Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4"

Transkript

1 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen De i oversigten nævnte undtagelser kan ikke antages at være udtømmende. Oversigten kan således aldrig erstatte den faglige vurdering af særlige forhold på stedet Hvor flere skadesbeskrivelser eller noter er nævnt i samme felt, vælges den, der passer bedst til situationen Tilføjelser og ændringer i forhold til version 3 er markeret som gul tekst En kort beskrivelse af den skade, som behandles i det aktuelle punkt. Der arbejdes ikke med billeder, da skader selv når de virker ens - er forskellige. Henviser til punkter i tilstandsrapporten Anbefalet karakter Forslag til indhold af tekst i tilstandsrapportens skadesbeskrivelse. Målet er ikke at give en fasttømret tekst, men at give et bud på en læsbar og forståelig beskrivelse af den pågældende skade. Håndbogen for bygningssagkyndige oplyser følgende om noter: En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner. Under noter kan der også anføres noget om risiko for følgeskader og andre oplysende forklaringer Denne kolonne indeholder undtagelser fra de generelle anvisninger. Undtagelserne er ikke udtømmende. I denne kolonne findes også bemærkninger om forhold, som kan ændre den anbefalede karakter. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 1 af 30

2 1.0 Tagkonstruktion, belægning og skorsten 1.1 En eller flere knækkede tagsten eller -plader Der er revnede/knækkede tagsten/tagplader ved Der er flere revnede/knækkede tagsten/tagplader, især ved Der er generelt revnede/knækkede tagsten/tagplader Forholdet medfører risiko for indtrængning af vand til den underliggende tag- og loftskonstruktion Bf BE det gælder også ved tilstedeværelse af intakt undertag Observeres forholdet på carporte, i udestuer eller andre steder uden risiko for følgeskader på underliggende konstruktioner, da kan man give karakteren 1.1 Nedslidt tagbelægning men ingen utætheder Tagbelægningens teoretiske levetid vurderes at være overskredet. Taget må påregnes at få utætheder indenfor overskuelig tid. 1.1 Dampbuler på paptag størrelse over ca. 20 cm. synlig utæthed Taget har dampbuler ved Der er ikke konstateret synlige utætheder. Dampbuler under 20 cm nævnes ikke Hvis dampbulen går ind over et overlæg da med note om nærliggende risiko for utæthed 1.1 Taget fremstår nedslidt. synlig utæthed Taget er nedslidt Der kunne ikke konstateres utætheder, men taget har på grund af alder og nedslidning begrænset restlevetid. Der er risiko for, at der opstår utætheder med skade på underliggende konstruktioner til følge. Hvis der konstateres utætheder eller fugt i konstruktionen omtales det i tekst og note. 1.1 Ondulineplader på bygning nærmere end 10 meter fra skel Taget er beklædt med Ondulineplader Denne type plader er ikke godkendt til anvendelse på tage nærmere skel end 10 m 1.1 Tagpap med ral/grus Tagpaptag med udlagt ral/grus Denne tagtype er ikke anvendt siden 1970 erne og paptaget må derfor antages at have en ret kort restlevetid. Der noteres ikke nogen skade, hvor der er dokumentation for, at taget er nyere. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 2 af 30

3 1.1 Manglende løskant ved afslutning mod mur Manglende inddækning ved afslutning mod mur Forholdet indebærer risiko for fugtgennemtrængning og skade på underliggende bygningsdele 1.1 Få eller ingen bindere på tagsten Der er ingen eller for få tagstensbindere Forholdet kan medføre skade i forbindelse med storm Huse fra 30 erne eller tidligere med taghældning på mindst 45 grader og med tagsten af god tykkelse 1.1 Mos i overlæggene på eternitskifter Der er mosbegroninger i samlingerne på eternitskifterpladerne Forholdet indebærer risiko for, at tagpladerne løftes, og at taget bliver utæt Taghældningen er over 35 grader og der er konstateret intakt undertag med skumstrimler i samlinger. Der er ikke konstateret utætheder Tagbelægning er med 1-tagsten Tagbelægningen er med tætningsbånd, som erfaringsmæssigt nedbrydes efter år med utæthed til følge 1.5 Nedbrydning i vindskede eller tagudhæng Nedbrydning i vindskede / tagudhæng mod Ved risiko for vandindtrængning i andre bygningsdele er karakteren og årsag og konsekvens forklares i note. 1.5 Uafdækkede remender. synlig skade 1.5 Uafdækkede remender. Der er tegn på nedrydning Der er konstateret trænedbrydning i remenderne mod 1.6 Tagrender med bagfald eller større lunker Tagrender mod er med bagfald Tagrender mod er med fordybninger Forholdet vurderes ikke at give risiko for overløb Såfremt der vurderes at være risiko for overløb og skade på underliggende bygningsdele, da gives 1.6 Der mangler tagrender. Der er ikke konstateret følgeskader BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 3 af 30

4 1.6 Der mangler tagrender, og der er konstateret opfugtning på underliggende konstruktioner Der mangler tagrender og nedløbsrør på [bygning]. Der er konstateret fugt på underliggende dele af bygningen 1.6 Utæt eller manglende tagrende Utæt / manglende tagrende ved facade mod Ejendomme med stråtag eller anden tagkonstruktion tænkt uden tagrende er undtaget. Såfremt der vurderes at være risiko for skadelig opfugtning af facade eller sokkel, skal karakteren være og årsag og følgeskade forklares i note. Er der tale om utæthed i en skjult tagrende, skal forholdet have karakteren. 1.8 Misfarvning eller fugtaftegninger på lægter. Der er målt forhøjet fugt eller konstateret nedbrydning Der er konstateret områder mod med forhøjet fugtindhold/nedbrydning af træet Forholdet skyldes [årsagen beskrives sædvanligvis utilstrækkelig ventilation] 1.8 Misfarvning eller fugtaftegninger på spær og lægter. Der er udbredte skimmelangreb Der er konstateret større områder med skimmelvækst mod Forholdet skyldes [årsagen beskrives sædvanligvis utætheder eller kondens] 1.8 Rygning er skæv eller tagfladerne er med nedbøjninger. Forholdet skønnes at være i ro 1.8 Rygning er skæv eller tagfladerne er med nedbøjninger. Forholdet skønnes ikke at være i ro, eller der er usikkerhed om tagets bæreevne Taget er nedbøjet ved Nedbøjningen vurderes at være uden risiko for konstruktionens bæreevne Taget er nedbøjet ved Forholdet skyldes [beskrivelse sædvanligvis konstruktionsændringer eller udskiftning med tung tagbelægning]. Der er risiko for svigt og dermed skader på andre bygningsdele BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 4 af 30

5 1.9 Der er ikke udført vindafstivning. Forholdet har ikke ført til skader Der er ikke udført vindafstivning af tagkonstruktionen Der er ikke konstateret skader og der vurderes ikke at være nærliggende risiko for skader Bf BE Såfremt der er følgeskader, eller taget har forskubbet sig, da gives med bemærkning om følgeskader 1.10 Manglende eller defekt understrygning Understrygningen er delvist faldet ud mod Der er risiko for fugtindtrængning og dermed følgeskader 1.10 Gennemføringer i undertaget er forkert udført Undertaget er ikke korrekt tætnet ved gennemføring af aftrækshætte/skorsten mod Der er ikke konstateret følgeskade Utilstrækkelig tætning medfører risiko for fugtskader på underliggende konstruktioner Undertaget er ført til tagrende uden fodblik. Der er ikke konstateret øget fugt i det omgivende træværk Undertag er ført til tagrende uden fodblik Montering af fodblik var ikke almindeligt på opførelsestidspunktet. Forholdet skønnes at være af mindre betydning ved den anvendte tagløsning Huse opført i 1992 eller senere bør have fodblik, hvilket for disse huse skal nævnes i noten Undertaget er ført til tagrende uden fodblik. Der er konstateret øget fugt i det omgivende træværk Undertag er ført til tagrende uden fodblik med opfugtning af træværket til følge Yderligere skadesudvikling må påregnes BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 5 af 30

6 1.10 Tegl- eller betontagsten er skummet med polyurethan. Der er målt forhøjet fugt, eller der er tegn på tidligere fugt (skjolder på lægter e.a.) Der er målt fugt i spær og lægter Der er målt forhøjet fugtindhold i trækonstruktionen med risiko for nedbrydning af spær og lægter. PUR-skum kan være fugtsugende og vurderes at være årsagen til fugten. Der er fugtskjolder på spær og lægter, men der kan ikke måles forhøjet fugtindhold i trækonstruktionen. PUR-skum kan være fugtsugende og kan med tiden føre til opfugtning og nedbrydning af trækonstruktionen. Bf BE Såfremt understrygningen er intakt, og der ikke er tegn på fugt, da nævnes det under bygningskonstruktioner, at taget er understrøget med PUR-skum Undertag utæt Der er utætheder i undertaget ved Undertaget (evt. [type]) er kraftigt nedbrudt Undertaget har mistet sin funktion som ekstra sikring mod indtrængning af vand til de underliggende konstruktioner. det gælder uanset tagbelægningens kvalitet, da undertaget skal virke som dobbeltsikring 1.10 Undertag manglende afstandslister Undertaget er monteret uden afstandslister. De manglende afstandslister giver risiko for opfugtning af taglægterne især ved tagfoden og ved tagrenden Ved ældre tage uden synlige problemer kan man alternativt give en oplysning om forholdet under konstruktioner 1.11 Manglende eller utilstrækkelig ventilation af tagrum. Forholdet er sandsynligvis af nyere dato Ventilationen af tagrummet er for ringe og sikrer ikke tilstrækkeligt luftskifte. Manglende ventilation af tagrummet kan medføre fugtproblemer som kondens med efterfølgende skader på træværket 1.11 Manglende eller utilstrækkelig ventilation af tagrum. Forholdet har eksisteret i adskillige år Der er ikke tilstrækkelig udluftning af tagrum Der er ikke målt forhøjet fugt ved eftersynet, men der bør etableres forøget ventilation af tagrummet. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 6 af 30

7 1.11 Manglende ventilation af bølgeeternittag, hvor isoleringen rører ved lægterne. Der er ikke spor efter fugt Utilstrækkelig ventilation af tagrummet Kravene til ventilation af loftrummet er ikke opfyldt, men der kunne ikke konstateres fugt på besigtigelsestidspunktet, og der er ingen synlige tegn på skader Manglende ventilation af bølgeeternittag, hvor isoleringen rører ved taget/undertaget. Der er ikke konstateret fugt Isoleringen er ført helt ud til taget/undertaget Forholdet indebærer risiko for fugtophobning og dermed følgeskader, men der kunne ikke konstateres fugt på besigtigelsestidspunktet, og der er ingen synlige tegn på skader Manglende ventilation af bølgeeternittag, hvor isoleringen rører ved taget/undertaget. Der er konstateret fugt Isoleringen er ført helt ud til taget/undertaget. Der er forøget fugtindhold/skimmel i tagkonstruktionen mod Der er ikke tilstrækkelig ventilation af tagrummet, hvilket giver risiko for fugtdannelse og skimmelvækst 1.11 Manglende damspærre i ejendomme fra før 1966 Er der udført større renoveringer eller efterisoleringer, da skal der være damspærre. Mangler denne, da gives karakteren med note om fugtrisiko 1.11 Der er en konkret mistanke om, at dampspærre ikke er tætsluttende ved indbygningsspots. Det er muligt at løfte løst udlagt isolering i loftrummet oven over. Damspærren er ikke tætsluttende ved indbygningsspots i En utæt dampspærre indebærer risiko for opfugtning og dermed følgeskader i loftkonstruktionen 1.12 Vaskeslam på isolering og tagkonstruktion K0 Der er vaskeslam på isolering og tagkonstruktion Forholdet vurderes at stamme fra en tagafrensning 1.14 Tagrummet er med en interimistisk/løstliggende gangbro Forholdet skal håndteres med et forbehold for manglende tilgængelighed BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 7 af 30

8 2.0 Ydervægge 2.1 Løs puds på facader. Pudsen vurderes at ville falde af Der er puds med manglende vedhæftning på facaderne mod [verdenshjørne] ved Puds med manglende vedhæftning kan gå løs og falde af 2.1 Løs puds på facader. Pudsen vurderes ikke at ville falde af Der er puds med manglende vedhæftning på facaderne mod [verdenshjørne] ved Pudsen vurderes ikke at ville gå løs og falde af Områder med areal mindre end 100 cm 2 eller tilsvarende nævnes ikke 2.1 Revner i mur. Revnerne vurderes ikke at være aktive Der er revnedannelser i murværk mod 2.1 Revner i mur. Revnerne vurderes at ville udvikle sig Der er revnedannelser i murværk mod Revnedannelserne i murværket er så omfattende, at yderligere skadesudvikling må påregnes 2.1 Revner over vindues- eller døråbninger Der er revner over vinduesåbninger/døråbninger mod/ved 2.1 Revner over vindues- eller døråbninger Der er revner over vinduesåbninger/døråbninger mod/ved Der er tale om tæring i armeringsjern, der på sigt vil udvide sig og skyde murværket ud. 2.1 Revner over vindues- eller døråbninger Murværk ved vinduesåbninger/døråbninger mod/ved har revnedannelse Der er tale om tæring i armeringsjern, der på sigt vil udvide sig og skyde murværket ud. Der kan forventes yderligere skadesudvikling med svigt til følge Der er tale om svigt i tegloverligger, hvilket kan medføre følgeskader i de underliggende konstruktioner BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 8 af 30

9 2.1 Revner i murede stik over vindueseller døråbninger Murede stik over/mod er revnede/skudt ud n er ret normal og af mindre omfang. Murværket vurderes at være stabilt 2.1 Revner i murede stik over vindueseller døråbninger Murede stik over/mod er revnede/skudt ud n er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes, men murværkets bæreevne er intakt 2.1 Revner i murede stik over vindueseller døråbninger. Risiko for følgeskader Murede stik over/mod er revnede/skudt ud Murværket er bærende og med betydelige skader, som skønnes at udvikle sig yderligere. Murværket trykker på vindue/dør i 2.1 Rust på ståloverligger Der er omfattende rustdannelse på ståloverligger over vindue/dør/port ved 2.1 Gavlen er skæv/ude af lod Der er skævhed i gavl mod 2.1 Gavlen er skæv/ude af lod Der er skævhed i gavl mod 2.1 Trænedbrydning i bindingsværk Der er trænedbrydning i bindingsværk mod Der er tale om tæring, der på sigt kan medføre svigt i overliggeren Skævheden kan sandsynligvis føres tilbage til opførelsen og vurderes at være uden betydning for bygningens stabilitet n er af betydeligt omfang. Gavlen vurderes ikke at være stabil eller tilstrækkeligt afstivet, og der er risiko for nedstyrtning og dermed skade på personer og andre bygningsdele rne forekommer fortrinsvis ved samlinger/fodrem/endetræ/lodrett e stolper/vandrette stolper/skråbånd/bjælker BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 9 af 30

10 er Karak- 2.1 Trænedbrydning i bindingsværk Der er trænedbrydning i bindingsværk mod Trænedbrydning er så alvorlig, at den kan medføre svigt og skade på andre bygningsdele Bf BE 2.1 r i murede tavl Murede tavl i bindingsværket mod er revnet/med afskallet overflade/skudt ud/med defekte fuger 2.1 r i murede tavl Murede tavl i bindingsværket mod er revnet/med afskallet overflade/skudt ud/med defekte fuger n er af mindre omfang og normalt forekommende n er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling forventes n indebærer risiko for nedbrydning i bindingsværk, da fugt kan trænge ind mellem tavl og træværk 2.1 og 4.2 Revner i sokkel og mur. Revnerne vurderes at være aktive. Der er revner i sokkel med videre forløb op i murværk i Revnerne er vurderet som sætningsrevner, der ikke er i ro men fortsat vil medføre bevægelser og yderligere revnedannelse 2.1 og 4.2 Revner i sokkel og mur. Revnerne vurderes at være i ro. Der er revner i sokkel med videre forløb op i murværk i Revnerne er efter husets alder vurderet til at være i ro og uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. Er revnerne så brede, at der kan trænge vand ind, er karakteren med en note om risiko for vandindtrængning. 2.2 Udvendig træbeklædning er ikke tilstrækkeligt friholdt fra terræn Træbeklædningen på facaden mod er ført for tæt på terræn Der er øget risiko for nedbrydning i bunden af træbeklædningen. Der bør være en afstand på minimum 10 cm mellem beklædning og terræn Såfremt der er stenkasse e.l. umiddelbart under konstruktionen, kan man afstå fra at give en skade. Vurderes der alene at være risiko for tilsmudsning eller algevækst, skal forholdet have karakteren K0. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 10 af 30

11 2.3 Løs eller nedbrudt afdækning på læmur Afdækning på læmur ved er under nedbrydning / har revner Den ringe afdækning kan give fugt i murværket i dele af læmuren med efterfølgende frostsprængninger 2.4 Blotlagte armeringsjern på undersiden af altan Der er blotlagte armeringsjern på undersiden af altanpladen mod n indebærer risiko for nedbrydning af armering 2.4 Blotlagte armeringsjern på undersiden af altan Der er blotlagte armeringsjern på undersiden af altanpladen mod Der er fare for svigt af konstruktionen og dermed personskade BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 11 af 30

12 3. Vinduer og døre 3.1 Der er ikke branddør mellem beboelse og garage Der er ikke udført branddør mellem garagen og beboelsesdelen Der var ikke krav herom på opførelsestidspunktet, men forholdet er uhensigtsmæssigt, og der er risiko for brandspredning (gælder før 1972) Der er risiko for brandspredning (gælder fra 1972 og frem) 3.1 og 3.2 Nedbrydning i vindue eller yderdør (ramme og blad) Der er nedbrydning i vindue / dør / dørkarm ved [placering både på bygningen og på bygningsdelen] Er der risiko for skadelig vandindtrængning i ydervægge eller omkringliggende bygningsdele, er karakteren, og årsag og konsekvens forklares i note 3.2 Punkteret eller revnet termorude Termoruder i punkteret / revnet 3.2 Manglende redningsåbninger Der mangler redningsåbninger i Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskab at komme ind i huset. Redningsveje i værelser, som ikke er godkendte opholdsrum (loft, kælder, garage m.v.) skal ikke nævnes. BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 12 af 30

13 3.2 Manglende eller utilstrækkelige redningsåbninger i beboelsesrum Der er utilstrækkelige redningsåbninger i 1) Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskab at komme ind i huset. 2) Der var ikke krav om redningsåbninger på tidspunktet for husets opførelse. Forholdet kan gøre det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskab at komme ind i huset. Der var ikke krav om redningsåbning ved husets opførelse. Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskab at komme ind i huset.(gælder før 1961) Den fri åbning skal opfylde bygningsreglementets krav. Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskabet at komme ind i huset. (gælder fra 1961 og frem også hvis vinduerne er udskiftet efter 1961) Bf BE Redningsveje i værelser, som ikke er godkendte opholdsrum (loft, kælder, garage m.v.) skal ikke nævnes. 3.3 Fuger under vinduer ligger glat med forkant af karmen på trævinduer Hvis der er tegn på skade ved den manglende drypkant, beskrives skaden og gives karakteren 3.3 Dårlige fuger Fuger omkring dør/vindue mod har fugeslip/mindre revner Det vurderes, at der ikke er risiko for fugtskader BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 13 af 30

14 4.0 Fundament/sokler 4.1 Ventilationsrist i sokkel placeret nærmere terræn end 3 cm Ventilationsrist til krybekælder i facade mod er placeret i / under terrænniveau Der er risiko for vandindtrængning i krybekælderen med risiko for skader på især trækonstruktioner. Der bør være mindst 10 cm afstand fra rist til terræn Bf BE Ved en placering af risten mellem 3 og 10 cm, over terræn foretages en individuel vurdering af skadesrisikoen 4.1 For lav afstand fra sokkeloverkant til terræn Overkant af sokkel mod er ikke med tilstrækkelig afstand til terræn Der kunne ved eftersynet ikke konstateres tegn på skade eller usædvanlig opfugtning i murværk. Der bør være mindst 10 cm sokkel og gerne mere 4.1 For lav afstand fra sokkeloverkant til terræn. Der er tegn på opfugtning Overkant af sokkel mod er ikke med tilstrækkelig afstand til terræn Der er tegn på opfugtning i/omkring. Der bør være mindst 10 cm sokkel og gerne mere 4.1 Terrænfald ind mod bygningen. Der er etableret drænplader Der er terrænfald ind mod bygningen ved Der er etableret drænplader og der vurderes ikke at være risiko for følgeskader 4.1 Terrænfald ind mod bygningen Der er terrænfald ind mod bygningen ved Der er risiko for opfugtning af fundamenter og øget risiko for fugtskader 4.1 Terræn omkring nedløbsbrønd er nedsunket UN Terræn omkring tagnedløb mod er sunket og har fald ind mod nedløbet Terræn, som er sunket omkring tagnedløbsbrønde eller tagnedløb, kan skyldes utætheder på underliggende tagnedløbsbrønd. Forholdet bør undersøges nærmere 4.2 Sokkelpuds med dårlig vedhæftning Sokkelpuds har dårlig vedhæftning mod/ved Hvis pudsen skaller af, da gives karakteren BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 14 af 30

15 4.2 Løstsiddende mørtel mellem syldsten I kampestensfundamentet ses der mellem kampestenene (syldstenene) løstsiddende beton eller mørtel Kampestensfundamenter er normalt ikke ført til frostfri dybde. Kampestensfundamentet vil derfor stå og arbejde lidt fra sommer- til vinterperioden 4.2 Sammenbygningsrevne ved tilbygning Mellem den ældre del af ejendommen og tilbygningen ses en lodret revne Det forekommer ofte, at der opstår mindre revnedannelser mellem ældre og nyere dele af bygninger, der bygges sammen. Revnerne vurderes at være opstået kort efter tilbygningens opførelse Ved større revner kan karakteren være eller eventuelt 4.2 Sokkelpuds er ikke ført under terræn Sokkelpuds er ikke ført under terræn, bl.a. ved 4.2 Der er revner i fundament (særligt i hjørnerne) og eventuelt videre op i murværk. Tegn på at muren skubbes ud, da skillevægge er revnet fra mellem væg og bagmur. Viden om slagger i terrændæk Revner i fundament og i murværk / og fundamentet er skubbet ud i, Forholdet vurderes med stor sandsynlighed at skyldes anvendelse af slagger i terrændækket. Nogle typer slagger kan udvide sig og presse fundamentet, når de bliver fugtige 4.2 Der er revner i fundament (særligt i hjørnerne) og eventuelt videre op i murværk. Tegn på at muren skubbes ud, da skillevægge er revnet fra mellem væg og bagmur. Usikkerhed om, hvorvidt der er slagger i terrændæk UN Revner i fundament og i murværk / og fundamentet er skubbet ud i. Det bør undersøges, om forholdet skyldes anvendelse af slagger i terrændækket. Nogle typer slagger kan udvide sig og presse fundamentet, når de bliver fugtige. 4.2 og 2.1 Revner i sokkel og mur. Revnerne vurderes at være aktive. Der er revner i sokkel med videre forløb op i murværk i Revnerne er vurderet som sætningsrevner, der ikke er i ro men fortsat vil medføre bevægelser og yderligere revnedannelse BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 15 af 30

16 Revner i sokkel og mur. Revnerne vurderes at være i ro. 4.2 og 2.1 Der er revner i sokkel med videre forløb op i murværk i Revnerne er efter husets alder vurderet til at være i ro og uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. Er revnerne så brede, at der kan trænge vand ind, er karakteren med en note om risiko for vandindtrængning. 4.3 Enkelte klinker med mangelfuld vedhæftning på udvendig trappe Større områder med manglende vedhæftning skal have karakteren. Er der tale om løse klinker, da skal forholdet have karakteren. I begge tilfælde tilknyttes en tekst, som lokaliserer forholdet. Der foretages en individuel vurdering, som også tager højde for alder og belastning (ganglinjer). 4.3 Belægning på trappe med dårlig vedhæftning Belægning på trappe ved er med dårlig vedhæftning Belægningen er skadet i et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes 4.3 Værn el gelænder ved udvendig trappe er angrebet af rust Gelænder ved udvendig trappe til er angrebet af rust Hvis rustangrebet er så omfattende, at der er personfare forbundet med eventuel nedstyrtning gives 4.4 Manglende afdækning af lyskasse Der mangler afdækning af lyskasse ved 4.4 Manglende afløb i lyskasse Der er ikke afløb til afledning af vand i lyskasse ved Den manglende afdækning giver risiko for personskade Hvis der ikke er afløb til afledning af vand i lyskasser, er der risiko for, at fugt kan trænge ind i kælderen 4.4 Revner mellem lyskasse og fundament Der er revner mellem lyskasse og fundament mod Forholdet skyldes, at lyskassen ikke er korrekt sammenstøbt med fundamentet ved husets opførelse BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 16 af 30

17 5.0 Kælder/krybekælder og terrændæk 5.1 Der er revner og/eller afskalninger i betongulvet Der er revner og/eller afskalninger i gulvet ved 5.1 Der er revner og/eller afskalninger i betongulvet Der er revner og/eller afskalninger i gulvet ved n er af omfattende omfang og yderligere skadesudvikling må forventes. Årsagen vurderes at være [årsag] 5.1 Der er trægulv i kælderen. Der er målt forhøjet fugt i gulvet Gulvbrædderne i kælderen ved er ujævne med en vis vaskebræteffekt. Der er målt forhøjet fugt i trægulvet. Trægulv i kælderrum er ikke hensigtsmæssigt. Der er risiko for opfugtning og nedbrydning af træet 5.1 Kældergulv er belagt med fugttæt belægning eller tæppe med tæt bagside. Der er målt forhøjet fugt andre steder i kælderen Der er anvendt fugttæt gulvbelægning i Kælderen er ikke fugtsikret, hvorfor en tæt belægning skønnes at kunne føre til fugt- og skimmelskader. Er kælderen tør og uden kælderlugt eller målbar fugt, er der ikke tale om en skade. 5.1 Enkelte gulvklinker med mangelfuld vedhæftning Enkelte klinker på kældergulvet ved hæfter ikke godt nok til underlaget Forholdet har et begrænset omfang og er uden betydning for gulvets funktion Er omfanget større, så der er risko for skader på fuger og klinker, da gives med en note om risikoen 5.2 Fugt i kældervægge samt løst og afskallet puds. Kældervæggene er fugtige, og der er løst og afskallet puds, især ved Fugtige kældervægge er almindelige i bygninger af denne alder, fordi konstruktionen ikke er sikret mod grundfugt 5.2 Fugt i kældervægge samt løst og afskallet puds i væsentligt omfang. Forholdet vil udvikle sig Kældervæggene er fugtige, og der er løst og afskallet puds, især ved Pudset er løst i et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling i vægpuds må forventes BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 17 af 30

18 5.2 Der er pladevægge i kælderen (gips, celotex o.l.). Andre steder i kælderen er der målt fugt Der er pladevægge i kælderen ved og samtidig målt fugt andre steder i kælderen. Der kunne på dagen for eftersynet ikke måles fugt i de beklædte vægge. Da der er målt fugt andre steder i kælderen, er der en overhængende risiko for skimmelvækst og andre fugtskader bag pladerne Bf BE Er der usikkerhed om, hvorvidt der er et fugtproblem bag pladerne, kan UN være den rigtige karakter 5.2 Der er revner i kælderydervægge Der er revner i kælderydervæggen mod Revnerne vurderes at skyldes [bygningssagkyndiges faglige vurdering] Er der revner i andre bygningsdele eller tegn på sætning, da gives med note om mulig sammenhæng til de andre skader 5.2 Der er revner i kælderskillevægge eller mellem skillevæg og ydervæg Der er revner i kældervæggen ved Revnerne vurderes at skyldes [bygningssagkyndiges faglige vurdering] Er der revner i andre bygningsdele eller tegn på sætning, da gives med note om mulig sammenhæng til de andre skader 5.2 Udvendige drænplader er ikke afdækket korrekt ved terræn Udvendig drænplade mod mangler færdiggørelse mellem væg og drænplade Den manglende afdækning giver risiko for, at der løber vand ned mellem drænpladen og fundamentet. Der vurderes at være risiko for følgeskader i [bygningsdele] 5.4 Plader på vægge i kældre. Der er målt forøget fugt Der er konstateret fugt i vægbeklædningen i Fugt kan skyldes kondens på en uisoleret væg, eller at fugt trænger gennem ydervæggen. Fugt kan give risiko for skimmeldannelse mellem plader og væg. 5.5 Etageadskillelsen har nedbøjning eller er eftergivende. Etageadskillelsen er udført af træ Etageadskillelsen har nedbøjning og fjedrer en del, bl.a. ved Årsagen vurderes at være, at bjælkerne er lidt underdimensionerede. Forholdet er normalt for bygninger af denne alder BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 18 af 30

19 5.5 Etageadskillelsen har nedbøjning eller er eftergivende. Etageadskillelsen er udført af træ Etageadskillelsen har kraftigere nedbøjning/er eftergivende, bl.a. ved Etageadskillelsen vurderes at være underdimensioneret med risiko for svigt i bæreevnen Forholdet vurderes at skyldes [årsag] Bf BE Kan årsagen til forholdet ikke visuelt vurderes gives UN med en note om, at der kræves en nærmere statisk undersøgelse 5.5 Nedbrudt træ i bærende bjælker i etageadskillelsen. Der er eventuelt målt forhøjet fugt Der er lidt trænedbrydning i de bærende bjælker i Nedbrydningen er af mindre omfang og vurderes ikke at indebære risiko for, at konstruktionen svigter Er der tale om større nedbrydninger med risiko for svigt af konstruktionen uden yderligere følgeskader, da kan karakteren være 5.5 Nedbrudt træ i bærende bjælker i etageadskillelsen. Der er målt forhøjet fugt Der er trænedbrydning i de bærende bjælker i Nedbrydningen er af et sådant omfang, at der er risiko for, at konstruktionen svigter 5.5 Der er huller efter borebiller i etageadskillelsens træ Etageadskillelsens træværk har huller efter angreb af borebiller. Se f.eks. ved Der er ikke spor efter boremel, og angrebet vurderes derfor at være dødt Er der spor efter boremel, da gives eller alt efter omfanget med en note om, at forholdet på langt sigt kan føre til svigt af konstruktionen 5.6 Ventilationsriste i sokkel er blokerede og/eller tilstoppede Ventilationsriste i soklen ved er blokeret Forholdet hindrer ventilation af krybekælderen med risiko for, at der kan opstå fugtskader i konstruktionen 5.6 Antal og placering af ventilationsriste følger ikke reglerne for ventilation af krybekældre Der er for få/forkert placerede ventilationsriste i soklen Antal og placering af ventilationsristene er ikke i overensstemmelse med gældende regler for ventilation af krybekældre. Der er forhøjet risiko for fugtskader i konstruktionen BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 19 af 30

20 5.6 Den naturlige ventilation under sommerhusgulvet er afblændet med pladebeklædning Der er placeret plader langs randen af huset Forholder hindrer ventilation under konstruktionen og giver forøget risiko for opfugtning og følgeskader på gulvkonstruktionen Bf BE BfBEs oversigt over vurdering af skader på bygninger. Version 4, 13. marts 2015 Side 20 af 30

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 Besigtigelse d. 25. juni 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Åstrupgårdsvej 1F 2650 Hvidovre TILLÆG TIL Dato : 2009-08-14 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 167134157 Matr. nr./ejerla Ejerl. 1 af 3 Q / Hvidovre By, Hvidovre EIG

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FIGURER...2 TABELLER...2 1 INDLEDNING...3 2 SKEMATISK OPGØRELSE AF RESULTATERNE...4 3 TEKNISKE REVISIONSRAPPORTER

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Lauritsen dresse Østergyden 19 Postnr. 5600 Dato 27-08-2014 By Faaborg Udløbsdato 27-02-2015 H-14-00-0180 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-9960 Matrikel/Ejerlav: 21B Åstrup

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: K. ndersen dresse Vråbyvej 1 Postnr. 6792 Dato 04-02-2009 y Rømø Udløbsdato 04-08-2009 H-09-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-8989 Matrikel/Ejerlav: 82 Kirkeby, Rømø Internt sagsnummer

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skema 1: Bygningsbeskrivelse

Skema 1: Bygningsbeskrivelse Skema 1: Bygningsbeskrivelse Bygningens adresse Kontaktperson: Telefon/ E -mail Bygningen Specifikation Risiko for fugt og skimmel/ Resultat/skitse m.m. Bygningens betegnelser Bygnings nr.: Orientering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Greve. Udløbsdato 18-12-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Greve. Udløbsdato 18-12-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen dresse Kappelevvej 27 Postnr. 2670 Dato 18-06-2014 y Greve Udløbsdato 18-12-2014 H-14-0-0198 Kommunenr./Ejendomsnr. 253-77107 Matrikel/Ejerlav: 8q

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-02597-0051. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-02597-0051. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Verner Skøde dresse Sverrigsvej 28 Postnr. 8800 Dato 04-03-2015 y Viborg Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0051 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-101158 Matrikel/Ejerlav: 177bl VIORG MRKJORDER

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janne & Mogens Paulsen dresse Flovt ygade 9 Postnr. 6100 Dato 03-10-2010 y Haderslev Udløbsdato 03-04-2011 H-10-0-0146 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11274 Matrikel/Ejerlav: 3 Flovt,

Læs mere

BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S

BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG Sag nr. 20121030 Odense, den 26.11.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere