Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)"

Transkript

1 Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp på spær og undertag i en tagkonstruktion med et utilstrækkeligt ventileret tagrum. I dette BYG-ERFA blad redegøres der generelt for udformningen af de forskellige former for ventilation som anvendes i forbindelse med gitterspærtage, paralleltage/ skråtage og hanebåndstage med udnyttet tagetage. Der redegøres endvidere for ventilationsforholdene, hvis der ikke anvendes undertag, eller hvis der anvendes henholdsvis et diffusionstæt og et diffusionsåbent undertag. Indledning Rigtig udformet ventilation med udeluft har vist sig at være et effektivt middel til at undgå fugtskader i ventilerede tagkonstruktioner, under forudsætning af at der i loftet findes en dampspærre (dampbremse), som er tæt over for luftgennemstrømning. Når det gælder træ i sådanne konstruktioner, vil skader vise sig som angreb af træødelæggende svampe eller skimmelsvampe. Ventilation skal normalt etableres i følgende tilfælde: I egentlige tagrum. I ventilationsspalten under diffusionstætte undertage i et paralleltag. I hulrummet imellem tagdækning og undertag uanset om dette er diffusionsåbent eller diffusionstæt. På figur 1 er vist et traditionelt ventileret tagrum med undertag og desuden ventilation imellem undertag og tagdækning. På figur 2 og 3 er vist eksempler på paralleltage med og uden ventilation under undertaget, men i begge tilfælde med ventilation imellem undertag og tagdækning. Ventilation under tagdækning har bl.a. til formål at beskytte taglægterne mod opfugtning. Figur 1. Lodret snit parallelt med spær i ventileret gitterspærkonstruktion. Tagtyper De omtalte tagtyper fremgår af figur 4. En gitterspærkonstruktion er et sadel- eller pulttag, normalt med et (stort) uudnytteligt tagrum og vandret loftflade. Et paralleltag (også benævnt et skråtag) er et sadeleller pulttag opbygget med bjælkespær og med en loftflade parallel med tagdækningen. Et hanebåndstag er her vist som et sadeltag med udnyttet tagetage. Hvis tagetagen er uudnyttet, vil ventilationsforholdene helt svare til, hvad der gælder for gitterspærtage. Fugtproblemer i ventilerede tage

2 Side 2 af 7 Fugtskader i tag- og loftkonstruktioner kan ofte henføres til at fugtig rumluft under vinterforhold er trængt ud i de øverste dele af tagkonstruktionen, hvor fugten er kondenseret og har givet skadelig fugtophobning. Det har igennem mange år været påpeget, at den væsentligste årsag til fugtproblemer i tage er at fugtig rumluft er strømmet op igennem en utæt dampspærre. Det er derfor i flere BYG-ERFA blade, se blandt andet (39) Dampspærrer i loft og ydervægge. Fugttransport og materialer og (39) Dampspærrer i loft og ydervægge. Udførelse og detaljer, blevet beskrevet, hvorledes en dampspærre (dampbremse) skal gøres tæt over for opstrømning af rumluft, hvis skader skal undgås. Men selv når det drejer sig om en dampspærre af god kvalitet og ved god håndværksmæssig udførelse, vil små fugtmængder trænge op i taget. Disse skal fjernes igen ved ventilation med udeluft. Det må understreges, at selv kraftig ventilation under et diffusionstæt undertag ikke kan kompensere for en utæt dampspærre. I denne forbindelse kan det nævnes, at i boligbyggeri vil et pudset loft uden revner og sprækker normalt være både tilstrækkeligt diffusionstæt og tilstrækkeligt lufttæt til at forhindre, at fugtig rumluft i skadelige mængder kan trænge op i tagkonstruktionen. Dette gælder, selv om pudslaget er relativt diffusionsåbent. Pudslagets funktion som lufttæt lag kan dog sættes over styr, hvis det gennemhulles f.eks. ved opsætning af listelofter. Det skal bemærkes, at i visse tilfælde har tagdækningen og et eventuelt undertag en meget ringe termisk inerti og ingen eller kun ringe fugtakkumulerende egenskaber. Dette betyder, at tagdækningen let afkøles til under udeluftens dugpunktstemperatur. Herved vil fugt fra ventilationsluft og eventuel vanddamp, som måtte trænge op nedefra i længere frostperioder, kunne sætte sig som is på undersiden af tagdækningen eller undertaget. Når isen smelter ved tø, vil vand dryppe fra taget (loftet). Problemet er størst, hvis tagdækningen slet ikke har nogen fugtakkumulerende egenskaber. Dette betyder, at stål og andre metalplader uden en fugtakkumulerende belægning (antikondensbelægning) på undersiden normalt ikke bør anvendes uden et undertag som kan aflede dryp fra undersiden til afløb. Se BYG-ERFA blad (47) Kondens på tagplader af metal og plast. For visse nyere typer tagdækning af plastbelagt stålplade oplagt med en hældning på over 25 grader er situationen mere gunstig. Dette er tilfældet, hvis pladerne i tagets faldretning har en dimension, som stort set svarer til længden af en tagsten, og hvis profileringen samt overfladestrukturen på de enkelte plader tillader, at eventuelt kondensvand kan løbe ud i overlæggene. De her omtalte ventilerede tagkonstruktioner bør kun anvendes i rumklimaklasserne 1 og 2, dvs. hvor rumluften som et gennemsnit over vinterperioden indeholder mindre end 10 gram vand pr. kubikmeter luft. De kan ikke forventes at ville kunne Figur 2. Snit i ventileret paralleltag. Øverst parallelt med og nederst vinkelret på spær. Figur 3. Snit i uventileret paralleltag. Øverst parallelt med og nederst vinkelret på spær.

3 Side 3 af 7 fungere fugtteknisk forsvarligt over lokaler i rumklimaklasse 3, dvs. i de tilfælde, hvor der er et større fugtindhold i rumluften. Her må der anvendes specielle tagkonstruktioner? ofte i form af varmtagskonstruktioner? som ikke omtales i dette blad. Angående fastlæggelse af rumklimaklasser henvises der til [1]. Her angives også hvilke typer rum, der kan henregnes til de forskellige rumklimaklasser. Ventilation af tagrum i gitterspærtage Tagrum skal mindst ventileres svarende til et ventilationsareal på 1/500 af det bebyggede areal (se figur 5). Dette gælder uanset om der anvendes et diffusionstæt undertag eller der ikke anvendes undertag. Selv om undertaget er diffusionsåbent, kan det tilrådes at der anvendes samme ventilation. Ventilation af åbne tagrum sker bedst gennem åbninger ved tagfod og tagkip. Ved sadeltage placeres halvdelen af det samlede ventilationsareal, dvs. 1/1000, ved kip og resten fordeles jævnt langs de to sider ved tagfod. Ved pulttage placeres lige store ventilationsarealer ved tagfod og tagkip. Den ovenfor beskrevne ventilation kan ved uudnyttede tagrum forventes at fungere ved bygningsbredder på op til 20 meter. Ved større bygningsbredder må der gennemføres særlige fugttekniske beregninger. Ved taghældninger under 25 grader og hvis bygningsbredden er mindre end meter, kan det nødvendige ventilationsareal placeres alene ved tagfod. Ventilationsåbningerne placeres da på begge sider af taget, og åbningsarealet (1/500 af det bebyggede areal) fordeles ligeligt med 1/1000 ved hver tagfod. Ved pulttage kan ventilationen etableres ved åbninger i tagfod og højere liggende åbninger i modsat side ved bygningsbredde op til 20 meter. Ventilationsåbningerne skal altid være jævnt fordelt, således at der ikke opstår»døde områder«i den ventilerede konstruktion. På figur 5 ses de her beskrevne situationer. Hvis der anvendes insektnet eller fygesnenet bør alle ventilationsåbningers areal mindst fordobles. I øvrigt bør ventilationsspalter aldrig have en fri gennemstrømningshøjde på mindre end 10 mm. Ventilation i kip kan evt. erstattes eller suppleres med ventilation gennem tudsten nær kip eller af ventilationsåbninger i gavle. I dag anvendes normalt undertag i ventilerede tagrum. Eksempler på undtagelser herfra er Eternitskifertage med en hældning på over 34 grader, bølgeeternit og betontagsten med systemfuger. Figur 4. Betegnelse for de i dette BYG-ERFA blad omtalte tagtyper. Figur 5. Ventilation af tagrum i gitterspærtage opbygget som sadeltage eller pulttage. Tallene angiver ventilationsåbningernes minimumsstørrelse udtrykt som brøkdel af det bebyggede areal. Ventilationsåbningerne skal være jævnt fordelt. Ventilation af paralleltage Et paralleltag vil ofte være en bjælkespærskonstruktion, hvor den ydre tagflade (tagdækningen) og loftfladen er parallelle og isoleringsmaterialet placeret imellem bjælkespærene. Med hensyn til ventilationsforholdene kan denne type tage inddeles

4 Side 4 af 7 i tre grupper. A. Paralleltage med diffusionstætte undertage Der etableres et ventileret hulrum imellem undertaget og isoleringsmaterialet med en gennemsnitlig højde på mindst 50 mm. Undertage af banevarer og visse typer pladematerialer kan hænge lidt imellem spærene. Herved vil der ske en reduktion af luftgennemstrømningen, og der skal derfor i disse tilfælde projekteres med en højde af hulrummet på mindst 70 mm. Ventilationsarealerne fordeles ligeligt imellem tagfod og tagkip som angivet for gitterspærfag. For tage med ensidig hældning (pulttage) etableres ventilationsåbninger på mindst 1/1000 af det bebyggede areal både ved tagfod og tagkip. Såfremt det ikke er muligt at etablere ventilationsspalter ved tagkip er det muligt at skabe det nødvendige ventilationsareal ved hjælp af særlige ventilationsstudse, som indbygges imellem hvert spærfag. Såfremt den udvendige tagbeklædning er tæt over for luftgennemstrømning, kan disse studse have forbindelse til det fri gennem tudsten eller lignende i tagfladen. Ved tagflader med en længde på over 12 meter i ventilationsretningen må ventilationsspalten forøges som vist i nedenstående tabel. Figur 6. Ventilation af plan tagdækning (pandeplader) på lægter uden undertag. Tagfladens længde i meter Gennemsnitlig højde af ventilationshulrum i millimeter Som et alternativ til at øge ventilationsspaltens højde kan der indsættes tudsten i tagfladen eller der kan anvendes en uventileret tagkonstruktion. Ventilation imellem undertag og tagbeklædning omtales senere. Figur 7. Ventilation af tagdækning af bølgeplader uden undertag. B. Paralleltage med diffusionsåbne undertage Diffusionsåbne undertage skal have en diffusionsmodstand (Z-værdi) som er mindre end 3 GPa s m2 /kg. Dette sikrer, at inde fra kommende fugt har let ved at slippe ud. Ventilation under undertaget er derfor ikke nødvendig. Ventilation imellem undertag og tagbeklædning omtales senere. C. Paralleltage uden undertag Der etableres ventilationsåbninger på 1/500 af det bebyggede areal. Arealernes fordeling imellem tagfod og tagkip svarer helt til, hvad der tidligere er omtalt for ventilation af gitterspærtage med tagrum. Ventilationen under tagdækningen etableres lidt forskelligt, afhængigt af hvilken tagdækningsgeometri der er tale om. Der kan skelnes imellem nedenstående tre tilfælde, hvor det i alle tilfælde gælder om så vidt muligt at etablere et ventileret hulrum med en højde på 50 mm, hvorigennem der kan ventileres med udeluft. Figur 8. Ventilation af trapezpladebeklædning på åse. C.1. Plan tagdækning på lægter Der skal som udgangspunkt være en afstand på

5 Side 5 af 7 mindst 50 mm imellem underside af lægter og isoleringsmaterialet (se figur 6). Denne udformning anvendes normalt kun i forbindelse med pandeplader til landbrugsbyggeri. Til andre plane plader, f.eks. Eternitskifer, vil der i normale tilfælde skulle anvendes undertag. C.2. Profileret tagdækning på lægter Der ventileres både over og under lægten, således at det samlede ventilationsareal kommer til at svare til en spalte på 50 mm. Dette betyder, at hvis det areal som findes til fri luftpassage i profileringen svarer til en gennemsnitlig spaltehøjde på 25 mm, så er det tilstrækkeligt med en afstand på 25 mm imellem underside af lægte og overside af isoleringsmateriale (se figur 7). Bemærk dog, at denne regel ikke gælder for tegltage, hvor der ubetinget skal være en afstand på min. 50 mm imellem underside af lægte og isoleringen. Figur 9. Hanebåndstag med diffusionstæt undertag og udnyttet tagrum. Skråtagsloftet er ført ned over skunkrummets isolering og dampspærren. C.3. Profileret tagdækning på åse Der skal vælges en profilering, som mindst giver et gennemstrømningsareal svarende til en gennemsnitlig spaltehøjde på 25 mm. Herudover skal der være en afstand på mindst 50 mm fra overkant af ås til overkant af isoleringsmaterialet. Dette er vist på figur 8. Det skal igen bemærkes, at paralleltage med metaltagdækninger uden undertag kun kan benyttes, hvis de er forsynet med den tidligere omtalte antikondensbelægning med en tilstrækkelig fugtakkumuleringsevne på pladernes underside. Det sikreste er dog at anvende et undertag. Ventilation af hanebåndstage med udnyttet tagetage Med diffusionstæt undertag Tagrummet over hanebåndsloftet skal ventileres som anført ved gitterspærkonstruktioner udført som sadeltage. Ventilationen på den skrå del af loftkonstruktionen udføres som beskrevet for paralleltage med diffusionstætte undertage. Der skal etableres ventilation imellem undertag og tagbeklædning, hvilket omtales senere. Figur 10. Ventilation af paralleltag med undertag og tagdækning af trapezplader. Med diffusionsåbent undertag Tagrummet over hanebåndsloftet kan eventuelt udføres uventileret, såfremt der er stor sikkerhed for, at dampspærren i hanebåndsloftet og en eventuel loftlem yder tæthed imod opstrømning af rumluft. Dette vil normalt ikke kunne påregnes ved renovering. Hvis der ventileres, gælder de normale regler som for gitterspærtage. I stedet for ventilation ved tagfod kan der anvendes ventilationsstudse forneden i tagrummet eller ventilationsåbninger i gavle. Uden undertag Tagkonstruktionen ventileres som anført for hanebåndstage med diffusionstæt undertag.

6 Side 6 af 7 Skunkrum Skunkrum kan ventileres ved tagfod, gennem tudsten, gennem gavle eller gennem ventilationsspalten i et ventileret skråloft. Da det i praksis er meget vanskeligt at ventilere skunkrum effektivt og desuden meget svært at udføre en tæt dampspærre ved overgang fra skunkrumsvæg til etageadskillelse, kan skråloftet fortsætte ned mod tagfod, både når det gælder diffusionstætte og diffusionsåbne undertage. Et eksempel på et sådant uventileret skunkrum er vist på figur 9. Der skal etableres ventilation imellem undertag og tagbeklædning, hvilket omtales i følgende afsnit. Ventilation imellem undertag og tagdækning Både når det gælder diffusionstætte og diffusionsåbne undertage skal der etableres ventilation imellem undertaget og tagdækningen for at forhindre opfugtning af taglægterne og eventuelle fugtopsugende tagdækningsmaterialer. Ventilationen kan normalt antages at være tilfredsstillende, hvis højden af afstandslisten er mindst 22 mm, og den gennemsnitlige højde af hulrummet under og over lægter er mindst 50 mm. Se figur 10. For teglstenstage med falstagsten skal afstandslisterne dog være mindst 34 mm høje, medens højden for andre teglstenstyper skal være mindst 25 mm. De forøgede højder skyldes teglbranchens ønske om at tilvejebringe gode udtørringsmuligheder for teglstenene, således at risikoen for frostskader nedsættes. Mere detaljerede oplysninger kan findes i TEGL 36»Oplægning af tegltage«. For plane plader af fibercement (f.eks. Eternitskiferplader) er det tilstrækkeligt, hvis ventilationsspalten over undertaget har en højde på mindst 22 mm svarende til afstandslistens højde. For mere tætte tagdækninger må der etableres ventilationsåbninger ved tagfod og tagkip svarende til en fri spalte på mindst ca. 15 mm ved en husbredde på 8 meter. Ved større husbredder øges ventilationsspaltens bredde proportionalt med den øgede bygningsbredde. Ved anvendelse af insekteller fuglenet bør ventilationsarealet mindst fordobles. Ved meget store tagflader med tætte tagdækninger bør der suppleres med ventilationsstudse for hver 8-10 meter i en vandret indbyrdes afstand på ca. 1 meter. Dette erfaringsblad er udarbejdet af Civilingeniør Georg Christensen Civilingeniør Jesper Ditlev Bygge- og Miljøteknik ApS Skodsborgvej 48 A, 2830 Virum Telefon Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Telefon Der henvises til følgende litteratur

7 Side 7 af 7 Bygningers fugtisolering. SBI-anvisning 178. Statens Byggeforskningsinstitut, Projektering af tage med tagpap og tagfolie. TOR-anvisning 22. Tagpapbranchens Oplysningsråd, TEGL 36, Oplægning af tegltage. Murerfagets Oplysningsråd, BYG-ERFA Byggeteknisk Erfaringsformidling Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Redaktion og sekretariat: Telefon Telefax Information: - E-post: Abonnement og løssalg: Telefon Telefax Overfør til bestillingsliste

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Jørgen Munch-Andersen Birte Møller Andersen By og Byg Resultater 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner. Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse 1. udgave, 2002 1 2 Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse Jørgen Munch-Andersen Søren Aggerholm Erik Brandt Mogens Buhelt Torben Valdbjørn

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere