anbefalinger til god klubdrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anbefalinger til god klubdrift"

Transkript

1 anbefalinger til god klubdrift

2 indhold fælles viden og inspiration 5 Bestyrelsesarbejde 6 personale 10 bane og miljø 12 nye medlemmer 16 begynder 18 træning 20 junior 22 elite 24 turneringer 26 regel og etikette 28 handicap og course rating 30 kommunikation 32 sponsor 34

3 Fælles viden og inspiration I Dansk Golf Union vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at styrke klubbernes drift med baggrund i den viden, der er opsamlet igennem mange år i Dansk Golf Unions sekretariat. De danske golfklubber gør brug af Dansk Golf Unions services, og i sekretariatet bliver der til stadighed opbygget en større og større vidensbank, som skal komme golfklubberne til gode. Dansk Golf Union arbejder i dag målrettet mod at styrke klubbernes drift på mange forskellige måder. Dette foregår eksempelvis via målrettede klubbesøg fra konsulenterne, kurser og information fra både nyhedsbreve, hjemmesider og sociale medier. Dansk Golf Union har med denne opsamling af gode anbefalinger forsøgt at skabe et overblik over alle de gode råd, som vi mener, golfklubberne skal have med i bagagen for at drive en golfklub så succesfuldt som muligt. Anbefalingerne er opdelt i områder, som har med golfklubbernes aktiviteter at gøre. Anbefalingerne er endvidere opdelt i tre klasser: Skal, bør og en god idé. Skal er de forhold, som klubberne lovgivningsog aftalemæssigt må have styr på. Bør er de forhold, som vi mener, er vigtige, at golfklubberne tager aktivt stilling til, og som Dansk Golf Union mener, bør prioriteres. Afslutningsvis er en god idé de forhold, som kan være udviklende for klubben, og hvor der kan findes inspiration til aktiviteter, som vil gavne klubben. Det er selvsagt en vanskelig opgave at samle alle relevante anbefalinger til klubbernes drift. Der bør derfor tages udgangspunkt i den enkelte klubs konkrete situation, før aktiviteterne igangsættes. Resultatet skal stå mål med indsatsen, og derfor er det et vigtigt budskab, at klubben som sin første handling skal gøre sin udgangsposition klar og gøre sig bevidst, hvor klubben gerne vil bevæge sig hen. Herefter kan man se anbefalingerne igennem, og det vil være lettere at prioritere sin indsats. Anbefalinger kan ikke stå alene, hvorfor der også er oplysninger om, hvordan klubben kan blive klædt yderligere på via eksempelvis konsulenthjælp, kurser eller få adgang til nogle helt konkrete værktøjer, der kan være brugbare. Dansk Golf Union håber anbefalingerne kan give inspiration til det fortsatte arbejde med at styrke klubbernes drift i et tæt samarbejde. God fornøjelse med læsningen. Med venlig hilsen Morten Backhausen Direktør Dansk Golf Union 3

4 Bestyrelsesarbejde Konsulenter Robert Enroth, Kim Uldahl, Jonas Meyer Jensen, Lykke Lilly Johansen, Rådgivningspakke Klubbesøg af en konsulent fra Dansk Golf Union Klubudviklingsforløb Golfspilleren i Centrum Medlemsundersøgelser Kurser Kursus i bestyrelsesarbejde Kursus i DIF s regelsæt vedrørende leje- og samarbejdsaftaler mellem baneejer og klub Kursus i foreningers momsforhold Udviklingskonference Diplomuddannelse i golfmanagement Regionalmøde Repræsentantskabsmøde 4 Materiale Medlemskab af Dansk Golf Union Organisationsdiagrammer Fremtidens mål og handlinger Standardvedtægter for golfklubber Lejeaftaler mellem klub og selskab Skattepjece Momspjece Råd, hjælp og krav til konfliktløsning DGU s vedtægter Skabelon forretningsorden Info om forsikringer

5 anbefalinger til Bestyrelsesarbejde Klubben er en demokratisk forening og skal være stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Skal Reglerne for medlemsskab af DGU, herunder DIF, skal efterleves. Lovpligtige forsikringer skal være tegnet. DGU og DIF har indgået kollektive forsikringsaftaler på enkelte områder. Klubben skal dokumentere adgang til lejede baneanlæg ved skriftlige lejekontrakter, som ikke må være i strid med DIF s og DGU s regelsæt og momslovgivningen, hvis de bor til leje. Momsreglerne for almennyttige foreninger, herunder klubbens eventuelle leje - og administrationsaftaler, skal overholdes. Vedtægter og aftaler skal følge de gældende regler på skatteområdet for foreninger. Børneattester skal indhentes på alle ansatte eller frivillige, som har kontakt med børn under 15 år. Der bør være en klar mission og vision for klubben. Der bør være en tydelig og forståelig strategi for det arbejde, der skal gøres for at nå de kortsigtede og langsigtede mål. bør Bestyrelsen bør tage stilling til, hvordan klubben organiseres i udvalg og i forhold til ledelse af ansatte og frivillige. En forretningsorden for bestyrelsens arbejde bør udarbejdes. Bestyrelsen bør udarbejde en kompetenceprofil for den samlede bestyrelse, der bør matche de opgaver, der skal løses. Der bør udvikles anvisninger og målsætninger til god ledelse og godt samarbejde, samt en plan for implementering og evaluering af disse. Et årshjul bør udarbejdes som værktøj til planlægning af bestyrelsens/klubbens arbejde gennem året. Der bør løbende gennemføres undersøgelser blandt golfklubbens medlemmer og greenfeegæster, hvor der spørges ind til deres oplevelser og tilfredshed med golfklubben. Bestyrelsen bør tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for at sikre sig bedst muligt. Klubben bør hvert år deltage på Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde og et regionalmøde. Der bør udarbejdes og nedskrives forretningsgange for hvert enkelt arbejdsområde. Dette sikrer kontinuitet i arbejdet, når en medarbejder fratræder. Klubbens drift bør tilrettelægges således, at der jævnligt afholdes møder mellem de forskellige forretningsenheder (f.eks. klub, restaurant, pro, greenkeepere osv.), så alle parter bidrager til at indfri de forventninger, medlemmer og greenfeegæster har til golfklubben. Kommunale tilskud, eksempelvis via folkeoplysningloven, bør søges. Klubben bør gøre deres indflydelse gældende i forhold til kommunens idrætsråd og folkeoplysningsudvalg. 5

6 Klubben bør sikre sig, at medarbejdere i klubben har de rette kompetencer. Klubben bør udarbejde jobbeskrivelser for de frivillige. Ved større investeringer bør klubben rådgive sig med revisor, bank eller anden økonomisk rådgiver. Klubben bør sikre, at der udarbejdes et retvisende regnskab, som sendes til DGU. Navne på klubbens nøglepersoner bør løbende ajourføres i klubbens administrative system. Data bruges af DGU til direkte kontakt med de enkelte udvalgskategorier og bestyrelsesmedlemmer, således at DGU kan målrette sin kommunikation langt bedre. Klubben bør overveje de økonomiske konsekvenser af at indgå i forskellige rabatordninger. Klubben bør iværksætte undersøgelser, som kortlægger årsager til udmeldelse af golfklubben eller overgang til passivt medlemskab. Når der opstår konflikter i klubben, f.eks. i forbindelse med etikette og regelbrud, bør bestyrelsen følge DGU s vejledning: Råd, hjælp og vejledning til konfliktløsning, for at undgå procedurefejl og for at sikre, at alle bliver hørt forud for en evt. beslutning. Bestyrelsen bør indhente en generel rådgivning inden eventuelle aftaler bliver drøftet og indgået mellem klub og baneejer. Klubben kan indgå en administrationsaftale med en baneejer. Klubben bør i den forbindelse søge rådgivning hos DGU. Det er en god idé, at golfklubben udarbejder en strategi for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Det er en god idé, at bestyrelsen i sin aftale med restauratøren aftaler rammerne for klubbens sociale liv. en god idé Det er en god idé, at klubben indgår i regionale og nationale ERFA-grupper, hvor der udveksles erfaring er og best practice. Det er en god idé, at bestyrelse, ansatte og frivillige tilbydes efteruddannelse. Det er en god idé at ansætte uddannet personale. 6

7 personale Konsulenter Lykke Lilly Johansen, Kurser Kursus i ansættelsesforhold Materiale Udkast til ansættelseskontrakter for: Golfmanager, sekretær, chefgreenkeeper, greenkeeperassistent, medhjælper og pro samt tilhørende vejledninger APV checkliste 7

8 Anbefalinger til personale Skal Bestyrelse/manager skal sikre, at der bliver indgået lovlige ansættelseskontrakter med alle de ansatte samt have kendskab til ansættelseslovgivningen. Klubben skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). En jobbeskrivelse bør udarbejdes for de ansatte med særligt fokus på arbejds- og rollefordeling mellem ansatte og de frivillige, herunder bestyrelsen. bør Varetagelsen af de ansattes forhold og trivsel bør foregå som i et almindeligt arbejdsgiver-/arbejdstager forhold. Ved træneransættelser bør klubben ansætte PGA-uddannede trænere. Medarbejderudviklingssamtaler bør afholdes for bl.a. at øge trivslen på arbejdspladsen samt at udvikle og fastholde medarbejderne. Klubbens ansatte bør være medlem af relevante faglige organisationer (f.eks. GAF - Golfens Administrative Forening, DGA - Dansk Greenkeeper Forening og PGA Professionel Golfers Association). Klubbens ansatte bør overveje at deltage i ERFA-grupper på regionalt og nationalt plan. Klubberne bør sikre sig, at personalet har en tilstrækkelig uddannelsesmæssig baggrund og give mulighed for efteruddannelse. en god idé Det er en god idé, at klubbens personale deltager i kurser/årsmøder fra relevante faglige organisationer tilknyttet golfsporten (f.eks. GAF - Golfens Administrative Forening, DGA - Danish Greenkeeper Association og PGA Professionel Golfers Association). 8

9 Bane og Miljø Konsulenter Allan Brandt, Thomas Jepsen, Torben Kastrup Petersen, Rådgivningspakke Udarbejdelse af handlingsplan for nedbringelse af pesticider Udarbejdelse af plejeplan Klubbesøg i forbindelse med plejeproblemer, baneomlægning m.m. Kurser Baneservice Optimering af banedrift Materiale Pesticidhandlingsplan Strategi for pleje Sikkerhedsvejledning Sprøjtejournaler APV checkliste Beregning af belastningstal 9

10 Anbefalinger til bane og miljø Skal Pesticidbekendtgørelsen skal overholdes, og klubben skal holde sig ajour med de gældende pesticidbelastningstal. Belastningstallene er reguleret i henhold til Lovbekendtgørelsen om pesticidanvendelse på golfbaner. Forbruget af plantebeskyttelsesmidler skal løbende dokumenteres i en sprøjtejournal. Sprøjtejournalerne skal opbevares i minimum tre år. Sprøjteførerne i klubben skal have et gyldigt sprøjtebevis eller et sprøjtecertifikat. Alle med et sprøjtecertifikat eller -bevis skal gennemføre et opfølgningskursus hvert fjerde år for at opretholde retten til at sprøjte. Sprøjteredskaber skal synes i henhold til Miljøstyrelsens frister. Eneste undtagelse er håndholdte sprøjter med en tank med en volumen på 25 liter eller derunder. Pesticidforbruget skal årligt indberettes til Miljøstyrelsen. Dette er reguleret i henhold til Lovbekendtgørelsen om pesticidanvendelse på golfbaner. Pesticidforbruget skal offentliggøres (evt. på klubbens hjemmeside). Hermed sikres gennemsigtighed og åbenhed om forbruget. Dette er reguleret i henhold til Lovbekendtgørelsen om pesticidanvendelse på golfbaner. Anvendelsen af alternativer til pesticider bør dokumenteres. Der skal arbejdes efter forskrifterne for Integreret plantebeskyttelse. bør Personalet bør have kendskab til DGU s sikkerhedsvejledning. Der bør arbejdes med en langsigtet og strategisk plan for golfbanens udvikling. Personalet bør arbejde efter en arbejdsplan (timeregistrering). Med udgangspunkt i plejestrategien og klubbens aktiviteter bør der ligge en klar arbejdsplan for hver medarbejder. Greenkeepere, der er ansat i klubben, bør være faguddannet. En handlingsplan for, hvordan klubben vil nedsætte forbruget af pesticider bør udarbejdes i henhold til DGU s skabelon. Chefgreenkeeperen og baneudvalgsformanden bør deltage i de regionale ERFA-grupper for greenkeepere. Den nyeste viden om pleje af golfbaner bør indsamles. Denne viden er samlet og formidlet på Turfgrass.dk. en god idé Det er en god idé, at klubben bliver GEO-certificeret. En GEO-certificering er en måde at inddrage bæredygtighed, herunder landskab og energi, i den daglige drift af golfklub og golfbane, at spare penge og at markedsføre det over for spillerne. Det er en god idé at arbejde aktivt med at implementere multifunktionelle tiltag, herunder inddrage andre interessenter til at benytte golfbanen til andet end golf. I forbindelse med nyanlæg og drift er det en god idé at tilknytte en uafhængig konsulent til at rådgive og føre kontrol. 10

11 Det er en god idé, at klubben nedsætter et miljøudvalg, der har til opgave at fremme miljøvenlige tiltag. Herunder at fremme naturindholdet ved en målrettet naturpleje. Det er en god idé, at klubben udarbejder en plan for håndtering og forebyggelse af ulykker på banen. Af miljømæssige hensyn er det en god idé at udarbejde en leverandøroversigt med tilhørende indkøbspolitik. Etablering af samarbejde med interesseorganisationer, der kan bidrage med viden og indsigt til banedrift og pleje er en god idé. Det er en god idé, at klubben deltager i forsøg om effektiv miljøvenlig banepleje. Klubben får på den måde førstehåndsviden om de nye plejemetoder og får mulighed for at afprøve de nyeste metoder på egen bane. Det er en god idé at orientere sig om den nyeste viden inden for pleje af golfbaner fra forskningsfonden STERF. Det er en god idé at udarbejde et fuldstændigt Grønt Regnskab, som indeholder alle miljøparametre, så der skabes et overblik over ressourceforbruget, og en prioritering af indsatsen er mulig. 11

12 nye medlemmer Konsulenter Jonas Meyer Jensen, Kim Uldahl, Robert Enroth, Rådgivningspakke Klubudviklingsforløb med fokus på rekruttering af nye medlemmer Klubbesøg med fokus på rekruttering af nye medlemmer Kurser Udviklingskonference Kursus i begynderudvalgsarbejde Golf i skolen Materiale Drejebøger til rekrutteringsaktiviteter Baggrundsmaterialer om danskernes holdninger til golfspillet og golfspillerne Medlemskabstyper Målgrupper og livsfaser Fra klub til klub Golfens Dag materialer 12

13 Anbefalinger til nye medlemmer Klubben bør overveje, om der skal udbydes flere typer medlemskaber, som tilgodeser fleres behov. Parametre som alder, tid og økonomi bør indtænkes. bør Et rekrutteringsudvalg bør nedsættes. Et prøvemedlemskab til nybegynderen som sænker barrieren og integrerer prøvemedlemmet i golfklubben, bør tilbydes. Klubben bør have udarbejdet en plan for, hvordan nye medlemmer introduceres til klubben. Rekruttering af nye medlemmer bør begynde i geografisk nærhed af golfklubben. Golfklubben bør udvælge en afgrænset målgruppe for rekrutteringen og lade dette afspejle i rekrutteringsaktiviteter, materialer og valg af markedsføringskanaler. Golfklubben bør deltage i Golfens Dag, som er et landsdækkende åbent hus-arrangement. Golfklubben bør bruge sine nuværende medlemmer som den vigtigste ressource i relation til at skaffe nye medlemmer. Medlem skaffer medlem. Golfklubben bør have konkrete mål for udviklingen i antallet af medlemmer i de forskellige kontingentgrupper, hvor medlemsudviklingen tager udgangspunkt i både frafald og tilgang blandt klubbens medlemmer. Det er en god idé, at klubben anvender DGU s eksisterende og gennemprøvede koncepter, der er tilgængelige på DGU s hjemmeside med drejebøger og skabeloner. en god idé Det er en god idé, at klubben knytter lokale partnerskaber med f.eks. skoler, fitnesscentre, organisationer og lign. 13

14 Begynder Konsulenter Christian Steffensen, Kim Uldahl, Mikkel Øhrgaard, Kurser Kursus i begynderarbejde Begynderinstruktør Begyndertræner Golf i skolen Materiale Grundlag for det nye begynderforløb Golfspiller på 10 uger Golfspiller på en weekend Golfkørekort 14

15 Anbefalinger til begynder Golfklubben skal sikre, at nye golfspillere opfylder de mindstekrav, som er beskrevet i golfkørekortet ved udstedelse af DGU-kort. Skal Der bør være et øget fokus på begynderens første to år i golfklubben. Alt for mange medlemmer stopper inden de bliver ordentligt integrerede i golfklubben. bør Venskaber, udvikling af færdigheder og sjov bør være de tre vigtigste faktorer i forhold til at fastholde begynderen i golfklubben. Klubben bør have fokus på indmeldelsesraten blandt prøvemedlemmerne. Indmeldelsesraten er den procentdel af prøvemedlemmerne, som efterfølgende vælger at melde sig ind i golfklubben. De bedste golfklubber har en indmeldelsesrate på op mod 90 %. Alle golfklubber bør have et fleksibelt og billigt prøvemedlemskab, som nedbryder barriererne for at prøve golf. Begynderudvalget bør sammensættes af personer, som ønsker at skabe en sjov, social og udviklende start på livet som golfspiller. Begynderen bør hurtigt komme på stor bane og helst fra et ratet begynderteested. Begynderen bør have en mentor, som hjælper med at integrere denne i golfklubben. Mentoren bør være proaktiv iht. begynderens deltagelse i klubbens aktiviteter. Klubben bør sørge for at uddanne frivillige begyndertrænere til at hjælpe klubbens PGA-træner ved begyndertræning. 15

16 træning Konsulenter Christian Steffensen, David Dickmeiss, Mikkel Øhrgaard, Thomas Kiel Larsson, Kurser Aon Talentudvikling 1-4 Aon Talentpiger Landholds try-out Juniortræneruddannelse Begyndertræneruddannelse Landsseminar for junior- og eliteledere Materiale Dokument med golfrelaterede øvelser Trænings- og legekit Aldersrelateret træning i golf Bedre Golf - lege og golføvelser for juniorer Bedre Golf - fysisk træning Rundt på banen 16

17 Anbefalinger til træning En PGA-uddannet træner bør være tilknyttet klubben. bør Klubben bør sætte som krav til at træneren, at denne anvender frivillige trænere/hjælpere i afvikling af junior- og begyndertræning. Klubben bør uddanne frivillige junior- og begyndertrænere. Junior- og begyndertrænerens rolle er at bistå klubbens PGA-træner med at skabe et miljø, hvor fokus er på udvikling, relationer og sjov. PGA-træneren bør være en trænerprofil, der matcher klubbens mål og visioner. Endvidere skal træneren have lyst til at skabe udviklingsmiljøer med fokus på relationer, udvikling og sjov. Træneren bør afvikle juniortræningen som stationstræning, hvor golfsportens forskellige elementer præsenteres. Det anbefales, at træningen bygges op i tre elementer: Intro (opvarmning) - golftræning - outro (social afslutning). Klubbens træner bør være bekendt med den nyeste viden inden for træningsopbygning, træningsmetodik og træningsafvikling. Klubbens juniortræning bør være inddelt aldersrelateret. Klubben bør indtænke træneren i en koordinerende rolle iht. klubbens frivillige trænere (junior- og begyndertrænere). Træneren bør udarbejde et årshjul og lektionsplaner for både træneren selv og de frivillige trænere inden sæsonstart. Klubbens udvalg bør i samarbejde med klubbens træner udarbejde mål og visioner for klubbens træning. Frivillige bør ses som en ressource i jagten på at skabe et udviklingsmiljø. Konkrete og afgrænsede opgaver er nøglen til at hverve frivillige. Vintersæsonen bør indtænkes til at træne golfens forskellige elementer og i særdeleshed til afvikling af sociale aktiviteter. Klubbens udvalg og træner bør løbende evaluere afvikling af træning. 17

18 junior Konsulenter Christian Steffensen, Kim Uldahl, Mikkel Øhrgaard, Rådgivningspakke Klubudviklingsforløb i aldersrelateret træning i golf Klubbesøg i aldersrelateret træning i golf Klubbesøg med fokus på organisering i juniorudvalget Klubbesøg med fokus på generelle udfordringer i juniorudvalget Kurser Aon Talentudvikling 1-4 Aon Talentpiger Landholds try-out Aon DGU Camps Inspirationsaften for juniorledere Juniortræneruddannelse Landsseminar for junior- og eliteledere Golf i skolen Materiale Forældrevejledning til turneringer Dokument med golfrelaterede øvelser Trænings- og legekit Aldersrelateret træning i golf Bedre Golf - lege og golføvelser for juniorer Bedre Golf - fysisk træning Rundt på banen Golf i tegninger og bobler 2 Golf i skolen 18

19 Anbefalinger til junior Der bør skabes et miljø, hvor den enkelte spiller, uanset alder, køn og niveau, kan udvikle sit potentiale. bør Udviklingsmiljøet bør have fokus på at opbygge relationer, give plads til udvikling og på at være sjovt, både når det drejer sig om træning, turneringer og det sociale miljø. Der bør være særligt fokus på juniorer med handicap over 26,5, da 85 % af alle juniorer, der forlader golfsporten findes i denne gruppe. Særligt juniorer, der ikke deltager i klubbens aktiviteter risikerer at melde sig ud. Udvalget bør have et særligt fokus på målgrupperne micro, ynglinge og piger, da disse grupper kræver anderledes tilbud for at blive i sporten. Klubbens udvalg bør have en vision og et mål med klubbens juniorarbejde, der er afstemt med klubbens bestyrelse. Aldersrelateret Træning i Golf bør implementeres i arbejdet med juniorerne, da det kan bidrage til at skabe rammerne for et udviklingsmiljø, hvor den enkelte junior udvikles, skaber relationer og har det sjovt. Klubben bør uddanne frivillige juniortrænere. Det er en god idé, at juniorudvalget inddrager frivillige som ressource ved at bruge dem til konkrete afgrænsede opgaver. en god idé Det er en god idé, at klubben tilbyder sociale aktiviteter i vinterperioden, da frafald i sporten i denne periode er størst. Det er en god idé, at golfklubben deltager i juniordistriktsnetværket, da det enkelte juniordistrikt afholder aktiviteter for klubbens juniorer og for klubbens udvalgsmedlemmer. Det er en god idé, at udvalget er bekendt med juniorgreenfeeaftalen, der består af to aftaler. Gratis greenfee for juniorer eller en fuld betalende voksen i følge med maks. tre juniorer - også kaldet 3 for 1. 19

20 elite Konsulenter Claus Mølholm, David Dickmeiss, Thomas Kiel Larsson, Materiale Vejen til Landsholdet Aldersrelateret træning i golf Forældrevejledning til turneringer 20

21 Anbefalinger til elite bør Der bør skabes en samarbejdende enhed (eksempelvis sportsudvalg) bestående af træner, elite- og juniorudvalg, turneringsudvalg og begynderudvalg. Dette for at sikre en rød tråd mellem de spillerudviklende aktiviteter og klubbens turneringsaktiviteter. Årsplaner bør udarbejdes med organisering af aktiviteter for den enkelte spiller, holdet og for eliteudvalget, som indeholder samtlige elementer i forhold til den tekniske del af spillet og golfsportens øvrige elementer (mentalt, taktisk, fysisk, planlægning m.m.) Der bør skabes et talentudviklingsmiljø med fokus på relationer og udvikling af færdigheder, som beskrevet i Aldersrelateret træning i golf. Klubben bør gå efter at skabe den reflekterende og selvevaluerende spiller, som bliver i stand til at selvtræne med høj kvalitet. På den måde udnytter spillerne træningen bedre og får en optimal udvikling. Der bør arbejdes med målsætninger og evalueringer i forhold til resultater, præstationer og processer (både individuelle, hold- og klubmæssige). Klubben bør kende til hcp.- og amatør- og dopingregler og de særlige udfordringer i forhold til amatørelitespillere og pro er på klubbens hold. Herunder bør klubben dele viden mellem spillere, hcp.-komité, Regelkomité, sekretariat og evt. forældre. Konsekvensen ved at overtræde reglerne er i yderste konsekvens fratagelse af hcp. eller amatørstatus i en periode på min. 3. mdr. og op til 2 år. Klubben bør sikre, at træneren har den rette profil set i forhold til klubbens vision og mål. Klubben bør tage stilling til, hvorvidt træneren skal indgå i udvalgsarbejde, og hvorledes de afsatte timer skal fordeles til hhv. forberedelse, planlægning, træningsaktiviteter, turneringsobservationer, evalueringer osv. Klubben bør overveje, hvorledes de kan støtte en særlig dygtig spiller, der når et højt nationalt eller internationalt eliteniveau. Klubben bør sørge for vintertræning og andre aktiviteter hen over året. en god idé Det er en god idé at skabe gode faciliteter til og rammer for udvikling indspilsområder, mål på range, trackmann m.m., således at spilleren har mulighed for at udvikle sit golfspil bedst muligt, samt at træningen kan gøres sjov og varieret. Det er en god idé at beskrive udtagelseskriterier, gerne gradueret i forhold til niveau, alder, potentiale og indsats. Herudover skal krav/forventninger beskrives i forhold til opførsel og goder. Det er en god idé at kende til muligheden for at indstille nye spillere til DGU s trupper. Det er en god idé at kende til muligheden for indstilling af spillere til DGU s Landsholds Try-Out. Det er en god idé at kende til Team Danmarks muligheder for støtte til ungdomsuddannelser. Det er en god idé at kende til forældrevejledningen. Det er en god idé at arbejde med Team Danmarks anbefalinger til kost og ernæring. Det er en god idé at udarbejde en politik/vejledning til klubbens elitespillere, der bl.a. omhandler deres position som rollemodeller. 21

22 Turneringer Konsulenter Annette Steensby, Nick Hüttel, Kurser Turneringsleder 1 Turneringsleder 2A Turneringsleder 2B Materiale Håndbog for turneringsledere Turneringsudvalgets ansvar - 13 punkter Amatørreglerne Specialturneringer 22

23 Anbefalinger til turneringer Klubben skal nedsætte et turneringsudvalg, som har det overordnede turneringsansvar. Skal Klubbens turneringer skal overholde R&A s Golfregler og de af DGU godkendte lokal regler. Afholdes specialturneringer er det tilladt at lave undtagelser til Golfreglerne. Klubbens turneringer skal ligeledes overholde Amatørreglerne. Turneringsudvalget skal udforme og offentliggøre klare og tydelige turneringsbetingelser både de generelle betingelser for alle klubbens turneringer og de specifikke for de individuelle turneringer. Hvert medlem af Turneringsudvalget bør gøre sig bekendt med Håndbog for turneringsledere. bør Turneringsudvalget bør sørge for, at udvalgsmedlemmer, der fungerer som turneringsledere kommer på DGU s turneringslederkurser. Klubben bør tage stilling til, om der skal kræves et EGA handicap for at deltage i klubbens turneringer. Tages der ikke stilling til dette, er turneringen åben for alle tilmeldte. DGU anbefaler, at almindelige klubturneringer er åbne for alle medlemmer, mens større turneringer kun bør være for spillere med EGA-handicap. Med henblik på at fastholde og skabe tilfredse medlemmer bør klubben sikre et varieret og attraktivt turneringsudbud - under hensyntagen til de medlemmer i klubben, der ikke spiller turneringer. Klubben bør promovere egne turneringer via klubblad, hjemmeside m.m. og sørge for løbende at udbrede informationer om turneringer. Herunder også sørge for en let tilmeldings- og afbudsprocedure. Klubben bør vedtage, at alle juniordrenge under 12 år med hcp. 26,4 og over, spiller fra rød tee i turneringer. Det er en god idé, at turneringsudvalget udarbejder et idékatalog, som understøtter målet om at øge deltagerantallet i klubturneringer. en god idé I forhold til at skabe et varieret turneringsudbud kan det være en god idé også at tilbyde specialturneringer. 23

24 regel og etikette Konsulenter Ole Vagtborg, Lykke Johansen, Kurser Golfregler videregående Klubdommer Regelopdateringsseminar Materiale Eksempel på ordensregler Vedtægter for amatør- og ordensudvalg Amatørreglerne Kursisthæfte Instruktørhæfte Power Point præsentation af golfreglerne Golfreglerne Hurtigere golf - bedre golf Råd, hjælp og krav til konflikthåndtering 24

25 Anbefalinger til regel og etikette Golfreglerne fra R&A skal overholdes. Skal Amatørreglerne skal overholdes. Klubbens lokale regler skal godkendes af DGU. Midlertidige lokale regler er undtaget fra godkendelseskrav. Klubben skal sikre, at dens medlemmer gøres opmærksom på ændringer i Golfreglerne - eksempelvis ved hjælp af regelaftener, klubblad og hjemmeside. Klubben bør have en regelkomité/regelansvarlig, som håndterer Lokale Regler og træffer afgørelser om regeltvister. bør Regelkomitéens medlemmer bør som minimum gennemføre DGU-kurset Golfregler for videregående. Regelkomitéen bør sikre, at der uddannes klubdommere til at varetage opgaver i forbindelse med afvikling af klubbens turneringer. Et Amatør- og Ordensudvalg bør nedsættes til at træffe afgørelser i disciplinærsager og håndhæve Amatørreglerne. O O Golfreglerne og/eller Golf i tegninger og bobler 2 bør gøres tilgængelig(e) for alle medlemmer. Regelaftener bør tilbydes til alle interesserede medlemmer. Regelkurser for begyndere, elite og juniorer bør gøres obligatoriske. Regelundervisning for begyndere bør gøres praktisk, pædagogisk og foregå på banen. Klubben bør tage stilling til, hvor lang tid det er tilladeligt at en hhv. 2, 3 og 4-bold tilbringer på banen. Eksempelvis opdelt efter enten hver 6. eller 9. hul. Klubben bør sikre, at alle medlemmer bliver gjort opmærksom på disse tidsbegrænsninger. 25

26 Handicap og Course Rating Konsulenter Ole Vagtborg, Kurser EGA s Handicap System Klubdommer Materiale EGA Handicap System 26

27 Anbefalinger til handicap og course rating Klubben skal nedsætte et handicapudvalg, som er ansvarlig for overholdelse af EGA Handicap System. Skal O O Handicapudvalget skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU s retningslinjer ved anvendelse af EGA Handicap System samt USGA Course Rating & Slope System. Handicapudvalget skal sikre sig, at der er foretaget en rating af banen. De første tre ratings skal ske med fire års mellemrum, derefter hvert 8. år. Handicapudvalget skal sætte nye medlemmer i starthandicap i henhold til EGA Handicap System. Maksimum klubhandicap er således 54. Et højere sat handicap er således ikke et officielt EGA Handicap. Handicapudvalget skal sikre medlemmernes kendskab til EGA s Handicap System, eventuelt ved afholdelse af klubaftener. Handicapudvalgets medlemmer bør uddannes i EGA s Handicap System på DGU s kurser. bør Konverteringstabeller bør være synlige i nærheden af 1. tee. Klubben bør udarbejde letanvendelige og forståelige procedurer til indrapportering af scores og behandling af disse. Hvor det er muligt, kan der åbnes op for selvregistrering af scores. Klubben bør anvende DGU s anbefaling til fastsættelse af handicap-nøgler. Det er en god idé, at klubben anlægger et ratet begynderteested. en god idé Det er en god idé at investere i et modul for udskrivning af scorekort for at sikre, at handicap bliver påført rigtigt og lette indrapporteringen af scores. 27

anbefalinger til god klubdrift

anbefalinger til god klubdrift anbefalinger til god klubdrift Dansk Golf Union 3. udgave/2014 indhold fælles viden og inspiration 5 Bestyrelsesarbejde 6 personalehåndtering 10 bane og miljø 12 nye medlemmer 16 begynderarbejde 18 træning

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

VELKOMMEN SPONSORARBEJDE

VELKOMMEN SPONSORARBEJDE VELKOMMEN SPONSORARBEJDE AGENDA INDHOLD Sponsorater con amore, loyalitet eller taktisk salg ROI, KPI og aktivering af sponsorater Organisering af klubbens sponsorarbejde Et godt sponsormatch Hvordan gribes

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere