Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4"

Transkript

1 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen De i oversigten nævnte undtagelser kan ikke antages at være udtømmende. Oversigten kan således aldrig erstatte den faglige vurdering af særlige forhold på stedet Hvor flere skadesbeskrivelser eller noter er nævnt i samme felt, vælges den, der passer bedst til situationen Tilføjelser og ændringer i forhold til version 3 er markeret som gul tekst En kort beskrivelse af den skade, som behandles i det aktuelle punkt. Der arbejdes ikke med billeder, da skader selv når de virker ens - er forskellige. Henviser til punkter i tilstandsrapporten Anbefalet karakter Forslag til indhold af tekst i tilstandsrapportens skadesbeskrivelse. Målet er ikke at give en fasttømret tekst, men at give et bud på en læsbar og forståelig beskrivelse af den pågældende skade. Håndbogen for bygningssagkyndige oplyser følgende om noter: En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner. Under noter kan der også anføres noget om risiko for følgeskader og andre oplysende forklaringer Denne kolonne indeholder undtagelser fra de generelle anvisninger. Undtagelserne er ikke udtømmende. I denne kolonne findes også bemærkninger om forhold, som kan ændre den anbefalede karakter. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 1 af 30

2 1.0 Tagkonstruktion, belægning og skorsten 1.1 En eller flere knækkede tagsten eller -plader Der er revnede/knækkede tagsten/tagplader ved Der er flere revnede/knækkede tagsten/tagplader, især ved Der er generelt revnede/knækkede tagsten/tagplader Forholdet medfører risiko for indtrængning af vand til den underliggende tag- og loftskonstruktion Bf BE det gælder også ved tilstedeværelse af intakt undertag Observeres forholdet på carporte, i udestuer eller andre steder uden risiko for følgeskader på underliggende konstruktioner, da kan man give karakteren 1.1 Nedslidt tagbelægning men ingen utætheder Tagbelægningens teoretiske levetid vurderes at være overskredet. Taget må påregnes at få utætheder indenfor overskuelig tid. 1.1 Dampbuler på paptag størrelse over ca. 20 cm. synlig utæthed Taget har dampbuler ved Der er ikke konstateret synlige utætheder. Dampbuler under 20 cm nævnes ikke Hvis dampbulen går ind over et overlæg da med note om nærliggende risiko for utæthed 1.1 Taget fremstår nedslidt. synlig utæthed Taget er nedslidt Der kunne ikke konstateres utætheder, men taget har på grund af alder og nedslidning begrænset restlevetid. Der er risiko for, at der opstår utætheder med skade på underliggende konstruktioner til følge. Hvis der konstateres utætheder eller fugt i konstruktionen omtales det i tekst og note. 1.1 Ondulineplader på bygning nærmere end 10 meter fra skel Taget er beklædt med Ondulineplader Denne type plader er ikke godkendt til anvendelse på tage nærmere skel end 10 m 1.1 Tagpap med ral/grus Tagpaptag med udlagt ral/grus Denne tagtype er ikke anvendt siden 1970 erne og paptaget må derfor antages at have en ret kort restlevetid. Der noteres ikke nogen skade, hvor der er dokumentation for, at taget er nyere. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 2 af 30

3 1.1 Manglende løskant ved afslutning mod mur Manglende inddækning ved afslutning mod mur Forholdet indebærer risiko for fugtgennemtrængning og skade på underliggende bygningsdele 1.1 Få eller ingen bindere på tagsten Der er ingen eller for få tagstensbindere Forholdet kan medføre skade i forbindelse med storm Huse fra 30 erne eller tidligere med taghældning på mindst 45 grader og med tagsten af god tykkelse 1.1 Mos i overlæggene på eternitskifter Der er mosbegroninger i samlingerne på eternitskifterpladerne Forholdet indebærer risiko for, at tagpladerne løftes, og at taget bliver utæt Taghældningen er over 35 grader og der er konstateret intakt undertag med skumstrimler i samlinger. Der er ikke konstateret utætheder Tagbelægning er med 1-tagsten Tagbelægningen er med tætningsbånd, som erfaringsmæssigt nedbrydes efter år med utæthed til følge 1.5 Nedbrydning i vindskede eller tagudhæng Nedbrydning i vindskede / tagudhæng mod Ved risiko for vandindtrængning i andre bygningsdele er karakteren og årsag og konsekvens forklares i note. 1.5 Uafdækkede remender. synlig skade 1.5 Uafdækkede remender. Der er tegn på nedrydning Der er konstateret trænedbrydning i remenderne mod 1.6 Tagrender med bagfald eller større lunker Tagrender mod er med bagfald Tagrender mod er med fordybninger Forholdet vurderes ikke at give risiko for overløb Såfremt der vurderes at være risiko for overløb og skade på underliggende bygningsdele, da gives 1.6 Der mangler tagrender. Der er ikke konstateret følgeskader BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 3 af 30

4 1.6 Der mangler tagrender, og der er konstateret opfugtning på underliggende konstruktioner Der mangler tagrender og nedløbsrør på [bygning]. Der er konstateret fugt på underliggende dele af bygningen 1.6 Utæt eller manglende tagrende Utæt / manglende tagrende ved facade mod Ejendomme med stråtag eller anden tagkonstruktion tænkt uden tagrende er undtaget. Såfremt der vurderes at være risiko for skadelig opfugtning af facade eller sokkel, skal karakteren være og årsag og følgeskade forklares i note. Er der tale om utæthed i en skjult tagrende, skal forholdet have karakteren. 1.8 Misfarvning eller fugtaftegninger på lægter. Der er målt forhøjet fugt eller konstateret nedbrydning Der er konstateret områder mod med forhøjet fugtindhold/nedbrydning af træet Forholdet skyldes [årsagen beskrives sædvanligvis utilstrækkelig ventilation] 1.8 Misfarvning eller fugtaftegninger på spær og lægter. Der er udbredte skimmelangreb Der er konstateret større områder med skimmelvækst mod Forholdet skyldes [årsagen beskrives sædvanligvis utætheder eller kondens] 1.8 Rygning er skæv eller tagfladerne er med nedbøjninger. Forholdet skønnes at være i ro 1.8 Rygning er skæv eller tagfladerne er med nedbøjninger. Forholdet skønnes ikke at være i ro, eller der er usikkerhed om tagets bæreevne Taget er nedbøjet ved Nedbøjningen vurderes at være uden risiko for konstruktionens bæreevne Taget er nedbøjet ved Forholdet skyldes [beskrivelse sædvanligvis konstruktionsændringer eller udskiftning med tung tagbelægning]. Der er risiko for svigt og dermed skader på andre bygningsdele BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 4 af 30

5 1.9 Der er ikke udført vindafstivning. Forholdet har ikke ført til skader Der er ikke udført vindafstivning af tagkonstruktionen Der er ikke konstateret skader og der vurderes ikke at være nærliggende risiko for skader Bf BE Såfremt der er følgeskader, eller taget har forskubbet sig, da gives med bemærkning om følgeskader 1.10 Manglende eller defekt understrygning Understrygningen er delvist faldet ud mod Der er risiko for fugtindtrængning og dermed følgeskader 1.10 Gennemføringer i undertaget er forkert udført Undertaget er ikke korrekt tætnet ved gennemføring af aftrækshætte/skorsten mod Der er ikke konstateret følgeskade Utilstrækkelig tætning medfører risiko for fugtskader på underliggende konstruktioner Undertaget er ført til tagrende uden fodblik. Der er ikke konstateret øget fugt i det omgivende træværk Undertag er ført til tagrende uden fodblik Montering af fodblik var ikke almindeligt på opførelsestidspunktet. Forholdet skønnes at være af mindre betydning ved den anvendte tagløsning Huse opført i 1992 eller senere bør have fodblik, hvilket for disse huse skal nævnes i noten Undertaget er ført til tagrende uden fodblik. Der er konstateret øget fugt i det omgivende træværk Undertag er ført til tagrende uden fodblik med opfugtning af træværket til følge Yderligere skadesudvikling må påregnes BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 5 af 30

6 1.10 Tegl- eller betontagsten er skummet med polyurethan. Der er målt forhøjet fugt, eller der er tegn på tidligere fugt (skjolder på lægter e.a.) Der er målt fugt i spær og lægter Der er målt forhøjet fugtindhold i trækonstruktionen med risiko for nedbrydning af spær og lægter. PUR-skum kan være fugtsugende og vurderes at være årsagen til fugten. Der er fugtskjolder på spær og lægter, men der kan ikke måles forhøjet fugtindhold i trækonstruktionen. PUR-skum kan være fugtsugende og kan med tiden føre til opfugtning og nedbrydning af trækonstruktionen. Bf BE Såfremt understrygningen er intakt, og der ikke er tegn på fugt, da nævnes det under bygningskonstruktioner, at taget er understrøget med PUR-skum Undertag utæt Der er utætheder i undertaget ved Undertaget (evt. [type]) er kraftigt nedbrudt Undertaget har mistet sin funktion som ekstra sikring mod indtrængning af vand til de underliggende konstruktioner. det gælder uanset tagbelægningens kvalitet, da undertaget skal virke som dobbeltsikring 1.10 Undertag manglende afstandslister Undertaget er monteret uden afstandslister. De manglende afstandslister giver risiko for opfugtning af taglægterne især ved tagfoden og ved tagrenden Ved ældre tage uden synlige problemer kan man alternativt give en oplysning om forholdet under konstruktioner 1.11 Manglende eller utilstrækkelig ventilation af tagrum. Forholdet er sandsynligvis af nyere dato Ventilationen af tagrummet er for ringe og sikrer ikke tilstrækkeligt luftskifte. Manglende ventilation af tagrummet kan medføre fugtproblemer som kondens med efterfølgende skader på træværket 1.11 Manglende eller utilstrækkelig ventilation af tagrum. Forholdet har eksisteret i adskillige år Der er ikke tilstrækkelig udluftning af tagrum Der er ikke målt forhøjet fugt ved eftersynet, men der bør etableres forøget ventilation af tagrummet. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 6 af 30

7 1.11 Manglende ventilation af bølgeeternittag, hvor isoleringen rører ved lægterne. Der er ikke spor efter fugt Utilstrækkelig ventilation af tagrummet Kravene til ventilation af loftrummet er ikke opfyldt, men der kunne ikke konstateres fugt på besigtigelsestidspunktet, og der er ingen synlige tegn på skader Manglende ventilation af bølgeeternittag, hvor isoleringen rører ved taget/undertaget. Der er ikke konstateret fugt Isoleringen er ført helt ud til taget/undertaget Forholdet indebærer risiko for fugtophobning og dermed følgeskader, men der kunne ikke konstateres fugt på besigtigelsestidspunktet, og der er ingen synlige tegn på skader Manglende ventilation af bølgeeternittag, hvor isoleringen rører ved taget/undertaget. Der er konstateret fugt Isoleringen er ført helt ud til taget/undertaget. Der er forøget fugtindhold/skimmel i tagkonstruktionen mod Der er ikke tilstrækkelig ventilation af tagrummet, hvilket giver risiko for fugtdannelse og skimmelvækst 1.11 Manglende damspærre i ejendomme fra før 1966 Er der udført større renoveringer eller efterisoleringer, da skal der være damspærre. Mangler denne, da gives karakteren med note om fugtrisiko 1.11 Der er en konkret mistanke om, at dampspærre ikke er tætsluttende ved indbygningsspots. Det er muligt at løfte løst udlagt isolering i loftrummet oven over. Damspærren er ikke tætsluttende ved indbygningsspots i En utæt dampspærre indebærer risiko for opfugtning og dermed følgeskader i loftkonstruktionen 1.12 Vaskeslam på isolering og tagkonstruktion K0 Der er vaskeslam på isolering og tagkonstruktion Forholdet vurderes at stamme fra en tagafrensning 1.14 Tagrummet er med en interimistisk/løstliggende gangbro Forholdet skal håndteres med et forbehold for manglende tilgængelighed BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 7 af 30

8 2.0 Ydervægge 2.1 Løs puds på facader. Pudsen vurderes at ville falde af Der er puds med manglende vedhæftning på facaderne mod [verdenshjørne] ved Puds med manglende vedhæftning kan gå løs og falde af 2.1 Løs puds på facader. Pudsen vurderes ikke at ville falde af Der er puds med manglende vedhæftning på facaderne mod [verdenshjørne] ved Pudsen vurderes ikke at ville gå løs og falde af Områder med areal mindre end 100 cm 2 eller tilsvarende nævnes ikke 2.1 Revner i mur. Revnerne vurderes ikke at være aktive Der er revnedannelser i murværk mod 2.1 Revner i mur. Revnerne vurderes at ville udvikle sig Der er revnedannelser i murværk mod Revnedannelserne i murværket er så omfattende, at yderligere skadesudvikling må påregnes 2.1 Revner over vindues- eller døråbninger Der er revner over vinduesåbninger/døråbninger mod/ved 2.1 Revner over vindues- eller døråbninger Der er revner over vinduesåbninger/døråbninger mod/ved Der er tale om tæring i armeringsjern, der på sigt vil udvide sig og skyde murværket ud. 2.1 Revner over vindues- eller døråbninger Murværk ved vinduesåbninger/døråbninger mod/ved har revnedannelse Der er tale om tæring i armeringsjern, der på sigt vil udvide sig og skyde murværket ud. Der kan forventes yderligere skadesudvikling med svigt til følge Der er tale om svigt i tegloverligger, hvilket kan medføre følgeskader i de underliggende konstruktioner BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 8 af 30

9 2.1 Revner i murede stik over vindueseller døråbninger Murede stik over/mod er revnede/skudt ud n er ret normal og af mindre omfang. Murværket vurderes at være stabilt 2.1 Revner i murede stik over vindueseller døråbninger Murede stik over/mod er revnede/skudt ud n er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes, men murværkets bæreevne er intakt 2.1 Revner i murede stik over vindueseller døråbninger. Risiko for følgeskader Murede stik over/mod er revnede/skudt ud Murværket er bærende og med betydelige skader, som skønnes at udvikle sig yderligere. Murværket trykker på vindue/dør i 2.1 Rust på ståloverligger Der er omfattende rustdannelse på ståloverligger over vindue/dør/port ved 2.1 Gavlen er skæv/ude af lod Der er skævhed i gavl mod 2.1 Gavlen er skæv/ude af lod Der er skævhed i gavl mod 2.1 Trænedbrydning i bindingsværk Der er trænedbrydning i bindingsværk mod Der er tale om tæring, der på sigt kan medføre svigt i overliggeren Skævheden kan sandsynligvis føres tilbage til opførelsen og vurderes at være uden betydning for bygningens stabilitet n er af betydeligt omfang. Gavlen vurderes ikke at være stabil eller tilstrækkeligt afstivet, og der er risiko for nedstyrtning og dermed skade på personer og andre bygningsdele rne forekommer fortrinsvis ved samlinger/fodrem/endetræ/lodrett e stolper/vandrette stolper/skråbånd/bjælker BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 9 af 30

10 er Karak- 2.1 Trænedbrydning i bindingsværk Der er trænedbrydning i bindingsværk mod Trænedbrydning er så alvorlig, at den kan medføre svigt og skade på andre bygningsdele Bf BE 2.1 r i murede tavl Murede tavl i bindingsværket mod er revnet/med afskallet overflade/skudt ud/med defekte fuger 2.1 r i murede tavl Murede tavl i bindingsværket mod er revnet/med afskallet overflade/skudt ud/med defekte fuger n er af mindre omfang og normalt forekommende n er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling forventes n indebærer risiko for nedbrydning i bindingsværk, da fugt kan trænge ind mellem tavl og træværk 2.1 og 4.2 Revner i sokkel og mur. Revnerne vurderes at være aktive. Der er revner i sokkel med videre forløb op i murværk i Revnerne er vurderet som sætningsrevner, der ikke er i ro men fortsat vil medføre bevægelser og yderligere revnedannelse 2.1 og 4.2 Revner i sokkel og mur. Revnerne vurderes at være i ro. Der er revner i sokkel med videre forløb op i murværk i Revnerne er efter husets alder vurderet til at være i ro og uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. Er revnerne så brede, at der kan trænge vand ind, er karakteren med en note om risiko for vandindtrængning. 2.2 Udvendig træbeklædning er ikke tilstrækkeligt friholdt fra terræn Træbeklædningen på facaden mod er ført for tæt på terræn Der er øget risiko for nedbrydning i bunden af træbeklædningen. Der bør være en afstand på minimum 10 cm mellem beklædning og terræn Såfremt der er stenkasse e.l. umiddelbart under konstruktionen, kan man afstå fra at give en skade. Vurderes der alene at være risiko for tilsmudsning eller algevækst, skal forholdet have karakteren K0. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 10 af 30

11 2.3 Løs eller nedbrudt afdækning på læmur Afdækning på læmur ved er under nedbrydning / har revner Den ringe afdækning kan give fugt i murværket i dele af læmuren med efterfølgende frostsprængninger 2.4 Blotlagte armeringsjern på undersiden af altan Der er blotlagte armeringsjern på undersiden af altanpladen mod n indebærer risiko for nedbrydning af armering 2.4 Blotlagte armeringsjern på undersiden af altan Der er blotlagte armeringsjern på undersiden af altanpladen mod Der er fare for svigt af konstruktionen og dermed personskade BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 11 af 30

12 3. Vinduer og døre 3.1 Der er ikke branddør mellem beboelse og garage Der er ikke udført branddør mellem garagen og beboelsesdelen Der var ikke krav herom på opførelsestidspunktet, men forholdet er uhensigtsmæssigt, og der er risiko for brandspredning (gælder før 1972) Der er risiko for brandspredning (gælder fra 1972 og frem) 3.1 og 3.2 Nedbrydning i vindue eller yderdør (ramme og blad) Der er nedbrydning i vindue / dør / dørkarm ved [placering både på bygningen og på bygningsdelen] Er der risiko for skadelig vandindtrængning i ydervægge eller omkringliggende bygningsdele, er karakteren, og årsag og konsekvens forklares i note 3.2 Punkteret eller revnet termorude Termoruder i punkteret / revnet 3.2 Manglende redningsåbninger Der mangler redningsåbninger i Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskab at komme ind i huset. Redningsveje i værelser, som ikke er godkendte opholdsrum (loft, kælder, garage m.v.) skal ikke nævnes. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 12 af 30

13 3.2 Manglende eller utilstrækkelige redningsåbninger i beboelsesrum Der er utilstrækkelige redningsåbninger i 1) Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskab at komme ind i huset. 2) Der var ikke krav om redningsåbninger på tidspunktet for husets opførelse. Forholdet kan gøre det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskab at komme ind i huset. Der var ikke krav om redningsåbning ved husets opførelse. Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskab at komme ind i huset.(gælder før 1961) Den fri åbning skal opfylde bygningsreglementets krav. Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskabet at komme ind i huset. (gælder fra 1961 og frem også hvis vinduerne er udskiftet efter 1961) Bf BE Redningsveje i værelser, som ikke er godkendte opholdsrum (loft, kælder, garage m.v.) skal ikke nævnes. 3.3 Fuger under vinduer ligger glat med forkant af karmen på trævinduer Hvis der er tegn på skade ved den manglende drypkant, beskrives skaden og gives karakteren 3.3 Dårlige fuger Fuger omkring dør/vindue mod har fugeslip/mindre revner Det vurderes, at der ikke er risiko for fugtskader BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 13 af 30

14 4.0 Fundament/sokler 4.1 Ventilationsrist i sokkel placeret nærmere terræn end 3 cm Ventilationsrist til krybekælder i facade mod er placeret i / under terrænniveau Der er risiko for vandindtrængning i krybekælderen med risiko for skader på især trækonstruktioner. Der bør være mindst 10 cm afstand fra rist til terræn Bf BE Ved en placering af risten mellem 3 og 10 cm, over terræn foretages en individuel vurdering af skadesrisikoen 4.1 For lav afstand fra sokkeloverkant til terræn Overkant af sokkel mod er ikke med tilstrækkelig afstand til terræn Der kunne ved eftersynet ikke konstateres tegn på skade eller usædvanlig opfugtning i murværk. Der bør være mindst 10 cm sokkel og gerne mere 4.1 For lav afstand fra sokkeloverkant til terræn. Der er tegn på opfugtning Overkant af sokkel mod er ikke med tilstrækkelig afstand til terræn Der er tegn på opfugtning i/omkring. Der bør være mindst 10 cm sokkel og gerne mere 4.1 Terrænfald ind mod bygningen. Der er etableret drænplader Der er terrænfald ind mod bygningen ved Der er etableret drænplader og der vurderes ikke at være risiko for følgeskader 4.1 Terrænfald ind mod bygningen Der er terrænfald ind mod bygningen ved Der er risiko for opfugtning af fundamenter og øget risiko for fugtskader 4.1 Terræn omkring nedløbsbrønd er nedsunket UN Terræn omkring tagnedløb mod er sunket og har fald ind mod nedløbet Terræn, som er sunket omkring tagnedløbsbrønde eller tagnedløb, kan skyldes utætheder på underliggende tagnedløbsbrønd. Forholdet bør undersøges nærmere 4.2 Sokkelpuds med dårlig vedhæftning Sokkelpuds har dårlig vedhæftning mod/ved Hvis pudsen skaller af, da gives karakteren BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 14 af 30

15 4.2 Løstsiddende mørtel mellem syldsten I kampestensfundamentet ses der mellem kampestenene (syldstenene) løstsiddende beton eller mørtel Kampestensfundamenter er normalt ikke ført til frostfri dybde. Kampestensfundamentet vil derfor stå og arbejde lidt fra sommer- til vinterperioden 4.2 Sammenbygningsrevne ved tilbygning Mellem den ældre del af ejendommen og tilbygningen ses en lodret revne Det forekommer ofte, at der opstår mindre revnedannelser mellem ældre og nyere dele af bygninger, der bygges sammen. Revnerne vurderes at være opstået kort efter tilbygningens opførelse Ved større revner kan karakteren være eller eventuelt 4.2 Sokkelpuds er ikke ført under terræn Sokkelpuds er ikke ført under terræn, bl.a. ved 4.2 Der er revner i fundament (særligt i hjørnerne) og eventuelt videre op i murværk. Tegn på at muren skubbes ud, da skillevægge er revnet fra mellem væg og bagmur. Viden om slagger i terrændæk Revner i fundament og i murværk / og fundamentet er skubbet ud i, Forholdet vurderes med stor sandsynlighed at skyldes anvendelse af slagger i terrændækket. Nogle typer slagger kan udvide sig og presse fundamentet, når de bliver fugtige 4.2 Der er revner i fundament (særligt i hjørnerne) og eventuelt videre op i murværk. Tegn på at muren skubbes ud, da skillevægge er revnet fra mellem væg og bagmur. Usikkerhed om, hvorvidt der er slagger i terrændæk UN Revner i fundament og i murværk / og fundamentet er skubbet ud i. Det bør undersøges, om forholdet skyldes anvendelse af slagger i terrændækket. Nogle typer slagger kan udvide sig og presse fundamentet, når de bliver fugtige. 4.2 og 2.1 Revner i sokkel og mur. Revnerne vurderes at være aktive. Der er revner i sokkel med videre forløb op i murværk i Revnerne er vurderet som sætningsrevner, der ikke er i ro men fortsat vil medføre bevægelser og yderligere revnedannelse BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 15 af 30

16 Revner i sokkel og mur. Revnerne vurderes at være i ro. 4.2 og 2.1 Der er revner i sokkel med videre forløb op i murværk i Revnerne er efter husets alder vurderet til at være i ro og uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. Er revnerne så brede, at der kan trænge vand ind, er karakteren med en note om risiko for vandindtrængning. 4.3 Enkelte klinker med mangelfuld vedhæftning på udvendig trappe Større områder med manglende vedhæftning skal have karakteren. Er der tale om løse klinker, da skal forholdet have karakteren. I begge tilfælde tilknyttes en tekst, som lokaliserer forholdet. Der foretages en individuel vurdering, som også tager højde for alder og belastning (ganglinjer). 4.3 Belægning på trappe med dårlig vedhæftning Belægning på trappe ved er med dårlig vedhæftning Belægningen er skadet i et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes 4.3 Værn el gelænder ved udvendig trappe er angrebet af rust Gelænder ved udvendig trappe til er angrebet af rust Hvis rustangrebet er så omfattende, at der er personfare forbundet med eventuel nedstyrtning gives 4.4 Manglende afdækning af lyskasse Der mangler afdækning af lyskasse ved 4.4 Manglende afløb i lyskasse Der er ikke afløb til afledning af vand i lyskasse ved Den manglende afdækning giver risiko for personskade Hvis der ikke er afløb til afledning af vand i lyskasser, er der risiko for, at fugt kan trænge ind i kælderen 4.4 Revner mellem lyskasse og fundament Der er revner mellem lyskasse og fundament mod Forholdet skyldes, at lyskassen ikke er korrekt sammenstøbt med fundamentet ved husets opførelse BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 16 af 30

17 5.0 Kælder/krybekælder og terrændæk 5.1 Der er revner og/eller afskalninger i betongulvet Der er revner og/eller afskalninger i gulvet ved 5.1 Der er revner og/eller afskalninger i betongulvet Der er revner og/eller afskalninger i gulvet ved n er af omfattende omfang og yderligere skadesudvikling må forventes. Årsagen vurderes at være [årsag] 5.1 Der er trægulv i kælderen. Der er målt forhøjet fugt i gulvet Gulvbrædderne i kælderen ved er ujævne med en vis vaskebræteffekt. Der er målt forhøjet fugt i trægulvet. Trægulv i kælderrum er ikke hensigtsmæssigt. Der er risiko for opfugtning og nedbrydning af træet 5.1 Kældergulv er belagt med fugttæt belægning eller tæppe med tæt bagside. Der er målt forhøjet fugt andre steder i kælderen Der er anvendt fugttæt gulvbelægning i Kælderen er ikke fugtsikret, hvorfor en tæt belægning skønnes at kunne føre til fugt- og skimmelskader. Er kælderen tør og uden kælderlugt eller målbar fugt, er der ikke tale om en skade. 5.1 Enkelte gulvklinker med mangelfuld vedhæftning Enkelte klinker på kældergulvet ved hæfter ikke godt nok til underlaget Forholdet har et begrænset omfang og er uden betydning for gulvets funktion Er omfanget større, så der er risko for skader på fuger og klinker, da gives med en note om risikoen 5.2 Fugt i kældervægge samt løst og afskallet puds. Kældervæggene er fugtige, og der er løst og afskallet puds, især ved Fugtige kældervægge er almindelige i bygninger af denne alder, fordi konstruktionen ikke er sikret mod grundfugt 5.2 Fugt i kældervægge samt løst og afskallet puds i væsentligt omfang. Forholdet vil udvikle sig Kældervæggene er fugtige, og der er løst og afskallet puds, især ved Pudset er løst i et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling i vægpuds må forventes BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 17 af 30

18 5.2 Der er pladevægge i kælderen (gips, celotex o.l.). Andre steder i kælderen er der målt fugt Der er pladevægge i kælderen ved og samtidig målt fugt andre steder i kælderen. Der kunne på dagen for eftersynet ikke måles fugt i de beklædte vægge. Da der er målt fugt andre steder i kælderen, er der en overhængende risiko for skimmelvækst og andre fugtskader bag pladerne Bf BE Er der usikkerhed om, hvorvidt der er et fugtproblem bag pladerne, kan UN være den rigtige karakter 5.2 Der er revner i kælderydervægge Der er revner i kælderydervæggen mod Revnerne vurderes at skyldes [bygningssagkyndiges faglige vurdering] Er der revner i andre bygningsdele eller tegn på sætning, da gives med note om mulig sammenhæng til de andre skader 5.2 Der er revner i kælderskillevægge eller mellem skillevæg og ydervæg Der er revner i kældervæggen ved Revnerne vurderes at skyldes [bygningssagkyndiges faglige vurdering] Er der revner i andre bygningsdele eller tegn på sætning, da gives med note om mulig sammenhæng til de andre skader 5.2 Udvendige drænplader er ikke afdækket korrekt ved terræn Udvendig drænplade mod mangler færdiggørelse mellem væg og drænplade Den manglende afdækning giver risiko for, at der løber vand ned mellem drænpladen og fundamentet. Der vurderes at være risiko for følgeskader i [bygningsdele] 5.4 Plader på vægge i kældre. Der er målt forøget fugt Der er konstateret fugt i vægbeklædningen i Fugt kan skyldes kondens på en uisoleret væg, eller at fugt trænger gennem ydervæggen. Fugt kan give risiko for skimmeldannelse mellem plader og væg. 5.5 Etageadskillelsen har nedbøjning eller er eftergivende. Etageadskillelsen er udført af træ Etageadskillelsen har nedbøjning og fjedrer en del, bl.a. ved Årsagen vurderes at være, at bjælkerne er lidt underdimensionerede. Forholdet er normalt for bygninger af denne alder BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 18 af 30

19 5.5 Etageadskillelsen har nedbøjning eller er eftergivende. Etageadskillelsen er udført af træ Etageadskillelsen har kraftigere nedbøjning/er eftergivende, bl.a. ved Etageadskillelsen vurderes at være underdimensioneret med risiko for svigt i bæreevnen Forholdet vurderes at skyldes [årsag] Bf BE Kan årsagen til forholdet ikke visuelt vurderes gives UN med en note om, at der kræves en nærmere statisk undersøgelse 5.5 Nedbrudt træ i bærende bjælker i etageadskillelsen. Der er eventuelt målt forhøjet fugt Der er lidt trænedbrydning i de bærende bjælker i Nedbrydningen er af mindre omfang og vurderes ikke at indebære risiko for, at konstruktionen svigter Er der tale om større nedbrydninger med risiko for svigt af konstruktionen uden yderligere følgeskader, da kan karakteren være 5.5 Nedbrudt træ i bærende bjælker i etageadskillelsen. Der er målt forhøjet fugt Der er trænedbrydning i de bærende bjælker i Nedbrydningen er af et sådant omfang, at der er risiko for, at konstruktionen svigter 5.5 Der er huller efter borebiller i etageadskillelsens træ Etageadskillelsens træværk har huller efter angreb af borebiller. Se f.eks. ved Der er ikke spor efter boremel, og angrebet vurderes derfor at være dødt Er der spor efter boremel, da gives eller alt efter omfanget med en note om, at forholdet på langt sigt kan føre til svigt af konstruktionen 5.6 Ventilationsriste i sokkel er blokerede og/eller tilstoppede Ventilationsriste i soklen ved er blokeret Forholdet hindrer ventilation af krybekælderen med risiko for, at der kan opstå fugtskader i konstruktionen 5.6 Antal og placering af ventilationsriste følger ikke reglerne for ventilation af krybekældre Der er for få/forkert placerede ventilationsriste i soklen Antal og placering af ventilationsristene er ikke i overensstemmelse med gældende regler for ventilation af krybekældre. Der er forhøjet risiko for fugtskader i konstruktionen BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 19 af 30

20 5.6 Den naturlige ventilation under sommerhusgulvet er afblændet med pladebeklædning Der er placeret plader langs randen af huset Forholder hindrer ventilation under konstruktionen og giver forøget risiko for opfugtning og følgeskader på gulvkonstruktionen Bf BE BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 20 af 30

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Karsten Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Solvænget 23 2960 Hørsholm Dato: 5-3-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 223-46495 Matr. nr./ejerlav 12nm EBS sagsnr. 65923 Rådgiver: Karsten Larsen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals

BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals Kommune: 540 Sønderborg Ejendomsnummer: 17700 Matrikel: 86 Ejerlav: Hørup Ejerlav, Hørup Rekvirent Sønderborg Kommune, Bygninger Og Energi Rådhustorvet

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8105 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Synlige betonkanter i alle gulvafløb. 2. Revnet fliser i badeværelse, hule gulv- og vægfliser. 3. Oplagte

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Bilskov Jespersen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kirkegade 3 8881 Thorsø Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14607 Matr. nr./ejerlav 8g, Thorsø By, Thorsø EBAS sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 7197 Oversigt over klagepunkter: 1. Terrænfald på nordsiden 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning 4. Revner i lyskasse mod nord 5. Beskadigede sten og fuger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Sømosevej 45, 9610 Nørgaer. Sælger: Boet efter Steen Sørensen v/helle Birgitte Jensen

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Sømosevej 45, 9610 Nørgaer. Sælger: Boet efter Steen Sørensen v/helle Birgitte Jensen Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sømosevej 45, 9610 Nørgaer Sælger: Boet efter Steen Sørensen v/helle Birgitte Jensen dresse: Vingaardsgade 22 Post nr. og by: 9000 alborg Rapportdato: 29-09-2015

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Svend Skude FT 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Rørsangervej 10 4683 Rønnede Dato: 2-10-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-11302 Matr. nr./ejerlav 16 dæ, Kongsted By, Kongsted EBS sagsnr.

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16001 Besigtigelsesdato: 24. februar 2016 kl. 14.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13028 Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 02-07-13 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: Mandag den 2. februar 2015 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8045 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A 1. Revnedannelse i soklen er overset. 2. Pkt. 1.2, 1.5, 3.1, og 6.1 burde have været UN. 3. 4 alvorlige revnedannelse

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 15. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 15. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) 1 SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7123 Oversigt over klagepunkter: Indbygget tagrende utæt/ Nedbrudt træ. Er udskiftet af KK (foto 26), derfor udgår oprindeligt punkt 5: 1: Husets sokkel/fugtspærre er placeret under terrænniveau 2: Fugtophobning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere