Årsrapport Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads

2 Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o Kontrol af grundvand Kontrol af mose Kontrol af perkolat Gasmålinger Kontrol af slutafdækning 8 4. Deponi II, Matr. Nr. 7 g 9 Bilag: 4.1. Kontrol af grundvand, boring 18b Kontrol af perkolat Kontrol af slutafdækning 11 Bilag 1.1: Kontrol af grundvand. Analyseresultater og VSP-koter Bilag 1.2: Grafer for grundvandsboringerne 1-5. Bilag 1.3: Kontrol af mose Bilag 2.1: Analyseresultater og grafer for perkolat Brønd G Bilag 2.2: Analyseresultater og grafer for perkolat fra matr. 7g Brønd H Bilag 2.3: Pesticider i perkolat Bilag 2.4: Registrering af afledt perkolat Bilag 3.1: Analyseresultater for boring 18b Bilag 3.2: Grafer for boring 18b Bilag 4: Log for kontrol af tekniske installationer.

3 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 1. Indledning Fra 1. januar 2004 har AV Miljø stået for miljøovervågningen af Uggeløse Losseplads. AV Miljø er I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrændings fælles deponiselskab. Kompaktor på Uggeløse Losseplads, dec Rapport er sendt på elektronisk form til Allerød Kommune I/S Amagerforbrænding Teknisk Forvaltning Kraftværksvej 31 Rådhuset 2300 København S 3450 Allerød Embedslægeinstitutionen Miljøministeriet Hovedstaden Miljøstyrelsen Roskilde Borups Alle 177, 4. Ny Østergade København NV 4000 Roskilde Side 1

4 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 2. Kontrolprogram Kontrollen af miljøpåvirkning fra Uggeløse Losseplads foretages i henhold til miljøgodkendelsen af 11. august Analyseprogrammet er revideret ifølge vilkår 1.4 note 2 på baggrund af analyseresultaterne fra prøvetagningen i april 2008 således at der også analyseres efter total kulbrinter, BTEX og pesticider i grundvandsboringerne: Program for prøvetagning: Måned April September Grundvand: Boring 1-5 og 18b Perkolat G Mose Grundvand: Boring 1-5, 18b Perkolat brønd G og H Ledningsevne X X X X X ph X X X X X Klorid X X X X X Amm-N X X X X X Ilt X X NVOC X X X Sulfat X X X X X NO 3 X X X Metan X X Jern X X X Mangan X X X Cadmium X X X Chrom X X X Nikkel X X X BI 5 X X X X X COD X X X X X Total-N X X X Total kulbrinter X BTEX X Chlorerede opl. X Pesticider X 1) 1) 2) 1) Disse måles midlertidigt da stofferne er fundet i perkolatet. 2) Kun pesticider der er fundet i perkolatet. Side 2

5 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Prøvetagningsstederne er angivet på nedenstående oversigtskort: Grundvandskontrolboring 1 Grundvandskontrolboring 2 III Grundvandskontrolboring 3 Perkolat samlet afløb (G) Mose Grundvandskontrolboring 4 II Perkolat samlebrønd (H) Grundvandskontrolboring 5 Grundvandskontrolboring 18b I Uggeløse Losseplads Side 3

6 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 3.1 Kontrol af grundvand Prøveudtagningsmetodik Grundvandsstanden er blevet pejlet med pejlelyslod. Vandspejlskoter er angivet sammen med analyseresultaterne i Bilagene. Der blev udtaget en prøve fra hvert udtagningssted ved oppumpning med en dykpumpe. Før prøveudtagningen er der i boringerne forpumpet med tre gange det estimerede volumen. Prøverne Prøverne er analyseret af Milana A/S. Analyserne er gennemført på ufiltrerede prøver. Resultater Analyseresultaterne fremgår af Bilag 1.1. Der optegnet kurver for alle kontrolparametre med indlagte udløsnings kriterier. Kurverne er vedlagt i Bilag 1.2. Boring 1 Koncentrationen af klorid har i perioden 1999 til 2011 ligget og svinget omkring ca. 100 og med en faldende tendens sidst i perioden. Måling af ledningsevne i 2011 var på niveau af målingen i 2009 og ligger og svinger omkring udløsningskriteriet (100 ms/m) mellem normalt og reduceret monitering. Vandspejlskoterne har udvist en generelt stigende tendens siden Boring 2 Denne er en opstrømsboring, men beliggende ved pumpeledningen for perkolat. Siden 1994 har værdierne for klorid ligget konstant omkring 30. Ledningsevnen har siden de første målinger ligget på et niveau, der kan udløse reduceret monitering. Boring 3 Koncentrationen af chlorid ligger og svinger omkring 110 hvilket er under udløsningskriteriet for skærpet monitering. Ledningsevnen ligger over grænsen for reduceret monitering (100 ms/m) svingende omkring de 150 ms/m. Side 4

7 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Boring 4 Den faldende tendens i kloridindholdet er i 2011 stoppet og er nu på 140, hvilket er under udløsningskriteriet for skærpet monitering. Faldet i ledningsevne er ligeledes stoppet i 2011, hvilket er i god overensstemmelse med klorid indholdet og ligger også under udløsningskreteriet for skærpet monitering (300 ms/m). Boring 5 Chloridindholdet svinger noget men holder sig under 200, hvilket er udløsningskriteriet for skærpet monitering. Ledningsevnen ligger på værdier der kan udløse reduceret monitering (100 ms/m), undtager april 2009, september 2010 og september 2011, hvor værdien var på henholdsvis 394, 140 og 127 ms/m. Sammenfatning Opsummerende må det konstateres, at der ikke er nogen væsentlige bemærkninger til grundvandsboringerne 1-3 og 5 i moniteringsåret Sammenlignes de absolutte niveauer for boringerne 3-5, som er filtersat lige under og nedstrøms deponi III, findes det, at koncentrationen af de analyserede forureningskomponenter i ovennævnte boringer, generelt er lidt højere eller på samme niveau som i opstrømsboringerne. Det er boringerne 3 og 4, der har de højeste niveauer for de undersøgte parametre. Den faldende tendens for værdien for klorid i Boring 4 ser ud til at have stoppet. Udviklingen i denne boring følges nøje i de følgende analyserunder. Det kan ikke påvises at grundvandsboringerne nedstrøms er påvirket af perkolat. 3.2 Kontrol af mose Mosen vurderes ikke at være påvirket af perkolat. 3.3 Kontrol af perkolat Prøveudtagningssted og metodik Prøven udtages via prøveudtagningshanen, som øjebliksprøve umiddelbart efter pumpen i pumpebrønden, som pumper perkolat ud i pumpeledningen til kloaknettet. Prøven har indtil 1994 været taget som mængdeproportional døgnprøve. Døgnvariationen i et afsluttet deponi er forsvindende, det er derfor forsvarligt at udtage stikprøver i stedet, hvilket er i overensstemmelse med den reviderede miljøgodkendelse. Side 5

8 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Resultater Analyseresultaterne er anført i Bilag 2.1. Som Bilag 2.2 er der vedlagt kurve over de målte parametre. Af kurverne kan man se forløbet fra 1980 til sidste prøveudtagning i september På kurven ses at koncentrationen for COD har vist en stærk nedadgående tendens. I september 2011 lå den på 14 mg O 2 /l. Siden har koncentrationen af BI 5 været svagt faldende (3 mg O 2 /l i april 2011), dog er værdien i september mg O 2 /l. Analyseresultat for pesticider er anført i bilag 2.3. Lillerød Renseanlægs tilsynspersonale foretager løbende registreringer af mængden af perkolat, der ledes til kloakken. Registrering af pumpet perkolat for årene fremgår af Bilag 2.4. I 2011 blev m 3 perkolat pumpet til renseanlæg. Middelværdien for perioden er m 3 /år. Øvrige analysedata giver ikke anledning til bemærkninger, udover at koncentrationerne af salte og tungmetaller fortsat er faldende. 3.4 Gasmåling DTU har ultimo december 2009 lavet en måling af metanemissionen på Depot III. I forbindelse med målingerne konstateres det, at der var defekte betonringe og at der var emission fra disse revner. Ultimo september 2011 blev alle defekte gasbrøndene udskiftet. Ultimo december 2011 udførte DTU en ny måling af metanemissionen. Gasmåling december 2009 DTU målt for lossepladsgas og er kom til følgende konklusion. Gasproduktionen for den vestlige del af Uggeløse Losseplads (Deponi III) er vurderet ved anvendelse af en gasproduktionsmodel. Gasproduktionen er på nuværende tidspunkt i en aftagende fase. Den gennemsnitlige gasproduktion for 2009 er beregnet til kg CH 4 svarende til en daglig produktion på ca. 370 kg CH 4. Metanscreeninger viste, at der fortrinsvis emitteres gas i forbindelse med afgasningsbrøndene. Samlet indikerer overfladescreeningerne, at der med undtagelse af fire afgasningsbrønde kom metan op af samtlige afgasningsbrøndene samt, at der emitteres metan i et område på op til 3 m rundt om hver enkelt brønd. Der er målt metanemissioner fra afgasningsbrøndene på op til 3500 g/m2 d. Kun i fire afgasningsbrønde (GD1, GD3, GD4 og GB6) ud af de i alt 20 brønde måltes ingen emission eller en negativ emission, hvilket indikerer at der optages metan fra atmosfæren på disse tre steder. Den samlede emission fra overfladen på afgasningsbrøndene er målt til ca. 23 kg CH4 per dag. På baggrund af overfladescreeninger er emissionen fra markarealet omkring de 15 afgasningsbrønde målt til at varierer fra 72 og op til 7421 g Side 6

9 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads CH4/d. Den samlede emission fra arealerne omkring de 20 brønde er skønnet til 23 kg/dag. Lægges dette bidrag til bidraget fra overfladen fra afgasningsbrøndene fås en samlet emission på 46 kg/dag. Den reelle gasemission i forbindelse med afgasningsbrøndene forventes at være større end det målte, da emission via revner samt langs siderne (særligt langs ydersiderne) ikke kan kvantificeres ved de her anvendte metoder. Metankoncentrationsmålinger viste dog, at dette er vigtige emissionsveje. Der er sket brud på flere af afgasningsbrøndene, hvilket betyder at der emitteres gas via revner. To afgasningsbrønde er næsten komplet ødelagte (GD1 og GB9). Pumpe- og perkolatbrønde er screenet for metan. Samlet viser resultaterne, at der er målt relativt lave metankoncentrationer i pumpe- og perkolatbrønde, hvilket tyder på, at der ikke kommer væsentlige mængder metan fra perkolatsystemet i forhold til afgasningsbrøndene. Der er ikke målt forhøjede metankoncentrationer i markarealet omkring pumpe og perkolatbrønde. Ved fjernelse af kompostlaget i afgasningsbrøndene forventes gasemissionen at stige. Den samlede metanemission ved fjernelse af kompostlaget er målt til mellem 43 kg CH 4 per dag. Den reelle emission er formentlig større. Dette skyldes dels, at den målte emission er underestimeret pga. måleusikkerhed (uden for instrumentets kalibrede område), samt at der også emitteres gas ud gennem revner i afgasningsbrøndene, langs siderne af afgasningsbrøndene samt op gennem markarealet omkring afgasningsbrøndene. Den samlede emission fra deponiet er estimeret ud fra målinger af metankoncentrationen nedvinds deponiet viser en relativt lav emission på mellem 24 til 48 kg CH4/d. Dette stemmer dog pænt overens med emissionsmålingerne fra afgasningsbrøndene og arealerne omkring afgasningsbrøndene. Målingerne nedvinds deponiet indikerer således at den primære emission fra deponiet sker via afgasningsbrønde og ikke via perkolatsystemet, revner i overfladen eller skrænter langs kanterne af deponiet. Gasproduktionen er modelleret til ca. 370 kg CH4, hvilket er meget højere end den målte emission. Denne store forskel mellem gasproduktion og gas emission kan skyldes at en stor del af den producerede metan oxideres i jorden og frigives som CO2 til atmosfæren. Overordnet viser undersøgelsen, at der stadig produceres og emitteres gas fra Uggeløse Losseplads. Gassen emitteres primært via de eksisterende afgasningsbrønde. Renovering af gasinstallationen september 2011 Gasinstallationerne blev renoveret, hvor defekte betonringe og komposten blev udskiftet. De gasinstallationer der var på tegningen og ikke kunne findes, blev reetableret. Side 7

10 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Den nye gasmåling december Der blev udført nye gasmålinger ultimo december 2011, rapporten for disse er særskilt sendt til Miljøstyrelsen Roskilde. Målingerne skulle kvantificere metanemissionen fra Depot III. Konklusionen på målingerne er her angivet: Tre forskellige sporgas-konfigurationer blev forsøgt for at finde den bedste til at simulere metanemissionen. Vindens hastighed og retning viste sig gunstig til målinger på vejen ca. 1 km nord for depotet, og det var muligt at få et tilfredsstillende antal målinger til kvantificering. Ti gode målinger gav en beregnet totalemission på 5.8 ± 1.6 kg time -1 fra Celle III. Målingerne blev foretaget i en periode med meget let stigende tryk, som giver en anelse mindre emission end stabilt eller faldende tryk. I marts 2010 blev metanemissionen fra Depot III estimeret til mellem 1 og 2 kg time -1 på baggrund af nedvindsmålinger. Ved denne målekampagne blev der ikke anvendt sporstof, og den totale emission blev estimeret ud fra de målte metankoncentrationer nedvinds Depot III. Målingen er derfor meget unøjagtig. Målingen blev udført under et let stigende tryk, hvilket betyder, at emissionen kan forventes at være højere ved andre trykforhold. Sammenlignet hermed er metanemissionen målt i december 2011 væsentlig højere (en faktor 2 til 4). Forskellen mellem de to målte emissioner kan skyldes forskelle i barometertrykændringer. Det vides fra tidligere lossepladsgasundersøgelser, at selv en lille ændring i barometertryk kan føre til store ændringer i emissionen. Man kan ikke på baggrund af de to foreliggende målinger og den variation som følge af forskelle i temperatur og barometertryk, der kan forventes, samt usikkerheden på særligt den første måling fra 2010 konkludere på effektiviteten af gasopsamlings- og oxidationssystemet. Der er de sidste par år udført metanemissionsmålinger på i alt syv ældre danske lossepladser. Alle målinger er udført af DTU Miljø ved nedvindsmålinger og sporstofudledning. Metanemissionen fra disse lossepladser har varieret fra mellem 10 og 75 kg time -1. Metanemissionen fra Uggeløse er til sammenligning væsentlig lavere. På trods af den lavere emission, skal det dog nævnes at metanemissionen er væsentlig højere end kvantifikationsgrænsen. Den lavere emission ved Uggeløse skyldes formentlig primært affaldets ældre karakter samt afværgeforanstaltningerne på Depot III. 3.5 Kontrol af slutafdækning Der er ikke konstateret skader på slutafdækningen. Side 8

11 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 4. Deponi II, Matr. Nr. 7 g 4.1 Kontrol af grundvand: Boring 18b Prøveudtagningsmetodik Grundvandsstanden er blevet pejlet med pejlelyslod. Vandspejlskoten er angivet i Bilag 3.1. Der blev udtaget en prøve fra hvert udtagningssted ved oppumpning med en Grundfos dykpumpe. Før prøveudtagningen er der i boringerne forpumpet med tre gange det estimerede volumen i boringerne. Prøven er analyseret af Milana A/S Analyserne fortages i henhold til den reviderede miljøgodkendelse. Analyserne er gennemført på ufiltrerede prøver Resultater Analyseresultaterne fremgår af Bilag 3.1. For hver parameter, der har et udløsningskriterium, er der optegnet kurver som funktion af tiden. Der er i august 1993 er etableret en ny boring. Data for den gamle boring er medtaget i bilagene, i det vi vurderer, at de to boringer kan betragtes som én. Generelt har koncentrationerne for de fleste parametre (inkl. tungmetaller) i boring 18b været ret stabile indtil år Der er observeret en større stigning i klorid koncentrationerne fra 1990 til Dog er udløsningskriteriet for at overgå til skærpet monitering ikke nået. Det virker til at klorid koncentrationen har stabiliseret sig og svinger omkring en værdi på 100. Det er undersøgt, om der er en korrelation mellem chloridkoncentrationer og vandspejlskote. Der er ikke nogen signifikant sammenhæng mellem koncentrationer af klorid og vandspejlskoten. Det kan på baggrund af dette ikke udelukkes, at boring 18b er påvirket af perkolat. Det kan dog heller ikke udelukkes at stigningerne er et udtryk for de naturlige svingninger. På figur 1. er udover potentiale linjer for grundvandsmagasinet i 1999 og 2008 ligeledes markeret de områder på Uggeløse Losseplads, som ligger nedstrøms for Uggeløse fyldplads. I disse områder kan der derfor forventes at være influens fra perkolatet fra fyldpladsen. På baggrund af potentiale kortene må det forventes, at boringerne har følgende placeringer i forhold til Uggeløse Losseplads hhv. fyldplads: Uggeløse Losseplads Uggeløse Fyldplads Boring 1 Opstrøms Opstrøms Boring 2 Opstrøms Opstrøms Boring 3 Nedstrøms (måske nedstrøms) Boring 4 Nedstrøms Nedstrøms Boring 5 Nedstrøms Nedstrøms Boring 18B Nedstrøms (depot II) Ej nedstrøms Side 9

12 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Sammenlignes niveauet af sulfat i perkolatet fra Uggeløse Losseplads med niveauet i boringerne ses, at perkolatets indhold igennem de sidste mange år har ligget betydeligt lavere end koncentrationerne i boringerne. Det må derfor formodes, at der må være andre kilder til den registrerede påvirkning også i boring 4. Grundvandet umiddelbart under Uggeløse Fyldplads er tydeligt påvirket med både klorid og sulfat. Hvad angår klorid er grundvandet her påvirket til samme niveau som perkolatet fra lossepladsen udviser, mens indholdet af sulfat langt overstiger perkolatets indhold. På fyldpladsen er deponeret bl.a. gips produkter, hvilket kan forklare sulfatpåvirkningen. På denne baggrund anser COWI A/S det for sandsynligt, at grundvandet ved boring 4 - og formodentligt også boring 3 - er påvirket af perkolat fra Uggeløse Fyldplads til et niveau, som ikke umiddelbart kan forklares med en udsivning af perkolat fra Uggeløse Losseplads. Figur 1 Potentialkort 4.2 Kontrol af perkolat Prøveudtagningssted og metodik Prøven udtages med spand i pumpebrønden (H), som øjebliksprøve, som pumper perkolat ud i pumpeledningen til pumpebrønd (G). Døgnvariationen i et afsluttet deponi er forsvindende, det er derfor forsvarligt at udtage stikprøver i stedet, hvilket er i overensstemmelse med den reviderede miljøgodkendelse. Side 10

13 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Resultater Analyseresultaterne og grafer er anført i bilag 2.2 Analyseresultat for pesticider er anført i bilag Kontrol af slutafdækning Der er ikke konstateret skader på slutafdækningen. Side 11

14 Bilag 1.1 Kontrol af grundvand. Analyseresultater og VSP-koter.

15 Boring 1 DGU nr Topkote 46,94 m, bundkote 25,00 m ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Tot-N Amm-N mg N/ml NO 3 Total kulbrinter ,16 <10 < ,7 <0,0001 0,02 0,21 0, ,98 1,38 0,009 4,53 <0,005 30, ,23 <10 1, ,01 1,3 <0,0001 <0,02 0,17 0, ,05 0,434 <0,003 1,62 <0,005 30, ,01 <10 < ,3 <0,001 0,06 0,18 1,9 0, ,8 1,62 0,088 5,72 <0,005 30, ,07 <10 < ,01 1,1 <0,0001 <0,02 0,31 0, ,77 3,41 1,3 9,92 <0,05 30, ,23 10 <1 75,8 51 1,2 <0,0002 <0,02 0,03 0, ,4 0,48 0,005 1,72 <0,005 30, ,2 <5 0, ,009 1,0 0, ,0025 0,0039 0,037 0, ,4 <0,005 5,8 <0,005 30, , , ,2 < , < ,005 30, , <0,004 30, ,1 < <0,004 30, ,2 < <0,004 30, , , , , , , , , , ,01 29, , , ,2 < , ,1 < , , , ,1 < , ,1 < ,01 30, ,1 < , ,1 < , , ,64 30, ,2 < ,01 30, ,3 < , ,6 < , ,2 < , ,4 < , ,1 < , ,4 < ,1 0,1 49 0,4 30, , ,02 29, ,5 < ,05 29, , , ,1 < ,2 0,2 66 3,4 30, ,9 < , <0,006 30, , <0,002 30, ,1 < ,1 0,1 69 2,6 <0,002 30, ,014 30, , ,1 0,1 52 2,3 0,014 30, ,9 < ,004 30, , <0,0004 0,1 0,1 73 2,8 0,004 30, ,1 < , , ,1 < , , ,1 < , , ,2 < <0,0004 0,1 0,1 66 2,7 <0,002 30, ,3 < , , ,4 < , , , , , ,7 < <0,0004 0,2 0, ,034 30, , , , , , , , , , <0,002 0,6 0,1 47 2,3 0,8 30, ,2 < , , ,05 < , , ,002 0,5 0 4,6 0,04 30, <0,002 0,7 0,1 4,4 30, , ,6 30, , ,7 30,7 Kote m

16 BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenoll DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, , <0, , <0, <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001

17 Boring 2 DGU nr Topkote 34,41 bundkote 27,71 ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Total Kulbrinter ,4 <10 < ,02 1,4 <0,0001 0,03 0,08 0, ,57 <0,0005 3,99 <0,003 16,4 31, ,49 <10 1, ,02 2,2 <0,0001 <0,02 0,09 0, ,65 0,0089 4,47 <0,003 18,3 30, ,35 <10 < ,1 <0,0001 <0,02 0,04 0, ,67 <0,005 4,82 <0,003 21,1 30, ,44 <10 < ,7 <0,0001 <0,02 0,03 0, ,46 0,02 5,51 <0,03 21,8 31, ,5 <10 <1 83,9 30 1,9 <0,0002 <0,02 <0,1 0, ,2 <0,005 5,22 0,004 21,1 31, ,4 <5, ,042 1,8 0, ,0012 0,0029 0,050 0, ,6 <0, , , , , ,4 < , ,3 85, ,009 30, ,4 < <0,004 30, , <0,004 30, , <0,004 30, , , , , , , , , , , , , ,5 < , ,5 < , ,4 < , ,4 < , ,6 < ,4 < , ,5 < , ,5 < , ,7 < , ,3 < , , ,01 30, ,3 < ,01 30, , ,53 1,1 89 3,6 30, , ,02 30, ,3 < , , , , ,5 0, ,8 30, , , , ,047 30, , <0,002 30, ,3 < ,6 0, ,3 <0,002 30, , ,019 30, , ,93 0, ,9 0,048 30, < ,3 82 0,01 30, , ,0004 2,9 0, ,8 0,013 30, ,2 < , , , , , , , , , ,0005 1,2 0, ,1 0,005 30, , , , ,4 < , , < , , , ,0004 0,8 0, , , , , , ,3 < , , , <0,002 0,99 0, ,5 0,8 30, ,2 < , , ,1 < , , , <0,002 0,51 0,3 6,3 <0,005 30, , <0,002 0,29 0,15 3,8 30, , ,48 30, ,2 < ,77 30, , ,41 30, , <0,002 0,7 0, ,55 0,02 30, , ,3 30,71 Tot-N Amm-N mg N/ml NO 3 Kote m

18 BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenol DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00001 <0, ,00001 <0, <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001

19 Boring 3 DGU-nr Topkote 34,41 bundkote 27,71 ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Total Kulbrinter , , ,99 1,94 30, , , ,27 14 <0,001 0,01 <0,02 6 2,2 44 1,22 <0,005 2,63 1,95 0,78 30, ,06 <10 5, ,42 3,7 30, , , ,4 11,7 <0,0001 <0,02 8,7 2,2 43 9,96 <0,05 2,78 2 0,96 30, , ,07 2,4 30, , , ,6 38 <0,0001 <0, ,3 24 0,74 <0,005 5,46 3,6 0,338 30, , , ,18 5,6 30, , , ,35 4,3 <0,002 <0,02 5,5 1,6 56 1,98 0,027 2,79 1,05 2,26 30, , , ,17 1,47 30, , < ,09 21 <0,002 <0, ,4 35 0,3 <0,05 5,09 3,7 0,293 30, ,4 15 1, ,5 1,2 30, ,0 57 7, <0, <0, , , ,0 47 3,8 2,8 2,1 30, ,8 40 <2, <0,1 1,9 30, , ,4 30, , , , ,5 30, , ,7 30, , ,9 30, , ,73 30, , ,67 30, , ,8 30, ,9 30, ,4 29, , ,6 29, , ,1 29, , ,2 29, , ,2 30, ,65 30, , ,76 30, , ,18 30, , ,65 30, , ,24 30, , ,9 30, , , ,64 30, , ,64 30, , ,2 30, < ,4 9,5 52 0,98 0,86 30, , ,93 29, , ,94 29, , ,2 30, , ,9 3,8 44 1,2 1,2 30, , ,2 29, , ,3 29, , ,31 30, , ,6 69 1,4 1,3 30,21 Tot-N Amm-N mg N/ml Nitrat Kote m BETX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenol DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin , ,00054 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, , <0, ,00054 <0,00001 <0, <0,00001 <0, ,00001 <0, <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001

20 Boring 4 DGU nr Topkote 31,71 bundkote 25,21 ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Total Kulbrinter ,04 24 < ,33 2,5 30, ,79 26 < ,34 11 <0,0001 0,03 0,61 0, ,07 <0,005 2,83 2,2 0,042 30, ,90 <10 1, ,96 1,76 30, , , ,06 8,2 <0,0001 <0,02 1,5 0, ,52 <0,005 2,03 1,56 0,051 30, , , ,32 1,26 30, ,82 33 < ,01 12,3 0,0001 <0,02 0,96 0, ,86 <0,005 1,45 0,89 0,034 30, ,99 31 < ,12 0,77 30, , , ,9 <0,0001 <0,02 0,93 0, ,45 <0,005 0,952 0,64 <0,03 30, , , ,6 0,37 30, , ,2 <0,0002 <0,02 0,95 0, ,2 <0,005 0,52 0,23 <0,03 30, ,3 25 0, ,9 0,15 30, ,0 22 6, ,036 30, ,7 21 <2, <0,1 0,18 30, , ,05 30, , , , ,11 30, ,094 30, , ,06 30, ,13 30, ,27 30, , ,35 30, ,1 30, , ,6 29, , ,8 29, , ,2 29, ,8 29, , ,42 29, , ,07 30, ,2 < ,01 30, , ,04 30, ,2 < ,07 30, , ,08 30, , ,59 30, , ,13 30, , ,27 30, , ,74 30, , ,9 30, , ,3 30, , ,3 1,2 1,4 5,3 4,2 30, , ,5 29, , ,7 5,1 29, , ,9 29, , ,5 0, ,3 5,3 30, , , , ,9 < <0, , ,4 0, ,13 0,03 Tot-N Amm-N mg N/ml Nitrat Kote m BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenol DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin , , <0,00001 <0,00001 <0, ,00009 <0, ,0011 <0, ,00005 <0,00001 <0, ,00012 <0, ,00011 <0, ,00058 <0,00001

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD INDHOLD 2 Gulvisolering kan påvirke poreluftresultater 8 Anvendelse af ATD- og ORSA-rør (passiv opsamling) til indeklimaog udeluftmålinger 13 Kort Info 14 Ny metode målretter indsatsen mod forurenet jord

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 Følle den 17. december 2009 Planteavl Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 I TV2 Østjylland var der den 9. september 2009 en nyhedsudsendelse med et indslag, der har givet

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Miljø og sundhed BICHEL-UDVALGET. Rapport fra underudvalget om

Miljø og sundhed BICHEL-UDVALGET. Rapport fra underudvalget om Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen BICHEL-UDVALGET Rapport fra underudvalget om Miljø og sundhed Rapport fra Underudvalget for Miljø

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015 LAR og grundvand Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand Envina Natur og Miljø konference 2015 Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune 19. maj 2015 LAR og

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Lossepladser State of the Art. 10. september 2014

Lossepladser State of the Art. 10. september 2014 Lossepladser State of the Art 10. september 2014 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier 1 Docent Peter Kjeldsen og lektor Charlotte Scheutz, DTU Miljø Danmarks

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas November 1998 * INDHOLD: Side Forord 3 Resumé 4 Proj ektbeskrivelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser.

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. ANALYSEORDBOG 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. A Aggressiv kuldioxid (CO2) Forekommer hvor jorden er kalkfattig. Kuldioxid er en svag

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen udfyldes 4 gange

Læs mere

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen "Analyser" af

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen Analyser af Uddrag fra vejledningen "Analyser" af Uddrag Foreningen fra vejledningen af Vandværker "Analyser" i Danmark af (FVD) Foreningen 2012 af Vandværker i Danmark Bilag 7. (FVD) 2012 Analyseordbog 1 1,1,1-trichlorethan

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 12-03-2014

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7. Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande

Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7. Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7 Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande Susanne Boutrup og Lars Moeslund Svendsen, Dato: August 2012 Side1/52

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Miljøgodkendelse, udledningstilladelse og kommuneplantillæg for Odense Nord Miljøcenter Depot for farligt affald, etape 8

Miljøgodkendelse, udledningstilladelse og kommuneplantillæg for Odense Nord Miljøcenter Depot for farligt affald, etape 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Miljøgodkendelse, udledningstilladelse

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder Pa Danmarks Miljø portal kan man få et indblik i hvilke områder der vil blive udpeget som nitratfølsomme områder i de kommende indsatsplane udarbejdet af Sønderborg kommune. Jeg har et par eksempler her.

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere