. februar 2014 Sagsnr Dok.nr Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Uggerslev Vandværk til regnvandskloak Nordfyns Kommune har den 1. december 2012 modtaget ansøgning om tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Uggerslev Vandværk, beliggende Uggerslevvej 47, Uggerslev, 5450 Otterup, matrikelnr. 2h, Uggerslevgård Hgd., Uggerslev. Udledningen vil ske via et aflejringsbassin til en regnvandskloak umiddelbart syd for vandværket. Herfra ledes filterskyllevandet til udløb i Moserenden øst for Uggerslev, og herfra til Ringe Å, som udmunder i Nærå Strand. Kommunens afgørelse Kommunen meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 1 28 stk. 1. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 1. Tilladelsen omfatter 1 ugentlig udledning af filterskyllevand med et volumen på maksimalt 15 m 3, svarende til et årligt totalt volumen på maksimalt 780 m Udledningen skal ske til regnvandskloakken, som løber umiddelbart syd for vandværket. 3. Filterskyllevandet skal ledes til aflejringsbassin forud for udledning til det rørlagte vandløb. Specifikationerne for bassinet skal være som beskrevet i bilag 1. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse ØSTERGADE BOGENSE TELEFON

2 4. Opholdstiden for filterskyllevandet i aflejringsbassinet skal være minimum 24 timer, og udløbet fra bassinet skal neddrosles således, at der maksimalt udledes 5 liter pr. sekund til regnvandskloakken. 5. Aflejringsbassinet skal oprenses for filterslam minimum 1 gang årligt. Oprenset filterslam skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning, og efter forudgående tilladelse fra Nordfyns Kommune. For nærmere oplysninger herom kan henvendelse rettes til kommunen på tlf eller mail: 6. Såfremt filterslammet ønskes afvandet inden bortskaffelse, skal dette foregå i slambed med tæt membran, og må ikke medføre forurening af jord og grundvand eller vandløb/kloak. 7. Der skal fra aflejringsbassinets afløb til regnvandskloakken udtages 1 kvartalsvis vandprøve til egenkontrol i løbet af første driftsår. I alt 4 vandprøver. Nordfyns Kommune kan derudover forlange yderligere udtagelse og analyse af vandprøver fra bassinets udløb, dog maksimalt 1 prøve årligt. De udtagne vandprøver skal analyseres for deres indhold af arsen, mangan og ferrojern. Prøverne skal udtages og analyseres af et miljølaboratorium, der er akkrediteret til spildevandsprøver, og i overensstemmelse med gældende lovgivning 2 på området. Indholdet af stofferne i vandprøverne må ikke overstige følgende koncentrationer: Arsen (As): 4,3 µg/l Mangan (Mn): 150 µg/l Ferrojern (Fe 2+ ): 2000 µg/l Jf. i øvrigt de gældende miljøkvalitetskrav 3 for udledning af forurenende stoffer til ferskvand. Analyseresultaterne fra egenkontrolprøverne skal vandværket opbevare i minimum 3 år, og skal forevises kommunen på forlangende. 2 Bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger, med senere ændringer 3 Bekendtgørelse nr af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, bilag 2 del A, med senere ændringer

3 Sagsbeskrivelse Uggerslev Vandværk ønsker at udlede filterskyllevand fra vandværket via aflejringsbassin, til regnvandskloak med udløb i vandløbet Moserenden, beliggende umiddelbart øst for Uggerslev by. Moserenden er en del af vandløbssystemet Ringe Å, som udmunder i Nærå Strand. Baggrund for ansøgningen Sagen er opstået på baggrund af, at Nordfyns Kommune, Afdelingen for Teknik og Miljø, i april 2011 konstaterede en forurening med okkerholdigt vand i Moserenden. Forureningen befandt sig ved det tidligere Uggerslev Renseanlæg, hvor dels regnvandskloakken samt det nuværende overløb af fælleskloakeret spildevand har deres udløb. Det viste sig, at Uggerslev Vandværks filterskylning tidsmæssigt faldt sammen med en stigning i vandstanden i Moserenden, samt at vandløbet blev farvet af okker. Efterfølgende har det kunnet konstateres, at vandværket grundet en fejltilslutning i forbindelse med kloakeringen af området i 1949 blev sluttet til den nærliggende regnvandskloak, i stedet for den langs med denne beliggende fælleskloak. Vandværket har således aldrig ledt sit filterskyllevand til rensningsanlæg, men har hele tiden udledt via regnvandskloakken til Moserenden. Dette er blevet endeligt bekræftet ved en sporstofmåling, foretaget af kommunen den 10. januar Vandværket ønsker dog at bibeholde tilslutningen af filterskyllevand til regnvandskloakken, og i stedet etablere et aflejringsbassin til rensning af skyllevandet forud for udledning til regnvandskloakken. Vandværket har efterfølgende indhentet tilbud på et aflejringsbassin fra firmaet Perstrup Beton Industri A/S, Kringlen 4 6, Pederstrup, 8560 Kolind. Specifikationer for det pågældende aflejringsbassin fremgår af bilag 1. Det ses, at bassinet vil få et volumen på 45 m 3. Udløbet fra bassinet til regnvandskloakken reguleres af en pumpe, som pumper med en kapacitet på max. 200 L/min, svarende til 3,3 L/sek. Pumpen er indstillet til at gå i gang 48 timer efter filterskylning har fundet sted. Der etableres nødoverløb fra bassinet til regnvandskloakken via en ø160 mm ledning, som træder i kraft ved fuldt bassin i tilfælde af pumpesvigt. Vandværket har overfor entreprenøren oplyst, at bassinet vil blive tømt ved et slamlag med en tykkelse på 0,45 meter, eller 1 gang årligt. Vandværkets filter skylles 1 gang om ugen, og der udledes 15 m 3 skyllevand pr. filterskylning. På årsbasis andrager dette således 780 m 3 filterskyllevand, som ledes via regnvandskloakken til Moserenden, og herfra til Ringe Å.

4 Recipientbeskrivelse Filterskyllevandet vil blive udledt til Moserenden via det eksisterende udløb UGGUDL1. Af Landsplandirektivet (tidl. Regionplan 2005) fremgår det, at Moserenden skal fremstå æstetisk tilfredsstillende, samt om muligt være egnet som fiskevand. Moserenden er dog ikke målsat med en DVFI-faunaklasse i Landsplandirektivets recipientkvalitetsplan. Ligeledes skal Ringe Å være egnet som fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri. Ringe Å er målsat med en DVFI-faunaklasse 5 i recipientkvalitetsplanen. Den nuværende DVFI-faunaklasse for Ringe Å er fastsat til 4. Kommunens bemærkninger Vandværkets filter skylles 1 gang om ugen, og der udledes 15 m 3 filterskyllevand for hver skylning. Filterskyllevandet indeholder alle de stoffer, der tilbageholdes i filteret. Heraf udgør arsen, mangan samt ferrojern den største andel. Da disse stoffer kan forårsage giftvirkninger i vandmiljøet, skal udløbskoncentrationerne angivet i vilkår nr. 7 overholdes. Med hensyn til den hydrauliske belastning, så vurderes det, at regnvandskloakken, såvel som de nedstrøms beliggende recipienter (Moserenden samt Ringe Å), vil kunne håndtere det udledte filterskyllevand, når dette neddrosles til max. 5 L/sek. Det skal hertil bemærkes, at den pumpe, der påtænkes installeret i aflejringsbassinet, som nævnt har en maksimal kapacitet på 3,3 L/sek. Kravet til neddrosling vil hermed være overholdt. Det skal ligeledes bemærkes, at udledningen af filterskyllevand hidtil er foregået ureguleret, hvilket foruden okkerudfældning også medførte vandstandsstigning i Moserenden. Dette vandløbs målsætning om at fremstå æstetisk tilfredsstillende, samt eventuelt være egnet som fiskevand, ses således ikke opfyldt ud fra de aktuelle forhold. En fortsat udledning af filterskyllevand, med forudgående ophold og rensning i aflejringsbassin, samt neddrosling til max. 3,3 liter pr. sekund, vurderes derimod ikke at være i konflikt med Landsplandirektivets målsætning for Moserenden. Dels på grund af neddroslingen i vandtilførslen, dels på grund af den stoffjernelse, der kommer til at ske under skyllevandets ophold i aflejringsbassinet. På samme måde vurderes udledningen heller ikke at have væsentlig betydning for opfyldelsen af målsætningen for Ringe Å. Den nuværende faunaklasse for Ringe Å er fastsat til 4, og vandløbet er målsat med faunaklasse 5 i recipientkvalitetsplanen. En forudgående rensning af filterskyllevandet i aflejringsbassin, med efterfølgende neddrosling af udledningen, vurderes således ikke at være til hinder for opfyldelsen af målsætningen for Ringe Å, set i lyset af, at

5 udledningen af filterskyllevand fra Uggerslev Vandværk hidtil er foregået uden forudgående rensning og neddrosling. Nordfyns Kommune kan derfor meddele den ønskede tilladelse. Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, at tilladelsen er meddelt. Tilladelsen kan påklages af Uggerslev Vandværk, embedslægeinstitutionen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Naturfredningsforening og enhver med væsentlig interesse i afgørelsen. Fristen for at klage over tilladelsen udløber den 13. marts 2014, klokken Evt. klager skal indgives skriftligt til Nordfyns Kommune. Dette kan ske på en af de nedenstående tre måder: Elektronisk via borger.dk I form af mail til Brev til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Østergade 23, 5400 Bogense Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter og med de bemærkninger, klagen måtte give anledning til. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet, jf. 96 i Miljøbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på beløbet, når de har modtaget klagen fra kommunen. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder fra dato, jf. 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside d. 13. februar 2014.

6 Med venlig hilsen Jonas David Larsen Ingeniør Direkte tlf

7 Kopi af denne afgørelse er sendt til: - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, - Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, - Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, - Danmarks Sportfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, - Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e- mail: - Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Nordfyn, v. fmd. Leo Jensen, Falkevej 8, 5400 Bogense, - Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, - Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, c/o Kontorhjælpen v. Gitte Underbjerg, N. P. Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård,

8 Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Specifikationer for bundfældningstank (Perstrup) Skitse over bundfældningstankens placering Skitse over ledningsforløbet ved vandværket Kortoversigt over recipienterne

9 r Up Hindsgaul AiS Østergade Aarup 12/ Perstrup den 5. november 2012 Att.. Mikael Hindsgaul Tilbud nr.: 12/3280 Direkte ~ NCH\Fyn Mobil ~ kode: I-VK Malt hindsgauic~hindsqau dk ark.nr.: NCH-i m3 reservoir til vandværk Fyn TILBUD Idet vi takker for Deres henvendelse vedrørende ovennævnte sag, skal vi herved tilbyde leverinq og montering at betonelementer i henhold tu nedennævnte grundlag, specifikation og betingelser. Tilbudsgrundlag: Telefonsamtale d.d. Forudsætninger: PERSTRUP BETON INDUSTRI s principielle bundpladeanvisning. Udvendigt vandtryk ~ over bundpladenjveau, ved tom beholder. Bundpiadens udbøjning forårsaget af grundvandstryk må af hensyn til tæthed mellem sider og bund ikke være større end 1/200 af R. Specifikation: Betonelementeme er udført i henhold til DS/EN 206 og DS 482. Miljøklasse : Aggressivt. Kontrolklasse : Skærpet. Betonstyrke : 40 Mpa. Beholdervæg: 4 stk. beh.elem. b x h = 4.5 x 2,4 m. Beholderdæk: 3 stk. TT-dæk (0,7t) I 4,9 m. med udsparing 600 x 1000 mm. Perstrup Beton industri AIS Telefon ~A~w.perstiop.dk Kringelen 44 Fax iflfo~perstrup.dk 8560 Kolind CVRnrDK

10 SYSTEM OVERSIGT He1_ Firkant beholdere - Tanke emen~j dato Firkant beholder - standard montage 7Tdæk alternativ montage Elementerne: Montage: TT-dæk: Alternativ montage: Bassiner: Speciale udførelser: Jordtilfyldning: Beholderne opbygges Type 4,5M (b x Type 6,OM (b x h): at 2 forskellige standard-elementlyper: 4500 x 2400 mmr x 2400 mm b er elementbredden, h er elementhøjden. b kan reduceres. Standardbeholdere fra 45 m. Elementernes geometri fremgår af side B Elementerne er støbt i beton 40 MN. Elementerne til tirkantbeholdere monteres pâ bundpiade udført at anden entreprenør. Elementerne boltes sammen med 3 stk, rustfri bolte. Ved bunden udføres en omstøbning hvori indlægges forankringsjem som føres gennem lodrette ribber. Kanalerne som fremkommer lodrette samlinger, udstøbes. Stabiliteten sikres med enten TT-dæk (standard) eller skråstøtter (bassiner). Der foretages til slut en forsegling at tugeme. Indvendigt udføres delle med 1-komponent fuge. Udvendigt udføres forsegling alene såfrem det i udbudsmaterialet fremgår, at der kan forekomme negativt vandtryl. Til firkant beholdere opbygget efter PERSTRUP s standard program, leveres TT-dæk med max. 10 tons akseltryk. TT-dæk kan leveres med reduceret længde. TT-dæk leveres og oplægges med ribberne vendende opad, eksempelvis hvor der ønskes en større frihøjde og/eller hvor der ønskes en plan under side på dæk. Betingelsen herfor er at betondækket ligger under teræn eller overdækket på anden måde. Der skal gennemføres specielle statiske beregninger i hvert enkelt tilfælde. Ved tirkantbeholdere med indvendigt mål 4,28 m i bredden kan TT-dækket erstattes af plant dæk - det uden ribber. Dette beregnes i hvert enkelt tilfælde i forhold til belastningen. Bassiner opbygget af 4,5M og 6,OM elementer til firkantbeholdere uden TTdæk sikres med skråstøtter. Specialopbygninger at beholdere/bassiner udføres efter ganske specielle retningslinier. Når et sådant projekt overvejes bør PERSTRUP kontaktes med alle relevante oplysninger. Omkring firkantbeholderne må det regulerede terræn være max. 0,4 m over dæk. Kringlen KolInd Telefax Telefon en virksomhed i Scancern

11 ELEMENT- OG SAMLINGSDETALJER side B.2 Firkant beholdere Tankelementer dato I KOMP. FUGE UDFØRES MED 3 BOLTE I HVER SAMLING VANDRET SNIT VED HJØRNE 0 0I ci 01 LODRET SNIT VED BUNDPLADE i ti SNITAFLÅG 4900/ ~ 0 LO 0) t LASTEEVNE: bt akseltryk I = 120 mm 07t/rn 1=100 mm PLAN AF BEHOLDER Kring en Kolind Telefax Telefon en virksomhed i Scancem

12 UDSPARRINGSPLAN 4,5M element Firkant beholdere Tankelementer dato Ø SIDE 2 Ø I H Ø SIDE i Ø 875 J ~ Ø 830 rj~. 830 j 925 SIDE 4 SIDE Kringlen Kolind Telefax Telefon en virksomhed i Scancem

13 TT-DÆK 4,QM UDSPARRINGSPLAN Firkant beholdere TT-dæk dato I 1490 r 0 Ø I -i 0 SESIDEB.2 ~ f-i SIDE i255 ~ j j -j- F SIDE 3 SIDE 5 Kringlen Kolind Tel fax telefon en virksomhed i Scancem

14 Nord Situationspian i b I i i i & Boring J~s I I, ~ i I I it ati. Denne legrung hihorer HINDSGAuI. NS og ina d~ke anvendes al udnforslaonde s I-n b ~ ~/ Tegnwrgen er ur 0 màlfasi. ISagsn Hovedkontor. Aflejringsbassin I Østergade Arup - [Tegn r.: TiF Situationspian I HINDSGAUL Fax Bygh I- IR Fyns Vandværks- & Ledningsservice Gyggeadresse - I. I Uggerslevvej 47, 5450 Otterup 1:200 MH/mr T

15

16

HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup

HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup TEKNIK OG MILJØ HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup Dato: 13. februar 2014 Sagsnr. 480-2010-27581 Dok.nr. 480-2014-27251 8942 Forlængelse af tilladelse til udledning

Læs mere

1. Banen med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres som vist på vedlagte projekttegninger (bilag 1).

1. Banen med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres som vist på vedlagte projekttegninger (bilag 1). TEKNK, ERHVERV OG KULTUR Veflinge Gymnastik- og drætsforening Lindebjerg 40 5474 Veflinge Dato: 12. maj 2014 Sagsnr. 480-2013-39884 Dok.nr. 480-2014-83409 12958 Att.: Torben Eriksen Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere