Grønttorvsområdet. Høring fra den 17. juli til den 16. august Supplerende høring af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønttorvsområdet. Høring fra den 17. juli til den 16. august Supplerende høring af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet"

Transkript

1 Grønttorvsområdet Supplerende høring af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet Forvaltningen foreslår en række ændringer i lokalplantillægget med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport, som kræver supplerende høring i forhold til det offentliggjorte forslag. Høring fra den 17. juli til den 16. august 2015

2 Baggrund I forbindelse med den offentlige høring om forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 462 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljørapport modtog kommunen 15 henvendelser, der bl.a. omhandler afgrænsning mellem underområder, anvendelse, trafikforhold og bebyggelsesplan. På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et revideret forslag, som på en række punkter imødekommer ønsker om ændringer. Andre ændringsforslag skal ses som konsekvenser heraf, og som resultatet af forvaltningernes supplerende vurderinger samt forhandlinger med sagens parter. Der foreslås også ændringer i det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan Desuden opdateres miljørapporten med hensyn til støj fra banen. Ændringer i lokalplantillægget De foreslåede ændringer i redegørelse og bestemmelser i forslaget til lokalplantillæg med tilhørende tegninger samt baggrunden herfor er som følger: A/S ønsker, at et byggefelt i områdets nordøstlige hjørne kan bebygges med en bygningshøjde på op til 31 m i stedet for de nuværende 24 m, da det vil gøre bebyggelsen mere fleksibel i forhold til anvendelse til både boliger og erhverv. Desuden er kommunen og A/S i høringsperioden blevet opmærksomme på, at byggefeltet i områdets nordvestlige hjørne skal ændres, da bebyggelsen i projektforslaget er placeret hen over et offentligt ejet areal, som ikke kan bebygges, da der ligger større ledninger i arealet. DSB Ejendomsudvikling ønsker mulighed for også at opføre familieboliger, og ikke kun ungdomsboliger og erhverv, som fastlagt i forslaget til lokalplantillæg. Da begrundelsen for at begrænse anvendelsen til ungdomsboliger og serviceerhverv er nærheden til banen og den deraf følgende støjbelastning, har selskabet indgået en aftale med Banedanmark om at etablere en støjskærm tæt ved banen, hvor den er mest effektiv, samt et beplantet bælte mellem banen og boligbebyggelsen. Det har en størrelse på ca m 2, hvoraf størstedelen ligger på DSB s arealer og resten på Banedanmarks arealer. Det suppleres med tilgrænsende arealer i det nordvestlige hjørne af område IE. Der optages bestemmelse om, at det grønne areal skal etableres som et nyt byrum F, jf. ny fig. 8.1, og som et særligt fællesanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse i henholdsvis område IF og område IE. Desuden optages der bestemmelse om etablering af mindst 3 m høje begrønnede støjskærme langs den nye Øresundsbane og Ringstedbanen som et særligt fællesanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse i den nordlige del af område IE og i område IF. Banedanmark, som er ejer af område VIC, ønsker bl.a., at Revideret helhedsplan. Polyform Arkitekter 2 Københavns Kommune

3 grænsen mellem resten af området og område VIC ændres lidt med henblik på at sikre, at alt fremtidigt baneareal ligger inden for område VIC. Desuden ønsker Banedanmark, at det bliver tydeliggjort, at område VIC er un d taget for bestemmelser i 9 og 14 om, at tekniske anlæg og transformerstationer ikke må være synlige, samt om medlemskab af grundejerforeningen. DSB Ejendoms udvikling og Banedanmark har efterfølgende forhandlet om afgrænsningen mellem de to selskabers arealer og dermed grænsen mellem lokalplantillæggets område IF og VIC. Der blev udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplanen, men dette tillæg er udsat. Det indstilles derfor, at tillæg nr. 2 skifter navn til tillæg nr. 1, og at forslaget konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Derudover er der en række andre ændringer og konsekvensrettelser, der fremgår af skemaet og tegningsmaterialet. Ændringer i kommuneplantillægget I det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg er der fastlagt en maksimal bygningshøjde på 24 m samt punktvis højhuse i op til 80 m. Den i lokalplantillægget viste bebyggelse i 30 meters højde, som kommer fra rammelokalplanen, er i strid hermed. For et byggefelt i områdets nordøstlige hjørne foreslås i lokalplantillægget bebyggelse i op til 31 m. Som konsekvens heraf foreslås kommuneplantillægget i forbindelse med den endelige vedtagelse ændret, så der i lokalplanen muliggøres op til 31 m for udvalgte bebyggelser. Endelig rettes grænsen mellem kommuneplantillæggets område B5* og T1, så det svarer til den foreslåede nye grænse mellem område IF og VIC i lokalplan tillægget Supplerende høring I forbindelse med den endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg kan der foretages ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag. Dette fremgår af planlovens 27, stk. 2. Hvis ændringen på væsentlig måde berører andre end dem, der har foranlediget ændringen, skal de pågældende have lejlighed til at udtale sig. Forvaltningen vurderer, at ændringerne er væsentlige for ejere og brugere i området, men ikke så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag. Høringssvar Du kan sende et høringssvar via Københavns Kommunes høringsportal Du kan også skrive til eller Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V. Eventuelle bemærkninger til ændringerne skal være modtaget i Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byplanlægning, senest den 14. august Du er velkommen til at kontakte arkitekt Vida Christeller på tlf eller med spørgsmål. Beregning af fremtidig togtrafikstøj med bebyggelse på DSBs areal og 3 m høje støjskærme. Niras Københavns Kommune 3

4 F C E B X A Byrum Stræder D Gårdrum Ny fig Byrum Byrummets udstrækning Byggefelt Omtrentlig placering af træer Zone for lav beplantning Umøbleret zone Primære bevægelseslinjer for cyklister Primære bevægelseslinjer for fodgængere Støjskærm m Ny fig Byrumstegning F 4 Københavns Kommune

5 Skema over ændringer Bestemmelse Nuværende ordlyd Forslag til justering Tillæg nr. 2 ændres til tillæg nr. 1 Redegørelsen Side 4 Faktaboks Side 6 Illustration: helhedsplan Side 7 Tilføje tekst til afsnit Infrastruktur Side 11 Illustration: kort over banestøj Side Ændringer i tekst om trafikstøj Boligetagemeter: Erhvervsetagemeter: Boligetagemeter: Erhvervsetagemeter: Illustration skiftes ud med en opdateret version, hvor bl.a. byggefeltet i områdets nordvestlige hjørne er ændret og stiforbindelse over banen forkortes til en pil til F.L. Smidths område. I planen er der taget højde for, at traceet til en evt. letbane kan etableres igennem området fra Gammel Køge Landevej til Retortvej, med evt. stoppested på Grønttorvshallens areal. Erstattes af et nyt kort, som viser beregnet banestøj efter gennemførelse af de igangværende baneprojekter samt efter etablering af støjskærm langs banen og opførelse af bebyggelse i område IF. I 7. afsnit, 3. linje indsættes eksisterende foran støjfølsom bebyggelse. Afsnit 9-12 erstattes af: Der er efter udsendelsen af planforslagene i høring blevet udarbejdet nye beregninger af støjudbredelsen fra togtrafikken med udgangspunkt i etablering af en jernbanebro til Øresundsbanen over Ringstedbanen samt etablering af støjskærme langs banerne ud for området. Disse beregninger ligger til grund for støjudbredelseskortet på side 11. Side 13 Illustration: vinddiagrammer Side 14 Illustration: skyggediagrammer Side 16 Forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 Side 17 Varmeplanlægning 2. Område Stk. 1 og 2. Ændret grænse mellem underområde IF og VIC samt mellem IF og 3. Anvendelse Stk. 1. Overskrift ændres Stk. 2. ændres 4. Vej-, sti-, plads-, og baneforhold Stk. 6. ændres Stk. 7. tilføjes Stk. 1. For område IE gælder: Stk. 6. Servicevej i område IF Vejen skal udlægges i en bredde af minimum 7,5 m. Vejen skal udformes med en kørebane på minimum 5 m og et 2,5 m bred fortov mellem vejen og bygningen. Det fremgår af kortet, der viser støjniveauet 1,5 m over terræn, at både støjskærme og bebyggelsen i område IF vil have en særdeles positiv effekt på støjniveauet på bebyggelsens friarealer. Der stilles i lokalplanen krav om, at støjskærme opføres som særligt fællesanlæg som betingelse af ny bebyggelse på de støjbelastede arealer. For bebyggelse nærmest banen vil det fortsat være nødvendigt med særlige lydvinduer oppe i etagerne. Illustrationer vil blive skiftet ud med opdaterede versioner, hvor byggefeltet i områdets nordvestlige hjørne er ændret. Illustrationer skiftes ud med opdaterede versioner, hvor bl.a. byggefeltet i områdets nordvestlige hjørne er ændret. Konsekvensrettelser i forslag til kommuneplantillæg med hensyn til bygningshøjder og afgrænsning mellem T1- og B5*-området Afsnittet om varmeplanlægning udgår, da en ændring af planloven betyder, at der ikke længere kan stilles krav om lavenergibebyggelse. Tegning nr. 1.2a udskiftes med tegning nr. 1.1a og tegning nr. 1.2b med tegning nr. 1.1b Stk. 1. For område IE og IF gælder: Stk. 2. For del af område gælder: For delområdet gælder alene bestemmelserne i stk. 11 om detailhandel. Kommentar For del af område gælder herudover bestemmelserne i lokalplan nr. 462, bortset fra 3, stk. 3, pkt. e om detailhandel. Stk. 6. Servicevej i område IF og VIC Servicevejen skal udlægges i en bredde af minimum 7,5 m. Vejen skal udformes med en kørebane på minimum 5 m og et 2,5 m bred fortov mellem vejen og bygningen. Vejen kan suppleres med færdselsarealer i område VIC for at sikre adgang til baneanlæg og teknik. Stk. 7. Efter første afsnit indsættes: Den i 4, stk. 9 i lokalplan nr. 462 nævnte stibro kan også etableres som stitunnel. Københavns Kommune 5

6 5. Bebyggelsens omfang og placering Kommentar indsættes Kommentar Bestemmelserne om bebyggelsens omfang og placering gælder ikke for del af område, hvor bestemmelserne i lokalplan nr. 462 opretholdes. Fig. 5.1 ændres Byggefeltet i områdets nordvestlige hjørne er ændret i ny fig Stk. 2, pkt. a Sidste afsnit ændres Stk. 2. pkt. f Sidste punktum ændres Stk. 11. Sidste punktum slettes 6 Bebyggelsens ydre fremtræden Kommentar indsættes 7 Ubebyggede arealer og parkering Kommentar indsættes Stk. 1. ændres Stk. 4. ændres 8. Byrum Kommentar indsættes Stk. 1. Efter linje 17 Der tilføjes en ny bullet efter byrum E Stk. 1 Fig. 8.1 ændres Stk. 9 Byrum F. Den grønne korridor tilføjes Fig. 8.9 tilføjes Husdybden må ikke overstige 12 m ved boligbebyggelse. Ved erhvervsbebyggelse må husdybden ikke overstige 18 m. For parkeringsanlæg overterræn, markeret på tegning nr. 2.2, stilles der ingen krav til husdybden. Etagebebyggelse ud til banen, markeret på tegning nr. 4.2, må dog etableres i op til 30 m. Teknik- og Miljøforvaltningen kan tillade enkelte mindre, arkitektonisk begrundede afvigelser fra bebyggelsesplan, etageantal og husdybder fastsat i stk. 2, 3 og 4. Desuden kan byggefelt 4.1 udvides på arealet vist med en sort stjerne på tegning nr. 4.2, så matrikel nr og dennes byggeret indgår i karréen. Friarealet beregnes for områderne IE, IF og II under ét. Ubebyggede arealer og parkeringshuse skal efter Teknik- og Miljøudvalgets nærmere bestemmelse indgå i fællesanlæg. Husdybden må ikke overstige 12 m ved boligbebyggelse. Ved erhvervsbebyggelse må husdybden ikke overstige 18 m. Bestemmelserne gælder ikke for højhusene, karreer som bebygges udelukkede med erhverv som atriumbebyggelse, parkeringsanlæg over terræn markeret på tegning 2.1 og stueetager med detailhandel. Etagebebyggelse særligt markeret på tegning nr. 4.1, må dog etableres i op til 30 og 31 m. Teknik- og Miljøforvaltningen kan tillade enkelte mindre, arkitektonisk begrundede afvigelser fra bebyggelsesplan, etageantal og husdybder fastsat i stk. 2, 3 og 4. Kommentar Bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden gælder ikke for del af område, hvor bestemmelserne i lokalplan nr. 462 opretholdes. Kommentar Bestemmelserne om ubebyggede arealer og parkering gælder ikke for del af område, hvor bestemmelserne i lokalplan nr. 462 opretholdes. Friarealet beregnes for områderne IE og IID under ét og for område IF under ét. Ubebyggede arealer og parkeringsanlæg skal efter Teknik- og Miljøudvalgets nærmere bestemmelse indgå i fællesanlæg. Kommentar Bestemmelserne om byrum gælder ikke for del af område, hvor bestemmelserne i lokalplan nr. 462 opretholdes. Byrum F: Den grønne korridor: ca m 2, et skovbyrum som både er en visuel og støjmæssig afskærmning mod banen. Byggefeltet i områdets nordvestlige hjørne ændres i overensstemmelse med de nye lokalplantegninger. Der tilføjes et byrum F i en ny fig. 8.1 Byrummet skal udformes som en kuperet skråning med en skovmæssig bevoksning med et naturpræget udtryk og bestående af hjemmehørende danske skovtræer. Bevoksningen skal have et varieret udtryk i kraft af artsvariation, samt variation i skovbundsvegetationen. Træer skal i princippet placeres, som vist i byrumstegning 8.9. Træerne skal ved plantning variere i størrelse fra mindre træer og buske til større træer over 3 m i højden. Der skal etableres begrønnede støjskærme langs banen, jf. 10, stk. 1 og 13, stk. 3.. Der skal etableres LAR løsninger i byrummet Stk bliver stk Der tilføjes et byrum F til lokalplantillægget, jf. nyt tegningsmateriale, fig Byrum og fig Byrumstegning F 6 Københavns Kommune

7 9. Ledningsforhold og tekniske anlæg Stk.1 tilføjes 10. Foranstaltninger mod forureningsgener Bestemmelsen gælder ikke for område VIC Kommentar indsættes Kommentar Bestemmelserne om foranstaltninger mod forureningsgener gælder ikke for del af område, hvor bestemmelserne i lokalplan nr. 462 opretholdes. Stk. 1 tilføjes til sidst samt at der er etableret støjskærme langs banen, jf. 13, stk Bæredygtighed og regnvand Kommentar indsættes Kommentar Bestemmelserne om bæredygtighed og regnvand gælder ikke for del af område, hvor bestemmelserne i lokalplan nr. 462 opretholdes. Stk. 1. Energiklasse Stk. 1 med tilhørende kommentar udgår. Stk. 2 bliver stk Særlige fællesanlæg Stk. 1 ændres og nyt stk. 2 og 3 tilføjes I stk. 1 udgår område IF og pkt. 3 indsættes: 3. Den del af byrum F, der ligger i områe IE, jf. 8, stk. 1. Nyt stk. 2 og 3 tilføjes: Stk. 2. For område IF gælder, at bebyggelse i området ikke må tages i brug, før der efter Teknik- og Miljøforvaltningens nærmere anvisning er etableret den del af byrum F, der ligger i område IF, VIC og uden for lokalplantillægsområdet, jf. 8, stk. 1. Stk. 3. For område IE og IF gælder, at ny bebyggelse i den nordlige del af område IE og i hele område IF ikke må tages i brug, før der er etableret mindst 3 m høje begrønnede støjskærme langs den nye Øresundsbane og Ringstedbanen i og uden for lokal plantillægsområdet som vist på tegning nr Grundejerforening Stk. 1 tilføjes Bestemmelsen gælder ikke for område VIC 16. Ophævelse af lokalplan Stk. 1 ændres og nyt stk. 2 tilføjes Stk. 1. Lokalplantillægget ophæver - for så vidt angår lokalplantillæggets område IE, IF, og VIC - følgende bestemmelser i lokalplan nr. 462, bekendtgjort den 4. januar 2012: 1, 1. og 5. bullet samt ordet lavenergibebyggelse i 12. bullet, 3, 4, stk. 9, 1. punktum, og 5-9 Tegning nr Ændres Tegning nr. 2.2 Slettes Tegning nr. 3.2 På tegningen tilføjes Signatur ændres Tegning nr. 4.2 På tegningen ændres Signatur slettes Tegning nr. 5.2 På tegning og signatur tilføjes Ungdomsboliger og/eller erhverv Mulighed for parkering i stueetage i karréens indre Byggefelt i områdets nordøstlige hjørne markeres med mørkegrøn. Mulig udvidelse af karré Stk. 2. Lokalplantillægget ophæver - for så vidt angår del af område - følgende bestemmelser i lokalplan nr. 462, bekendtgjort den 4. januar 2012: 3, stk. 3, pkt. e. Som følge af, at tillæg 2 bliver til tillæg, 1 skal alle tegninger og henvisninger ændres til Bebyggelsen i områdets nordvestlige hjørne ændres Tilføjes parkering i stueetage i område IF Mulighed for parkering i stueetage Byggefelt i områdets nordøstlige hjørne markeres med mørkegrå og mørkegrøn. Ændret markering af bygninger i 5-9 etager/max. 30 m langs banen og 31 m i den nordøstlige karré Banekanten tilføjes som grønt område Støjskærme tilføjes Københavns Kommune 7

8 Skyggediagrammer lokalplanforslag 21. marts kl juni kl marts kl juni kl marts kl juni kl juni kl Københavns Kommune

9 Reviderede skyggediagrammer 21. marts kl juni kl marts kl juni kl marts kl juni kl juni kl Københavns Kommune 9

10 Tegning nr. 1.2a - Lokalplanområdet eksisterende forhold nr. 1.2a Lokalplanområdets afgrænsning III Frugtmarkedet VIB 2355 IF Høffdingsvej VIC Ramsingsvej Buster Larsens Vej Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Bodil Ipsens Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven VIA Poul Reichhardts Vej IE IB 2062 IID 310 Lindehaven Retortvej IA IIB Del af Torveporten 2337 Torvekanten a IIB Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven IV 2071 V Værkstedvej 2033 IC 8b Bekkersgård Vænge Hestehaven ID Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse mellem underområder i lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 2 Grænse mellem underområder i lokalplantillæg nr. 2 Matrikelskel 10 Københavns Kommune Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

11 Tegning nr. 1.1a - Lokalplanområdet eksisterende forhold Revideret tegning nr. 1.1 a Lokalplanområdets afgrænsning III Frugtmarkedet VIB 2355 IF Høffdingsvej VIC Ramsingsvej Buster Larsens Vej Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Bodil Ipsens Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven VIA Poul Reichhardts Vej IE IB 2062 IID 310 Lindehaven Retortvej IA IIB Del af Torveporten IIB 2337 Torvekanten a Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven IV 2071 V Værkstedvej 2033 IC 8b Bekkersgård Vænge Hestehaven ID Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse mellem underområder i lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 1 Grænse mellem underområder i lokalplantillæg nr. 1 Matrikelskel Københavns Kommune 11 Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

12 Tegning nr. 1.2b - Lokalplanområdet planforslag nr. 1.2.b Lokalplantillægsområdets afgrænsning Frugtmarkedet 2355 IF Høffdingsvej VIC Ramsingsvej Buster Larsens Vej Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Bodil Ipsens Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE Grønttorvshallens areal 2062 IID Torvekanten 2119 Del af Retortvej Torveporten Lindehaven a 2336 Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven 2335 Værkstedvej 8b Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse mellem underområder i lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 2 Grænse mellem underområder i lokalplantillæg nr. 2 Matrikelskel Ny bebyggelse inden for lokalplantillæg nr. 2 Område for rækkehusbebyggelse 12 Københavns Kommune Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

13 Tegning nr. 1.1b - Lokalplanområdet planforslag Revideret tegning nr. 1.1 b Lokalplantillægsområdets afgrænsning Frugtmarkedet 2355 IF Høffdingsvej VIC Ramsingsvej Buster Larsens Vej Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Bodil Ipsens Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE Grønttorvshallens areal 2062 IID Torvekanten 2119 Del af Retortvej Torveporten Lindehaven a 2336 Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven 2335 Værkstedvej 8b Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse mellem underområder i lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 1 Grænse mellem underområder i lokalplantillæg nr. 1 Matrikelskel Ny bebyggelse inden for lokalplantillæg nr. 1 Område for rækkehusbebyggelse Københavns Kommune 13 Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

14 Tegning nr Anvendelse og bebyggelsens omfang nr. 2.2 Anvendelse og bebyggelsens omfang Ramsingsvej Buster Larsens Vej Bodil Ipsens Vej Frugtmarkedet IF Høffdingsvej VIC Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE Grønttorvshallens areal IID Del af Torvekanten Torveporten Lindehaven Retortvej Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven Værkstedvej Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m 14 Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 2 Grænse for underområder i lokalplantillæg 2 Boliger Ungdomsboliger og/eller serviceerhverv Boliger og/eller serviceerhverv Mulig placering af børneinstitutioner Mulig placering af detailhandel i stueetagen Københavns Kommune Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev: Område for rækkehusbebyggelse Parkeringshus Åbne facader; Krav om publikumsorienterede serviceerhverv og andre udadvendte funktioner i stueetagen (50 pct. af facadelængden) Udadvendte facader: Krav om publikumsorienterede serviceerhverv og andre udadvendte funktioner (75 pct. af facadelængden) Aktive hjørner Udadvendte facader: Mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv og andre udadvendte funktioner (75pct. af facadelængden)

15 Tegning nr Anvendelse og bebyggelsens omfang Revideret tegning nr. 2.1 Anvendelse og bebyggelsens omfang Høffdingsvej Ramsingsvej Buster Larsens Vej Bodil Ipsens Vej Frugtmarkedet IF VIC Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE Grønttorvshallens areal IID Del af Torvekanten Torveporten Lindehaven Retortvej Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven Værkstedvej Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 1 Grænse for underområder i lokalplantillæg nr. 1 Boliger Boliger og/eller serviceerhverv Mulig placering af børneinstitutioner Mulig placering af detailhandel i stueetagen Parkeringshus Åbne facader; Krav om publikumsorienterede serviceerhverv og andre udadvendte funktioner i stueetagen (50 pct. af facadelængden) Udadvendte facader: Krav om publikumsorienterede serviceerhverv og andre udadvendte funktioner (75 pct. af facadelængden) Aktive hjørner Udadvendte facader: Mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv og andre udadvendte funktioner (75pct. af facadelængden) Område for rækkehusbebyggelse Københavns Kommune 15 Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

16 Tegning nr. 3.2 Vej- og stiforhold Tegning nr Vej- og stiforhold Ramsingsvej Buster Larsens Vej Bodil Ipsens Vej P Frugtmarkedet IF Høffdingsvej VIC Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE P Lindehaven Grønttorvshallens areal P IID P Torvekanten Del af Retortvej P Torveporten Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven Værkstedvej Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 2 Grænse for underområder i lokalplantillæg 2 Letbanetracé Omtrentlig placering af Cykel- og fodgængersti i mindst 6 m bredde Mulig placering af fodgængersti Indgangsveje Stræder 16 Københavns Kommune Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev: P Servicevej Parkeringshus Mulighed for parkering i stueetage i karréens indre Indkørsel til parkering Frugtmarkedet, som kan nedlægges Muligt lysreguleret kryds

17 Tegning nr Vej- og stiforhold Revideret tegning nr. 3.1 Vej- og stiforhold Høffdingsvej Ramsingsvej Buster Larsens Vej Bodil Ipsens Vej P Frugtmarkedet IF VIC Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE P Lindehaven Grønttorvshallens areal IID P P Del af Torvekanten Retortvej P Torveporten Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven Værkstedvej Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 1 Grænse for underområder i lokalplantillæg nr. 1 Letbanetracé Omtrentlig placering af Cykel- og fodgængersti i mindst 6 m bredde Mulig placering af fodgængersti Indgangsveje P Servicevej Parkeringshus Mulighed for parkering i stueetage Indkørsel til parkering Frugtmarkedet, som kan nedlægges Muligt lysreguleret kryds Stræder Københavns Kommune 17 Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

18 Tegning nr Bebyggelsesplan nr. 4.2 Bebyggelsesplan * 22 Frugtmarkedet Høffdingsvej Ramsingsvej Buster Larsens Vej Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Bodil Ipsens Vej Clara Pontoppidans Vej IF VIC Ib Schønbergs Allé Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE Grønttorvshallens areal IID Torvekanten Del af Torveporten Lindehaven Retortvej Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven Værkstedvej Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 2 Grænse for underområder i lokalplantillæg etager/ max. 11 m 4 etager/ max. 16 m 4-7 etager/ max. 24 m 5-9 etager/ max. 30 m Etagebebyggelse ud til banen (jf. 5 stk. 2. pkt. f) XX * Område for rækkehusbebyggelse Mulig placering af tårne i XX etager Bygges ud til byggefeltets kant Bevaringsværdig konstruktion Mulig udvidelse af karré 18 Københavns Kommune Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

19 Tegning nr Bebyggelsesplan Revideret tegning nr. 4.1 Bebyggelsesplan Høffdingsvej Ramsingsvej Buster Larsens Vej Bodil Ipsens Vej 22 Frugtmarkedet Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Clara Pontoppidans Vej IF VIC Ib Schønbergs Allé Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE Max. 31 m Grønttorvshallens areal IID Torvekanten Del af Torveporten Lindehaven Retortvej Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven Værkstedvej Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 1 Grænse for underområder i lokalplantillæg nr etager/ max. 11 m 4 etager/ max. 16 m 4-7 etager/ max. 24 m 5-9 etager/ max. 30 m/31 m (jf. 5 stk. 2. pkt. f) XX Område for rækkehusbebyggelse Mulig placering af tårne i XX etager Bygges ud til byggefeltets kant Bevaringsværdig konstruktion Københavns Kommune 19 Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

20 Tegning nr Beplantningsplan nr. 5.2 Landskabsplan Ramsingsvej Buster Larsens Vej Bodil Ipsens Vej Frugtmarkedet IF Høffdingsvej VIC Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE Grønttorvshallens areal IID Torvekanten Del af Torveporten Lindehaven Retortvej Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven Værkstedvej Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 2 Grænse for underområder i tillæg 2 Allébeplantning Cykel- og fodgængersti i mindst 6 m bredde Mulig placering af fodgængersti Smalle kantzoner jf. 8 stk. 11.b - første bullet Brede kantzoner jf. 8 stk. 11.b - anden bullet Gårdrum Grønttorvshallens areal Område for rækkehusbebyggelse 20 Københavns Kommune Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

21 Tegning nr Beplantningsplan Revideret tegning nr. 5.1 Landskabsplan Høffdingsvej Ramsingsvej Buster Larsens Vej Bodil Ipsens Vej Frugtmarkedet IF VIC Poul Reumerts Vej Lily Brobergs Vej Ib Schønbergs Allé Clara Pontoppidans Vej Kongshaven Poul Reichhardts Vej IE Grønttorvshallens areal IID Torvekanten Del af Torveporten Lindehaven Retortvej Gammel Køge Landevej Følager Rønhaven Værkstedvej Hestehaven Bekkersgård Vænge Poppelstykket Folehaven Frugthaven Vinhaven m Grænse for lokalplan nr. 462 Grænse for lokalplantillæg nr. 1 Grænse for underområder i tillæg nr. 1 Allébeplantning Gårdrum Cykel- og fodgængersti i mindst 6 m bredde Mulig placering af fodgængersti Smalle kantzoner jf. 8 stk. 11.b - første bullet Brede kantzoner jf. 8 stk. 11.b - anden bullet Støjskærm Grønttorvshallens areal Område for rækkehusbebyggelse Grøn korridor Københavns Kommune 21 Grønttorvsområdet T2 - Mål: 1: Dato: Rev:

22 Forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 Forslag til ændrede kommuneplanrammer. I medfør af lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) ændres følgende: S3*, B4* og C3* ændres som vist på kortet til en B5*-område med følgende særlige bemærkning: Området indgår i byomdannelsesområdet. Området er omfattet af rækkefølgebestemmelser. Området er udlagt i anden del af planperioden, hvilket betyder, at byomdannelse til boliger og serviceerhverv kan finde sted i Bebyggelsesprocenten beregnes for området under ét. Punktvis højhuse kan være op til 80 m. Andelen af boliger kan udgøre %, og andelen af erhverv kan udgøre %. Erhverv kan placeres i såvel stueetager som i selvstændige bygninger/bygningsdele. For B5*-området gælder følgende bestemmelser: Maksimal bygningshøjde på 24m, bebyggelsesprocent på 150 og en friarealprocent på 40 % for boliger, 10 % for erhverv og 30 % for ungdomsboliger. Parkeringsdækning er mindst 1 pr 200m 2, højst 1 pr 100m. Parkeringsdækningen for butiksformål er på 1 parkeringsplads pr. 100m 2. For butikker der alene forhandler pladskrævende varer, kan der dog efter konkret vurdering etableres højst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den XX. XXXX 2014 Center for Byudvikling den XX. XXXX Københavns Kommune

23 Revideret forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 Forslag til ændrede kommuneplanrammer. I medfør af lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) ændres følgende: S3*, B4* og C3* ændres som vist på kortet til et B5*-område med følgende særlige bemærkning: Området indgår i byomdannelsesområdet. Området er omfattet af rækkefølgebestemmelser. Området er udlagt i anden del af planperioden, hvilket betyder, at byomdannelse til boliger og serviceerhverv kan finde sted i Bebyggelsesprocenten beregnes for området under ét. Punktvise højhuse kan være op til 80 m. Herudover kan der i lokalplanen muliggøres udvalgte bebyggelser op til 31 meter. Andelen af boliger kan udgøre %, og andelen af erhverv kan udgøre %. Erhverv kan placeres i såvel stueetager som i selvstændige bygninger/ bygningsdele. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den XX. XXXX 2014 Center for Byudvikling den XX. XXXX 2014 Københavns Kommune 23

24 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks København V tlf.:

Tegning 3: Vej - og stiforhold

Tegning 3: Vej - og stiforhold BILAG 1.b Tegning : Vej - og stiforhold tma rked et 9m Fru g J EVE ORT RET EJ Tor vek ant en Ny Ellebjerg s EV ND 5m 1m GA Væ rk MM sted 0m 9m ten EL vej 0m por LA Torv e KØ GE 4m 1m Bekkersgår d vænge

Læs mere

BILAG 1 NYBYGGERI AF ALMENE BOLIGER PÅ GRØNTTORVET

BILAG 1 NYBYGGERI AF ALMENE BOLIGER PÅ GRØNTTORVET BILAG 1 YBYGGERI AF ALMEE BOLIGER Å GRØTTORVET DECEMBER 2016 Indhold: LACERIG OG BAGGRUD s. 1 OJEKTET OG ØKOOMI s. 2 LAFORHOLD, MILJØ OG BOLIGE s. 3 BOLIGERE s. 4 BOLIGERE OG GRUDKØB s. 5 Snit i tre etagers

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Notat om henvendelser. Sagsnr Dokumentnr Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3.

Notat om henvendelser. Sagsnr Dokumentnr Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 4 Notat om henvendelser Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3. Ændringer i lokalplanen På baggrund af høringen foreslås en

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

SUPPLERENDE HØRING Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II

SUPPLERENDE HØRING Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II SUPPLERENDE HØRING Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 4 Carlsberg II Forvaltningen foreslår en række ændringer i bebyggelsesplanen, som kræver supplerende høring i forhold til det offentliggjorte

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2007 J.nr.: NKN-261-00024 macos Afgørelse i sagen om miljøvurdering af København

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Borgerrepræsentationen har den 8. maj 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej. Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Bygherre KPC København har i mail af 24. april 2012 kommenteret indsigelserne.

Bygherre KPC København har i mail af 24. april 2012 kommenteret indsigelserne. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1. Notat om indsigelser Henvendelser i forbindelse med dispensation fra. bestemmelser i lokalplan nr. 425 Krimsvej på ejendommen

Læs mere

Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer.

Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer. Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer. NOTAT Bestemmelse Nuværende ordlyd Forslag til justering 4 Vejforhold Stk. 2. Vejadgange og overkørsler

Læs mere

Kommentar. Kommentar. Se fig for en illustration af skrå højdegrænseplaner.

Kommentar. Kommentar. Se fig for en illustration af skrå højdegrænseplaner. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk.. Rummelighed Bebyggelsesprocent må ikke overstige 50 beregnet for området under ét. Etageareal, der inden for bygningsvolumenet medgår til tekniske anlæg, bil-

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Forslag om ændring af tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Forslag om ændring af tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tilhørende forslag til kommuneplantillæg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling SUPPLERENDE HØRING Forslag om ændring af tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tilhørende forslag til kommuneplantillæg København

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Bilag 1.1. Kommuneplantegninger RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING. 1. del af planperioden (2009-2014)

Bilag 1.1. Kommuneplantegninger RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING. 1. del af planperioden (2009-2014) Bilag 1.1 Kommuneplantegninger RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING 1. del af planperioden (2009-2014) 2. del af planperioden (2015-2020) Perspektivområder (2021 -) Særlige regler for at fremme byomdannelse Indre

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Ændringer i lokalplan 1054

Ændringer i lokalplan 1054 Ændringer i lokalplan 1054 Se endvidere bilag 5 forslag til endelig Lokalplan 1054 Ændring Side 3 Det samlede omfang af bebyggelsen er ændret til 75.000 m2 Grundet de ekstra erhvervsarealer under highlinen

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. september 2015 J.nr.: NMK-33-03120 KlageID: 75177 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Lokalplaner på vej. 26. september 2016

Lokalplaner på vej. 26. september 2016 Lokalplaner på vej Heliports ved AUH, Tillæg Kp13,VVM, Lp nr. 1027 EV Gl. Egå, Bevarende Lp nr. 985 EV Boligbyggeri i Valdemarsgade, Lp nr. 1039 FO Etageboliger og erhverv, Godsbanen Lp nr. 1044 FO 26.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Kommuneplantillæg nr. 10 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning)

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning) Bilag 2. Oversigt over byggeønsker og -problemer ved Krimsvej Nedenstående oversigt over byggeønsker er lavet på baggrund af oplysninger fra grundejerne. Forvaltningens bemærkninger til de fremkomne ønsker

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 To alternative forslag til kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Solhøjgårds (Skolelandbrugets) jord Byrådet vil gerne give borgere og

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014 Forslag til lokalplan i supplerende høring Bilag 2 I denne pjece kan du læse om ændring af det projekt, der ligger til grund for det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og om dine muligheder for

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr.29 til Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 10-C-15 Karré

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Forudsætninger for lokalplanens indhold 2 3 Forudsætninger for lokalplansprocessen 3 1 Indledning Nærværende dokument oplister

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til Lokalplan 650

Bemærkninger til Forslag til Lokalplan 650 Roskilde Kommune Postboks 100 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att.: Plan og Udvikling Bemærkninger til Forslag til Lokalplan 650 Roskilde Kommune har sendt forslag til Lokalplan 650 Byomdannelse på det tidligere

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse.

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 12-03-2014 Bilag 8 Til Teknik- og Miljøudvalget Lokalplan- og byggesagsprocessen Sagsnr. 2014-0229918 Dokumentnr. 2014-0229918-4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere