Årsrapport Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads

2 Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o Kontrol af grundvand Kontrol af mose Kontrol af perkolat Gasmålinger Kontrol af slutafdækning 8 4. Deponi II, Matr. Nr. 7 g 9 Bilag: 4.1. Kontrol af grundvand, boring 18b Kontrol af perkolat Kontrol af slutafdækning 11 Bilag 1.1: Kontrol af grundvand. Analyseresultater og VSP-koter Bilag 1.2: Grafer for grundvandsboringerne 1-5. Bilag 1.3: Kontrol af mose Bilag 2.1: Analyseresultater og grafer for perkolat Brønd G Bilag 2.2: Analyseresultater og grafer for perkolat fra matr. 7g Brønd H Bilag 2.3: Pesticider i perkolat Bilag 2.4: Registrering af afledt perkolat Bilag 3.1: Analyseresultater for boring 18b Bilag 3.2: Grafer for boring 18b Bilag 4: Log for kontrol af tekniske installationer.

3 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 1. Indledning Fra 1. januar 2004 har AV Miljø stået for miljøovervågningen af Uggeløse Losseplads. AV Miljø er I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrændings fælles deponiselskab. Kompaktor på Uggeløse Losseplads, dec Rapport er sendt på elektronisk form til Allerød Kommune I/S Amagerforbrænding Teknisk Forvaltning Kraftværksvej 31 Rådhuset 2300 København S 3450 Allerød Embedslægeinstitutionen Miljøministeriet Hovedstaden Miljøstyrelsen Roskilde Borups Alle 177, 4. Ny Østergade København NV 4000 Roskilde Side 1

4 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 2. Kontrolprogram Kontrollen af miljøpåvirkning fra Uggeløse Losseplads foretages i henhold til miljøgodkendelsen af 11. august Analyseprogrammet er revideret ifølge vilkår 1.4 note 2 på baggrund af analyseresultaterne fra prøvetagningen i april 2008 således at der også analyseres efter total kulbrinter, BTEX og pesticider i grundvandsboringerne: Program for prøvetagning: Måned April September Grundvand: Boring 1-5 og 18b Perkolat G Mose Grundvand: Boring 1-5, 18b Perkolat brønd G og H Ledningsevne X X X X X ph X X X X X Klorid X X X X X Amm-N X X X X X Ilt X X NVOC X X X Sulfat X X X X X NO 3 X X X Metan X X Jern X X X Mangan X X X Cadmium X X X Chrom X X X Nikkel X X X BI 5 X X X X X COD X X X X X Total-N X X X Total kulbrinter X BTEX X Chlorerede opl. X Pesticider X 1) 1) 2) 1) Disse måles midlertidigt da stofferne er fundet i perkolatet. 2) Kun pesticider der er fundet i perkolatet. Side 2

5 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Prøvetagningsstederne er angivet på nedenstående oversigtskort: Grundvandskontrolboring 1 Grundvandskontrolboring 2 III Grundvandskontrolboring 3 Perkolat samlet afløb (G) Mose Grundvandskontrolboring 4 II Perkolat samlebrønd (H) Grundvandskontrolboring 5 Grundvandskontrolboring 18b I Uggeløse Losseplads Side 3

6 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 3.1 Kontrol af grundvand Prøveudtagningsmetodik Grundvandsstanden er blevet pejlet med pejlelyslod. Vandspejlskoter er angivet sammen med analyseresultaterne i Bilagene. Der blev udtaget en prøve fra hvert udtagningssted ved oppumpning med en dykpumpe. Før prøveudtagningen er der i boringerne forpumpet med tre gange det estimerede volumen. Prøverne Prøverne er analyseret af Milana A/S. Analyserne er gennemført på ufiltrerede prøver. Resultater Analyseresultaterne fremgår af Bilag 1.1. Der optegnet kurver for alle kontrolparametre med indlagte udløsnings kriterier. Kurverne er vedlagt i Bilag 1.2. Boring 1 Koncentrationen af klorid har i perioden 1999 til 2011 ligget og svinget omkring ca. 100 og med en faldende tendens sidst i perioden. Måling af ledningsevne i 2011 var på niveau af målingen i 2009 og ligger og svinger omkring udløsningskriteriet (100 ms/m) mellem normalt og reduceret monitering. Vandspejlskoterne har udvist en generelt stigende tendens siden Boring 2 Denne er en opstrømsboring, men beliggende ved pumpeledningen for perkolat. Siden 1994 har værdierne for klorid ligget konstant omkring 30. Ledningsevnen har siden de første målinger ligget på et niveau, der kan udløse reduceret monitering. Boring 3 Koncentrationen af chlorid ligger og svinger omkring 110 hvilket er under udløsningskriteriet for skærpet monitering. Ledningsevnen ligger over grænsen for reduceret monitering (100 ms/m) svingende omkring de 150 ms/m. Side 4

7 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Boring 4 Den faldende tendens i kloridindholdet er i 2011 stoppet og er nu på 140, hvilket er under udløsningskriteriet for skærpet monitering. Faldet i ledningsevne er ligeledes stoppet i 2011, hvilket er i god overensstemmelse med klorid indholdet og ligger også under udløsningskreteriet for skærpet monitering (300 ms/m). Boring 5 Chloridindholdet svinger noget men holder sig under 200, hvilket er udløsningskriteriet for skærpet monitering. Ledningsevnen ligger på værdier der kan udløse reduceret monitering (100 ms/m), undtager april 2009, september 2010 og september 2011, hvor værdien var på henholdsvis 394, 140 og 127 ms/m. Sammenfatning Opsummerende må det konstateres, at der ikke er nogen væsentlige bemærkninger til grundvandsboringerne 1-3 og 5 i moniteringsåret Sammenlignes de absolutte niveauer for boringerne 3-5, som er filtersat lige under og nedstrøms deponi III, findes det, at koncentrationen af de analyserede forureningskomponenter i ovennævnte boringer, generelt er lidt højere eller på samme niveau som i opstrømsboringerne. Det er boringerne 3 og 4, der har de højeste niveauer for de undersøgte parametre. Den faldende tendens for værdien for klorid i Boring 4 ser ud til at have stoppet. Udviklingen i denne boring følges nøje i de følgende analyserunder. Det kan ikke påvises at grundvandsboringerne nedstrøms er påvirket af perkolat. 3.2 Kontrol af mose Mosen vurderes ikke at være påvirket af perkolat. 3.3 Kontrol af perkolat Prøveudtagningssted og metodik Prøven udtages via prøveudtagningshanen, som øjebliksprøve umiddelbart efter pumpen i pumpebrønden, som pumper perkolat ud i pumpeledningen til kloaknettet. Prøven har indtil 1994 været taget som mængdeproportional døgnprøve. Døgnvariationen i et afsluttet deponi er forsvindende, det er derfor forsvarligt at udtage stikprøver i stedet, hvilket er i overensstemmelse med den reviderede miljøgodkendelse. Side 5

8 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Resultater Analyseresultaterne er anført i Bilag 2.1. Som Bilag 2.2 er der vedlagt kurve over de målte parametre. Af kurverne kan man se forløbet fra 1980 til sidste prøveudtagning i september På kurven ses at koncentrationen for COD har vist en stærk nedadgående tendens. I september 2011 lå den på 14 mg O 2 /l. Siden har koncentrationen af BI 5 været svagt faldende (3 mg O 2 /l i april 2011), dog er værdien i september mg O 2 /l. Analyseresultat for pesticider er anført i bilag 2.3. Lillerød Renseanlægs tilsynspersonale foretager løbende registreringer af mængden af perkolat, der ledes til kloakken. Registrering af pumpet perkolat for årene fremgår af Bilag 2.4. I 2011 blev m 3 perkolat pumpet til renseanlæg. Middelværdien for perioden er m 3 /år. Øvrige analysedata giver ikke anledning til bemærkninger, udover at koncentrationerne af salte og tungmetaller fortsat er faldende. 3.4 Gasmåling DTU har ultimo december 2009 lavet en måling af metanemissionen på Depot III. I forbindelse med målingerne konstateres det, at der var defekte betonringe og at der var emission fra disse revner. Ultimo september 2011 blev alle defekte gasbrøndene udskiftet. Ultimo december 2011 udførte DTU en ny måling af metanemissionen. Gasmåling december 2009 DTU målt for lossepladsgas og er kom til følgende konklusion. Gasproduktionen for den vestlige del af Uggeløse Losseplads (Deponi III) er vurderet ved anvendelse af en gasproduktionsmodel. Gasproduktionen er på nuværende tidspunkt i en aftagende fase. Den gennemsnitlige gasproduktion for 2009 er beregnet til kg CH 4 svarende til en daglig produktion på ca. 370 kg CH 4. Metanscreeninger viste, at der fortrinsvis emitteres gas i forbindelse med afgasningsbrøndene. Samlet indikerer overfladescreeningerne, at der med undtagelse af fire afgasningsbrønde kom metan op af samtlige afgasningsbrøndene samt, at der emitteres metan i et område på op til 3 m rundt om hver enkelt brønd. Der er målt metanemissioner fra afgasningsbrøndene på op til 3500 g/m2 d. Kun i fire afgasningsbrønde (GD1, GD3, GD4 og GB6) ud af de i alt 20 brønde måltes ingen emission eller en negativ emission, hvilket indikerer at der optages metan fra atmosfæren på disse tre steder. Den samlede emission fra overfladen på afgasningsbrøndene er målt til ca. 23 kg CH4 per dag. På baggrund af overfladescreeninger er emissionen fra markarealet omkring de 15 afgasningsbrønde målt til at varierer fra 72 og op til 7421 g Side 6

9 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads CH4/d. Den samlede emission fra arealerne omkring de 20 brønde er skønnet til 23 kg/dag. Lægges dette bidrag til bidraget fra overfladen fra afgasningsbrøndene fås en samlet emission på 46 kg/dag. Den reelle gasemission i forbindelse med afgasningsbrøndene forventes at være større end det målte, da emission via revner samt langs siderne (særligt langs ydersiderne) ikke kan kvantificeres ved de her anvendte metoder. Metankoncentrationsmålinger viste dog, at dette er vigtige emissionsveje. Der er sket brud på flere af afgasningsbrøndene, hvilket betyder at der emitteres gas via revner. To afgasningsbrønde er næsten komplet ødelagte (GD1 og GB9). Pumpe- og perkolatbrønde er screenet for metan. Samlet viser resultaterne, at der er målt relativt lave metankoncentrationer i pumpe- og perkolatbrønde, hvilket tyder på, at der ikke kommer væsentlige mængder metan fra perkolatsystemet i forhold til afgasningsbrøndene. Der er ikke målt forhøjede metankoncentrationer i markarealet omkring pumpe og perkolatbrønde. Ved fjernelse af kompostlaget i afgasningsbrøndene forventes gasemissionen at stige. Den samlede metanemission ved fjernelse af kompostlaget er målt til mellem 43 kg CH 4 per dag. Den reelle emission er formentlig større. Dette skyldes dels, at den målte emission er underestimeret pga. måleusikkerhed (uden for instrumentets kalibrede område), samt at der også emitteres gas ud gennem revner i afgasningsbrøndene, langs siderne af afgasningsbrøndene samt op gennem markarealet omkring afgasningsbrøndene. Den samlede emission fra deponiet er estimeret ud fra målinger af metankoncentrationen nedvinds deponiet viser en relativt lav emission på mellem 24 til 48 kg CH4/d. Dette stemmer dog pænt overens med emissionsmålingerne fra afgasningsbrøndene og arealerne omkring afgasningsbrøndene. Målingerne nedvinds deponiet indikerer således at den primære emission fra deponiet sker via afgasningsbrønde og ikke via perkolatsystemet, revner i overfladen eller skrænter langs kanterne af deponiet. Gasproduktionen er modelleret til ca. 370 kg CH4, hvilket er meget højere end den målte emission. Denne store forskel mellem gasproduktion og gas emission kan skyldes at en stor del af den producerede metan oxideres i jorden og frigives som CO2 til atmosfæren. Overordnet viser undersøgelsen, at der stadig produceres og emitteres gas fra Uggeløse Losseplads. Gassen emitteres primært via de eksisterende afgasningsbrønde. Renovering af gasinstallationen september 2011 Gasinstallationerne blev renoveret, hvor defekte betonringe og komposten blev udskiftet. De gasinstallationer der var på tegningen og ikke kunne findes, blev reetableret. Side 7

10 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Den nye gasmåling december Der blev udført nye gasmålinger ultimo december 2011, rapporten for disse er særskilt sendt til Miljøstyrelsen Roskilde. Målingerne skulle kvantificere metanemissionen fra Depot III. Konklusionen på målingerne er her angivet: Tre forskellige sporgas-konfigurationer blev forsøgt for at finde den bedste til at simulere metanemissionen. Vindens hastighed og retning viste sig gunstig til målinger på vejen ca. 1 km nord for depotet, og det var muligt at få et tilfredsstillende antal målinger til kvantificering. Ti gode målinger gav en beregnet totalemission på 5.8 ± 1.6 kg time -1 fra Celle III. Målingerne blev foretaget i en periode med meget let stigende tryk, som giver en anelse mindre emission end stabilt eller faldende tryk. I marts 2010 blev metanemissionen fra Depot III estimeret til mellem 1 og 2 kg time -1 på baggrund af nedvindsmålinger. Ved denne målekampagne blev der ikke anvendt sporstof, og den totale emission blev estimeret ud fra de målte metankoncentrationer nedvinds Depot III. Målingen er derfor meget unøjagtig. Målingen blev udført under et let stigende tryk, hvilket betyder, at emissionen kan forventes at være højere ved andre trykforhold. Sammenlignet hermed er metanemissionen målt i december 2011 væsentlig højere (en faktor 2 til 4). Forskellen mellem de to målte emissioner kan skyldes forskelle i barometertrykændringer. Det vides fra tidligere lossepladsgasundersøgelser, at selv en lille ændring i barometertryk kan føre til store ændringer i emissionen. Man kan ikke på baggrund af de to foreliggende målinger og den variation som følge af forskelle i temperatur og barometertryk, der kan forventes, samt usikkerheden på særligt den første måling fra 2010 konkludere på effektiviteten af gasopsamlings- og oxidationssystemet. Der er de sidste par år udført metanemissionsmålinger på i alt syv ældre danske lossepladser. Alle målinger er udført af DTU Miljø ved nedvindsmålinger og sporstofudledning. Metanemissionen fra disse lossepladser har varieret fra mellem 10 og 75 kg time -1. Metanemissionen fra Uggeløse er til sammenligning væsentlig lavere. På trods af den lavere emission, skal det dog nævnes at metanemissionen er væsentlig højere end kvantifikationsgrænsen. Den lavere emission ved Uggeløse skyldes formentlig primært affaldets ældre karakter samt afværgeforanstaltningerne på Depot III. 3.5 Kontrol af slutafdækning Der er ikke konstateret skader på slutafdækningen. Side 8

11 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 4. Deponi II, Matr. Nr. 7 g 4.1 Kontrol af grundvand: Boring 18b Prøveudtagningsmetodik Grundvandsstanden er blevet pejlet med pejlelyslod. Vandspejlskoten er angivet i Bilag 3.1. Der blev udtaget en prøve fra hvert udtagningssted ved oppumpning med en Grundfos dykpumpe. Før prøveudtagningen er der i boringerne forpumpet med tre gange det estimerede volumen i boringerne. Prøven er analyseret af Milana A/S Analyserne fortages i henhold til den reviderede miljøgodkendelse. Analyserne er gennemført på ufiltrerede prøver Resultater Analyseresultaterne fremgår af Bilag 3.1. For hver parameter, der har et udløsningskriterium, er der optegnet kurver som funktion af tiden. Der er i august 1993 er etableret en ny boring. Data for den gamle boring er medtaget i bilagene, i det vi vurderer, at de to boringer kan betragtes som én. Generelt har koncentrationerne for de fleste parametre (inkl. tungmetaller) i boring 18b været ret stabile indtil år Der er observeret en større stigning i klorid koncentrationerne fra 1990 til Dog er udløsningskriteriet for at overgå til skærpet monitering ikke nået. Det virker til at klorid koncentrationen har stabiliseret sig og svinger omkring en værdi på 100. Det er undersøgt, om der er en korrelation mellem chloridkoncentrationer og vandspejlskote. Der er ikke nogen signifikant sammenhæng mellem koncentrationer af klorid og vandspejlskoten. Det kan på baggrund af dette ikke udelukkes, at boring 18b er påvirket af perkolat. Det kan dog heller ikke udelukkes at stigningerne er et udtryk for de naturlige svingninger. På figur 1. er udover potentiale linjer for grundvandsmagasinet i 1999 og 2008 ligeledes markeret de områder på Uggeløse Losseplads, som ligger nedstrøms for Uggeløse fyldplads. I disse områder kan der derfor forventes at være influens fra perkolatet fra fyldpladsen. På baggrund af potentiale kortene må det forventes, at boringerne har følgende placeringer i forhold til Uggeløse Losseplads hhv. fyldplads: Uggeløse Losseplads Uggeløse Fyldplads Boring 1 Opstrøms Opstrøms Boring 2 Opstrøms Opstrøms Boring 3 Nedstrøms (måske nedstrøms) Boring 4 Nedstrøms Nedstrøms Boring 5 Nedstrøms Nedstrøms Boring 18B Nedstrøms (depot II) Ej nedstrøms Side 9

12 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Sammenlignes niveauet af sulfat i perkolatet fra Uggeløse Losseplads med niveauet i boringerne ses, at perkolatets indhold igennem de sidste mange år har ligget betydeligt lavere end koncentrationerne i boringerne. Det må derfor formodes, at der må være andre kilder til den registrerede påvirkning også i boring 4. Grundvandet umiddelbart under Uggeløse Fyldplads er tydeligt påvirket med både klorid og sulfat. Hvad angår klorid er grundvandet her påvirket til samme niveau som perkolatet fra lossepladsen udviser, mens indholdet af sulfat langt overstiger perkolatets indhold. På fyldpladsen er deponeret bl.a. gips produkter, hvilket kan forklare sulfatpåvirkningen. På denne baggrund anser COWI A/S det for sandsynligt, at grundvandet ved boring 4 - og formodentligt også boring 3 - er påvirket af perkolat fra Uggeløse Fyldplads til et niveau, som ikke umiddelbart kan forklares med en udsivning af perkolat fra Uggeløse Losseplads. Figur 1 Potentialkort 4.2 Kontrol af perkolat Prøveudtagningssted og metodik Prøven udtages med spand i pumpebrønden (H), som øjebliksprøve, som pumper perkolat ud i pumpeledningen til pumpebrønd (G). Døgnvariationen i et afsluttet deponi er forsvindende, det er derfor forsvarligt at udtage stikprøver i stedet, hvilket er i overensstemmelse med den reviderede miljøgodkendelse. Side 10

13 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Resultater Analyseresultaterne og grafer er anført i bilag 2.2 Analyseresultat for pesticider er anført i bilag Kontrol af slutafdækning Der er ikke konstateret skader på slutafdækningen. Side 11

14 Bilag 1.1 Kontrol af grundvand. Analyseresultater og VSP-koter.

15 Boring 1 DGU nr Topkote 46,94 m, bundkote 25,00 m ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Tot-N Amm-N mg N/ml NO 3 Total kulbrinter ,16 <10 < ,7 <0,0001 0,02 0,21 0, ,98 1,38 0,009 4,53 <0,005 30, ,23 <10 1, ,01 1,3 <0,0001 <0,02 0,17 0, ,05 0,434 <0,003 1,62 <0,005 30, ,01 <10 < ,3 <0,001 0,06 0,18 1,9 0, ,8 1,62 0,088 5,72 <0,005 30, ,07 <10 < ,01 1,1 <0,0001 <0,02 0,31 0, ,77 3,41 1,3 9,92 <0,05 30, ,23 10 <1 75,8 51 1,2 <0,0002 <0,02 0,03 0, ,4 0,48 0,005 1,72 <0,005 30, ,2 <5 0, ,009 1,0 0, ,0025 0,0039 0,037 0, ,4 <0,005 5,8 <0,005 30, , , ,2 < , < ,005 30, , <0,004 30, ,1 < <0,004 30, ,2 < <0,004 30, , , , , , , , , , ,01 29, , , ,2 < , ,1 < , , , ,1 < , ,1 < ,01 30, ,1 < , ,1 < , , ,64 30, ,2 < ,01 30, ,3 < , ,6 < , ,2 < , ,4 < , ,1 < , ,4 < ,1 0,1 49 0,4 30, , ,02 29, ,5 < ,05 29, , , ,1 < ,2 0,2 66 3,4 30, ,9 < , <0,006 30, , <0,002 30, ,1 < ,1 0,1 69 2,6 <0,002 30, ,014 30, , ,1 0,1 52 2,3 0,014 30, ,9 < ,004 30, , <0,0004 0,1 0,1 73 2,8 0,004 30, ,1 < , , ,1 < , , ,1 < , , ,2 < <0,0004 0,1 0,1 66 2,7 <0,002 30, ,3 < , , ,4 < , , , , , ,7 < <0,0004 0,2 0, ,034 30, , , , , , , , , , <0,002 0,6 0,1 47 2,3 0,8 30, ,2 < , , ,05 < , , ,002 0,5 0 4,6 0,04 30, <0,002 0,7 0,1 4,4 30, , ,6 30, , ,7 30,7 Kote m

16 BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenoll DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, , <0, , <0, <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001

17 Boring 2 DGU nr Topkote 34,41 bundkote 27,71 ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Total Kulbrinter ,4 <10 < ,02 1,4 <0,0001 0,03 0,08 0, ,57 <0,0005 3,99 <0,003 16,4 31, ,49 <10 1, ,02 2,2 <0,0001 <0,02 0,09 0, ,65 0,0089 4,47 <0,003 18,3 30, ,35 <10 < ,1 <0,0001 <0,02 0,04 0, ,67 <0,005 4,82 <0,003 21,1 30, ,44 <10 < ,7 <0,0001 <0,02 0,03 0, ,46 0,02 5,51 <0,03 21,8 31, ,5 <10 <1 83,9 30 1,9 <0,0002 <0,02 <0,1 0, ,2 <0,005 5,22 0,004 21,1 31, ,4 <5, ,042 1,8 0, ,0012 0,0029 0,050 0, ,6 <0, , , , , ,4 < , ,3 85, ,009 30, ,4 < <0,004 30, , <0,004 30, , <0,004 30, , , , , , , , , , , , , ,5 < , ,5 < , ,4 < , ,4 < , ,6 < ,4 < , ,5 < , ,5 < , ,7 < , ,3 < , , ,01 30, ,3 < ,01 30, , ,53 1,1 89 3,6 30, , ,02 30, ,3 < , , , , ,5 0, ,8 30, , , , ,047 30, , <0,002 30, ,3 < ,6 0, ,3 <0,002 30, , ,019 30, , ,93 0, ,9 0,048 30, < ,3 82 0,01 30, , ,0004 2,9 0, ,8 0,013 30, ,2 < , , , , , , , , , ,0005 1,2 0, ,1 0,005 30, , , , ,4 < , , < , , , ,0004 0,8 0, , , , , , ,3 < , , , <0,002 0,99 0, ,5 0,8 30, ,2 < , , ,1 < , , , <0,002 0,51 0,3 6,3 <0,005 30, , <0,002 0,29 0,15 3,8 30, , ,48 30, ,2 < ,77 30, , ,41 30, , <0,002 0,7 0, ,55 0,02 30, , ,3 30,71 Tot-N Amm-N mg N/ml NO 3 Kote m

18 BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenol DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00001 <0, ,00001 <0, <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001

19 Boring 3 DGU-nr Topkote 34,41 bundkote 27,71 ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Total Kulbrinter , , ,99 1,94 30, , , ,27 14 <0,001 0,01 <0,02 6 2,2 44 1,22 <0,005 2,63 1,95 0,78 30, ,06 <10 5, ,42 3,7 30, , , ,4 11,7 <0,0001 <0,02 8,7 2,2 43 9,96 <0,05 2,78 2 0,96 30, , ,07 2,4 30, , , ,6 38 <0,0001 <0, ,3 24 0,74 <0,005 5,46 3,6 0,338 30, , , ,18 5,6 30, , , ,35 4,3 <0,002 <0,02 5,5 1,6 56 1,98 0,027 2,79 1,05 2,26 30, , , ,17 1,47 30, , < ,09 21 <0,002 <0, ,4 35 0,3 <0,05 5,09 3,7 0,293 30, ,4 15 1, ,5 1,2 30, ,0 57 7, <0, <0, , , ,0 47 3,8 2,8 2,1 30, ,8 40 <2, <0,1 1,9 30, , ,4 30, , , , ,5 30, , ,7 30, , ,9 30, , ,73 30, , ,67 30, , ,8 30, ,9 30, ,4 29, , ,6 29, , ,1 29, , ,2 29, , ,2 30, ,65 30, , ,76 30, , ,18 30, , ,65 30, , ,24 30, , ,9 30, , , ,64 30, , ,64 30, , ,2 30, < ,4 9,5 52 0,98 0,86 30, , ,93 29, , ,94 29, , ,2 30, , ,9 3,8 44 1,2 1,2 30, , ,2 29, , ,3 29, , ,31 30, , ,6 69 1,4 1,3 30,21 Tot-N Amm-N mg N/ml Nitrat Kote m BETX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenol DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin , ,00054 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, , <0, ,00054 <0,00001 <0, <0,00001 <0, ,00001 <0, <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001

20 Boring 4 DGU nr Topkote 31,71 bundkote 25,21 ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Total Kulbrinter ,04 24 < ,33 2,5 30, ,79 26 < ,34 11 <0,0001 0,03 0,61 0, ,07 <0,005 2,83 2,2 0,042 30, ,90 <10 1, ,96 1,76 30, , , ,06 8,2 <0,0001 <0,02 1,5 0, ,52 <0,005 2,03 1,56 0,051 30, , , ,32 1,26 30, ,82 33 < ,01 12,3 0,0001 <0,02 0,96 0, ,86 <0,005 1,45 0,89 0,034 30, ,99 31 < ,12 0,77 30, , , ,9 <0,0001 <0,02 0,93 0, ,45 <0,005 0,952 0,64 <0,03 30, , , ,6 0,37 30, , ,2 <0,0002 <0,02 0,95 0, ,2 <0,005 0,52 0,23 <0,03 30, ,3 25 0, ,9 0,15 30, ,0 22 6, ,036 30, ,7 21 <2, <0,1 0,18 30, , ,05 30, , , , ,11 30, ,094 30, , ,06 30, ,13 30, ,27 30, , ,35 30, ,1 30, , ,6 29, , ,8 29, , ,2 29, ,8 29, , ,42 29, , ,07 30, ,2 < ,01 30, , ,04 30, ,2 < ,07 30, , ,08 30, , ,59 30, , ,13 30, , ,27 30, , ,74 30, , ,9 30, , ,3 30, , ,3 1,2 1,4 5,3 4,2 30, , ,5 29, , ,7 5,1 29, , ,9 29, , ,5 0, ,3 5,3 30, , , , ,9 < <0, , ,4 0, ,13 0,03 Tot-N Amm-N mg N/ml Nitrat Kote m BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenol DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin , , <0,00001 <0,00001 <0, ,00009 <0, ,0011 <0, ,00005 <0,00001 <0, ,00012 <0, ,00011 <0, ,00058 <0,00001

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c ","" cc: '... f - ~=-euro Ins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 Ringe Vandværk Vejen, den 20.01.2006 Lombjergevej 22 --L 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93865-01 Prøvetype:

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

STV INS Ladelundvej 85

STV INS Ladelundvej 85 I., STV INS Ladelundvej 85 r... 6650 Brørup Telefon 76 60 40 00 Telefax 76 60 40 22 Internet: www.steins.dk. E-mail: info@steins.dk NS reg.nr, 108633 Ringe Vandværk Brørup, den 24.06.2004 Lombjergevej

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret.

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret. 1 Bilag 6 LOOP 1 2 LOOP 1: DGU nr. 230.175 LOOP nr. 1.23.03.02 Lokal betegnelse: Bønned Dybde af indtag: 3-3,3 m.u.t. Terræn kote: 5,86 m.o.h. Vandtype: C (fra 2001) Grundvandet var periodevis nitratholdigt

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Bilag 1 Situationsplan

Bilag 1 Situationsplan Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Borehulslogging Hvalsø, Stengårds Losseplads Borehulslogging GEO projekt nr. 36216 Rapport 1, 2012-10-22 1 4330 Hvalsø, Stengårdens Losseplads, boring DGU nr. 206.1817 2

Læs mere

Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg

Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg Med henblik på at afprøve gyldigheden af den karakterisering af sandjordes følsomhed overfor udvaskning af pesticid, som projektresultaterne

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lystrupvejens Losseplads Lystrupvej

Læs mere

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol

Læs mere

STEINS PRØVNINGSRAPPORT. . E-mail: info@steins.dk

STEINS PRØVNINGSRAPPORT. . E-mail: info@steins.dk :, 1" - A/S regnr, 108633 Lombjergevej 22 Side I af I 5750 Ringe ~ DANAK Journal nr: B203-13879-01 reg nr 222 Prøvetype: 7366 j Prøvetype: Normal kontrol, lille 473-V-02-2000-51 Modtagedato: 28032003 Ringe:Åværket

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser Drikkevandsanalyser Alle vandforsyninger i Danmark skal undersøge drikkevandet, hvad enten de forsyner en enkelt familie eller en hel by. Omfang og analysehyppighed er dog meget forskelligt, men overordnet

Læs mere

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 24. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2010 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Geokemiker, seniorrådgiver, Lærke Thorling Geolog, seniorrådgiver Walter Brüsch GEUS Ny sprøjtemiddel strategi renere grundvand? ATV møde 23. maj 2013 Overvågning

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Pesticider og nedbrydningsprodukter

Pesticider og nedbrydningsprodukter Pesticider og nedbrydningsprodukter Dette afsnit er generelt udarbejdet på grundlag af analysedata fra perioden 1993 til 2000. Ved beregning af gennemsnit og ved kortfremstillinger er kun data fra perioden

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022.

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. Thorsø Vandværk Thorsølundvej 46 8881 Thorsø 7. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. I er selv ansvarlige

Læs mere

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND 3.runde, september 2013 laboratoriernes resultater Institut for Miljøvidenskab SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITY Indholdsfortegnelse Forord 3 Indhold 4

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD INDHOLD 2 Gulvisolering kan påvirke poreluftresultater 8 Anvendelse af ATD- og ORSA-rør (passiv opsamling) til indeklimaog udeluftmålinger 13 Kort Info 14 Ny metode målretter indsatsen mod forurenet jord

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Walter Brüsch og Lærke Thorling, GEUS DANSK VAND KONFERENCE 2013 19. November 2013 Aarhus Overvågning

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn Hammel Vandværk Sallvej 101 8450 Hammel 4. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-2433 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Hammel Vandværk for perioden 2016-2022. Dokument

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 40:8, 200 Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark WALTER BRÜSCH Seniorrådgiver GITTE FELDING Seniorrådgiver Geokemisk afdeling Danmarks og Grønlands Geologiske

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=637] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELS VANDVÆRK Karin Lind Gyrup DIXENSVEJ A JELS 663 RØDDING DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7637-637

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013

INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013 NOVEMBER 2014 VANDSAMARBEJDE AALBORG INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 1 Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 I forbindelse med regionernes analyseudbud er der gennemført et større udredningsarbejde på pesticidsiden. Formål Formålet har været

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER PhD studerende Nanna Isbak Thomsen PhD studerende Nemanja Milosevic Civilingeniør Monika Balicki Civilingeniør

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006 Grønt regnskab 2006 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Erfaringer med Biocovers i Danmark

Erfaringer med Biocovers i Danmark Erfaringer med Biocovers i Danmark Peter Kjeldsen og Charlotte Scheutz Lossepladser State of the Art Møde i ATV Jord og Grundvand, 10. september 2014 Håndtering af deponigas Deponigassens energiindhold

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

1.Hvorfor 2.Hvordan 3.Hvad 4.Hvornår 5.Hvilke

1.Hvorfor 2.Hvordan 3.Hvad 4.Hvornår 5.Hvilke Møde i ATV Jord og Grundvand - 31. Maj 2016, Odense Pesticider i grundvandet og godkendelsesordningen Hvordan harmonerer fund i grundvandet med den gældende lovgivning? Eksempler på at VAP har medført

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger

Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2004/9 Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger Walter Brüsch, Jens Stockmarr, Niels Kelstrup, Frants von Platen-Hallermund og Per Rosenberg DANMARKS

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1028002-547862

ANALYSERAPPORT 1028002-547862 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JERLEV BOULEVARD 5 7 VEJLE DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 8-54786 Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND ATV Vintermøde 2013 1 Niels Koch Jesper Jensen Jørn K. Pedersen Tove Svendsen Disposition Disposition 1. Baggrund og formål 2. Kildeopsporing og hvordan er undersøgelserne

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1049686-637385

ANALYSERAPPORT 1049686-637385 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel HARNDRUP VANDVÆRK Lars Andersen SANDHØJSVEJ 3 5463 HARNDRUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 49686-637385 Ordre Analyse nr.

Læs mere

Årsrapport Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 29. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2011 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 Følle den 17. december 2009 Planteavl Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 I TV2 Østjylland var der den 9. september 2009 en nyhedsudsendelse med et indslag, der har givet

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr 948 af 22/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

Placering af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S og grundvandsboringer fremgår af bilag 1.

Placering af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S og grundvandsboringer fremgår af bilag 1. Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S Bogensevej 89 5500 Middelfart Att: Morten Bang-Møller Virksomheder J.nr. MST-1272-01239 Ref. chccl/jemma Den 17. december 2014 Sendt med digital post til CVR:33540558

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere