Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober Version 4.1. Feb Aug Aug Okt MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet."

Transkript

1 Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb Aug Aug Okt DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED DOC. NO. DATE NAME

2 Forord Denne forskrift beskriver regler og procedurer for skift af elleverandør og lignende processer. Baggrunden for denne nye version er primært ønsket om at forkorte, forenkle og opstramme forskriften, bl.a. ved at fjerne en del historisk betinget tekst, der nu anses for overflødig. Derudover er der i begrænset omfang ændret på reglerne som beskrevet i kapitel 1.1. Forskriften er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Energi i Ekspertpanelet under 's Markedsudvalg og henvender sig primært til netvirksomheder og elleverandører. Forskriften udgør grundlaget for Dansk Ediel Guide for Leverandørskift, der ligesom andre væsentlige referencer er angivet i referencelisten. I tilfælde af modstrid mellem nævnte dokument og forskrift H1: skift af elleverandør er sidstnævnte gældende. De juridiske forhold ifm. skift af elleverandør, konkurs m.v. er nærmere belyst i bilagsrapporten "Juridiske forhold ved leverandørskiftet". Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 med senere ændringer. Forskriften er udstedt med hjemmel i kapitel 3 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen). Forskriften anmeldes til Energitilsynet. Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Forskriften træder i kraft 1. januar 2009 og afløser Elmarked2003- Projektgruppens forskrift 1, Skift af Elleverandør, version 3.1. Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til 's kontaktperson for denne forskrift som angivet på 's hjemmeside hvor også den til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes. Dok /08, Sag 07/2176 2/26

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ændringer i forhold til version Definitioner Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed Ediel Aktørregister Stamdata Historiske timedata Krav mht. at handle på kundens vegne Andre generelle regler og krav: Muligheder for andre aktører Almindeligt leverandørskift Generelle regler ved leverandørskift Procedure for almindeligt leverandørskift Flytning Procedure for flytning initieret af fraflytter Procedure for flytning initieret af tilflytter Flytning med tilbagevirkende kraft Udløb af kontrakt Fejlagtigt leverandørskift Forudsætninger Annullering af leverandørskift Ikke annullering af leverandørskift Ændring af afregningsform Principper Procedure for skift af afregningsform Afbrydelse/genåbning af et målepunkt Principper Proces for afbrydelse/genåbning Manuelle processer Oprettelse af nyt målepunkt Skift af balanceansvarlig aktør Referenceliste Dok /08, Sag 07/2176 3/26

4 1. Indledning Formålet med denne forskrift er at fastlægge reglerne for leverandørskift og lignende processer og relationerne mellem kunde, elleverandør og netvirksomhed i denne forbindelse. I kapitel 2 omtales en række definitioner af begreber, der anvendes i de efterfølgende kapitler. I kapitel 3 fastsættes en række generelle krav til elleverandører og netvirksomheder mht. leverandørskift, fx krav til elektronisk kommunikation. I de følgende kapitler 4-9 gennemgås reglerne for en række processer, der anvender Ediel-meddelelser: a) Almindeligt leverandørskift b) Leverandørskift ifm. flytning c) Udløb af kontrakt d) Fejlagtigt leverandørskift e) Skift af afregningsform f) Afbrydelse/genåbning af målepunkt I kapitel 10 to manuelle processer, der ikke anvender Ediel-meddelelser: g) Oprettelse af målepunkt h) Skift af balanceansvarlig Endelig er i kapitel 11 angivet en referenceliste med de relevante referencer, primært andre relaterede forskrifter fra. Her skal især fremhæves den anden forskrift, der er målrettet mod detailmarkedet, nemlig forskrift H2: Måling og skabelonafregning (ref 3). 1.1 Ændringer i forhold til version 3.1 Udover betydelige ændringer i struktur og formuleringer er der lavet følgende ændringer af praktisk betydning: - Kapitel 3.1: Generel mulighed for manuelt leverandørskifte mod gebyr er ophævet. Manuelt leverandørskifte kan herefter alene anvendes som nødprocedure m.v. efter netvirksomhedens afgørelse. - Kapitel 3.1: Det er præciseret, at der er mulighed for at gennemføre almindeligt leverandørskift med kortere varsel end normalt i tilfælde af itsystemsvigt. Det er dog uden praktisk betydning, da det længe har været implementeret i ref 1. - Kapitel 3.2: Det er præciseret, at der i aktørregisteret kun kan registreres ét og kun ét GLN-nr. pr. juridisk enhed. - Kapitel 3.3: Der er indført den regel, at elleverandøren har krav på at få tilsendt stamdata pr. Ediel. Dok /07, Sag 07/2176 4/26

5 - Kapitel 3.3: Det er præciseret, at en elleverandør i tilbudsfasen har krav på at få udleveret timedata for en potentiel ny kunde 12 måneder tilbage i tid. Desuden er elleverandørens ret til historiske timedata i andre tilfælde blevet væsentligt ændret/præciseret. - Kapitel 3.5: Der er indført regler for indgåelse af aftaler mellem kunde og elleverandør via Internettet - Kapitel 3.6: Reglen om, at en elleverandør i hvert netområde kun må have én balanceansvarlig for alle sine kunder er skærpet, idet den tidligere undtagelse for komplicerede kunder med manuelt leverandørskift er ophævet. - Kapitel 4.1: Muligheden for at opkræve gebyr ved udlevering af timedata for potentielle nye kunder er ophævet, jf. ændring af Ellovens 6. - Kapitel 5.1: Det er præciseret, at når en kunde fraflytter et målepunkt på hvilket, der er godkendt et senere leverandørskift, skal netvirksomheden sende en annullering af leverandørskiftet (stopmeddelelse) til den pågældende nye elleverandør. - Kapitel 5.2: Der er indført den regel, at netvirksomheden ved modtagelse af meddelelse om tilflytning fra en ny kunde altid skal udlevere aftagenummeret, når kunden (eller elleverandøren på dennes vegne) anmoder herom. - Kapitel 5.3: Muligheden for at gennemføre flytning med tilbagevirkende kraft via Ediel er ændret fra 5 til 15 arbejdsdage efter skæringsdato for skabelonkunder, mens den er uændret 5 arbejdsdage for timeafregnede kunder. Elleverandørerne skal gøre indsigelse inden for 2 timer efter modtagelse af Ediel-meddelelsen, ellers har de accepteret flytningen med tilbagevirkende kraft. - Kapitel 7.3: I forbindelse med fejlagtigt leverandørskift er det præciseret, at den hidtidige leverandør kan afvise at genoptage leveringen under visse forudsætninger, og der er skitseret en procedure for denne situation. - Kapitel 8.2: Reglerne for ændring af afregningsform er ændret væsentligt. Herunder er de tidligere to alternative metoder erstattet af én metode. Desuden er indført den regel, at en kunde, der ønsker timeafregning på et skabelonafregnet målepunkt uden timemåler, kan få installeret en timemåler af netvirksomheden inden for 1 måned efter anmodning. 2. Definitioner Aftagenummer: de sidste 11 cifre i GSRN-nr. (se denne) Almindeligt leverandørskift: leverandørskift uden samtidig flytning. Arbejdsdage: arbejdsdage som defineret i ref. 4, bilag 2 Elleverandør: anvendes i denne forskrift om en elhandler, der 1) sælger el til slutkunder og samtidig varetager balanceansvaret på målepunktet. Afregningen med kunden sker således på basis af det aflæste forbrug og 2) efter godkendt aktørtest af sit it-system er optaget i aktørregisteret som omtalt i kapitel 3. Dok /08, Sag 07/2176 5/26

6 Flytning: skift af kunde på det betragtede målepunkt. Ved flytning kan der eventuelt samtidig ske leverandørskift. GLN-nr: en 13 cifret entydig identifikation af netvirksomhed, elleverandør og balanceansvarlig. GSRN-nr: en 18 cifret entydig identifikation af målepunkt som nærmere omtalt i ref. 3 Kunde: en person eller juridisk person, der aftager el på et eller flere målepunkter. Leverandørskift: skift af elleverandør på det betragtede målepunkt. Målepunkt: et punkt, normalt en fysisk elmåler, hvor forbruget måles som nærmere omtalt i ref. 3. I forbindelse med leverandørskift defineres et målepunkt som den mindste enhed, hvor der kan skiftes elleverandør Netområde: et fysisk sammenhængende elnet, der er afgrænset mod de omliggende elnet med timemålere og ejet af en og samme netvirksomhed. En netvirksomhed kan omfatte flere netområder som nærmere omtalt i ref. 4 Netvirksomhed: en virksomhed, der har fået bevilling til at drive netvirksomhed i henhold til Elloven. Obligatorisk grænse: grænse for obligatorisk timeafregning af målepunkt som nærmere omtalt i ref. 3. Skabelonafregning: Anvendes for alle målepunkter, hvor der ikke anvendes timeafregning (se denne). Det omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden, eller hvor timeværdier hjemtages månedligt af netvirksomheden ved fjernaflæsning. Timeafregning: Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og distribuerer timeværdier til afregningsformål. 3. Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed 3.1 Ediel Alle stamdata, måledata og oplysninger ang. leverandørskift skal udveksles elektronisk mellem netvirksomhed og elleverandør ved brug af Edielmeddelelser med de undtagelser, der nævnes i denne forskrift. Alle netvirksomheder og elleverandører skal derfor: Dok /08, Sag 07/2176 6/26

7 1) have et Ediel-system til at gennemføre leverandørskift og udveksling af måledata og være godkendt ved en aktørtest af dette system 2) eller alternativt indgå aftaler med en godkendt Ediel-operatør om den praktiske udførelse af opgaven 3) og i begge tilfælde optages i aktørregisteret, se nedenfor Aktørtest initieres ved henvendelse til den kontaktperson for aktørtest, der er angivet på Der er to nødprocedurer for leverandørskift i tilfælde af it-systemsvigt: 1. tidsfrist for almindeligt leverandørskift kan udskydes og ske elektronisk som omtalt i ref 1 (BS- 004). 2. alle leverandørskift kan om nødvendigt og efter netvirksomhedens afgørelse ske manuelt ved it-systemsvigt og andre særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det kan fx være i forbindelse med oprydning efter fejlagtigt leverandørskift, jf. kapitel 7.3, og ved særligt komplicerede kunder som nettoafregnede egenproducenter. Formular til manuelt leverandørskift findes på Den tidligere generelle mulighed for at anvende manuelt leverandørskift mod gebyr er således ophævet. 3.2 Aktørregister Det er som nævnt et krav til netvirksomheder og elleverandører, at de optages i aktørregisteret, der ligger på Aktørregisteret indeholder de oplysninger, der er nødvendige for, at den elektroniske dataudveksling mellem aktørerne kan fungere. Ud over firmainformation indeholder registeret oplysninger om aktørens Ediel-tekniske data, fx GLNnr., kontaktpersoner, forsendelsesadresser til Ediel og evt. anvendelse af Edieloperatør. Aktørerne er selv ansvarlige for at opdatere egne data i registeret, idet de tildeles en adgangskode. Optagelse i aktørregisteret sker efter godkendt aktørtest ved at indgå standardaftalen "Vilkår for deltagelse i aktørregistret" med Dansk Energi - Net som mandatar for alle netvirksomheder i Danmark. Aftalen findes på I aktørregisteret kan der kun registreres ét og kun ét GLN-nr. pr. juridisk enhed 1. Bilateralt kan der dog anvendes flere numre pr. juridisk enhed efter aftale mellem de involverede parter. 1 Undtaget herfra er indtil videre nogle få aktører, der ved dispensation er registreret med 2 numre i aktørregisteret. Disse dispensationer forventes ophævet ved mindelige ordninger med de pågældende aktører. Dok /08, Sag 07/2176 7/26

8 3.3 Stamdata Stamdata er oplysninger om de enkelte målepunkter, som netvirksomheden råder over, fx oplysninger om kunden, elleverandør, afregningsform m.v. De nødvendige stamdata er nærmere specificeret i ref. 1. Det er et krav, at netvirksomheden har disse data elektronisk, så de kan udveksles med elleverandørerne pr. Ediel. Der gælder følgende regler mht. netvirksomhedens fremsendelse af stamdata til elleverandører: 1) Når stamdata ændres, skal netvirksomheden sende et opdateret stamdatasæt pr. Ediel til den nuværende og den/de fremtidige registrerede elleverandør(er). Denne opdatering skal sendes senest én arbejdsdag efter registrering af ændringen hos netvirksomheden. 2) Ved godkendelse af leverandørskift skal stamdata altid fremsendes til den nye elleverandør som en integreret del af Ediel-meddelelsen vedr. godkendelse. 3) Elleverandøren kan til kontrolformål anmode om at få tilsendt stamdata for alle de målepunkter, som elleverandøren i udtræksøjeblikket er registreret som elleverandør for. Elleverandøren har krav på at få dem tilsendt i Ediel, men andet kan evt. aftales mellem parterne. Udtrækket skal fremsendes senest fem arbejdsdage efter anmodningen er modtaget, og er gratis for op til to udtræk pr. år. 3.4 Historiske timedata En elleverandør har krav på at få fremsendt timedata for sine kunders målepunkter 12 måneder tilbage: 1. i tilbudsfasen for en potentiel ny kunde 2. i perioden mellem godkendelse af leverandørskift og start af leverance 3. i perioden mellem indgåelse af kontrakt og godkendelse af leverandørskift. Den sidste mulighed er kun aktuel, hvis der går en rum tid fra indgåelse af kontrakt til godkendelse af leverandørskift (tidligst 2 måneder før) Fremsendelse af historiske timedata skal ske senest 5 arbejdsdage efter anmodningen er modtaget og er gratis for op til 2 fremsendelser pr. år for et givet målepunkt. De 12 måneder tilbage i tid forudsætter, at elleverandørens kunde har været registreret som kunde på målepunktet af netvirksomheden i de seneste 12 måneder. Hvis pågældende kunde fx er tilflyttet målepunktet for 3 måneder siden, skal netvirksomheden kun udlevere timedata for de seneste 3 måneder. Dok /08, Sag 07/2176 8/26

9 I alle 3 tilfælde er det elleverandørens ansvar at have fornødent samtykke og accept fra kunden til at anmode om disse data. Netvirksomheden skal derfor ikke forlange at se en fuldmagt fra kunden, men skal ved eventuel begrundet mistanke anvende den generelle procedure i afsnit 3.5. Indtil der er udviklet en Ediel-proces, sendes historiske timedata pr. regneark. 3.5 Krav mht. at handle på kundens vegne Overfor netvirksomheden skal elleverandøren altid handle på kundens vegne. Det gælder både i tilbudsfasen, ved anmodning om leverandørskift og generelt herefter, fx ved anmodning om udlevering af stamdata og timedata for kundens målepunkt. Det betyder bl.a.: - En elleverandør kan kun indhente oplysninger om en potentiel ny kunde hos netvirksomheden med kundens samtykke og accept. Dette kan være mundtligt, fx telefonisk. - En elleverandør kan kun anmelde leverandørskift til netvirksomheden, hvis der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale med kunden. Elektroniske aftaler skal leve op til kravene i "De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet (Oktober 2002), der er angivet i ref En elleverandør kan kun anmode om stamdata og timedata for kundens målepunkt med kundens samtykke og accept, normalt i form af en generel fuldmagt hertil i kontrakten med kunden. Overtrædelse af disse krav er i givet fald en klar misligholdelse af aftalen med Dansk Energi Net om optagelse i aktørregisteret. Får netvirksomheden begrundet mistanke om, at en elleverandør ikke overholder disse krav, bør den rette henvendelse til Dansk Energi Net, der tager sig af den videre proces. 3.6 Andre generelle regler og krav: - For hvert målepunkt er der én og kun én elleverandør og én og kun én balanceansvarlig. - En elleverandør kan i hvert netområde kun have én balanceansvarlig for alle sine time- og skabelonafregnede kunder. - Netvirksomheden skal sende aggregerede måledata til elleverandørens balanceansvarlige og medvirke til at løse eventuelle problemer herved. I alle andre henseender er det alene elleverandørens ansvar at kommunikere med den balanceansvarlige, fx om hvilke målepunkter han er balanceansvarlig for og sikre hans accept, hvor det er nødvendigt. 3.7 Muligheder for andre aktører Aktører kan godt være aktive på detailmarkedet uden at være elleverandør i den her anvendte betydning. Dok /08, Sag 07/2176 9/26

10 En elleverandør kan således indgå aftaler med andre aktører ( agenter ) om, at de på hans vegne markedsfører hans produkter overfor kunderne og eventuelt står for den efterfølgende afregning m.v. Der gælder følgende krav i dette tilfælde: 1) det er altid elleverandøren, der skal varetage al kommunikation med netvirksomheder og øvrige elhandlere, idet agenten i princippet er ukendt for disse aktører. 2) agenten skal altid ved indgåelse af en kontrakt oplyse kunden om, hvem elleverandøren er. I modsat fald er der risiko for, at kunden overfor netvirksomheden afviser skift til en elleverandør, som han aldrig har hørt om. Desuden kan en elhandler, der ikke er elleverandør, godt sælge el til slutkunder, men det skal i givet fald ske via bilateral handel med kundens elleverandør på engros-markedet. 4. Almindeligt leverandørskift Med almindeligt leverandørskift forstås leverandørskift uden samtidig flytning. Det almindelige leverandørskift sker altid til den 1. i en måned med mindst 1 måneds varsel. Ved it-systemsvigt m.v. eller hvis parterne er enige herom, kan leverandørskift dog ske med kortere varsel som omtalt i ref Generelle regler ved leverandørskift De regler, der nævnes i dette afsnit, gælder såvel almindeligt leverandørskift som leverandørskift ifm. flytning (se kapitel 5), medmindre andet udtrykkeligt nævnes. Et leverandørskift kan opdeles i følgende processer: 1. Tilbudsfasen: Drøftelse mellem kunde og ny elleverandør om indgåelse af kontrakt. 2. Anmeldelse: Meddelelse til netvirksomhed om leverandørskift efter indgåelse af kontrakt med kunden. 3. Godkendelse: Netvirksomhedens godkender eller afviser leverandørskift. 4. Eventuel annullering af godkendt leverandørskift. 5. Skifteopgørelse: Måling af kundens forbrug til slutafregning m.v. Ad 1) Tilbudsfasen I tilbudsfasen drøftes det eventuelle kundeforhold mellem en elleverandør og kunden. Elleverandøren kan med kundens accept (fx telefonisk) og ved skriftlig henvendelse (fx ) til netvirksomheden få oplysning om kundens stamdata hos netvirksomheden, herunder kundens senest registrerede eller budgetterede 12- måneders forbrug. Indtil der er udviklet en Ediel-proces, fremsendes disse data pr. regneark. For timemålte kunder kan elleverandøren desuden rekvirere timedata for de seneste 12 måneder, jf. kapitel 3.4. I begge tilfælde sker det i henhold til Ellovens 6 uden gebyr. Dok /08, Sag 07/ /26

11 I forbindelse med såvel forespørgsel på stamdata og anmeldelse af leverandørskift, skal den nye elleverandør tjekke, om kundens stamdata stemmer overens med de data, som elleverandøren har fået oplyst fra kunden. Er der uoverensstemmelse, skal elleverandøren kontakte kunden, som afklarer dette med netvirksomheden. Ad 2) Anmeldelse Den nye elleverandør skal anmelde leverandørskiftet til netvirksomheden pr. Ediel. Det er her et krav, at der foreligger en underskreven aftale evt. med elektronisk signatur eller som det sker ved accept af betaling med kreditkort, der kan ligestilles med underskrift. Herudover gælder: 1) en elleverandør må ikke anmelde et leverandørskift på et målepunkt, som han varetager i forvejen. 2) anmeldelse af leverandørskift kan tidligst ske 2 måneder før, fx kan et skift pr. 1. marts tidligst anmeldes 1. januar. Ad 3) Godkendelse Netvirksomheden efterkommer altid en rettidig og korrekt anmodning om leverandørskift. Godkendelsen sker efter først-til-mølle princippet, dvs. den elleverandør, som først anmoder om leverandørskift til en given dato, vil blive kundens nye elleverandør fra denne dato. Alle efterfølgende anmodninger om leverandørskift til samme dato afvises. Netvirksomheden sender godkendelse/afslag på anmodning om leverandørskift til den nye elleverandør senest 2 timer efter modtagelse af anmeldelse. Ad 4) Eventuel annullering Den nye elleverandør har mulighed for at annullere et godkendt leverandørskift inden for 5 arbejdsdage efter godkendelse. Denne mulighed gælder dog ikke ved leverandørskift ifm. flytning som omtalt i kapitel 5. Senest 2 timer efter udløb af denne tidsfrist sender netvirksomheden en meddelelse om annullering til den gamle elleverandør. Ad 5) Skifteopgørelse Ved leverandørskift skal netvirksomheden foretage en aflæsning hos kunden. Som udgangspunkt anvendes netvirksomhedens normale aflæsningsprocedure, fx selvaflæsning. Netvirksomheden skal oplyse kunden om, at aflæsningen skal anvendes til afregning i forbindelse med leverandørskift. Kan netvirksomheden ikke opnå en aflæsning, kan den estimere forbruget eller eventuelt selv foretage aflæsningen. Netvirksomheden skal sende det opgjorte forbrug siden sidste måling til den gamle elleverandør efter de almindelige tidsfrister herfor. Dok /08, Sag 07/ /26

12 4.2 Procedure for almindeligt leverandørskift Proceduren ved almindeligt leverandørskift er vist i figur 1 og omfatter følgende punkter: 1. Leverandørskiftet indledes med, at en kunde henvender sig til en elleverandør eller omvendt. 2. Elleverandøren kan efter skriftlig henvendelse få oplysning om en kundes stamdata og forbrug hos netvirksomheden. 3. Kunden indgår aftale med den nye elleverandør. 4. Den nye elleverandør anmelder leverandørskiftet til netvirksomheden og får godkendelse/afslag (Ediel-meddelelse 4a og 5a) 5. Den nye elleverandør kan evt. annullere et allerede godkendt leverandørskift (Ediel-meddelelse 4a). 6. I givet fald sender netvirksomheden meddelelse om annullering til den gamle elleverandør. (Ediel-meddelelse 5b) 7. Netvirksomheden giver meddelelse til kunden. 8. Netvirksomheden foretager en aflæsning af kunden (kun skabelonkunder). 9. Netvirksomheden sender det opgjorte forbrug siden sidste måling med tilhørende tidsperiode til den gamle elleverandør (kun skabelonkunder). (Ediel-meddelelse 7) Samme model anvendes både for time- og skabelonafregnet forbrug. I meddelelsen, der knytter sig til leverandørskiftet, skal det fremgå, om det er en time- eller en skabelonafregnet kunde, der er tale om. I figuren angiver pilene Ediel-meddelelser, mens de hvide bjælker angiver anden kommunikation, fx pr. brev eller . Dok /08, Sag 07/ /26

13 Figur 1 Proces for almindeligt leverandørskift. 5. Flytning Med flytning forstås et skift af kunden på det betragtede målepunkt ved ejerskifte (ejerbolig) eller skift af lejer (lejebolig). I lejeboliger kan ejeren optræde som både til- og fraflytter med samme rettigheder og forpligtelser som normale kunder. Dok /08, Sag 07/ /26

14 Ved flytning kan samtidig ske skift af elleverandør på det pågældende målepunkt. Ved leverandørskift ifm. flytning gælder de generelle regler for leverandørskift i afsnit 4.1 med de undtagelser, der er nævnt heri. Der gælder følgende tidsfrister for anmeldelse af flytning til netvirksomheden: 1. Fraflytter skal varsle netvirksomheden mindst tre arbejdsdage før fraflytning. Overholder fraflytter ikke denne tidsfrist, hæfter han for forbruget indtil tre arbejdsdage efter anmeldelse af fraflytning. 2. Såfremt tilflytter ønsker en anden elleverandør end den forsyningspligtige elleverandør, skal den pågældende elleverandør anmelde leverandørskiftet til netvirksomheden mindst tre arbejdsdage før tilflytning. Leverandøren oplyser samtidig netvirksomheden om tilflytters navn m.v. 3. I modsat fald skal tilflytter selv anmelde tilflytning til netvirksomheden mindst 3 arbejdsdage før tilflytning. I pkt. 1 og 3 kan kundens elleverandør efter aftale lave anmeldelsen på kundens vegne. I det følgende beskrives proceduren for flytning, når denne initieres af henholdsvis fraflytter og tilflytter. I begge tilfælde ses af praktiske grunde bort fra muligheden for, at kundens elleverandør optræder på kundens vegne. 5.1 Procedure for flytning initieret af fraflytter Proceduren for flytning initieret af fraflytter er vist i figur 2 og omfatter følgende punkter: 1. Fraflytter (herefter gammel kunde ) informerer netvirksomheden om fraflytning senest 3 arbejdsdage før fraflytning. 2. Netvirksomheden sender besked til den gamle elleverandør om stop af leverance (Ediel-meddelelse 5b). 3. Netvirksomheden anmoder om at foretage en måleraflæsning på flyttedatoen. Den gamle kunde returnerer de aflæste værdier til netvirksomheden. (Gælder kun for skabelonafregnede kunder). 4. Netvirksomheden sender herefter måledata til den gamle elleverandør til brug for slutafregningen. (Gælder kun for skabelonafregnede kunder). (Ediel-meddelelse 7). 5. Den gamle kunde modtager slutafregning fra netvirksomheden og den gamle elleverandør. I figuren angiver pilene Ediel-meddelelser, mens de hvide bjælker viser anden kommunikation, fx pr. brev eller Dok /08, Sag 07/ /26

15 Figur 2 Proces for flytning initieret af fraflytter. Modtager netvirksomheden ikke anmodning om leverandørskift fra tilflytters elleverandør inden tredages-fristen, indsætter netvirksomheden i alle tilfælde den lokale elleverandør med forsyningspligt som elleverandør. Modtager netvirksomheden ikke oplysning om tilflytter inden fraflytning, gælder følgende regler: 1) I lejeboliger indsætter netvirksomheden ejeren som kunde. 2) I ejerboliger kan netvirksomheden afvise fraflytningen eller alternativt lukke for målepunktet. Der skal således altid være tilknyttet en kunde til et målepunkt, medmindre dette er afbrudt. Herudover gælder, at hvis en kunde fraflytter et målepunkt, hvor der er godkendt et senere leverandørskift, skal netvirksomheden sende en annullering af leverandørskiftet (stopmeddelelse) til den godkendte nye elleverandør. 5.2 Procedure for flytning initieret af tilflytter Proceduren for flytning initieret af tilflytter er vist i figur 3 og omfatter følgende punkter: Dok /08, Sag 07/ /26

16 1. Tilflytter (herefter nye kunde ) informerer netvirksomheden om tilflytning senest 3 arbejdsdage før. Herunder skal netvirksomheden udlevere aftagenummeret til kunden, hvis han anmoder om det. 2. Hvis der ikke foreligger information fra den nye kunde om leverandørvalg, anmoder netvirksomheden den nye kunde om at indgå aftale med en elleverandør om fremtidig levering. 3. Den nye kunde indgår aftale med den valgte elleverandør om fremtidig leverance til det pågældende målepunkt. 4. Den nye elleverandør giver netvirksomheden besked om leverandørskiftet. Netvirksomheden godkender/afviser anmodningen inden for to timer (Edielmeddelelse 4a + 5a). 5. Netvirksomheden sender besked til den gamle elleverandør om stop af leverance (Ediel-meddelelse 5b). 6. Den nye kunde modtager besked fra netvirksomheden om leverandørforholdet for målepunktet fra tilflytningsdatoen. 7. Netvirksomheden indgår en netbenyttelsesaftale med den nye kunde. 8. Netvirksomheden anmoder den gamle kunde om at foretage en måleraflæsning på skæringsdatoen for flytningen. Den gamle kunde returnerer de aflæste værdier til netvirksomheden. (Gælder kun for skabelonafregnede kunder). 9. Netvirksomheden sender måledata til den gamle elleverandør, der foretager slutafregningen med den gamle kunde. (Gælder kun for skabelonafregnede kunder), (Ediel-meddelelse 7). 10. Den gamle kunde modtager slutafregning fra netvirksomheden. Pkt. 2-4 er kun relevant, hvis tilflytter henvender sig til netvirksomheden i så god tid, at den nye elleverandør kan nå at anmelde leverandørskift senest 3 arbejdsdage før. I praksis anvendes to forskellige procedurer afhængig af, om tilflytter ønsker en anden elleverandør end den forsyningspligtige elleverandør eller ej, jf. ref 1 (BS-008 og BS-009) I figuren angiver pilene Ediel-meddelelser, mens de hvide bjælker angiver anden kommunikation, fx pr. brev eller ): Dok /08, Sag 07/ /26

17 Gammel Kunde Gammel elleverandør Netvirksomhed Ny elleverandør Ny kunde Info om tilflytning Anmodning om leverandørvalg Aftale om leverandørvalg 4a) Meddelelse om leverandørvalg tilflytning 5b) Bekræftelse af leverandørvalg fraflytning 5a) Bekræftelse af leverandørvalg tilflytning Besked om leverandørforhold Aftale om netbenyttelse Måleraflæsning 7) Måledata med slutopgørelse Slutopgørelse Slutopgørelse Figur 3 Proces for flytning initieret af tilflytter. 5.3 Flytning med tilbagevirkende kraft Hvis hverken fra- eller tilflytter anmelder flytning inden for 3-dages fristen, kan flytningen gennemføres med tilbagevirkende kraft hvis: - fra- og tilflytter er enige om skæringsdatoen. - netvirksomheden og den/de involverede elleverandører accepterer at gennemføre den til denne skæringsdato. Såvel netvirksomhed som elleverandører er i deres gode ret til at afvise at medvirke. Udnytter en af parterne denne ret, må fra- og tilflytter selv søge at løse sagen bilateralt. I alle tilfælde gælder følgende om flytning med tilbagevirkende kraft: Dok /08, Sag 07/ /26

18 1. netvirksomheden kan forlange gebyr for at medvirke 2. den nye elleverandør vil altid være den lokale elleverandør med forsyningspligt, da 3-dages fristen ikke er overholdt. 3. den kan ske manuelt eller vha. Ediel. De involverede parters rettigheder og pligter er de samme i de to tilfælde Flytning med tilbagevirkende kraft skal i alle tilfælde ske via Ediel inden for følgende tidsfrister efter skæringsdato: 1) Timeafregnede kunder: 5 arbejdsdage 2) Skabelonafregnede kunder: 15 2 arbejdsdage Hvis der fra elleverandørernes side ikke gøres indsigelse inden for 2 timer efter modtagelse af Ediel-meddelelsen, har de accepteret flytningen med tilbagevirkende kraft. De forskellige tidsfrister er fastsat ud fra en vurdering af, hvor længe elleverandørerne typisk vil acceptere flytning med tilbagevirkende kraft. Den kortere frist for timeafregnede kunder afspejler mindre langmodighed med disse kunder pga. det større økonomiske mellemværende. Efter de nævnte tidsfrister kan flytning med tilbagevirkende kraft ske manuelt. Dette kan eventuelt ske på den måde, at de involverede leverandører efter forudgående aftale med netvirksomheden åbner deres Ediel-system for modtagelse af den relevante Ediel-meddelelse. Uanset om flytning med tilbagevirkende kraft gennemføres vha. Ediel eller manuelt laves den efterfølgende efter samme principper som ved annullering af leverandørskift som omtalt i kapitel 7.2. For skabelonafregnede målepunkter tilskrives elleverandøren med forsyningspligt således det periodiserede forbrug fra skæringsdato og det eventuelle økonomiske mellemværende med andre elleverandører ryddes dermed af vejen ved den følgende saldoafregning. 6. Udløb af kontrakt En elleverandør har pligt til at meddele netvirksomheden, at hans kontrakt med kunden ophører, hvis han ikke har modtaget meddelelse fra netvirksomheden om, at en ny elleverandør indtræder. Meddelelsen skal gives til netvirksomheden i perioden fra den arbejdsdag i sidste leveringsmåned. Netvirksomheden flytter herefter kunden til den lokale elleverandør med forsyningspligt. Herefter kan kunden anmode om almindeligt leverandørskift efter de normale regler herfor. Proceduren er vist i figur 4, hvor pilene angiver Ediel-meddelelser, mens de hvide bjælker angiver anden kommunikation, fx pr. brev eller . 2 Denne tidsfrist træder først i kraft 1. april Ind til denne dato er tidsfristen 5 arbejdsdage for både timeafregnede og skabelonafregnede kunder. Dok /08, Sag 07/ /26

19 Figur 4. Proces ved udløb af kontrakt 7. Fejlagtigt leverandørskift 7.1 Forudsætninger I dette kapitel forudsættes følgende situation: - Der er tilsyneladende gennemført et leverandørskift efter bogen. Bl.a. har den gamle elleverandør ikke haft grund til at antage, at der er sket en fejl. - Skiftet viser sig imidlertid efterfølgende at være fejlagtigt, da det pga. en fejl fra den nye elleverandørs side er sket uden kundens accept. - Kunden har efterfølgende og inden for rimelig tid reageret på henvendelser fra netvirksomhed/elleverandør, som klart har signaleret leverandørskiftet. I alle tilfælde har kunden reageret ved første modtagelse af (a conto) faktura fra den nye elleverandør. - Fejlen opdages så sent, at indkøb af el og balancehåndtering i en periode er foregået som om, leverandørskiftet var korrekt. Under disse forudsætninger skal kunden i alle tilfælde holdes økonomisk skadesløs, idet han forudsætningsvist er uden skyld i fejlen. Kunden skal således i alle tilfælde have en endelig afregning, der nøjagtigt svarer til måleværdierne kombineret med den gamle elleverandørs aftale om priser m.v. med kunden. Dok /08, Sag 07/ /26

20 Hvordan dette i praksis opnås afhænger af, om den gamle elleverandør er villig til at genoptage leveringen med tilbagevirkende kraft. I alle tilfælde skal netvirksomheden medvirke til, at fejlen rettes hurtigst muligt og generne for kunden minimeres. 7.2 Annullering af leverandørskift Denne procedure forudsætter, at den gamle elleverandør er villig til at genoptage leveringen med tilbagevirkende kraft. Skabelonafregnede kunder Som udgangspunkt anvendes følgende procedure for skabelonafregnede kunder: 1. Bagudrettet rettes fejlen hurtigst muligt, således at det sikres, at den gamle elleverandør i saldoafregningen tilskrives det periodiserede forbrug i hele den periode, hvor fejlen har været aktuel. Der ændres derimod ikke ved, at den nye elleverandør i samme periode tilskrives det balanceafregnede forbrug, idet andelstal og andelskvotienter aldrig må rettes med tilbagevirkende kraft. Herved sikres, at fejlen for elleverandørernes vedkommende automatisk rettes bagud ved den senere saldoafregning. 2. Fremadrettet korrigeres andelstallene for elleverandører og balanceansvarlige, så snart dette er muligt med de gældende tidsfrister. 3. Eventuel fremsendt faktura til kunden fra den nye elleverandør annulleres. Faktura til kunden for den pågældende periode sendes i stedet af den gamle elleverandør. Proceduren medfører, at den nye elleverandør vil få et tab pga. forskellen mellem prisen for indkøb af el plus balanceomkostning og den gennemsnitlige Elspotpris, der anvendes ved saldoafregningen. Den gamle elleverandør vil få en tilsvarende gevinst. Timeafregnede kunder Som udgangspunkt anvendes i princippet samme metode som for skabelonafregnede kunder. Det vil sige, at den gamle elleverandør betaler den nye elleverandør Elspot-prisen på timebasis ganget med det timemålte forbrug i den periode, hvor fejlen har været aktuel. Generelt Andre procedurer end de ovennævnte kan anvendes, hvis de involverede parter, herunder netvirksomheden, er enige herom, og det ikke ændrer på, at kunden på de nævnte forudsætninger holdes skadesløs. Netvirksomheden har efterfølgende dokumentationsansvaret for hvem, der var den korrekte henholdsvis faktiske elleverandør og balanceansvarlige til et givent tidspunkt. Dette skal kunne rekonstrueres vha. s, logs m.v. Dok /08, Sag 07/ /26

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Håndtering af fejlagtige leverandørskift

Håndtering af fejlagtige leverandørskift Til: Energitilsynet Håndtering af fejlagtige leverandørskift 7. januar 2013 HEP-HSF/HEP Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE Dialogforum, referat Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Kristoffer Mitens Tina Lykke Skafsgaard Hentze Ane Rask Annemette

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

DataHub hvad er projektets formål?

DataHub hvad er projektets formål? DataHub hvad er projektets formål? Morten Braae Nielsen Afregningschef - El, Elmarked Telefon: +45 7622 4304 Mobil: +45 2333 8509 E-mail: mbn@energinet.dk 1 Problematikker i det danske detailmarked - der

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere