Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015"

Transkript

1 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser. 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Adgangskrav Realkompetencevurdering Den generelle vurdering (regelbundet) De objektive kriterier for godskrivning Individuel vurdering Klagemuligheder Uddannelsesaftaler Prøvetid Tilrettelæggelse af undervisningen i euv Grundforløbet Hovedforløbet Det standardiserede hovedforløb for voksne De tre uddannelsesveje Euv Grundforløb Grundforløbsprøve Overgangskrav Hovedforløb Euv Grundforløb Grundforløbsprøve Overgangskrav Hovedforløb Euv Grundforløb Grundforløbsprøve Overgangskrav Hovedforløb Læringsmiljø for voksne EUX

3 9. Erhvervsrettet og studierettet påbygning samt talentspor Suppleringsmuligheder Forsørgelse Overgang fra GVU Ikrafttrædelsesbestemmelser Appendiks

4 1. Indledning Denne pjece omhandler erhvervsuddannelse for voksne (euv), som indføres som led i erhvervsuddannelsesreformen. Pjecen indeholder først og fremmest en gennemgang af reglerne for erhvervsuddannelse for voksne, herunder regler og retningsliner for tilrettelæggelsen af uddannelsen og den indledende realkompetencevurdering. Euv er erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover. Mange voksne er målrettede og modne og har erfaring fra anden uddannelse eller beskæftigelse. En euv er derfor som udgangspunkt af kortere varighed end den tilsvarende uddannelse for de unge. Det konkrete uddannelsesforløb for den enkelte afhænger af, hvad den voksne har med i baggagen (se afsnittet: tre uddannelsesveje for voksne over 25 år). Euv har ligesom erhvervsuddannelserne for unge hjemmel i lov om erhvervsuddannelser. Det betyder, at der gælder de samme regler for euv, som der gælder for erhvervsuddannelserne for unge, med mindre der er fastsat særlige regler for euv. Med oprettelsen af euv nedlægges den grundlæggende voksenuddannelse (GVU), og voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal derfor nå vejen til faglært niveau via den uddannelsesvej, der betegnes euv1 (se afsnit 6.1 og afsnit 12). En euv har samme mål, niveau og afsluttende prøve som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og giver ret til samme uddannelsesbevis og samme betegnelse 1. Forskellen er, at uddannelsesvejen kan være anderledes. Styrelsen for It og Læring har udarbejdet en vejledning til administration af bl.a. euv via elevtyper i EASY-P. Vejledningen kan findes på nnelsesaftaler%20mm/elevtyper%20i%20easyp%20docx.docx Denne pjece vil derfor ikke komme nærmere ind på, hvordan euv-elever registreres. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) offentliggør i samarbejde med Undervisningsministeriet i juni 2015 en pjece om snitflader mellem Kontanthjælpsreformen, Beskæftigelsesreformen og Reformen af erhvervsuddannelserne. Derfor behandles sammenhængen mellem reformerne ikke i denne vejledning, ligesom ændringer i voksenlærlingeordningen ikke berøres, fordi denne ordning ligger under Beskæftigelsesministeriets ressort. Der vil komme en ny vejledning fra STAR herom. Spørgsmål vedrørende euv eller reformen generelt, som ikke er behandlet i denne pjece kan stilles til Undervisningsministeriets reformpostkasse på Her ligger også svar på tidligere stillede spørgsmål. 2. Adgangskrav Adgangskravene for at blive optaget på en euv er de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge. Det betyder, at den voksne skal opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne, herunder have opnået et karaktergennemsnit i grundskolen på mindst 02 i både dansk og matematik for at 4

5 blive optaget på grundforløbets 2. del. Kravet om et karaktergennemsnit gælder dog ikke, hvis den voksne har en uddannelsesaftale. En ansøger, som ikke opfylder betingelserne eller har en uddannelsesaftale, har dog adgang, hvis skolen ud fra en helhedsvurdering på baggrund af en centralt stillet prøve og en samtale med ansøgeren vurderer, at ansøgeren kan gennemføre en erhvervsuddannelse. 2 Har den voksne deltaget i avu (almen voksenuddannelse) og bestået dansk og matematik på G-niveau er adgangskravene opfyldt. Voksne med bestået FVU (forberedende voksenundervisning) trin IV i læsning og trin II i matematik opfylder ligeledes de generelle adgangskrav. Hvis den voksne opfylder kriterierne for mindst 2 års relevant erhvervserfaring til den ansøgte uddannelse, gælder de generelle betingelser for optagelse til en erhvervsuddannelse ikke, fordi de er knyttet til optagelse på grundforløbets 1. eller 2. del. Hvis den voksne opfylder kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring, optages eleven direkte på hovedforløbet. Da det er en indledende realkompetencevurdering, der afgør, hvilken uddannelsesvej, den voksne skal følge, kan voksne blive kompetencevurderet uden at opfylde de generelle adgangskrav for optagelse til erhvervsuddannelserne. Hvis kompetenceafklaringen resulterer i, at den voksne skal gennemføre 2. del af grundforløbet eller dele heraf, skal personen opfylde de generelle adgangskrav for at kunne fortsætte uddannelsen og optages på uddannelsen igen. Tabel 1: Oversigt over de voksne elevgrupper, der ikke skal leve op til karakterkravet Voksne med 2 års relevant erhvervserfaring Voksne med en gennemført ungdomsuddannelse, som har bestået eksamen på et højere niveau i henholdsvis dansk og matematik Voksne med en uddannelsesaftale Voksne elever uden uddannelsesaftale, som ikke opfylder kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring. Ja x Nej x x x 3. Realkompetencevurdering Den voksnes uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en grundig og systematisk realkompetencevurdering, som gennemføres som den indledende del af uddannelsen 3. Det vil sige, at når den voksne har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse via optagelse.dk i, gennemføres realkompetencevurderingen som det første ii. At realkompetencevurderingen gennemføres som den indledende del af uddannelsen betyder, at eleven skal være tilmeldt en euv for at blive realkompetencevurderet. Når eleven har tilmeldt sig uddannelsen og er startet, tæller det som et uddannelsesforsøg. i I optagelse.dk skelnes ikke mellem erhvervsuddannelser for unge og voksne. Alle elever tilmelder sig derfor den erhvervsuddannelse, de ønsker hvorefter ansøgerne derefter systemteknisk placeres om unge elever eller euv-elever. ii Eftersom reglerne om euv først træder i kraft pr. 1. august 2015, vil det ikke være muligt at gennemføre en realkompetencevurdering i forhold til euv før denne dato. 5

6 Jobcentre eller andre kan dog købe en kompetencevurdering under Lov om åben uddannelse, som efter omstændighederne vil kunne ækvivalere kompetencevurderingen i euv, så der umiddelbart kan udarbejdes en euv-uddannelsesplan, når eleven er optaget i euv Det kræver ikke en uddannelsesaftale at blive realkompetencevurderet i forhold til en euv. Forsørgelsen afhænger af, hvad den voksnes status er: Har den voksne en uddannelsesaftale vil forsørgelsen være elevløn. Er den voksne ledig og sker kompetenceafklaringen som led i beskæftigelsesindsatsen vil forsørgelsen være fra beskæftigelsessystemet. Tilmelder den voksne sig uddannelse og er ikke i beskæftigelse, vil eleven have ret til SU, hvis betingelserne herfor er opfyldte. Hvis den voksne er i beskæftigelse, men ikke har en uddannelsesaftale kan den voksne tilmelde sig en euv og blive afklaret som led heri. Eleven vil være selvforsørgende. Gennem realkompetencevurderingen afklares det, hvilken af uddannelsesvejene i euv, den voksne skal følge (se afsnit 6.1 Euv1, 6.2 Euv2 og 6.3 Euv3). Realkompetencevurderingen består, for det første, af en regelbundet vurdering af ansøgerens teoretiske og praktiske kompetencer ved anvendelse af de almindelige godskrivningsregler for uddannelserne og regler for den enkelte uddannelse om fritagelse for skole- og praktikdele (bilag 1, tabel 1) i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse). For det andet består realkompetencevurderingen af en skønsmæssig vurdering af den voksnes eventuelle yderligere kompetencer på uddannelsens området). 4 Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af dokumentation fra eleven og et eventuelt kompetenceafklarende forløb og kan have en varighed på ½ -10 dages varighed. Varigheden af realkompetencevurderingen er en del af den samlede varighed af skoleundervisningen, dvs. skoleundervisningen forlænges ikke med varigheden af realkompetencevurderingen. Hvis eleven har en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal kompetencevurderingen være omfattet af uddannelsesaftalen. 5 Der ydes et særligt taxameter (RKV-taxameter) for kompetencevurderingen af den voksne. Skolen skal udstede dokumentation til ansøgeren for de kompetencer, der gives anerkendelse for. Af dokumentationen skal det fremgå, hvilken uddannelse, der er givet anerkendelse for samt grundlaget for vurderingen. Der er ikke udviklet en central skabelon herfor. Hvis skolen ikke kan imødekomme ansøgerens ønske om afkortning, skal der angives en begrundelse for dette. Skolen kan ikke træffe en hel eller delvis negativ afgørelse uden, at skolen forinden har givet ansøgeren mulighed for at udtale sig om de faktiske forhold, som ligger til grund for afgørelsen. 6 På baggrund af realkompetencevurderingen og reglerne om uddannelsen udarbejdes en individuel uddannelsesplan i Elevplan. Uddannelsen skal være så kort som mulig. 7 Det betyder, at den voksne ikke kan tilbydes fag på højere niveauer eller andre fag, men at godskrivningen altid udmøntes i en kortere uddannelsestid. 6

7 Uddannelsesplanen kan munde ud i, at den voksne skal følge undervisning fra grundforløbets 2. del eller at den voksne skal starte direkte på hovedforløbet. Der pågår et arbejde med at udvikle et elektronisk værktøj, som skal understøtte realkompetencevurderingen i euv og medvirke til at sikre gennemsigtighed og ensartet afkortning for de voksne. Et andet redskab som kan anvendes i forhold til realkompetencevurderingen er min kompetencemappe. Min kompetencemappe er et bredt afklaringsværktøj, der kan hjælpe den enkelte til at samle og dokumentere kompetencer forud for den konkrete vurdering i forhold til de konkrete uddannelsesmål. Faktaboks: På FL 15 er der oprettet et særligt taxameter til realkompetencevurdering for voksne. Taksterne er fastsat på niveau med taxametrene på de individuelle kompetenceudviklingsforløb på AMU og dermed højere end taxameteret for kompetenceafklarende forløb for grunduddannelse for voksne (GVU), som nedlægges pr. 1. august Den generelle vurdering (regelbundet) I forbindelse med oprettelsen af euv indføres et krav om, at der for voksne skal gennemføres en generel vurdering, der bygger på faste objektive kriterier for godskrivning 8. Formålet med indførelsen af faste og objektive kriterier for godskrivning er at skabe en ensartet, standardiseret og gennemsigtig praksis for godskrivning. Dette skal sikre, at den enkelte får et kortere uddannelsesforløb, som tager afsæt i tidligere erfaring og uddannelse, og skal gøre det mere tydeligt for den enkelte, hvad der kan godskrives for De objektive kriterier for godskrivning De faglige udvalg har opstillet objektive kriterier for godskrivning for tidligere uddannelse og relevant erhvervserfaring 9, og kriterierne fremgår af bilag til de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Bilagene indeholder således en beskrivelse af, hvilken konkret erhvervserfaring og tidligere gennemført uddannelse, som skal føre til en given afkortning af uddannelsens hovedforløb. Det er erhvervsskolerne, der gennemfører selve vurderingen under anvendelse af de regler om godskrivning og afkortning, som er fastsat for uddannelsen 10. Bilagene til uddannelsesbekendtgørelserne rummer ikke en beskrivelse af, hvilke fag der afkortes for, men en beskrivelse af omfanget af den afkortning, som tidligere erhvervserfaring eller uddannelse giver. De faglige udvalg har dog mulighed for at vejlede skolerne i forhold til, hvad der gives afkortning for; eksempelvis i uddannelsesordningen. Bilagene indeholder grundlaget for vurdering af: 1. Om eleven har mindst 2 år relevant erhvervserfaring, jf. 66y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. 2. Relevant erhvervserfaring og uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever, dvs. både unge og voksne. De kriterier, der beskrives under det første punkt, anvendes til at vurdere om ansøgeren opfylder betingelserne for 2 års relevant erhvervserfaring og herved skal gennemføre et euv-forløb uden grundforløbets 2. del og uden praktikuddannelse (se afsnit Euv1). I formuleringen af kriterierne for 2 års relevant er- 7

8 hvervserfaring er der lagt vægt på, at den relevante erhvervserfaring skal ækvivalere praktikuddannelsen. Kriterierne for relevant erhvervserfaring definerer, hvad og i hvor lang tid, man skal have arbejdet med forskellige jobfunktioner eller arbejdsområder, for at få godskrevet grundforløbet og praktikuddannelsen. Der er stor forskel på omfanget og detaljeringsniveauet i beskrivelsen af kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring. At en voksen godskrives for praktikuddannelsen betyder ikke, at det pågældende uddannelseselement eller område ikke skal berøres i uddannelsen, idet der vil være en vekselvirkning mellem skoleundervisningen og den relevante erhvervserfaring. Ud over kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring indeholder bilaget også angivelse af, hvilken konkret erhvervserfaring eller tidligere gennemført uddannelse, der kan give anledning til en given afkortning på det standardiserede hovedforløb for voksne både i forhold til skoleundervisning og praktikuddannelse. Denne afkortning er med andre ord yderligere afkortning af det standardiserede hovedforløb for voksne, som er kortere end hovedforløbet for de unge. Det er skolerne, der træffer afgørelse om eventuel godskrivning af skoleundervisningen i grundforløbet i forhold til voksne, der ikke opfylder kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring, som det også er tilfældet i dag. Hvis en elev under 25 år har erhvervserfaring eller uddannelse, der fremgår af bilaget, har eleven ret til at blive godskrevet herfor. Det vil i de tilfælde være op til skolen at vurdere omfanget af godskrivning for skoleundervisningen og det faglige udvalg at vurdere omfanget godskrivning for praktikuddannelsen. 3.2 Individuel vurdering Udover den objektive, generelle vurdering, skal der også foretages en individuel vurdering af den voksnes kompetencer. Den individuelle vurdering skal afgøre, om den enkeltes uddannelsesforløb skal afkortes udover det, der eventuelt er givet som led i den generelle vurdering. 11 Den skal bestå af en bred, individuel vurdering af ansøgerens tidligere erhvervede kompetencer som også kan inkludere kompetencer, der er tilegnet på andre måder, end dem der er beskrevet i kriterierne for den generelle vurdering. Det er skolerne, der træffer afgørelse om fritagelse for skoleundervisningen på baggrund af øvrige teoretiske kompetencer, som ikke er omfattet af den objektive vurdering. 12 De faglige udvalg træffer afgørelse om afkortning af praktikuddannelsen på baggrund af øvrig erhvervserfaring og afkortning af den samlede varighed af uddannelsesforløbet 13. På baggrund af realkompetencevurderingen fastsætter skolen i samarbejde med eleven og en evt. arbejdsgiver en personlig uddannelsesplan Klagemuligheder Eleven kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelse om anerkendelse af realkompetencer i forbindelse med euv, bortset fra praktiske kompetencer. Når det angår praktiske kompetencer kan klagen indbringes for det pågældende faglige udvalg. 15 For en uddybende gennemgang af proceduren ved klager henvises til 130 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 8

9 4. Uddannelsesaftaler Det er ikke en forudsætning for at starte på en euv, at eleven har en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale er dog en forudsætning for, at en eventuel arbejdsgiver kan opnå lønrefusion (se også afsnit 11 Forsørgelse). Det gælder særligt for alle euv-elever, at der kan indgås uddannelsesaftaler, der kun omfatter realkompetencevurderingen og opstilling af en personlig uddannelsesplan. 16 Herved har elev og praktikvirksomhed mulighed for at få et konkret grundlag, som der kan udarbejdes en fuld uddannelsesaftale på baggrund af. Ledige, der skal gennemføre uddannelsen som euv1, dvs. uden grundforløbets 2. del og uden praktikuddannelse, behøver ikke at have en uddannelsesaftale for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. 17 Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med euv1-elever, behøver ikke at være godkendte af det faglige udvalg. Det skyldes, at eleven udover grundforløbets 2. del har fået godskrevet hele praktikuddannelsen. Eleven er derfor ikke i oplæring i de perioder, der kan være mellem skoleperioderne. Voksne elever, der skal gennemføre uddannelsen via euv2 eller euv3 indgår uddannelsesaftaler med praktikvirksomheder efter de samme regler, som der gælder for de unge. Det gælder både aftaler, der gælder hele uddannelsesforløbet, delaftaler og korte aftaler. Euv2- og euv3-elever kan optages til skolepraktik efter samme regler som unge, det betyder bl.a. at voksne elever også skal leve op til EMMA-kriterierne. 4.1 Prøvetid For voksne, der skal gennemføre euv-forløbet uden praktikperioder (euv1), indgås uddannelsesaftaler som ikke omfatter praktikperioder. 18 Da der ikke indgår praktikuddannelse i elevens uddannelsesforløb, vil der ikke være en prøvetid for disse uddannelsesaftaler. For øvrige voksne elever, dvs. euv2 og euv3-elever gælder de samme regler om prøvetid som for unge. 5. Tilrettelæggelse af undervisningen i euv Euv er som udgangspunkt vekseluddannelser og består af grundforløb og hovedforløb. Skolen skal som udgangspunkt oprette separate hold for unge og voksne, men der er mulighed for samlæsning på grundforløbets 2. del og hovedforløbet Grundforløbet Euv-elever har ikke adgang til grundforløbets 1. del, idet grundforløbets 1. del er forbeholdt elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Det er den indledende realkompetencevurdering, der afgør, om den voksne skal gennemføre hele eller dele af grundforløbets 2. del. Hvis ansøgeren opfylder kriterierne for mindst to års relevant erhvervserfaring (euv1), skal han eller hun starte direkte på det standardiserede hovedforløb for voksne. Grundforløbets 2. del, som nogle voksne skal gennemføre hele eller dele af, er det samme forløb som for unge. 9

10 5.2 Hovedforløbet Alle voksne over 25 år skal som udgangspunkt gennemføre et standardiseret hovedforløb for voksne Det standardiserede hovedforløb for voksne De standardiserede hovedforløb beskrives af de faglige udvalg og fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger efter samme systematik som erhvervsuddannelserne for unge. På det standardiserede hovedforløb for voksne er skoleundervisningen som udgangspunkt mindst 10 pct. kortere end på det tilsvarende hovedforløb for de unge, og praktikuddannelsen varer maksimalt to år. 21 En undtagelse er eux, som er gennemgået særskilt i afsnit 8. Fagene i de standardiserede hovedforløb fremgår af uddannelsesordningen for de enkelte uddannelser og består af fag fra hovedforløbet for unge og eventuelle arbejdsmarkedsuddannelser 22. Forløbet må gerne være anderledes sammensat end hovedforløbet for unge elever, men det skal overholde varighedskravet og indeholde erhvervsfag, herunder specialefag. Det standardiserede hovedforløb kan desuden indeholde andre arbejdsmarkedsuddannelser end dem, der indgår i det tilsvarende hovedforløb for de unge. Hvis de faglige udvalg ikke har udviklet et standardiseret hovedforløb for voksne, tilrettelægger skolen et forløb, der er mindst 10 pct. kortere end det tilsvarende hovedforløb for de unge. 23 Hvis den voksne ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse følges en uddannelsesvej (euv3), der i omfang og varighed svarer til et eud-forløb for unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (se afsnit Euv-3) De tre uddannelsesveje Ansøgere til euv kan inddeles i tre grupper, som skal følge tre forskellige uddannelsesveje

11 6.1 Euv1 Voksne, der har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal gennemgøre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse (euv1). 26 Det er de faglige udvalg, der definerer kriterierne for to års relevant erhvervserfaring, og de fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne for de pågældende uddannelser. Elever, der påbegynder forløbet efter en længerevarende ledighedsperiode, og som har et særligt behov for at få styrket deres arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed, kan tilbydes et suppleringsmodul af op til 9 ugers varighed. 27 En længerevarende ledighedsperiode forstås i denne forbindelse som en periode på mindst 3 måneder. Det er skolen, der vurderer, om eleven har behov for et suppleringsmodul. Suppleringsmodulet kan tilrettelægges individuelt afhængig af den enkeltes konkrete behov for undervisning. Suppleringsmodulet kan efter behov have fokus på blandt andet arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi, opdatering af praktiske færdigheder i form af værkstedsundervisning etc. Elevens uddannelsestid forlænges med det antal uger, suppleringsmodulet varer, og der er mulighed for at opnå SU, hvis eleven er berettiget hertil. Til suppleringsmodulet udløses samme taxameter som til den øvrige undervisning i hovedforløbet Grundforløb Euv1-elever godskrives for hele grundforløbet, men optages direkte på hovedforløbet. De generelle adgangskrav gælder derfor ikke for euv1-elever, idet de knytter sig til optagelse på grundforløbet (se afsnit 2. Adgangskrav) Grundforløbsprøve Euv1-elever optages direkte på hovedforløbet og skal derfor ikke gennemføre en grundforløbsprøve, der ligger i slutningen af grundforløbets 2. del Overgangskrav Overgangskravene vedrører ikke euv1-elever, fordi de knytter sig til overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. Euv1-elever optages direkte på hovedforløbet, fordi de qua de 2 års relevant erhvervserfaring vurderes at have det nødvendige faglige niveau. Den eneste undtagelse gælder certifikater: Hvis den voksne mangler certifikater fra grundforløbet, kan uddannelsen ikke gennemføres som euv1. Hvis kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring i øvrigt er opfyldt har eleven 2 muligheder: 1) Uddannelsen gennemføres via euv2, hvor certifikaterne opnås i grundforløbets 2. del. 2) Certifikaterne erhverves i anden sammenhæng, fx via arbejdsmarkedsuddannelserne, forud for optagelsen til en euv Hovedforløb Euv1-elever skal gennemføre skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb for voksne (5.2.1 Det standardiserede hovedforløb for voksne). 11

12 6.2 Euv2 Voksne, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring eller har forudgående uddannelse, skal gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne, der består af et standardiseret hovedforløb for voksne med praktik og med mulighed for at modtage undervisning fra grundforløbets 2. del (euv2). 28 Forudgående uddannelse omfatter andre afsluttede ungdomsuddannelser, videregående uddannelser mv. Enkeltstående kurser som fx arbejdsmarkedsuddannelser er ikke omfattet Grundforløb Euv2-elever har mulighed for at gennemføre hele eller dele af grundforløbets 2. del. En euv2-elev kan også godskrives for hele grundforløbets 2. del. Det er skolen der, på baggrund af den individuelle realkompetencevurdering, træffer afgørelse om afkortning af skoleundervisningen på grundforløbets 2. del (se afsnit 3 Realkompetencevurdering) Grundforløbsprøve Euv2-elever skal til grundforløbsprøve, hvis de har modtaget undervisning i det uddannelsesspecifikke fag. Hvis elevens grundforløb kun består af grundfag skal eleven ikke til grundforløbsprøve Overgangskrav For at blive optaget på et hovedforløb, skal voksne opfylde de overgangskrav der er fastsat for uddannelsen på lige fod med de unge med mindre det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at euv2-elever er undtaget fra kravene Hovedforløb Euv2-elever skal følge det standardiserede hovedforløb for voksne bestående af både skoleundervisning og praktikuddannelse (se i øvrigt afsnit Det standardiserede hovedforløb for voksne). 6.3 Euv3 Hvis den voksne ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse følges en uddannelsesvej, som i omfang og varighed svarer til et eud-forløb for unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (euv3) Grundforløb Voksne, der skal følge euv3, skal gennemføre hele grundforløbets 2. del, med mindre de godskrives for uddannelseselementer Grundforløbsprøve Voksne, der skal gennemgøre hele grundforløbets 2. del, skal til grundforløbsprøve på lige fod med de unge Overgangskrav For at blive optaget på et hovedforløb, skal euv3-elever opfylde de overgangskrav, der er fastsat for uddannelsen på lige fod med de unge. 12

13 6.3.4 Hovedforløb Hovedforløbet for voksne, der skal følge i euv3, svarer i omfang og varighed til hovedforløbet på en erhvervsuddannelse for unge. 7. Læringsmiljø for voksne Erhvervsuddannelse for voksne (euv) skal tilrettelægges med en voksentilpasset pædagogik og didaktik. 31 Voksne elever på erhvervsuddannelserne forudsættes at have særlige forudsætninger for at deltage i undervisningen, fordi de - sammenlignet med børn og unge - i reglen har mange flere og forskelligartede erfaringer. Fx. har de voksne i reglen erhvervserfaring og måske endda fra forskellige erhvervsområder eller arbejdspladser. Ved tilrettelæggelse af undervisning skal der tages udgangspunkt i de voksnes særlige forudsætninger, herunder hvad der skaber motivation hos den voksne målgruppe. I tidens løb er der generet en del praksis- og forskningsbaseret viden om voksenpædagogik og de faktorer, der understøtter motivation og læring hos voksne deltagere i uddannelse. I inspirationshæftet Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, Bjarne Wahlgren, NCK 2015 opsamles en række af disse faktorer. Forhold der fremmer motivation og læring hos voksne: - At deltagerne bliver behandlet som voksne i et stimulerende læringsmiljø - At deltagerne har behov for og kan se meningen med det, de lærer - At undervisningen bygger på det deltagerne kan (deres realkompetencer), frem for det de ikke kan - At undervisningen udfordrer og skaber nysgerrighed, og at den aktiverer til deltagelse - At der arbejdes med, hvordan man kan anvende det, man lærer (transfer) - At undervisningen bygger bro mellem at kunne og at vide, mellem at kunne gøre noget og forklare hvorfor - At undervisningen tager højde for, at vi lærer på forskellige måder, at vi har forskellige læringsstile. Uddrag fra voksenpædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, Bjarne Wahlgren, NCK 2015 Som det fremhæves i inspirationshæftet Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, er voksenunderviseren en væsentlig faktor for at skabe et godt læringsmiljø. Underviserens evne til at skabe gode relationer til deltagerne og mellem deltagerne er den grundlæggende for den faglige formidling. Jo bedre voksenundervisen kan aflæse de forskellige forudsætninger og realkompetencer, som deltagerne har, og integrere disse i undervisningen, jo bedre forløber læreprocesserne. 32 For mere uddybende læsning henvises blandt andet til inspirationshæftet Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, Bjarne Wahlgren, NCK 2015 samt Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse en eksempelsamling, Bjarne Wahlgren, NCK

14 8. EUX Elever, der skal gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne, har mulighed for at gennemføre deres uddannelsesforløb som et eux-forløb. Eleverne skal i givet fald opnå C-niveau i seks grundfag på tekniske euxforløb forud for hovedforløbet og i otte grundfag på merkantile eux-forløb forud for det studiekompetencegivende forløb. Voksne har ikke adgang til grundforløbets 1. del, og der kan derfor være behov for at de skal følge supplerende undervisning, hvis de mangler de grundfag, der er placeret på grundforløbets 1. del (dansk C, engelsk C og samfundsfag C) (se afsnit 10 Suppleringsmuligheder). Voksne elever kan i den forbindelse, ligesom de øvrige elever, der starter direkte på grundforløbets 2. del, få refusion for eventuel deltagerbetaling i de tre fag. Refusionen af deltagerbetalingen er dog med fradrag af eventuelle tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte. 33 Der er adgang til refusion af deltagerbetaling for euv1 elever, der ikke skal gennemføre grundforløbets 2. del, hvor der i eux-forløb ligeledes er placeret grundfag. Disse elever kan få refunderet deltagerbetalingen for undervisning i grundfag, der er placeret i grundforløb med eux. Alle elever, også de voksne, skal realkompetencevurderes i forhold til allerede opnåede kompetencer. For eux-elever finder meritbekendtgørelsen til de gymnasiale uddannelser anvendelse med de nødvendige tilpasninger. Voksne der skal gennemføre en euv med eux vil ikke få afkortet skoleundervisning i hovedforløbet. 34 Varighedskravet på maksimalt 2 år til praktikuddannelsen er gældende ligesom euv1-elever ikke skal i praktik. 9. Erhvervsrettet og studierettet påbygning samt talentspor Der gælder som udgangspunkt samme regler for en erhvervsuddannelse for unge og voksne, med mindre der er fastsat afvigende regulering. Det betyder, at voksne har mulighed for at vælge studie- og erhvervsrettet påbygning. Voksne kan også vælge valgfag, hvis det faglige udvalg har besluttet, at valgfag skal være en del af det standardiserede euv-forløb. Der er desuden mulighed for talentspor i euv. 10. Suppleringsmuligheder Der gælder samme forhold for unge og voksne i relation til, at de generelle adgangskrav til grundforløbet ikke er opfyldt. Det forberedende forløb, som voksne skal gennemføre kan foregå i regi af VUC eller erhvervsskolen. Som udgangspunkt bør der være et lokalt samarbejde mellem VUC og erhvervsskole. Det gælder særligt for euv1-elever på social- og sundhedsuddannelsen, at der etableres euv-pakker, som skal klæde eleverne på i forhold til grundfag, som i forbindelse med reformen er flyttet fra hovedforløbet til grundforløbet. Disse euv1-elever kan få tilbagebetalt deltagerbetalingen. 11. Forsørgelse Mulighederne for forsørgelse under et euv-forløb afhænger af, om den voksne er beskæftiget eller ledig, hvorvidt den voksne har behov for praktik og om den voksne har en uddannelsesaftale med en virksomhed. 14

15 Hvis den voksne er i beskæftigelse og har en uddannelsesaftale med en virksomhed, udbetaler virksomheden løn under uddannelsen i henhold til de gældende regler på området. Det gælder for alle euv-elever. Virksomheden vil samtidig kunne få lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag under skoledelen. Hvis virksomheden udbetaler voksenelevløn til eleven, vil virksomheden kunne opnå lønrefusion på en særlig sats for voksne elever. Satserne for lønrefusion fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. 35 Satserne kan findes på Virk.dk. I finansloven for 2015 er lønrefusionssatsen for voksne elever, der modtager voksenelevløn, fastsat til 110 pct. af højeste dagpengesats. 36 Dog kan lønrefusionen ikke overstige elevlønnen. Der ansøges om lønrefusion for euv-elever på samme måde, som der søges om lønrefusion for unge eud-elever. For euv1 elever kan arbejdsgiveren tidligst opnå ret til lønrefusion fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren forinden har beskæftiget den voksne på fuld tid i sammenhængende tre måneder eller ved deltidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode, der svarer til tre måneders fuldtidsbeskæftigelse. 37 Hvis den voksne ikke er i beskæftigelse afhænger mulighederne for forsørgelse af, om eleven vurderes at have behov for praktik. Hvis den voksne vurderes ikke at have behov for praktik (euv1), vil eleven være berettiget til SU under euv-forløbet, hvis de almindelige støttebetingelser er opfyldt. Eleven vil, hvis der indgår praktikuddannelse i uddannelsen, have ret til at modtage elevløn fra praktikstedet i henhold til de gældende regler på området. Praktikstedet vil kunne få lønrefusion med satsen for voksen-elever, hvis der udbetales voksenelevløn. Såfremt eleven ikke har en uddannelsesaftale, vil eleven kunne opnå SU til grundforløbet, hvis de almindelige støttebetingelser er opfyldt, og skolepraktikydelse under hele hovedforløbet, hvis eleven er optaget i skolepraktik. I delaftaler under skolepraktik er eleven berettiget til elevløn. Hvis den voksne følger en erhvervsuddannelse som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, vil eleven kunne modtage forsørgelse efter de gældende regler på beskæftigelsesområdet. For mere information om dette område henvises ti Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering; For yderlige information om mulighederne for lønrefusion henvises til 12. Overgang fra GVU Bekendtgørelse nr af 22/ om grunduddannelse for voksne (GVU) ophæves den 1. august Voksne, der er påbegyndt en GVU før denne dato, har dog fortsat mulighed for at gennemføre deres uddannelse som en GVU efter de hidtidige regler. En GVU-plan er gældende i 6 år, hvis eleven har modtaget sin GVU-plan inden den 1. august Skolerne fastsætter eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt deres uddannelse som en GVU, og som ønsker optagelse på en euv. 38 GVU-planer kan ændres til en euv-plan. I så fald vil kompetencevurderingen og GVU-planen indgå som grundlag for realkompetencevurderingen i euv. 15

16 13. Ikrafttrædelsesbestemmelser Det fremgår af ikrafttrædelsesbestemmelserne (i) uddannelsesbekendtgørelserne, der træder i kraft 1. august 2015, at elever, der har påbegyndt en tilsvarende erhvervsuddannelse før den 1. august i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan kan overgå til uddannelsen efter de nye uddannelsesbekendtgørelser. Hvis eleven var 25 år på det tidspunkt erhvervsuddannelsen blev påbegyndt før 1. august 2015, skal han eller hun ved overgang til de nye ordninger gennemføre uddannelsen som euv. Elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, har adgang til at fortsætte uddannelsen efter de hidtidige regler om uddannelsen, herunder efter et eventuelt afbrud i kortere eller længere tid. Det betyder bl.a., at hvis eleven begyndte uddannelsen før det fyldte 25. år, skal eleven altid fortsætte uddannelsen efter reglerne for unge, men mindre eleven vælger at overgå til den nye uddannelse efter de ovennævnte regler. 16

17 14. Appendiks 1 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 u, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 5 3 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 v, stk. 2. og 66 y. 4 BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk. 5 5 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 v 6 BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk. 7 7 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y 8 BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 38 og 56, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 x og BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 56, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 130, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 86, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 5 c, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 86, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 16, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 x 21 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 x og BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 24, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 24, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 x, stk. 3 og BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 16, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk. 1 17

18 27 LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 3, stk LBK nr 157 af 17/02/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser; 66 y, stk BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 16, stk Uddrag fra voksenpædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse, Bjarne Wahlgren, NCK BEK nr af 17/12/ Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse; Denne bestemmelse fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser 35 Reglerne om lønrefusion for euv-elever findes i 4, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014, med de ændringer der følger af lov nr. 634 af 16. juli Finanslov for finansåret 2015; Konto Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 37 Reglerne om lønrefusion for euv-elever findes i 4, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014, med de ændringer der følger af lov nr. 634 af 16. juli BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; 131, stk. 3 18

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter Reformarbejdet - version 1, april indspark 2014 #3 Reformarbejdet Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014 Torben Størner og Karsten Holm Sørensen, EPUC epuc Erhvervspædagogisk udviklingscenter

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

10.00 10.15 Velkomst kfb

10.00 10.15 Velkomst kfb 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion 12.00 13.00

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere