Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020"

Transkript

1 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan

2 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Oplag: Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S EnviDan A/S Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S EnviDan A/S Ringkøbing-Skjern Kommune 3 eksemplarer Vedtaget: den Forsidefoto: Kildsig-Røjkum Bæk (Kilde: Ringkøbing-Skjern Kommune) 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD / RESUMÉ LÆSEVEJLEDNING INDLEDNING Hvad er en spildevandsplan? Ansvar for administration af spildevandsplanen Spildevandsplanens indhold Spildevandsplanens vedtagelse Revision af spildevandsplanen Klagevejledning LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Plangrundlag MÅLSÆTNINGER Konkretisering af målsætninger RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING Statustilstand Planlagt indsats over for vandområder Regionplanen Vandplanerne Kommuneplanen Nedsivning via jord Badevand Status Plan RENSESTRUKTUR FOR SPILDEVAND (OFFENTLIGE) Status Plan Tidsplan Fordele ved fremtidig spildevandsstruktur RENSEANLÆG Status Plan Overbelastede anlæg Øvrige anlægstiltag Private renseanlæg/udledninger Status Plan SLAMHÅNDTERING Status Plan KLOAKOPLANDE Status for kloakeringen Planlagte ændringer af kloakeringen Byområder

4 11 KLOAKFORNYELSE Kloaksystemets omfang Kloakfornyelsesplanlægning kloakfornyelsestiltag Økonomi KLOAKBYGVÆRKER OG UDLØB Pumpestationer Overløbsbygværker Bassinanlæg Udløb fra det offentlige kloaksystem Vejafvanding SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Status Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Udpegning af forureningsfølsomme vandløbsoplande (Regionplan 2005) Forureningsfølsomme vandløbsoplande i Ringkøbing-Skjern Kommune Eksempler på rensemetoder Plan Koordinering og indsamling af data Ulovlige anlæg Forsat registrering af afløbsforholdene Kloakering af ejendomme i det åbne land Påbud om forbedret rensning i det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land Bortskaffelse af spildevand fra øvrige enkeltejendomme Nye anlæg Generel omkring nedsivning Sommerhusområderne ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Offentlig og privat kloak Forpligtelser/rettigheder hos grundejere og Spildevand A/S Udtræden af det offentlige kloakfællesskab Omkloakering fra fælleskloak til separatkloak Offentlige kloakanlæg på privat areal Tilslutningstilladelser Processpildevand Filterskyllevand fra vandværker Serviceniveau Serviceniveau i Ringkøbing-Skjern Kommune Dimensionering af kloaksystemet Dimensionering af regnvandsledninger og fællesledninger Dimensionering af spildevandsledninger Dimensionering af bassiner og regnbetingede udledninger Udledningstilladelser/Nedsivningstilladelser Adskillelse af rørlagte vandløb og kloakanlæg Tømningsordning for bundfældningstanke

5 14.15 Forbedret spildevandsrensning i det åbne land TIDS- OG INVESTERINGSPLAN Renseanlæg Slamhåndtering Nykloakering Transportanlæg Kloakfornyelse Det åbne land Bygværker Samlet tids- og investeringsplan MILJØVURDERING SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE OG FREMLÆGGELSE Vedtagelse Fremlæggelse...89 BILAGSFORTEGNELSE Bilagsnr. Emne 1 Skemaer Kloakerede oplande 2 Skemaer Udløb 3 Skema Renseanlæg 4 Ejendomme i det åbne land der evt. kan forvente påbud. 5 Matrikler der evt. påvirkes ifm. Etablering af pumpeledning fra Skjern til Tarm og ledningsanlæg i Ringkøbing. 5

6 TEGNINGSFORTEGNELSE KLOAKOPLANDE Tegningsnummer Område beskrivelse Målestok 1.01 Oversigtskort 1: Vedersø klit 1: Vedersø 1: Stadil 1: Tim Kirkeby 1: Tim 1: Hee 1: Kloster 1: Søndervig 1: Hvide Sande Nord 1: Hvide Sande Syd 1: Årgab 1: Ringkøbing Nord 1: Ringkøbing Syd 1: No 1: Torsted 1: Grønbjerg 1: Hover 1: Muldberg 1: Spjald 1: Brejning 1: Ølstrup 1: Opsund 1: Videbæk 1: Trøstrup 1: Herborg 1: Vorgod-Barde 1: Rimmerhus 1: Fjelstervang 1: Vorgod Øster By 1: Egeris 1: Fiskbæk 1: Finderup 1: Højmark 1: Velling 1: Lem 1: Dejbjerg 1: Hanning og Rækker Mølle 1: Astrup, Fasterlund og Ejstrup 1: Troldhede 1: Faster 1: Bølling og Bølling Østerby 1: Borris 1: Skjern Nord 1: Skjern Syd 1: Stauning, Stauning Strand og Høllet 1: Tarm Nord 1: Tarm Syd 1: Vostrup og Lønborg 1: Skaven og Skudsbøl 1: Hemmet 1: Bork 1: Nr. Bork 1: Sdr. Bork 1:

7 2.54 Sdr. Vium 1: Lyne 1: Losseplads ved Foersum (Esø mm.) 1: Foersum 1: Ådum 1: Gundesbøl 1: Hoven 1: Ørbæk 1:5.000 ØVRIGE TEMAPLANER Tegningsnummer Område beskrivelse Målestok 3.01 Status, det åbne land Nord 1: Status, det åbne land Syd 1: Nedsivning, det åbne land Nord 1: Nedsivning, det åbne land Syd 1: Plan, det åbne land Nord 1: Plan, det åbne land Syd 1:

8 1 FORORD / RESUMÉ Denne spildevandsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune, Spildevandsplan , erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere 5 gamle kommuner Ringkøbing, Holmsland, Videbæk, Egvad og Skjern samt tilhørende tillæg. Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning, både lokalt og regionalt. Spildevandsplanen er Ringkøbing-Skjern Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem. Spildevandsplanen beskriver endvidere de opgaver, der udføres i Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S som finansieres via de takstfinansierede midler. Spildevandsplanens vision er at give mest miljø for pengene og samtidig sikre en god forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder. Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne kan opfyldes, samt sikre at de intentioner fra regionplanerne fra 2005 samt intentionerne i vandplanerne efterleves. Det er desuden Ringkøbing- Skjern Kommunes mission, at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed og forebyggelse af sygdom. I Spildevandsplan er der opstillet 6 fokusområder, der påkalder sig særlig opmærksomhed, hvad angår spildevandshåndteringen i Ringkøbing-Skjern Kommune. De 6 fokusområder er (uprioriteret): EU s Vandrammedirektiv (vandplanerne) Centralisering af spildevandsrensningen Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Sanering og optimering, med særlig hensyntagen til klimaændringer Samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Miljø og Natur (Myndighed) og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S (Drift) Finansiering af aktiviteterne i Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 8

9 2 LÆSEVEJLEDNING Spildevandsplanen er opbygget af flere elementer, der hver især henvender sig til forskellige målgrupper. Hvilke dele af planen er interessant for dig? Er du Borger/virksomhed bosat i område, der er kloakeret: Borger/virksomhed bosat i landområde uden for kloakeret område: Miljømyndighed: Politiker: Mest relevante kapitler for dig o Kapitel 7: Rensestruktur for spildevand. o Kapitel 10: Kloakoplande. o Kapitel 11: Kloakfornyelse. o Kapitel 14: Administrative forhold. o Kapitel 15: Tids- og Investeringsplan. o Kapitel 7: Rensestruktur for spildevand. o Kapitel 13: Spildevandsrensning i det åbne land. o Kapitel 14: Administrative forhold. o Kapitel 15: Tids- og Investeringsplan. o Kapitel 6: Recipienters kvalitet og målsætning. o Kapitel 7: Rensestruktur for spildevand. o Kapitel 8: Renseanlæg. o Kapitel 9: Slamhåndtering. o Kapitel 12: Kloakbygværker og udløb. o Kapitel 13: Spildevandsrensning i det åbne land. o Kapitel 14: Administrative forhold. o Kapitel 15: Tids- og Investeringsplan. o Kapitel 16: Miljøvurdering. o Kapitel 5: Målsætninger o Kapitel 7: Rensestruktur for spildevand. o Kapitel 15: Administrative forhold. o Kapitel 15: Tids- og Investeringsplan. o Kapitel 16: Miljøvurdering. 9

10 3 INDLEDNING Med vedtagelsen af Spildevandsplan ophæves de 5 gamle kommuners spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Spildevandsplaner med tilhørende tillæg der ophæves: Ringkøbing Kommunes Spildevandplan, 1992 Holmsland Kommunes Spildevandsplan, Videbæk Kommunes Spildevandsplan, Egvad Kommunes Spildevandsplan Skjern Kommunes Spildevandsplan Spildevandsplan Nærværende Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Ringkøbing, Holmsland, Videbæk, Egvad og Skjern Kommuner og sikre et fælles grundlag for de kommende års administration af spildevandsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. I denne udgave af spildevandsplanen er følgende forhold endvidere indarbejdet: Kommunalreformen. Sammenlægning af de tidligere Ringkøbing, Holmsland, Videbæk, Egvad og Skjern til Ringkøbing-Skjern Kommune. Ophør af Ringkøbing Amt samt oprettelsen af statslige Miljøcentre i Ringkøbing. Selskabsdannelsen. Som følge af Vandsektorloven blev Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S med virkning fra 1. januar 2010 dannet. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er en del af den samlede forsyning for Ringkøbing-Skjern Kommune, bestående af El, Vand og Spildevand. Implementering af Vandplanerne. 3.1 HVAD ER EN SPILDEVANDSPLAN? I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende forhold og planlagte tiltag indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for o at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. o at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. o at meddele påbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige fælleskloaksystemer ændres til separatkloak. o at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for offentlig kloakering, hvor spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 PE). o at Ringkøbing-Skjern Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. 10

11 3.2 ANSVAR FOR ADMINISTRATION AF SPILDEVANDSPLANEN Kommunen er forpligtet til at udføre de kommunale tiltag, der er beskrevet i spildevandsplanen. For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er fordelt på følgende to parter: Myndighedsforhold: Ringkøbing-Skjern Kommune, Miljø og Natur o Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser vedr. private og offentlige spildevandsanlæg (herunder vejanlæg). o Meddelelse af tilladelse til private nedsivningsanlæg og samletanke på ejendomme uden for kloakeret opland. o Myndighedsforhold vedr. tømningsordningen. o Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg. o Påbud om ændring af eksisterende private kloakanlæg, blandt andet separatkloakering af fælleskloak. o Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land. Driftsforhold (kloak- og renseanlæg): Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S o Udbygning af det offentlige kloaknet i overensstemmelse med spildevandsplanen. o Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder via tætte kloakanlæg med tilstrækkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget. o Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes; dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand. o Administration af betalingsvedtægten. o Driften af tømningsordningen. o Bortskaffelse af slam i henhold til de nationale retningslinjer for affald; det vil sige, at begrænse restproduktmængden samt at fremme genanvendelsen mest muligt. o Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab hos Ringkøbing- Skjern Spildevand A/S. 3.3 SPILDEVANDSPLANENS INDHOLD I spildevandsplanen beskrives eksisterende forhold samt de kommende års aktiviteter inden for spildevandsplanens område. 11

12 Elementer i spildevandsplanen: o Målsætninger for spildevandshåndteringen. o Gennemførelse af renseanlægsstrategi. o Udbygning og fornyelse af kloaksystemet. o Slamhåndtering. o Spildevandsrensning i det åbne land. o Administrative forhold. o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. 3.4 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE Et forslag til Spildevandsplan godkendes i Byrådet og fremlægges derefter i offentlig høring i minimum 8 uger. Miljøvurderingen offentliggøres som en del af selve spildevandsplanen. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer i høringsfasen det endelige indhold af Spildevandsplan Kommunens vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen af Spildevandsplan offentliggøres i lokale aviser. Selve planens indhold vil kunne læses på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside eller på Ringkøbing-Skjern Forsynings hjemmeside Spildevandsplanen er forelagt d og endelig vedtaget d REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN Spildevandsplanen angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af spildevand i Ringkøbing-Skjern Kommune. Forud for specielle anlægsprojekter udarbejdes særskilte tillæg til spildevandsplanen såfremt de afviger fra spildevandsplanen. I den forbindelse orienteres alle berørte borgere og virksomheder om tillæggets betydning for dem, og de opfordres til at fremkomme med kommentarer/indsigelser i løbet af offentlighedsfasen på minimum 8 uger. For at opnå en hensigtsmæssig administrativ praksis for ajourføring af den digitale spildevandsplan er kompetencen for fremtidige revisioner fastlagt som følger: Berigtigelser, der primært har administrativ karakter, betragtes ikke som egentlige revisioner og ændres af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S: o tilretning af grænser for kloakoplande med samme kloakeringsprincip o ændret placering af kloakledninger via ny opmåling, sanering m.v. o ajourføring af fællesprivat kloakerede områder i takt med, at den fornødne dokumentation tilvejebringes. Justeringer, der ikke medfører uforholdsmæssige udgifter eller rådighedsindskrænkninger for grundejere, foretages i et samarbejde mellem Ringkøbing- Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune: o tilslutning af enkeltejendomme, jf. modtagelse af tilbud om kontraktligt medlemskab (åbne land) o tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for kloakeret opland efter anmodning på privat initiativ o ændring af udledningstilladelser, hvor kommunen har kompetencen Egentlige revisioner vedtages af Byrådet som særskilte tillæg efter en offentlighedsfase på minimum 8 uger. 12

13 3.6 KLAGEVEJLEDNING Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis du har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget skal de sendes til og være modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Kjærgaardsvej Ringkøbing Senest d I henhold til Planlovens 58, stk. 4 kan der til Naturklagenævnet klages over Miljøvurderingsbeslutningen. Der kan kun klages over retslige spørgsmål. Det koster et gebyr på 500 kr. at få behandlet en klage i Naturklagenævnet og klagen skal være Naturklagenævnet i hænde senest 4 uger efter fremlæggelsen, dvs. inden den Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Rentemestervej 8, 2400 København NV Spildevandsplanen kan indbringes for domstolene i henhold til miljøbeskyttelseslovens generelle regler om domstolsprøvelse. Et søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter vedtagelsen af spildevandsplanen. 13

14 4 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4.1 LOVGIVNING Spildevandsplanen er udarbejdet, iht. Miljøbeskyttelseslovens 32 samt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 32 gælder: 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, 3 områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet 4) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 6) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 7) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 8) afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og 9) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter stk. 1 Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride imod kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 5. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedurer herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven. Administrationen af spildevandsområdet er yderligere reguleret via et antal love og bekendtgørelser, hvoraf de mest centrale er gengivet nedenfor. 14

15 Udsnit af gældende love og bekendtgørelser inden for spildevandsplanlægning: o Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr af 22. december 2006 ( Miljøbeskyttelsesloven ). o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr af 11. december 2007 ( Spildevandsbekendtgørelsen ). o Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., LBK nr. 281 af 22. marts 2007 ( Betalingsloven ). o Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK nr af 14. december o Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Lovbekendtgørelse nr. 932 af ). o Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. o Lov om afgift af spildevand, LBK nr. 636 af 21. august 1998 ( Spildevandsafgiftsloven ). o Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Lovbekendtgørelse nr. 932 af ). o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Lovgrundlaget for Vandreformen (Vandsektorloven) har været i høring, og er vedtaget i Folketinget 28. maj Vandreformen som blandt andet har betydning for fastsættelsen af prisloftet som i fremtiden vil regulere forsyningerne i Danmark. Prisloftet opgøres i kr. pr. m3 og sætter en samlet maksimumsgrænse for vandselskabernes indtægter. Prisloftet udgør således en indtægtsramme. 4.2 PLANGRUNDLAG Forhold til Kommuneplan En spildevandsplan må ikke stride imod kommuneplanen, jf. Lovbekendtgørelse nr. 932 af Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for kommunens udvikling. Denne spildevandsplan er koordineret med den gældende Kommuneplan, som bygger på en samling af de eksisterende kommuneplaner. Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune samt Miljøvurdering af Kommuneplan forventes vedtaget efteråret Spildevandsplanen vil hurtigst muligt blive verificeret i forhold til den nye kommuneplan. I spildevandsplanen er angivet, hvilke områder der allerede er kloakeret (status), og hvor der planlægges ny kloakering inden for de rammer, der er udstukket i kommuneplanen og godkendte lokalplaner (se spildevandsplanens kapitel 8). Forhold til Regionplan Regionplan 2005 for Ringkøbing Amt blev som følge af kommunalreformen ophøjet til landsplandirektiv. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen må ikke være til hinder for, at målsætninger inden for vandområdet kan opnås, og fastlægges i øvrigt under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Vandplanerne vil konkretisere de forhold der skal ændres i forhold til at kunne forbedre vandmiljøet frem mod Danmarks konkretisering af EU s vandramme direktiv. 15

16 Forhold til lokalplaner Der skal være overensstemmelse mellem spildevandsplanen og kommunens lokalplaner. I lokalplaner er der typisk fastsat begrænsninger i bebyggelsens karakter og udstrækning og dermed spildevandsafledningen. I forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner vil det ofte være nødvendigt også at foretage en mindre revision af spildevandsplanen for at sikre fuld overensstemmelse mellem f.eks. byggemodning og etablering af spildevandsanlæg. Forhold til vandforsyningsplan En vandforsyningsplan beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand, herunder om de enkelte ejendomme er forsynet via et alment vandforsyningsanlæg eller egen boring til indvinding af drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Forhold til Lovbekendtgørelse nr. 932 af (Vandrammedirektiv) Lovbekendtgørelse nr. 932 af er den danske implementering af det europæiske Vandrammedirektiv. Den 14. januar 2010 indledtes høringsperioden for vandplanerne. Den er opdelt i to faser: Teknisk forhøring og offentlig høring. I forhøringen gennemgår de berørte statslige, regionale og kommunale myndigheder planerne med tekniske øjne og kommer med høringssvar om bl.a. fejl og mangler i planerne. Efter otte ugers teknisk forhøring vil Statens miljøcentre opdatere de 23 vandplaner. Når vandplanerne er opdaterede, vil de blive sendt ud i en egentlig offentlig høring, der varer 6 måneder. Efter den offentlige høring udarbejder By- og Landskabsstyrelsen de endelige vandplaner med indsatsprogrammer, som kommunerne skal udarbejde handleplaner efter. Kommunerne skal udarbejde forslag til handleplaner for, hvordan de vil nå målene i vandplanerne senest 6 måneder efter vandplanerne er offentliggjort. Handleplanerne skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt. Kommunerne skal vedtage deres handleplaner senest 1 år efter vandplanerne er offentliggjort. I handleplanerne redegør kommunerne for, hvordan vandplaner og indsatsprogrammer vil blive realiseret. Spildevandsplanen er et vigtigt virkemiddel i den kommunale handleplan, men langt fra det eneste. Såfremt vandplanerne forudsætter en ændret spildevandsafledning eller -rensning, skal kommunens spildevandsplan senest ét år efter Vandplanens vedtagelse være bragt i overensstemmelse med Vandplanen. Senest ved udgangen af 2012 skal indsatsprogrammet i kommunernes handleplaner være iværksat og senest ved udgangen af 2015 skal miljømålene for alt overfladevand og grundvand være opfyldt. Lovbekendtgørelse nr. 932 af giver principielt ikke anledning til ændringer i de lovmæssige krav til spildevandsplanens indhold. Men processen omkring vandrammedirektivets implementering kan få betydning for kommunens dispositioner på spildevandsområdet, for eksempel i relation til de regnbetingede udledninger og dermed prioritering af kloakfornyelse. Ringkøbing-Skjern Kommune afvander til 2 vandområder, 1.8 Ringkøbing-Fjord og 1.4 Nissum Fjord. Der foreligger allerede nu et krav i vandplanerne til Ringkøbing-Skjern Kommune om en indsats til både overløb og ejendomme i det åbne land. Ringkøbing- Skjern Kommune har indgivet høringssvar, som i øjeblikket behandles. 16

17 5 MÅLSÆTNINGER I Ringkøbing-Skjern Kommune er der fastlagt en række målsætninger for håndteringen af spildevand og regnvand. Målsætningerne udstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter. Spildevandsplanens vision er at sikre en god forsyningssikkerhed for borgerne og virksomhederne, på en miljømæssig ansvarlig måde. Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne kan opfyldes. Det er desuden Ringkøbing-Skjern Kommunes mission, at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed og forebyggelse af sygdom. 17

18 Forsyningspligt o Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme. Serviceniveau over for borgere og virksomheder o o Borgerne skal generelt opleve et højt serviceniveau i forbindelse med henvendelser. Selskabet vil arbejde for, at borgerne er velinformeret om aktuelle arbejder samt får mulighed for at fremkomme med egne forslag forud for større anlægsarbejder. Teknisk funktion af kloaksystemet o o o o o o Regn- og spildevand skal bortledes hurtigt, effektivt og uden sundhedsmæssige risici under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder. Nye ledninger skal dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer, herunder med risikovurdering af konsekvenser ved kloakbetingede oversvømmelser. Det skal sikres, at nye ledningsanlæg får en forventet levetid på ca år. Gener (lugt, støj m.v.) skal minimeres og afhjælpes, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. Defekte kloakker, som bevirker rotte-gener skal repareres/renoveres. Ud- og indsivning fra kloakledninger skal reduceres. Kloakeringsform o Overordnet princip: Central håndtering af spildevand, decentral håndtering af overfladevand. o Nykloakering udføres som separatkloak el. spildevandskloak. Spildevand skal så vidt muligt afledes via en separat spildevandsledning direkte til et renseanlæg. Tag- og overfladevand skal så vidt muligt afledes til en regnvandsledning, alternativt bortskaffes lokalt ved nedsivning på egen grund. o Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder skal det i videst muligt omfang tilstræbes at omlægge kloakken til separatsystem; alternativt bortskaffe overfladevand lokalt ved nedsivning på egen grund. Renseanlæg o Kvaliteten af det rensede spildevand skal leve op til de gældende krav med god margen. o Det rensede spildevand skal have en kvalitet, der sikrer en så begrænset påvirkning af recipienterne som muligt. Udledninger fra afløbssystemet o Udledninger fra det offentlige spildevandsanlæg samt indgreb i vandløbenes fysiske forhold må ikke være til hinder for, at de opsatte kvalitetsmål for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes. Spildevandshåndtering ved ukloakerede ejendomme i det åbne land o Ejendomme langs afskærende kloakanlæg kan tilsluttes, såfremt det er økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt. Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S afgør hvorvidt de enkelte ejendomme kan tilsluttes eller ej. o Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i regionplanen samt kommende Vandplaner. o Septisk slam fra den kommunale tømningsordning skal håndteres under størst mulig hensyntagen til miljø og energiforbrug samt økonomien for ordningens medlemmer. Økonomi, miljø og energi o De økonomiske midler skal anvendes ud fra en samlet vurdering af tekniske muligheder, hensyn til miljøet og energiforbruget (CO 2) samt omkostningerne ved de enkelte løsninger. Anlægsprojekterne prioriteres ud fra disse mål. Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at blive selvforsynende med vedvarende energi i Dette kræver endnu mere fokus på energirigtige løsninger. 5.1 KONKRETISERING AF MÅLSÆTNINGER De overordnede målsætninger er suppleret med en række funktionskrav, der har til formål at konkretisere de overordnede målsætninger, således at disse bliver målbare. Forsyningspligt I henhold til lovgivningen er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. For visse ejendomme med særlige 18

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere