BvB CHECKLISTE revideret 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BvB CHECKLISTE revideret 2004"

Transkript

1 BvB CHECKLISTE revideret 2004 OM CHECKLISTEN Checklisten kan bruges af bygherrer og rådgivere ved planlægning og kvalitetssikring af ombygninger. Checklisten indeholder ikke løsningsforslag. Alle henvisninger/normer i listen er de pt. gældende. Checklisten omfatter følgende bygningsdele: Tag Spærkonstruktioner Tagdækning Undertag, isolering, dampspærre Øvrige bygningsdele på tag Tagrum og brandsikring Kælder Kældervægge Ydervægge i stueplan Facader Facader Fuger og overfladebehandling Bygningsfremspring Altaner og altangange Vådrum Rumindretning/disponering Gulv- og vægoverflader Ventilation Installationer Vand og varme Rørgennemføringer og afløb Funktionssvigt på tekniske anlæg Brandsikring 1

2 TAG Henvisninger/normer DS 410 Last på konstruktion DS 413 Trækonstruktioner BR. 95, kap , dimensionering af konstruktioner BR. 95, kap. 7.3, tages tæthed SBI-anvisning 178, bygningers fugtisolering SPÆRKONSTRUKTIONER Ustabil opretning af tagkonstruktion Ustabile forstærkninger ved reparation af gamle spærkonstruktioner. Risiko for at taget i værste fald kan kollapse. Manglende eller utilstrækkelige forankringer til murværk i facader og gavle. Ved opretning og påforing af spær til efterisolering af skrå tagflader anvendes for spinkel trædimension og utilstrækkelig fastgørelse. Ukorrekt tilpasning af spær ved indbygning af isolering Opretning af spær/påforing svarer ikke til højde på isolering efter udpakning. Risiko for manglende ventilation fordi vakuumpakket isoleringsmateriale kan udvide sig op til 10%. Underdimensionering af afstandslister under taglægter. Risiko for opsamling af snavs, og at løse materialer spærrer for regnvandet. Afhælpning af svampeangreb Manglende dokumentation af korrekt afhjælpning af svampeangreb og eliminering af fugtkilder. Risiko for gendannelse af angreb. TAGDÆKNING Utæt tagdækning Manglende tæthed som følge af fejl i oplægning af tagsten og skifre. Typisk ved tilpasning langs rygning og grat, ved underlag for rygning eller ved forkerte lægteafstande. Risiko for skadelig opfugtning af underliggende konstruktioner. Utætheder i tagdækningen udsætter undertaget for ekstraordinære belastninger. Nedfaldne eller løse tagsten/skifre på grund af manglende bindere og fastgørelser. Typisk langs tagkanter, ved tilpasninger langs skotrender og omkring kviste. UV-følsomme undertage nedbrydes af indtrængende dagslys gennem utætheder i dækning, bliver partielt utæt og mister sin funktion som vandtæt undertag. Utætte rygninger og grater ved anvendelse af forkert mørtel til forskelling. 2

3 TAG Henvisninger/normer (fortsat) BR 95, kap.7.3, ventilering af tagopbygninger BR. 95, kap.8, varmeisolering UNDERTAG/ISOLERING/DAMPSPÆRRE Manglende undertag Efterisolering udført uden undertag. Risiko for opfugtning og skader fordi tagdækningen ikke kan efterses og understryges på traditionel vis. Utætheder i undertag Ustabile samlinger eller utætheder i selve undertaget. Risiko for fugtindtrængning med skadelig påvirkning af underliggende og tilstødende bygningsdele. Ustabile og utætte samlinger ved tilstødende bygningsdele: skorstene, brandkamme, skotrende samt ved vandafledende udformninger omkring tagvinduer og kviste. Se også 'Utætheder i dampspærre'. Utætheder ved installationsgennemføringer i tagflade. Fejl ved isolering Fejl i udlægning og opsætning af isolering imellem spær og på loftsgulve. Risiko for kondensdannelse på indvendige overflader ved 'kulde-broer' i konstruktionen. Manglende ventilation af isoleret konstruktion Manglende ventilation ved skråtag på grund af utilstrækkelig indbygningshøjde eller hængende undertag. Risiko for skadelig opfugtning af trækonstruktioner i skråtag og tagrum. Manglende ventilationsåbninger ved tagfod og tagrygning/kip. Utilstrækkelig indbygningshøjde til isoleringslag. Risiko for manglende ventilation, da vakuumpakket isoleringsmateriale kan udvide sig op til 10%. Utætheder i dampspærre Utætheder i samlinger i selve dampspærren og ved tilstødende bygningsdele. Risiko for skadelige fugt- og kondensdannelser i konstruktionsopbygningen. Derudover gener og energitab for beboerne. 3

4 TAG (fortsat) ØVRIGE BYGNINGSDELE PÅ TAG Utætte inddækninger Zink- og blyinddækninger omkring skorsten, kvist, ovenlysvindue, installationsgennemføring samt langs skotrende er løse eller utætte som følge af ukorrekt udformning eller fastholdelse. Risiko for opfugtning af underliggende konstruktioner. Utætheder i samlinger ved fejludførte lodninger. Inddækninger af zinkplade er revnet, fordi de er sammenloddet i for store flader uden mulighed for udvidelse. Utætte tagrender og nedløb Tagrender og nedløb har utætte samlinger eller tagrender har bagfald. Risiko for opfugtning af underliggende murværk og for frostskader og svampeangreb. Underdimensionering af tagnedløb, f.eks med manglende vandkasser til bortledning af større vandmængder. Mangelfuld afdækning af brandkamme Manglende udkragning af tagsten eller zinkpladeinddækning på brandkam. Risiko for opfugtning af murværk eller overfladebehandling på brandkam og for frostsprængning. Utætte kviste Forkerte detailløsninger af kviste. Risiko for skadelig opfugtning af kvist- og tagkonstruktioner. TAGRUM OG BRANDSIKRING Manglende adgang til ubeboede tagrum Manglende adgang til skunkrum og spidslofter, hvorved konstruktioner ikke kan holdes under opsyn. Risiko for at eventuelle utætheder først registreres, når der er opstået større følgeskader. Manglende ventilation af ubeboede tagrum Utilstrækkeligt åbningsareal til det fri. Risiko for opfugtning og skimmelsvampe på overflader i tagrum. 4

5 TAG / KÆLDER Henvisninger/normer BR. 95, kap. 6, brandforhold Fugtskader på indvendige overflader i beboede tagrum Fugt- og kondensdannelser med synlige fugtskjolder på indvendige overflader på grund af fejl i konstruktionerne efter isolering. Utilstrækkelig udluftning i boligen øger problemet. Risiko for dannelse af skimmelsvampe på overflader. Manglende brandsikring (ikke omfattet af BvB's dækningsområde) Manglende eller ukorrekt tilslutning til tagets underside ved brandskel mellem boliger og i trapperum. Risiko for brandsmitte mellem boliger og hurtig kollaps af bærende konstruktioner i tilfælde af brand. Manglende brandsikring af bærende stålprofiler. KÆLDERVÆGGE Kritisk opfugtning af grundmurede kældervægge Manglende eller utilstrækkelig forundersøgelse/førregistrering af opfugtet murværk. Herunder manglende fastlæggelse af fugtkilder. Risiko for at der slet ikke vælges et tiltag mod opfugtningen, eller at tiltaget ikke er rigtigt i forhold til den aktuelle fugtkilde. Bagfald på terræn, defekte regn- og spildevandsledninger mv. Risiko for fugttilførsel til kældervægge og træværk. Utilstrækkelige metoder til at hindre fugtopstigning. Risiko for opstigende fugt i grundmuret murvæk uden vandret fugtspærre. Risiko for at vægge og træværk fortsat opfugtes til trods for fugtstandsende tiltag. Træværk kan, hvis det indeholder mere end 18-20% RF, blive angrebet af råd og svamp. Risiko for at fugten spredes op i facademurværket og ødelægger overflader. 5

6 KÆLDER (fortsat) / FACADER YDERVÆGGE I STUEPLAN Skader fra fugt i murværk (også fra kældervægge) Nye overfladebehandlinger/vandskuringer bliver skadet som følge af grundfugt i murværk eller for kort udtørringstid. Risiko for skader på overflader Opfugtet murværk (også fra kældervægge) Grundfugt indespærres bag forsatsvægge opsat i stueetage ved indvendig isolering af ydervægge. Foruden skader på de nye overflader er der risiko for øget fugtopstigning i murværk og udvikling af svampeangreb skjult i konstruktionen. FACADER Manglende forundersøgelser Manglende undersøgelser af årsag til partielle opfugtninger af massivt murværk i facader og gavle. Specielt hvor det befinder sig uafskærmet af tag eller bygningsfremspring. Risiko for fejlvurdering ved projektbeslutning. Gennemfugtning af massivt murværk Manglende afhjælpning af gennemfugtet massivt murværk. Risiko for skimmelsvampe på indvendige vægoverflader og opfugtning af tilstødende træværk. Utætte nedløb eller overgange ved terræn som opfugter det tilstødende murværk. Risiko for frostskader. Rustne stålprofiler Manglende eller utilstrækkelige forundersøgelser og udskiftning af rusttærede stålprofiler, indmuret i facader eller til bæring af f.eks. murede karnapper. Risiko for forvitring af murvæk på grund af rustsprængning. Revnedannelser i murværk Gamle sætningsrevner kan være kritiske, hvis de f.eks gennemskærer bygningsfremspring. Risiko for indtrængen af regnvand med skader til følge. 6

7 FACADER FUGER OG OVERFLADEBEHANDLING Fuger i blankt murværk Ved omfugning ses utilstrækkelig udkradsning af gamle fuger og manglende opfyldning af nye fuger. Risiko for vandindtrængen gennem hulrum. Puds og tyndpuds Afslag og misfarvninger som følge af opfugtet murværk under ombygning. Afslag og skruk på tyndpuds/filtsning hvor de gamle mursten er uegnede til at "bære" overfladebehandlingen. BYGNINGSFREMSPRING Sålbænke, mellemgesimser og bygningsfremspring Afslag og misfarvninger på underliggende facade på grund af vandafledning fra bygningsfremspring uden eller med ringe afdækning. ALTANER OG ALTANGANGE Opfugtet murværk fra nye altaner Ved nye altaner eller altangange ses kritiske opfugtninger af murværk på grund af bagfald mod facade. 7

8 VÅDRUM RUMINDRETNING/DISPONERING Opfugtede overflader i vådrum, uden for vådzonen, på grund af manglende afskærmning Uhensigtsmæssig vådrumsindretning uden afskærmning eller afstand fra bruseplads/vådzone til tilstødende bygningsdele. Risiko for fugtskader på døre, vinduer, inventar og ubeskyttede overflader. Se også under "Ventilation". Opfugtning af fugtfølsomme konstruktioner og materialer i vådzonen Fugtskader i såkaldt "lette vådrumskonstruktioner" på grund af fejl i udførelse eller materialers manglende evne til at modstå de daglige belastninger - særligt i de små vådrum. Risiko for nedsat levetid ved opfugtning af konstruktioner. Revnedannelser i vægge af porebeton på grund af bevægelser i 'slappe' etageadskillelser med træbjælkelag. Lodrette revner hvor vægge af forskellige materialer mødes. Indbygning af dobbeltmembran i en vådrumsvæg mod ydervæg. Kondens mellem membranerne kan ikke tørre ud. Rustskader på stålprofiler på grund af utætte overflader i lette vægkonstruktioner. Manglende fald på gulv Bagfald fra gulvafløb med 'søer' ved svejsefuger i vinylbelægninger. Risiko for opfugtninger og nedsat levetid. Brugsmæssige gener for beboerne. Manglende opkant ved dørtrin Risiko for vandskader i tilstødende rum. 8

9 VÅDRUM Henvisninger/normer BR. 95, kap. 7.4, baderums vandtæthed BR. 98, kap. 4.6, vådrum By og Byg Anvisning 200, 'Vådrum', 2001 SBI-anvisning 189 småhuse GULV- OG VÆGOVERFLADER Overflader uden korrekt vandtætning i hele vådzonen Nedbrudte overflader ved anvendelse af malerbehandlet glasvæv/filt. Må ikke længere anvendes på vægge i vådzone. Fugtskader på grund af for lille areal med vandafvisende overflade på vægge i og omkring vådzone, eller utilstrækkelig afskærmning. Svigt og utætheder i overflader kan generelt medføre store skader på underliggende konstruktioner, især ved anvendelse af fugtfølsomme materialer som gipsplader, træbjælkelag mv. Fugtskader ses ofte langs afgrænsende kanter på vandafvisende vægoverflader omkring brusepladsen. Svigt i fuger i vådzone Løse vægfliser, svigt i flisefuger eller svigt i elastiske fuger. Svigt i svejsesømme ved vinyloverflader, specielt ved opkanter omkring brusepladsen. En kompliceret konstruktion som bør undgås til fordel for f.eks. forsænkning i brusepladsen. VENTILATION Opfugtning af overflader Overflader fugtskadet på grund af manglende eller utilstrækkelig udluftning efter bad, ofte i sammenhæng med at ventilationsanlægget er ude af drift. Risiko for angreb af mug og skimmel på rummets overflader. Utilstrækkelige åbninger for lufttilførsel. 9

10 INSTALLATIONER Henvisninger/normer DIF-norm, DS 439, der må ikke være skjulte rørsamlinger VAND OG VARME Manglende inspektionsadgang til skjulte rørsamlinger Skjulte samlinger uden adgang for opsyn og vedligehold og uden mulighed for at kunne gribe ind i tide i tilfælde af svigt. Risiko for store følgeskader i tilfælde af rørsvigt. Manglende dokumentation for skjulte ledninger og rørsamlingers placering. Kritisk placering af fordelerrør Vanskelige adgangsforhold ved placering af fordelerrør i skunkrum, skabssokler eller lignende. Mangelfuld rørophængning. Utætheder ved fordelerrør Fordelerrør placeret uden mulighed for at vand fra utætheder kan bortledes synligt eller til afløb. Risiko for store følgeskader i tilfælde af rørsvigt. Korrosionsskader Ved kombinerede materialer ses ofte tæringsskader. Manglende ionfælder Manglende ionfælder ved kombination af forskellige rørmaterialer. Manglende isolering Manglende varmeisolering af rør. Risiko for frostskader i uopvarmede rum. Manglende kondensisolering. Risiko for kondensskader på koldtvandsledninger. 10

11 INSTALLATIONER Henvisninger/normer BR. 95, kap. 7.4, baderums vandtæthed By og Byg Anvisning 200, 'Vådrum', 2001 BR. 95, kap. 7.4, baderum og fald til afløb BR. 95, kap. 6, brandforhold RØRGENNEMFØRINGER OG AFLØB Utætte installationsgennemføringer i vådrum Rørgennemføringer udført uden vandtætte indbygnings- eller koblingsdåser eller uden vandtætte bøsninger. Risiko for opfugtning af underliggende bygningsdele og materialer. Især kritisk ved gipsvægge. Utætheder ved gulvafløb Forkert monterede gulvafløb eller forkert valg af gulvafløb. Særligt ved lette konstruktioner er der risiko for større skader på underliggende fugtfølsomme materialer. Utætheder ved udluftninger i tagrum Ledninger, som står åbne i loftsrum og mangler gennemføring i tag. Risiko for fugtskader på omgivende bygningsdele. FUNKTIONSSVIGT PÅ TEKNISKE ANLÆG Funktionssvigt i vakuumventiler En vakuumventil kan kun udligne undertryk i installationen. En defekt ventil virker som udluftning under tag. Risiko for fugtskader på omgivende bygningsdele. Funktionssvigt i ventilation Forkert indregulering af ventilationsanlæg. Lukkede eller tilstoppede ventiler. Hvis ventilationsforholdene ikke er i orden, opstår der et fugtigt og usundt miljø, der let danner grobund for mug og skimmelsvamp. BRANDSIKRING Manglende brandsikring Manglende eller brandteknisk forkert udførte rørgennemføringer i etageadskillelser. Risiko for brandsmitte. Derudover lyd- og lugtgener ved åbne huller i etageadskillelser. 11

12 Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade København K Telefon Telefax De væsentligste svigt og skader, der ofte forekommer i byfornyelsen Tag manglende ventilation af tagrum og isolerede tagkonstruktioner for store åbninger i tagdækning med vingetegl fejl ved undertages tilslutning til tilstødende bygningsdele ukorrekt og ustabil opretning af spær utætte inddækninger og tagrender med bagfald Kælder utilstrækkelig sikring mod kritisk opfugtning af grundmurede kældervægge opfugtning af træbjælkelag Facader sætningsrevner fra bygningsændringer altaner med bagfald afvanding ind på facaden Vådrum svigt i flisefuger i vådzone manglende fald på gulv overflader uden korrekt vandtætning i hele vådzonen Installationer ingen mulighed for inspektion af skjulte rørsamlinger utætheder og sammenblanding af forskellige materialer i installationer forkerte gennemføringer ved rør i vådrum og etageadskillelser funktionssvigt på tekniske anlæg manglende ventilation af boligen Generelt manglende eller utilstrækkelig dokumentation for lukkede konstruktioner (kvalitetssikring) brandkrav er ikke opfyldt 12

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015 for ejendommen Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen dresse Mågevej 16 Postnr. 4700 Dato 20-01-2015 By Næstved Udløbsdato 20-07-2015 H-15-0-0007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-018082 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi SEKRETARIATET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTBOKS 141 DK-2630 TAASTRUP TELEFON

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG Indhold Vi gør det enkelt at vedligeholde din bolig... side 03 Fundament og sokkel... side 04 Udvendige mure... side 05 Tag... side 06 Vinduer og døre...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger dresse rund Strandvej 3 Postnr. 7130 Dato 21-05-2015 y Juelsminde Udløbsdato 21-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-12593 Matrikel/Ejerlav: 6 rund y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby dresse Juulskovvej 7 Postnr. 5853 Dato 27-04-2015 By Ørbæk Udløbsdato 27-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-10912 Matrikel/Ejerlav: 1 Holmegård,

Læs mere

Gulve. -belægning/skorsten

Gulve. -belægning/skorsten 5. Ståbi Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/ Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Etageadskillelser/Lofter 6.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Helena Selchau Hansen dresse Skyttemarksvej 89 Postnr. 4700 Dato 02-12-2013 By Næstved Udløbsdato 02-06-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20249 Matrikel/Ejerlav: 115C Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Bommerlundvej 2 Postnr. 6630 Dato 06-04-2014 By Rødding Udløbsdato 06-10-2014 H-14-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-85543 Matrikel/Ejerlav: 34 Grønnebæk, Jels

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karup J. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0179. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karup J. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0179. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Gaardsdal dresse Grønhøj Skivevej 34 Postnr. 7470 Dato 22-06-2015 By Karup J Udløbsdato 22-12-2015 H-15-00-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-210684 Matrikel/Ejerlav: 7D Grønhøj

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere