1. SERVICES 2. VILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. SERVICES 2. VILKÅR"

Transkript

1 Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab, der er identificeret på kundens tilbud eller faktura (herefter kaldet "Dell"), skal være gældende, hver gang Dell accepterer en ordre fra kunden på services, som beskrevet herunder. "Dell" omfatter (ud over i forbindelse Dells kontraherende enheder) Dells moderselskab, datterselskaber og associerede selskaber, som er majoritetsejet af Dell eller Dells moderselskab, eller som er under stemmemajoritet af sådanne juridiske personer og/eller indbyrdes forbundne selskaber (herefter under ét kaldet "Dells associerede selskaber"). Dell og kunden aftaler hermed følgende vilkår og betingelser: 1. SERVICES 1.1 Betingelserne i nærværende aftale finder anvendelse (medmindre der foreligger anden specifik skriftlig og af parterne underskreven aftale vedrørende de relevante services.), hver gang kunden kontakter Dell med henblik på levering af services. Alle services, der udføres, ( Services ), er beskrevet i en eller flere af følgende dokumenter: (i) en beskrivelse af services eller gældende servicedokumenter, der er angivet i de gældende servicedokumenter, som findes på ( Servicebeskrivelser ); (ii) enhver gensidig aftalt arbejdserklæring ( SOW ), (iii) en formular, der angiver de tekniske krav til kunden, som kunden selv har udfyldt, og som er aftalt med Dell i forbindelse med tilpasset fabriksintegration/cfi ( Teknisk Specifikationsformular ), hvis den foreligger. De dokumenter, som er beskrevet i (i), (ii) og (iii) ovenfor, skal herefter benævnes "Servicedokumenter". "Services" omfatter ikke services leveret af tredjepart ("Tredjepartsservices"), som kan købes fra en tredjepart af kunden eller sælges af Dell i egenskab af salgsagent (herunder, men ikke begrænset til, udvidet garanti på eksterne enheder, som er fremstillet af tredjepart og som tilbydes af producenten af sådanne enheder). 1.2 Dell baserer sin levering af Services på eventuelle forudsætninger angivet i et hvilket som helst servicedokument ("Forudsætninger") og andre oplysninger, givet af kunden. Mens der foretages levering af de nævnte Services, kan Dell analysere kundens informationsteknologiske miljø samt andre faktorer, som er relevante for de nævnte services, og sammenligne disse med eventuelle data fra kunden og kundens forudsætninger for at finde ud af, om der er forskel på disse data og forudsætningerne. Hvis der foreligger en væsentlig uoverensstemmelse mellem ydeevnen af kundens informationsteknologiske miljø, øvrige oplysninger, som kunden har angivet, og/eller forudsætningerne, skal parterne mødes for at aftale rimelige ændringer til de relevante servicedokumenter, eventuelt aftalte serviceniveauer og/eller gebyrer efter behov. Indtil der indgås aftale om sådanne ændringer, forbeholder Dell sig ret til at afbryde leveringen af Services, alternativt at levere sådanne Services, som er rimelige i forhold til uoverensstemmelserne, eller øge gebyrerne for at dække eventuelle øgede omkostninger, som måtte opstå på grund af sådanne opdagelser samt eventuelt aftalte serviceniveauer, som ikke kan gøres gældende. 1.3 I tilfælde af at Dell ikke kan påbegynde leveringen af hele eller dele af de Services, som er angivet som milepæle i et servicedokument som følge af forsinkelse eller misligholdelse fra kundens side (herunder forsinkelse eller misligholdelse fra kundens leverandør), skal kunden beskytte, kompensere for og holde Dell og Dells repræsentanter skadesløse i forhold til alle tab, som måtte opstå på grund af eller i forbindelse med en sådan forsinkelse eller misligholdelse. 2. VILKÅR 2.1 Serviceanmodninger, tilbud og ordrer. Alle ordrer på Services skal specificere Dells tilbud (hvis det foreligger) og henvise til den/de Services, der anmodes om, samt faktureringsadressen. Kunden kan afgive ordrer skriftligt, telefonisk eller pr. fax. Ordrer afgivet telefonisk skal bekræftes skriftligt eller pr. fax. Alle ordrer kræver accept fra Dell. Hvis kunden vælger at bestille online, kan Dell tildele kunden brugernavne og adgangskoder ("Køberkoder"). Ved modtagelse og brug af Køberkoderne anerkender kunden gyldigheden af en elektronisk ordre og accepterer, at denne er ansvarlig for fuld betaling af enhver Service, der bestilles med kundens Køberkoder. Kunden og Dell er ansvarlige i de respektive selskaber for at behandle Køberkoderne fortroligt og kontrollere brugen af disse. Vilkårene i nærværende aftale er gældende, hver gang der sendes en ordre på Services til Dell, og Dell accepterer denne. 2.2 Priser. De priser, der faktureres for Services, som er købt i henhold til nærværende aftale, vil Dells til enhver tid gældende priser for sådanne Services.. Hvis Services udføres på tids- og materialebasis, vil ethvert overslag, der gives af Dell, udelukkende være til brug i forbindelse med planlægning og ikke anses bindende. I tilfælde af at Dell har angivet en fast pris, og kunden derefter skal have udført ekstraarbejde, skal dette ekstraarbejde enten afregnes som aftalt med Dell, eller i mangel af en aftale på tids- eller materialebasis, ud fra Dells på det pågældende tidspunkt gældende priser. Eventuelle obligatoriske deposita refunderes ikke. Medmindre andet er angivet i et skriftligt tilbud, er alle tilbud fra Dell gældende i 14 dage fra tilbudsdagen, hvorefter de bortfalder.

2 2.3 Yderligere gebyrer og afgifter. Priserne er uden alle nationale, områdemæssige, statslige og lokale afgifter på salg, brug, meromsætning, forbrug, brugsret, franchise og lignende. Afgifter, der pålægges Dell (undtagen afgifter af Dells indtægter) i forbindelse med Services, som er købt i henhold til nærværende aftale, skal betales af kunden og vil fremgå som separate punkter på Dells fakturaer. I tilfælde af at kunden lovmæssigt er påkrævet at trække et beløb fra de gebyrer, som skal betales til Dell, på grund af kildeskat, skal kunden betale sådanne beløb til de relevante skattemyndigheder og give Dell et bevis på opfyldelsen af denne forpligtelse samt andre oplysninger, som Dell måtte anmode om i forbindelse med tilbageholdelse af skatter eller afgifter. 2.4 Fakturering og betaling. Medmindre andet er angivet i servicedokumentet, faktureres der månedligt for Services. Oplysninger om gældende gebyrer eller gebyrsatser specificeres i hvert servicedokument, hvor det måtte være relevant. I de tilfælde, hvor der skal udføres en række Services for kunden, udstedes der en faktura for hver Service, medmindre andet er aftalt med kunden. Datoen for kundens rettidige betaling specificeres på den gældende faktura og er med forbehold for løbende kreditgodkendelse fra Dell. Kunden skal betale Dell i valutaen i det land, hvor Dells kontraherende enhed har hjemsted, i henhold til fakturaen fra Dell eller Dells associerede selskab, medmindre der foreligger anden aftale mellem parterne. Der kan opkræves yderligere betaling, hvis kunden bestiller Services, der udføres uden for de i kontrakten angivne tidspunkter, eller som ikke er omfattet af det pågældende serviceniveau for den konkrete Service. I forbindelse med fakturaer, der ikke betales rettidigt, forbeholder Dell sig ret til at pålægge kunden rente på én procent (1 %) pr. måned, som beregnes af det forsinkede beløb, samt at standse leveringen af eventuelle yderligere Services. Dell kan desuden, uden at give afkald på nogen anden ret eller retsmiddel, beslutte ikke at acceptere yderligere ordrer fra kunden og/eller indgive alle skyldige beløb til inkasso, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter til inkasso. 2.5 Løbetid. Hver aftale træder i kraft på den dato, hvor en ordre accepteres af Dell og fortsætter, indtil de bestilte Services er udført inden for den løbetid, som er angivet i det relevante servicedokument, medmindre andet er aftalt, eller medmindre aftalen opsiges i henhold til nærværende aftale. 2.6 Accept. Hvor Dell og kunden aftaler, at kunden har ret til at teste de Services, der er angivet i et servicedokument, ("Accepttest"), skal kunden fuldføre de aftalte Accepttests på det tidspunkt, der er angivet i servicedokumentet, eller hvis der ikke er angivet et tidspunkt i servicedokumentet, i løbet af 7 (syv) dage fra, at kunden modtager meddelelse fra Dell om, at sådanne Services er klar til test. Dell skal yde bistand i forbindelse med Accepttests, og Dell har ret til at være til stede under sådanne Accepttests. I de tilfælde, hvor betalingen af nogle eller alle Services afhænger af Accepttestens udfald, skal betalingsbetingelserne være angivet i servicedokumentet. Hvis der ikke er angivet nogen specifikke bestemmelser, som gør betalingen afhængig af Accepttest, er Dell berettiget til at fakturere for disse Services i henhold til punkt 2.4 ovenfor Hvis de nævnte Services ikke lever op til de aftalte kriterier for Accepttest for de Services, som er fastsat i et hvilket som helst Servicedokument, skal kunden straks meddele Dell dette skriftligt. De nævnte Services anses for at have bestået Accepttestene, hvis der ikke modtages en meddelelse fra kunden i løbet af 7 (syv) kalenderdage fra fuldførelsesdatoen for sådanne Accepttests eller efter en meddelelse fra Dell om, at sådanne Services er klar til test, hvis disse Accepttests ikke foretages, eller hvis de nævnte Services umiddelbart er taget i brug af kunden Hvis en Service ikke består en Accepttest, skal kunden oplyse Dell om årsagerne til den manglende beståelse, og Dell skal have mulighed for at rette eventuelle fejl på den nævnte Service inden for rimelig tid og klargøre Servicen for kundes gentagelse af test. Punkt 2.6 finder også anvendelse ved en sådan gentestning. I tilfælde af at de nævnte Services ikke består Accepttestene i tredje forsøg, er kunden berettiget til at få refunderet gebyrer, som er forfaldne i relation til den pågældende Service, mens alle andre Services forbliver upåvirkede. En sådan refusion er kundens eneste beføjelse over for Dell i tilfælde af en manglende beståelse af Accepttests. 2.7 Ophævelse. Begge parter kan ophæve nærværende aftale, helt eller delvist, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, og misligholdelsen ikke afhjælpes inden for 30 (tredive) dage efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse herom fra den forurettede. Ved ophævelse af nærværende aftale ophæves alle parternes rettigheder og forpligtelser automatisk med undtagelse af retten til at anlægge søgsmål for hændelser, som indtraf inden ophævelsen, betalingsforpligtelser samt eventuelle forpligtelser, som enten udtrykkeligt eller underforstået er beregnet til at forblive i kraft efter ophævelsen. 2.8 Udeblivelse af betaling. Dell er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve nærværende aftale efter skriftlig meddelelse til kunden i det tilfælde, at kunden undlader at betale forfaldne beløb til Dell, og i tilfælde af at disse beløb forbliver ubetalte 30 (tredive) dage efter, at Dell har givet skriftlig meddelelse herom. CMSA EMEA Marts Side 2 af 9

3 2.9 Insolvens. Begge parter er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve nærværende aftale efter skriftlig meddelelse til den anden part såfremt (i) den anden part vedtager en beslutning om at opløse selskabet, eller hvis selskabet opløses ved retskendelse, eller hvis den anden part afvikles (med undtagelse af de tilfælde, hvor formålet med opløsningen er en solvent fusion eller rekonstruktion), (ii) den anden part bliver underlagt en kendelse om betalingsstandsning eller kommer under bobehandling eller får sine aktiver beslaglagt eller solgt af en panthaver eller (iii) hvis den anden part indgår en generel ordning eller akkord med sine kreditorer eller indgiver begæring om en generel kreditorbeskyttelse eller en lignende handling i det pågældende land. 3. TREDJEPARTSPRODUKTER, TREDJEPARTSSERVICES OG SOFTWAREINSTALLATION "Tredjepartsprodukter" betyder: (i) enhver form for hardware, bortset fra de produkter, som bærer Dells varemærke, herunder standardkomponenter fra Dell samt komponenter, som oprindeligt er anført på Dells liste over standardreservedele, eller (ii) software, computeroperativsystemer, middleware eller programmer fra tredjepartseditor eller -licensgiver. Tredjepartsprodukter og/eller Tredjepartsservices må leveres af kunden eller købes på vegne af kunden af Dell, som beskrevet i den gældende Service. I tilfælde af at Tredjepartsprodukterne, som købes af Dell, ikke anvendes til Services inden for en rimelig periode efter købet af delene af Dell, vil Tredjepartsprodukterne blive afsendt og faktureret til kunden, og kunden vil være forpligtet til at betale for disse dele senest 30 (tredive) dage fra fakturadato. Dell kan ikke holdes ansvarlig for specifikationerne på de Tredjepartsprodukter, der er valgt af kunden, herunder revideringer eller tekniske ændringer. Betingelserne og vilkårene i nogle producenters garantier eller servicekontrakter kan blive ugyldige, hvis Dell eller nogen anden med undtagelse af producenten eller dennes autoriserede repræsentant ændrer hardwaren eller softwaren. DELL FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER SAMT FOR EVENTUELLE EFFEKTER, SOM DELL- SERVICES KAN HAVE PÅ SÅDANNE GARANTIER. Medmindre der foreligger skriftlig aftale herom mellem kunden og Dell, er tredjepartsservices og Tredjepartsprodukter udelukkende underlagt betingelser og vilkår mellem tredjepart og kunden. Kunden autoriserer Dell (eller fremskaffer på anden vis rettighederne for Dell) til at kopiere, installere og ændre al software, som skal anvendes til udførelsen af Services eller som skal optages i elektroniske medier i forbindelse med efterfølgende geninstallering eller sikkerhedskopiering af software, der leveres af kunden, hvis det er nødvendigt (og det kræves af den tekniske specifikationsformular). Kunden garanterer over for Dell, at kunden har indhentet alle eventuelle licenser, tilladelser eller godkendelser, der er nødvendige for at give Dell og dennes underleverandører eller medarbejdere rettigheder eller licens til at åbne, kopiere, distribuere, bruge og/eller ændre (herunder fremstille afledte produkter) af nogen Tredjepartsprodukter, der skal anvendes i forbindelse med udførelsen af Services, uden at krænke noget ejerskab eller nogen licensrettigheder (herunder patenter og ophavsret) tilhørende leverandørerne eller ejerne af sådanne produkter. 4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 4.1 Parterne bevarer alle rettigheder til al aktuel og fremtidig computerhardware eller softwareprodukter og/eller serviceoplysninger, roadmaps, tekniske eller økonomiske oplysninger, kundenavne, adresser og tilhørende data, kontrakter, processer, procedurer, metoder og andre virksomhedsoplysninger, herunder softwarerapporter, strategier, planer, dokumenter, tegninger, maskiner, værktøjer, modeller, patentoplysninger, prøver, materialer og anmodninger om forespørgsler, som kan oplyses mellem parterne, enten skriftligt, mundtligt, elektronisk eller på anden måde, uanset hvordan og hvornår de er erhvervet ("Immaterielle rettigheder"), som parten købte eller udviklede før ikrafttrædelsesdatoen for nærværende aftale, eller som blev erhvervet eller udviklet efter aftaledatoen uden henvisning til eller anvendelsen af den anden parts Immaterielle rettigheder. Ingen af parterne overdrager nogen former for licens til Immaterielle rettigheder, ud over dem som allerede udtrykkeligt er anført i nærværende aftale. 4.2 Kunden anerkender, at de nævnte Services ikke omfatter udvikling af nogen former for væsentlige Immaterielle rettigheder, som er specifik for kunden, eller som er baseret på kundens fortrolige oplysninger. Kunden accepterer hermed, at Dell: (a) ejer og bevarer alle Immaterielle rettigheder i eller relateret til de nævnte Services eller dertilhørende fysiske komponenter, (b) bevarer alle rettigheder over, ejendomsrettigheder til og interesse i alle Immaterielle rettigheder, som anvendes til gennemførelsen af de nævnte services, som er baseret på forretningshemmeligheder eller beskyttede Dell-oplysninger, eller som på anden vis ejes af eller er givet i licens til Dell (under ét "Værktøjer"), (c) har ret til at anvende de ideer, begreber og knowhow, som anvendes, udvikles eller oprettes under leveringen af de nævnte Services (under ét kaldet "Øvrig Teknologi"), der alle udgør Immaterielle rettigheder, fra Dells side i enhver form for teknologi, som eventuelt udvikles for at lette leveringen af de nævnte services, (d) bevarer alle rettigheder over, ejendomsrettigheder til og interesse i alle gentagelige processer og genanvendelige former, skabeloner eller produkter, som udvikles, oprettes eller på anden vis anvendes af eller på vegne af Dell under udførelsen af de nævnte Services uden henvisning til eller anvendelse af kundens Immaterielle rettigheder (under ét kaldet "Generiske Komponenter"), samt at Dell (e) bevarer ejerskab af alle værktøjer, Øvrig Teknologi eller Generiske Komponenter, som integreres i alle former for leveringer, som dannes under gennemførelsen af de nævnte Services. 4.3 Dell giver hermed kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens, som ikke er omfattet af licensafgifter, til alle former for integrerede værktøjer, Øvrig Teknologi og Generiske Komponenter udelukkende i forbindelse med kundens anvendelse af de nævnte Services eller dertilhørende fysiske komponenter i nærværende aftales løbetid. CMSA EMEA Marts Side 3 af 9

4 4.4 Intet i nærværende aftale skal forhindre parterne eller Dells associerede selskaber i at anvende de teknikker, ideer og anden knowhow, som er indsamlet i forbindelse med gennemførelsen af nærværende aftale til fremme af partens virksomhed i det omfang, at dette ikke resulterer i offentliggørelsen af fortrolige oplysninger eller uautoriseret brug af nogen af de Immaterielle rettigheder, som tilhører den anden part. Kunden anerkender, at oplysninger, software og den dokumentation, der udarbejdes af Dell under leveringen af de nævnte Services, og som vedrører Dells interne processer og arbejdsgange, kan anvendes af Dell og Dells associerede selskaber for at lette leveringen af Services til andre kunder. 4.5 ANVENDELSE AF SOFTWARE. I det omfang at det er påkrævet af Dell, eller hvis Dell skønner det hensigtsmæssigt at anvende den software, der er ejet eller anvendt af kunden, til at gennemføre de nævnte Services ("Kundesoftware"), giver kunden Dell en verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens, som ikke er omfattet af licensafgifter, til at anvende kundesoftware i nærværende aftales løbetid udelukkende med det formål at levere de nævnte Services. I tilfælde af at kundesoftwaren omfatter eller indeholder nogen former for tredjepartssoftware, skal kunden sikre, at Dell har ret til at anvende en sådan software, i det omfang det er nødvendigt for at levere de nævnte Services I det omfang at kunden skal bruge enhver form for software, som er ejet eller anvendt af Dell, for at kunne modtage de nævnte Services ("Dell-software"), giver Dell kunden en verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens, som ikke er omfattet af licensafgifter, til at anvende Dell-softwaren i nærværende aftales løbetid udelukkende med det formål at modtage de nævnte Services. I tilfælde af at Dell-softwaren omfatter eller indeholder nogen former for tredjepartssoftware, skal Dell sikre, at kunden har ret til at anvende en sådan software, i det omfang det er nødvendigt for at modtage de nævnte Services. 4.6 SKADESLØSHOLDELSE FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER. Dell er indforstået med at beskytte, kompensere og holde kunden og kundens repræsentanter skadesløse fra og mod alle tab ved eller i forbindelse med enhver påstået overtrædelse eller faktisk overtrædelse af nogen tredjeparts Immaterielle rettigheder i forbindelse med leveringen af de nævnte Services, forudsat at kunden: (a) straks meddeler et sådant krav til Dell eller meddeler Dell om sandsynligheden for et sådant krav, (b) samarbejder med Dell i forsvaret herimod samt (c) ikke indgår forlig om sådanne krav uden Dells samtykke. Dell skal altid holde kunden orienteret om status for Dells tiltag og rådføre sig med kunden omkring Dells tiltag. Desuden vil Dell ikke indgå forlig om sådanne krav uden kundens forudgående skriftlige samtykke Hvis der fremsættes et krav, eller hvis Dell anser det for sandsynligt, at der fremsættes et sådant krav, i henhold til punkt 4.6 ovenfor, kan Dell efter eget valg: (a) opnå rettigheder for kunden, således at denne kan blive ved med at modtage de nævnte Services, (b) ændre de nævnte Services, så de ikke krænker nogen rettigheder, eller (c) erstatte de nævnte services med tilsvarende Services, som ikke krænker nogen rettigheder. Hvis ovenstående løsninger mislykkes eller viser sig umulige, har Dell ret til at standse leveringen af de nævnte Services. Dell kan ikke gøres erstatningsansvarlig for krav i forbindelse med overtrædelser, som skyldes: (a) ændringer, som er foretaget af kunden, men som ikke er udført eller godkendt af Dell, (b) anvendelsen af de nævnte services i forbindelse sammen med et andet produkt eller en anden service (hvor selve kombinationen forårsager overtrædelsen), som der ikke er taget højde for i nærværende aftale eller godkendt af Dell, eller (c) Dells efterlevelse med kundens skriftlige specifikationer eller anvisninger. Punkterne 4.6 og er en udtømmende opregning af Dells forpligtelser og ansvar ved krav i tilfælde af overtrædelse Kunden er indforstået med at beskytte, kompensere og holde Dell og Dells repræsentanter skadesløse fra og mod alle tab ved eller i forbindelse med enhver påstået eller faktisk overtrædelse af nogen tredjeparts Immaterielle rettigheder i forbindelse med Dells anvendelse af kundeaktiver eller kundesoftware i forbindelse med opfyldelsen af nærværende aftale, forudsat at Dell: (a) straks meddeler et sådant krav til kunden eller meddeler kunden om sandsynligheden for et sådant krav, (b) samarbejder med kunden i forsvaret herimod samt (c) ikke indgår forlig om sådanne krav uden kundens samtykke. Kunden skal altid holde Dell orienteret om status for kundens tiltag og rådføre sig med Dell omkring kundens tiltag. Desuden må kunden ikke indgå forlig om sådanne krav uden Dells forudgående skriftlige samtykke Hvis der fremsættes et krav, eller hvis kunden anser det for sandsynligt, at der fremsættes et sådant krav, i henhold til punkt ovenfor, kan kunden efter eget valg: (a) opnå rettigheder for Dell, så denne kan blive ved med at modtage kundeaktiver eller kundesoftware, (b) ændre kundeaktiverne eller kundesoftwaren, så de ikke krænker nogen rettigheder eller (c) erstatte kundeaktiverne eller kundesoftwaren med tilsvarende aktiver eller software, som ikke krænker nogen rettigheder. Kunden kan imidlertid ikke gøres erstatningsansvarlig for krav, som skyldes: (a) ændringer, som er foretaget af Dell, men som ikke er udført eller godkendt af kunden, (b) anvendelsen af kundens aktiver eller kundens software i forbindelse med et andet produkt eller en anden service (hvor selve kombinationen forårsager overtrædelsen), som der ikke er taget højde for i nærværende aftale eller godkendt af kunden, eller (c) kundens efterlevelse med Dells skriftlige specifikationer eller anvisninger. Punkterne og er en udtømmende opregning af kundens forpligtelser og ansvar ved krav i tilfælde af overtrædelse. 5. EKSPORT OG MYNDIGHEDSKRAV CMSA EMEA Marts Side 4 af 9

5 5.1 Eksport. Kunden anerkender, at de Services, der er solgt i henhold til nærværende aftale, og som kan indeholde teknologi og software (f.eks. underlagt en licens fra tredjepart direkte til kunden), er underlagt eksportregulerende love og bestemmelser i USA og EU og muligvis også underlagt eksportregulerende love og bestemmelser i det land, hvor de nævnte Services leveres og/eller modtages. Kunden accepterer at overholde disse love og bestemmelser. Kunden erklærer endvidere, at den software, som leveres af kunden og som anvendes som en del af de nævnte Services, ikke er krypteret eller, i det omfang at softwaren er krypteret, at softwaren er godkendt til eksport uden tilladelse. Hvis kunden ikke kan give ovenstående erklæring, accepterer kunden at give Dell alle de oplysninger, som Dell har brug for, til at opnå eksporttilladelser fra de amerikanske myndigheder eller en hvilken som helst anden national myndighed, samt at give Dell yderligere hjælp, som eventuelt er nødvendig, for at opnå sådanne tilladelser. Uanset ovenstående er kunden eneansvarlig for at opnå de bestemte tilladelser til eksport af softwaren, hvis der skal foreligge en tilladelse. Dell kan muligvis kræve eksportcertifikater fra kunden for den leverede kundesoftware. Dells accept af ordrer på de nævnte Services er betinget af udstedelsen af alle gældende eksporttilladelser, som er påkrævet af de amerikanske myndigheder eller en hvilken som helst anden national myndighed. Dell kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering af services eller et produkt, som skyldes, at kunden ikke har opnået en sådan eksporttilladelse eller ikke kan fremvise et certifikat herpå. 5.2 Myndighedskrav. Dell kan ikke holdes ansvarlig for at afgøre, om Tredjepartsprodukter, som anvendes til udførelsen af de nævnte Services, opfylder de lovmæssige lokale bestemmelser i det land, hvortil produkter sendes. Dell er heller ikke forpligtet til at udføre nogen Services, hvor de resulterende produkter eller den resulterende software ikke opfylder lokale lovmæssige bestemmelser. 6. KUNDENS FORPLIGTELSER OG ANSVAR 6.1 Kunden er ansvarlig for at foretage sikkerhedskopiering af data på kundens system. DELL KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR TAB, ØDELÆGGELSE ELLER BESKADIGELSE AF DATA ELLER GENDANNELSE AF DATA, PROGRAMMER SAMT NEDETID FOR SYSTEM(ER) ELLER NETVÆRK. Kunden er indforstået med, at Dells opfyldelse af aftalen og levering af de nævnte services er betinget af: (i) at kunden giver sikker adgang til sine medarbejdere, lokaler, udstyr, hardware, software, netværk og oplysninger, og (ii) kundens rettidige beslutninger, meddelelse om relevante problemer eller oplysninger samt afgivelse af godkendelser og/eller tilladelser. Kunden skal straks indhente og forsyne Dell med alle nødvendige tilladelser, godkendelser eller samtykkeerklæringer, som er nødvendige for Dells levering af de nævnte Services. 6.2 Hvis der foreligger en separat skriftlig fortrolighedsaftale mellem Dell og kunden, ligger de i en sådan aftale indeholdte vilkår og bestemmelser til grund for og er gældende for alle fortrolige oplysninger, som parterne udveksler. Hvis der ikke foreligger en separat skriftlig fortrolighedsaftale mellem Dell og kunden, er følgende vilkår nedenfor gældende for alle fortrolige oplysninger, som parterne udveksler Kunden og Dell er indforstået med, at, hver part under parternes samhandel kan indhente oplysninger eller materiale om den anden part, dennes forretningsaktiviteter og drift, tekniske oplysninger, kundeoplysninger og forretningshemmeligheder samt andre beskyttede oplysninger, som er fortrolige (det være sig skriftlige eller mundtlige). Oplysninger behandles som fortrolige, (i) hvis de er markeret eller vedlagt dokumenter, som klart og tydeligt angiver, at oplysningerne er "fortrolige" eller lignende, (ii) hvis oplysningerne er identificeret af den oplysende part som fortrolige før, under eller straks efter fremlæggelsen eller meddelelsen eller (iii) hvis oplysningerne med rimelighed kan betragtes som værende fortrolige ud fra oplysningernes beskaffenhed eller forholdene i forbindelse med oplysningen af disse. Begge parter skal udvise samme grad af omhu, men ikke mindre end en rimelig grad af omhu, som parten ville udvise i forbindelse med egne lignende oplysninger for at beskytte oplysningen og forhindre (i), at oplysningen anvendes på en måde, som ikke er godkendt af nærværende aftale, (ii) udbredelsen af oplysningen til en medarbejder hos den pågældende part, som ikke har behov for oplysningen, (iii) at oplysningen kommunikeres til en hvilken som helst tredjepart, eller (iv) at oplysningen offentliggøres. Begge parter skal sikre, at deres medarbejdere, som har modtaget sådanne oplysninger, er underlagt lignende fortrolighedsaftaler, som den der angivet i nærværende punkt. Ingen af parterne må, eller må tillade, at deres medarbejdere gør det, anvende sådanne oplysninger til andre formål end til opfyldelsen af de forpligtelser, der er angivet i nærværende aftale. Disse fortrolighedsbegrænsninger gælder imidlertid ikke for oplysninger, som (i) var kendt af den modtagende part før modtagelsen fra den oplysende part, (ii) er eller bliver offentliggjort, og hvor en sådan offentliggørelse ikke skyldes den modtagende part, (iii) er modtaget korrekt fra tredjepart, som ikke er bundet af fortrolighedskrav, (iv) oplyses af den oplysende part til tredjepart, som ikke er bundet af fortrolighedskrav over for tredjepart, (v) er opstået uafhængigt af den modtagende part uden misligholdelse af nærværende aftale, eller (vi) oplyses af den modtagende part med den oplysende parts forudgående skriftlige godkendelse. Hvis den modtagende part er påkrævet af myndighederne eller domstolene til at videregive oplysninger, er den modtagende part indforstået med at give den oplysende part rimelig varsel, så den oplysende part kan bestride videregivelsen eller nedlægge fogedforbud derimod. Hver part indestår for, at denne har ret til at videregive fortrolige oplysninger. Begge parter er indforstået med at returnere eller destruere (og bekræfte destruktionen skriftligt til den anden part) alt materiale til den anden part, som indeholder fortrolige oplysninger om den anden part, uanset medier, og uanset hvem oplysningerne er udarbejdet af, inden for 10 (ti) dage, efter at der er anmodet om materialet, og under alle omstændigheder i løbet af 10 (ti) dage efter nærværende aftales ophævelse eller udløb. Hver part er indforstået med at returnere alle øvrige oplysninger til den anden part, som tilhører denne, uanset medie, og uanset hvem der har udarbejdet materialet, i løbet af 10 (ti) dage, efter at der er CMSA EMEA Marts Side 5 af 9

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet).

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet). BAMBORA ONE ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Baggrund, definitioner m.v. 1.1 Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Euroline

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere