Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder"

Transkript

1 SIDE 1 AF 15 Adresse: Marselis Boulevard 38 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: Energikonsulent: Rikke Syndergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,18 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolering af uisoleret brugsvandsrør i teknikrum 2 Isolering og efterisolering af tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer 3 Isolering af etageadskillelse mod det fri 4 Isolering af uisolerede varmefordelingsrør i kælder 5 Isolering af cirkulationspumpe, varme 0,53 MWh -1 kwh el 7,05 MWh 1 kwh el 1,04 MWh -1 kwh el 4,41 MWh 0,62 MWh 300 kr. 200 kr. 0,7 år kr kr. 1,1 år 600 kr kr. 4,9 år kr kr. 1,3 år 400 kr. 500 kr. 1,3 år

2 SIDE 2 AF 15 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 6 Isolering af inspektionsdæksel, varmtvandsbeholder 7 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 0,94 MWh 27 kwh el 43,19 MWh 600 kr kr. 3,0 år kr kr. 10,2 år 8 Udskiftning af 2 grebs armatur 13,14 m³ koldt brugsvand 500 kr kr. 2,8 år 9 Efterisolering af varmefordelingsrør, stigstrenge 4,49 MWh kr kr. 6,6 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

3 SIDE 3 AF 15 Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 48 kr./år Samlet besparelse på vand 460 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 10 Udskiftning af 1 skyls toilet 6,39 m³ koldt brugsvand 11 Udskiftning af uisolerede yderdøre 19 kwh el 29,53 MWh 12 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledninger kælder -1 kwh el 2,26 MWh 300 kr kr kr.

4 SIDE 4 AF 15 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 13 Montering af solceller på taget kwh el kr. 14 Efterisolering af varmefordelingsrør i kælder 0,92 MWh 15 Efterisolering af øst facade 17 kwh el 26,40 MWh 16 Efterisolering af vest facade 19 kwh el 30,39 MWh 17 Udvendig efterisolering af fladt tag 6 kwh el 9,56 MWh 18 Efterisolering af nord gavl 12 kwh el 18,86 MWh 19 Efterisolering af syd gavl 12 kwh el 18,86 MWh 20 Udskiftning af vinduer og skydedøre på østfacade 24 kwh el 57,90 MWh 21 Udskiftning af vinduer og skydedøre på vestfacade 30 kwh el 87,93 MWh 22 Udskiftning af vinduer på østfacade i indhak 1 kwh el 1,63 MWh 500 kr kr kr kr kr kr kr kr. 900 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Nærværende energimærkning omfatter følgende bygning: Marselis Boulevard Århus C Bygningen er en etageboligbebyggelse i 14 etager med fuld uopvarmet kælder, opført i 1966.

5 SIDE 5 AF 15 Ved udførelsen af energimærket har følgende dokumenter været til rådighed: BBR-meddelelse fra Energimærkningsrapport 2006 Vedligeholdelsesplan 2010 Tegningsmateriale Årsopgørelse, varme, 2010/2011 Oplysningerne under energikonsulentens bygningsgennemgang er baseret på dette grundlag kombineret med faglige skøn og registreringer på stedet. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af bygningskonstruktionerne. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have betydning for energimærkningens besparelsesforslag. Hvis samtlige besparelsesforslag, inkl. energiforbedringer ved ombygning og renovering, gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: B Hanne Rasmussen og Leon Sønnichsen (boligejere og bestyrelsesmedlemmer) deltog i bygningsgennemgangen, og bidrog med oplysninger om bygningernes isoleringsstand. Der var i forbindelse med bygningsgennemgangen adgang til lejlighederne, nr.: 14.01, 10.07, 10.01, 8.07, 12.08, 6.07, 3.07 og , samt kælder. Boligejere og/eller et bestyrelsesmedlem var tilstede under bygningsgennemgangen. Der er i beregningen forudsat samme niveau angående radiatorventiler, vandforbrugende armaturer, toiletter m.v. i de øvrige lejligheder. Der er set på muligheden for etablering af vedvarende energi, og beregningsmæssigt er det ikke med de nuværende priser på henholdsvis energi og tekniske løsninger fundet økonomisk rentabelt at installere varmepumpe. Det kan dog være en rentabel løsning at investere i et solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand i forbindelse med anden renovering, som eksempelvis renovering af taget, hvor omkostninger til bl.a. stillads reduceres. Energimærkningen er udført efter Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 med ikrafttræden 1. oktober Det beregnede forbrug svarer til det oplyste. Bemærk, at ved sammenligning mellem beregnet og oplyst forbrug anvendes det klimakorrigerede oplyste forbrug, hvilket vil sige det oplyste forbrug er omregnet til et normalår. Ved f.eks. en mild vinter vil dette være noget højere ned det faktiske forbrug. Der gøres opmærksom på at det beregnede forbrug er ud fra bl.a. erfaringstal mm, hvorfor der må påregnes et vist udsving, ligesom vaner, beboersammensætning mm vil påvirke det konkrete varmeforbrug.

6 SIDE 6 AF 15 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 17: Det flade tag består af 200 mm armeret beton, jf. tegningsmateriale og er isoleret med 100 mm mineraluld. Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 150 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Ydervægge Gavle består af massive betonelementer med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og udvendig pladebeklædning, jf. tegningsmateriale. Facader er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig, hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld, jf. oplysninger fra ejer. Forslag 15: Forslag 16: Forslag 18: Øst facade: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering. Montering af udvendig isoleringsvæg på øst facade med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det anbefales, at forslaget udføres sammen med forslag 20, udskiftning af vinduer, da både følgeomkostninger og beboergener minimeres mest muligt, dette vil desuden være det mest rentable og økonomiske fordelagtige at gøre. Hvis ikke forslag 15 og 20 udføres samtidig vil det give nogle konstruktionsmæssige problemstillinger pga. dør- og vinduesopbygningen som vil fordyre det hele hvis ikke forslagene udføres samtidig. Vest facade: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering. Montering af udvendig isoleringsvæg på vest facade med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det anbefales, at forslaget udføres sammen med forslag 21, udskiftning af vinduer og skydedøre, da både følgeomkostninger og beboergener minimeres mest muligt, dette vil desuden være det mest rentable og økonomiske fordelagtige at gøre. Hvis ikke forslag 17 og 21 udføres samtidig vil det give nogle konstruktionsmæssige problemstillinger pga. dør- og vinduesopbygningen som vil fordyre det hele hvis ikke forslagene udføres samtidig. Nord gavl: Fjernelse af eksisterende beklædning. Montering af isoleringsvæg på nord gavl med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning.

7 SIDE 7 AF 15 Forslag 19: Syd gavl: Fjernelse af eksisterende beklædning. Montering af ny isoleringsvæg på syd gavl med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det anbefales, at forslaget udføres sammen med forslag 22, udskiftning af vinduer, da både følgeomkostninger og beboergener minimeres mest muligt. Vinduer, døre og ovenlys Vinduer er primært monteret med 2 lags termorude dog er ruden nogle steder udskiftet til 2 lags energirude. Oprindelige yderdøre er uisolerede, ca. 25 lejlighedsdøre er udskiftet i nyere tid jf. vedligeholdelsesplan. Forslag 11: Forslag 20 og 21: Forslag 22: Udskiftning af gamle yderdøre til nye døre med isolerede fyldninger. Udskiftning af vinduer og skydedøre med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Gulve og terrændæk Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af beton. Etageadskillelsen er uisoleret. Etageadskillelse mod det fri (venteplads ved elevator) består af beton og er udført som uisoleret. Forslag 3: Forslag 7: Etageadskillelse mod det fri: Montering af nedhængt loft på underside af etageadskillelse af massiv beton med 200 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 200 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det kan være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft. Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. Ventilation Ventilation Der er mekanisk udsugning i hele bygningen via ventiler i køkken og bad. Tilførsel af luft til boligen via friskluftventiler i ydervægge.

8 SIDE 8 AF 15 Fælles udsugningsventilator er placeret i teknikhus på tag. Drifttid: 7-9 samt 17-19: 100% Øvrige tidsrum: 50% Udsugningsventilator er af fabrikat BARDRAM, type 560 og vurderes at være fra bygningens opførelse. Direktør Svend Hougaard fra Bardram Luft-Teknik A/S har oplyst, at der ved målinger på anlæg på samme alder ikke er fundet muligheder for væsentlige besparelser ved udskiftning af ventilator. Udsugningsventilatorerne er typisk veldimensionerede og med en virkningsgrad op mod 80%. Der må ikke lukkes for hverken udsugnings- eller friskluftventiler. Såfremt der lukkes for ventiler vil der kunne opstå forekomster af mug/skimmeldannelse pga. manglende ventilation samt tilførsel af fugt fra madlavning, badning ect. Problemerne opstår mest under vinterforhold, hvor der derfor er et særligt behov for et rigeligt luftskifte for at holde luftens fugtindhold lavt. Mug/skimmel vil kunne give anledning til lugtgener, indeklimagener og behov for gentagen rengøring eller overfladebehandling/tapetsering. Desuden vil lukning af udsugningsventiler skabe støjproblemer i andre lejligeheder. Dette skyldes at luftmængden og -hastigheden øges. Ved installation af emhætter må disse ikke tilsluttes udsugningsanlægget, men føres til det fri. Emhætter der er tilsluttet udsugningsanlægget skal frakobles igen. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler af fabrikat Danfoss (2009) og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmt vand Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Alfa-Laval (1987) isoleret med 60 mm PUR-skum. Efter gennemstrømningsvandvarmeren er placeret en varmtvandsbeholder på ca liter, beholderen er isoleret med ca. 80 mm og vurderes at være på samme alder som

9 SIDE 9 AF 15 veksleren. Beholderens inspektionsdæksel er uisoleret. Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er isolerede med 0-20 mm. isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledninger er isolerede med 0-30 mm isolering På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret cirkulationspumpe uden trinregulering med en effekt på 40 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP25-30N. Forslag 1: Forslag 2: Isolering af uisoleret brugsvandsrør i uopvarmet kælder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Isolering af uisolerede tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af isolerede tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 6: Forslag 12: Isolering af inspektionsdæksel, varmtvandsbeholder Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledninger i uopvarmet kælder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Fordelingssystem Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Der er desuden ved besigtigelse registreret vandbåren gulvvarme i badeværelse i 3 ud af 8 besigtigede lejligheder svarende til ialt i bygningen. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der bør aldrig lukkes helt for varmen i enkelte rum, og i almindelighed er det bedst, hvis hele boligen er nogenlunde ens opvarmet. Der bør ikke være en større temperaturforskel imellem rummene end ca. 2 grader. Varmefordelingsrør på primærsiden (før veksler) er isolerede med 0-60 mm. Varmefordelingsrør, fremløb, i teknik- og cykelrum er isoleret med 30/60 mm isolering. Varmefordelingsrør, returløb, i teknik- og cykelrum er uisolerede

10 SIDE 10 AF 15 Stigstrenge er ført i skakt ved siden af elevator bag uisoleret dør. Stigstrenge er delvist isoleret med op til 20 mm (besigtiget på 6. etage), men samlinger/forgreninger afgiver meget spildvarme. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE (2004). Pumpen er uisoleret. Forslag 4: Forslag 5: Forslag 9: Forslag 14: Isolering af uisolerede varmefordelingsrør i kælder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Montering af isoleringskappe på cirkulationspumpe for varmefordelingsanlæg Efterisolering af varmefordelingsrør, stigstrenge, med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Til regulering af varmeanlæg er monteret Landis & Gyr RVL automatik for central styring, der styrer temperaturniveauet i radiatorerne i takt med udetemperaturen, samt foretager en sænkning af radiatortemperaturen om natten. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Vedvarende energi Solceller Forslag 13: Montering af solceller på vestfacade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 100 kvm, på tagbelægningen. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. El Belysning Belysningen i kælder består af sparepærer og LED-belysning. Der er styring ved bevægelsesmeldere i gang.

11 SIDE 11 AF 15 Vand Toiletter Forslag 10: Toiletterne er af forskellig type og alder. Det anbefales, at der ved udskiftning vælges toiletter med 2 skyls funktion. Før udskiftning bør der udføres en generel kontrol af om kloakkens ledningsføring, herunder fald, opfylder kravene til at kunne anvende lavtskyllende toiletter. Udskiftning af 1 skyls toilet til toilet med 2 skyls funktion. Besparelsesforslag er beregnet for udskiftning af 1 stk toilet med 1 skyls funktion. Armaturer Forslag 8: Vandarmaturer er af forskellig type og alder. Ved evt. udskiftning kan med fordel anvendes et-grebs armaturer samt termostatiske blandingsbatterier til bruser. Før udskiftning bør det kontrolleres om der er tilstrækkelig tryk på vandforsyningen. Udskiftning af 2 grebs armatur til 1 grebs armatur ved håndvask. Besparelsesforslag er beregnet for udskiftning af 1 stk armatur med 1 skyls funktion.

12 SIDE 12 AF 15 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1966 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 7309 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 6575 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det af energikonsulenten registrerede opvarmede areal i bygningen er mindre end arealet angivet i BBRejermeddelelsen. Dette skyldes at der i det oplyste beboelsesareal i BBR-ejermeddelelsen er medtaget svalegange, altaner, pulterrum, elevatorer m.v. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 538,80 kr. pr. MWh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen techem fordelingsregnskab De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

13 SIDE 13 AF 15 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter m2 iht. BBR ejermeddelelse kr. 88 m2 iht. BBR ejermeddelelse kr m2 iht. BBR ejermeddelelse kr m2 iht. BBR ejermeddelelse kr. 142 m2 iht. BBR ejermeddelelse kr m2 iht. BBR ejermeddelelse kr.

14 SIDE 14 AF 15 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

15 SIDE 15 AF 15 Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Yderligere oplysninger kan fås på Læs mere Energikonsulent Firma: Arne Elkjær A/S Adresse: Bredskifte Allé Århus V Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Fægangen 10 Postnr./by: 4180 Sorø BBR-nr.: 340-006674-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning Lundestrædet 55 4300 Holbæk

Energimærkning Lundestrædet 55 4300 Holbæk Lundestrædet 55 4300 Holbæk Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 14 Adresse: Lundestrædet 55 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013046-001

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Brendstrupvej 17 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043767-001 Energikonsulent: Bo Wiedemann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Borgmester Jensens Allé 11 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-665798-006 Energikonsulent: Michael Gerhardt Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Rosenørns Alle 36 Postnr./by: 1970 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-103964-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 Rughavevej 11 2500 Valby Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 15 Adresse: Rughavevej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-529252-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Islands Brygge 34A 2300 København S BBR-nr.: 101-241220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39,67 MWh fjernvarme 5,35 MWh fjernvarme 82,43 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39,67 MWh fjernvarme 5,35 MWh fjernvarme 82,43 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Borgergade 19 Postnr./by: 1300 København K BBR-nr.: 101-010767-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 15 Adresse: Vejlegårdsparken 82 Postnr./by: 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029031-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Augustenborggade 23D 8000 Århus C BBR-nr.: 751-016786-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.337 kwh el -0,25 MWh fjernvarme 2.710 kwh el -0,29 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.337 kwh el -0,25 MWh fjernvarme 2.710 kwh el -0,29 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Marskensgade 1 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-665798-002 Energikonsulent: Michael Gerhardt Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ærøvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-130759-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 11 Adresse: Damhustorvet 001 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-012354-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Rymarksvej 29 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-475123-001 Energikonsulent: Christian Lundstrøm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 2 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966474-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vesterbrogade 110 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vesterbrogade 110 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vesterbrogade 110 Postnr./by: 1620 København V BBR-nr.: 101-625273-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Pjentedamsgade 30A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-303528-001 Energimærkning nr.: 200035527 Gyldigt 5 år fra: 19-08-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Pjentedamsgade 30A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-303528-001 Energimærkning nr.: 200035527 Gyldigt 5 år fra: 19-08-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Pjentedamsgade 30A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-303528-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere