1. SERVICES 2. VILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. SERVICES 2. VILKÅR"

Transkript

1 Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab, der er identificeret på kundens tilbud eller faktura (herefter kaldet "Dell"), skal være gældende, hver gang Dell accepterer en ordre fra kunden på services, som beskrevet herunder. "Dell" omfatter (ud over i forbindelse Dells kontraherende enheder) Dells moderselskab, datterselskaber og associerede selskaber, som er majoritetsejet af Dell eller Dells moderselskab, eller som er under stemmemajoritet af sådanne juridiske personer og/eller indbyrdes forbundne selskaber (herefter under ét kaldet "Dells associerede selskaber"). Dell og kunden aftaler hermed følgende vilkår og betingelser: 1. SERVICES 1.1 Betingelserne i nærværende aftale finder anvendelse (medmindre der foreligger anden specifik skriftlig og af parterne underskreven aftale vedrørende de relevante services.), hver gang kunden kontakter Dell med henblik på levering af services. Alle services, der udføres, ( Services ), er beskrevet i en eller flere af følgende dokumenter: (i) en beskrivelse af services eller gældende servicedokumenter, der er angivet i de gældende servicedokumenter, som findes på ( Servicebeskrivelser ); (ii) enhver gensidig aftalt arbejdserklæring ( SOW ), (iii) en formular, der angiver de tekniske krav til kunden, som kunden selv har udfyldt, og som er aftalt med Dell i forbindelse med tilpasset fabriksintegration/cfi ( Teknisk Specifikationsformular ), hvis den foreligger. De dokumenter, som er beskrevet i (i), (ii) og (iii) ovenfor, skal herefter benævnes "Servicedokumenter". "Services" omfatter ikke services leveret af tredjepart ("Tredjepartsservices"), som kan købes fra en tredjepart af kunden eller sælges af Dell i egenskab af salgsagent (herunder, men ikke begrænset til, udvidet garanti på eksterne enheder, som er fremstillet af tredjepart og som tilbydes af producenten af sådanne enheder). 1.2 Dell baserer sin levering af Services på eventuelle forudsætninger angivet i et hvilket som helst servicedokument ("Forudsætninger") og andre oplysninger, givet af kunden. Mens der foretages levering af de nævnte Services, kan Dell analysere kundens informationsteknologiske miljø samt andre faktorer, som er relevante for de nævnte services, og sammenligne disse med eventuelle data fra kunden og kundens forudsætninger for at finde ud af, om der er forskel på disse data og forudsætningerne. Hvis der foreligger en væsentlig uoverensstemmelse mellem ydeevnen af kundens informationsteknologiske miljø, øvrige oplysninger, som kunden har angivet, og/eller forudsætningerne, skal parterne mødes for at aftale rimelige ændringer til de relevante servicedokumenter, eventuelt aftalte serviceniveauer og/eller gebyrer efter behov. Indtil der indgås aftale om sådanne ændringer, forbeholder Dell sig ret til at afbryde leveringen af Services, alternativt at levere sådanne Services, som er rimelige i forhold til uoverensstemmelserne, eller øge gebyrerne for at dække eventuelle øgede omkostninger, som måtte opstå på grund af sådanne opdagelser samt eventuelt aftalte serviceniveauer, som ikke kan gøres gældende. 1.3 I tilfælde af at Dell ikke kan påbegynde leveringen af hele eller dele af de Services, som er angivet som milepæle i et servicedokument som følge af forsinkelse eller misligholdelse fra kundens side (herunder forsinkelse eller misligholdelse fra kundens leverandør), skal kunden beskytte, kompensere for og holde Dell og Dells repræsentanter skadesløse i forhold til alle tab, som måtte opstå på grund af eller i forbindelse med en sådan forsinkelse eller misligholdelse. 2. VILKÅR 2.1 Serviceanmodninger, tilbud og ordrer. Alle ordrer på Services skal specificere Dells tilbud (hvis det foreligger) og henvise til den/de Services, der anmodes om, samt faktureringsadressen. Kunden kan afgive ordrer skriftligt, telefonisk eller pr. fax. Ordrer afgivet telefonisk skal bekræftes skriftligt eller pr. fax. Alle ordrer kræver accept fra Dell. Hvis kunden vælger at bestille online, kan Dell tildele kunden brugernavne og adgangskoder ("Køberkoder"). Ved modtagelse og brug af Køberkoderne anerkender kunden gyldigheden af en elektronisk ordre og accepterer, at denne er ansvarlig for fuld betaling af enhver Service, der bestilles med kundens Køberkoder. Kunden og Dell er ansvarlige i de respektive selskaber for at behandle Køberkoderne fortroligt og kontrollere brugen af disse. Vilkårene i nærværende aftale er gældende, hver gang der sendes en ordre på Services til Dell, og Dell accepterer denne. 2.2 Priser. De priser, der faktureres for Services, som er købt i henhold til nærværende aftale, vil Dells til enhver tid gældende priser for sådanne Services.. Hvis Services udføres på tids- og materialebasis, vil ethvert overslag, der gives af Dell, udelukkende være til brug i forbindelse med planlægning og ikke anses bindende. I tilfælde af at Dell har angivet en fast pris, og kunden derefter skal have udført ekstraarbejde, skal dette ekstraarbejde enten afregnes som aftalt med Dell, eller i mangel af en aftale på tids- eller materialebasis, ud fra Dells på det pågældende tidspunkt gældende priser. Eventuelle obligatoriske deposita refunderes ikke. Medmindre andet er angivet i et skriftligt tilbud, er alle tilbud fra Dell gældende i 14 dage fra tilbudsdagen, hvorefter de bortfalder.

2 2.3 Yderligere gebyrer og afgifter. Priserne er uden alle nationale, områdemæssige, statslige og lokale afgifter på salg, brug, meromsætning, forbrug, brugsret, franchise og lignende. Afgifter, der pålægges Dell (undtagen afgifter af Dells indtægter) i forbindelse med Services, som er købt i henhold til nærværende aftale, skal betales af kunden og vil fremgå som separate punkter på Dells fakturaer. I tilfælde af at kunden lovmæssigt er påkrævet at trække et beløb fra de gebyrer, som skal betales til Dell, på grund af kildeskat, skal kunden betale sådanne beløb til de relevante skattemyndigheder og give Dell et bevis på opfyldelsen af denne forpligtelse samt andre oplysninger, som Dell måtte anmode om i forbindelse med tilbageholdelse af skatter eller afgifter. 2.4 Fakturering og betaling. Medmindre andet er angivet i servicedokumentet, faktureres der månedligt for Services. Oplysninger om gældende gebyrer eller gebyrsatser specificeres i hvert servicedokument, hvor det måtte være relevant. I de tilfælde, hvor der skal udføres en række Services for kunden, udstedes der en faktura for hver Service, medmindre andet er aftalt med kunden. Datoen for kundens rettidige betaling specificeres på den gældende faktura og er med forbehold for løbende kreditgodkendelse fra Dell. Kunden skal betale Dell i valutaen i det land, hvor Dells kontraherende enhed har hjemsted, i henhold til fakturaen fra Dell eller Dells associerede selskab, medmindre der foreligger anden aftale mellem parterne. Der kan opkræves yderligere betaling, hvis kunden bestiller Services, der udføres uden for de i kontrakten angivne tidspunkter, eller som ikke er omfattet af det pågældende serviceniveau for den konkrete Service. I forbindelse med fakturaer, der ikke betales rettidigt, forbeholder Dell sig ret til at pålægge kunden rente på én procent (1 %) pr. måned, som beregnes af det forsinkede beløb, samt at standse leveringen af eventuelle yderligere Services. Dell kan desuden, uden at give afkald på nogen anden ret eller retsmiddel, beslutte ikke at acceptere yderligere ordrer fra kunden og/eller indgive alle skyldige beløb til inkasso, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter til inkasso. 2.5 Løbetid. Hver aftale træder i kraft på den dato, hvor en ordre accepteres af Dell og fortsætter, indtil de bestilte Services er udført inden for den løbetid, som er angivet i det relevante servicedokument, medmindre andet er aftalt, eller medmindre aftalen opsiges i henhold til nærværende aftale. 2.6 Accept. Hvor Dell og kunden aftaler, at kunden har ret til at teste de Services, der er angivet i et servicedokument, ("Accepttest"), skal kunden fuldføre de aftalte Accepttests på det tidspunkt, der er angivet i servicedokumentet, eller hvis der ikke er angivet et tidspunkt i servicedokumentet, i løbet af 7 (syv) dage fra, at kunden modtager meddelelse fra Dell om, at sådanne Services er klar til test. Dell skal yde bistand i forbindelse med Accepttests, og Dell har ret til at være til stede under sådanne Accepttests. I de tilfælde, hvor betalingen af nogle eller alle Services afhænger af Accepttestens udfald, skal betalingsbetingelserne være angivet i servicedokumentet. Hvis der ikke er angivet nogen specifikke bestemmelser, som gør betalingen afhængig af Accepttest, er Dell berettiget til at fakturere for disse Services i henhold til punkt 2.4 ovenfor Hvis de nævnte Services ikke lever op til de aftalte kriterier for Accepttest for de Services, som er fastsat i et hvilket som helst Servicedokument, skal kunden straks meddele Dell dette skriftligt. De nævnte Services anses for at have bestået Accepttestene, hvis der ikke modtages en meddelelse fra kunden i løbet af 7 (syv) kalenderdage fra fuldførelsesdatoen for sådanne Accepttests eller efter en meddelelse fra Dell om, at sådanne Services er klar til test, hvis disse Accepttests ikke foretages, eller hvis de nævnte Services umiddelbart er taget i brug af kunden Hvis en Service ikke består en Accepttest, skal kunden oplyse Dell om årsagerne til den manglende beståelse, og Dell skal have mulighed for at rette eventuelle fejl på den nævnte Service inden for rimelig tid og klargøre Servicen for kundes gentagelse af test. Punkt 2.6 finder også anvendelse ved en sådan gentestning. I tilfælde af at de nævnte Services ikke består Accepttestene i tredje forsøg, er kunden berettiget til at få refunderet gebyrer, som er forfaldne i relation til den pågældende Service, mens alle andre Services forbliver upåvirkede. En sådan refusion er kundens eneste beføjelse over for Dell i tilfælde af en manglende beståelse af Accepttests. 2.7 Ophævelse. Begge parter kan ophæve nærværende aftale, helt eller delvist, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, og misligholdelsen ikke afhjælpes inden for 30 (tredive) dage efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse herom fra den forurettede. Ved ophævelse af nærværende aftale ophæves alle parternes rettigheder og forpligtelser automatisk med undtagelse af retten til at anlægge søgsmål for hændelser, som indtraf inden ophævelsen, betalingsforpligtelser samt eventuelle forpligtelser, som enten udtrykkeligt eller underforstået er beregnet til at forblive i kraft efter ophævelsen. 2.8 Udeblivelse af betaling. Dell er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve nærværende aftale efter skriftlig meddelelse til kunden i det tilfælde, at kunden undlader at betale forfaldne beløb til Dell, og i tilfælde af at disse beløb forbliver ubetalte 30 (tredive) dage efter, at Dell har givet skriftlig meddelelse herom. CMSA EMEA Marts Side 2 af 9

3 2.9 Insolvens. Begge parter er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve nærværende aftale efter skriftlig meddelelse til den anden part såfremt (i) den anden part vedtager en beslutning om at opløse selskabet, eller hvis selskabet opløses ved retskendelse, eller hvis den anden part afvikles (med undtagelse af de tilfælde, hvor formålet med opløsningen er en solvent fusion eller rekonstruktion), (ii) den anden part bliver underlagt en kendelse om betalingsstandsning eller kommer under bobehandling eller får sine aktiver beslaglagt eller solgt af en panthaver eller (iii) hvis den anden part indgår en generel ordning eller akkord med sine kreditorer eller indgiver begæring om en generel kreditorbeskyttelse eller en lignende handling i det pågældende land. 3. TREDJEPARTSPRODUKTER, TREDJEPARTSSERVICES OG SOFTWAREINSTALLATION "Tredjepartsprodukter" betyder: (i) enhver form for hardware, bortset fra de produkter, som bærer Dells varemærke, herunder standardkomponenter fra Dell samt komponenter, som oprindeligt er anført på Dells liste over standardreservedele, eller (ii) software, computeroperativsystemer, middleware eller programmer fra tredjepartseditor eller -licensgiver. Tredjepartsprodukter og/eller Tredjepartsservices må leveres af kunden eller købes på vegne af kunden af Dell, som beskrevet i den gældende Service. I tilfælde af at Tredjepartsprodukterne, som købes af Dell, ikke anvendes til Services inden for en rimelig periode efter købet af delene af Dell, vil Tredjepartsprodukterne blive afsendt og faktureret til kunden, og kunden vil være forpligtet til at betale for disse dele senest 30 (tredive) dage fra fakturadato. Dell kan ikke holdes ansvarlig for specifikationerne på de Tredjepartsprodukter, der er valgt af kunden, herunder revideringer eller tekniske ændringer. Betingelserne og vilkårene i nogle producenters garantier eller servicekontrakter kan blive ugyldige, hvis Dell eller nogen anden med undtagelse af producenten eller dennes autoriserede repræsentant ændrer hardwaren eller softwaren. DELL FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER SAMT FOR EVENTUELLE EFFEKTER, SOM DELL- SERVICES KAN HAVE PÅ SÅDANNE GARANTIER. Medmindre der foreligger skriftlig aftale herom mellem kunden og Dell, er tredjepartsservices og Tredjepartsprodukter udelukkende underlagt betingelser og vilkår mellem tredjepart og kunden. Kunden autoriserer Dell (eller fremskaffer på anden vis rettighederne for Dell) til at kopiere, installere og ændre al software, som skal anvendes til udførelsen af Services eller som skal optages i elektroniske medier i forbindelse med efterfølgende geninstallering eller sikkerhedskopiering af software, der leveres af kunden, hvis det er nødvendigt (og det kræves af den tekniske specifikationsformular). Kunden garanterer over for Dell, at kunden har indhentet alle eventuelle licenser, tilladelser eller godkendelser, der er nødvendige for at give Dell og dennes underleverandører eller medarbejdere rettigheder eller licens til at åbne, kopiere, distribuere, bruge og/eller ændre (herunder fremstille afledte produkter) af nogen Tredjepartsprodukter, der skal anvendes i forbindelse med udførelsen af Services, uden at krænke noget ejerskab eller nogen licensrettigheder (herunder patenter og ophavsret) tilhørende leverandørerne eller ejerne af sådanne produkter. 4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 4.1 Parterne bevarer alle rettigheder til al aktuel og fremtidig computerhardware eller softwareprodukter og/eller serviceoplysninger, roadmaps, tekniske eller økonomiske oplysninger, kundenavne, adresser og tilhørende data, kontrakter, processer, procedurer, metoder og andre virksomhedsoplysninger, herunder softwarerapporter, strategier, planer, dokumenter, tegninger, maskiner, værktøjer, modeller, patentoplysninger, prøver, materialer og anmodninger om forespørgsler, som kan oplyses mellem parterne, enten skriftligt, mundtligt, elektronisk eller på anden måde, uanset hvordan og hvornår de er erhvervet ("Immaterielle rettigheder"), som parten købte eller udviklede før ikrafttrædelsesdatoen for nærværende aftale, eller som blev erhvervet eller udviklet efter aftaledatoen uden henvisning til eller anvendelsen af den anden parts Immaterielle rettigheder. Ingen af parterne overdrager nogen former for licens til Immaterielle rettigheder, ud over dem som allerede udtrykkeligt er anført i nærværende aftale. 4.2 Kunden anerkender, at de nævnte Services ikke omfatter udvikling af nogen former for væsentlige Immaterielle rettigheder, som er specifik for kunden, eller som er baseret på kundens fortrolige oplysninger. Kunden accepterer hermed, at Dell: (a) ejer og bevarer alle Immaterielle rettigheder i eller relateret til de nævnte Services eller dertilhørende fysiske komponenter, (b) bevarer alle rettigheder over, ejendomsrettigheder til og interesse i alle Immaterielle rettigheder, som anvendes til gennemførelsen af de nævnte services, som er baseret på forretningshemmeligheder eller beskyttede Dell-oplysninger, eller som på anden vis ejes af eller er givet i licens til Dell (under ét "Værktøjer"), (c) har ret til at anvende de ideer, begreber og knowhow, som anvendes, udvikles eller oprettes under leveringen af de nævnte Services (under ét kaldet "Øvrig Teknologi"), der alle udgør Immaterielle rettigheder, fra Dells side i enhver form for teknologi, som eventuelt udvikles for at lette leveringen af de nævnte services, (d) bevarer alle rettigheder over, ejendomsrettigheder til og interesse i alle gentagelige processer og genanvendelige former, skabeloner eller produkter, som udvikles, oprettes eller på anden vis anvendes af eller på vegne af Dell under udførelsen af de nævnte Services uden henvisning til eller anvendelse af kundens Immaterielle rettigheder (under ét kaldet "Generiske Komponenter"), samt at Dell (e) bevarer ejerskab af alle værktøjer, Øvrig Teknologi eller Generiske Komponenter, som integreres i alle former for leveringer, som dannes under gennemførelsen af de nævnte Services. 4.3 Dell giver hermed kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens, som ikke er omfattet af licensafgifter, til alle former for integrerede værktøjer, Øvrig Teknologi og Generiske Komponenter udelukkende i forbindelse med kundens anvendelse af de nævnte Services eller dertilhørende fysiske komponenter i nærværende aftales løbetid. CMSA EMEA Marts Side 3 af 9

4 4.4 Intet i nærværende aftale skal forhindre parterne eller Dells associerede selskaber i at anvende de teknikker, ideer og anden knowhow, som er indsamlet i forbindelse med gennemførelsen af nærværende aftale til fremme af partens virksomhed i det omfang, at dette ikke resulterer i offentliggørelsen af fortrolige oplysninger eller uautoriseret brug af nogen af de Immaterielle rettigheder, som tilhører den anden part. Kunden anerkender, at oplysninger, software og den dokumentation, der udarbejdes af Dell under leveringen af de nævnte Services, og som vedrører Dells interne processer og arbejdsgange, kan anvendes af Dell og Dells associerede selskaber for at lette leveringen af Services til andre kunder. 4.5 ANVENDELSE AF SOFTWARE. I det omfang at det er påkrævet af Dell, eller hvis Dell skønner det hensigtsmæssigt at anvende den software, der er ejet eller anvendt af kunden, til at gennemføre de nævnte Services ("Kundesoftware"), giver kunden Dell en verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens, som ikke er omfattet af licensafgifter, til at anvende kundesoftware i nærværende aftales løbetid udelukkende med det formål at levere de nævnte Services. I tilfælde af at kundesoftwaren omfatter eller indeholder nogen former for tredjepartssoftware, skal kunden sikre, at Dell har ret til at anvende en sådan software, i det omfang det er nødvendigt for at levere de nævnte Services I det omfang at kunden skal bruge enhver form for software, som er ejet eller anvendt af Dell, for at kunne modtage de nævnte Services ("Dell-software"), giver Dell kunden en verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens, som ikke er omfattet af licensafgifter, til at anvende Dell-softwaren i nærværende aftales løbetid udelukkende med det formål at modtage de nævnte Services. I tilfælde af at Dell-softwaren omfatter eller indeholder nogen former for tredjepartssoftware, skal Dell sikre, at kunden har ret til at anvende en sådan software, i det omfang det er nødvendigt for at modtage de nævnte Services. 4.6 SKADESLØSHOLDELSE FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER. Dell er indforstået med at beskytte, kompensere og holde kunden og kundens repræsentanter skadesløse fra og mod alle tab ved eller i forbindelse med enhver påstået overtrædelse eller faktisk overtrædelse af nogen tredjeparts Immaterielle rettigheder i forbindelse med leveringen af de nævnte Services, forudsat at kunden: (a) straks meddeler et sådant krav til Dell eller meddeler Dell om sandsynligheden for et sådant krav, (b) samarbejder med Dell i forsvaret herimod samt (c) ikke indgår forlig om sådanne krav uden Dells samtykke. Dell skal altid holde kunden orienteret om status for Dells tiltag og rådføre sig med kunden omkring Dells tiltag. Desuden vil Dell ikke indgå forlig om sådanne krav uden kundens forudgående skriftlige samtykke Hvis der fremsættes et krav, eller hvis Dell anser det for sandsynligt, at der fremsættes et sådant krav, i henhold til punkt 4.6 ovenfor, kan Dell efter eget valg: (a) opnå rettigheder for kunden, således at denne kan blive ved med at modtage de nævnte Services, (b) ændre de nævnte Services, så de ikke krænker nogen rettigheder, eller (c) erstatte de nævnte services med tilsvarende Services, som ikke krænker nogen rettigheder. Hvis ovenstående løsninger mislykkes eller viser sig umulige, har Dell ret til at standse leveringen af de nævnte Services. Dell kan ikke gøres erstatningsansvarlig for krav i forbindelse med overtrædelser, som skyldes: (a) ændringer, som er foretaget af kunden, men som ikke er udført eller godkendt af Dell, (b) anvendelsen af de nævnte services i forbindelse sammen med et andet produkt eller en anden service (hvor selve kombinationen forårsager overtrædelsen), som der ikke er taget højde for i nærværende aftale eller godkendt af Dell, eller (c) Dells efterlevelse med kundens skriftlige specifikationer eller anvisninger. Punkterne 4.6 og er en udtømmende opregning af Dells forpligtelser og ansvar ved krav i tilfælde af overtrædelse Kunden er indforstået med at beskytte, kompensere og holde Dell og Dells repræsentanter skadesløse fra og mod alle tab ved eller i forbindelse med enhver påstået eller faktisk overtrædelse af nogen tredjeparts Immaterielle rettigheder i forbindelse med Dells anvendelse af kundeaktiver eller kundesoftware i forbindelse med opfyldelsen af nærværende aftale, forudsat at Dell: (a) straks meddeler et sådant krav til kunden eller meddeler kunden om sandsynligheden for et sådant krav, (b) samarbejder med kunden i forsvaret herimod samt (c) ikke indgår forlig om sådanne krav uden kundens samtykke. Kunden skal altid holde Dell orienteret om status for kundens tiltag og rådføre sig med Dell omkring kundens tiltag. Desuden må kunden ikke indgå forlig om sådanne krav uden Dells forudgående skriftlige samtykke Hvis der fremsættes et krav, eller hvis kunden anser det for sandsynligt, at der fremsættes et sådant krav, i henhold til punkt ovenfor, kan kunden efter eget valg: (a) opnå rettigheder for Dell, så denne kan blive ved med at modtage kundeaktiver eller kundesoftware, (b) ændre kundeaktiverne eller kundesoftwaren, så de ikke krænker nogen rettigheder eller (c) erstatte kundeaktiverne eller kundesoftwaren med tilsvarende aktiver eller software, som ikke krænker nogen rettigheder. Kunden kan imidlertid ikke gøres erstatningsansvarlig for krav, som skyldes: (a) ændringer, som er foretaget af Dell, men som ikke er udført eller godkendt af kunden, (b) anvendelsen af kundens aktiver eller kundens software i forbindelse med et andet produkt eller en anden service (hvor selve kombinationen forårsager overtrædelsen), som der ikke er taget højde for i nærværende aftale eller godkendt af kunden, eller (c) kundens efterlevelse med Dells skriftlige specifikationer eller anvisninger. Punkterne og er en udtømmende opregning af kundens forpligtelser og ansvar ved krav i tilfælde af overtrædelse. 5. EKSPORT OG MYNDIGHEDSKRAV CMSA EMEA Marts Side 4 af 9

5 5.1 Eksport. Kunden anerkender, at de Services, der er solgt i henhold til nærværende aftale, og som kan indeholde teknologi og software (f.eks. underlagt en licens fra tredjepart direkte til kunden), er underlagt eksportregulerende love og bestemmelser i USA og EU og muligvis også underlagt eksportregulerende love og bestemmelser i det land, hvor de nævnte Services leveres og/eller modtages. Kunden accepterer at overholde disse love og bestemmelser. Kunden erklærer endvidere, at den software, som leveres af kunden og som anvendes som en del af de nævnte Services, ikke er krypteret eller, i det omfang at softwaren er krypteret, at softwaren er godkendt til eksport uden tilladelse. Hvis kunden ikke kan give ovenstående erklæring, accepterer kunden at give Dell alle de oplysninger, som Dell har brug for, til at opnå eksporttilladelser fra de amerikanske myndigheder eller en hvilken som helst anden national myndighed, samt at give Dell yderligere hjælp, som eventuelt er nødvendig, for at opnå sådanne tilladelser. Uanset ovenstående er kunden eneansvarlig for at opnå de bestemte tilladelser til eksport af softwaren, hvis der skal foreligge en tilladelse. Dell kan muligvis kræve eksportcertifikater fra kunden for den leverede kundesoftware. Dells accept af ordrer på de nævnte Services er betinget af udstedelsen af alle gældende eksporttilladelser, som er påkrævet af de amerikanske myndigheder eller en hvilken som helst anden national myndighed. Dell kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering af services eller et produkt, som skyldes, at kunden ikke har opnået en sådan eksporttilladelse eller ikke kan fremvise et certifikat herpå. 5.2 Myndighedskrav. Dell kan ikke holdes ansvarlig for at afgøre, om Tredjepartsprodukter, som anvendes til udførelsen af de nævnte Services, opfylder de lovmæssige lokale bestemmelser i det land, hvortil produkter sendes. Dell er heller ikke forpligtet til at udføre nogen Services, hvor de resulterende produkter eller den resulterende software ikke opfylder lokale lovmæssige bestemmelser. 6. KUNDENS FORPLIGTELSER OG ANSVAR 6.1 Kunden er ansvarlig for at foretage sikkerhedskopiering af data på kundens system. DELL KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR TAB, ØDELÆGGELSE ELLER BESKADIGELSE AF DATA ELLER GENDANNELSE AF DATA, PROGRAMMER SAMT NEDETID FOR SYSTEM(ER) ELLER NETVÆRK. Kunden er indforstået med, at Dells opfyldelse af aftalen og levering af de nævnte services er betinget af: (i) at kunden giver sikker adgang til sine medarbejdere, lokaler, udstyr, hardware, software, netværk og oplysninger, og (ii) kundens rettidige beslutninger, meddelelse om relevante problemer eller oplysninger samt afgivelse af godkendelser og/eller tilladelser. Kunden skal straks indhente og forsyne Dell med alle nødvendige tilladelser, godkendelser eller samtykkeerklæringer, som er nødvendige for Dells levering af de nævnte Services. 6.2 Hvis der foreligger en separat skriftlig fortrolighedsaftale mellem Dell og kunden, ligger de i en sådan aftale indeholdte vilkår og bestemmelser til grund for og er gældende for alle fortrolige oplysninger, som parterne udveksler. Hvis der ikke foreligger en separat skriftlig fortrolighedsaftale mellem Dell og kunden, er følgende vilkår nedenfor gældende for alle fortrolige oplysninger, som parterne udveksler Kunden og Dell er indforstået med, at, hver part under parternes samhandel kan indhente oplysninger eller materiale om den anden part, dennes forretningsaktiviteter og drift, tekniske oplysninger, kundeoplysninger og forretningshemmeligheder samt andre beskyttede oplysninger, som er fortrolige (det være sig skriftlige eller mundtlige). Oplysninger behandles som fortrolige, (i) hvis de er markeret eller vedlagt dokumenter, som klart og tydeligt angiver, at oplysningerne er "fortrolige" eller lignende, (ii) hvis oplysningerne er identificeret af den oplysende part som fortrolige før, under eller straks efter fremlæggelsen eller meddelelsen eller (iii) hvis oplysningerne med rimelighed kan betragtes som værende fortrolige ud fra oplysningernes beskaffenhed eller forholdene i forbindelse med oplysningen af disse. Begge parter skal udvise samme grad af omhu, men ikke mindre end en rimelig grad af omhu, som parten ville udvise i forbindelse med egne lignende oplysninger for at beskytte oplysningen og forhindre (i), at oplysningen anvendes på en måde, som ikke er godkendt af nærværende aftale, (ii) udbredelsen af oplysningen til en medarbejder hos den pågældende part, som ikke har behov for oplysningen, (iii) at oplysningen kommunikeres til en hvilken som helst tredjepart, eller (iv) at oplysningen offentliggøres. Begge parter skal sikre, at deres medarbejdere, som har modtaget sådanne oplysninger, er underlagt lignende fortrolighedsaftaler, som den der angivet i nærværende punkt. Ingen af parterne må, eller må tillade, at deres medarbejdere gør det, anvende sådanne oplysninger til andre formål end til opfyldelsen af de forpligtelser, der er angivet i nærværende aftale. Disse fortrolighedsbegrænsninger gælder imidlertid ikke for oplysninger, som (i) var kendt af den modtagende part før modtagelsen fra den oplysende part, (ii) er eller bliver offentliggjort, og hvor en sådan offentliggørelse ikke skyldes den modtagende part, (iii) er modtaget korrekt fra tredjepart, som ikke er bundet af fortrolighedskrav, (iv) oplyses af den oplysende part til tredjepart, som ikke er bundet af fortrolighedskrav over for tredjepart, (v) er opstået uafhængigt af den modtagende part uden misligholdelse af nærværende aftale, eller (vi) oplyses af den modtagende part med den oplysende parts forudgående skriftlige godkendelse. Hvis den modtagende part er påkrævet af myndighederne eller domstolene til at videregive oplysninger, er den modtagende part indforstået med at give den oplysende part rimelig varsel, så den oplysende part kan bestride videregivelsen eller nedlægge fogedforbud derimod. Hver part indestår for, at denne har ret til at videregive fortrolige oplysninger. Begge parter er indforstået med at returnere eller destruere (og bekræfte destruktionen skriftligt til den anden part) alt materiale til den anden part, som indeholder fortrolige oplysninger om den anden part, uanset medier, og uanset hvem oplysningerne er udarbejdet af, inden for 10 (ti) dage, efter at der er anmodet om materialet, og under alle omstændigheder i løbet af 10 (ti) dage efter nærværende aftales ophævelse eller udløb. Hver part er indforstået med at returnere alle øvrige oplysninger til den anden part, som tilhører denne, uanset medie, og uanset hvem der har udarbejdet materialet, i løbet af 10 (ti) dage, efter at der er CMSA EMEA Marts Side 5 af 9

6 anmodet om materialet, og under alle omstændigheder i løbet af 10 (ti) dage efter nærværende aftales ophævelse eller udløb. Parterne aftaler endvidere, at nærværende punkt er gældende i en periode på 3 (tre) år fra nærværende aftales ophævelsesdato. Nærværende aftales vilkår og bestemmelser betragtes som fortrolige oplysninger. Kunden må ikke udsende nogen pressemeddelelse eller offentliggørelse om nærværende aftale eller andre forhold, der måtte opstå i henhold til eller som er underlagt aftalen, uden forudgående skriftlig samtykke fra Dells Corporate Communications Department. 6.3 Kunden skal betale Dell for modtagelsen af Services i overensstemmelse med det i punkt 2 ovenfor angivne. 6.4 Kunden skal opfylde alle de i Servicedokumenterne beskrevne kundeforpligtelser. Kunden skal yde rimelig hjælp, samarbejde, tage rettidige beslutninger og yde support i forbindelse med leveringen af de nævnte Services fra Dell. Kunden skal give Dell adgang og brugsret til alle oplysninger, data og interne ressourcer, som anses for nødvendige for levering af de nævnte Services. Kunden erklærer og indestår for, at alle oplysninger og data, som leveres til Dell i henhold til nærværende aftale, er aktuelle, fuldstændige og nøjagtige. 6.5 Kunden skal give, hvor det er relevant, sikker, gratis adgang til tilstrækkelige arbejdsstationer, materiel, faciliteter (herunder LANog WAN-netværk), telefoner, el og belysning ("kundefaciliteter"). Kundefaciliteterne skal være inden for rimelig placering i forhold til der, hvor de nævnte services skal udføres. Kunden skal give Dell rettidig adgang og brugsret til kundefaciliteter og andre aktiver, som tilhører kunden, samt til aktiver, som kunden er berettiget til at anvende ("Kundeaktiver"), så Dell kan opfylde leveringen af de nævnte Services. Dell må ikke anvende kundefaciliteter og kundeaktiver til noget andet formål end til levering af de nævnte Services i henhold til nærværende aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra kunden. 6.6 Kunden skal sikre, at Dell, under adgang til eller anvendelse af kundefaciliteter og Kundeaktiver, ikke udsættes for nogle stoffer eller forhold, som er klassificeret og identificeret som sundhedsfarlige, giftige eller usikre i henhold til gældende lov, og kunden skal overholde alle lokale sundheds- og sikkerhedslove og -bestemmelser, hvad angår disse kundefaciliteter og kundeaktiver, samt beskytte, kompensere og holde Dell og Dells repræsentanter skadesløse fra og mod alle tab, som måtte opstå på grund af eller i forbindelse med et sådant krav mod Dell eller Dells repræsentanter fra en Dell-medarbejder, Dell-underleverandør eller anden tredjepart. 6.7 Kunden er ansvarlig for at indhente alle samtykker, godkendelser og tilladelser, som kræves af kundens leverandører, kundens licensgivere, kundens udlejere, kundens myndigheder og andre tredjeparter, og som er nødvendige for understøttelsen af og tilladelsen til at levere de nævnte services fra Dells side i henhold til nærværende aftale. Dette skal foretages uden omkostninger for Dell ("PåkrævedeTilladelser"). I tilfælde af at en eller flere af de Påkrævede Tilladelser ikke kan indhentes af kunden, skal parterne samarbejde og gøre tiltag til at løse problemet, forudsat at Dell ikke holdes ansvarlig for manglende levering af de nævnte Services eller manglende opnåelse af serviceniveauer i henhold til en hvilken som helst arbejdserklæring, i det omfang at misligholdelsen skyldes kundens manglende evne til at indhente sådanne påkrævede tilladelser. Dell skal indgå de fortrolighedsaftaler, som de pågældende leverandører, ejere, licensgivere eller udlejere muligvis kræver som en betingelse for at levere de Påkrævede Tilladelser. 6.8 Kunden er ansvarlig for at foretage opgraderinger af udstyr samt tekniske opgraderinger, opdateringer og udskiftninger af ethvert udstyr og enhver teknologi, som ikke længere er tidssvarende, som angivet i henhold til bestemmelserne i Servicedokumenterne. 7. SERVICEBEGRÆNSNINGER Med undtagelse af ovenstående skal services, når sådanne services omfatter reparation af Dell-systemer, omfatte de reparationsservices, der er nødvendige som følge af en eventuel eksisterende defekt, eller en defekt i materialer eller udførelse i systemet eller i nogen systemkomponent, der er omfattet af nærværende aftale. Forebyggende vedligeholdelse er ikke omfattet. Nødvendige reparationer, som skyldes softwareproblemer eller som er et resultat af ændring, justering eller reparation, der udføres af andre end Dell (eller Dells repræsentanter), er ikke omfattet. Dell forbeholder sig ret til at besigtige sådanne produkter før en leveringsaccept af de nævnte services i forbindelse med alle produkter, som er købt, før kunden købte de nævnte Services. Medmindre andet fremgår af arbejdserklæringen eller servicebeskrivelsen, omfatter services ikke reparation af noget system eller nogen systemkomponent, der er beskadiget som følge af: (i) uheld, forkert anvendelse eller misbrug af systemet eller komponenten (herunder, men ikke begrænset til, brug af forkert netspænding, brug af forkerte sikringer, brug af inkompatible enheder eller tilbehør, ukorrekt eller utilstrækkelig ventilation eller manglende overholdelse af instruktionerne i betjeningsvejledningen) af nogen anden end Dell (eller Dells repræsentanter), (ii) en force majeure-hændelse, som beskrevet i punkt 10.6, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, tornadoer, jordskælv og orkaner, eller (iii) flytning af systemet fra et geografisk område til et andet eller fra en virksomhed til en anden. CMSA EMEA Marts Side 6 af 9

7 8. BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNING 8.1 Begrænset garanti. Dell garanterer, at alle Services vil blive udført med anvendelse af rimelige færdigheder og omhu og i overensstemmelse med de tidsmæssige rammer, der er angivet i Servicedokumenterne. Sådanne tidsangivelser er alene estimater,, som Dell vil søge at overholde i det væsentlige. herudover giver Dell ingen udtrykkelige eller stiltiende garantier, vilkår eller betingelser vedrørende Services, herunder, men ikke begrænset til, enhver garanti, vilkår eller betingelser, som (a) vedrører Tredjepartsprodukter eller Tredjepartsservices, (b) vedrører ydeevnen for hardware eller software, der anvendes i forbindelse med Services, (c) vedrører resultater, der opnås fra services eller resultater på baggrund af en eventuel anbefaling fra Dell, og (d) som vedrører ydeevne, acceptabel kvalitet, salgbarhed, formålstjenlighed, ikke-krænkelse eller egnethed til et bestemt formål for nogen af leverancerne eller af noget system, der måtte opstå som følge af implementeringen af eventuelle anbefalinger, som Dell måtte give. 8.2 Ansvarsbegrænsning. Dells ansvar for bedrageri, personskade eller død, som opstår som følge af forsømmelse fra Dells side, samt for andre tab, som ikke kan begrænses i henhold til gældende lov, er ubegrænset, hvorfor indholdet af dette pkt. 8.2 ikke er gældende i forbindelse med et sådant erstatningsansvar. Bortset herfra, kan Dell under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for hændelige skader, indirekte skader, særlige skader eller følgeskader, som opstår som følge af eller i forbindelse med de nævnte Services eller produkter, som Dell eller Dells underleverandører eller andre leverer i henhold til nærværende aftale, selvom parterne er underrettet om risikoen for sådant erstatningsansvar. Dell kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte (i) indtjeningstab, driftstab eller opsparing, eller (ii) mistede eller ødelagte data eller software. Dells erstatningsansvar i medfør af eller forbindelse med denne aftale kan i et hvilket som helst kalenderår, ikke overstige 110 % af de beløb, som er betalt eller skal betales af kunden i henhold til nærværende aftale for de specifikke Services, som forårsager sådanne erstatningskrav i det pågældende kalenderår. 8.3 Ansvarsfraskrivelse ved anvendelse med høj risiko. Dell har ikke testet eller certificeret sine produkter, services eller leverancer til brug i forbindelse med formål, der indebærer en høj risiko, herunder livsbevarende behandling, medicinsk udstyr, direkte fysisk patientkontakt, vandbehandling, kernekraft, våbensystemer, kontrol af masse- og lufttransport, brændbare miljøer eller andre potentielt livstruende anvendelser. Kunder forstår og accepterer, at Dell ikke garanterer, at Dells produkter, services eller leverancer er egnet til noget formål, der involverer en sådan høj risiko. 9. SKADESLØSHOLDELSE Kunden påtager sig ansvaret for og accepterer at holde Dell skadesløs i forbindelse med ethvert erstatningskrav eller søgsmål, der måtte opstå som følge af (i) kundens manglende besiddelse af de påkrævede tilladelser, Immaterielle rettigheder eller enhver anden tilladelse, der kræves som grundlag for enhver servicebeskrivelse, arbejdserklæring eller tekniske specifikationsformular eller Dells levering af Services, eller (ii) enhver ukorrekt erklæring om eksistensen af en eksporttilladelse. 10. DIVERSE 10.1 Databeskyttelse. De termer, der er anvendt i nærværende punkt 10.1 skal have samme betydning, som defineret i artikel 2 i direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesdirektivet), og følgende termer skal have en mere specifik betydning: "Databeskyttelseslovgivning" betyder direktiv 95/46/EF og alle ændringer, revideringer, genvedtagelser eller behandlinger heraf sammen med enhver anden gældende lovgivning om databeskyttelse. "Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde" betyder medlemslandene i EU fra tid til anden plus Norge, Island og Liechtenstein. "Dell-medarbejder" betyder alle medarbejdere, ledende medarbejdere, agenter eller konsulenter for Dell, som er hyret til at levere de nævnte Services BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Kunden skal give Dell de informationer, som er nødvendige for leveringen af de nævnte Services, herunder personlige oplysninger Dell indestår for at: Dell behandler personlige oplysninger som angivet i de til enhver tid gældende retsmæssige instrukser fra kunden, og Dell vil ikke handle i henhold til nogen andre instrukser end dem, som stammer fra kundens korrekt udpegede repræsentant eller repræsentanter Dell skal sikre, at kun Dell-medarbejdere, som deltager i opfyldelsen af Dells forpligtelser i henhold til nærværende aftale, gives adgang til personlige oplysninger. CMSA EMEA Marts Side 7 af 9

8 Dell behandler de personlige oplysninger i henhold til persondatalovningen og vilkårene i nærværende aftale hvis det bliver nødvendigt at flytte personlige oplysninger fra et sted til et andet inden for samme organisation eller til tredjepart, som der er indgået kontrakt med i forbindelse med leveringen af de nævnte services, skal flytningen foregå med passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen Dell må ikke oplyse personlige oplysninger til tredjepart, medmindre der er tale om tredjeparter, som er hyret til at levere de nævnte services, eller medmindre lovgivningen forskriver det Dell er indforstået med, at Dell har iværksat og vil opretholde passende driftsprocesser og tekniske processer og procedurer til at sikre mod uautoriseret adgang, tab, destruktion, tyveri, anvendelse eller offentliggørelse af de personlige oplysninger Begge parter accepterer for egen regning at skadesløsholde og forsvare den anden part mod alle omkostninger, erstatningskrav eller udgifter, som påhviler den anden part, eller for hvilke den anden part kan blive ansvarlig som følge af den første parts eller dennes medarbejderes eller agenters manglende overholdelse af nogen forpligtelse i henhold til nærværende aftale Kunden accepterer, at Dell henholder sig til kundens instrukser om, i hvilket omfang Dell er berettiget til at bruge og behandle de personlige data. Dell kan derfor ikke holdes ansvarlig for noget erstatningskrav, som fremsættes af personer bag de personlige oplysninger, der opstår som følge af nogen handling eller udeladelse af Dells medarbejdere, i det omfang en sådan handling eller udeladelse sker i overensstemmelse med kundens instruktioner 10.2 Skadesløsholdelse i forbindelse med ansættelsesforhold Kunden skal holde Dell skadesløs mod alle krav, omkostninger, kendelser, kompensation eller andre forpligtelser uanset art, som måtte opstå som følge af ophævelsen af ansættelsesforhold (via afskedigelse eller lignende) eller på grund af en overdragelse af ansættelsesaftale for en hvilken som helst af kundens medarbejdere, eller den tidligere leverandør, som leverede de nævnte Services for kunden, som følge af en indgåelse af eller ophævelse af alle Services, arbejdserklæringer eller nærværende aftale (helt eller delvist) uanset årsag Hvis en hvilken som helst Dell-medarbejder (uanset om vedkommende er ansat eller hyret af Dell eller en af Dells leverandører eller agenter) gør et erstatningskrav gældende mod Dell på grund af enhver handling eller manglende handling fra kundens side eller fra nogen af kundens medarbejderes, leverandørers eller agenters side (herunder erstatningskrav som følge af en anmodning fra kunden om, at den pågældende medarbejder udelukkes fra at levere nogen dele af de nævnte services), skal kunden samarbejde med Dell om at beskytte Dell mod sådanne søgsmål og holde Dell skadesløs for alle kendelser om erstatningsansvar eller anden betaling, som idømmes af en domstol eller særdomstol, eller alle beløb, som betales i forbindelse med forlig, samt alle omkostninger til juridisk bistand og alle udlæg, som Dell pådrager sig i forbindelse med et sådant erstatningskrav Overdragelse og underentrepriser. Kunden må ikke overdrage nærværende aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra Dell. Dell er berettiget til at give opfyldelsen af de Services, der er omfattet af nærværende aftale (helt eller delvist), i underentreprise eller overdrage de nævnte Services til Dells associerede selskaber Aftalens fuldstændighed, prioritetsrækkefølge og ugyldige bestemmelser. Nærværende aftale (med tillæg) udgør hele aftalen mellem Dell og kunden, hvad angår genstanden for aftalen, og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler, meddelelser og kontrakter mellem Dell og kunden. Ingen tilføjelser til eller ændringer af nærværende aftale, hverken hele aftalen eller dele heraf, er gyldige eller bindende, medmindre de er skriftlige og underskrevet af autoriserede repræsentanter for begge parter. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem betingelserne i denne aftale og en servicebeskrivelse, arbejdserklæring, teknisk specifikationsformular eller Dells standardvilkår og -betingelser for salg og service ( T s & C s ), er betingelserne i disse dokumenter gældende i følgende prioritetsrækkefølge: (1) nærværende aftale, (2) arbejdserklæring eller teknisk specifikationsformular, (3) servicebeskrivelser og (4) Dells standardvilkår og -betingelser for salg og service. Såfremt en bestemmelse i nærværende aftale anses ugyldig eller uden retskraft, bevarer den resterende del af aftalen sin gyldighed og ophæves ikke Selvstændig erhvervsdrivende. Parterne er selvstændige erhvervsdrivende. Ingen af parterne har nogen ret, beføjelse eller bemyndigelse til at handle eller stifte gæld, udtrykkeligt eller stiltiende, på vegne af den anden part, ud over i det omfang der er angivet i nærværende aftale Force majeure. Ingen af parterne kan holdes ansvarlig af den anden part for eventuel manglende opfyldelse af dennes forpligtelser (med undtagelse af betalingsforpligtelser) i henhold til nærværende aftale i en hvilken som helst periode, hvori en sådan CMSA EMEA Marts Side 8 af 9

9 opfyldelse forsinkes af omstændigheder uden for dennes rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, krig, embargo, strejke, optøjer eller indgriben fra nogen statslig myndighed ("force majeure"). I sådanne tilfælde skal den forsinkede part dog straks meddele den anden part skriftligt om force majeure-hændelsen. Den forsinkede parts frist for opfyldelse udsættes i force majeurehændelsens varighed, men hvis denne hændelse har en varighed på mere end 30 (tredive) dage, er den anden part berettiget til med øjeblikkelig virkning at opsige de Services, som er indeholdt i relevante servicebeskrivelser, arbejdserklæringer eller tekniske specifikationsformularer mv. ved skriftlig meddelelse til den forsinkede part Varsler. Varsler i henhold til nærværende aftale skal udformes skriftligt og sendes pr. almindelig forudbetalt post, kvitteret kurertjeneste, faxmeddelelse eller elektronisk post til den adresse, der er angivet under hver af parternes underskrift herunder, eller til en sådan anden adresse, som oplyses af den ene af parterne ved skriftlig meddelelse til den anden part med virkning fra modtagelsestidspunktet Overskrifter på punkter. Overskrifterne på punkterne i nærværende aftale er udelukkende til reference og har ingen virkning på betydningen eller fortolkningen af nærværende aftale Lovvalg, jurisdiktion og sprog. Nærværende aftale er underlagt dansk ret og de danske domstoles eksklusive kompetence. Aftalen skal fortolkes og reguleres i henhold til det danske sprog Løsning af tvister. Parterne skal forsøge at løse alle krav, tvister eller konflikter mod Dell, Dells agenter, medarbejdere, efterfølgere, rettighedserhververe eller Dells associerede selskaber (i dette punkt samlet kaldet "Dell"), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende aftale, Dells annoncering eller et relateret køb (en "tvist") via forhandling ansigt til ansigt med personer, der er fuldt autoriseret til at løse en sådan tvist, eller via mægling ved anvendelse af en gensidigt accepteret mægler, fremfor ved retsproces. Eksistensen eller resultaterne af en eventuel forhandling eller mægling skal behandles fortroligt. Uanset ovenstående er begge parter berettiget til at anmode en domstol med stedlig og saglig kompentence om et midlertidigt tilhold, et fogedforbud eller anden rimelig løsning med henblik på at bevare status quo, forhindre uoprettelig skade, undgå udløbet af en eventuel relevant påtalefrist eller bevare en fordelagtig position i forhold til andre kreditorer, selvom omstændighederne for den underliggende tvist skal løses i overensstemmelse med dette afsnit. Hvis parterne ikke er i stand til at løse tvisten senest 30 (tredive) dage efter afsendelse af varsel til den anden part om tvisten, er parterne berettiget til at udnytte alle tilgængelige retsmidler Forældelsesfrist. Kunden er ikke berettiget til at indlede nogen form for sagsanlæg som følge af nærværende aftale mere end 2 (to) år efter, at årsagen til søgsmålet er opstået. CMSA EMEA Marts Side 9 af 9

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

SORØ REKLAME. Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 6. juli 2014

SORØ REKLAME. Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 6. juli 2014 Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 6. juli 2014 SORØ REKLAME Absalonsgade 6, 2 th. 4180 Sorø T. 6086 2011 E. goddag@soroereklame.dk SORØ REKLAME er et brand under firmaet Wolfe. Wolfe

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere