AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) AB Enghave Budget S. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1"

Transkript

1 S. 1 AB Enghave BUDGET - Byfornyelse Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%)

2 S. 2 Indledning I forbindelse med boligforeningen AB Enghaves ønske om udførelse af projekter for renovering og modernisering af ejendommen, er Art-tek blevet bedt omaf bestyrelsen at udarbejde nærværende rapport for beskrivelse og prissætningen af et projekforslag, således at bestyrelsen og foreningen har et rimeligt grundlag for at tage de nødvendige beslutninger.foreningen har modtaget støtte om Byfornyelse. Priserne i denne rapport er i sagens natur overslagspriser, idet de fleste projekter kræver en detaljeret projektering. Det er dog tilstræbt, at priserne afspejler de faktiske priser på de enkelte projekter så præcist som muligt. Priserne er udarbejdet på baggrund af erfaringstal, indhetning af priser fra entreprenører samt benyttelse af V&S prisdata. Priserne er udspecificeret i ansøgningsskema, og tilsagn Arbejdet i generelt træk omhandler følgende: Udskiftning af tag og etablering af boliger, som udvidelse af eksisterende 4. sals boliger op i tagetagen. Lejlighederne i de øverste etager bliver mellem 110 m m 2. Lejlighederne bliver isoleret i henhold til gældende lovkrav og dermed spare foreningen en del på energien. Isolering af den opvarmede kælder, kræver ophugning af kældergulv og etablering af udvendig isolering mod gade. Arbejdet medfører understøbning af fundamenter. Etablering af badeværelser i bitrapper. En del lejligheder har ikke badeværelser i lejlighederne, og derfor søges om etablering af badeværelser i bitrapperne. Arbejdet medfører etablering af brandsikring af hovedtrapperne og etablering af gennemgang til gården via hovedtrapperne. Etablering af faldstammerne til de nye badværelser Etablering af nye vandrør til de nye badværelser Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) Etablering af mekanisk udsugning i de nye badværelser.

3 S Tagværk Fundamenter, kælder Facader Vinduer Døre Trapper Port Etageadskillelse WC / badeværelser Køkkener Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallationer Gasinstallationer Ventilation El Øvrige ombygningsarbejde Private friarealer 0 0 A Håndværkerudgifter (pkt ) ekskl. moms B Håndværkerudgifter (pkt ) inkl. svamp og asbest Byggeplads - stillads Byggeplads - øvrige udgifter C Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms D Uforseelige udgifter 10% E Evt. afsat beløb i henhold til specifikation F Samlede håndværker udgifter G Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) H Teknikerhonorar - svampeudbedring (12%) I Håndværkerudgifter og teknikerhonorar J Moms af håndværker udgifter og teknikerhonrar (25 %) K Tekniske bygherreudgifter - momspligtig L Moms af tekniske bygherreudgifter M Tekniske bygherreudgifter - ikke momspligtig 0 0 N Håndværkerudgifter, teknikerhonorar og tekniske bygherreudgifter inkl. moms

4 S. 4 O Admin. bygherreudgifter 0 0 P Moms af admin. bygherreudgifter 0 0 Q Administrative bygherreudgifter - ikke momspligtige (se vejledning): R Drifttab i byggeperioden 0 0 S Håndværkerudg., teknikerhonorar og bygherreudg. inkl. moms: T Byggelånsrente U V Lånomkostninger ved etablering af byggelån (se vejledning): Ombygningsudgifter ekskl. byggesagsadministration: X Byggesagsadministration Y Moms af byggeadminstration Z Samlede ombygningsudgifter: I alt A1 Samlede budget i henhold til ansøgningen A2 Samlede budget- I henhold til tilsag A3 Gældende samlede budget over projektet B1 Midler fra byfornyelse i henhold til ansøgning B2 Midler fra byfornyelse i henhold til tilsag B3 Midler fra byfornyelse i henhold til gældende budget C1 Midler fra forening til projektet i henhold til ansøgning C2 Midler fra forening til projektet i henhold til tilsagn C3 D1 Midler fra forening til projektet i henhold til gældende budget Forskel i egne midler mellem ansøgning og gældende budget tal er en besparelse i forhold til ansøgning

5 S Tagværk Tagkonstruktionen skal udskiftes inden for kort tid. I den forbindelse ønskes det, at der etableres tagboliger, som udvidelse til de øverste etager. Her vil der bliver efterisoleret i henhold til BR 2015 krav. Eksisterende spær fjernes og der etableres nye spær inkl. kviste m.m. På den flade del af konstruktionen etableres et ventileret tag med 2 lag pap med 25x125 rupløjede brædder som underlag. på den skrå del af tagkonsruktionen etableres et ventileret tag med naturskifter som belægning, afstandslister, lægter og fast undertag 25x125 rupløjede brædder med pap. Nye kviste beklædes med zink med stående false. Ligeledes alle inddækninger udføres i zink. Tagrender og nedløb udskiftes og udføres i zink. Al zink falses sammen. Brandkarme, murkrone, skorsten m.m. eftergås og repareres. Tagkonstruktionens samlede areal: m 2 Tagkonstruktionens areal - vandrette flader: 860 m 2 Tagkonstruktionens areal - skrå flader: 415 m 2 Etagearealet - loftrum: m Nedrivning og bortkørsel af tagkonstruktionen Nedrivning og bortkørsel af spærkonstruktionen Etablering af ny spærkonstruktion Ommuring af 1-2 skifter ved tagfod mm - afsat beløb Isolering af tagkonstruktionen med i hht. gældende normkrav Etablering af lægter og fast undertag med brædder og diverse tømmer arbejde Tagbelægning - fladtag - 2 lag pap Tagbelægning - skråtag - Naturskiferbeklædning med undertag i form af 1 lag pap Zinkarbejde i tagkonstruktionen Kviste (25), vinduer (25), terrasse døre (12) Murerarbejder på skorstene og brandkamme - afsat Tagaltaner - 12 stk Etablering af 2 lag gips indvendigt samt oplægning af mm isolering og dampspærre og lægter 50x50 pr. 400 mm Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) Sum

6 S Fundamenter kælder og sokkel Kælderens højde er på ca. 1,6 m, er opvarmet og har en del fugtproblemer. Der etableres dræn langs kælderen og isoleres udvendigt med 200mm polystyren med drænriller mod gaden. Drænrillerne vendes ind mod kældervæggen. Der udlægges drænslanger langs isoleringen ca. 30mm under fundamentsundersiden. Drænet føres til en drænpumpebrønd, der pumper vandet op i det eksisterende afløbssystem. Kældergulvet udgraves og isoleres med 350 mm polystren. Da loftrummet fremover benyttes til lejligheder, sænkkes gulvniveauet ca. 500 mm. I den forbindelse bliver det nødvendigt at understøbe fundamenterne i kælder. Længden af kælder 240 lbm Længden af fundamenter 474 lbm Kælderareal: m Diverse nedrivning - afsat Ophugning af betondæk og udgravning af jord Bortkørsel af jord (inkl. miljøprøver) Understøbning af fundamenter Udstøbning af nyt betondæk inkl. isolering Opgravning, drænrør, drænbrønde og tilfyldning Reparation af kælderydervægge, berapning - Afsat Etablering og tilslutning af drænpumpebrønd Etablering af pulterum Troax Classic. 75. stk med en højde på 2100 mm og med pulverlakeret overflade - standard grå RAL Etablering af stikdræn Sum

7 S Facader Mod gaden er facaderne udført med puds i de nederste 2 etager, og blankt kurværk i de øvrige etager. Mod gården er facaderne udført med puds i alle etager. Facaderne eftergås for skader i fuger, puds, sålbænke m.m. Opmuring af gamle vindueshuller i bitrapper og etablering af nye vindueshuller i forbindelse med etablering af badeværelserne i bitrapperne. Der er 8 bitrapper i alt Istandsættelse af gårdfacade - afsat Istandsættelse af gadefacade - afsat Ændring af vindueshuller i bitrapperne Sum

8 S Vinduer Alle lejligheds vinduer er udskiftet i Erhvervslokalerne, i stueetagen har de oprindelige vinduer. Vinduer og døre for alle erhvervslokaler udskiftes til energivinduer i 3 lag glad og varm kant i stil og symmetri med eksisterende 14 vinduer og 5 døre mod gaden. I forbindelse med etablering af badeværelser i bitrapperne monteres nye vinduer. Der er 8 bitrapper med 5 etager. Vinduerne leveres som energivinduer i 3 lag glas og varm kant i stil og symmetri med eksisterende Udskiftning af vinduer Udskiftning af glasdøre Isætning af nye vinduer Sum

9 S Udvendige døre Ingen arbejde Sum 0 0

10 S Trapper Bitrapperne (8 stk i alt) nedtages og der etableres badeværelser i bitrapperne. I den udstrækning beboerne ønsker det. Hovedtrapperne brandsikres via sprinkling og dørene bliver udskiftet til BD 30 døre. Derudover er det nødvendigt at føre hovedtrapper til kældre, så der skabes gennemgang til gården. I forbindelse med sprinkling af hovedtrapperne udskiftes lejlighedsdøre til BD 30 døre Nedtagning af bitrapper Etablering af gennemgang fra hovedtrappen til gården Sprinkling af 8 hovedtrapper Etablering af luftsluser - 8 stk Udskiftning af døre Sum

11 S Porte Ingen arbejde Sum 0 0

12 S Etageadskillelse I forbindelse med etablering af tagboliger i loftrummet bliver etageadskillelsen brand-, lydisoleret. Det foretages således, at eksisterende brædder fjernes. Etagebjælkerne eftergås for skader. Etagebjælkerne oprettes og der isoleres med hårdebatts på 50 mm. Pladen udlægges på trinlydsisolering og uden sømning (svømmende gulv). Oven på gulvpladerne udlægges trægulv. I forbindelse med etablering af badeværelser i bitrapperne udstøbes en ny etageadskillelse i beton. Dækket udføres med vandbaseret gulvvarme (se pos. 11). Der er 8 bitrapper med 5 etager. Dækket udføres med 100 mm beton støbt på Lewisplader. På undersiden af Lewis pladerne isoleres med 50 mm isolering og der opsættes gips. Arealet af bitrappe 5,5 m 2 Etagearealet - loftrum: m 2 Etagearealet -isoleres 600 m Nedrivning og bortkøsel af gulvbrædder Udlægning af 50 mm isolering, opretning af etagebjælkerne, udlægning af trinlydisolering samt gulvplader Udlægning af 14 mm parket gulv. Udgår Udlægning af lewisplader, støbning af betondæk, etablering af loft i badeværelser i bitrapperne Udgår - Se pos Sum

13 S WC / Bad I forbindelse med etablering af tagboliger i loftrummet bliver der ikke etablere WC eller bad, da disse indlemmes i eksisterende boliger på 4. sal. th eller tv. I følger ny registrering af ejendommen er resultatet som følger: 16 lejligheder uden bad eller bruskabine 14 lejligheder uden bad med bruskabine 3 lejligheder med bad, men i en så dårlig teknisk stand, at det er nødvendigt at etablere nye badeværelser. Badeværelserne etableres i bitrapperne. I den udstrækning boboerne ønsker det. Badeværelserne udføres i henhold til BY og BYG Anvisning 200 "Vådrum" med fliser på gulv og alle vægge fra gulv til loft. Lofterne udføres (se pos. 08) med gipsplade og afsluttes med maling. Badeværelserne forsynes med toilet, håndvask og bruseniche med sanitet i god kvalitet. Tilmuring af 1 eksisterende dør pr. etage er inkluderet. Antal af badeværelse i tagboliger Nye badværelser til eksisterende lejligheder 0 stk. 33 stk Etablering af nye badeværelser Udlægning af lewisplader, støbning af betondæk, etablering af loft i badeværelser i bitrapperne Sum

14 S Køkkener Ingen arbejder. Faldstammerne og vandrør i køkkener nedtages. Se pos.12. og Sum 0

15 S Varmeanlæg Der etableres radiatorer til opvarminig af tagboligerne. Der etableres gulvvarme i badeværelserne i bitrapper i indstøbt betondæk. Arealet af et badeværelse 5,5 m 2 Etagearealet - loftrum: m Radiatorer i tagboliger Etablering af gulvvarme til 33 badeværelse Sum

16 S Afløb Eksisterende faldstammer er i dårlig stand og i forbindelse med etablering af badeværelser i bitrapperne etableres nye faldstammer. De eksisterende faldstammer pr. opgang er 2 stk. i køkkener og 1 fælles til badeværelser. De eksisterende faldstammer renoveres løbende af ejendommen og indgår ikke i projektet Foring af eksisterende af faldstammer (3 stk. pr. opgang - 8 opgang i alt) - UDGÅR Etablering af nye faldstammer (1 stk. pr. opgang) Sum

17 S Kloak Ingen arbejde. Pos. Emne Byfornyelse Ejendommen Sum 0 0

18 S Vandinstallation Eksisterende kolde og varme vandinstallationer i kælder er gamle og nedtages. Stigestrenge er udskiftet for ca. 20 år siden. Nye rør til brugsvand og fordelingsrør i kælder etableres. De nye stigstrenge skal forsyne de nye badværelser og udføres i rustfri stål. Stistrenge føres til tagboligerne for mulig tilslutning af vandinstallationer på et senere tidspunkt Etablering af stistrenge til badeværelserne Føring af stigstrenge til tagboligerne Sum

19 S Gasinstallation Ingen arbejde Sum 0 0

20 S Ventilation Til de nye badeværelser etableres udsugningsanlæg over tag således, at hver opgang får et udsugningsanlæg. Nye badeværelser tilsluttes anlægget. Der etableres rørkanaler til afgrening med kontrolventiler og lyddæmpere m.m Etablering af udsugningsanlæg pr. opganng (8 opgange i alt) inkl. regulering Tilslutning af eksisterende badeværelser og køkkener til 0 anlægget - UDGÅR Indregulering og kontrol Tilslutning af emhætter UDGÅR Sum

21 S El Til de nye badeværelser fremføres nye elinstallationer, hvor der skal etableres nye gruppetavler i nødvendige omfang. Badeværelserne forsynes med spots i loftet og stikkontakter. Tagboligerne forsynes med fremføring af el til loftudtag, stikkontakter m.m. Tagboligerne tilsluttes eksisterende el-tavler i lejlighederne men med nye grupper. Instalationer udføres i henhold til stærkstrømsregulativet Fremføring af ny elinstallationer til "bitrapperne" Fremføring af ny elinstallationer til tagboligerne Sum

22 S Øvrige ombygningsarbejde I nye tagboliger skal der etableres nye lette vægge samt lejlighedsskel m.m Etablering af lette vægge samt lejlighedsskel Sum

23 S Private friarealer Ingen arbejde Sum 0 0

24 S Byggeplads Etablering af stillads med overdækning udvendigt for tagarbejde samt ombyging af bitrapperne udvendigt. Etablering af byggeplads med skur, velfærdsforhold til håndværkerne, affaldshåndtering i hht. kommunens krav, rengøring m.m Opstilling og nedtagning af stillads inkl. overdækning inkl. leje Etablering og tilslutning af byggeplads inkl. leje og foranstalninger Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%)

25 S. 25 Bilags liste Side Emne 2 Specifikation af position E 3 Specifikation af position G 4 Specifikation af position K 5 Specifikation af position Q 6 Specifikation af position T 7 Specifikation af position U 8 Specifikation af position X Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%)

26 S. 26 Specifikation af pos. E I forbindelse med arbejdet af bitrapperne, skal der udføres screening for bly, asbest, pcb m.m. Der afsættes et beløb til bly og PCB sanering E.1 Afsat beløb til bly og PCB sanering E.2 Afsat beløb til reetablering af hovedtrapperumene E.3 Afsat beløb til etablering af ny vandstik til ejendommen i tilfælde af, at vandtrykket er ikke tilstrækkelig for tilslutning af spinkleranlæg. E.4 Afsat beløb til asbest sanering omkring rør i kælder Sum

27 S. 27 Specifikation af pos. G Teknikerhonorar for totalrådgivning sættes i dette projekt til 12,0 af entreprisesummen (F). G.1 Teknikerhonorar Sum

28 S. 28 Specifikation af pos. K Bygherrens teknisk udgifter. Pos. Emne Udgifter K.1 Svampeundersøgelse K.2 Jorbundsundersøgelse og geoteknisk rapport K.3 Tv-inspektion K.4 Bly, asbest og pcb undersøgelse K.5 Tilsutnings udgifter vedr. afløb, varme, vand m.m K.6 Udgifter til strøm, udtørring og vand K.7 Landinspektør Sum

29 S. 29 Specifikation af pos. M Gebyrer til byggetilladelse og myndighedsbehandling. Q.1 Afsat beløb til byggesagsbehandling og byggetilladelse Q.2 All-risk forsikring Sum

30 S. 30 Specifikation af pos. T Der afsættes kr. 1.3 mio med en forventet rentesats på 3 ½ % p.a. T.1 Afsat beløb til byggelånsrenter Sum

31 S. 31 Specifikation af pos. U I forbindelse med byggearbejdet afsættes et skønsmæssigt beløb til omkostninger i forbindelse med byggelån. U.1 Låneomkostninger i forbindelse med byggelån Sum

32 S. 32 Specifikation af pos. X Byggesagsadminstration sættes til 3% af ombygningsudgifter ekskl. moms. X.1 Byggesagsadminstration Sum

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere