Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009"

Transkript

1 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009

2

3 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriet i efteråret 2009 Kontor: C3 Samlet vurdering 1. Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at forretningsgange og interne kontroller på de gennemgåede områder generelt fungerer tilfredsstillende og opfylder de krav, der stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning. Departementets forretningsgange og interne kontroller medvirker således i videst muligt omfang til at sikre, at regnskabet bliver rigtigt, og at dispositionerne er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltningsrevision ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen på de områder, Rigsrevisionen har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. J.nr.: Rigsrevisionen vurderer, at departementets tilsyn og koncernstyring generelt fungerer tilfredsstillende. Samtidig er det dog Rigsrevisionens vurdering, at departementet bør opprioritere indsatsen på regnskabsområdet i tilsynet med de underliggende virksomheder. 3. Rigsrevisionen vurderer videre, at administrationen af rejseområdet generelt er blevet bedre set i forhold til den løbende årsrevision i 2008, og at området nu samlet set håndteres tilfredsstillende. Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at den systemmæssige understøttelse i form af rejseadministrationssystemet kunne være bedre, samt at departementet bør forbedre dokumentationen i de tilfælde, hvor rejsepolitikken fraviges. Endvidere skal Rigsrevisionen anbefale, at departementet får afklaret de resterende ældre poster på mellemregningskontoen for kreditkort inden årsafslutningen. 4. Det er Rigsrevisionens vurdering, at administrationen af repræsentationsudgifter generelt er blevet bedre siden den løbende revision i 2008, således at området nu samlet set vurderes som værende tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder det dog nødvendigt, at departementet forbedrer dokumentationen vedrørende antallet af deltagere ved enkeltarrangementer, samt at man generelt anmoder om specificerede fakturaer. 5. Revisionen har omfattet følgende områder: Styring af COP15, tilsyn og koncernstyring, ansvar for øvrige hovedkonti, samarbejdet med Økonomiservicecentret (ØSC), regnskabsinstruks og bilagsgennemgang, budgetopfølgninger, deposita, rejser og befordring samt repræsentation. I det følgende omtales Rigsrevisionens kommentarer til de væsentligste områder.

4 2 Tilsyn og koncernstyring 6. Rigsrevisionen har gennemgået departementets koncernstyring og tilsyn med underliggende virksomheder. Revisionen omfattede en gennemgang af en række dokumenter, herunder ministerieinstruks, dokumenter vedrørende koncernstyringen, notater om tilsynsfunktionen, referater af møder med udvalgte institutioner i relation til tilsynsfunktionen, effektiviseringsstrategien og rammeredegørelser. Desuden har Rigsrevisionen foretaget interviews med relevante medarbejdere i departementet. Koncernstyringskoncept 7. Klima- og Energiministeriet har beskrevet koncernstrukturen i et notat dateret 3. marts Dette beskriver, hvordan organiseringen af ministeriet er tilrettelagt, både internt i departementet og i koncernen som helhed, idet notatet dog ikke er helt opdateret. Målsætningerne for ministeriets arbejde er beskrevet, ligesom det fremgår, hvordan ministeriets fælles strategiprogram udgør omdrejningspunktet for ministeriet virke. Strategiprogrammet bliver blandt andet indarbejdet i resultatkontrakterne for institutionerne på ministerområdet. 8. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Klima- og Energiministeriet har et velfungerende koncernstyringskoncept, som danner rammen om ministeriets arbejde. Controlling og tilsyn 9. Departementet har udpeget 2 medarbejdere, som er ansvarlige for det løbende tilsyn med de underliggende virksomheder. Medarbejderne følger virksomhederne i hele processen fra indgåelse af resultatkontrakter, de løbende opfølgninger over året til gennemgangen af årsrapporterne. Departementet har udarbejdet et overordnet notat om tilsynet med de underliggende virksomheder, ligesom der er udarbejdet mere detaljerede notater for tilsynet med den enkelte virksomhed. Årshjul og forhold, som departementets tilsynsmedarbejdere skal være særlig opmærksomme på, fremgår af disse notater. 10. Rigsrevisionen har gennemgået referater af tilsynsmøder med udvalgte virksomheder (GEUS og DMI). Ud fra de gennemgåede referater og notater er det Rigsrevisionens vurdering, at der er sket tydelige forbedringer på tilsynsområdet i forhold til revisionen i Det skyldes, at departementet nu har formaliserede tilsynsprocedurer, hvor departementet både har fokus på opfyldelsen af målene i resultatkontrakterne og på overholdelsen af budgetterne. 11. Rigsrevisionens gennemgang af dokumenter vedrørende departementets behandling af udvalgte årsrapporter (GEUS og Elsparefonden) viste, at departementet har gennemgået årsrapporterne med hensyn til form, korrektur og fagligt indhold. Rigsrevisionen vurderer dog, at der ikke fra departementets side er stillet tilstrækkelige spørgsmål til regnskabsdelen. Fx forekommer der for Elsparefonden store afvigelser mellem regnskabstallene for 2007 og Disse afvigelser burde departementet have spurgt ind til med henblik på at sikre, at der ikke var tale om fejl. Rigsrevisionen anbefaler, at departementet udarbejder en tjekliste, som tilsynsmedarbejderne i departementet kan anvende ved gennemgangen af regnskaberne i årsrapporterne for de underliggende virksomheder. 2

5 3 12. Rigsrevisionen vurderer ligeledes, at departementet ikke hidtil har haft tilstrækkelig fokus på, at departementet har det overordnede ansvar for regnskabsvæsenet på ministerområdet, jf. statsregnskabsbekendtgørelsens 7. Eksempelvis indkalder departementet ikke virksomhedernes instrukser til gennemsyn og indhenter ikke kvartalsvise regnskabsgodkendelser. Hvad angår den nærmere organisering af kontrolindsatsen efter etablering af det administrative servicecenter, kan Rigsrevisionen henvise til Finansministeriets notat af 20. oktober Vurdering 13. Rigsrevisionens samlede vurdering af departementets tilsyn og koncernstyring med virksomhederne er, at der er sket væsentlige forbedringer i forhold til revisionen i 2008, og at området nu generelt varetages tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder dog, at kvalitetssikringen af de regnskabsmæssige oplysninger i årsrapporterne for underliggende virksomheder bør forbedres. Desuden finder Rigsrevisionen, at departementet bør implementere procedurer, der sikrer, at departementet varetager sit ansvar for regnskabsvæsenet på hele ministerområdet. Ministerieinstruksen bør opdateres i den forbindelse. Regnskabsinstruks og bilagsgennemgang 14. Rigsrevisionen har gennemgået departementets seneste regnskabsinstruks af 17. april 2009 samt gennemgået en række bilag med henblik på at undersøge, om regnskabsinstruksen efterleves i praksis. Regnskabsinstruks 15. Revisionen i 2009 viste, at departementet på tilfredsstillende vis har indarbejdet de fleste af de kommentarer, som Rigsrevisionen fremsatte ved den løbende årsrevision i efteråret Bilagsgennemgang 16. Rigsrevisionens stikprøvevise bilagsgennemgang viste, at kontering, moms og periodisering generelt håndteres korrekt af departementet. Rigsrevisionen blev dog opmærksom på to periodiseringsfejl, herunder en udgift på ,31 kr., som var bogført i 2009, men som ifølge de underliggende bilag vedrørte Der er tale om periodiseringsfejl, der har påvirket 2008-regnskabet positivt og vil påvirke regnskabet tilsvarende negativt. 17. Revisionen viste endvidere, at godkendelser af bemyndigede generelt fremgår af invoice workflow eller på de fysiske bilag. I to tilfælde havde departementet dog ikke anvendt egentlige bilag vedrørende betaling for konsulentydelser, men blot s til ØSC, hvor der blev anmodet om at overføre penge til konsulenterne. Den samlede udgift var på ca kr. Der var dog tale om to særlige tilfælde, hvor departementet ikke modtog egentlige fakturaer, men hvor udbetalingen blev foretaget i henhold til indgåede kontrakter, der definerede faste betalingsrater. Rigsrevisionen skal bemærke, at det i sådanne tilfælde er vigtigt at departementet, før betaling finder sted, sikrer sig, at der er sket en korrekt levering af den aftalte ydelse. Dertil kommer, at såvel godkendelse som attestering bør ske i henhold til departementets disponeringsinstruks. Dette var ikke sket i de to tilfælde. Desuden skal dokumentationen registreres i

6 4 bogføringen af hensyn til at sikre et intakt transaktionsspor (jf. statsregnskabsbekendtgørelsens 27). 18. I Rigsrevisionens stikprøve indgik et bilag vedrørende et personaleseminar, hvor beløbet på regningen ikke var nærmere specificeret. Departementet var dog selv opmærksom på manglerne i det pågældende bilag og havde taget skridt til at bringe forholdet i orden. Vurdering 19. Rigsrevisionen vurderer, at regnskabsinstruksen og bilagshåndteringen samlet set er tilfredsstillende. Budgetopfølgninger 20. Formålet med revisionen har været at få afdækket, hvorvidt departementet har etableret forretningsgange for budgetprocessen, der medvirker til at sikre overholdelsen af budgetter/bevillinger samt en hensigtsmæssig udnyttelse af departementets ressourcer. Revisionen har bestået af en gennemgang af seneste budgetopfølgning, samt interviews med relevante medarbejdere i departementets økonomiafdeling. 21. Revisionen har vist, at budgetlægningen udarbejdes med udgangspunkt i tidligere års regnskabstal, hvorefter hver regnskabspost vurderes særskilt i forhold til, om udgifterne for indeværende år må forventes at blive højere eller lavere end året før. Rigsrevisionen finder denne tilgang hensigtsmæssig, men skal bemærke, at budgettet for regnskabsåret bør foreligge tidligere end marts måned, som det var tilfældet i 2009, da budgettet danner styringsgrundlaget for de enkelte afdelinger. Departementet har tilkendegivet, at processen for 2010 vil blive tilrettelagt, så budgettet ligger klart tidligere på året. 22. Budgetopfølgningsprocessen er beskrevet i regnskabsinstruksen og Rigsrevisionen finder, at departementet har etableret forretningsgange, der sikrer, at der foretages løbende budgetopfølgninger. Rigsrevisionen vurderer også, at departementet har fået etableret en model, som er tilpasset departementets behov, idet der bl.a. er taget højde for, at omkostningerne til rejser og repræsentation, som er væsentlige og risikofyldte områder, følges mere indgående end de øvrige regnskabsposter. Den seneste model for budgetopfølgninger, hvor også forventningerne til omkostningerne for resten af året er indarbejdet, finder Rigsrevisionen hensigtsmæssig. De udførlige forklaringer af årsagen til afvigelser mellem budget og forbrug viser, at departementet har taget aktiv stilling til de enkelte regnskabsposter, hvilket Rigsrevisionen finder positivt. Vurdering 23. Det er Rigsrevisionens vurdering, at departementet har etableret tilfredsstillende forretningsgange vedrørende budgetopfølgninger. Rejser og befordring (forvaltningsrevision samt opfølgning på revisionen i 2008) 24. Formålet med revisionen af rejseområdet var at undersøge, om forvaltningen er sket på en økonomisk hensigtsmæssig måde, samt om de mangler, der blev konstateret på området ved revisionen i efteråret 2008, er blevet udbedret. 4

7 5 25. Revisionen har bestået af en gennemgang af departementets rejsepolitik med tilhørende skabelon for rejseforelæggelse, interviews med relevante medarbejdere samt gennemgang af konkrete rejser, både med hensyn til afrejsegodkendelser og rejseafregninger. Desuden har Rigsrevisionen fået en demonstration af departementets rejseadministrationssystem og har gennemgået udestående poster på konto Mellemregninger kreditkort. Forretningsgange på rejseområdet 26. Departementet har i 2009 haft skærpet fokus på rejseområdet. Departementet har blandt andet forbedret rejsepolitikken, indført et rejseadministrationssystem og ansat medarbejdere, der understøtter og kvalitetssikrer rejseafregningerne. Rigsrevisionen finder, at departements initiativer var nødvendige og hensigtsmæssige. Rejsepolitik 27. Rejsepolitikken beskriver indledningsvis de overordnede principper for rejser, herunder at der skal rejses på den mest økonomiske og hensigtsmæssige måde. Endvidere beskriver rejsepolitikken procedurerne for godkendelse af rejser inden disse finder sted, principperne for hvilke transportmidler/flyklasser der skal anvendes, retningslinjerne for overnatning og fortæring mv. Endelig gennemgås procedurerne for rejseafregninger. Det er Rigsrevisionens vurdering, at rejsepolitikken er et godt arbejdsredskab i departementets forvaltning af rejseområdet. Det fremgår klart, hvad departementet forventer af udgiftsniveauer og hvilke godkendelser der skal indhentes, for at rejsepolitikken kan fraviges. Afrejsegodkendelser 28. Rejsepolitikken foreskriver, at afrejsegodkendelser af større rejser med 3 eller flere deltagere (delegationer) skal godkendes af departementschefen, mens enkeltrejser skal godkendes af en disponeringsberettiget chef. 29. Den stikprøvevise gennemgang af bilag viste, at alle de udvalgte rejsedelegationer var godkendt i overensstemmelse med retningslinjerne i rejsepolitikken. For afrejsegodkendelser af enkeltrejser henvises til afsnittet om rejseadministrationssystemet. Rigsrevisionen har konstateret, at afrejsegodkendelserne dog ikke indeholder begrundelser for valg af hoteller, hvor prisen overstiger hoteldispositionsbeløbet samt flyrejser på business class. Eksempelvis fandt Rigsrevisionen en række tilfælde, hvor medarbejderne havde boet på hoteller, der var dyrere end hoteldisponeringsbeløbet og medarbejdere, der på længere rejser har fløjet på business class, uden at begrundelsen herfor fremgik af afrejsegodkendelsen. Ifølge departementets rejsepolitik skal rejser med en samlet rejsetid på over seks timer som udgangspunkt ske på økonomiklasse. Dog kan business class eller økonomiklasse plus anvendes, hvis den rejsende skal levere en arbejdsydelse inden for 12 timer efter ankomsten/hjemkomsten. 30. Departementet oplyste, at man i forbindelse med godkendelse af rejserne er meget opmærksom på reglerne i rejsepolitikken, og at det for rejser på business class og ved brug af hoteller, der overskrider hoteldispositionsbeløbene, altid undersøges, om der er en gyldig grund til dette. Rigsrevisionen skal anbefale, at departementet i afrejsegodkendelserne fremover eksplicit begrunder, når der vælges dyrere hoteller og fly-

8 6 rejser på business class, således at de konkrete overvejelser og årsager til valget fremgår af afrejsegodkendelsen. 31. Endelig anbefaler Rigsrevisionen, at der på afrejsegodkendelserne anføres en begrundelse for antallet af rejsedeltagere i delegationer, evt. i form af en henvisning til et notat eller lignende, som dokumentation for, at departementet ud fra faglige hensyn har taget stilling til det nødvendige antal rejsedeltagere. Rejseadministrationssystemet 32. Rigsrevisionen finder det positivt, at departementet har implementeret et rejseadministrationssystem. Rigsrevisionen finder dog, at systemet har en række mangler og svagheder, som departementet bør være opmærksom på: 33. Rejseadministrationssystemet er dynamisk, hvilket indebærer at de personer, der løbende foretager indtastninger i takt med at rejsen oprettes, godkendes og afregnes, løbende kan slette tidligere indtastninger. Det betyder, at den løbende dokumentation af for eksempelvis afrejsegrundlaget, som chefen har godkendt forud for rejsens afholdelse, ikke kan ses, når rejsen senere afregnes i systemet. Derved kan det ikke verificeres, om afrejsegrundlaget er overholdt. 34. Revisionen har også vist, at rejseudgifter kan afholdes og udgiftsføres uden om rejseadministrationssystemet. Rigsrevisionen fandt således et eksempel på en flybillet til Australien og New Zealand, som var blevet udgiftsført, uden at rejsen var oprettet og afregnet i rejseadministrationssystem. Da rejsen ikke var oprettet og godkendt i systemet, fremgik det heller ikke, i hvilke omfang der var afholdt andre udgifter i forbindelse med rejsen. Da departementet anvender statuslister fra rejseadministrationssystem til at følge op på antallet af åbne rejsesager, er det vigtigt, at alle rejser fremgår af systemet, da departementets opfølgning på rejseområdet ellers er baseret på et ufuldstændigt grundlag. 35. I rejseadministrationssystemet indtastes der ikke start -og sluttidspunktet for arbejdstiden på rejsen. Disse oplysninger er relevante for f.eks. godtgørelse af flyrejse på business class samt for beregning af time- dagpenge (idet rejseperioden kan indeholde privat ferieafholdelse/weekend, for hvilket der ikke skal ydes time- dagpenge). 36. Rigsrevisionen er opmærksom på, at der er et fælles statsligt rejseadministrationssystem (RejsUd) under udvikling. Rigsrevisionen er derfor enig med departementet i, at det vil være uhensigtsmæssigt at anvende ressourcer på at udbygge departementets nuværende system. Rigsrevisionen skal dog anbefale, at departementet, indtil det fælles statslige rejseadministrationssystem indføres, i højere grad i det nuværende system gør brug af tekstboksen eller muligheden for at vedhæfte filer med oplysninger og dokumentation, som ikke automatisk fremgår af systemet, eksempelvis afrejsegodkendelserne. Bilagsgennemgang 37. Rigsrevisionens stikprøvevise gennemgang af rejseafregninger viste, at rejseafregningerne generelt var korrekt opgjort ud fra, om medarbejderen rejste på timedagpenge eller procentgodtgørelse. Dokumentationen på afregningerne var generelt 6

9 7 god, idet der var bilag for afholdte udgifter, ligesom der kun i ganske få tilfælde var gjort brug af tro- og love erklæringer som dokumentation for afholdte udgifter. Rigsrevisionen skal dog anbefale, at der generelt vedlægges boarding pass som dokumentation for rejsens længde og gennemførelse, idet der ifølge departementet ofte anvendes fleksible billetter. Konto Mellemregning kreditkort 38. Rigsrevisionen gennemgik afstemningen af konto Mellemregning kreditkort, hvor der var mange, herunder gamle, åbenstående poster ved den løbende revision i Revisionen i 2009 viste, at antallet af ældre poster var faldet markant i forhold til revisionen i 2008, om end der stadig var en del ældre åbenstående poster på mellemregningskontoen for kreditkort. Departementet har oplyst, at man efter den fremsendte afstemning blev udarbejdet, har fået afklaret posterne fra Rigsrevisionen anbefaler, at departementet tillige gør en indsats for at få de resterende ældre poster fra 2009 afklaret inden årsafslutningen. Refunderede udgifter til måltider 40. Ifølge departementets rejsepolitik kan medarbejdere, der rejser på procentgodtgørelse få dækket rimelige udgifter til måltider. Som rettesnor anvender ministeriet satsen for time- dagpenge fratrukket værdien af procentgodtgørelsen og eventuelle gratis måltider. Rigsrevisionen finder denne praksis rimelig. 41. Med henblik på at undersøge, om ovennævnte rettesnor blev fulgt i praksis, gennemgik Rigsrevisionen et antal rejseafregninger, hvor medarbejderne havde rejst på procentgodtgørelse. 42. Revisionen viste, at medarbejdere, der rejser på procentgodtgørelse og dermed kan få refunderet rimelige udgifter til måltider, generelt ikke får refunderet flere udgifter til fortæring, end de ville have fået samlet set, hvis de i stedet havde rejst på timedagpenge. Rejsepolitikken efterleves således på dette punkt. Vurdering 43. Det er Rigsrevisionens vurdering, at administrationen på rejseområdet generelt er blevet bedre, set i forhold til den løbende årsrevision i 2008, og at området nu samlet set håndteres tilfredsstillende. Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at den systemmæssige understøttelse i form af rejseadministrationssystemet kunne være bedre, samt at departementet bør forbedre dokumentationen i de tilfælde, hvor rejsepolitikken fraviges. Endvidere skal Rigsrevisionen anbefale, at departementet få afklaret de resterende ældre poster på mellemregningskontoen for kreditkort inden årsafslutningen. 44. Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltningsrevision på rejseområdet ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at departementets forvaltning af området, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

10 8 Repræsentation (forvaltningsrevision samt opfølgning på revisionen i 2008) 45. Formålet med revisionen af udgifter til repræsentation var at undersøge, om forvaltningen er sket på en økonomisk hensigtsmæssig måde samt om de mangler, der blev bemærket under revisionen i 2008, er blevet udbedret. 46. Revisionen har bestået af en gennemgang af departementets disponeringsinstruks, hvori repræsentation er omtalt, interviews med relevante medarbejdere samt en stikprøvevis gennemgang af bilag for repræsentationsudgifter, herunder forhåndsgodkendelse og godkendelse af fakturaer inden betaling. 47. Af departementets disponeringsinstruks fremgår det, at repræsentationsudgifter for enkeltarrangementer på mere end kr. forinden afholdelsen skal godkendes af departementschefen. Der har indtil videre i 2009 været et begrænset antal af sådanne arrangementer. Der er tale om en procedure, som departementet selv har fastsat og som går videre, end hvad der gælder for staten som helhed. 48. Revisionen viste, at dokumentationen for, at en repræsentationsudgift var forelagt og godkendt af departementschefen ikke var fysisk let tilgængelige, idet dokumenterne lå placeret forskellige steder i departementet. Det betyder, at økonomichefen, der typisk har godkendt bilag til betaling, ikke har haft let adgang til at se, hvorvidt og hvad departementschefen har givet sin godkendelse til. Departementet er selv opmærksom på problemstillingen og er ved at implementere nye procedurer vedrørende de dispositioner, der har været godkendt af departementschefen. 49. Ved den stikprøvevise gennemgang af repræsentationsbilag fandt Rigsrevisionen, at dokumentationen generelt var i orden, idet der i de fleste tilfælde forelå specificerede bilag, ligesom der ved enkeltarrangementer forelå deltagerlister og formål. Kvaliteten af deltagerlisterne bør dog forbedres, idet der i flere tilfælde blot var tale om foreløbige deltagerlister, der ikke stemte overens med antallet af kuverter på fakturaen. I to tilfælde forelå der endvidere ikke specificerede bilag for enkeltarrangementer, ligesom det ene af disse arrangementer kun var dokumenteret ved en kreditkortkvittering. Departementet var selv opmærksom på sidstnævnte forhold og har handlet herpå. Rigsrevisionen anbefaler, at departementet sikrer sig, at der altid foreligger specificerede kvitteringer på repræsentative arrangementer eller at fakturaen kan afstemmes direkte til et udspecificeret tilbud. 50. Gennemgangen af bilagene viste desuden, at håndteringen af kontering, moms og periodisering generelt var korrekt, hvilket ikke var tilfældet ved revisionen i 2008, ligesom udgiftsniveauet for arrangementerne forekommer rimelige i de tilfælde, hvor det var muligt at udregne en kuvertpris på baggrund af de foreliggende bilag. 51. Rigsrevisionen fandt dog to bilag, som ifølge departementet var udgifter for et arrangement, som departementet havde arrangeret for 3. mand. Rigsrevisionen skal påpege, at sådanne udgifter ikke skal driftsføres i departementets regnskab, men i stedet håndteres som et udlæg, der føres på en balancekonto. 8

11 9 Vurdering 52. Det er Rigsrevisionens vurdering, at administrationen af repræsentationsudgifter generelt er blevet bedre siden den løbende revision i 2008, således at området nu samlet set vurderes som værende tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder det dog nødvendigt, at departementet forbedrer dokumentationen vedrørende antallet af deltagere ved enkeltarrangementer, samt at man generelt anmoder om specificerede fakturaer. 53. Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltningsrevision vedrørende repræsentationsudgifter ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen på området, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Marie Lindeløv Fuldmægtig Anna Rasmussen Revisor

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse

Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse Notat 20. januar 2014 /BTR004 Økonomi Økonomicentret Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse Opsummering Rigspolitiets controllerenhed har ultimo 2013 gennemført

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Januar 2009 1 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Kontor:

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Kulturministeriets ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks Kulturministeriets ministerieinstruks Oktober 2016 16/00164-10 Side 2 0. Indledning Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FREDENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION. November 2009

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FREDENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION. November 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FREDENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION November 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FRE- DENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. Februar 2012

Rapport om løbende årsrevision ved Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. Februar 2012 Rapport om løbende årsrevision ved Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) Februar 2012 1 Løbende årsrevision i december 2011 Kontor: C3 J.nr.: 2011-2010-8 Indledning 1.

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Holstebro Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud.

Holstebro Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud. Holstebro Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud Juni 2014 RAPPORT OM HOLSTEBRO KOMMUNE 1 Holstebro Kommunes administration af ordninger

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K Finansministeren 11. december 2014 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Landgreven 4

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Landgreven 4 Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Revision af statsregnskabet for 2006

Revision af statsregnskabet for 2006 Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Finansministeren Revision af statsregnskabet for 2006 J.nr. 006-50 Vedlagt fremsender jeg svar på Beretning til Statsrevisorerne om revision af statsregnskabet

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B. Konklusion på den udførte revision...

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af Københavns Universitets årsrapport. April 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af Københavns Universitets årsrapport. April 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af Københavns Universitets årsrapport for 2010 April 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF KØBENHAVNS UNIVERSITETS ÅRSRAPPORT FOR 2010 1 Erklæring

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om visse forhold vedrørende Statsministeriets tidligere pressechef 1. På statsrevisorernes møde den 14. september

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Her finder du en række af de regler, som gælder for tjenesterejser i staten. Reglerne for tjenesterejser i staten er fastsat i statens rejsecirkulære ( Cirkulære

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger Brønshøj september 2014 Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger En forening består af flere forskellige organer, f.eks. generalforsamlingen, formanden, bestyrelsen,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere