5.1 Produktionsfilosofier i forsøgsprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.1 Produktionsfilosofier i forsøgsprojekter"

Transkript

1 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG Formålet med problemanalysen er, at redegøre for hvorvidt udvalgte produktionsfilosofier er brugt i udviklingsarbejdet, bevidst/ubevidst. Endvidere skal analysen give et overblik over kronologi og målopfyldelse i forbindelse med udviklingstiltagene. Problemanalysen er udarbejdet med udgangspunkt i beskrivelserne af de danske udviklingstiltag, idet der her er udarbejdet to gabanalyser, der hhv. redegør for anvendte produktionsfilosofier og målopfyldelse. Udviklingstiltagene Værktøjskassen, ATV og Projekt hus er ikke medtaget i analysearbejdet. Grunden hertil er, at Værktøjskassen har karakter af at være en koordinerende erfaringsopsamling, hvor erfaringer fra Projekt Renovering samles, ATV er et meget teoretisk tiltag med fokus på SCM og Projekt Hus er kun i opstartsfasen og har dermed ikke igangsat forsøgsbyggeriet endnu, hvorfor der ikke foreligger dokumentation. Disse tre udviklingstiltag er derfor fravalgt i analysen, og er i stedet anvendt som inspirationsmateriale. Indholdet i udviklingstagene er uddybet i Paper Produktionsfilosofier i forsøgsprojekter Formålet med analysen er at få et overblik over hvilke elementer fra udvalgte produktionsfilosofier, der bevidst/ubevidst er inddraget i udviklingstiltagene. Analyseresultatet giver endvidere et indtryk af kronologien i projekterne og stiller spørgsmålstegn ved, om eventuelle succeselementer er videreført til efterfølgende forsøgsprojekter Udvalgte produktionsfilosofier Udviklingen inden for mange brancher har siden 1960'erne udviklet sig fra at være højkonjunktur med stigende efterspørgsel efter nye produkter til lav vækst i begyndelsen af 1990'erne med overkapacitet og stigende priskonkurrence til følge. Udviklingen er endvidere gået mod en højere grad af bevidsthed omkring service og kvalitet hos kunderne. Alt i alt har udviklingen inden for mange brancher gået fra at være sælgers marked til at være købers marked. Dette stiller således krav til industrivirksomhederne om at kunne producere kundespecifikke produkter med kort leveringstid og god service generelt. Kundespecifkke produkter og kort leveringstid stiller krav til virksomheden om at kunne produktudvikle og producere mere effektivt end tidligere. En af tendenserne som følge af denne udvikling er, at virksomheder har større fokus på integration af leverandører, distributører og kunder i både produktudvikling og produktion. Endvidere er der også kommet større fokus på partnerskaber, out-sourcing mv. Byggebranchen er netop kendetegnet ved integration og samarbejde mellem flere virksomheder/parter. Det faktum og udviklingen mod købers marked er grundlaget for udvælgelse af produktionsfilosofierne: Lean Production, SCM, Agile Manufactoring og Virtuel Enterprise, iht. klassificeringen af diverse produktionsfilosofier på Figur 5.1 [Side 24, 23]. Den lodrette akse viser løsningsudstrækningen opdelt i fire niveauer. Den vandrette akse illustrerer det grundlæggende ændringssyn, i form af: Teknologisk/Teknisk: Her er der primært fokus på ændring af teknologiske/tekniske aspekter. SIDE 39

2 Strukturel: Her er der primært fokus på ændring af strukturelle faktorer, eksempelvis organisationsstruktur, ansvarsstrukturer, informationsstrukturer, styringsstrukturer mv. Organisation/Menneskelig ressource: Her er der fokus på den menneskelige faktor, dvs. adfærd, holdninger, motivation mv. SCM Virksomheden i et netværk Virtual Enterprise Lean Production Agile Manufacturing Virksomhedsniveau World Class Manufacturing TQM Time Based Management The Focused Factory UPS JIT VIPS Funktionsniveau Concurrent Engeering Den Fraktale Fabrik Kaizen Holonic Manufacturing Mass Custumisation System-/teknikniveau BPR Teknologisk/Teknisk Strukturel Organisatorisk/ Menneskelig ressource Figur 5.1 Klassificering af produktionsfilosofier. Pilen indikerer den historiske udvikling. [Side 24, 23] Klassificeringen af de enkelte produktionsfilosofier er ikke endegyldig, hvorfor placeringen af de enkelte filosofier kan diskuteres. Trods dette finder projektgruppen, at denne skematisering er et godt udgangspunkt for udvælgelse af relevante filosofier. De væsentligste karakteristika for produktionsfilosofier er anført efterfølgende. Mere fyldestgørende redegørelser for de udvalgte filosofier er anført i Appendiks 2. Lean Production Lean Production opstod i Japan og blev opdaget i den vestlige verden i starten af 90'erne ved en sammenligning af den vestlige bilproduktion med den japanske. Der er fokus på, at virksomheden samarbejder med leverandørerne, og at der eksisterer decentralt ansvar. I Lean Production er der fokus på, at se produkterne i virksomheden ud fra en værdibetragtning. Målet er, at der i forsyningskæden fra leverandørerne til kunderne skal trimmes, så gennemløbstiden for hvert produkt forkortes, f.eks. er varelagre ikke-værdiskabende og skal derfor minimeres. Kunsten i Lean Production, er at alle medarbejdere i virksomheden har den samme opfattelse af denne procestankegang. Der tilstræbes perfektion i alle processer, hvor hver medarbejder forstår processerne og derfor kommer med forslag til forbedringer. SIDE 40

3 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG Det er kendetegnende for Lean Production, at filosofien anvendes i masseproducerende virksomheder (ikke kundespecifikke). Lean Production giver mulighed for at trimme produktionen med det formål at levere produkter til markedet hurtigere og til en lavere pris. Supply Chain Management Golfkrigens erfaringer medførte, at amerikanerne i starten af 1990'erne begyndte at fokusere på vigtigheden af logistik. Disse erfaringer samt JIT blev grundlaget for SCM. Konceptet i Supply Chain Management er at integrere forretningsprocesserne i hele forsyningskæden lige fra leverandører, af materialer og information, til kunden. Værdikædebegrebet i SCM fokuserer således på at integrere leverandører og kunder. Værdikæden er så efterfølgende genstand for effektivisering. Grundlæggende i form af at minimere omkostninger ved at eliminere ikke-værdiskabende processer i værdikæden. Eksempelvis begrænsning af lagre. Organisationstankegangen i forbindelse med SCM er at etablere en market-facing-organisation hvor der er fokus på det horisontale flow på tværs af funktionerne i den formelle organisationsstruktur. Endvidere er der i SCM fokus på den enkelte medarbejder, som en ressource i værdikæden. En øget kundeintegration i SCM gør det ligeledes muligt at levere kundespecifikke produkter ved lave enhedsomkostninger og med en kortere leveringstid, end det ellers var muligt med almindelige virksomhedsstrukturer. Groft sagt er resultaterne af logistikaktiviteterne kundeservice. Førende virksomheder har opdaget at konkurrence i dag ikke er virksomhed mod virksomhed, men nærmere supply chain mod supply chain. Agile Manufacturing Set i forhold til den japanske udvikling med Lean Production i 80'erne, havde den amerikanske kongres i flere år været bekymret over den manglende udvikling i industrien og manglende konkurrencekraft i USA. Det amerikanske forsvarsministerium gik således sidst i 80'erne sammen med flådens sekretariat for at bane vejen for en Agile industri. Agility er en egenskab som direkte oversat betyder adræthed. Virksomheder bliver Agile ved at udvikle evnen til at vurdere fremtiden evnen til at forudsige tiltag og trends i markedet. Visionen er at sætte virksomheden i stand til hurtigt at omlægge produktionssystemet til et nyt kundetilpasset produkt. Kunsten er således masseproduktion af one of a kind. Put it on wheels illustrerer betydningen af omlægningen af produktionen og den fleksible tilpasning til efterspørgslen. Agility bruges bredt og er nærmere at betragte som en evne, frem for en produktionsfilosofi. Der er således ikke udviklet standardiserede værktøjer eller metoder, til det der alment benævnes Agile Manufacturing. Agile tager endvidere udgangspunkt i, at markedet bliver mere og mere globalt, hvorfor kernekompetencerne i fremtiden skal være at skabe nye produkter til lokale markeder globalt og hurtigt forandre sig i forhold til den globale efterspørgsel. Specielt medarbejderstaben er i fokus, SIDE 41

4 idet det søges at decentralisere ansvaret, således beslutninger foretages Bottum Up. De enkelte medarbejdere er læringsmaskiner og i besiddelse af specialkompetencer. Agility er et begreb, der kan eksistere samtidigt med andre produktionsfilosofier som f.eks. Lean Production. Virtual Enterprise Virtuel Enterprise (VE) er opstået op gennem 90'erne i takt med udviklingen indenfor informationsteknologien. Informationsteknologi er således grundelementet i VE. Strategien i VE er således at etablere et rekonfigurerbart, computernetværksbaseret, kundespecifikt leveringssystem, hvori forskellige kompetenceområder fra forskellige virksomheder kombineres for herved at kunne skabe et kundespecifikt produkt hurtigt og effektivt. VE giver således mulighed for at sælge helhedsløsninger og samtidig opnå at: Reducere tiden Concept-to-Cash. Reducere tiden Time-to-Market. Opnå adgang til nye markeder/kunder. Forbedre kapabiliteten. Minimere omkostninger. Forbedre salg. Virtuelle organisationer giver endvidere små virksomheder mulighed for at konkurrere på samme vilkår, som store giganter på markedet Nøgleord iht. produktionsfilosofierne På baggrund af de udvalgte produktionsfilosofier, der er uddybet i Appendiks 2, er der i Tabel 5.1 uddraget de væsentligste nøgleord for hver filosofi. Nøgleordene anføres til venstre i tabellen og det markeres med! hvilke nøgleord der kendetegner de pågældende filosofier. Nøgleordene er nærmere beskrevet i Appendiks 3. SIDE 42

5 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG Produktionsfilosofier Nøgleord Lean Production Supply Chain Management Agile Manufacturing Virtual Enterprise Fokus på værdikæden!!! Fokus på flow (mat. og inf.)!!! JIT!!! TQM!! Minimere lagre!!! Integrere leverandører!!!! Integrere kunder!!! Integrere distributører!! Integrere informationsteknologi!! Værdibaseret produktion!! Kundespecifikke produkter!!! Kundeservice!!! Globalisering!!! Centralisering! Integrere udvikling!!! Integrere produktion!! Decentralisering!! Helhedsløsninger! Hurtig omstillingsevne!! Virtuel samling af kernekompetencer! Alternativ anvendelse af kernekompetencer! Tabel 5.1 Karakteristik af de udvalgte produktionsfilosofier. En nærmere redegørelse for de enkelte nøgleord er anført i Appendiks 3. Produktionsfilosofierne har ændret fokus fra at omhandle effektiviseringer på virksomhedsniveau til at betragte virksomheden i et netværk, hvor forsyningskædens aktører integreres. Kendetegnende for de enkelte produktionsfilosofier er iht. Tabel 5.1: Lean Production: Primært fokus på udførelsesprocessen. SCM: Filosofien har, som udgangspunkt, også fokus på udførelsesprocessen. Men der arbejdes overordnet ud fra fokus på hele forsyningskæden. Filosofien bidrager således med en større grad af strategiske samarbejder mellem aktørerne i forsyningskæden. Der er således tale om logistisk styring af hele forsyningskæden med kunden i centrum. SIDE 43

6 Agile Manufacturing: Filosofien har ligeledes fokus på udførelsesprocessen og integration. Agility-begrebet kræver endvidere megen fokus på kernekompetencer, hvor der stiles mod alternativ anvendelse af disse. Virtual Enterprise: Denne filosofi har modsat de øvrige ikke fokus på den egentlige udførelsesproces. Filosofien har derimod meget fokus på integration og strategisk samarbejde mellem aktører, der i et virtuelt samarbejde danner en virtuel virksomhed, som producerer helhedsløsninger. Samarbejderne etableres med fokus på kernekompetencer Nøgleord behandlet i forsøgsprojekterne Produktionsfilosofiernes karakteristika, anført i Tabel 5.1, danner således grundlag for vurdering af hvilke nøgleord, der har været inddraget/anvendt i forsøgsprojekterne. Nøgleordene kan være anvendt bevidst såvel som ubevidst. Denne vurdering anføres i Tabel 5.2, markeret med! og! for hhv. fuld og delvis anvendt. SIDE 44

7 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG Nøgleord Lean Production Produktionsfilosofier Supply Chain Management Agile Manufacturing Den Virtuelle Virksomhed Byggelogistik Multisjak Forsøgsprojekter PPB PPU Comfort House Casa Nova Habitat Projekt Nye Samarbejdsformer Fokus på værdikæden!!!! Fokus på flow (mat. og inf.)!!!!!! JIT!!!! TQM!! Minimere lagre!!!! Integrere leverandører!!!!!!!!! Integrere kunder!!!!!!! Integrere distributører!!!!! Integrere informationsteknologi!!!!!!! Værdibaseret produktion!! Kundespecifikke produkter!!!!!!! Kundeservice!!!!!!!! Globalisering!!!! Centralisering! Integrere udvikling!!!!!!!!! Integrere produktion!!!!!!!!! Decentralisering!!!!! Helhedsløsninger!!!!! Hurtig omstillingsevne!! Virtuel samling af kernekompetencer! Alternativ anvendelse af kernekompetencer!! Tabel 5.2 Markering af hvilke elementer der har været behandlet i forsøgsprojekterne. Markeret med! og! for hhv. fuld og delvis anvendt. Redegørelse for hver markering under udviklingstiltagene er anført i Appendiks Konklusion på produktionsfilosofier De udvalgte produktionsfilosofiers anvendelse i produktionsindustrien skiller sig væsentligt ud fra den måde, hvorpå filosofierne kan betragtes iht. et byggeprojekt, iht. Tabel 5.2. Dette udtrykker sig specifikt i forbindelse med integreret udvikling og produktion, idet byggebranchen i al- SIDE 45

8 mindelighed er bekendt med dette pga. den one-of-a-kind-produktion, som et byggeprojekt oftest er, med flere involverede parter. Denne integrerede udvikling og produktion er forholdsvis nye aspekter i produktionsfilosofiernes verden. Hvorfor det er disse aspekter der arbejdes meget med i produktionsindustrien. På dette område må byggebranchen derfor betegnes som havende et forspring. Dog har rammebetingelser mv. bevirket at byggebranchens integrerede udvikling og produktion har medført begrænsede succeser, da det er besværligt at etablere længerevarende samarbejder. Derimod er branchen kendetegnet ved mange tvister og voldgifter. Betragtes Tabel 5.2 generelt kan det, som ovenfor beskrevet, også ses at stort set alle forsøgsprojekterne indeholder nøgleordene integreret udvikling og produktion. Endvidere er tendensen at projekterne generelt har fokus på samarbejde og integration frem for effektivisering af udførelsesprocessen. Generelt for forsøgsprojekternes indhold af elementer fra produktionsfilosofierne kan det konkluderes, at dette ikke umiddelbart giver indtryk af kronologi i forsøgsprojekternes fokus. Eksempelvis fremgår det, at erfaringerne fra byggelogistik, omkring effektivisering i udførelsen, ikke er overført til de efterfølgende forsøg. Umiddelbart illustrerer tabellen også, at erfaringer fra PPB ikke overføres til Projekt Nye Samarbejdsformer. Analysen er primært udarbejdet på baggrund af foreliggende dokumentation for forsøgsprojekterne. Hvorfor et nærmere empirisk studie af forsøgsprojekterne evt. kan give et mere nuanceret indtryk af projekterne iht. produktionsfilosofierne. De enkelte forsøgsprojekter beskrives efterfølgende iht. produktionsfilosofierne. Byggelogistik Tiltaget skiller sig meget ud fra de øvrige, idet dette er det eneste tiltag, hvor der arbejdes med effektivisering af den egentlige udførelsesproces. Effektiviseringen bygger på JIT og logistisk styring af materialer og informationer. Tiltaget er således alene om at kunne sammenlignes med Lean Produktion. Endvidere er der i tiltaget indeholdt de primære elementer fra SCM, dog undtaget samme grad af integreret samarbejde. Multisjak Multisjak har ligeledes fokus på udførelsesprocessen. Men der er tale om et meget begrænset fokus udelukkende indenfor integration af produktionen. Hvorfor det ikke tjener et formål at holde tiltaget op mod produktionsfilosofierne. PPU PPU's trefasemodel bidrager med en højere grad af integration end traditionelt. Hvilket er afspejlet i tabellen. PPU associerer ikke direkte til en eller nogen af produktionsfilosofierne. Afgrænsende kan det dog siges, at tiltaget stort set ikke indeholder elementer fra Lean Production. Comfort House Comfort House har primært fokus på industrialisering i form af et nyudviklet byggesystem. Dette viser sig i tabellen i form af den øgede integration og fokus på helhedsløsninger. Betragtes profilet for Comfort House i tabellen, kan det siges, at profilet ligger tæt op ad profilet for Virtual Enterprise. Tiltaget har en mindre grad af kundefokus og mindre grad af virtuel kommunikation via IT. Kernekompetencer er heller ikke direkte i fokus i Comfort House. Der er dog tale om en virtuel virksomhed af flere virksomheder, som tilsammen leverer en helhedsløsning til kunden. SIDE 46

9 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG Casa Nova Tiltaget har ligesom Comfort House megen fokus på industrialisering ved også at udvikle et nyt byggesystem. Dette betyder, at Casa Nova også har tilnærmelsesvis samme profil som Virtual Enterprise. Endda i højere grad end Comfort House da Casa Nova har større fokus på kunden og globalisering (eksport). Habitat Habitat har stort set samme profil som Casa Nova og er derfor også sammenlignelig med Virtual Enterprise. Faktisk må Habitat betegnes, som det tiltag der ligger tættest på profilet for Virtual Enterprise, idet tiltagets organisering med Habitat a/s som den styrende part, der søger at samle kompetencer iht. det pågældende projekt, er meget karakteristisk for Virtual Enterprise. Projekt Nye Samarbejdsformer (Martins Gård) Projekt Nye Samarbejdsformer er et nyere tiltag, som endnu ikke er dokumenteret i særlig høj grad. Profilet for tiltaget bærer da også præg heraf. Hvorfor konklusioner herpå ikke vil være berettiget. Grundlæggende kan det dog siges, at tiltaget fokuserer meget på integreret samarbejde mellem byggeprocessens primære parter og kunden (bygherren). Hvorvidt målsætninger med de enkelte udviklingstiltag er opnået beskrives efterfølgende. 5.2 Forsøgselementer i forsøgsprojekter Forsøgsprojekterne er analyseret med henblik på, at dokumentere om disse opfylder egne målsætninger og med henblik på, at vurdere om der overføres erfaringer mellem de enkelte forsøgsprojekter. Det er vurderet hvilke forsøgselementer, det oprindeligt var hensigten at indeholde i de enkelte forsøgsprojekter. Dette er foretaget ud fra den dokumenterende litteratur omkring forsøgsprojekterne, anført i Paper 3. I hvilken grad forsøgselementet er blevet opfyldt er markeret i Tabel 5.3 med niveauerne - ikke tilfredsstillende, - tilfredsstillende, $ - yderst tilfredsstillende. Vurderingen af hvert punkt er beskrevet i Appendiks 3. Vurderingen er kritisk og betragter mål for ikke tilfredsstillende, hvis målet ikke er nået, eller hvis resultatet ikke er ordentligt underbygget/formidlet. Hvis et forsøgsprojekt vurderes for yderst tilfredsstillende, opfyldes forsøgselementet så godt, at resultaterne er bedre end det kunne forventes. Hvis forsøgselementet er opfyldt er det hermed vurderet til tilfredsstillende. SIDE 47

10 Forsøgselementer Byggelogistik Multisjak Forsøgsprojekter PPB PPU Comfort House Casa Nova Habitat Projekt Nye Samarbejdsformer* Afrapportering Økonomiske besparelser i udførelsen Økonomiske besparelser i projekteringen Logistik i byggeprocessen Integreret IT $ Vertikal integration $ $ $ $ Horisontal integration Øget fokus på kunden $ Strategisk samarbejde $ Afleveringstidspunkt $ Øge boligernes kvalitet og komfort Reducere energiforbrug Udvikle byggesystem $ $ Dannelse af produktleverende virksomhed Eksport Konfliktløsning $ $ Markedsføring Tabel 5.3 Illustration af hvilke målsætninger der har været opstillet for hvert forsøgsprojekt. Markeringen viser endvidere, i hvilken grad forsøgselementet er blevet opfyldt, idet følgende niveauer er anvendt: - ikke tilfredsstillende, - tilfredsstillende, $ - yderst tilfredsstillende. Redegørelse for hver markering under udviklingstiltagene er anført i Appendiks 3. * indikerer at der kun er erfaringer fra Martins Gård Konklusion på forsøgselementer Ved betragtning af Tabel 5.3 er det bemærkelsesværdigt, at Byggelogistik blev gennemført med en så stor grad af succes, som det var tilfældet. Dette taget i betragtning af at der i tiltaget var et meget koncentreret fokus på materialestyringen. I forsøgsprojekterne herefter har der været op til 14 forsøgselementer, som skulle bearbejdes i projekterne, hvilket ikke har givet den samme grad af succes. Der kan hermed stilles spørgsmål ved, om der satses på for mange heste på én gang? Der var i byggelogistik reelt kun fokus på én ting, materialelogistikken, og her ud fra tilpassede de andre aktiviteter sig til denne problemstilling! Der var fokus på den traditionelle udførelsesfase i byggelogistik, hvilket betød effektiviseringer. Disse er siden hen blevet nedtonet i de efterfølgende forsøgsprojekter på trods af, at der har været et ønske om at genanvende konceptet. SIDE 48

11 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG I forsøgsprojekterne er der modsat stor succes med at integrere vertikalt, hvilket betyder øget samarbejde mellem de involverede parter i byggeprocessen. Vertikalt indikerer øget koordination mellem flere aktører (bygherre, rådgivere, entreprenører og fagentreprenører) der udøver aktiviteter på forskelligt niveau i byggeprojektet. Herved er det eksempelvis muligt at samle flere kompetencer, end ellers, tidligt i byggeprojektet og her ud fra udarbejde løsningen i fællesskab. Dette har betydet bedre konfliktløsning, mulighed for strategiske samarbejder og større grad af fælles udvikling af nye byggesystemer. I flere forsøgsprojekter har der været øget fokus på kunden, hvilket i høj grad er blevet opfyldt. Der er med en større grad af teamwork blevet arbejdet mod at imødekomme kundens ønsker. Industrialisering af byggeprocessen har betydet flere nye måder at bygge på. Dette begrænser muligheder i løsningen, men betyder større grad af effektivisering af elementproduktion før montering på byggepladsen. På byggepladsen drejer det sig nu i stedet om samlinger og finish. I alle byggeprojekterne har det været ønsket, at der skulle afrapporteres for at dokumentere de resultater, der er opnået. I Projekt Nye Samarbejdsformer har der været fokus på at indsamle meninger fra de medvirkende for at måle deres tilfredshed. Alle de andre forsøgsprojekter er ikke løbende blevet evalueret. Konklusionerne er i stedet aktørernes opfattelse af forsøgselementerne efter projekternes aflevering, indsamlet ved interviews. Der har dermed ikke været fokus på løbende at analysere problemstillinger i projekterne når de opstod. Generelt har det været omfattende for projektgruppen at indsamle dokumentation for de enkelte forsøgsprojekter. Dette taget i betragtning af at projektgruppen har draget erfaringer fra flere nøglepersoner indenfor udviklingsarbejdet. Det må derfor konkluderes, at det for udenforstående vil være meget besværligt og tidskrævende at få overblik over tiltagene og perspektiverne i disse. IT som forsøgselement blev anvendt med succes i Byggelogistik til styring af logistikken. Andre industrier formår at anvende IT til styring af information, men dette har byggebranchen ikke formået at udvikle i de forsøgsprojekter, der har haft dette som forsøgselement. Hermed er de erfaringer, der er gjort i forsøgsprojekterne udelukkende kun anvendelige for de parter, der har været med i projekterne og ikke gjort anvendelige i form af IT-systemer og vidensbaser. Målopfyldelsen i de enkelte tiltag beskrives efterfølgende. Byggelogistik Byggelogistik er kendetegnet ved at have fokus på logistikken på byggepladsen. Den øgede fokus på dette område betød en stor vertikal integration af de involverede parter og gav alt i alt et projekt, der levede op til målsætningerne. Multisjak Multisjak havde nogle gode intentioner med at lade de udførende samarbejde i tværfaglige sjak for at øge samarbejdet omkring løsningerne ved renovering. De deltagende parter var tilfredse med samarbejdet og kunne godt forestille sig denne samarbejdsform i fremtiden. Selve omfanget af projektet var dog begrænset og de økonomiske overslag over besparelser i projektet er ikke repræsentative. SIDE 49

12 PPU Med ønske om at ændre den traditionelle byggeproces til et integreret samarbejde mellem de medvirkende parter i et byggeprojekt, er der i PPU lagt op til at projekterende og udførende mødes tidligt i processen. Konceptet har båret frugt og har betydet, at flere af byggerierne er blevet afleveret væsentligt tidligere end aftalt. Konceptet har været fokuseret på projekteringen, hvilket har betydet, at alle involverede var klar over løsningens udførelse. På baggrund af det øgede samarbejde i projekteringen er udførelsesomkostningerne faldet og byggerierne er afleveret før planlagt. I PPU var der også ønske om at effektivisere udførelsesprocesserne, specielt materialeflowet, hvilket ikke er lykkedes. Konceptet mangler således at bevise logistikpotentialet i byggeprocessen. Comfort House Ønsket var her et byggesystem, der skulle udvikles i stål og gips, hvor bygherren havde mulighed for at vælge elementer ud fra et katalog. Det oprindelige byggesystem kunne ikke svare sig økonomisk og blev droppet, hvilket har betydet at konceptet stod stille i lang tid. Der er blevet arbejdet videre med et byggesystem i betonelementer i stedet, hvilket endnu ikke har vist sig at give økonomiske overskud i projektering og udførelse. I projekteringen anvendes en fælles tegnestue af rådgivere og entreprenør, hvilket har båret frugt i forbindelse med udvikling af byggesystemet. I systemet er der tænkt på integrerede løsninger af rørføringer, hvilket har betydet horisontal integration. Casa Nova I procesmæssig henseende er Casa Nova ikke særligt interessant. Konceptet har haft som fokus at udvikle et byggesystem i træ, hvilket i høj grad er lykkedes. Dette har endnu ikke vist økonomisk rentabelt i projekteringen eller udførelsen og byggerierne bliver ikke afleveret før tid. Der har i udlandet været interesse for byggesystemet i træ og de første udenlandske projekter er blevet solgt. Habitat Målet var at producere egne elementer til byggeprojekterne med fokus på integration af IT. Det viste sig dog, at disse fandtes på markedet i forvejen. I stedet er der skabt et selskab, der sætter kunden i centrum og sammen med diverse leverandører sammensætter et industrialiseret byggeri. Dette har betydet, at der på kort tid kan monteres et færdigt byggeri på byggepladsen. Denne fokus på logistik af præfabrikerede elementer har medført økonomiske besparelser. Løsningen har betydet horisontal integration af de udførendes arbejder. Projekt Nye Samarbejdsformer (Martins Gård) I Martins Gård var udgangspunktet, at der skulle samarbejdes for at komme frem til anvendelige løsninger. Trods flere uoverensstemmelser i projektet er alle konflikter blevet løst uden anvendelse af voldgift, hvilket var et af målene. Konceptet har betydet øget samarbejde i projekteringen i forhold til normalt og har i sidste ende betydet en god løsning til bygherren. Den projekterede løsning blev af flere grunde dyrere end forventet. Hvilket medførte omprioriteringer undervejs i byggeriet, der ud fra bygherrens synspunkt må betegnes som værende ikke tilfredsstillende. Konceptet har ikke medført markante forbedringer på byggepladsen, dog blev afleveringstidspunktet overholdt. SIDE 50

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

6.1 Problemstillinger i byggebranchen generelt

6.1 Problemstillinger i byggebranchen generelt 6. PROBLEMIDENTIFIKATION 6. PROBLEMIDENTIFIKATION Med udgangspunkt i beskrivelserne og den foregående analyse er formålet i dette kapitel at sammenfattet de problemstillinger, som knytter sig til det initierende

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE A2. PRODUKTIONSFILOSOFIER... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE A2. PRODUKTIONSFILOSOFIER... 1 APPENDIKS 2 - PRODUKTIONSFILOSOFIER INDHOLDSFORTEGNELSE A2. PRODUKTIONSFILOSOFIER... 1 2.1 LEAN PRODUCTION... 1 2.2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)... 5 2.3 AGILE MANUFACTURING... 15 2.4 VIRTUAL ENTERPRISE...

Læs mere

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

3.1 Supply Chain Management

3.1 Supply Chain Management 3 APPENDIKS: PRODUKTIONSFILOSOFIER I dette appendiks redegøres for forskellige relevante produktionsfilosofier, hvori, der efter projektgruppens mening, kan hentes inspiration til byggeriet. Følgende produktionsfilosofier

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

4.1 Danske udviklingstiltag. 4.1.1 Byggelogistik 4. UDVIKLINGSTILTAG

4.1 Danske udviklingstiltag. 4.1.1 Byggelogistik 4. UDVIKLINGSTILTAG 4. UDVIKLINGSTILTAG 4. UDVIKLINGSTILTAG Formålet med kapitlet er at redegøre for udviklingstiltag i byggebranchen i henholdsvis Danmark og udlandet. Der er afgrænset til at se på procesorienterede udviklingstiltag

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Indhold Meget kort om Ingeniørhøjskolen i Århus Kvalitet er også

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet

PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet Aalborg Universitet PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter i danske forsøgsprojekter Det undersøges, i hvor stor grad principper fra moderne produktionsfilosofier er inddraget i de danske forsøgsbyggerier.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

2008 se u o H ine sh n u S

2008 se u o H ine sh n u S Byggesektorens udfordringer Lønandel i byggeriet er 50%. I industrien oursourcing af produktion hvis lønandel over 10%. Dårlig indtjening hos entreprenørerne på 1-4%. Årsag: - Unikabyggeri med megen nyudvikling

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE A1. METODEBESKRIVELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE A1. METODEBESKRIVELSE... 1 APPENDIKS 1 - METODEBESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE A1. METODEBESKRIVELSE... 1 1.1 PROJEKTSTRUKTUR... 1 1.2 METODE TIL VIDENSINDSAMLING... 4 1.3 METODER I PAPERS... 6 1.4 METODER I HOVEDRAPPORT... 15 1.5

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Oversigt over Produktionsfilosofier

Oversigt over Produktionsfilosofier Oversigt over Produktionsfilosofier Kresten Kragh-Schmidt John Johansen 1998 P2000 Produktion efter År 2000 1 Forord Denne rapport diskuterer de mange nye produktionsbegreber, der er fremkommet specielt

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur Hvad er organisationsstruktur? Strukturel tilgang (perspektiv) Arbejdsfordeling Ansvar og myndighed (kommandolinie) Organisatoriske niveauer) Kontrolområder Målet er bedre effektivitet Vises i Organisationsplan

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

stadig udvikling af produktionen

stadig udvikling af produktionen Strategisk udvikling af produktionen Bo Dencker Sørensen, Direktør Dencker Gruppen Anders Drejer, Lektor, Ph.D. - Center for Industriel Produktion Hvorfor fokus på produktionen? Danske virksomheder er

Læs mere