Produkt- nr. : C Dags dato: Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr."

Transkript

1 Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C Dags dato: Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet: Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro Oplysninger om producenten: Kaiser Lacke GmbH Darmstädter Str. 7 D Nürnberg Produktregistreringsnummer (PR-nr.) Telefonnr.: Telefax: Oplysninger fås hos forretningsområde: Laboratorie Telefonnr.: Nødopkald: Oplysninger om leverandøren: Krimsvej 15 DK-2300 København S Telefonnr.: Telefax: Oplysninger fås hos forretningsområde: Kontoret Nødopkald: Telefonnr.: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer Kemisk karakterisering: Modifiseret polymer - dispersion i vand Farlige stoffer: CAS-nummer: Betegnelse: 2-butoxy-ethanol Indhold-%: Faresymboler: Xn R-sætninger: 20/21/22-37 (nationale forskrifter se punkt 16)

2 2 3. Fareidentifikation Ingen særlige risici for mennesker og miljø er angivet. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generelle foranstaltninger: Ved tegn på symptomer eller i tvivlstilfælde skal lægen rådspørges. Ved indånding: Frisk luft skal tilføres, ingen andre forholdsregler er nødvendige. Ved kontakt med øjnene: Øjenlågene holdes åbne og der skylles med rigeligt rent vand i mindst 10 min. Søg læge. Ved indtagelse: Søg omgående læge! Den tilskadekommende beroliges. Opkastning må ikke indledes. Anvisninger til lægen: Ved bevidstløshed bør medicin ikke indtages oralt. 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Vand, skum, kuldioxid, pulver, forstøvet vand. Materialet i sig selv er ikke brændbart. Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde er uegnede: Ingen angivelser. Særlige risici ved stoffet, dets forbrændingsprodukter eller udviklede gasarter: Røg eller gasser, opstået som følge af brand, kan være sundhedsskadelige ved indånding. Beskyttelsesmaske skal i så fald anvendes. 6. Forholdsregler ved utilsigtede udslip Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke ledes ud i kloak el. vandløb. Ved forurening kontaktes den ansvarlige myndighed i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Fremgangsmåde ved rengøring / opsamling: Udsluppet materiale opsamles mekanisk el. med væskebindende materiale (sand, jord, kiselgur, vermiculite) og bortskaffes iht. lokal forskrifter i de dertil egnede beholdere. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering: Anvisninger for sikker omgang med stoffet: Undgå kontakt med øjne og hud. Undgå rygning og indtagelse af mad/drikke under arbejdet. For personligt beskyttelsesudstyr se under punkt 8. Følg de ved lov bestemte beskyttelses- og sikkerhedsforskrifter.

3 3 Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler er nødvendige. Materialet i sig selv er ikke brændbart. Brandklasse: Ingen angivelser. Opbevaring: Krav til lagerrum og beholdere: Beholdere holdes tæt lukket og må ikke tømmes ved tryk. Må ikke udsættes for frost. Åbnede beholdere lukkes omhyggeligt og opbevares opretstående. Etikettens påbud følges. Opbevares ved C et tørt og ventileret sted. Opbevares i original emballage. 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Tekniske forholdsregler til beskyttelse: Sørg for god udluftning. Beskyttelse af luftvejene er ikke nødvendig. Personligt beskyttelsesudstyr: Almindelige beskyttelsesforanstaltninger: Beskyttelsesmaske er ikke nødvendig. Forholdsregler for hygiejne: Efter kontakt med materialet vaskes huden grundigt. Ved vedvarende og gentagen kontakt påføres beskyttelsescreme på de udsatte hudområder. Håndværn: Øjenværn: Beskyttelseshandsker. Beskyttelsesbrille bør anvendes. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Form: flydende Farve: se handelsnavn Lugt: svag Kogepunkt: 100 C Flammepunkt: ingen angivelse C Viskositet: ved 20 C 14s/4mm (DIN 53211) Massefylde: ved 20 C 1.04 g/cm3 Opløselighed i vand: blandbar ph-værdi: 8,2-9,0 Damptryk: ved 20 C 2 mbar Antændelsestemp.: 230 C Yderligere fys./kem. oplysninger:

4 10. Stabilitet og reaktivitet 4 Generelt: Ved korrekt opbevaring er der iflg. den seneste viden ingen farlige reaktioner. (Se yderligere pkt. 7) Termisk nedbrydning: Farlige reaktioner: Ved korrekt opbevaring og håndtering ingen farlige reaktioner iflg. seneste viden. 11. Oplysninger om toksikologi Akut oral toksicitet: Ingen angivelser Hudirritation: Vedvarende/gentagen kontakt begrænser naturlig fedttilførsel og fører til hudirritation. Øjenirritation: Stænk af opløsningsmiddel kan forårsage irritation af øjne og reversible skader. Bemærkninger: Symptomer man bør være opmærksom på: Hovedpine, svimmelhed, træthed, svaghed i muskler, bedøvende virkning og i undtagelsestilfælde bevidstløshed. Produktet kan komme ind i kroppen via huden. 12. Miljøoplysninger Oplysninger om eliminering: Biologisk nedbrydelighed: % Ingen angivelser Metode: Økotoksisk virkning: Toksicitet på fisk: Ekspositionsvarighed: Arter: Toksicitet på bakterier: Metode: Yderligere miljøoplysninger: Risikoklasse vand 1 Må ikke ledes ud i kloak eller vandløb. 13. Bortskaffelse

5 5 Produkt: Må ikke ledes ud i kloak eller vandløb. Indtørrede farverester kan skaffes bort sammen med husholdningsaffald. Flydende farverester må ikke skaffes bort sammen med husholdn. affald. Urengjort emballage: Tomme emballager skaffes bort iht. myndighedernes forskrifter. 14. Transportoplysninger Landtransport: ADR/RID OG GGVS/GGVE Ikke farligt gods Flodtransport: ADNR Søtransport: IMDG/GGVSEE-KODE EMS MFAG Ikke farligt gods Ikke farligt gods Flytransport: ICAO-TI OG IATA-DGR Ikke farligt gods Postforsendelse: Tilladt 15. Oplysninger om regulering Mærkning iht. (EU): Mærkningspligtig. Faresymboler: Xn Sundhedsskadelig R-sætninger: S-sætninger: 26/ /39 Særlige kendetegn: Ingen angivelse Risikoklasse for vand: 1 Andre forskrifter: TA-luft, klasse I: 0%, klasse II: 7%, klasse III: 0% 16. Andre oplysninger R-sætninger med pågældende kendetegn fra punkt 2: 20/21/22 Sundhedsskadelig ved indånding, indtagelse og i berøring med huden. 37 Irriterer åndedrætsorganerne. S-sætninger med pågældende kendetegn: 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. Søg læge.

6 28.2 Kommer stoffet på huden vaskes straks med vand og sæbe. 37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores seneste viden og er i overensstemmelse med national og EU lovgivning. De angivne arbejdsbetingelser for benytteren af produktet er ikke underlagt vores kendskab og kontrol. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse benyttes til andre formål end de i punkt 1 beskrevne. Benytteren af produktet er ansvarlig for overholdelse af alle ved lov fastsatte nødvendige forholdsregler. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er nødvendige iht. gældende lovgivning. 6

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 122000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133530 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 116510 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/ 2006 (REACH) Trykkedato 29.12.2010 Revision 27.08.2010 (DK) Version 1.0 CASSIDA GREASE HDS 2

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/ 2006 (REACH) Trykkedato 29.12.2010 Revision 27.08.2010 (DK) Version 1.0 CASSIDA GREASE HDS 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Producent / leverandør Oplysninger fås hos forretningsområde FUCHS LUBRITECH GMBH Werner-Heisenberg-Straße 1, D-67661

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Producent / leverandør Oplysninger fås hos forretningsområde FUCHS LUBRITECH GMBH Werner-Heisenberg-Straße 1, D-67661

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Trykdato: 07.04.2009 Revisions nr. 1 Revision: 31.07.2007

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Trykdato: 07.04.2009 Revisions nr. 1 Revision: 31.07.2007 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 407, DK11504010, DK11504020, DK11504030, DK11504040, DK11520050, DK11520150, DK11520350, DK11520450,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere