Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber"

Transkript

1 Danmarks Statistik, Arbejdsmarked Maj 2012 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik, der opgør nettoledigheden og bruttoledigheden samt arbejdskraftundersøgelsen, der opgør AKU-ledigheden. De nettoledige omfatter de årige jobklare modtagere af dagpenge, kontanthjælp og starthjælp, omregnet til fuldtidsledige. De bruttoledige omfatter de nettoledige samt de årige jobklare aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, herunder personer i løntilskud, omregnet til fuldtid. AKU-Ledigheden følger det europæiske statistikbureau Eurostats og ILO s operationaliseringer af arbejdsmarkedstilknytningen. De AKU-ledige er således personer, der til arbejdskraftundersøgelsen oplyser, at de ikke var beskæftigede i en given referenceuge, og at de aktivt har søgt arbejde indenfor de seneste fire uger, og at de kan påbegynde nyt arbejde indenfor de kommende to uger. De fundamentale forskelle i AKU-ledigheden og den registerbaserede ledighed indebærer, at de to statistikker måler forskellige ting. De to statistikker komplementerer derfor hinanden og kan bruges til at analysere forskellige aspekter af ledigheden. Brutto-ledigheden bør fx. anvendes - For at undersøge ledighedens samlede påvirkning af de offentlige finanser. - Når man ønsker en hurtig/månedlig ledighedsindikator der inkluderer jobklare personer i aktivering. Netto-ledigheden bør fx. anvendes - Når man ønsker en lang tidsserie. Nettoledigheden går tilbage til 1979, mens AKUledigheden går tilbage til 1994 og bruttoledigheden til AKU-ledigheden bør fx. anvendes - Når man ønsker at foretage internationale sammenligninger af ledighedsniveauer og ledighedsudviklinger - Når man vil tage højde for samtlige personers ønske om at få arbejde, uanset om personerne modtager ydelser På trods af, at de to statistikker er forskellige er det muligt at koble dem sammen og se, hvilken registermarkering de personer, der deltager i AKU, har. AKU-ledigheden bestod således i 2011 af 38 pct. der samtidig var nettoledige, 13 pct. yderligere var bruttoledige men ikke nettoledige, 21 pct. var studerende, mens de sidste 29 pct. var øvrige AKU-ledige. Tager man omvendt udgangspunkt i den registrerede ledighed, ser man, at 74 pct. af de nettoledige samtidig var AKU-ledige i 4. kvartal Denne fællesmængde er vokset med 25 procentpoint fra 2007 (49 pct.) til 2011 (74 pct.). En sammenligning over tid viser, at der i perioden 2001 til 2006 var en bemærkelsesværdig stor overensstemmelse mellem det samlede antal af AKU-ledige personer og nettoledige omregnet til fuld tid. Fra 2007 bevæger serierne sig væk fra hinanden, for i perioden at ligge på forskellige niveauer, mens de følger nogenlunde samme udvikling. Sammenfaldet mellem AKU-ledigheden og nettoledigheden i skyldes tilfældigheder. En sammenligning af ledighedsudviklingerne for henholdsvis de årige og de årige viser således store forskelle i denne periode. Efter 2007 er AKU-ledigheden konsekvent højest. Skiftet relaterer sig til dels til implementeringen af en ny opregningsmetode i AKU, som AKU-data tilbage til 2007 blev revideret med i november Den nye opregning hævede niveauet for den opgjorte AKU-ledighed. Endvidere øges afstanden mellem de tre ledighedsserier i takt med at ledigheden stiger efter Den største forskel i denne stigning er blandt

2 personer under 30 år, hvilket primært skyldes at de studerende, som ofte er unge, kan indgå i gruppen af AKU-ledige, men kun sjældent i brutto- og nettoledigheden, da de ofte ikke er ydelsesberettigede eller aktiverede. 2

3 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik og kvartalsvise ledighedstal fra arbejdskraftundersøgelsen. Tre forskellige ledighedsbegreber indgår i disse to statistikker: Statistik Ledighedsbegreb Udgivelseshyppighed Arbejdskraftundersøgelsen AKU-ledige Kvartalsvis Registerbaseret ledighedsstatistik Brutto-ledige Netto-ledige Månedlig Månedlig Formål Formålet med dette notat er, at give en grundig introduktion til de definitoriske og kvantitative forskelle på de tre ledighedsbegreber. Notatet er et supplement til de varedeklarationer, der findes i Statistikbanken, og det forklarer og kvantificerer forskelle mellem begreberne og angiver retningslinjer for anvendelsen. 1. Definitoriske forskelle på de tre ledighedsbegreber Registerbaseret ledighedsstatistik AKU-ledigheden AKU-ledigheden er baseret på den internationale ledighedsdefinition Registerledigheden afviger fra den internationale definition AKU-ledighed inkluderer personer uden ydelse Den registerbaserede ledighedsstatistik er en månedlig totaltælling baseret på data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Denne statistik opgør nettoledighed og bruttoledighed. De nettoledige omfatter de årige jobklare modtagere af dagpenge, kontanthjælp og starthjælp, omregnet til fuldtidsledige. De bruttoledige omfatter de nettoledige samt de årige jobklare aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, herunder personer i løntilskud, omregnet til fuldtid. Nettoledigheden er offentliggjort i statistikbanken siden 1979 og bruttoledigheden fra og med Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er en kvartalsvis, stikprøvebaseret statistik, der opgør befolkningens arbejdsmarkedstilknytning. AKU er Danmarks største kontinuerlige interviewundersøgelse med ca interviews pr. kvartal og ca. 400 variabler. AKU er EU-harmoniseret og følger det europæiske statistikbureau Eurostats og ILO s operationaliseringer af arbejdsmarkedstilknytningen. De AKU-ledige er således personer, der ikke var beskæftigede i en given referenceuge, og som aktivt har søgt arbejde indenfor de seneste fire uger, og som kan påbegynde nyt arbejde indenfor de kommende to uger. AKU-ledigheden er offentliggjort kvartalsvist siden 1994, og data findes i Statistikbanken tilbage til AKU følger de internationale standarder for arbejdsmarkedsstatistik, mens den registerbaserede ledighedsstatistik afviger herfra. Den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO fastlagde i 1983, at en person er ledig, når denne, for en given referenceperiode, opfylder de følgende tre kriterier: 1. Er helt uden arbejde 2. Er aktivt jobsøgende 3. Kan påtage sig et arbejde Den registerbaserede ledighedsstatistiks væsentligste afvigelser fra denne definition, og dermed fra AKU-ledigheden, er: at den registrerede ledighed kun omfatter personer, der modtager en given ydelse. Det betyder bl.a., at studerende og pensionister sjældent bliver registreret som ledige, da de som regel hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp eller starthjælp eller kommer i løntilskud. at ledigheden opgøres som et volumenmål (omregning til fuldtidsledige), hvorved de deltidsledige i referenceperioden inkluderes i ledighedstallet med den andel af referenceperioden, hvor de er ledige. AKU er en spørgeskemaundersøgelse, der dækker hele befolkningen i alderen 15 til 74 år, og som derfor kan belyse arbejdsmarkedstilknytningen for alle grupper i befolkningen, uanset om de er omfattet af en bestemt ydelse eller ej. 3

4 Brutto- og nettoledighed Den registerbaserede ledighedsstatistik opgør ydermere to ledighedsbegreber, der adskiller sig fra hinanden. Bruttoledigheden inkluderer, i modsætning til nettoledigheden, jobklare personer, der er i aktivering som dagpengeberettigede eller som kontanthjælpsberettigede samt personer i løntilskud. Lighederne og forskellene mellem de tre ledighedsbegreber opsummeres i nedenstående model: Figur 1. De tre ledighedsbegreber 4

5 2. Hvornår bør hvilket ledighedsbegreb anvendes? Der er fundamentale forskelle på AKU-ledigheden og den registerbaserede ledighed. Her redegøres kort for, hvornår hvert af de tre ledighedsbegreber bør anvendes. Bruttoledigheden bør anvendes Netto-ledigheden bør anvendes Når man ønsker at undersøge ledighedens samlede påvirkning af de offentlige finanser Når man ønsker at undersøge ledigheden for små persongrupper (f.eks årige kvinder på Bornholm). Den relative stikprøveusikkerhed for sådanne små grupper er høj i AKU, men ikke i registerledighed Når man ønsker en præcis opgørelse over den registrerede ledighed pr. a- kasse Når man ønsker en hurtig/månedlig ledighedsindikator der inkluderer jobklare personer i aktivering Når man ønsker en lang tidsserie. Nettoledigheden går tilbage til 1979, AKUledigheden til 1994 og bruttoledigheden til 2007 Når man ønsker ledigheden opgjort uden jobklare personer i aktivering og løntilskud AKU-ledigheden bør anvendes Når man ønsker at foretage internationale sammenligninger af ledighedsniveauer og ledighedsudviklinger Når man ønsker et ledighedstal, der inkluderer personer, der ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp Når man vil tage højde for samtlige personers ønske om at få arbejde Når man ønsker at undersøge ungdomsledigheden (15-24-årige) i Danmark. Dette skyldes, at de unge sjældent er dagpengeberettigede, hvorved antallet af unge ledige er uforholdsmæssigt lavt i den registerbaserede ledighedsstatistik, især når der sammenlignes med ungdomsledigheden i andre lande. 1 1 Det skal bemærkes, at der blandt de unge ledige er mange studerende, jf. bl.a. Nyt 396/2011. Disse kan ekskluderes i Statistikbanken. I europæiske udgivelser, vil de imidlertid altid indgå. 5

6 3. Kvantitative forskelle på ledighedsbegreberne I dette afsnit kvantificeres de forskelle mellem statistikker og begreber, som er anført ovenfor. Først forskellen mellem AKU-ledigheden og de registerbaserede ledighedstal, dernæst forskellen mellem registerstatistikkens netto- og bruttoledighedstal. AKU-ledighed og registerledighed Figur 2 viser, hvorledes de ledige i befolkningen afgrænses i AKU. Figuren hjælper til at kvantificere forskellene mellem de tre ledighedsbegreber. Den øverste boks viser befolkningens selvvurderede arbejdsmarkedsstatus i referenceugen (dog er der anvendt registeroplysninger til at identificere personer, der er nettoledige, og personer, der er aktiverede). I de små bokse er persongrupperne fra den øverste store boks fordelt efter, om de er beskæftigede eller ej, aktivt søger arbejde eller ej og har mulighed for at starte inden for 14 dage eller ej. De personer, der har haft minimum én times betalt arbejde, bliver i AKU kategoriseret som beskæftigede; de ubeskæftigede personer, der aktivt har søgt arbejde og som har mulighed for at starte inden for 14 dage bliver kategoriseret som ledige; og resten bliver kategoriseret som værende uden for arbejdsstyrken. Figur 2. Kvantitativ forskel med AKU som udgangspunkt, årige i Pers. i hele tusinde Fællesmængden AKU-ledige der også er registerledige De gule bokse svarer til alle beskæftigede iflg. AKU, de grønne bokse svarer til de AKU-ledige. Som nævnt opgøres AKU-ledigheden og registerledigheden i forskellige enheder, henholdsvis personer og fuldtidspersoner. I figuren ovenfor vises antal personer. Når der i det følgende tales om fællesmængden, er det altså antallet af AKU-ledige personer, der samtidig er registrerede som berørt af ledighed i referenceugen. Fællesmængden De to søjler længst til venstre i figuren viser de nettoledige af de AKU-ledige er inkluderet i den registerbaserede ledighedsstatistiks nettoledige. Tredje kolonne til venstre viser, at der er AKU-ledige personer, der samtidig er jobklare aktiverede. I alt AKU-ledige er altså samtidig bruttoledige (nettoledige + aktiverede). 6

7 Halvdelen af de AKUledige er ikke registerledige AKU-ledigheden bestod i 2011 af 38 pct. (84.000) der også var nettoledige, 13 pct. (28.000) yderligere var jobklare aktiverede, 21 pct. (46.000) studerende og 29 pct. (63.000) øvrige AKU-ledige. De studerende og de øvrige AKU-ledige indgår ikke i den registrerede bruttoledighed. Dvs. at ca. halvdelen af de AKU-ledige ikke indgik blandt de registrerede bruttoledige. Udover de spørgsmål, der stilles for at afgøre om en person opfylder ILO s krav til beskæftigelse og ledighed, stilles der i AKU også spørgsmål om personens egen opfattelse af sin hovedbeskæftigelse. Langt de fleste i gruppen Øvrige AKU-ledige, dvs. personer der er AKU-ledige men som hverken er inkluderede i den registrerede bruttoledighed eller er studerende, opfatter sig selv som værende arbejdsløse. Et mindre antal opfatter sin situation som værende ude af erhverv i øvrigt, jf. tabel 1. Tabel 1. Øvrige AKU-ledige i Personer i hele tusinde Selvopfattet hovedbeskæftigelse i referenceugen Antal Efterlønsmodtager, pensionist - Førtidspensionist - Hjemmearbejdende u. erhvervsarbejde - Langtidssyg - Arbejdsløs 55 Ude af erhverv i øvrigt 5 Total 63 Note: Tal for under 2000 personer i AKU oplyses ikke på grund af stikprøveusikkerhed. Færre registerledige, der ikke samtidig er AKU-ledige Tager man udgangspunkt i den registrerede ledighed, ser man, at 74 pct. af de registrerede nettoledige samtidig var AKU-ledige i 4. kvt Den vej er der altså en relativt stor fællesmængde. Fællesmængden mellem ledighedsbegreberne er vokset. Således var andelen af de nettoledige i AKU, der samtidig var AKU-ledige i 4. kvt. 2007, 49 pct. Dvs. at andelen er vokset med 25 procentpoint fra 2007 til Samme tendens går igen i forhold til de bruttoledige. Således var 65 pct. af de bruttoledige i AKU i 4. kvt samtidig AKU-ledige. I 2007 var fællesmængden kun 45 pct., svarende til en stigning på 20 procentpoint. Det større sammenfald indebærer, at flere registerledige lever op til ILO s ledighedskrav altså at de kan svare bekræftende på, at de aktivt søger arbejde og har mulighed for at starte på et arbejde. Det større sammenfald har samtidig betydet højere AKU-ledighed relativt til registerledigheden, hvilket har bidraget til AKUledighedens markante stigning samt til, at den samlede difference mellem ledighedsniveauerne i ledighedsopgørelserne er øget over de seneste år. Hvem indgår som registerledige uden at være AKU-ledige Aktivitets- og rådighedskravene, som myndighederne stiller for at registrere en person som ledig, er ikke identiske med de krav, der stilles for at betragte en person som AKU-ledig. Følgende grupper af registerledige vil derfor ikke indgå i AKUledigheden: - Modtagere af dagpenge og kontanthjælp/starthjælp med mindst én times betalt arbejde i referenceugen - Modtagere af dagpenge og kontanthjælp/starthjælp, som ifølge AKUinterviewet ikke aktivt har søgt arbejde indenfor den seneste måned - Modtagere af dagpenge og kontanthjælp/starthjælp, som ifølge AKUinterviewet ikke kan starte i et job indenfor 14 dage 7

8 Denne begrebsmæssige forskel forklarer en del af differencen mellem de nettoledige i AKU og i registerstatistikken. Nedenstående overgangstabel kvantificerer forskellene. Overgangstabel Overgangstabel Tal i hele tusinde Nettoledige Jobklare aktiverede +65 Bruttoledige 183 Er beskæftiget min. 1 time i ref. uge iflg. AKU -50 Er ikke aktivt jobsøgende iflg. AKU -15 Kan ikke starte job iflg. AKU -6 Studerende AKU-ledige +46 Øvrige AKU-ledige +63 AKU-ledige i alt 221 Nettoledighed og bruttoledighed Forskellen på den registerbaserede statistiks netto- og bruttoledige er de jobklare aktiverede. I 2011 bestod denne gruppe af fuldtidspersoner, der som det fremgår nedenfor fordeler sig mellem aktiverede i vejledning og opkvalificering; i virksomhedspraktik; eller i løntilskud. Jobklare aktiverede der indgår i bruttoledigheden men ikke i nettoledigheden i Aktiveringsaktivitet Fuldtidsledige i hele tusinde Aktiverede i vejledning og opkvalificering 23 Virksomhedspraktik 11 Korterevarende løntilskud 20 Jobklare aktiverede i alt 53 2 Nettoledige og bruttoledige er her vægtet med AKU-vægte og derfor svarer tallene ikke til det, der er offentliggjort i statistikken for den registrerede ledighed. Den væsentligste forskel skyldes, at tallene er opgjort for personer ikke som beregnede fuldtidsledige. 8

9 4. Historisk udvikling for ledighedsserierne I dette afsnit vil udviklingerne i de tre ledighedsserier blive undersøgt og sammenlignet. I det følgende er AKU-ledighedsserien afgrænset til at dække de årige, således at statistikkerne dækker samme aldersgruppe. Idet de to statistikker opgør forskellige enheder, bør de ikke være fuldstændig overensstemmende, men må dog forventes at følge nogenlunde de samme konjunkturudviklinger. Nedenfor vises antallet af AKU-ledige personer og de brutto- og nettoledige fuldtidspersoner. Fra AKU-ledighedens første offentliggørelse og frem til år 2000 (med undtagelse af 1999), lå nettoledigheden konsekvent på et højere niveau end AKU-ledigheden, på trods af at nettoledigheden har fuldtidspersoner som enhed. Overordnet udvikling Figur 3. Ledighedsudviklingen , årige AKU-ledige Registrerede nettoledige Registrerede bruttoledige Af figur 3 fremgår det, at overensstemmelsen mellem AKU-ledigheden og nettoledigheden fra 2001 til 2006 er bemærkelsesværdig stor. Fra 2007 bevæger serierne sig væk fra hinanden. I perioden ligger ledighedstallene på forskellige niveauer, men følger nogenlunde samme udvikling: ledigheden er lavest i 2008, stiger derefter relativt markant, for endelig at stagnere mellem 2010 og Tilfældigt sammenfald fra 2001 til 2006 Sammenfaldet mellem AKU-ledigheden og nettoledigheden i skyldes tilfældigheder. Først og fremmest er enhederne, som nævnt, forskellige: Personer i AKU og fultidspersoner i registerstatistikken. Derudover viser en sammenligning af ledighedsudviklingerne for henholdsvis de årige og de årige store forskelle, jf. figur 4. Det er altså ikke de samme personer, der indgår som ledige i de to statistikker. 9

10 Figur 4. Nettoledigheden og AKU-ledigheden over tid, aldersopdelt ,0 AKU-ledige u.30 år AKU-ledige 30 år + nettoledige u.30 år nettoledige 30 år , , , , , , Forskellige årsager til at de to ledighedsstatistikker fjernede sig fra hinanden fra og med 1. kvt Som det fremgår af figur 3 sker der mellem 2006 og 2007 et skift, og AKU- og nettoledigheden fjerner sig fra hinanden. Efter 2007 er AKU-ledigheden konsekvent højest. Skiftet relaterer sig dels til den øgede fællesmængde mellem statistikkerne, som er beskrevet i forrige afsnit: Jo flere registerledige der samtidig lever op til ILOdefinitionen for ledige, jo højere AKU-ledighed relativt til registerledigheden. Derudover relaterer skiftet sig også til implementeringen af en ny opregningsmetode i AKU, som AKU-data tilbage til 2007 blev revideret med i november Den nye opregning hævede niveauet for den opgjorte AKU-ledighed 3. Samtidig bør det bemærkes, at AKU-undersøgelsen blev omlagt og udvidet i 2007, hvorved stikprøveusikkerheden mindskedes. Forskelle mellem serierne i perioden Afstanden mellem de tre ledighedsserier øges derudover i takt med at ledigheden stiger efter Brutto- og nettoledighed AKU- og registerledighed Den største del af differencen mellem registerstatistikkens netto- og bruttoledighed findes blandt personer over 30 år, hvilket blot skyldes, at hovedparten af de aktiverede personer, der skønnes jobklar, er over 30 år. Anderledes ser det ud med differencen mellem AKU-ledigheden og registerledigheden. Her er det blandt personer under 30 år, der er størst forskel. Differencer mellem opgjorte ledighedstal, Personer år tal i hele tusinde AKU-ledige minus registrerede bruttoledige Personer på mere end 30 år tal i hele tusinde AKU-ledige minus registrerede bruttoledige Se notater om opregningen på under punktet dokumentation 10

11 Det er ikke overraskende, idet netop de unge indgår forskelligt i ledighedsbegreberne. Studerende, som ofte er unge, kan indgå i gruppen af AKU-ledige, men kun sjældent i brutto- og nettoledigheden, da de typisk ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp/starthjælp eller er aktiverede. Studerende udgør en stor andel af differencen De studerende udgør i perioden pct. af de AKU-ledige under 30 år, mens 2 pct. af de AKU-ledige på over 30 år er studerende. Antalsmæssigt er grupperne steget med henholdsvis og personer siden 2008 og er i 2011 oppe på ledige studerende under 30 år og ledige studerende på over 30 år. AKU-ledige årige fordelt efter om de modtager ydelser, er studerende mv. personer i hele tusinde Dagpenge/kontanthjælpsmodtagere Aktiverede Studerende Øvrige Total AKU-ledige årige fordelt efter om de modtager ydelser, er studerende mv. personer i hele tusinde Dagpenge/kontanthjælpsmodtagere Aktiverede Studerende Øvrige Total Der var i bruttoledige fuldtidspersoner, ifølge registerstatistikken, og ledige personer i alderen år ifølge AKU af de personer, der var AKU-ledige, var studerende. Stigninger i de tre ledighedsbegreber fra 2008 til 2011 Nedenfor ses de overordnede, aldersopdelte ledighedsstigninger i perioden Ledighedsstigninger Antal i hele tusinde Personer under 30 år Personer over 30 år Antal procentvis Antal procentvis Netto-ledige Bruttoledige AKU-ledige AKU-ledigheden blandt unge er steget påfaldende meget Antalsmæssigt er stigningen størst i AKU-ledigheden, uagtet om det drejer sig om personer over eller under 30 år. Især er den faktiske stigning blandt de unge stor sammenlignet med registerledigheden. AKU-ledigheden stiger over fire gange mere end nettoledigheden, og over dobbelt så meget som bruttoledigheden. 11

12 Der er flere grunde til, at der er flere ledige i AKU end i registerstatistikken i en periode med begyndende lavkonjunktur og færre jobs: - I højkonjunkturperioder med lav arbejdsløshed er forsikringsgraden ofte faldende. Det vil sige, at der i den efterfølgende periode med stigende ledighed vil være en ret stor gruppe arbejdsløse, der ikke er forsikrede og dermed ikke modtager dagpenge og som, hvis de har en vis formue eller kan forsørges af ægtefælle, heller ikke modtager kontanthjælp. AKU opfanger disse grupper af ubeskæftigede i alle aldre, der står uden for ydelsessystemet. - Derudover er unge generelt oftere ikke forsikrede end ældre. Derfor vil den ovenfor nævnte effekt være særligt udpræget blandt de unge, hvilket giver en yderligere niveauforskel mellem ledighedsstatistikkerne for denne gruppe. 12

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Der har de seneste dage hersket uklarhed i debatten om, hvordan udviklingen i ledigheden

Læs mere

Beskæftigelsesbegreber i Arbejdskraftundersøgelsen, Nationalregnskabet og Arbejdstidsregnskabet

Beskæftigelsesbegreber i Arbejdskraftundersøgelsen, Nationalregnskabet og Arbejdstidsregnskabet Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 22. marts 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) AKU/ Beskæftigelsesbegreber i Arbejdskraftundersøgelsen, Nationalregnskabet og Arbejdstidsregnskabet Dette notat sammenligner

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger 2. juni 2015 SEG Arbejdsmarked Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger Danmarks Statistik opgør beskæftigelse, arbejdsløshed og antal ledige stillinger i en række forskellige statistikker.

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Der foretages endvidere en såkaldt overlapsbehandling, der sikrer, at ingen ledig indgår i statistikken med mere end 37 timer pr. uge.

Der foretages endvidere en såkaldt overlapsbehandling, der sikrer, at ingen ledig indgår i statistikken med mere end 37 timer pr. uge. Notat Vedrørende: Ledighedsstatistik og sæsonkorrektion Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Tusindvis af skjulte ledige

Tusindvis af skjulte ledige Den relativt lave arbejdsløshed har fået flere til at frygte, at vi om kort tid kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Flere aktører har derfor kaldt på reformer, som løfter udbuddet af arbejdskraft,

Læs mere

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 24. maj 2017 TCO, SWE Arbejdsmarked Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 Resumé Der er brud i dataserien for Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) mellem fjerde kvartal 2016 og første kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED 56 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning Den økonomiske krise, der startede i 2008, er i aftagende og afløst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked

Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked Under krisen steg arbejdsløsheden i Danmark voldsommere end i mange af de andre lande, vi normalt sammenligner os med. Men selv om mange blev arbejdsløse,

Læs mere

LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR

LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR September 212 LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Jørgen Bang-Petersen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: September

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) AKU/ SWE & JKG Arbejdstidsnotatet Sammenfatning Dette notat sammenligner Danmarks Statistiks opgørelser af arbejdstiden,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Udviklingen i bruttoledigheden i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: og egne beregninger. maj-08 sep-08.

Udviklingen i bruttoledigheden i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde:  og egne beregninger. maj-08 sep-08. Pressemeddelelse: Odense, den 28. oktober 21 Svagt stigende ledighed i Syddanmark De nyeste ledighedstal viser, at bruttoledigheden 1 i Syddanmark er steget med 2.6 fuldtidsledige sammenlignet med september

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Statistikområdes indhold. Datagrundlag/kilder

Statistikområdes indhold. Datagrundlag/kilder Dato: 19-02-2014 Forfatter DST: Wendy Takacs Jensen Forfatter SCB: : Anna Broman 1. Statistikområdes indhold Navn på statistikområde Indhold i tidsserie Arbejdskraftundersøgelsen - AKU Tidsserierne indeholder

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - maj 2013

Ledigheden på FTF-området - maj 2013 09-1455 MELA/JEEI -07.07.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - maj 2013 Ledigheden på det samlede FTF-område har gennem det seneste halve år ligget på

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Arbejdsløsheden i oktober 7 3. november 7 Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Antallet af arbejdsløse faldt med 7 fuldtidspersoner fra september til oktober 7, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

A. Baggrund for ny ledighedsstatistik

A. Baggrund for ny ledighedsstatistik Danmarks Statistik 27. Februar 2008 Arbejdsmarked MZI Overgang til ny månedlig ledighedsstatistik fra januar 2008 Indhold: A. Baggrund for ny ledighedsstatistik Samlet estimat Ændringer af kildedata (1a,

Læs mere

Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse Danmarks Statistik, Arbejdsmarked februar 2014 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) SWE & JKG Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse Indhold 1. Produktionen af månedlige AKU-tal... 3 2. Den valgte metode:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 / Analyse og ledelsesinformation Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde

Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde 31,0 30,3 28,8 27,4 27,1 26,8 25,9 24,1 23,1 21,1 21,0 20,5 20,4 19,2 19,0 18,1 16,7 15,8 15,6 14,5 13,6 13,3 13,1 37,4 Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde 23. marts 2017 Michel

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere