Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg"

Transkript

1 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf wwww.sid.dk Dansk Metal Nyropsgade København V. Tlf Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26,1900 Frederiksberg C. Tlf Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18,1787 København V. Tlf Ledernes Ho vedorganisation Vermlandsgade 65,2300 København S. Tlf Slam Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf.:

2 Vejledning om slam Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: H.C.Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvedelser vedrørende vejledningens indhold bedes rettet til partssekretariaterne. Vejledningen fås ved henvendelse til organisationerne eller den kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center "Arbejdsmiljøbutikken" tlf Bestillingsnummer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis parterne ønsker skal være til stede ved indretning, drift, vedligeholdelse samt ved havari på anlæg med et modtage- og indfyringssystem til slam.der er i vejledningen taget udgangspunkt i slam med tørstofindhold, der ikke muliggør aflæsning og indfyring via affaldssilo. Modtagelse og indfyring af spildevandsslam er normalt ikke omfattet af bestemmelserne om arbejde med slam,jf.bekendtgørelse om kloakarbejde. Denne vejledning er dog udarbejdet dels med udgangspunkt i kloakbekendtgørelsens bestemmelser, dels ud fra en række praktiske erfaringer. Alle andre gældende retningslinjer og krav omkring arbejdsmiljø og sikkerhed skal naturligvis også overholdes. Arbejdet kan med fordel udføres efter samme systematik som en arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder den i ove rensstemmelse med arbejdsmiljølov g i v n i n g e n. Vejledningen har endvidere været forelagt Miljøstyrelsen, hvis kommentarer er indarbejdet. Vejledningen indeholder følgende afsnit: 1. Indretning af anlæg/arbejdssted... side 4 2. Instruktion og uddannelse... side 5 3. Sikkerhedsforanstaltninger... side 6 4. Personlige værnemidler... side 7 5. APV... side Reparation og vedligeholdelse... side Havari... side Velfærdsforanstaltninger... side Vaccination... side 13 Repro og tryk:cth Grafisk Layout:Thomas Olivarius Foto:Harry Nielsen 10. Miljøbeskyttelse... side 14 Henvisninger... side 14 Oplag:2.000 Juni 2002 ISBN:

3 1. Indretning af anlæg/arbejdssted 1.1 Anlæg til indfyring af slam kan indrettes på mange måder, men vil typisk bestå af silo til påfyldning af slam fra tilkørte containere. Alternativt kan slammet indfyres direkte fra tilkørte containere, der tilkobles et indfyringssystem et indfyringssystem, et lukket rørsystem, hvori slammet transporteres til det sted på selve forbrændingsanlægget,hvor slammet indfyres. 1.2 Anlæg skal indrettes på en sådan måde, at kontakt med slam ikke finder sted der i nærheden af arbejdsstedet er adgang til nødbruser, øjenskylle samt håndvask med varmt og koldt vand,mild,uparfumeret sæbe, rene og tørre håndklæder samt egnede hudcremer området, hvor slam modtages, og hvor det centrale anlæg er placeret, afmærkes med sort/gul skråstribning for at advare uvedkommende mod adgang Regler for arbejdsstedets indretning, arbejdets udførelse m.v. overholdes. 2. Instruktion og uddannelse 2.1 Arbejdsgiveren skal informere om sikkerheds- og sundhedsfarer ved arbejdet og give instruktion i sikkerhedsforanstaltninger ved betjening og indretning, herunder om havari og andre særlige forhold på arbejdsstedet. Instruktion m.v. skal omfatte såvel egne ansatte som eventuelle underentreprenørers,kloakfirmaers og eksterne håndværkeres ansatte. Denne vejledning indgår i instruktionen. rengøring let kan foretages anlægget kan rengøres/tømmes inden vedligehold eller reparation spredning af slam ved havari minimeres betjening af koblinger, containere m.v. om muligt sker hel- eller halvautomatisk,frem for ved manuel betjening af hensyn til minimering af mulighed for kontakt med slam gulve, vægge og lofter skal være af vandtæt materiale og rengøringsvenlige der etableres en afskærmet spule/vaskeplads til rengøring af støvler, handsker m.v. 2.2 Det er nødvendigt,at den generelle instruktion foreligger skriftligt.procedurer gennemgås med passende mellemrum med henblik på ændringer og tilpasninger i forhold til tekniske ændringer, erfaringer og nye regler. 2.3 Instruktionen skal følges og sikkerhedsforanstaltningerne overholdes af alle jvf.punkt Uddannelse og instruktion skal tilpasses udviklingen, herunder f.eks. nye regler eller ændring af anlæg. 2.5 Uddannelse og instruktion skal foregå på dansk og evt.også på andet sprog for at være forståelig for alle ansatte, herunder også fremmedsprogede. 4 5

4 3. Sikkerhedsforanstaltninger 3.1 Ved fastlæggelse af procedurer, instrukser m.v. skal alle arbejdssituationer gennemgås og vurderes,dvs.: ved projektering/indkøb af anlægget når anlægget er i normal drift 3.7 Der skal bades efter arbejde, hvor der har været kontakt med slam, f.eks. efter smudsigt arbejde på anlægget, eller efter rengøring af containere og hvor større mængder spild fjernes. 3.8 Underentreprenører, kloakfirmaer og eksterne håndværkere skal følge regler og vejledninger på samme måde som virksomhedens egne ansatte. når anlægget skal vedligeholdes eller repareres når anlægget er fejlramt eller der er sket et havari 4. Personlige værnemidler 3.2 Indkøring af slam skal normalt slutte 1 time før stop af forbrænding for at sikre der ikke er uforbrændt slam i anlægget. 4.1 Der skal anvendes personlige værnemidler under hele arbejdet ved 3.3 Anlægget og arbejdsområdet skal holdes rent.der skal udvises en høj grad af hygiejne. Spild skal fjernes med det samme og området rengøres med rindende vand. Forurenet vand skal løbe til afløb. Indtørret slam fjernes ved vådrengøring. 3.4 Der må ikke tørfejes med kost eller anvendes højtryksspuling, da der kan dannes aerosoler med slam. Der må ikke rengøres med kost,da slamstøv kan blive hvirvlet op. 3.5 Når en container er blevet helt eller delvist tømt for slam,skal den rengøres udvendigt lige efter frakobling. Rengøring er nødvendig,så længe der slipper slam ud under tilog frakobling samt under tømning. 3.6 Vask af hænder og evt.underarm foretages inden spise-,drikkeog rygepauser samt før og efter toiletbesøg. 6 7

5 rengøring vedligehold reparation fjernelse af spild arbejde med ikke rengjorte containere oprensning af slamsilo/container færdsel i område med havari/spild anden risiko for kontakt med slam 4.2 De personlige værnemidler er engangsovertræksdragt som skal kasseres efter brug.arbejdstøj som bliver forurenet ved haveri skal kasseres eller specialvaskes/renses værnefodtøj i form af langskaftede vandafvisende støvler med skridsikker sål og kemikaliebestandig overflade, rengøres på særlig indrettet vaskeplads.benyttes ikke andre steder på anlægget arbejdshandsker med kemikaliebestandig overflade samt understofhandsker, øjenværn/ansigtsskærm luftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med P3 filter eller multifilter. Med multifilter mod mikroorganismer, aerosoler og støv samt dampe sikres at der ikke anvendes forkert filter. Åndrætsværn skal anvendes ved. risiko for indånding af støv (tørret slam), eller farlige gasser som kan fortrænge luftens ilt og forårsage kvælning (metandampe i silo som også er brandfarlige og eksplosive) filtermasker må højst anvendes 3 timer dagligt 4.5 Forurenet eller vådt tøj udskiftes omgående med rent,tørt tøj. 4.6 Værnemidler rengøres hvis det er teknisk muligt straks efter brug og lægges i plastpose til yderligere rengøring med oplysning om særlige forhold (slam). 4.7 Arbejdstøj og personlige værnemidler må aldrig tages med hjem privat,da materialer under forrådnelse indeholder virus og bakterier, der kan overføres til andre personer. 4.3 personlige værnemidler skal være til rådighed og tilpasset det arbejde, der skal udføres. 4.4 arbejdsgiveren skal sørge for, at værnemidler er rene, tørre og om nødvendigt desinficerede, inden de tages i brug. Personlige værnemidler må ikke renses i samme anlæg som anden beklædning. 8 9

6 5. APV 5.1 Virksomheden skal løbende gennemføre arbejdspladsvurdering (APV), som skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og hvordan de løses. APV skal indeholde følgende elementer: 6.3 Hvis det er teknisk muligt sørges for tømning og rensning inden adgang til silo. Der skal foretages effektiv udluftning af silo, før arbejde påbegyndes, samt løbende under hele arbejdet, da der kan udvikles metan. Luftkvalitet kontrolleres med gasmåler inden adgang til silo. Arbejde i silo foretages med sikkerhedsline med hejs/talje med 2 ansatte til stede: en der udfører arbejdet og en der fungerer som vagtmand. identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 6.4 Værktøj skal rengøres efter anvendelse. 7. Havari 7.1 spild i størrelsesordenen en trillebør slam betragtes som havari.området skal afspærres og betragtes som forurenet område indtil spildet er fjernet og området rengjort. 5.2 Arbejdsgiveren skal inddrage sikkerhedsorganisationen i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på APV, som skal være skriftlig. 7.2 der skal anvendes slamsuger ved større spild og udslip. Om nødvendigt skal fjernelse overlades til kloakfirmaer eller andre professionelle. 6. Reparation og vedligeholdelse 7.3 der skal udarbejdes særlige procedurer og beredskab for håndtering af havariet i relation til bl.a. betjening af anlæg ved havari, herunder mulighed for tømning m.v. opsamling af større spild/udslip adgang til og reparation af anlægget i havarisituation, dvs. hvor normale procedurer ikke kan følges 6.1 Anlægget tømmes og rengøres inden vedligehold eller reparation. 6.2 Der skal være effektiv ventilation før og under arbejde i og ved silo, da der kan dannes metangas fra slam

7 8. Velfærdsforanstaltninger 8.1 Der skal indrettes omklædningsrum,håndvask,baderum,toiletter og spiserum i fast bygning,som skal kunne opvarmes. 8.5 Der skal indrettes baderum med håndvaske og brusekabiner med tilførsel af varmt og koldt vand.baderum skal være velventilerede og opvarmede. Brusekabiner skal have afløb fra hvert bad og skal ventileres særskilt. 8.6 Der skal indrettes særskilt spiserum adskilt fra værkstedet.mad skal spises i spiserum, og der må ikke arbejdes i spiserum. Overtræksdragt og meget forurenet arbejdstøj og personlige værnemidler må ikke medbringes i spiserum. 9. Vaccination 9.1 Vaccination er generelt ikke lovpligtig,men personer skal vaccineres effektivt, hvis deres beskæftigelse for størstedelens vedkommende består i håndtering,behandling eller analyse af slam o.l. Se At-meddelelse om vaccination af personer beskæftiget med spildevand og kloakslam. 8.2 Der skal indrettes to adskilte omklædningsrum, ét til gangtøj m.v. og til almindeligt arbejdstøj, og ét til særligt forurenet arbejdstøj.rummene skal være placeret således,at færdsel imellem dem kun kan ske gennem et baderum med varmt og koldt vand.færdsel til og fra omklædningsrummet for gangtøj må ikke gå gennem områder med forurening.mænd og kvinder skal have enten adskilte bade- og omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme rum hver for sig. 8.3 Hvert omklædningsrum skal indrettes med et aflåseligt garderobeskab pr. ansat. Skabsrækken i omklædningsrum til arbejdstøj skal kunne opvarmes og ventileres.tørringen skal være hygiejnisk og kunne foregå så hurtigt,at arbejdstøjet er tørt,når det igen skal i brug. 8.4 Omklædningsarealet skal rengøres grundigt mindst én gang dagligt

8 10. Miljøbeskyttelse 10.1 Modtagelse og indfyring af spildevandsslam på affaldsforbrændingsanlæg er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om affaldsforbrændingsanlæg, herunder afbrænding af spildevandsslam Det kræver miljøgodkendelse at brænde slam,og anlægget skal overholde de almindelige krav til affaldsforbrændingsanlæg. Miljøforhold herunder lugt reguleres i miljøgodkendelsen Afkast fra ventilationsanlæg ledes til forbrænding eller til det fri via effektivt filter, da der opstår lugtgener. Henvisninger : Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Bekendtgørelse om kloakarbejde At-meddelelse om vaccination af personer beskæftiget med spildevand og kloakslam Miljøministeriets bekendtgørelse om affaldsforbrændingsanlæg,herunder afbrænding af spildevandsslam 14

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien ATEX Sådan gør du i praksis Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet.

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Lay-out:Tegnestuen,Thorsvej 7.Tryk:Trykkestedet, Århus 1. udgave 1. oplag 1998. ISBN nr. 87-7359-875-5.Varenummer

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv.

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere