SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø"

Transkript

1 SAND & GRUS Rute 26 Fårvang Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø

2 Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg Viborg Tel Miljø Udgivelsesår: 2014 (Undersøgelsen er foretaget i 2013) Titel: Råstofkortlægning nr Sand & Grus Rute 26 Fårvang Silkeborg Kommune Konsulent: Redaktion: Fotos: Kort: Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Miljø, Råstofteamet: Morten Steen og Lars Kristiansen Region Midtjylland Grundmateriale KMS Copyright Sidetal: 46 Henvendelse vedr. rapporten: Mail direkte til Miljø eller ring på Læs mere på:

3 RÅSTOFKORTLÆGNING FÅRVANG, SILKEBORG KOMMUNE

4 INDHOLD Resumé Indledning Kortlægningsområde 4 Fårvang Beliggenhed og geologi Datagrundlag Planlægning og tilrettelæggelse af borearbejde Præsentation af råstofboringerne Laboratorieanalyser Uensformighedstallet U Sandækvivalent Fillerindhold Materialer >2 mm grusprocent Råstofgeologisk tolkning i GeoScene3D Datagrundlag Geofysiske data Råstofboringer og Jupiterboringer Grundvandspotentiale Højdemodel Generelle tolkningsmæssige retningslinjer Modelsoftware og modelparametre Projektionsafstand på profiler Konturering af lagfladerne Råstofgeologisk tolkning Overjord Råstofforekomst Råstofkvaliteter Materialets egnethed som vej- og anlægsmaterialer Materialets egnethed som tilslag til beton Råstofvurdering afgrænsning, mængde og kvalitet af råstofferne Afgrænsning af råstofressourceområdet Mængde og kvalitet Referencer Råstofkortlægning nr

5 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Boreprofiler Laboratorieanalyser Tykkelse af overjord Tykkelse af potentiel råstofressource grove fraktion o. GVS Tykkelse af potentiel råstofressource grove fraktion u. GVS Råstofkortlægning nr

6 Resumé På baggrund af en sammenstilling af eksisterende geologiske data og viden i området omkring Hovedvej 26 mellem Lading og Fårvang er der udført en råstofgeologisk kortlægning i området ved Fårvang inden for et kortlægningsområde på ca. 311 ha. Der blev i efteråret 2012 udført 3 nye råstofboringer og efterfølgende kornstørrelsesanalyser og kvalitetsanalyser på udvalgte prøveintervaller i boringerne. På baggrund af kortlægningen er der kortlagt et råstofressourceområde på ca.210 ha, hvor der vurderes at være væsentlige råstoffer. I afgrænsningen af råstofressourceområdet er råstofmægtigheder afvejet i forhold til overjordsmægtigheder. Afgrænsningen er endvidere vurderet i forhold til arealmæssige bindinger, lokalplaner og kommuneplaner, samt information om eventuelle tekniske anlæg i området og eventuelt justeret i forhold hertil. I området nord for Viborgvej findes en del fredede fortidsminder (gravhøje), og vurderes derfor vanskeligt at udnytte. Dette område er derfor beregnet selvstændigt i forhold til området syd for Viborgvej. Inden for råstofressourceområdet er der kortlagt en mere grovkornet råstofressource fintil grovkornet sand, svagt gruset til gruset og svagt stenet til stærkt stenet. Den samlede overjordsmægtighed er på ca. 11,5 mio. m³. Der er i råstofressourceområdet beregnet i alt ca. 21,9 mio. m³ råstof. Af dette er det formodentlig kun muligt at udnytte ca. 80 %, ca. 17,5 mio. m³, idet der ved indvindingen skal tages hensyn til graveafstande i forhold til veje, skel mv. i vurderingen af råstofmængden. Inden for kortlægningsområdet nord for Viborgvej med fredede fortidsminder vurderes der at være ca. 8,4 mio. m³ grove materialer med 7,1 mio. m³ beliggende over grundvandsspejl. Den samlede mængde overjord udgør ca. 1,4 mio. m³. Der er ikke udført råstofboringer i dette område og derfor heller ikke udført analyser herfra. De vurderede mængder råstoffer, der kan udnyttes inden for kortlægningsområdet for den grove fraktion er således estimeret til at udgøre ca. 17,5 mio. m³. Det er på baggrund af kornstørrelsesanalyser og kvalitetsanalyser vurderet, at den mere grovkornede fraktion egner sig til bundsikringsmateriale kvalitet I, i et enkelt niveau som stabilt grus I samt som tilslag til beton i miljøklasse M. Desforuden egner materialet i sandfraktionen sig til tilslag til beton i klasse A. Råstofkortlægning nr

7 1. Indledning Orbicon A/S udarbejdede i 2010 en sammenstilling af eksisterende geologiske data og viden i området omkring Hovedvej 26 mellem Lading og Fårvang i forbindelse med et kommende Aarhus-Viborg vejprojekt. Der blev hovedsageligt indsamlet data langs den 20 km lange vejstrækning mellem Lading og Fårvang og inden for en bufferzone på 2 km fra vejmidten (Orbicon A/S, 2010). Figur 1.1 viser det daværende undersøgelsesområde. Figur 2.1. Daværende undersøgelsesområde, som udgøres af en 20 km vejstrækning med bufferzone. Nederst til højre er vist en regionaloversigt, der angiver den geografiske placering af området. I 1990 er der i området udført en Fase 2 råstofkortlægning ved Hammel (Århus Amtskommune, 1990) og efterfølgende i 2000 en Fase 2 råstofundersøgelse ved Voldby- Hammel (4AP geoteknik, december 2000). Ved Fase 2 kortlægningen ved Hammel er der udført geoelektriske linjeprofiler og i alt 14 råstofboringer. Undersøgelserne viser smeltevandssand, flere steder med et betydeligt grusindhold. Overjordsmægtighederne er stedvis betydelige. Overordnet viser boringerne et indhold af grove materialer (fraktion >2 mm), der varierer fra 0 % i vest til mere end 50 % i enkelte af boringerne nordvest for Voldby, se figur 1.2 og Orbicon, Sandækvivalenten er stedvis på under 30. Kortlægningen indikerer, at der findes tørt grovkornet materiale syd for Hammel, og syd og vest for Anbæk til en dybde af m. Råstofkortlægning nr

8 Ved Fase 2 kortlægningen omkring Voldby-Hammel er der udført 5 råstofboringer, hvoraf 4 boringer viser betydelige mægtigheder af moræneler fra terræn. I den nordligste boring (DGU nr ) placeret nordvest for Voldby, er der truffet en mægtighed på 12,4 m råstof, der hovedsageligt består af fin- til mellemkornet sand med et lavt indhold af grus, se Orbicon, 2010 og figur 1.2. På baggrund af sammenstillingen, Orbicon, 2010, er der udvalgt 5 kortlægningsområder, hvor der i perioden midt august til slutningen af september 2012 er udført i alt 20 råstofgeologiske boringer til undersøgelse af områdernes potentiale i forhold til især vejmaterialer. Det drejer sig om Kortlægningsområderne: Kortlægningsområde 1 Voldby Kortlægningsområde 2 Fuglsang Kortlægningsområde 3 Hedehusene Kortlægningsområde 4 Fårvang Kortlægningsområde 5 Sønderskov Borestederne blev inden for de enkelte områder udvalgt på baggrund af: De geologiske oplysninger i boringer i området. Højderygge, idet flere af lavningerne og vådområderne var blevet anboret i de tidligere råstofkortlægninger. 60-metersletten (Kote 60 m), der er kortlagt som en begravet hedeslette, bestående af smeltevandsand (Laboratoriet for Geofysik, Århus Universitet, 1974). Råstofkortlægning nr

9 Figur 1.2. Boringer udført i forbindelse med fase 2 råstofkortlægningerne. Til en vurdering af materialet er der efterfølgende udvalgt 29 prøver til laboratorieundersøgelse af kornstørrelsesfordeling, sandækvivalent SE og U-tal. Grænseværdierne for stabilt grus er vist sammen med kornkurverne. Afslutningsvis er der udvalgt prøver fra 3 af de 5 områder til yderligere kvalitetsanalyse af dels sandfraktionen (i alt 5 stk.) og dels stenfraktionen (i alt 8 stk.). Råstofkortlægning nr

10 2. Kortlægningsområde 4 Fårvang Kortlægningsområde 4 Fårvang er beliggende sydøst for Fårvang og udgør et område på ca. 311 ha, se figur 2.1. Inden for kortlægningsområdet er der kortlagt et råstofressourceområde på ca. 177 ha, hvor der vurderes at være væsentlige råstoffer. Der henvises til afsnit 5 for en nærmere beskrivelse af udpegningen. Figur 2.1 Kortlægningsområde 4 Fårvang med angivelse af de 3 råstofboringer med rød stjerne, B4.1 B4.3, som er udført i området. Jupiterboringer er angivet ved sort stjerne. Kortlægningsområdet er angivet ved sort stregfarve og råstofressourceområdet med blå stregfarve 2.1. Beliggenhed og geologi Området ved Fårvang er beliggende i Silkeborg Kommune vest for Gjern Å og kan betegnes som et morænelandskab, hvor en større sydvest nordøst gående tunneldal, hvori Gjern Å løber, grænser op til den østlige del af kortlægningsområdet. Jordartskortet viser i området hovedsageligt moræneler samt områder med smeltevandssand og grus i de terrænnære jordlag. Der henvises til Orbicon, 2010 for en uddybning af geologien i området. Grundvandsspejlet forventes i området at befinde sig mut. (Orbicon, 2007). Råstofkortlægning nr

11 2.2. Datagrundlag Datagrundlaget i den aktuelle kortlægning er de samme som i Orbicon, 2010, suppleret med følgende: En ny Jupiterdatabase, downloaded fra GEUS den 10. august Undersøgelser af Århusegnens undergrund. Hydrogeologisk kortlægning baseret på boringer og elektriske sonderinger, laboratoriet for Geofysik, Århus Universitet, 1974 (Laboratoriet for Geofysik, Århus Universitet, 1974). Kortmateriale og planoplysninger fra Miljøportalen, 2012, bl.a. gamle målebordsblade Planlægning og tilrettelæggelse af borearbejde Der blev udpeget boresteder baseret på følgende vurderinger: Eksisterende boringer viser gode råstoffer i den sydlige del af området. I den østlige del af området nord for Viborgvej er der et bakkedrag, hvor boringer viser råstoffer, men der er flere gravhøje med beskyttelseszoner, som vil være en hindring for råstofgravning. Bakkedraget (sydlige til sydvestlige flanke) fortsætter syd for Viborgvej, og denne del af området (sydøst) vurderes som det mest interessante. Der blev derfor planlagt 3 råstofboringer som følger: 2 boringer syd for Viborgvej, placeret dels i bakkedragets flanke og dels centralt for bakkedraget. 1 boring mod vest som mulig afgrænsning af evt. råstoffer i den vestlige del af kortlægningsområdet Præsentation af råstofboringerne Der er udført 3 boringer i området, B4.1 til B4.3, se boreprofilerne bilag 1. B4.1 DGU nr Boringen består øverst af leret, svagt stenet morænesand med enkelte gruskorn. Fra 1,5 mut. til bund af boringen i 18 mut. (meter under terræn) forekommer fin- til mellemkornet smeltevandssand, der er svagt gruset til gruset og stedvist svagt stenet til stenet. B4.2 DGU nr Boringen består øverste 7,5 m af en svagt siltet til siltet, sandet til stærkt sandet moræneler, der stedvist er svagt gruset. Moræneleret underlejres af generelt af mellem- til grovkornet, gruset og stenet til stærkt stenet smeltevanssand til 12,5 mut., hvorefter der forekommer finkornet smeltevandssand med enkelte tynde lerslirer og et svagt indhold af glimmer og organisk materiale til bund af boringen i 16,5 mut. B4.3 DGU nr Boringen består øverst af ca. 6,5 m lerede aflejringer, øverst ferskvandsler og derunder moræneler, der er sandet, svagt gruset og svagt stenet. Dette underlejres af 0,5 m leret, gruset og stenet morænesand, der fra 7-13 mut. går over i mellemkornet, gruset, svagt stenet til stenet smeltevandssand. Fra mut. bliver smeltevandssandet mellem- til grovkornet, gruset og stenet, inden det fra 18 mut. bliver grovkornet, stærkt gruset og stærkt stenet. Boringen stopper i fin- til mellemkornet smeltevandssand i 20 mut. Råstofkortlægning nr

12 2.5. Laboratorieanalyser I hver af de 3 udførte boringer i området (B4.1 B4.3) er der i udvalgte prøveintervaller udtaget prøver til analyse af kornstørrelsesfordelingen og beregning af sandækvivalent (SE), se tabel 2.1. D 50 mm U-tal (d 60 /d 10 ) Materiale >2 mm Grus % Filler (<0,0063 mm) % Boringsnr. Prøveinterval Sandækvivalent SE B4.1 2,0-3,0 0,49 3, ,5-8,0 0,472 3, ,0-16,0 0,347 3, B4.2 9,0-12,0 2,18 18, B4.3 6,5-9,0 0,43 4, ,5-16,0 0,604 4, Tabel 2.1. De analyserede prøveintervaller og analyseresultaterne Uensformighedstallet U Forekomsternes sorteringsgrad, dvs. muligheden for at komprimere materialet ved indbygning ved anlægsarbejder, fremgår af uensformighedstallet, U-tallet. U-tallet beregnes ved at dividere gennemfaldet ved 60 % med gennemfaldet ved 10 %. U-tallets værdier i de analyserede prøver ligger i boring B4.1 mellem 3,53 og 3,81 og i boring B4.3 mellem 4,1 og 4,68, mens det i boring B4.2 har en værdi på 18, Sandækvivalent Sandækvivalenten/SE angiver i procent indholdet af sand og grovere fraktioner i forhold til materialets totale volumen, når en prøve bundfældes i en calciumchloridopløsning (DS/EN 933-8). Prøvningen udføres på 0-4 mm fraktionen. SE er en indirekte oplysning om prøvens relative indhold af fine bestanddele som ler og silt. Store SE værdier indikerer mere sand og færre plastiske partikler et mere stabilt materiale, der kan holde til større belastninger. En SE-værdi på 100 % indeholder ikke fine bestanddele, mens en SE-værdi på 0 % angiver et materiale udelukkende bestående af ler og silt. Sandækvivalenten ligger i de udførte analyser mellem 24 og 79 % med de højeste værdier i de nederste niveauer. Der henvises til tabel 2.1 og bilag 2, Laboratorieanalyser Fillerindhold Ud fra de optegnede kornkurve har det været muligt at aflæse indholdet af filler (materiale mindre end 0,063 mm, silt og ler). Indholdet af filler varierer mellem 1 og 5 %. De aflæste værdier fremgår af tabel 2.1 og bilag 2. Råstofkortlægning nr

13 2.5.4 Materialer >2 mm grusprocent Ser man på gennemfaldsprocenten på 2 mm sigten, svarende til grusprocenten, varierer indholdet af grus mellem 10 og 15 % i boring B4.1, i boring B4.2 er indholdet på 51 % og i boring B4.3 varierer indholdet mellem 17 og 24 %. Indhold af materiale >8 mm er i B4.1 på 5-6 %, mens der i boring B4.2 ses et indhold på 36 % og i boring B4.3 et indhold mellem 9 og 14 %. Råstofkortlægning nr

14 3. Råstofgeologisk tolkning i GeoScene3D Der er i GeoScene3D (GS3D) foretaget en kortlægning af bunden af overjord, samt bunden af den potentielle råstofressource, hhv. den finkornede og den mere grovkornede råstofressource. Dette giver en oversigt over forekomst og fordeling af det tolkede råstof samt en vurdering af den samlede råstoftykkelse både over og under grundvandsspejlet samt tykkelse af overjorden Datagrundlag Der er i den råstofgeologiske tolkning af data inddraget geofysiske data, Jupiterboringer og råstofboringer, se figur 3.1. Figur 3.1. Kortlægningsområdet er vist med sort stregfarve, nye råstofboringer med sort kryds, Jupiterboringer med sort firkant og SkyTEM med brun firekant inden for området og rød firekant syd for området. Råstofkortlægning nr

15 3.1.1 Geofysiske data Der er benyttet geofysiske data, der er udtrukket fra GERDA databasen ved GEUS via I-GIS GeoCloud server, som er en ekstern server indeholdende bl.a. geofysiske data. Dataudtrækket er dateret januar 2012, men er kontrolleret for yderligere data fra 2012, se figur 3.1 og tabel 3.1. Det drejer sig om de geofysiske data: SkyTEM GERDA Data Identifikation I GERDA Indberettet til GERDA Geologisk Institut, AAU SkyTEM dk.aaa.grv-hammel-gjern-skytem 2004 SkyTEM aps SkyTEM dk.aaa.grundvand-gjernbakker-skytem, Orbicon SkyTEM dk.aaa.grundvand-gjernbakker-skytem, Tabel 3.1. Oversigt over downloaded, geofysiske data fra GERDA databasen ved GEUS Råstofboringer og Jupiterboringer De udførte råstofboringer blev efter udførelse indtastet i GeoGIS og er i forbindelse med tolkningen konverteret og indlæst i GS3D projektet. Endvidere er prøvebeskrivelserne for de udførte råstofboringer indlæst som punkttemaer i modellen. Jupiterboringerne er downloaded den 10. august 2012 og indlæst i GS3D projektet Grundvandspotentiale Der er benyttet potentialekortet for Region Midtjylland (Orbicon, 2007) Højdemodel Der er anvendt en 10x10 m højdemodel modtaget fra Region Midtjylland. Råstofkortlægning nr

16 3.2. Generelle tolkningsmæssige retningslinjer Nedenstående generelle tolkningsmæssige retningslinjer er blevet anvendt Modelsoftware og modelparametre Modellen er opstillet i GeoScene3D version (GS3D). GS3D-projektet er opstillet i koordinatsystem UTM32 EUREF 1989 og i kotesystem DVR 90. Det rektangulære modelområde i GS3D er defineret ved hjørnekoordinaterne (X ¹ = , X ² = ) og (Y ¹ = , Y ² = ) og dækker alle 5 kortlægningsområder. De tolkede lagflader er interpoleret i henhold til disse hjørnekoordinater Projektionsafstand på profiler Der er anvendt en projektionsafstand på 50 m for boringsdata, geofysiske data og for det indlæste potentialegrid Konturering af lagfladerne Der er anvendt kriging til konturering af tolkningspunkterne til udarbejdelse af lagfladerne. Inden udarbejdelsen af fladekortene er der gennemført en justering af de geologiske lagflader ved brug af Grid Adjustment Tool i GS3D, så fladerne ikke krydser hinanden og den anvendte højdemodel Råstofgeologisk tolkning Den råstofgeologiske tolkning er foretaget langs faste profiler kombineret med en dynamisk profiltolkning. De dynamiske profiler er anvendt for at sikre en så detaljeret kortlægning som muligt og sikre, at alle boringer er med i tolkningen. Der er optegnet 4 SN gående profiler, 2 VØ gående profiler. Der er optegnet profiler gennem samtlige råstofboringer i kortlægningsområdet. Der er foretaget en råstofgeologisk tolkning af: Bunden af overjorden Bunden af de mere grovkornede råstoffer I modsætning til områderne 1, 3 og 5 har der i dette kortlægningsområde kun været muligt at kortlægge bunden af de mere grovkornede råstoffer. De mere finkornede råstoffer vurderes ikke at forekomme i området. Råstofkortlægning nr

17 3.3.1 Overjord Overjord er defineret som de aflejringer, der forekommer fra terræn til overgrænsen af råstoflaget. Overjord defineres i dette projekt som aflejringer, der ikke består af sand eller som indeholder tynde sandlag i ellers lerede aflejringer. Disse sandlag kan i en råstofsituation være mulige at udnytte, men er ikke medtaget i denne opgørelse for ikke at overestimere den potentielle råstofressource. Geofysisk tolkes overjord at være repræsenteret ved lave modstande. Der henvises til bilag 3, Tykkelse af overjord, der viser tykkelsesfordelingen af den tolkede overjord i området. Det fremgår af bilag 3, at overjordstykkelsen overordnet viser en gradvist tiltagende tykkelse fra den østlige del af området omkring boring B 4.1, hvor der er tykkelser på mindre end 1 m, til den vestlige del af området med tykkelser på 10 m og derover. I boringerne B4.2 og B 4.3, som er beliggende i den centrale og vestlige del af området, er overjordstykkelserne på hhv. 7,5 m og 6,5 m Råstofforekomst På baggrund af de nye råstofboringer samt eksisterende boringer i Jupiterdatabasen er der foretaget en kortlægning af den mere grovkornede råstofforekomst: Råstoflag 2 (grove fraktion fin til grovkornet sand, svagt gruset til gruset og svagt stenet til stærkt stenet). Råstofforekomsten er tolket som et større sammenhængende sandlag, der er kortlagt på baggrund af en vurdering og, hvor der er foretaget en opdeling på grundlag af prøvebeskrivelser og kornstørrelse. Geofysisk tolkes sandlagene at være repræsenteret ved høje modstande. Der er udarbejdet tykkelseskort for mulige råstoffer hhv. over og under grundvandsspejlet for den grove fraktion af råstoffer, idet den fine fraktion ikke tolkes at være til stede i området, se bilagene 4 og 5. Den grove fraktion over grundvandsspejlet er generelt tolket til at være til stede i hele området og i størstedelen af området med tykkelser på 10 m og derover. I boring B 4.1 findes ca. 18 m, mens der i boring B 4.3 findes ca. 13 m. I området mellem boring B 4.2 og Nørregård ses aftagende mægtigheder ned til ca. 5 m. Under grundvandsspejlet er den grove fraktion kun til stede i meget begrænsede mængder, og kun i den østligste del af området nord for Viborgvej ses mægtigheder på op til 10 m. Råstofkortlægning nr

18 4. Råstofkvaliteter Materialet er på baggrund af kornkurverne sammenholdt med de lithologiske beskrivelser og laboratorieanalyserne af sand- og stenfraktionen vurderet med henblik på egnethed til vejog anlægsmaterialer og som tilslag til beton, se bilag 1 og 2 samt tabel Materialets egnethed som vej- og anlægsmaterialer Et lille Uensformighedstal, U-tal, betyder normalt enskornet materiale med en god drænevne og mindre god bæreevne. Et stort U-tal betyder normalt velgraderet materiale med mindre god drænevne og god bæreevne. I boring B4.1 er der beregnet U-tal mellem 3,53 og 3,81 og i boring B4.3 mellem 4,1 og 4,68. Disse værdier angiver et enskornet materiale med en god drænevne og en mindre god bæreevne. Dette er i modsætning til boring B4.2, hvor der er beregnet et højt U-tal med en værdi på 18,55, der angivet et meget velgraderet materiale med en god bæreevne, men en mindre god drænevne. Til stabilt grus skal materialet holde sig inden for grænseintervallerne for stabilt grus og SE skal være over 30 % for kvalitet II og mindst 34 % for kvalitet I. Indholdet af filler må højest være 9 % (DS/EN 13285). En vurdering af kornkurverne i forhold til grænseintervallerne for stabilt grus sammenholdt med kravene for SE og indhold af filler viser, at materialet kun egner sig til stabilt grus med en lille forarbejdning i boring B 4.2 i det analyserede interval fra 9-12 mut. I dette interval ses også det højeste indhold af grus (>2 mm) på 51 %. Til bundsikringsmateriale skal SE være over 30 % for kvalitet II og mindst 40 % for kvalitet I. Indholdet af filler må højest være 9 % for kvalitet II og højest 5 % for kvalitet I (DS/EN 13285). Materialet egner sig generelt til bundsikringsmateriale kvalitet I i boring B4.1, bortset fra det øverste interval fra 2-3 mut., hvor SE værdien kun er på 24. Tilsvarende gør sig gældende i de analyserede intervaller i boringerne B4.2 og B 4.3, hvor materialet ligeledes egner til bundsikringsmateriale kvalitet I. Til fyldsand fokuseres der kun på indholdet af filler (<0,063 mm). Indholdet af filler må max være 22 % til tøropfyldning, dvs. opfyldning over grundvandsspejl, og max 16 % til en vådopfyldning, dvs. under grundvandsspejl (DS/EN 13285). Ud fra kornstørrelsesanalyserne og indholdet af filler, der varierer mellem 1 og 5 %, er materialet også egnet til fyldsand til vådopfyldning. Dette vurderes kun at være relevant for det øverste interval i boring B 4.1, som hverken egnede sig til stabilt grus eller bundsikringsmateriale. Råstofkortlægning nr

19 Stabilt grus egnethed Fyldsand Materiale >2 mm Grus % Filler (<0,0063 mm) % Boringsnr. Prøveinterval Bundsikringsmateriale Sandækvivalent SE B4.1 15,0-16,0 Nej BS I/BS II B4.2 9,0-12,0 SG I mindre BS I forarbejdning B4.3 6,5-9,0 Nej BS I B4.3 13,5-16,0 Nej BS I Tabel 4.1. Vurdering af materialets egnethed som vej- og anlægsmaterialer iht. DS/EN Materialets egnethed som tilslag til beton Med hensyn til materialets egnethed som tilslag til beton ses det af analyseresultatet i tabel 4.2, at den beregnede totale % reaktivt flint i sandfraktionen 0-4 mm i boring B4.2 i intervallet 9,0-12 m er på 1,4 %. Materialet egner sig derfor som tilslag til beton i klasse A, som angiver en aggressiv miljøklasse, hvor indholdet af reaktivt flint maks. må være 2 % (DS/ EN 12620; DS 2426). B4.1 2,0-3,0 Nej Nej Vådopfyldning B4.1 5,5-8,0 Nej BS I Boringsnr. Prøvenr. (mut.) Sandanalyse Alkalikiselreaktive korn TI-B mm % Tæt calcedon % Porøs flint % Porøs opalflint Total % reaktivt flint (beregnet) B4.2 9,0-12,0 4,8 0,5 0,9 1,4 DS/EN ,0 Krav M DS/EN ,0 Krav A DS/EN ,0 Krav E Tabel 4.2. Vurdering af materialets egnethed som tilslag til beton. Tabellen angiver indholdet af total % reaktivt flint. Nederst i tabellen er angivet de krav, der er til materialet, såfremt det skal anvendes som tilslag til beton iht. DS/EN og DS Med hensyn til materialets egnethed som tilslag til beton i stenfraktionen 4-8 mm ses det af analyseresultatet i tabel 4.3, at indholdet af lette korn er 4,9 % og kritisk absorption af 10 % flint er 0,6 %. På baggrund af indhold af lette korn egner materialet sig kun til tilslag til beton i klasse M, som er en moderat miljøklasse, hvor indholdet maks. må være 5 % (DS/EN 12620; DS 2426). Råstofkortlægning nr

20 Tilsvarende gør sig gældende for materialets egnethed som tilslag til beton i stenfraktionen 4-16 mm, hvor indholdet af lette korn er 4,5 % og kritisk absorption af 10 % flint er 1,6 %. På baggrund af både indhold af lette korn og kritisk absorption af 10 % flint egner materialet sig kun til tilslag til beton i klasse M, som er en moderat miljøklasse, hvor indholdet af lette korn maks. må være 5 % og kritisk absorption maks. 2,5 % (DS/EN 12620; DS 2426). Prøvenr. Sandanalyse Indhold af lette korn 2400, 2300, 2200 DS mm >2400 kg/m³ kg/m³ kg/m³ Kritisk absorption af 10 % flint TI-B 75 B4.2 9,0-12,0 95,1 4,9 0 0,6 DS/EN Krav M DS/EN Krav A DS/EN Krav E 1,0 % <2500 kg/m³ 5,0 % 2,5 % 1,0 % 1,1 % Tabel 4.3. Vurdering af materialets egnethed som tilslag til beton i fraktionen 4-8 mm. Tabellen angiver indholdet af lette korn samt kritisk absorption af 10 % flint. Nederst i tabellen er angivet de krav, der er til materialet, såfremt det skal anvendes som tilslag til beton iht. DS/EN og DS ,1 % Boringsnr. Boringsnr. Prøvenr. Sandanalyse Indhold af lette korn 2400, 2300, 2200 DS mm >2400 kg/m³ kg/m³ kg/m³ Kritisk absorption af 10 % flint TI-B 75 B4.2 9,0-12,0 95,5 4,5 0 1,6 DS/EN Krav M DS/EN Krav A DS/EN Krav E 1,0 % <2500 kg/m³ 5,0 % 2,5 % 1,0 % 1,1 % Tabel 4.4. Vurdering af materialets egnethed som tilslag til beton i fraktionen 8-16 mm. Tabellen angiver indholdet af lette korn samt kritisk absorption af 10 % flint. Nederst i tabellen er angivet de krav, der er til materialet, såfremt det skal anvendes som tilslag til beton iht. DS/EN og DS ,1 % Samlet set egner materialet i sandfraktionen i intervallet fra 9-12 mut. sig til tilslag til beton i klasse A, mens stenfraktionen 4-8 og 8-16 mm i det samme interval kun egner til tilslag til beton i klasse M. Råstofkortlægning nr

21 5. Råstofvurdering afgrænsning, mængde og kvalitet af råstofferne 5.1. Afgrænsning af råstofressourceområde På baggrund af boredata, råstofboringer og Jupiterboringer, de geofysiske data og kornstørrelsesanalyser af råstofmaterialet vurderes det, at kortlægningsområdet syd for Viborgvej kan være interessant med hensyn til sandede råstoffer. I afgrænsningen af dette råstofressourceområde er der foretaget en vurdering i forhold til de konturerede lagflader, således at råstofmægtigheder er afvejet i forhold til overjordsmægtigheder. Afgrænsningen af råstofressourceområdet er derefter vurderet i forhold til de arealmæssige bindinger (naturbeskyttelse og Natura 2000, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, fortidsminder, jordforurening, drikkevand og grundvand, landsplanlægning (kystnærhedszonen)), som fremgår af miljøportalen. Der ses et beskyttet vandløb i den østlige del af kortlægningsområdet og i forbindelse med vandløbet nogle moseområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Disse områder er der taget hensyn til ved afgrænsningen af råstofressourceområdet. Der er desuden enkelte små beskyttede søer centralt i området, som ikke har influeret på områdeafgrænsningen. Mod vest ses et område med vindmøller, der indgår i lokalplan og kommuneplan. Selve området med vindmøller er ikke medtaget i råstofressourceområdet. Der er i miljøportalen ikke angivet yderligere lokalplaner eller kommuneplaner, der strækker sig ind i området. I området nord for Viborgvej findes en del fredede fortidsminder (gravhøje), og vurderes derfor vanskeligt at udnytte. Dette område er derfor beregnet selvstændigt i forhold til området syd for Viborgvej. Kortlægningsområdet og de udpegede råstofressourceområder fremgår af bilag Mængde og kvalitet På baggrund af den endelige, justerede områdeudpegning er der gennemført volumenberegninger af de tolkede råstofressourcer. Mægtighederne af råstofressourcen er i dette område kun beregnet over det forventede, primære grundvandsspejl. Det regionale potentialegrid for Region Midt fra 2007 med en cellestørrelse på 250 m er benyttet til disse volumenberegninger og de tolkede lagflader for råstofferne er interpoleret i 25x25 m grid. Denne forskel i gridstørrelse giver anledning til en vis usikkerhed i volumenberegninger over og under grundvandsspejlet. Det overordnede skøn af råstofmængderne vurderes dog at være troværdigt. Nedenstående tabel 5.1 viser de beregnede, estimerede mængder overjord og råstoffer for den grove fraktion hhv. over og under grundvandsspejlet. Den samlede mængde i den grove fraktion er således estimeret til at udgøre ca. 21,9 mio. m³. Der er i råstofressourceområdet således beregnet i alt ca. 21,9 mio. m³ råstof. Af dette er det formodentlig kun muligt at udnytte ca. 80 %, ca. 17,5 mio. m³, idet der ved indvindingen skal tages hensyn til graveafstande i forhold til veje, skel mv. i vurderingen af råstofmængden. Råstofkortlægning nr

22 Det mindre område nord for Viborgvej med fredede fortidsminder er beregnet selvstændigt, idet det vurderes vanskeligt at udnytte. Der vurderes dog at være ca. 8,4 mio. m³ grove materialer med 7,1 mio. m³ beliggende over grundvandsspejlet. Den samlede mængde overjord udgør ca. 1,4 mio. m³. Der er ikke udført råstofboringer i dette område, og derfor heller ikke udført analyser. Materialet er på baggrund af kornstørrelsesanalyser og efterfølgende kvalitetsanalyser vurderet at kunne anvendes som: Bundsikringsmateriale I Enkelt niveau som Stabilt grus I Tilslag til beton i miljøklasse A for sandfraktionen og i miljøklasse M i stenfraktionen (4-8 og 8-16 mm) i området ved boring B 4.2 Grove fraktion vurderet tilgængelig råstofmængde 17,5 16,2 1,3 Råstofressourceområde Overjord Råstofmængde Råstofmængde Råstofmængde Areal Råstofkvalitet 4 (mio. m³) Samlet (mio. m³) o. GVS (mio. m³) u. GVS (mio. m³) (ha) Grove fraktion 11,48 21,9 20,3 1,6 176 Bundsikringsmateriale I (Stabilt grus I) Tilslag til beton klasse M Tabel 5.1. Den beregnede mængde overjord og råstoffer over grundvandsspejlet for den grove fraktion samt den vurderede tilgængelige mængde råstoffer. Desuden er råstofkvaliteten angivet. Råstofkortlægning nr

23 6. Referencer 4AP geoteknik, december Rapport for råstofundersøgelse, fase 2, Voldby-Hammel. Danmarks Miljøportal, 2012: Dansk standard, Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer. DS/EN udg Dansk Standard, Beton materialer Regler for anvendelse af EN i Danmark. DS 2426, 4. udg Dansk Standard, Tilslag til beton. DE/EN A1, 3. udg Dansk Standard, Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling Sigteanalyse. DS/EN udg Dansk Standard, Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber Del 8: Vurdering af filleregenskaber Bestemmelse af sandækvivalent. DS/EN udg GEUS, 2012: Jupiter boringsdatabase, downloaded 10. august GEUS, 2012: GERDA geofysisk database, downloaded januar Højdemodel i 10x10 m, udleveret af Region Midtjylland. Laboratoriet for Geofysik, Århus Universitet, Undersøgelser af Århusegnens Undergrund. Hydrogeologisk kortlægning baseret på boringer og elektriske sonderinger. Orbicon A/S, Region Midtjylland, Potentialekort. Orbicon A/S, Region Midtjylland. Sammenstilling af eksisterende geologisk data og viden i forbindelse med Århus-Viborg vejprojekt. Århus Amtskommune, januar Teknisk rapport, råstofkortlægning, fase 2, Hammel. Råstofkortlægning nr

24 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +54,00 m MULD O Re 213 MORÆNESAND, fint - mellem, usorteret, leret, enk. gruskorn, sv. stenet, kalkfri, brun MORÆNE 215 SAND, mellem - groft, ringe sorteret, gruset, stenet, rødbrun SAND, fint - mellem, ringe sorteret, gruset, stenet, rødbrun 219 SAND, fint - mellem, sorteret, lag af finsand, rødbrun SAND, fint - mellem, sorteret, sv. gruset, lyst 221 SAND, fint - mellem, sorteret, sv. gruset, stenet, lyst SAND, fint - mellem, sorteret, sv. gruset, sv. stenet, lyst 223 SAND, mellem, sorteret, gruset, stenet, lyst SAND, fint - mellem, sorteret, sv. gruset, sv. stenet, lyst SAND, fint - mellem, sorteret, gruset, sv. stenet, lyst SAND, mellem, sorteret, sv. gruset. stenet, enk. klaster af organisk materialerødbrun 229 SAND, fint - mellem, velsorteret, gruset. sv. stenet, lys grå SAND, fint - mellem, sorteret, gruset.sv. Fortsættes Domsdalsvej 4, 8883 Gjern Boremetode : Tørboring 6 X: (m) Y: (m) Plan : Sag : , Råstofkortlægning langs Viborgvej for Region Midtjylland Strækning : Boret af : RM Dato : DGU-nr.: Boring : B4-1 Udarb. af : MDAN Kontrol : AREN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 1/3 GeoGIS PSTMDK :23:42 Miljøprofil Råstofkortlægning nr

25 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. Fortsat SAND, fint - mellem, sorteret, gruset.sv. stenet, lys grå 231 SAND, fint - mellem, vel sorteret, lys grå SAND, fint - mellem, velsorteret, enk. klaster af organisk materiale, lys grå SAND, fint - mellem, sorteret, gruset, sv. stenet, lys grå 235 SAND, fint - mellem, velsorteret, sv. gruset,. sv. glimmerholdigt, lys grå SAND, fint - mellem, sorteret, gruset, lys grå 237 SAND, fint, velsorteret, sv. gruset, sv. glimmerholdigt, lys brun SAND, fint, velsorteret, sv. gruset,.sv. glimmerholdigt, lys brun 239 SAND, fint, velsorteret, sv. gruset, sv. glimmerholdigt, enk. lerklaster, lys brun med sv. rødlige slirer SAND, fint - mellem, sorteret, sv. gruset, sv. stenet, lys grå, lys brun, SAND, fint - mellem, sorteret, sv. gruset, sv. stenet, lys grå, lys brun 243 SAND, fint - mellem, sorteret, gruset, sv. stenet, lys brun SAND, mellem - (groft), sorteret, gruset, sv. stenet, lys grå 245 SAND, fint - mellem, sorteret, gruset, sv. stenet, lys grå SAND, mellem, sorteret, gruset, rødbrun 247 SAND, fint, velsorteret, glimmerholdigt, lys brun SAND, fint, velsorteret, sv. gruset, lys grå Fortsættes Domsdalsvej 4, 8883 Gjern Boremetode : Tørboring 6 X: (m) Y: (m) Plan : Sag : , Råstofkortlægning langs Viborgvej for Region Midtjylland Strækning : Boret af : RM Dato : DGU-nr.: Boring : B4-1 Udarb. af : MDAN Kontrol : AREN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 2/3 GeoGIS PSTMDK :23:42 Miljøprofil Råstofkortlægning nr

26 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. Fortsat SAND, fint, velsorteret, sv. gruset, lys grå Domsdalsvej 4, 8883 Gjern Boremetode : Tørboring 6 X: (m) Y: (m) Plan : Sag : , Råstofkortlægning langs Viborgvej for Region Midtjylland Strækning : Boret af : RM Dato : DGU-nr.: Boring : B4-1 Udarb. af : MDAN Kontrol : AREN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 3/3 GeoGIS PSTMDK :23:42 Miljøprofil Råstofkortlægning nr

27 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +62,00 m MORÆNELER, muldet, sandet, oxideret, kalkfri, rødbrun MORÆNELER MORÆNELER MORÆNELER MORÆNELER, st. sandet, gruset, oxideret, kalkfri, rødbrun MORÆNELER MORÆNELER, siltet, sandet, enk. gruskorn, kalkfri, rødbrun MORÆNELER MORÆNELER, siltet, sandet, enk. gruskorn, kalkholdigt, rødbrun MORÆNELER, sv. siltet, sandet, enk. gruskorn, kompakt, kalkholdigt, gråbrun 260 MORÆNELER MORÆNELER MORÆNELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, kompakt, kalkholdigt, grå MORÆNELER SAND, fint - mellem, sorteret, grusindslag, kalkholdigt, rødbrun SAND, fint - groft, sorteret, gruset, stenet, kalkholdigt, rødbrun SAND, mellem - groft, sorteret, gruset, Fortsættes Århusvej 30, 8882 Fårvang Boremetode : Tørboring 6 X: (m) Y: (m) Plan : Sag : , Råstofkortlægning langs Viborgvej for Region Midtjylland Strækning : Boret af : RM Dato : DGU-nr.: Boring : B4-2 Udarb. af : ABPE Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 1/2 GeoGIS PSTMDK :24:28 Miljøprofil Råstofkortlægning nr

28 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. Fortsat SAND, mellem - groft, sorteret, gruset, stenet, kalkholdigt, rødbrun 268 SAND, mellem - groft, sorteret, gruset, st. stenet, kalkholdigt, rødbrun SAND, mellem - groft, ringe sorteret, gruset, st. stenet, kalkholdigt, rødbrun SAND, fint - mellem, sorteret, gruset, stenet, kalkholdigt, rødbrun SAND, fint - mellem, sv. glimmerholdigt, enk. gruskorn, enk. sten (flint og granit), grå 276 SAND, omlejret, fint, velsorteret, sv. glimmerholdigt, enk. tynde lerslirer, kalkfri, grå SAND, omlejret, fint, velsorteret, sv. glimmerholdigt, enk. tynde lerslirer, kalkfri, grå, sm 278 SAND, omlejret, fint, velsorteret, sv. glimmerholdigt, enk. tynde lerslirer, organisk materiale, kalkfri, grå SAND, omlejret, fint, velsorteret, sv. glimmerholdigt, enk. tynde lerslirer, organisk materiale, flintesten, kalkfri, grå SAND, omlejret, fint, velsorteret, sv. glimmerholdigt, enk. tynde lerslirer, organisk materiale, flintesten, morænelerklumper, kalkfri, grå SAND, mellem, velsorteret, sv. glimmerholdigt, sm 282 SAND, fint - mellem, velsorteret Århusvej 30, 8882 Fårvang Boremetode : Tørboring 6 X: (m) Y: (m) Plan : Sag : , Råstofkortlægning langs Viborgvej for Region Midtjylland Strækning : Boret af : RM Dato : DGU-nr.: Boring : B4-2 Udarb. af : ABPE Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 2/2 GeoGIS PSTMDK :24:28 Miljøprofil Råstofkortlægning nr

29 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +58,00 m MULD O Re 284 LER, fed, sandede partier, rodtrevler, planterester, grå med rustpletter Fl Pg LER - - Fl Pg 286 SAND, mellem, ringe sorteret, leret, gruset, stenet, gråbrun Fl Pg LER, sandede partier, mørkebrune partier med glimmer, grå med rustpletter Fl Pg 288 MORÆNELER, sandet, sv. gruset, sv. stenet, kalkholdig, mørk grå MORÆNELER MORÆNELER MORÆNELER, ret fed, sandet, sv. gruset, sv. stenet, kalkholdig, mørk grå 292 MORÆNELER MORÆNELER MORÆNELER MORÆNELER MORÆNESAND, usorteret, leret, gruset, stenet, kalkholdig, mørk grå SAND, fint - mellem, ringe sorteret, gruset, sv. stenet, kalkholdig, mørk grå / 298 SAND, mellem, sorteret, gruset, sv. stenet, kalkholdig, grå SAND, mellem, sorteret, gruset, stenet, grå Fortsættes Vejlmosevej 8, 8883 Gjern Boremetode : Tørboring 6 X: (m) Y: (m) Plan : Sag : , Råstofkortlægning langs Viborgvej for Region Midtjylland Strækning : Boret af : RM Dato : DGU-nr.: Boring : B4-3 Udarb. af : AREN Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 1/3 GeoGIS PSTMDK :25:09 Miljøprofil Råstofkortlægning nr

30 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. Fortsat SAND, mellem, sorteret, gruset, stenet, grå SAND, mellem, sorteret, gruset, sv. stenet, grå SAND, mellem, sorteret, gruset, stenet, grå SAND, mellem, sorteret, gruset, sv. stenet, grå 310 SAND, mellem - groft, sorteret, gruset, stenet, grå SAND, groft, sorteret, st. gruset, st. stenet, grå SAND, mellem - groft, sorteret, gruset, stenet, grå SAND, groft, sorteret, st. gruset, st. stenet, Fortsættes Vejlmosevej 8, 8883 Gjern Boremetode : Tørboring 6 X: (m) Y: (m) Plan : Sag : , Råstofkortlægning langs Viborgvej for Region Midtjylland Strækning : Boret af : RM Dato : DGU-nr.: Boring : B4-3 Udarb. af : AREN Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 2/3 GeoGIS PSTMDK :25:09 Miljøprofil Råstofkortlægning nr

31 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. Fortsat SAND, groft, sorteret, st. gruset, st. stenet, grå SAND, fint - mellem, sorteret, sv. siltet, sv. gruset, sv. stenet, grå +37 Vejlmosevej 8, 8883 Gjern Boremetode : Tørboring 6 X: (m) Y: (m) Plan : Sag : , Råstofkortlægning langs Viborgvej for Region Midtjylland Strækning : Boret af : RM Dato : DGU-nr.: Boring : B4-3 Udarb. af : AREN Kontrol : MDAN Godkendt : MDAN Dato : Bilag : 1 S. 3/3 GeoGIS PSTMDK :25:09 Miljøprofil Råstofkortlægning nr

32 Råstofkortlægning nr

33 Råstofkortlægning nr

34 Råstofkortlægning nr

35 Råstofkortlægning nr

36 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Råstofkortlægning nr

37 Orbicon Jens Juuls Vej Viby J Att: Mette Danielsen Materialekontrol nr. 1 Kornstørrelsesanalyse, Råstofkortlægning langs Viborgvej. Sag nr. : Dato. : Udarbejdet af Kontrolleret af : Benny Rasmussen : Anders L. Olesen Resultater. Der er udført SE og sigteanalyser på leverede prøver mrk. Råstofkortlægning langs Viborgvej. Se bilag: nr Standard DS/EN (optegnet med grænsekurver for SG) DS/EN Råstofkortlægning nr

38 / (%) Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Orbicon A/S Gennemfald (%) 100,0 100,0 97,0 94,0 90,0 85,0 75,0 51,0 15,0 6,0 4,0 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 4,1 Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) 3,81 B ,0-3,0 m 0,49 0,648 / 0,17 = - = / = 24 Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note KORNKURVE De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus Bilag nr. : G 20 S. 1 / 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :44:28 Råstofkortlægning nr

39 / (%) Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Orbicon A/S Gennemfald (%) 100,0 98,0 97,0 95,0 92,0 88,0 78,0 53,0 17,0 4,0 1,0 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 1,7 Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) 3,53 B ,5-8,0 m 0,472 0,607 / 0,172 = - = / = 74 Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note KORNKURVE De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus Bilag nr. : G 21 S. 1 / 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :49:20 Råstofkortlægning nr

40 / (%) Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Orbicon A/S Gennemfald (%) 100,0 99,0 98,0 95,0 93,0 90,0 84,0 70,0 32,0 11,0 5,0 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 1,9 Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) 3,72 B ,0-16,0 m 0,347 0,417 / 0,112 = - = / = 37 Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note KORNKURVE De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus Bilag nr. : G 22 S. 1 / 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :52:59 Råstofkortlægning nr

41 / (%) Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Orbicon A/S Gennemfald (%) 100,0 92,0 76,0 64,0 57,0 49,0 39,0 21,0 7,0 4,0 3,0 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 1,9 Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) 18,55 B ,0-12,0 m 2,18 5,38 / 0,29 = - = / = 65 Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note KORNKURVE De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus Bilag nr. : G 23 S. 1 / 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :56:52 Råstofkortlægning nr

42 / (%) Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Orbicon A/S Gennemfald (%) 100,0 100,0 97,0 91,0 87,0 83,0 76,0 57,0 25,0 8,0 4,0 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 3,5 Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) 4,1 B ,5-9,0 m 0,43 0,558 / 0,136 = - = / = 48 Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note KORNKURVE De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus Bilag nr. : G 24 S. 1 / 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :01:04 Råstofkortlægning nr

43 / (%) Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : Sag : d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Orbicon A/S Gennemfald (%) 100,0 97,0 90,0 86,0 81,0 76,0 66,0 44,0 15,0 5,0 3,0 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 2,2 Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) 4,68 B ,5-16,0 m 0,604 0,828 / 0,177 = - = / = 79 Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note KORNKURVE De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus Bilag nr. : G 25 S. 1 / 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :06:22 Råstofkortlægning nr

44 Råstofkortlægning nr

45 Råstofkortlægning nr

46 Råstofkortlægning nr

47 Råstofkortlægning nr

48 Råstofkortlægning nr

49 Fårvang Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE B4 Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Læs mere

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D Bettina

Læs mere

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Rekvirent

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-4 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-44B Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Boringsforslag til kortlægningsområde NY - 7 Til Fra Projektleder Annelise Hansen

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-5 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-259 Til Fra Projektleder Bettina Olsen, Annelise

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-138 Til Fra Projektleder Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN Butterup, Holbæk Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Rekvirent

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Holbæk Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af CHG, GLA

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN Jyderup, Odsherred Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Niels Mortensen Niels Bohrs

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Rekvirent

Læs mere

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø REGION NORDJYLLAND RÅSTOFPLANLÆGNING - GØTTRUP RIMME Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Ø 96

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Grindsted 2013 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 3 Maj 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 3 Grindsted Grontmij A/S Udgivelsesdato : Maj 2013

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard Side 1 Gl. Toftegaard Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard september 2010 Udgivelsesdato : 21. september 2010 Projekt : 30.5402.56 Udarbejdet : Lise Kristensen, Ditte L. Petersen og Ulrich

Læs mere

Råstofkortlægning, Sdr. Onsild. Råstofplanlægning. Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune

Råstofkortlægning, Sdr. Onsild. Råstofplanlægning. Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Råstofkortlægning, Sdr. Onsild Råstofplanlægning Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Råstofkortlægning, interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Udgivet af Råstofgruppen Region Nordjylland

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Ribe - Hjortlund, 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 1 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 1 Hjortlund Nord Grontmij A/S Udgivelsesdato

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Andst, 2013 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 8 Juni 2014 Foto: Jakob Fynsk Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Andst Grontmij A/S Udgivelsesdato

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Beskrivelse af graveområdet

Beskrivelse af graveområdet 7 8 9 Beskrivelse af graveområdet Bjerrede Graveområde er et nyt graveområde i forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023. Graveområdet ved Bjerrede består af to gravefelter A og B som ligger

Læs mere

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. En samlet opgørelse af råstofforekomster på land og til havs baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. http://mima.geus.dk/

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S Statens grundvandskortlægning data

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg. Rekvirent Silkeborg Kommune Søvej 00 Silkeborg Malene Caroli Juul Telefon 9099 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 0 Viby J Telefon E-mail jvf@orbicon.dk Sag 00 Projektleder

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Til Viborg Kommune Dokumenttype Datarapport Dato November 06 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Kortlægning af nedsivningspotentialet Revision Dato. november 06 Udarbejdet af Peter Thomsen,

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Redegørelse for grundvandsressourcerne i -området 5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Generelt Lerdæklag oven over grundvandsmagasinerne har stor betydning for grundvandsmagasinernes naturlige

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

SAND & GRUS NR. 7 2010. Silkeborg Kommune og Ikast-Brande Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling.

SAND & GRUS NR. 7 2010. Silkeborg Kommune og Ikast-Brande Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. SAND & GRUS Lille Hjøllund Silkeborg Kommune og Ikast-Brande Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 7 2010 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 5

Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 5 Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 5 VISSENBJERG Rekvirent [Modtager adresse] Sag Råstofkortlægning, sand, grus, sten, fase 2, nr. 5 Vissenbjerg Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder:

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder: NOTAT Projekt Vibæk-Hostrup, råstofkortlægning vurdering af prøver til kvalitetsanalyse Kunde Region Syddanmark Notat nr. 1 Dato 16-10-2014 Til Fra Kopi til Karin Fynbo, Region Syddanmark Bent Grelk, Rambøll

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN INDHOLD Prøvebeskrivelsen Prøvetyper Mejseltyper, lufthæveboring Prøvekvalitet Farvebedømmelse Fotografering af prøver Udtagning af prøver til GEUS PRØVEBESKRIVELSE

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Kvartssand ved Vibæk Hostrup 2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 9 Februar 2015 REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 9 VIBÆK-HOSTRUP Revision 03 Dato 11.

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO

Boringer og prøvetagning. Jan Dannemand Andersen GEO Boringer og prøvetagning Jan Dannemand Andersen GEO Agenda Valg af boreteknik og -værktøj Eksempler på fejltolkninger Forede eller uforede boringer? 10-07-2011 2 Boremetoder og redskaber ved normale boringer

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger SSV-beregningen fra Lolland Introduktion til SSV-metoden

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Juli 2000 Møllepark på Rødsand Rapport nr. 3, 2000-05-16 Sammenfatning Geoteknisk Institut har gennemført en vurdering af de ressourcer der

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG REGION HOVEDSTADEN Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER

KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER PETER THOMSEN, CHEFKONSULENT, GEOFYSIKER, VAND OG NATURRESSOURCER MARGRETHE DALSGAARD BONNERUP, INGENIØR, FORSYNING OG

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer Titel: Rekvirent: Vor ref.: Deres ref.: Filnavn: Udført af: Dato: Ks udført af: Logging, Svendborg A. Højfeldt a/s 14 A_placering_af_boringer.wor RUP 1. maj 0 FFP Signaturforklaring: Boring med DGU nr.

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere