Årsrapport Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads

2 Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o Kontrol af grundvand Kontrol af mose Kontrol af perkolat Gasmålinger Kontrol af slutafdækning 8 4. Deponi II, Matr. Nr. 7 g 9 Bilag: 4.1. Kontrol af grundvand, boring 18b Kontrol af perkolat Kontrol af slutafdækning 11 Bilag 1.1: Kontrol af grundvand. Analyseresultater og VSP-koter Bilag 1.2: Grafer for grundvandsboringerne 1-5. Bilag 1.3: Kontrol af mose Bilag 2.1: Analyseresultater og grafer for perkolat Brønd G Bilag 2.2: Analyseresultater og grafer for perkolat fra matr. 7g Brønd H Bilag 2.3: Pesticider i perkolat Bilag 2.4: Registrering af afledt perkolat Bilag 3.1: Analyseresultater for boring 18b Bilag 3.2: Grafer for boring 18b Bilag 4: Log for kontrol af tekniske installationer.

3 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 1. Indledning Fra 1. januar 2004 har AV Miljø stået for miljøovervågningen af Uggeløse Losseplads. AV Miljø er I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrændings fælles deponiselskab. Kompaktor på Uggeløse Losseplads, dec Rapport er sendt på elektronisk form til Allerød Kommune I/S Amagerforbrænding Teknisk Forvaltning Kraftværksvej 31 Rådhuset 2300 København S 3450 Allerød Embedslægeinstitutionen Miljøministeriet Hovedstaden Miljøstyrelsen Roskilde Borups Alle 177, 4. Ny Østergade København NV 4000 Roskilde Side 1

4 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 2. Kontrolprogram Kontrollen af miljøpåvirkning fra Uggeløse Losseplads foretages i henhold til miljøgodkendelsen af 11. august Analyseprogrammet er revideret ifølge vilkår 1.4 note 2 på baggrund af analyseresultaterne fra prøvetagningen i april 2008 således at der også analyseres efter total kulbrinter, BTEX og pesticider i grundvandsboringerne: Program for prøvetagning: Måned April September Grundvand: Boring 1-5 og 18b Perkolat G Mose Grundvand: Boring 1-5, 18b Perkolat brønd G og H Ledningsevne X X X X X ph X X X X X Klorid X X X X X Amm-N X X X X X Ilt X X NVOC X X X Sulfat X X X X X NO 3 X X X Metan X X Jern X X X Mangan X X X Cadmium X X X Chrom X X X Nikkel X X X BI 5 X X X X X COD X X X X X Total-N X X X Total kulbrinter X BTEX X Chlorerede opl. X Pesticider X 1) 1) 2) 1) Disse måles midlertidigt da stofferne er fundet i perkolatet. 2) Kun pesticider der er fundet i perkolatet. Side 2

5 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Prøvetagningsstederne er angivet på nedenstående oversigtskort: Grundvandskontrolboring 1 Grundvandskontrolboring 2 III Grundvandskontrolboring 3 Perkolat samlet afløb (G) Mose Grundvandskontrolboring 4 II Perkolat samlebrønd (H) Grundvandskontrolboring 5 Grundvandskontrolboring 18b I Uggeløse Losseplads Side 3

6 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 3.1 Kontrol af grundvand Prøveudtagningsmetodik Grundvandsstanden er blevet pejlet med pejlelyslod. Vandspejlskoter er angivet sammen med analyseresultaterne i Bilagene. Der blev udtaget en prøve fra hvert udtagningssted ved oppumpning med en dykpumpe. Før prøveudtagningen er der i boringerne forpumpet med tre gange det estimerede volumen. Prøverne Prøverne er analyseret af Milana A/S. Analyserne er gennemført på ufiltrerede prøver. Resultater Analyseresultaterne fremgår af Bilag 1.1. Der optegnet kurver for alle kontrolparametre med indlagte udløsnings kriterier. Kurverne er vedlagt i Bilag 1.2. Boring 1 Koncentrationen af klorid har i perioden 1999 til 2011 ligget og svinget omkring ca. 100 og med en faldende tendens sidst i perioden. Måling af ledningsevne i 2011 var på niveau af målingen i 2009 og ligger og svinger omkring udløsningskriteriet (100 ms/m) mellem normalt og reduceret monitering. Vandspejlskoterne har udvist en generelt stigende tendens siden Boring 2 Denne er en opstrømsboring, men beliggende ved pumpeledningen for perkolat. Siden 1994 har værdierne for klorid ligget konstant omkring 30. Ledningsevnen har siden de første målinger ligget på et niveau, der kan udløse reduceret monitering. Boring 3 Koncentrationen af chlorid ligger og svinger omkring 110 hvilket er under udløsningskriteriet for skærpet monitering. Ledningsevnen ligger over grænsen for reduceret monitering (100 ms/m) svingende omkring de 150 ms/m. Side 4

7 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Boring 4 Den faldende tendens i kloridindholdet er i 2011 stoppet og er nu på 140, hvilket er under udløsningskriteriet for skærpet monitering. Faldet i ledningsevne er ligeledes stoppet i 2011, hvilket er i god overensstemmelse med klorid indholdet og ligger også under udløsningskreteriet for skærpet monitering (300 ms/m). Boring 5 Chloridindholdet svinger noget men holder sig under 200, hvilket er udløsningskriteriet for skærpet monitering. Ledningsevnen ligger på værdier der kan udløse reduceret monitering (100 ms/m), undtager april 2009, september 2010 og september 2011, hvor værdien var på henholdsvis 394, 140 og 127 ms/m. Sammenfatning Opsummerende må det konstateres, at der ikke er nogen væsentlige bemærkninger til grundvandsboringerne 1-3 og 5 i moniteringsåret Sammenlignes de absolutte niveauer for boringerne 3-5, som er filtersat lige under og nedstrøms deponi III, findes det, at koncentrationen af de analyserede forureningskomponenter i ovennævnte boringer, generelt er lidt højere eller på samme niveau som i opstrømsboringerne. Det er boringerne 3 og 4, der har de højeste niveauer for de undersøgte parametre. Den faldende tendens for værdien for klorid i Boring 4 ser ud til at have stoppet. Udviklingen i denne boring følges nøje i de følgende analyserunder. Det kan ikke påvises at grundvandsboringerne nedstrøms er påvirket af perkolat. 3.2 Kontrol af mose Mosen vurderes ikke at være påvirket af perkolat. 3.3 Kontrol af perkolat Prøveudtagningssted og metodik Prøven udtages via prøveudtagningshanen, som øjebliksprøve umiddelbart efter pumpen i pumpebrønden, som pumper perkolat ud i pumpeledningen til kloaknettet. Prøven har indtil 1994 været taget som mængdeproportional døgnprøve. Døgnvariationen i et afsluttet deponi er forsvindende, det er derfor forsvarligt at udtage stikprøver i stedet, hvilket er i overensstemmelse med den reviderede miljøgodkendelse. Side 5

8 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Resultater Analyseresultaterne er anført i Bilag 2.1. Som Bilag 2.2 er der vedlagt kurve over de målte parametre. Af kurverne kan man se forløbet fra 1980 til sidste prøveudtagning i september På kurven ses at koncentrationen for COD har vist en stærk nedadgående tendens. I september 2011 lå den på 14 mg O 2 /l. Siden har koncentrationen af BI 5 været svagt faldende (3 mg O 2 /l i april 2011), dog er værdien i september mg O 2 /l. Analyseresultat for pesticider er anført i bilag 2.3. Lillerød Renseanlægs tilsynspersonale foretager løbende registreringer af mængden af perkolat, der ledes til kloakken. Registrering af pumpet perkolat for årene fremgår af Bilag 2.4. I 2011 blev m 3 perkolat pumpet til renseanlæg. Middelværdien for perioden er m 3 /år. Øvrige analysedata giver ikke anledning til bemærkninger, udover at koncentrationerne af salte og tungmetaller fortsat er faldende. 3.4 Gasmåling DTU har ultimo december 2009 lavet en måling af metanemissionen på Depot III. I forbindelse med målingerne konstateres det, at der var defekte betonringe og at der var emission fra disse revner. Ultimo september 2011 blev alle defekte gasbrøndene udskiftet. Ultimo december 2011 udførte DTU en ny måling af metanemissionen. Gasmåling december 2009 DTU målt for lossepladsgas og er kom til følgende konklusion. Gasproduktionen for den vestlige del af Uggeløse Losseplads (Deponi III) er vurderet ved anvendelse af en gasproduktionsmodel. Gasproduktionen er på nuværende tidspunkt i en aftagende fase. Den gennemsnitlige gasproduktion for 2009 er beregnet til kg CH 4 svarende til en daglig produktion på ca. 370 kg CH 4. Metanscreeninger viste, at der fortrinsvis emitteres gas i forbindelse med afgasningsbrøndene. Samlet indikerer overfladescreeningerne, at der med undtagelse af fire afgasningsbrønde kom metan op af samtlige afgasningsbrøndene samt, at der emitteres metan i et område på op til 3 m rundt om hver enkelt brønd. Der er målt metanemissioner fra afgasningsbrøndene på op til 3500 g/m2 d. Kun i fire afgasningsbrønde (GD1, GD3, GD4 og GB6) ud af de i alt 20 brønde måltes ingen emission eller en negativ emission, hvilket indikerer at der optages metan fra atmosfæren på disse tre steder. Den samlede emission fra overfladen på afgasningsbrøndene er målt til ca. 23 kg CH4 per dag. På baggrund af overfladescreeninger er emissionen fra markarealet omkring de 15 afgasningsbrønde målt til at varierer fra 72 og op til 7421 g Side 6

9 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads CH4/d. Den samlede emission fra arealerne omkring de 20 brønde er skønnet til 23 kg/dag. Lægges dette bidrag til bidraget fra overfladen fra afgasningsbrøndene fås en samlet emission på 46 kg/dag. Den reelle gasemission i forbindelse med afgasningsbrøndene forventes at være større end det målte, da emission via revner samt langs siderne (særligt langs ydersiderne) ikke kan kvantificeres ved de her anvendte metoder. Metankoncentrationsmålinger viste dog, at dette er vigtige emissionsveje. Der er sket brud på flere af afgasningsbrøndene, hvilket betyder at der emitteres gas via revner. To afgasningsbrønde er næsten komplet ødelagte (GD1 og GB9). Pumpe- og perkolatbrønde er screenet for metan. Samlet viser resultaterne, at der er målt relativt lave metankoncentrationer i pumpe- og perkolatbrønde, hvilket tyder på, at der ikke kommer væsentlige mængder metan fra perkolatsystemet i forhold til afgasningsbrøndene. Der er ikke målt forhøjede metankoncentrationer i markarealet omkring pumpe og perkolatbrønde. Ved fjernelse af kompostlaget i afgasningsbrøndene forventes gasemissionen at stige. Den samlede metanemission ved fjernelse af kompostlaget er målt til mellem 43 kg CH 4 per dag. Den reelle emission er formentlig større. Dette skyldes dels, at den målte emission er underestimeret pga. måleusikkerhed (uden for instrumentets kalibrede område), samt at der også emitteres gas ud gennem revner i afgasningsbrøndene, langs siderne af afgasningsbrøndene samt op gennem markarealet omkring afgasningsbrøndene. Den samlede emission fra deponiet er estimeret ud fra målinger af metankoncentrationen nedvinds deponiet viser en relativt lav emission på mellem 24 til 48 kg CH4/d. Dette stemmer dog pænt overens med emissionsmålingerne fra afgasningsbrøndene og arealerne omkring afgasningsbrøndene. Målingerne nedvinds deponiet indikerer således at den primære emission fra deponiet sker via afgasningsbrønde og ikke via perkolatsystemet, revner i overfladen eller skrænter langs kanterne af deponiet. Gasproduktionen er modelleret til ca. 370 kg CH4, hvilket er meget højere end den målte emission. Denne store forskel mellem gasproduktion og gas emission kan skyldes at en stor del af den producerede metan oxideres i jorden og frigives som CO2 til atmosfæren. Overordnet viser undersøgelsen, at der stadig produceres og emitteres gas fra Uggeløse Losseplads. Gassen emitteres primært via de eksisterende afgasningsbrønde. Renovering af gasinstallationen september 2011 Gasinstallationerne blev renoveret, hvor defekte betonringe og komposten blev udskiftet. De gasinstallationer der var på tegningen og ikke kunne findes, blev reetableret. Side 7

10 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Den nye gasmåling december Der blev udført nye gasmålinger ultimo december 2011, rapporten for disse er særskilt sendt til Miljøstyrelsen Roskilde. Målingerne skulle kvantificere metanemissionen fra Depot III. Konklusionen på målingerne er her angivet: Tre forskellige sporgas-konfigurationer blev forsøgt for at finde den bedste til at simulere metanemissionen. Vindens hastighed og retning viste sig gunstig til målinger på vejen ca. 1 km nord for depotet, og det var muligt at få et tilfredsstillende antal målinger til kvantificering. Ti gode målinger gav en beregnet totalemission på 5.8 ± 1.6 kg time -1 fra Celle III. Målingerne blev foretaget i en periode med meget let stigende tryk, som giver en anelse mindre emission end stabilt eller faldende tryk. I marts 2010 blev metanemissionen fra Depot III estimeret til mellem 1 og 2 kg time -1 på baggrund af nedvindsmålinger. Ved denne målekampagne blev der ikke anvendt sporstof, og den totale emission blev estimeret ud fra de målte metankoncentrationer nedvinds Depot III. Målingen er derfor meget unøjagtig. Målingen blev udført under et let stigende tryk, hvilket betyder, at emissionen kan forventes at være højere ved andre trykforhold. Sammenlignet hermed er metanemissionen målt i december 2011 væsentlig højere (en faktor 2 til 4). Forskellen mellem de to målte emissioner kan skyldes forskelle i barometertrykændringer. Det vides fra tidligere lossepladsgasundersøgelser, at selv en lille ændring i barometertryk kan føre til store ændringer i emissionen. Man kan ikke på baggrund af de to foreliggende målinger og den variation som følge af forskelle i temperatur og barometertryk, der kan forventes, samt usikkerheden på særligt den første måling fra 2010 konkludere på effektiviteten af gasopsamlings- og oxidationssystemet. Der er de sidste par år udført metanemissionsmålinger på i alt syv ældre danske lossepladser. Alle målinger er udført af DTU Miljø ved nedvindsmålinger og sporstofudledning. Metanemissionen fra disse lossepladser har varieret fra mellem 10 og 75 kg time -1. Metanemissionen fra Uggeløse er til sammenligning væsentlig lavere. På trods af den lavere emission, skal det dog nævnes at metanemissionen er væsentlig højere end kvantifikationsgrænsen. Den lavere emission ved Uggeløse skyldes formentlig primært affaldets ældre karakter samt afværgeforanstaltningerne på Depot III. 3.5 Kontrol af slutafdækning Der er ikke konstateret skader på slutafdækningen. Side 8

11 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads 4. Deponi II, Matr. Nr. 7 g 4.1 Kontrol af grundvand: Boring 18b Prøveudtagningsmetodik Grundvandsstanden er blevet pejlet med pejlelyslod. Vandspejlskoten er angivet i Bilag 3.1. Der blev udtaget en prøve fra hvert udtagningssted ved oppumpning med en Grundfos dykpumpe. Før prøveudtagningen er der i boringerne forpumpet med tre gange det estimerede volumen i boringerne. Prøven er analyseret af Milana A/S Analyserne fortages i henhold til den reviderede miljøgodkendelse. Analyserne er gennemført på ufiltrerede prøver Resultater Analyseresultaterne fremgår af Bilag 3.1. For hver parameter, der har et udløsningskriterium, er der optegnet kurver som funktion af tiden. Der er i august 1993 er etableret en ny boring. Data for den gamle boring er medtaget i bilagene, i det vi vurderer, at de to boringer kan betragtes som én. Generelt har koncentrationerne for de fleste parametre (inkl. tungmetaller) i boring 18b været ret stabile indtil år Der er observeret en større stigning i klorid koncentrationerne fra 1990 til Dog er udløsningskriteriet for at overgå til skærpet monitering ikke nået. Det virker til at klorid koncentrationen har stabiliseret sig og svinger omkring en værdi på 100. Det er undersøgt, om der er en korrelation mellem chloridkoncentrationer og vandspejlskote. Der er ikke nogen signifikant sammenhæng mellem koncentrationer af klorid og vandspejlskoten. Det kan på baggrund af dette ikke udelukkes, at boring 18b er påvirket af perkolat. Det kan dog heller ikke udelukkes at stigningerne er et udtryk for de naturlige svingninger. På figur 1. er udover potentiale linjer for grundvandsmagasinet i 1999 og 2008 ligeledes markeret de områder på Uggeløse Losseplads, som ligger nedstrøms for Uggeløse fyldplads. I disse områder kan der derfor forventes at være influens fra perkolatet fra fyldpladsen. På baggrund af potentiale kortene må det forventes, at boringerne har følgende placeringer i forhold til Uggeløse Losseplads hhv. fyldplads: Uggeløse Losseplads Uggeløse Fyldplads Boring 1 Opstrøms Opstrøms Boring 2 Opstrøms Opstrøms Boring 3 Nedstrøms (måske nedstrøms) Boring 4 Nedstrøms Nedstrøms Boring 5 Nedstrøms Nedstrøms Boring 18B Nedstrøms (depot II) Ej nedstrøms Side 9

12 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Sammenlignes niveauet af sulfat i perkolatet fra Uggeløse Losseplads med niveauet i boringerne ses, at perkolatets indhold igennem de sidste mange år har ligget betydeligt lavere end koncentrationerne i boringerne. Det må derfor formodes, at der må være andre kilder til den registrerede påvirkning også i boring 4. Grundvandet umiddelbart under Uggeløse Fyldplads er tydeligt påvirket med både klorid og sulfat. Hvad angår klorid er grundvandet her påvirket til samme niveau som perkolatet fra lossepladsen udviser, mens indholdet af sulfat langt overstiger perkolatets indhold. På fyldpladsen er deponeret bl.a. gips produkter, hvilket kan forklare sulfatpåvirkningen. På denne baggrund anser COWI A/S det for sandsynligt, at grundvandet ved boring 4 - og formodentligt også boring 3 - er påvirket af perkolat fra Uggeløse Fyldplads til et niveau, som ikke umiddelbart kan forklares med en udsivning af perkolat fra Uggeløse Losseplads. Figur 1 Potentialkort 4.2 Kontrol af perkolat Prøveudtagningssted og metodik Prøven udtages med spand i pumpebrønden (H), som øjebliksprøve, som pumper perkolat ud i pumpeledningen til pumpebrønd (G). Døgnvariationen i et afsluttet deponi er forsvindende, det er derfor forsvarligt at udtage stikprøver i stedet, hvilket er i overensstemmelse med den reviderede miljøgodkendelse. Side 10

13 Årsrapport 2011 for Uggeløse Losseplads Resultater Analyseresultaterne og grafer er anført i bilag 2.2 Analyseresultat for pesticider er anført i bilag Kontrol af slutafdækning Der er ikke konstateret skader på slutafdækningen. Side 11

14 Bilag 1.1 Kontrol af grundvand. Analyseresultater og VSP-koter.

15 Boring 1 DGU nr Topkote 46,94 m, bundkote 25,00 m ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Tot-N Amm-N mg N/ml NO 3 Total kulbrinter ,16 <10 < ,7 <0,0001 0,02 0,21 0, ,98 1,38 0,009 4,53 <0,005 30, ,23 <10 1, ,01 1,3 <0,0001 <0,02 0,17 0, ,05 0,434 <0,003 1,62 <0,005 30, ,01 <10 < ,3 <0,001 0,06 0,18 1,9 0, ,8 1,62 0,088 5,72 <0,005 30, ,07 <10 < ,01 1,1 <0,0001 <0,02 0,31 0, ,77 3,41 1,3 9,92 <0,05 30, ,23 10 <1 75,8 51 1,2 <0,0002 <0,02 0,03 0, ,4 0,48 0,005 1,72 <0,005 30, ,2 <5 0, ,009 1,0 0, ,0025 0,0039 0,037 0, ,4 <0,005 5,8 <0,005 30, , , ,2 < , < ,005 30, , <0,004 30, ,1 < <0,004 30, ,2 < <0,004 30, , , , , , , , , , ,01 29, , , ,2 < , ,1 < , , , ,1 < , ,1 < ,01 30, ,1 < , ,1 < , , ,64 30, ,2 < ,01 30, ,3 < , ,6 < , ,2 < , ,4 < , ,1 < , ,4 < ,1 0,1 49 0,4 30, , ,02 29, ,5 < ,05 29, , , ,1 < ,2 0,2 66 3,4 30, ,9 < , <0,006 30, , <0,002 30, ,1 < ,1 0,1 69 2,6 <0,002 30, ,014 30, , ,1 0,1 52 2,3 0,014 30, ,9 < ,004 30, , <0,0004 0,1 0,1 73 2,8 0,004 30, ,1 < , , ,1 < , , ,1 < , , ,2 < <0,0004 0,1 0,1 66 2,7 <0,002 30, ,3 < , , ,4 < , , , , , ,7 < <0,0004 0,2 0, ,034 30, , , , , , , , , , <0,002 0,6 0,1 47 2,3 0,8 30, ,2 < , , ,05 < , , ,002 0,5 0 4,6 0,04 30, <0,002 0,7 0,1 4,4 30, , ,6 30, , ,7 30,7 Kote m

16 BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenoll DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, , <0, , <0, <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001

17 Boring 2 DGU nr Topkote 34,41 bundkote 27,71 ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Total Kulbrinter ,4 <10 < ,02 1,4 <0,0001 0,03 0,08 0, ,57 <0,0005 3,99 <0,003 16,4 31, ,49 <10 1, ,02 2,2 <0,0001 <0,02 0,09 0, ,65 0,0089 4,47 <0,003 18,3 30, ,35 <10 < ,1 <0,0001 <0,02 0,04 0, ,67 <0,005 4,82 <0,003 21,1 30, ,44 <10 < ,7 <0,0001 <0,02 0,03 0, ,46 0,02 5,51 <0,03 21,8 31, ,5 <10 <1 83,9 30 1,9 <0,0002 <0,02 <0,1 0, ,2 <0,005 5,22 0,004 21,1 31, ,4 <5, ,042 1,8 0, ,0012 0,0029 0,050 0, ,6 <0, , , , , ,4 < , ,3 85, ,009 30, ,4 < <0,004 30, , <0,004 30, , <0,004 30, , , , , , , , , , , , , ,5 < , ,5 < , ,4 < , ,4 < , ,6 < ,4 < , ,5 < , ,5 < , ,7 < , ,3 < , , ,01 30, ,3 < ,01 30, , ,53 1,1 89 3,6 30, , ,02 30, ,3 < , , , , ,5 0, ,8 30, , , , ,047 30, , <0,002 30, ,3 < ,6 0, ,3 <0,002 30, , ,019 30, , ,93 0, ,9 0,048 30, < ,3 82 0,01 30, , ,0004 2,9 0, ,8 0,013 30, ,2 < , , , , , , , , , ,0005 1,2 0, ,1 0,005 30, , , , ,4 < , , < , , , ,0004 0,8 0, , , , , , ,3 < , , , <0,002 0,99 0, ,5 0,8 30, ,2 < , , ,1 < , , , <0,002 0,51 0,3 6,3 <0,005 30, , <0,002 0,29 0,15 3,8 30, , ,48 30, ,2 < ,77 30, , ,41 30, , <0,002 0,7 0, ,55 0,02 30, , ,3 30,71 Tot-N Amm-N mg N/ml NO 3 Kote m

18 BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenol DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, <0,00001 <0, ,00001 <0, <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001

19 Boring 3 DGU-nr Topkote 34,41 bundkote 27,71 ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Total Kulbrinter , , ,99 1,94 30, , , ,27 14 <0,001 0,01 <0,02 6 2,2 44 1,22 <0,005 2,63 1,95 0,78 30, ,06 <10 5, ,42 3,7 30, , , ,4 11,7 <0,0001 <0,02 8,7 2,2 43 9,96 <0,05 2,78 2 0,96 30, , ,07 2,4 30, , , ,6 38 <0,0001 <0, ,3 24 0,74 <0,005 5,46 3,6 0,338 30, , , ,18 5,6 30, , , ,35 4,3 <0,002 <0,02 5,5 1,6 56 1,98 0,027 2,79 1,05 2,26 30, , , ,17 1,47 30, , < ,09 21 <0,002 <0, ,4 35 0,3 <0,05 5,09 3,7 0,293 30, ,4 15 1, ,5 1,2 30, ,0 57 7, <0, <0, , , ,0 47 3,8 2,8 2,1 30, ,8 40 <2, <0,1 1,9 30, , ,4 30, , , , ,5 30, , ,7 30, , ,9 30, , ,73 30, , ,67 30, , ,8 30, ,9 30, ,4 29, , ,6 29, , ,1 29, , ,2 29, , ,2 30, ,65 30, , ,76 30, , ,18 30, , ,65 30, , ,24 30, , ,9 30, , , ,64 30, , ,64 30, , ,2 30, < ,4 9,5 52 0,98 0,86 30, , ,93 29, , ,94 29, , ,2 30, , ,9 3,8 44 1,2 1,2 30, , ,2 29, , ,3 29, , ,31 30, , ,6 69 1,4 1,3 30,21 Tot-N Amm-N mg N/ml Nitrat Kote m BETX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenol DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin , ,00054 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0, , <0, ,00054 <0,00001 <0, <0,00001 <0, ,00001 <0, <0,00001 <0, <0,00001 <0,00001

20 Boring 4 DGU nr Topkote 31,71 bundkote 25,21 ph COD BI5 Ledn. ms/m Cl Metan NVOC Cd Cr Ni Fe Mn SO 4 Ilt Total Kulbrinter ,04 24 < ,33 2,5 30, ,79 26 < ,34 11 <0,0001 0,03 0,61 0, ,07 <0,005 2,83 2,2 0,042 30, ,90 <10 1, ,96 1,76 30, , , ,06 8,2 <0,0001 <0,02 1,5 0, ,52 <0,005 2,03 1,56 0,051 30, , , ,32 1,26 30, ,82 33 < ,01 12,3 0,0001 <0,02 0,96 0, ,86 <0,005 1,45 0,89 0,034 30, ,99 31 < ,12 0,77 30, , , ,9 <0,0001 <0,02 0,93 0, ,45 <0,005 0,952 0,64 <0,03 30, , , ,6 0,37 30, , ,2 <0,0002 <0,02 0,95 0, ,2 <0,005 0,52 0,23 <0,03 30, ,3 25 0, ,9 0,15 30, ,0 22 6, ,036 30, ,7 21 <2, <0,1 0,18 30, , ,05 30, , , , ,11 30, ,094 30, , ,06 30, ,13 30, ,27 30, , ,35 30, ,1 30, , ,6 29, , ,8 29, , ,2 29, ,8 29, , ,42 29, , ,07 30, ,2 < ,01 30, , ,04 30, ,2 < ,07 30, , ,08 30, , ,59 30, , ,13 30, , ,27 30, , ,74 30, , ,9 30, , ,3 30, , ,3 1,2 1,4 5,3 4,2 30, , ,5 29, , ,7 5,1 29, , ,9 29, , ,5 0, ,3 5,3 30, , , , ,9 < <0, , ,4 0, ,13 0,03 Tot-N Amm-N mg N/ml Nitrat Kote m BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0, <0,00002 <0,00002 <0,00004 <0,00004 Pesticider Mechlorprop Dichlorbenil 2,6-dichlorbenzamid 2,4-dichlorphenol 4-chlor-2-methylphenol DNOC 4-chlorprop Desethylatrazin , , <0,00001 <0,00001 <0, ,00009 <0, ,0011 <0, ,00005 <0,00001 <0, ,00012 <0, ,00011 <0, ,00058 <0,00001

Årsrapport Vejeboden Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport Vejeboden Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 214 Vejeboden Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 214 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1. Kontrol

Læs mere

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Vejebod på Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Miljøgodkendelse 2 4. Deponi III, Matr.

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c

--L. Reg. nr. 168 Journal nr.: PRØVNINGSRAPPORT. '~ 'j; il Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 473-V I c ","" cc: '... f - ~=-euro Ins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 Ringe Vandværk Vejen, den 20.01.2006 Lombjergevej 22 --L 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93865-01 Prøvetype:

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT

Ringe Vandværk Vejen, den Lombjergevej t-.. PRØVNINGSRAPPORT .."",."),,,i, ~ ~ J' ~~ eurofins Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 --t-.. 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2 Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-93892-01 Prøvetype: 7375 Prøvetype: Boringskontrol Anlæg: 473-V-02-2000-53

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Oversigt over sandpræsentationer ( )

Oversigt over sandpræsentationer ( ) Oversigt over sandpræsentationer (15-06-04) Integrerede resultater og Forudsætninger Kortlægning i praksis Mogens H. Greve Simulering af udvaskning Peter van der Keur Repræsentativitet af datagrundlag

Læs mere

STV INS Ladelundvej 85

STV INS Ladelundvej 85 I., STV INS Ladelundvej 85 r... 6650 Brørup Telefon 76 60 40 00 Telefax 76 60 40 22 Internet: www.steins.dk. E-mail: info@steins.dk NS reg.nr, 108633 Ringe Vandværk Brørup, den 24.06.2004 Lombjergevej

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=88448] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. 33 Give DÄNEMARK DOC--349943-DA-P ANALYSERAPPORT 65-88448 Ordre

Læs mere

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret.

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret. 1 Bilag 6 LOOP 1 2 LOOP 1: DGU nr. 230.175 LOOP nr. 1.23.03.02 Lokal betegnelse: Bønned Dybde af indtag: 3-3,3 m.u.t. Terræn kote: 5,86 m.o.h. Vandtype: C (fra 2001) Grundvandet var periodevis nitratholdigt

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Bilag 1 Situationsplan

Bilag 1 Situationsplan Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Borehulslogging Hvalsø, Stengårds Losseplads Borehulslogging GEO projekt nr. 36216 Rapport 1, 2012-10-22 1 4330 Hvalsø, Stengårdens Losseplads, boring DGU nr. 206.1817 2

Læs mere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere 7 vandværker 49 kildepladser i drift Ca. 500 indvindingsboringer i drift Ca. 270 boringer indgår i boringskontrollen

Læs mere

Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg

Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg Med henblik på at afprøve gyldigheden af den karakterisering af sandjordes følsomhed overfor udvaskning af pesticid, som projektresultaterne

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lystrupvejens Losseplads Lystrupvej

Læs mere

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol

Læs mere

STEINS PRØVNINGSRAPPORT. . E-mail: info@steins.dk

STEINS PRØVNINGSRAPPORT. . E-mail: info@steins.dk :, 1" - A/S regnr, 108633 Lombjergevej 22 Side I af I 5750 Ringe ~ DANAK Journal nr: B203-13879-01 reg nr 222 Prøvetype: 7366 j Prøvetype: Normal kontrol, lille 473-V-02-2000-51 Modtagedato: 28032003 Ringe:Åværket

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 24. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2010 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon

Miljøcenter Århus Egebjerg boringer. Rekvirent. Rådgiver. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Klaus Petersen Telefon Rekvirent Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Klaus Petersen Telefon E-mail Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66 E-mail han@orbicon.dk Sag 1311000003 Projektleder

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec PERKOLAT Enhed 1 (afsluttede etaper) B B B B Enhed 2 - etape 4.2.2. B B B B Enhed 2 - etape 4.2.1 B B B B GRUNDVAND

Læs mere

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser Drikkevandsanalyser Alle vandforsyninger i Danmark skal undersøge drikkevandet, hvad enten de forsyner en enkelt familie eller en hel by. Omfang og analysehyppighed er dog meget forskelligt, men overordnet

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 ODENSE C DÄNEMARK Dato 7.9.6 46 Yderligere Informationer til Ordernr. 78834

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Geokemiker, seniorrådgiver, Lærke Thorling Geolog, seniorrådgiver Walter Brüsch GEUS Ny sprøjtemiddel strategi renere grundvand? ATV møde 23. maj 2013 Overvågning

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø.

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Novafos Knud Bro Allé 1 3660 Stenløse Att.: Lars Berggren Winther Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Den 18-08-2017 Egedal Kommune giver hermed Novafos tilladelse til udledning

Læs mere

ERFARINGER FRA REVURDERING AF AFVÆRGEANLÆG -PROBLEMER, TIPS OG TRICKS

ERFARINGER FRA REVURDERING AF AFVÆRGEANLÆG -PROBLEMER, TIPS OG TRICKS ERFARINGER FRA REVURDERING AF AFVÆRGEANLÆG -PROBLEMER, TIPS OG TRICKS DISPOSITION 1. Revurderingsrapport forslag til indhold 2. Hvilke data genereres i driften 3. Teknisk gennemgang af installationer 4.

Læs mere

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen Bilag Bilag.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen 19983 Bilag. Hovedbestanddele i landovervågningen 19983 Bilag.3 Hovedbestanddele i vandværkernes boringskontrol 19983 Bilag 3.1 Uorganiske sporstoffer

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022.

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. Thorsø Vandværk Thorsølundvej 46 8881 Thorsø 7. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. I er selv ansvarlige

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Pesticider og nedbrydningsprodukter

Pesticider og nedbrydningsprodukter Pesticider og nedbrydningsprodukter Dette afsnit er generelt udarbejdet på grundlag af analysedata fra perioden 1993 til 2000. Ved beregning af gennemsnit og ved kortfremstillinger er kun data fra perioden

Læs mere

Statusrapport 2002 Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg

Statusrapport 2002 Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg Statusrapport 2002 Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg Projektpartnere: GEUS Viborg Amt Sønderjyllands Amt Storstrøms Amt Københavns Amt Miljøstyrelsen Sammendrag Projektets formål er at kortlægge

Læs mere

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Walter Brüsch og Lærke Thorling, GEUS DANSK VAND KONFERENCE 2013 19. November 2013 Aarhus Overvågning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier I miljøgodkendelsen for Faxe Miljøanlæg er der fastsat alarmgrænser for tre parametre: klorid, COD og AOX. Grænseværdierne for de tre parametre varierer fra

Læs mere

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND 3.runde, september 2013 laboratoriernes resultater Institut for Miljøvidenskab SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITY Indholdsfortegnelse Forord 3 Indhold 4

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

2. Egedal Kommune skal 2 gange årligt foretage analyse af perkolat fra de nedenstående 6 brønde kaldet 0 til 5.

2. Egedal Kommune skal 2 gange årligt foretage analyse af perkolat fra de nedenstående 6 brønde kaldet 0 til 5. Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Sendt som digital post til CVR-nr. 29188386. Kopi til: Mads Ærtebjerg Nielsen (mads.aertebjerg@egekom.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01510 Ref. loped

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD INDHOLD 2 Gulvisolering kan påvirke poreluftresultater 8 Anvendelse af ATD- og ORSA-rør (passiv opsamling) til indeklimaog udeluftmålinger 13 Kort Info 14 Ny metode målretter indsatsen mod forurenet jord

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn

Hammel Vandværk. vandkvalitet og tilsyn Hammel Vandværk Sallvej 101 8450 Hammel 4. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-2433 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Hammel Vandværk for perioden 2016-2022. Dokument

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier

Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier Peter Kjeldsen og Charlotte Scheutz Lossepladser State of the Art Møde i ATV Jord og Grundvand, 10. september 2014 Introduktion Danske lossepladser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=637] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELS VANDVÆRK Karin Lind Gyrup DIXENSVEJ A JELS 663 RØDDING DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7637-637

Læs mere

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 40:8, 200 Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark WALTER BRÜSCH Seniorrådgiver GITTE FELDING Seniorrådgiver Geokemisk afdeling Danmarks og Grønlands Geologiske

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013

INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013 NOVEMBER 2014 VANDSAMARBEJDE AALBORG INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 1 Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 I forbindelse med regionernes analyseudbud er der gennemført et større udredningsarbejde på pesticidsiden. Formål Formålet har været

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere