Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015"

Transkript

1 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser. 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Adgangskrav Realkompetencevurdering Den generelle vurdering (regelbundet) De objektive kriterier for godskrivning Individuel vurdering Klagemuligheder Uddannelsesaftaler Prøvetid Tilrettelæggelse af undervisningen i euv Grundforløbet Hovedforløbet Det standardiserede hovedforløb for voksne De tre uddannelsesveje Euv Grundforløb Grundforløbsprøve Overgangskrav Hovedforløb Euv Grundforløb Grundforløbsprøve Overgangskrav Hovedforløb Euv Grundforløb Grundforløbsprøve Overgangskrav Hovedforløb Læringsmiljø for voksne EUX

3 9. Erhvervsrettet og studierettet påbygning samt talentspor Suppleringsmuligheder Forsørgelse Overgang fra GVU Ikrafttrædelsesbestemmelser Appendiks

4 1. Indledning Denne pjece omhandler erhvervsuddannelse for voksne (euv), som indføres som led i erhvervsuddannelsesreformen. Pjecen indeholder først og fremmest en gennemgang af reglerne for erhvervsuddannelse for voksne, herunder regler og retningsliner for tilrettelæggelsen af uddannelsen og den indledende realkompetencevurdering. Euv er erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover. Mange voksne er målrettede og modne og har erfaring fra anden uddannelse eller beskæftigelse. En euv er derfor som udgangspunkt af kortere varighed end den tilsvarende uddannelse for de unge. Det konkrete uddannelsesforløb for den enkelte afhænger af, hvad den voksne har med i baggagen (se afsnittet: tre uddannelsesveje for voksne over 25 år). Euv har ligesom erhvervsuddannelserne for unge hjemmel i lov om erhvervsuddannelser. Det betyder, at der gælder de samme regler for euv, som der gælder for erhvervsuddannelserne for unge, med mindre der er fastsat særlige regler for euv. Med oprettelsen af euv nedlægges den grundlæggende voksenuddannelse (GVU), og voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal derfor nå vejen til faglært niveau via den uddannelsesvej, der betegnes euv1 (se afsnit 6.1 og afsnit 12). En euv har samme mål, niveau og afsluttende prøve som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og giver ret til samme uddannelsesbevis og samme betegnelse 1. Forskellen er, at uddannelsesvejen kan være anderledes. Styrelsen for It og Læring har udarbejdet en vejledning til administration af bl.a. euv via elevtyper i EASY-P. Vejledningen kan findes på nnelsesaftaler%20mm/elevtyper%20i%20easyp%20docx.docx Denne pjece vil derfor ikke komme nærmere ind på, hvordan euv-elever registreres. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) offentliggør i samarbejde med Undervisningsministeriet i juni 2015 en pjece om snitflader mellem Kontanthjælpsreformen, Beskæftigelsesreformen og Reformen af erhvervsuddannelserne. Derfor behandles sammenhængen mellem reformerne ikke i denne vejledning, ligesom ændringer i voksenlærlingeordningen ikke berøres, fordi denne ordning ligger under Beskæftigelsesministeriets ressort. Der vil komme en ny vejledning fra STAR herom. Spørgsmål vedrørende euv eller reformen generelt, som ikke er behandlet i denne pjece kan stilles til Undervisningsministeriets reformpostkasse på Her ligger også svar på tidligere stillede spørgsmål. 2. Adgangskrav Adgangskravene for at blive optaget på en euv er de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge. Det betyder, at den voksne skal opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne, herunder have opnået et karaktergennemsnit i grundskolen på mindst 02 i både dansk og matematik for at 4

5 blive optaget på grundforløbets 2. del. Kravet om et karaktergennemsnit gælder dog ikke, hvis den voksne har en uddannelsesaftale. En ansøger, som ikke opfylder betingelserne eller har en uddannelsesaftale, har dog adgang, hvis skolen ud fra en helhedsvurdering på baggrund af en centralt stillet prøve og en samtale med ansøgeren vurderer, at ansøgeren kan gennemføre en erhvervsuddannelse. 2 Har den voksne deltaget i avu (almen voksenuddannelse) og bestået dansk og matematik på G-niveau er adgangskravene opfyldt. Voksne med bestået FVU (forberedende voksenundervisning) trin IV i læsning og trin II i matematik opfylder ligeledes de generelle adgangskrav. Hvis den voksne opfylder kriterierne for mindst 2 års relevant erhvervserfaring til den ansøgte uddannelse, gælder de generelle betingelser for optagelse til en erhvervsuddannelse ikke, fordi de er knyttet til optagelse på grundforløbets 1. eller 2. del. Hvis den voksne opfylder kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring, optages eleven direkte på hovedforløbet. Da det er en indledende realkompetencevurdering, der afgør, hvilken uddannelsesvej, den voksne skal følge, kan voksne blive kompetencevurderet uden at opfylde de generelle adgangskrav for optagelse til erhvervsuddannelserne. Hvis kompetenceafklaringen resulterer i, at den voksne skal gennemføre 2. del af grundforløbet eller dele heraf, skal personen opfylde de generelle adgangskrav for at kunne fortsætte uddannelsen og optages på uddannelsen igen. Tabel 1: Oversigt over de voksne elevgrupper, der ikke skal leve op til karakterkravet Voksne med 2 års relevant erhvervserfaring Voksne med en gennemført ungdomsuddannelse, som har bestået eksamen på et højere niveau i henholdsvis dansk og matematik Voksne med en uddannelsesaftale Voksne elever uden uddannelsesaftale, som ikke opfylder kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring. Ja x Nej x x x 3. Realkompetencevurdering Den voksnes uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en grundig og systematisk realkompetencevurdering, som gennemføres som den indledende del af uddannelsen 3. Det vil sige, at når den voksne har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse via optagelse.dk i, gennemføres realkompetencevurderingen som det første ii. At realkompetencevurderingen gennemføres som den indledende del af uddannelsen betyder, at eleven skal være tilmeldt en euv for at blive realkompetencevurderet. Når eleven har tilmeldt sig uddannelsen og er startet, tæller det som et uddannelsesforsøg. i I optagelse.dk skelnes ikke mellem erhvervsuddannelser for unge og voksne. Alle elever tilmelder sig derfor den erhvervsuddannelse, de ønsker hvorefter ansøgerne derefter systemteknisk placeres om unge elever eller euv-elever. ii Eftersom reglerne om euv først træder i kraft pr. 1. august 2015, vil det ikke være muligt at gennemføre en realkompetencevurdering i forhold til euv før denne dato. 5

6 Jobcentre eller andre kan dog købe en kompetencevurdering under Lov om åben uddannelse, som efter omstændighederne vil kunne ækvivalere kompetencevurderingen i euv, så der umiddelbart kan udarbejdes en euv-uddannelsesplan, når eleven er optaget i euv Det kræver ikke en uddannelsesaftale at blive realkompetencevurderet i forhold til en euv. Forsørgelsen afhænger af, hvad den voksnes status er: Har den voksne en uddannelsesaftale vil forsørgelsen være elevløn. Er den voksne ledig og sker kompetenceafklaringen som led i beskæftigelsesindsatsen vil forsørgelsen være fra beskæftigelsessystemet. Tilmelder den voksne sig uddannelse og er ikke i beskæftigelse, vil eleven have ret til SU, hvis betingelserne herfor er opfyldte. Hvis den voksne er i beskæftigelse, men ikke har en uddannelsesaftale kan den voksne tilmelde sig en euv og blive afklaret som led heri. Eleven vil være selvforsørgende. Gennem realkompetencevurderingen afklares det, hvilken af uddannelsesvejene i euv, den voksne skal følge (se afsnit 6.1 Euv1, 6.2 Euv2 og 6.3 Euv3). Realkompetencevurderingen består, for det første, af en regelbundet vurdering af ansøgerens teoretiske og praktiske kompetencer ved anvendelse af de almindelige godskrivningsregler for uddannelserne og regler for den enkelte uddannelse om fritagelse for skole- og praktikdele (bilag 1, tabel 1) i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse). For det andet består realkompetencevurderingen af en skønsmæssig vurdering af den voksnes eventuelle yderligere kompetencer på uddannelsens området). 4 Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af dokumentation fra eleven og et eventuelt kompetenceafklarende forløb og kan have en varighed på ½ -10 dages varighed. Varigheden af realkompetencevurderingen er en del af den samlede varighed af skoleundervisningen, dvs. skoleundervisningen forlænges ikke med varigheden af realkompetencevurderingen. Hvis eleven har en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal kompetencevurderingen være omfattet af uddannelsesaftalen. 5 Der ydes et særligt taxameter (RKV-taxameter) for kompetencevurderingen af den voksne. Skolen skal udstede dokumentation til ansøgeren for de kompetencer, der gives anerkendelse for. Af dokumentationen skal det fremgå, hvilken uddannelse, der er givet anerkendelse for samt grundlaget for vurderingen. Der er ikke udviklet en central skabelon herfor. Hvis skolen ikke kan imødekomme ansøgerens ønske om afkortning, skal der angives en begrundelse for dette. Skolen kan ikke træffe en hel eller delvis negativ afgørelse uden, at skolen forinden har givet ansøgeren mulighed for at udtale sig om de faktiske forhold, som ligger til grund for afgørelsen. 6 På baggrund af realkompetencevurderingen og reglerne om uddannelsen udarbejdes en individuel uddannelsesplan i Elevplan. Uddannelsen skal være så kort som mulig. 7 Det betyder, at den voksne ikke kan tilbydes fag på højere niveauer eller andre fag, men at godskrivningen altid udmøntes i en kortere uddannelsestid. 6

7 Uddannelsesplanen kan munde ud i, at den voksne skal følge undervisning fra grundforløbets 2. del eller at den voksne skal starte direkte på hovedforløbet. Der pågår et arbejde med at udvikle et elektronisk værktøj, som skal understøtte realkompetencevurderingen i euv og medvirke til at sikre gennemsigtighed og ensartet afkortning for de voksne. Et andet redskab som kan anvendes i forhold til realkompetencevurderingen er min kompetencemappe. Min kompetencemappe er et bredt afklaringsværktøj, der kan hjælpe den enkelte til at samle og dokumentere kompetencer forud for den konkrete vurdering i forhold til de konkrete uddannelsesmål. Faktaboks: På FL 15 er der oprettet et særligt taxameter til realkompetencevurdering for voksne. Taksterne er fastsat på niveau med taxametrene på de individuelle kompetenceudviklingsforløb på AMU og dermed højere end taxameteret for kompetenceafklarende forløb for grunduddannelse for voksne (GVU), som nedlægges pr. 1. august Den generelle vurdering (regelbundet) I forbindelse med oprettelsen af euv indføres et krav om, at der for voksne skal gennemføres en generel vurdering, der bygger på faste objektive kriterier for godskrivning 8. Formålet med indførelsen af faste og objektive kriterier for godskrivning er at skabe en ensartet, standardiseret og gennemsigtig praksis for godskrivning. Dette skal sikre, at den enkelte får et kortere uddannelsesforløb, som tager afsæt i tidligere erfaring og uddannelse, og skal gøre det mere tydeligt for den enkelte, hvad der kan godskrives for De objektive kriterier for godskrivning De faglige udvalg har opstillet objektive kriterier for godskrivning for tidligere uddannelse og relevant erhvervserfaring 9, og kriterierne fremgår af bilag til de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Bilagene indeholder således en beskrivelse af, hvilken konkret erhvervserfaring og tidligere gennemført uddannelse, som skal føre til en given afkortning af uddannelsens hovedforløb. Det er erhvervsskolerne, der gennemfører selve vurderingen under anvendelse af de regler om godskrivning og afkortning, som er fastsat for uddannelsen 10. Bilagene til uddannelsesbekendtgørelserne rummer ikke en beskrivelse af, hvilke fag der afkortes for, men en beskrivelse af omfanget af den afkortning, som tidligere erhvervserfaring eller uddannelse giver. De faglige udvalg har dog mulighed for at vejlede skolerne i forhold til, hvad der gives afkortning for; eksempelvis i uddannelsesordningen. Bilagene indeholder grundlaget for vurdering af: 1. Om eleven har mindst 2 år relevant erhvervserfaring, jf. 66y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. 2. Relevant erhvervserfaring og uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever, dvs. både unge og voksne. De kriterier, der beskrives under det første punkt, anvendes til at vurdere om ansøgeren opfylder betingelserne for 2 års relevant erhvervserfaring og herved skal gennemføre et euv-forløb uden grundforløbets 2. del og uden praktikuddannelse (se afsnit Euv1). I formuleringen af kriterierne for 2 års relevant er- 7

8 hvervserfaring er der lagt vægt på, at den relevante erhvervserfaring skal ækvivalere praktikuddannelsen. Kriterierne for relevant erhvervserfaring definerer, hvad og i hvor lang tid, man skal have arbejdet med forskellige jobfunktioner eller arbejdsområder, for at få godskrevet grundforløbet og praktikuddannelsen. Der er stor forskel på omfanget og detaljeringsniveauet i beskrivelsen af kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring. At en voksen godskrives for praktikuddannelsen betyder ikke, at det pågældende uddannelseselement eller område ikke skal berøres i uddannelsen, idet der vil være en vekselvirkning mellem skoleundervisningen og den relevante erhvervserfaring. Ud over kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring indeholder bilaget også angivelse af, hvilken konkret erhvervserfaring eller tidligere gennemført uddannelse, der kan give anledning til en given afkortning på det standardiserede hovedforløb for voksne både i forhold til skoleundervisning og praktikuddannelse. Denne afkortning er med andre ord yderligere afkortning af det standardiserede hovedforløb for voksne, som er kortere end hovedforløbet for de unge. Det er skolerne, der træffer afgørelse om eventuel godskrivning af skoleundervisningen i grundforløbet i forhold til voksne, der ikke opfylder kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring, som det også er tilfældet i dag. Hvis en elev under 25 år har erhvervserfaring eller uddannelse, der fremgår af bilaget, har eleven ret til at blive godskrevet herfor. Det vil i de tilfælde være op til skolen at vurdere omfanget af godskrivning for skoleundervisningen og det faglige udvalg at vurdere omfanget godskrivning for praktikuddannelsen. 3.2 Individuel vurdering Udover den objektive, generelle vurdering, skal der også foretages en individuel vurdering af den voksnes kompetencer. Den individuelle vurdering skal afgøre, om den enkeltes uddannelsesforløb skal afkortes udover det, der eventuelt er givet som led i den generelle vurdering. 11 Den skal bestå af en bred, individuel vurdering af ansøgerens tidligere erhvervede kompetencer som også kan inkludere kompetencer, der er tilegnet på andre måder, end dem der er beskrevet i kriterierne for den generelle vurdering. Det er skolerne, der træffer afgørelse om fritagelse for skoleundervisningen på baggrund af øvrige teoretiske kompetencer, som ikke er omfattet af den objektive vurdering. 12 De faglige udvalg træffer afgørelse om afkortning af praktikuddannelsen på baggrund af øvrig erhvervserfaring og afkortning af den samlede varighed af uddannelsesforløbet 13. På baggrund af realkompetencevurderingen fastsætter skolen i samarbejde med eleven og en evt. arbejdsgiver en personlig uddannelsesplan Klagemuligheder Eleven kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelse om anerkendelse af realkompetencer i forbindelse med euv, bortset fra praktiske kompetencer. Når det angår praktiske kompetencer kan klagen indbringes for det pågældende faglige udvalg. 15 For en uddybende gennemgang af proceduren ved klager henvises til 130 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 8

9 4. Uddannelsesaftaler Det er ikke en forudsætning for at starte på en euv, at eleven har en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale er dog en forudsætning for, at en eventuel arbejdsgiver kan opnå lønrefusion (se også afsnit 11 Forsørgelse). Det gælder særligt for alle euv-elever, at der kan indgås uddannelsesaftaler, der kun omfatter realkompetencevurderingen og opstilling af en personlig uddannelsesplan. 16 Herved har elev og praktikvirksomhed mulighed for at få et konkret grundlag, som der kan udarbejdes en fuld uddannelsesaftale på baggrund af. Ledige, der skal gennemføre uddannelsen som euv1, dvs. uden grundforløbets 2. del og uden praktikuddannelse, behøver ikke at have en uddannelsesaftale for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. 17 Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med euv1-elever, behøver ikke at være godkendte af det faglige udvalg. Det skyldes, at eleven udover grundforløbets 2. del har fået godskrevet hele praktikuddannelsen. Eleven er derfor ikke i oplæring i de perioder, der kan være mellem skoleperioderne. Voksne elever, der skal gennemføre uddannelsen via euv2 eller euv3 indgår uddannelsesaftaler med praktikvirksomheder efter de samme regler, som der gælder for de unge. Det gælder både aftaler, der gælder hele uddannelsesforløbet, delaftaler og korte aftaler. Euv2- og euv3-elever kan optages til skolepraktik efter samme regler som unge, det betyder bl.a. at voksne elever også skal leve op til EMMA-kriterierne. 4.1 Prøvetid For voksne, der skal gennemføre euv-forløbet uden praktikperioder (euv1), indgås uddannelsesaftaler som ikke omfatter praktikperioder. 18 Da der ikke indgår praktikuddannelse i elevens uddannelsesforløb, vil der ikke være en prøvetid for disse uddannelsesaftaler. For øvrige voksne elever, dvs. euv2 og euv3-elever gælder de samme regler om prøvetid som for unge. 5. Tilrettelæggelse af undervisningen i euv Euv er som udgangspunkt vekseluddannelser og består af grundforløb og hovedforløb. Skolen skal som udgangspunkt oprette separate hold for unge og voksne, men der er mulighed for samlæsning på grundforløbets 2. del og hovedforløbet Grundforløbet Euv-elever har ikke adgang til grundforløbets 1. del, idet grundforløbets 1. del er forbeholdt elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Det er den indledende realkompetencevurdering, der afgør, om den voksne skal gennemføre hele eller dele af grundforløbets 2. del. Hvis ansøgeren opfylder kriterierne for mindst to års relevant erhvervserfaring (euv1), skal han eller hun starte direkte på det standardiserede hovedforløb for voksne. Grundforløbets 2. del, som nogle voksne skal gennemføre hele eller dele af, er det samme forløb som for unge. 9

10 5.2 Hovedforløbet Alle voksne over 25 år skal som udgangspunkt gennemføre et standardiseret hovedforløb for voksne Det standardiserede hovedforløb for voksne De standardiserede hovedforløb beskrives af de faglige udvalg og fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger efter samme systematik som erhvervsuddannelserne for unge. På det standardiserede hovedforløb for voksne er skoleundervisningen som udgangspunkt mindst 10 pct. kortere end på det tilsvarende hovedforløb for de unge, og praktikuddannelsen varer maksimalt to år. 21 En undtagelse er eux, som er gennemgået særskilt i afsnit 8. Fagene i de standardiserede hovedforløb fremgår af uddannelsesordningen for de enkelte uddannelser og består af fag fra hovedforløbet for unge og eventuelle arbejdsmarkedsuddannelser 22. Forløbet må gerne være anderledes sammensat end hovedforløbet for unge elever, men det skal overholde varighedskravet og indeholde erhvervsfag, herunder specialefag. Det standardiserede hovedforløb kan desuden indeholde andre arbejdsmarkedsuddannelser end dem, der indgår i det tilsvarende hovedforløb for de unge. Hvis de faglige udvalg ikke har udviklet et standardiseret hovedforløb for voksne, tilrettelægger skolen et forløb, der er mindst 10 pct. kortere end det tilsvarende hovedforløb for de unge. 23 Hvis den voksne ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse følges en uddannelsesvej (euv3), der i omfang og varighed svarer til et eud-forløb for unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (se afsnit Euv-3) De tre uddannelsesveje Ansøgere til euv kan inddeles i tre grupper, som skal følge tre forskellige uddannelsesveje

11 6.1 Euv1 Voksne, der har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal gennemgøre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse (euv1). 26 Det er de faglige udvalg, der definerer kriterierne for to års relevant erhvervserfaring, og de fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne for de pågældende uddannelser. Elever, der påbegynder forløbet efter en længerevarende ledighedsperiode, og som har et særligt behov for at få styrket deres arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed, kan tilbydes et suppleringsmodul af op til 9 ugers varighed. 27 En længerevarende ledighedsperiode forstås i denne forbindelse som en periode på mindst 3 måneder. Det er skolen, der vurderer, om eleven har behov for et suppleringsmodul. Suppleringsmodulet kan tilrettelægges individuelt afhængig af den enkeltes konkrete behov for undervisning. Suppleringsmodulet kan efter behov have fokus på blandt andet arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi, opdatering af praktiske færdigheder i form af værkstedsundervisning etc. Elevens uddannelsestid forlænges med det antal uger, suppleringsmodulet varer, og der er mulighed for at opnå SU, hvis eleven er berettiget hertil. Til suppleringsmodulet udløses samme taxameter som til den øvrige undervisning i hovedforløbet Grundforløb Euv1-elever godskrives for hele grundforløbet, men optages direkte på hovedforløbet. De generelle adgangskrav gælder derfor ikke for euv1-elever, idet de knytter sig til optagelse på grundforløbet (se afsnit 2. Adgangskrav) Grundforløbsprøve Euv1-elever optages direkte på hovedforløbet og skal derfor ikke gennemføre en grundforløbsprøve, der ligger i slutningen af grundforløbets 2. del Overgangskrav Overgangskravene vedrører ikke euv1-elever, fordi de knytter sig til overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. Euv1-elever optages direkte på hovedforløbet, fordi de qua de 2 års relevant erhvervserfaring vurderes at have det nødvendige faglige niveau. Den eneste undtagelse gælder certifikater: Hvis den voksne mangler certifikater fra grundforløbet, kan uddannelsen ikke gennemføres som euv1. Hvis kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring i øvrigt er opfyldt har eleven 2 muligheder: 1) Uddannelsen gennemføres via euv2, hvor certifikaterne opnås i grundforløbets 2. del. 2) Certifikaterne erhverves i anden sammenhæng, fx via arbejdsmarkedsuddannelserne, forud for optagelsen til en euv Hovedforløb Euv1-elever skal gennemføre skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb for voksne (5.2.1 Det standardiserede hovedforløb for voksne). 11

12 6.2 Euv2 Voksne, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring eller har forudgående uddannelse, skal gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne, der består af et standardiseret hovedforløb for voksne med praktik og med mulighed for at modtage undervisning fra grundforløbets 2. del (euv2). 28 Forudgående uddannelse omfatter andre afsluttede ungdomsuddannelser, videregående uddannelser mv. Enkeltstående kurser som fx arbejdsmarkedsuddannelser er ikke omfattet Grundforløb Euv2-elever har mulighed for at gennemføre hele eller dele af grundforløbets 2. del. En euv2-elev kan også godskrives for hele grundforløbets 2. del. Det er skolen der, på baggrund af den individuelle realkompetencevurdering, træffer afgørelse om afkortning af skoleundervisningen på grundforløbets 2. del (se afsnit 3 Realkompetencevurdering) Grundforløbsprøve Euv2-elever skal til grundforløbsprøve, hvis de har modtaget undervisning i det uddannelsesspecifikke fag. Hvis elevens grundforløb kun består af grundfag skal eleven ikke til grundforløbsprøve Overgangskrav For at blive optaget på et hovedforløb, skal voksne opfylde de overgangskrav der er fastsat for uddannelsen på lige fod med de unge med mindre det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at euv2-elever er undtaget fra kravene Hovedforløb Euv2-elever skal følge det standardiserede hovedforløb for voksne bestående af både skoleundervisning og praktikuddannelse (se i øvrigt afsnit Det standardiserede hovedforløb for voksne). 6.3 Euv3 Hvis den voksne ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse følges en uddannelsesvej, som i omfang og varighed svarer til et eud-forløb for unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (euv3) Grundforløb Voksne, der skal følge euv3, skal gennemføre hele grundforløbets 2. del, med mindre de godskrives for uddannelseselementer Grundforløbsprøve Voksne, der skal gennemgøre hele grundforløbets 2. del, skal til grundforløbsprøve på lige fod med de unge Overgangskrav For at blive optaget på et hovedforløb, skal euv3-elever opfylde de overgangskrav, der er fastsat for uddannelsen på lige fod med de unge. 12

13 6.3.4 Hovedforløb Hovedforløbet for voksne, der skal følge i euv3, svarer i omfang og varighed til hovedforløbet på en erhvervsuddannelse for unge. 7. Læringsmiljø for voksne Erhvervsuddannelse for voksne (euv) skal tilrettelægges med en voksentilpasset pædagogik og didaktik. 31 Voksne elever på erhvervsuddannelserne forudsættes at have særlige forudsætninger for at deltage i undervisningen, fordi de - sammenlignet med børn og unge - i reglen har mange flere og forskelligartede erfaringer. Fx. har de voksne i reglen erhvervserfaring og måske endda fra forskellige erhvervsområder eller arbejdspladser. Ved tilrettelæggelse af undervisning skal der tages udgangspunkt i de voksnes særlige forudsætninger, herunder hvad der skaber motivation hos den voksne målgruppe. I tidens løb er der generet en del praksis- og forskningsbaseret viden om voksenpædagogik og de faktorer, der understøtter motivation og læring hos voksne deltagere i uddannelse. I inspirationshæftet Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, Bjarne Wahlgren, NCK 2015 opsamles en række af disse faktorer. Forhold der fremmer motivation og læring hos voksne: - At deltagerne bliver behandlet som voksne i et stimulerende læringsmiljø - At deltagerne har behov for og kan se meningen med det, de lærer - At undervisningen bygger på det deltagerne kan (deres realkompetencer), frem for det de ikke kan - At undervisningen udfordrer og skaber nysgerrighed, og at den aktiverer til deltagelse - At der arbejdes med, hvordan man kan anvende det, man lærer (transfer) - At undervisningen bygger bro mellem at kunne og at vide, mellem at kunne gøre noget og forklare hvorfor - At undervisningen tager højde for, at vi lærer på forskellige måder, at vi har forskellige læringsstile. Uddrag fra voksenpædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, Bjarne Wahlgren, NCK 2015 Som det fremhæves i inspirationshæftet Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, er voksenunderviseren en væsentlig faktor for at skabe et godt læringsmiljø. Underviserens evne til at skabe gode relationer til deltagerne og mellem deltagerne er den grundlæggende for den faglige formidling. Jo bedre voksenundervisen kan aflæse de forskellige forudsætninger og realkompetencer, som deltagerne har, og integrere disse i undervisningen, jo bedre forløber læreprocesserne. 32 For mere uddybende læsning henvises blandt andet til inspirationshæftet Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, Bjarne Wahlgren, NCK 2015 samt Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse en eksempelsamling, Bjarne Wahlgren, NCK

14 8. EUX Elever, der skal gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne, har mulighed for at gennemføre deres uddannelsesforløb som et eux-forløb. Eleverne skal i givet fald opnå C-niveau i seks grundfag på tekniske euxforløb forud for hovedforløbet og i otte grundfag på merkantile eux-forløb forud for det studiekompetencegivende forløb. Voksne har ikke adgang til grundforløbets 1. del, og der kan derfor være behov for at de skal følge supplerende undervisning, hvis de mangler de grundfag, der er placeret på grundforløbets 1. del (dansk C, engelsk C og samfundsfag C) (se afsnit 10 Suppleringsmuligheder). Voksne elever kan i den forbindelse, ligesom de øvrige elever, der starter direkte på grundforløbets 2. del, få refusion for eventuel deltagerbetaling i de tre fag. Refusionen af deltagerbetalingen er dog med fradrag af eventuelle tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte. 33 Der er adgang til refusion af deltagerbetaling for euv1 elever, der ikke skal gennemføre grundforløbets 2. del, hvor der i eux-forløb ligeledes er placeret grundfag. Disse elever kan få refunderet deltagerbetalingen for undervisning i grundfag, der er placeret i grundforløb med eux. Alle elever, også de voksne, skal realkompetencevurderes i forhold til allerede opnåede kompetencer. For eux-elever finder meritbekendtgørelsen til de gymnasiale uddannelser anvendelse med de nødvendige tilpasninger. Voksne der skal gennemføre en euv med eux vil ikke få afkortet skoleundervisning i hovedforløbet. 34 Varighedskravet på maksimalt 2 år til praktikuddannelsen er gældende ligesom euv1-elever ikke skal i praktik. 9. Erhvervsrettet og studierettet påbygning samt talentspor Der gælder som udgangspunkt samme regler for en erhvervsuddannelse for unge og voksne, med mindre der er fastsat afvigende regulering. Det betyder, at voksne har mulighed for at vælge studie- og erhvervsrettet påbygning. Voksne kan også vælge valgfag, hvis det faglige udvalg har besluttet, at valgfag skal være en del af det standardiserede euv-forløb. Der er desuden mulighed for talentspor i euv. 10. Suppleringsmuligheder Der gælder samme forhold for unge og voksne i relation til, at de generelle adgangskrav til grundforløbet ikke er opfyldt. Det forberedende forløb, som voksne skal gennemføre kan foregå i regi af VUC eller erhvervsskolen. Som udgangspunkt bør der være et lokalt samarbejde mellem VUC og erhvervsskole. Det gælder særligt for euv1-elever på social- og sundhedsuddannelsen, at der etableres euv-pakker, som skal klæde eleverne på i forhold til grundfag, som i forbindelse med reformen er flyttet fra hovedforløbet til grundforløbet. Disse euv1-elever kan få tilbagebetalt deltagerbetalingen. 11. Forsørgelse Mulighederne for forsørgelse under et euv-forløb afhænger af, om den voksne er beskæftiget eller ledig, hvorvidt den voksne har behov for praktik og om den voksne har en uddannelsesaftale med en virksomhed. 14

15 Hvis den voksne er i beskæftigelse og har en uddannelsesaftale med en virksomhed, udbetaler virksomheden løn under uddannelsen i henhold til de gældende regler på området. Det gælder for alle euv-elever. Virksomheden vil samtidig kunne få lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag under skoledelen. Hvis virksomheden udbetaler voksenelevløn til eleven, vil virksomheden kunne opnå lønrefusion på en særlig sats for voksne elever. Satserne for lønrefusion fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. 35 Satserne kan findes på Virk.dk. I finansloven for 2015 er lønrefusionssatsen for voksne elever, der modtager voksenelevløn, fastsat til 110 pct. af højeste dagpengesats. 36 Dog kan lønrefusionen ikke overstige elevlønnen. Der ansøges om lønrefusion for euv-elever på samme måde, som der søges om lønrefusion for unge eud-elever. For euv1 elever kan arbejdsgiveren tidligst opnå ret til lønrefusion fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren forinden har beskæftiget den voksne på fuld tid i sammenhængende tre måneder eller ved deltidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode, der svarer til tre måneders fuldtidsbeskæftigelse. 37 Hvis den voksne ikke er i beskæftigelse afhænger mulighederne for forsørgelse af, om eleven vurderes at have behov for praktik. Hvis den voksne vurderes ikke at have behov for praktik (euv1), vil eleven være berettiget til SU under euv-forløbet, hvis de almindelige støttebetingelser er opfyldt. Eleven vil, hvis der indgår praktikuddannelse i uddannelsen, have ret til at modtage elevløn fra praktikstedet i henhold til de gældende regler på området. Praktikstedet vil kunne få lønrefusion med satsen for voksen-elever, hvis der udbetales voksenelevløn. Såfremt eleven ikke har en uddannelsesaftale, vil eleven kunne opnå SU til grundforløbet, hvis de almindelige støttebetingelser er opfyldt, og skolepraktikydelse under hele hovedforløbet, hvis eleven er optaget i skolepraktik. I delaftaler under skolepraktik er eleven berettiget til elevløn. Hvis den voksne følger en erhvervsuddannelse som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, vil eleven kunne modtage forsørgelse efter de gældende regler på beskæftigelsesområdet. For mere information om dette område henvises ti Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering; For yderlige information om mulighederne for lønrefusion henvises til Overgang fra GVU Bekendtgørelse nr af 22/ om grunduddannelse for voksne (GVU) ophæves den 1. august Voksne, der er påbegyndt en GVU før denne dato, har dog fortsat mulighed for at gennemføre deres uddannelse som en GVU efter de hidtidige regler. En GVU-plan er gældende i 6 år, hvis eleven har modtaget sin GVU-plan inden den 1. august Skolerne fastsætter eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt deres uddannelse som en GVU, og som ønsker optagelse på en euv. 38 GVU-planer kan ændres til en euv-plan. I så fald vil kompetencevurderingen og GVU-planen indgå som grundlag for realkompetencevurderingen i euv. 15

16 13. Ikrafttrædelsesbestemmelser Det fremgår af ikrafttrædelsesbestemmelserne (i) uddannelsesbekendtgørelserne, der træder i kraft 1. august 2015, at elever, der har påbegyndt en tilsvarende erhvervsuddannelse før den 1. august i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan kan overgå til uddannelsen efter de nye uddannelsesbekendtgørelser. Hvis eleven var 25 år på det tidspunkt erhvervsuddannelsen blev påbegyndt før 1. august 2015, skal han eller hun ved overgang til de nye ordninger gennemføre uddannelsen som euv. Elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, har adgang til at fortsætte uddannelsen efter de hidtidige regler om uddannelsen, herunder efter et eventuelt afbrud i kortere eller længere tid. Det betyder bl.a., at hvis eleven begyndte uddannelsen før det fyldte 25. år, skal eleven altid fortsætte uddannelsen efter reglerne for unge, men mindre eleven vælger at overgå til den nye uddannelse efter de ovennævnte regler. 16

17 14. Appendiks 1 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 u, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 5 3 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 v, stk. 2. og 66 y. 4 BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk. 5 5 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 v 6 BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk. 7 7 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y 8 BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 38 og 56, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 x og BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 130, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 86, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 5 c, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 86, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 16, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 x 21 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 x og BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 24, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 24, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 x, stk. 3 og BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 16, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk. 1 17

18 27 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 3, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 16, stk Uddrag fra voksenpædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, Bjarne Wahlgren, NCK BEK nr af 17/12/ Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse; Denne bestemmelse fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser 35 Reglerne om lønrefusion for euv-elever findes i 4, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014, med de ændringer der følger af lov nr. 634 af 16. juli Finanslov for finansåret 2015; Konto Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 37 Reglerne om lønrefusion for euv-elever findes i 4, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014, med de ændringer der følger af lov nr. 634 af 16. juli BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 131, stk. 3 18

U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t

U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t Erhvervsuddannelse for voksne (euv) U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t J a n u a r 2 0 1 7 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Adgangskrav... 2 3. Realkompetencevurdering... 3 3.1 Den generelle

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop Struktur i nye uddannelsesbekendtgørelser Talentspor og højniveaufag

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE Der blev mandag den 24. februar 2014 indgået aftale mellem regeringen, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Enhedslisten

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Reformsvar til praktikpladskonsulenter

Reformsvar til praktikpladskonsulenter Reformsvar til praktikpladskonsulenter Indhold Lovstof og andet materiale... 2 Diverse info... 2 Lovstof... 2 EUD... 2 Grundforløb 1... 2 Grundforløb 2... 3 EUV elever over 25 år... 3 EUX... 4 Overgangskrav

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober Velkommen til temadag

Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober Velkommen til temadag Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober 2016 Velkommen til temadag Tidspunkt Aktivitet 09.30 10.00 Ankomst, morgenkaffe og brød 10.00 10.15 Velkomst Erling Jensen, BFU 10.15 11.30 Udviklingstendenser

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Undervisningsministeriet Maj 2014. Høringsnotat om

Undervisningsministeriet Maj 2014. Høringsnotat om Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 195 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Maj 2014 Høringsnotat om Forslag om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2 Skolens udbud af uddannelser

Læs mere