Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009"

Transkript

1 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009

2

3 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriet i efteråret 2009 Kontor: C3 Samlet vurdering 1. Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at forretningsgange og interne kontroller på de gennemgåede områder generelt fungerer tilfredsstillende og opfylder de krav, der stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning. Departementets forretningsgange og interne kontroller medvirker således i videst muligt omfang til at sikre, at regnskabet bliver rigtigt, og at dispositionerne er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltningsrevision ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen på de områder, Rigsrevisionen har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. J.nr.: Rigsrevisionen vurderer, at departementets tilsyn og koncernstyring generelt fungerer tilfredsstillende. Samtidig er det dog Rigsrevisionens vurdering, at departementet bør opprioritere indsatsen på regnskabsområdet i tilsynet med de underliggende virksomheder. 3. Rigsrevisionen vurderer videre, at administrationen af rejseområdet generelt er blevet bedre set i forhold til den løbende årsrevision i 2008, og at området nu samlet set håndteres tilfredsstillende. Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at den systemmæssige understøttelse i form af rejseadministrationssystemet kunne være bedre, samt at departementet bør forbedre dokumentationen i de tilfælde, hvor rejsepolitikken fraviges. Endvidere skal Rigsrevisionen anbefale, at departementet får afklaret de resterende ældre poster på mellemregningskontoen for kreditkort inden årsafslutningen. 4. Det er Rigsrevisionens vurdering, at administrationen af repræsentationsudgifter generelt er blevet bedre siden den løbende revision i 2008, således at området nu samlet set vurderes som værende tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder det dog nødvendigt, at departementet forbedrer dokumentationen vedrørende antallet af deltagere ved enkeltarrangementer, samt at man generelt anmoder om specificerede fakturaer. 5. Revisionen har omfattet følgende områder: Styring af COP15, tilsyn og koncernstyring, ansvar for øvrige hovedkonti, samarbejdet med Økonomiservicecentret (ØSC), regnskabsinstruks og bilagsgennemgang, budgetopfølgninger, deposita, rejser og befordring samt repræsentation. I det følgende omtales Rigsrevisionens kommentarer til de væsentligste områder.

4 2 Tilsyn og koncernstyring 6. Rigsrevisionen har gennemgået departementets koncernstyring og tilsyn med underliggende virksomheder. Revisionen omfattede en gennemgang af en række dokumenter, herunder ministerieinstruks, dokumenter vedrørende koncernstyringen, notater om tilsynsfunktionen, referater af møder med udvalgte institutioner i relation til tilsynsfunktionen, effektiviseringsstrategien og rammeredegørelser. Desuden har Rigsrevisionen foretaget interviews med relevante medarbejdere i departementet. Koncernstyringskoncept 7. Klima- og Energiministeriet har beskrevet koncernstrukturen i et notat dateret 3. marts Dette beskriver, hvordan organiseringen af ministeriet er tilrettelagt, både internt i departementet og i koncernen som helhed, idet notatet dog ikke er helt opdateret. Målsætningerne for ministeriets arbejde er beskrevet, ligesom det fremgår, hvordan ministeriets fælles strategiprogram udgør omdrejningspunktet for ministeriet virke. Strategiprogrammet bliver blandt andet indarbejdet i resultatkontrakterne for institutionerne på ministerområdet. 8. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Klima- og Energiministeriet har et velfungerende koncernstyringskoncept, som danner rammen om ministeriets arbejde. Controlling og tilsyn 9. Departementet har udpeget 2 medarbejdere, som er ansvarlige for det løbende tilsyn med de underliggende virksomheder. Medarbejderne følger virksomhederne i hele processen fra indgåelse af resultatkontrakter, de løbende opfølgninger over året til gennemgangen af årsrapporterne. Departementet har udarbejdet et overordnet notat om tilsynet med de underliggende virksomheder, ligesom der er udarbejdet mere detaljerede notater for tilsynet med den enkelte virksomhed. Årshjul og forhold, som departementets tilsynsmedarbejdere skal være særlig opmærksomme på, fremgår af disse notater. 10. Rigsrevisionen har gennemgået referater af tilsynsmøder med udvalgte virksomheder (GEUS og DMI). Ud fra de gennemgåede referater og notater er det Rigsrevisionens vurdering, at der er sket tydelige forbedringer på tilsynsområdet i forhold til revisionen i Det skyldes, at departementet nu har formaliserede tilsynsprocedurer, hvor departementet både har fokus på opfyldelsen af målene i resultatkontrakterne og på overholdelsen af budgetterne. 11. Rigsrevisionens gennemgang af dokumenter vedrørende departementets behandling af udvalgte årsrapporter (GEUS og Elsparefonden) viste, at departementet har gennemgået årsrapporterne med hensyn til form, korrektur og fagligt indhold. Rigsrevisionen vurderer dog, at der ikke fra departementets side er stillet tilstrækkelige spørgsmål til regnskabsdelen. Fx forekommer der for Elsparefonden store afvigelser mellem regnskabstallene for 2007 og Disse afvigelser burde departementet have spurgt ind til med henblik på at sikre, at der ikke var tale om fejl. Rigsrevisionen anbefaler, at departementet udarbejder en tjekliste, som tilsynsmedarbejderne i departementet kan anvende ved gennemgangen af regnskaberne i årsrapporterne for de underliggende virksomheder. 2

5 3 12. Rigsrevisionen vurderer ligeledes, at departementet ikke hidtil har haft tilstrækkelig fokus på, at departementet har det overordnede ansvar for regnskabsvæsenet på ministerområdet, jf. statsregnskabsbekendtgørelsens 7. Eksempelvis indkalder departementet ikke virksomhedernes instrukser til gennemsyn og indhenter ikke kvartalsvise regnskabsgodkendelser. Hvad angår den nærmere organisering af kontrolindsatsen efter etablering af det administrative servicecenter, kan Rigsrevisionen henvise til Finansministeriets notat af 20. oktober Vurdering 13. Rigsrevisionens samlede vurdering af departementets tilsyn og koncernstyring med virksomhederne er, at der er sket væsentlige forbedringer i forhold til revisionen i 2008, og at området nu generelt varetages tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder dog, at kvalitetssikringen af de regnskabsmæssige oplysninger i årsrapporterne for underliggende virksomheder bør forbedres. Desuden finder Rigsrevisionen, at departementet bør implementere procedurer, der sikrer, at departementet varetager sit ansvar for regnskabsvæsenet på hele ministerområdet. Ministerieinstruksen bør opdateres i den forbindelse. Regnskabsinstruks og bilagsgennemgang 14. Rigsrevisionen har gennemgået departementets seneste regnskabsinstruks af 17. april 2009 samt gennemgået en række bilag med henblik på at undersøge, om regnskabsinstruksen efterleves i praksis. Regnskabsinstruks 15. Revisionen i 2009 viste, at departementet på tilfredsstillende vis har indarbejdet de fleste af de kommentarer, som Rigsrevisionen fremsatte ved den løbende årsrevision i efteråret Bilagsgennemgang 16. Rigsrevisionens stikprøvevise bilagsgennemgang viste, at kontering, moms og periodisering generelt håndteres korrekt af departementet. Rigsrevisionen blev dog opmærksom på to periodiseringsfejl, herunder en udgift på ,31 kr., som var bogført i 2009, men som ifølge de underliggende bilag vedrørte Der er tale om periodiseringsfejl, der har påvirket 2008-regnskabet positivt og vil påvirke regnskabet tilsvarende negativt. 17. Revisionen viste endvidere, at godkendelser af bemyndigede generelt fremgår af invoice workflow eller på de fysiske bilag. I to tilfælde havde departementet dog ikke anvendt egentlige bilag vedrørende betaling for konsulentydelser, men blot s til ØSC, hvor der blev anmodet om at overføre penge til konsulenterne. Den samlede udgift var på ca kr. Der var dog tale om to særlige tilfælde, hvor departementet ikke modtog egentlige fakturaer, men hvor udbetalingen blev foretaget i henhold til indgåede kontrakter, der definerede faste betalingsrater. Rigsrevisionen skal bemærke, at det i sådanne tilfælde er vigtigt at departementet, før betaling finder sted, sikrer sig, at der er sket en korrekt levering af den aftalte ydelse. Dertil kommer, at såvel godkendelse som attestering bør ske i henhold til departementets disponeringsinstruks. Dette var ikke sket i de to tilfælde. Desuden skal dokumentationen registreres i

6 4 bogføringen af hensyn til at sikre et intakt transaktionsspor (jf. statsregnskabsbekendtgørelsens 27). 18. I Rigsrevisionens stikprøve indgik et bilag vedrørende et personaleseminar, hvor beløbet på regningen ikke var nærmere specificeret. Departementet var dog selv opmærksom på manglerne i det pågældende bilag og havde taget skridt til at bringe forholdet i orden. Vurdering 19. Rigsrevisionen vurderer, at regnskabsinstruksen og bilagshåndteringen samlet set er tilfredsstillende. Budgetopfølgninger 20. Formålet med revisionen har været at få afdækket, hvorvidt departementet har etableret forretningsgange for budgetprocessen, der medvirker til at sikre overholdelsen af budgetter/bevillinger samt en hensigtsmæssig udnyttelse af departementets ressourcer. Revisionen har bestået af en gennemgang af seneste budgetopfølgning, samt interviews med relevante medarbejdere i departementets økonomiafdeling. 21. Revisionen har vist, at budgetlægningen udarbejdes med udgangspunkt i tidligere års regnskabstal, hvorefter hver regnskabspost vurderes særskilt i forhold til, om udgifterne for indeværende år må forventes at blive højere eller lavere end året før. Rigsrevisionen finder denne tilgang hensigtsmæssig, men skal bemærke, at budgettet for regnskabsåret bør foreligge tidligere end marts måned, som det var tilfældet i 2009, da budgettet danner styringsgrundlaget for de enkelte afdelinger. Departementet har tilkendegivet, at processen for 2010 vil blive tilrettelagt, så budgettet ligger klart tidligere på året. 22. Budgetopfølgningsprocessen er beskrevet i regnskabsinstruksen og Rigsrevisionen finder, at departementet har etableret forretningsgange, der sikrer, at der foretages løbende budgetopfølgninger. Rigsrevisionen vurderer også, at departementet har fået etableret en model, som er tilpasset departementets behov, idet der bl.a. er taget højde for, at omkostningerne til rejser og repræsentation, som er væsentlige og risikofyldte områder, følges mere indgående end de øvrige regnskabsposter. Den seneste model for budgetopfølgninger, hvor også forventningerne til omkostningerne for resten af året er indarbejdet, finder Rigsrevisionen hensigtsmæssig. De udførlige forklaringer af årsagen til afvigelser mellem budget og forbrug viser, at departementet har taget aktiv stilling til de enkelte regnskabsposter, hvilket Rigsrevisionen finder positivt. Vurdering 23. Det er Rigsrevisionens vurdering, at departementet har etableret tilfredsstillende forretningsgange vedrørende budgetopfølgninger. Rejser og befordring (forvaltningsrevision samt opfølgning på revisionen i 2008) 24. Formålet med revisionen af rejseområdet var at undersøge, om forvaltningen er sket på en økonomisk hensigtsmæssig måde, samt om de mangler, der blev konstateret på området ved revisionen i efteråret 2008, er blevet udbedret. 4

7 5 25. Revisionen har bestået af en gennemgang af departementets rejsepolitik med tilhørende skabelon for rejseforelæggelse, interviews med relevante medarbejdere samt gennemgang af konkrete rejser, både med hensyn til afrejsegodkendelser og rejseafregninger. Desuden har Rigsrevisionen fået en demonstration af departementets rejseadministrationssystem og har gennemgået udestående poster på konto Mellemregninger kreditkort. Forretningsgange på rejseområdet 26. Departementet har i 2009 haft skærpet fokus på rejseområdet. Departementet har blandt andet forbedret rejsepolitikken, indført et rejseadministrationssystem og ansat medarbejdere, der understøtter og kvalitetssikrer rejseafregningerne. Rigsrevisionen finder, at departements initiativer var nødvendige og hensigtsmæssige. Rejsepolitik 27. Rejsepolitikken beskriver indledningsvis de overordnede principper for rejser, herunder at der skal rejses på den mest økonomiske og hensigtsmæssige måde. Endvidere beskriver rejsepolitikken procedurerne for godkendelse af rejser inden disse finder sted, principperne for hvilke transportmidler/flyklasser der skal anvendes, retningslinjerne for overnatning og fortæring mv. Endelig gennemgås procedurerne for rejseafregninger. Det er Rigsrevisionens vurdering, at rejsepolitikken er et godt arbejdsredskab i departementets forvaltning af rejseområdet. Det fremgår klart, hvad departementet forventer af udgiftsniveauer og hvilke godkendelser der skal indhentes, for at rejsepolitikken kan fraviges. Afrejsegodkendelser 28. Rejsepolitikken foreskriver, at afrejsegodkendelser af større rejser med 3 eller flere deltagere (delegationer) skal godkendes af departementschefen, mens enkeltrejser skal godkendes af en disponeringsberettiget chef. 29. Den stikprøvevise gennemgang af bilag viste, at alle de udvalgte rejsedelegationer var godkendt i overensstemmelse med retningslinjerne i rejsepolitikken. For afrejsegodkendelser af enkeltrejser henvises til afsnittet om rejseadministrationssystemet. Rigsrevisionen har konstateret, at afrejsegodkendelserne dog ikke indeholder begrundelser for valg af hoteller, hvor prisen overstiger hoteldispositionsbeløbet samt flyrejser på business class. Eksempelvis fandt Rigsrevisionen en række tilfælde, hvor medarbejderne havde boet på hoteller, der var dyrere end hoteldisponeringsbeløbet og medarbejdere, der på længere rejser har fløjet på business class, uden at begrundelsen herfor fremgik af afrejsegodkendelsen. Ifølge departementets rejsepolitik skal rejser med en samlet rejsetid på over seks timer som udgangspunkt ske på økonomiklasse. Dog kan business class eller økonomiklasse plus anvendes, hvis den rejsende skal levere en arbejdsydelse inden for 12 timer efter ankomsten/hjemkomsten. 30. Departementet oplyste, at man i forbindelse med godkendelse af rejserne er meget opmærksom på reglerne i rejsepolitikken, og at det for rejser på business class og ved brug af hoteller, der overskrider hoteldispositionsbeløbene, altid undersøges, om der er en gyldig grund til dette. Rigsrevisionen skal anbefale, at departementet i afrejsegodkendelserne fremover eksplicit begrunder, når der vælges dyrere hoteller og fly-

8 6 rejser på business class, således at de konkrete overvejelser og årsager til valget fremgår af afrejsegodkendelsen. 31. Endelig anbefaler Rigsrevisionen, at der på afrejsegodkendelserne anføres en begrundelse for antallet af rejsedeltagere i delegationer, evt. i form af en henvisning til et notat eller lignende, som dokumentation for, at departementet ud fra faglige hensyn har taget stilling til det nødvendige antal rejsedeltagere. Rejseadministrationssystemet 32. Rigsrevisionen finder det positivt, at departementet har implementeret et rejseadministrationssystem. Rigsrevisionen finder dog, at systemet har en række mangler og svagheder, som departementet bør være opmærksom på: 33. Rejseadministrationssystemet er dynamisk, hvilket indebærer at de personer, der løbende foretager indtastninger i takt med at rejsen oprettes, godkendes og afregnes, løbende kan slette tidligere indtastninger. Det betyder, at den løbende dokumentation af for eksempelvis afrejsegrundlaget, som chefen har godkendt forud for rejsens afholdelse, ikke kan ses, når rejsen senere afregnes i systemet. Derved kan det ikke verificeres, om afrejsegrundlaget er overholdt. 34. Revisionen har også vist, at rejseudgifter kan afholdes og udgiftsføres uden om rejseadministrationssystemet. Rigsrevisionen fandt således et eksempel på en flybillet til Australien og New Zealand, som var blevet udgiftsført, uden at rejsen var oprettet og afregnet i rejseadministrationssystem. Da rejsen ikke var oprettet og godkendt i systemet, fremgik det heller ikke, i hvilke omfang der var afholdt andre udgifter i forbindelse med rejsen. Da departementet anvender statuslister fra rejseadministrationssystem til at følge op på antallet af åbne rejsesager, er det vigtigt, at alle rejser fremgår af systemet, da departementets opfølgning på rejseområdet ellers er baseret på et ufuldstændigt grundlag. 35. I rejseadministrationssystemet indtastes der ikke start -og sluttidspunktet for arbejdstiden på rejsen. Disse oplysninger er relevante for f.eks. godtgørelse af flyrejse på business class samt for beregning af time- dagpenge (idet rejseperioden kan indeholde privat ferieafholdelse/weekend, for hvilket der ikke skal ydes time- dagpenge). 36. Rigsrevisionen er opmærksom på, at der er et fælles statsligt rejseadministrationssystem (RejsUd) under udvikling. Rigsrevisionen er derfor enig med departementet i, at det vil være uhensigtsmæssigt at anvende ressourcer på at udbygge departementets nuværende system. Rigsrevisionen skal dog anbefale, at departementet, indtil det fælles statslige rejseadministrationssystem indføres, i højere grad i det nuværende system gør brug af tekstboksen eller muligheden for at vedhæfte filer med oplysninger og dokumentation, som ikke automatisk fremgår af systemet, eksempelvis afrejsegodkendelserne. Bilagsgennemgang 37. Rigsrevisionens stikprøvevise gennemgang af rejseafregninger viste, at rejseafregningerne generelt var korrekt opgjort ud fra, om medarbejderen rejste på timedagpenge eller procentgodtgørelse. Dokumentationen på afregningerne var generelt 6

9 7 god, idet der var bilag for afholdte udgifter, ligesom der kun i ganske få tilfælde var gjort brug af tro- og love erklæringer som dokumentation for afholdte udgifter. Rigsrevisionen skal dog anbefale, at der generelt vedlægges boarding pass som dokumentation for rejsens længde og gennemførelse, idet der ifølge departementet ofte anvendes fleksible billetter. Konto Mellemregning kreditkort 38. Rigsrevisionen gennemgik afstemningen af konto Mellemregning kreditkort, hvor der var mange, herunder gamle, åbenstående poster ved den løbende revision i Revisionen i 2009 viste, at antallet af ældre poster var faldet markant i forhold til revisionen i 2008, om end der stadig var en del ældre åbenstående poster på mellemregningskontoen for kreditkort. Departementet har oplyst, at man efter den fremsendte afstemning blev udarbejdet, har fået afklaret posterne fra Rigsrevisionen anbefaler, at departementet tillige gør en indsats for at få de resterende ældre poster fra 2009 afklaret inden årsafslutningen. Refunderede udgifter til måltider 40. Ifølge departementets rejsepolitik kan medarbejdere, der rejser på procentgodtgørelse få dækket rimelige udgifter til måltider. Som rettesnor anvender ministeriet satsen for time- dagpenge fratrukket værdien af procentgodtgørelsen og eventuelle gratis måltider. Rigsrevisionen finder denne praksis rimelig. 41. Med henblik på at undersøge, om ovennævnte rettesnor blev fulgt i praksis, gennemgik Rigsrevisionen et antal rejseafregninger, hvor medarbejderne havde rejst på procentgodtgørelse. 42. Revisionen viste, at medarbejdere, der rejser på procentgodtgørelse og dermed kan få refunderet rimelige udgifter til måltider, generelt ikke får refunderet flere udgifter til fortæring, end de ville have fået samlet set, hvis de i stedet havde rejst på timedagpenge. Rejsepolitikken efterleves således på dette punkt. Vurdering 43. Det er Rigsrevisionens vurdering, at administrationen på rejseområdet generelt er blevet bedre, set i forhold til den løbende årsrevision i 2008, og at området nu samlet set håndteres tilfredsstillende. Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at den systemmæssige understøttelse i form af rejseadministrationssystemet kunne være bedre, samt at departementet bør forbedre dokumentationen i de tilfælde, hvor rejsepolitikken fraviges. Endvidere skal Rigsrevisionen anbefale, at departementet få afklaret de resterende ældre poster på mellemregningskontoen for kreditkort inden årsafslutningen. 44. Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltningsrevision på rejseområdet ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at departementets forvaltning af området, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

10 8 Repræsentation (forvaltningsrevision samt opfølgning på revisionen i 2008) 45. Formålet med revisionen af udgifter til repræsentation var at undersøge, om forvaltningen er sket på en økonomisk hensigtsmæssig måde samt om de mangler, der blev bemærket under revisionen i 2008, er blevet udbedret. 46. Revisionen har bestået af en gennemgang af departementets disponeringsinstruks, hvori repræsentation er omtalt, interviews med relevante medarbejdere samt en stikprøvevis gennemgang af bilag for repræsentationsudgifter, herunder forhåndsgodkendelse og godkendelse af fakturaer inden betaling. 47. Af departementets disponeringsinstruks fremgår det, at repræsentationsudgifter for enkeltarrangementer på mere end kr. forinden afholdelsen skal godkendes af departementschefen. Der har indtil videre i 2009 været et begrænset antal af sådanne arrangementer. Der er tale om en procedure, som departementet selv har fastsat og som går videre, end hvad der gælder for staten som helhed. 48. Revisionen viste, at dokumentationen for, at en repræsentationsudgift var forelagt og godkendt af departementschefen ikke var fysisk let tilgængelige, idet dokumenterne lå placeret forskellige steder i departementet. Det betyder, at økonomichefen, der typisk har godkendt bilag til betaling, ikke har haft let adgang til at se, hvorvidt og hvad departementschefen har givet sin godkendelse til. Departementet er selv opmærksom på problemstillingen og er ved at implementere nye procedurer vedrørende de dispositioner, der har været godkendt af departementschefen. 49. Ved den stikprøvevise gennemgang af repræsentationsbilag fandt Rigsrevisionen, at dokumentationen generelt var i orden, idet der i de fleste tilfælde forelå specificerede bilag, ligesom der ved enkeltarrangementer forelå deltagerlister og formål. Kvaliteten af deltagerlisterne bør dog forbedres, idet der i flere tilfælde blot var tale om foreløbige deltagerlister, der ikke stemte overens med antallet af kuverter på fakturaen. I to tilfælde forelå der endvidere ikke specificerede bilag for enkeltarrangementer, ligesom det ene af disse arrangementer kun var dokumenteret ved en kreditkortkvittering. Departementet var selv opmærksom på sidstnævnte forhold og har handlet herpå. Rigsrevisionen anbefaler, at departementet sikrer sig, at der altid foreligger specificerede kvitteringer på repræsentative arrangementer eller at fakturaen kan afstemmes direkte til et udspecificeret tilbud. 50. Gennemgangen af bilagene viste desuden, at håndteringen af kontering, moms og periodisering generelt var korrekt, hvilket ikke var tilfældet ved revisionen i 2008, ligesom udgiftsniveauet for arrangementerne forekommer rimelige i de tilfælde, hvor det var muligt at udregne en kuvertpris på baggrund af de foreliggende bilag. 51. Rigsrevisionen fandt dog to bilag, som ifølge departementet var udgifter for et arrangement, som departementet havde arrangeret for 3. mand. Rigsrevisionen skal påpege, at sådanne udgifter ikke skal driftsføres i departementets regnskab, men i stedet håndteres som et udlæg, der føres på en balancekonto. 8

11 9 Vurdering 52. Det er Rigsrevisionens vurdering, at administrationen af repræsentationsudgifter generelt er blevet bedre siden den løbende revision i 2008, således at området nu samlet set vurderes som værende tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder det dog nødvendigt, at departementet forbedrer dokumentationen vedrørende antallet af deltagere ved enkeltarrangementer, samt at man generelt anmoder om specificerede fakturaer. 53. Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltningsrevision vedrørende repræsentationsudgifter ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen på området, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Marie Lindeløv Fuldmægtig Anna Rasmussen Revisor

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet. Februar 2013

Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet. Februar 2013 Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet Februar 2013 RAPPORT OM REVISIONEN VED DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER, AKADEMIRAADET 1 Løbende årsrevision

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om visse forhold vedrørende Statsministeriets tidligere pressechef 1. På statsrevisorernes møde den 14. september

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Best Practice for rejseadministration i staten. Vejledning fra bestilling til betaling

Best Practice for rejseadministration i staten. Vejledning fra bestilling til betaling Best Practice for rejseadministration i staten Vejledning fra bestilling til betaling Oktober 2013 Side 2 af 23 Formål På baggrund af en analyse af arbejdsgange og processer omkring rejseadministration

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement Marts 2013 BERETNING OM MØDE- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER I KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2008-19/2008 03/02-2010 I det følgende redegøres

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere