Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal"

Transkript

1 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag omgodkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens forudsætninger På mødet vil der ske en gennemgang af: - byggeprogram - økonomi - det videre forløb - genhusning Til mødet var indbudt: Jesper Rasmussen, byggechef Bo-Vest; Thomas Grage, projektleder Bo-Vest; Torben Birkebæk, områdeleder Bo-Vest; Morten Dam Hansen, Niras; Jørgen Kreiner Møller, Nova 5. Desuden var Stig Erichsen tilkaldt som forslag til dirigent. Valg af dirigent Formanden Eigil Boel bød velkommen til de mange, en særlig velkomst til de indbudte teknikere. Desuden orienterede han om og fik forsamlingens accept til at beboere fra VA afd. 4 Nord kunne deltage. Stig Erichsen blev foreslået som dirigent og valgt. Han takkede for valget og konstaterede afdelingsmødets lovlighed og dermed at det var beslutningsdygtigt. Valg af referent Lars Andersen blev foreslået og valgt Valg af stemmeudvalg Følgende blev valgt: Lone, Jakob, og Kay Åge I forbindelse med valget pointerede dirigenten, at det kun var beboere fra gårdhusene, der måtte stemme. Forslag omgodkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens forudsætninger Thomas Grage gennemgik baggrunden for mødet. Den oprindelige plan var, at prøvehuse m.m. skulle være på plads inden der skulle afholdes møde, men Landsbyggefonden (LBF) opfordrede til at det foreløbige projekt blev godkendt allerede i år ikke at byggeriet skulle fremskyndes Derfor dette møde. LBF er endvidere med på at projektet kan videreudvikles senere. Han henviste til den husstandsomdelte information og forklarede om den foreløbige udvikling, de tekniske undersøgelser af Niras og Nova 5, samarbejdet i følgegruppen og den udarbejdede helhedsplan. Jesper Rasmussen fortalte, at helhedsplanen er godkendt af selskabsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen og LBF. Ud fra denne har LBF fastlagt omfanget af støtte. Skema A er et byggeprogram med et budget, 1

2 knyttet til støttemulighed. LBF har accepteret at yderligere vurderinger kan fremkomme i forbindelse med skema B. Kommentarer/spørgsmål fra salen: Forstår ikke det kissejav, det var bedre om vi kunne vente til vi kunne se, hvad vi fik. Vi støtter blinde. Thomas Grage forstod problemet, men oplyste, at det er stadig muligt at ændre på projektet. Dirigenten henviste denne diskussion til selve afstemningspunktet. Morten Dam Hansen gennemgik de tekniske undersøgelser med hovedkonklusioner, herunder problemer med skimmelsvamp i tagene, den bedst løsning er udskiftning, men p.t. er dette ikke muligt. De lette facader er i meget dårlig stand og skal udskiftes. De tunge facader har ingen skader. Han viste termografi af de indvendige facader. Krybekældrene er et problem, løst udlagt plast folie er ikke effektivt; den ventilation der er, sender den dårlige luft op i husene; i badeværelserne er det primært rørgennemføringerne, der giver problemer. Ventilationen varierer for de forskellige huse, nogen har mekanisk udsugning og emhætte, andre ikke. Endeligt nævnte han elinstallationer og problemer med terræn og fald mod huset. 1. Hvor stor en koncentration af skimmelsvamp er der i husene, må vi overhovedet bo der? 2. Kan vi fortsat bruge krybekælderen? Håber vinduerne bliver sidehængte i stede for tophængte som nu 3. Badeværelserne, det må være et krav at vi får rimelige badeværelser. Foreslog renovering af vægge og gulv. Svar - Morten Dam Hansen 1. Der er kun målt problematiske mængder 1 sted i bebyggelsen (rækkehus) andre steder er niveauerne så lave, at det er acceptabelt. (Moderat vækst). 2. Krybekælderen nedlægges fuldstændigt. Vinduer er ikke projekteret endnu. 3. Det er forståeligt med badeværelserne, men LBF yder ikke støtte, da der ikke er nogen byggeskader. Jørgen Kreiner Møller Det foreløbige renoveringsprojekt er sammenfattet i helhedsplanen LBF administrerer og prioriterer ansøgninger og det er en tilbagemelding til LBF, der stemmes om i dag. Det uddelte materiale om renovering blev gennemgået. Den udsendte tegning gælder for et standardhus, og der findes andre enkeltstående typer. Vi er uenige med LBF om tagene og arbejder for en løsning/udskiftning. De øvrige bygningskomponenter blev gennemgået. Den lette facade udskiftes helt. For de tunge facader er der tale om en beskeden løsning, nærmest kosmetisk. Døre og vinduer udskiftes. Gulvkonstruktion/krybekælder renoveres til en traditionel konstruktion. Det betyder, at beboerne skal genhuses i en periode på 5 6 måneder. Det indebærer samtidigt at køkkener og skillevægge fornyes, alle overflader malerbehandles. I badeværelsernes handler det om rørgennemføringer; vægge og gulve bliver stående. Det er ikke afgørende at husene bliver ens. Det kan være ruminddelinger og køkkener. Det drøftes med de fremtidige følgegrupper. Der kan blive flere tilvalgsmuligheder, også ved den lette facade! Der skal etableres mekanisk ventilation, et krav i bygningsreglementet. Haverne skal retableres, og godkendte pergolaer bliver genopsat. Der er dog afsat meget begrænsede midler til friarealer. 2

3 1. Er den lave loftshøjde diskuteret? Hvad med varmen, radiatorerne er elendige? Gulvvarme foreslås. Der mangler kroner på de enkelte renoveringsprojekter. 2. Har man tænkt på at rive det hele ned? Grønne tiltag, som grønne tage og solbatterier? 3. Solceller! Hvorfor er det ikke med? Der er et igangværende forsøg hos Adam! Hvad sker der med Radonstråling, når terrændækket ændres? 4. Forslag om nedtagning og genanvendelse af køkkener! 5. projektet er en lappeløsning, hvis ikke badeværelserne renoveres! 6. Genbrug af vand fra bruser og håndvaske er en miljøforanstaltning! 7. Spørgsmål til afstemning i VA 4 nord og VA 4 syd? Svar Jørgen Kreiner Møller 1. Loftshøjden er lav, men det vil være en betragtelig merudgift at ændre på den, så det er ikke medtaget. Fjernvarmerørene flyttes og der etableres et nyt opvarmningssystem. Det er ikke afklaret om det bliver gulvvarme eller traditionelle radiatorer. LBF har fastlagt priser på delelementer! 2. Ved nedrivning vil der være tale om nybyggeri Tilskuddene ydes til renovering! Grønne tiltag Det er et godt spørgsmål, renoveringen giver en god isoleringsstandard med en forventet besparelse på ca. 25 %. Grønne tage er både en æstetisk og miljømæssig gevinst. Det undersøges naturligt i forbindelse med arkitektkonkurrencen. 3. Solfangere er ikke aktuelle i forbindelse med fjernvarme. Solceller kan eventuelt indgå. Det nye terrændæk vil sikre mod Radonstråling. 4. Demontering af køkkener vil være en dyrere og mere kompliceret løsning! 5. Dette er et foreløbigt renoveringsforslag, og det er naturligvis ærgerligt, at der ikke er økonomi til renovering af badeværelser. 6. Genbrug af vand er en god idé, og det indgår naturligt i arkitektkonkurrencen. 7. Jesper Rasmussen oplyste, at projektet blev vedtaget med stort flertal på begge møder Jesper Rasmussen Hvorfor dette hastværk? Man skal se sådan på det, at så er pengene i hus. LBF har opfordret til en fremrykning af godkendelsen! Budget/udgifter blev gennemgået: Det samlede budget er på 878 mio. kr. heraf bruger AB syd 435 mio. kr. af det samlede projekt. (Tallene er afrundede) Der ydes et støttet lån på 616 mio. kr. Der finansieres fra henlæggelser, LBF fællespulje, boligorganisationernes trækningsret og ustøttede realkreditlån i alt. Kr. 263 mio. Kapitaltilførsel. Fordelt på Kommune 1/5, Realkreditinstitutioner 1/5, boligorganisationer 1/5og LBF 2/5 i alt kr. 88 mio. Huslejestøtte 200 kr. /m 2 aftrappes over 10 år. Huslejestigninger modvirkes ved at udamortiserede (betalte) lån indgår. Desuden fritages vi for pligt til indbetaling til LBF-Landsdispositionsfond og lokal dispositionsfond. Frikøb af hjemfaldsklausul 52 mio. kr. finansieres som 30 årige støttede lån. 3

4 Alt i alt svarer dette til en huslejestigning på kr. 145 pr m 2 årligt. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig huslejestigning på kr (2010 priser). LBF giver ikke tilskud til miljø-/energibesparelser, men rentable forslag kan altid medtages. Solceller er dog ikke rentable nu. kommentarer fra afdelingsbestyrelsen Kasper: En masse Hvis er om energibesparelser. Vi må gå direkte til Folketinget, hvis vi vil opnå noget. Lars B: med hensyn til kissejav er dette også diskuteret i følgegruppen og det er væsentligt, at vi bliver spurgt igen. Vi er en del af løsningen, og vi kan sige til politikerne, at vi er parate til at medvirke: Eigil: Det er det bedste vi har fået til nu. Bestyrelsen anbefaler, at forslaget godkendes. Herefter blev det nedenfor beskrevne forslag sat til afstemning: Det indstilles, at det foreløbige renoveringsprojekt som beskrevet i det foreløbige byggeprogram med tilhørende økonomi, godkendes. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Der var ingen stemmer imod. Jørgen Kreiner Møller: Det videre forløb! Tidsplan: Ledige huse skal anvendes til genhusning, så først når rækkehusene er færdige starter gårdhusene. Forventet start i Rækkefølgen er ikke fastlagt. Der skal findes arkitekt og ingeniør. Vi har valgt en arkitektkonkurrence, for samtidigt at få idéer til fornyelse af område og bygninger. Den beboerdemokratiske proces fortsætter; alle opfordres til at deltage i de fremtidige fokusgrupper. Der arbejdes med et prøvehus-projekt i Lærkens Kvarter (5 huse). Herved får vi erfaringer. Der bliver åbent hus, der fremlægges gæstebøger, hvor alle kan skrive kommentarer. Vi hører meget gerne jeres bemærkninger hertil. Der vil i hele processen ske en løbende orientering. 1. Lærkens Kvarter! Der er kun en adgangsvej (Fuldbrovej) 2. Bekymring for de mange træer (rødtjørne), hvad med dem? Hvad med skurene? Svar fra Jørgen Kreiner Møller 1. Der bliver naturligvis gener, men vi må prøve at løse dem bedst muligt. 2. Vi freder rødtjørnene! Skurene er udtjente, hvis/når de skal udskiftes kan vi diskutere placeringen. Thomas Grage Genhusning: Alle genhuses ca. 6 måneder. Alle kan komme tilbage til egen bolig. Genhusning forventes at ske i Albertslund Syd. Du skal selv pakke ned, handikappede, syge kan få hjælp. Hvis man flytter permanent, skal man selv afholde udgifterne. Alle får tilbud om personlig konsultation. Der gives mindst 3 måneders varsel. Når først systematikken er på plads (rækkefølgen) kan man forvente at få et længere varsel. 4

5 1. Hvad får man tilbudt af genhusningsmuligheder? 2. Hvis jeg flytter til Jylland, skal så betale husleje? 3. Skal man tage alt med 4. Hvad sker der med vedligeholdelseskontoen? Svar fra Thomas Grage/Jesper Rasmussen 1. Man får tilbudt noget, der svarer til det man flytter fra. Hele planen er dog ikke på plads. 2. Hvis man ikke bor der, skal man ikke betale husleje. Der kan dog ske en modregning for eventuel opbevaring. 3. Ja, man tager det hele med. 4. Vedligeholdelseskontoen tilhører boligen og kan derfor ikke røres. Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede mødet. 5

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

God sommer til beboerne i T13

God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 Kære beboere i T13 Så er vi allerede nået halvt gennem sommeren. Den har været Du kan også finde referatet på vores nye HP4 hjemmeside typisk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere