Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober Version 4.1. Feb Aug Aug Okt MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet."

Transkript

1 Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb Aug Aug Okt DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED DOC. NO. DATE NAME

2 Forord Denne forskrift beskriver regler og procedurer for skift af elleverandør og lignende processer. Baggrunden for denne nye version er primært ønsket om at forkorte, forenkle og opstramme forskriften, bl.a. ved at fjerne en del historisk betinget tekst, der nu anses for overflødig. Derudover er der i begrænset omfang ændret på reglerne som beskrevet i kapitel 1.1. Forskriften er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Energi i Ekspertpanelet under 's Markedsudvalg og henvender sig primært til netvirksomheder og elleverandører. Forskriften udgør grundlaget for Dansk Ediel Guide for Leverandørskift, der ligesom andre væsentlige referencer er angivet i referencelisten. I tilfælde af modstrid mellem nævnte dokument og forskrift H1: skift af elleverandør er sidstnævnte gældende. De juridiske forhold ifm. skift af elleverandør, konkurs m.v. er nærmere belyst i bilagsrapporten "Juridiske forhold ved leverandørskiftet". Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 med senere ændringer. Forskriften er udstedt med hjemmel i kapitel 3 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen). Forskriften anmeldes til Energitilsynet. Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Forskriften træder i kraft 1. januar 2009 og afløser Elmarked2003- Projektgruppens forskrift 1, Skift af Elleverandør, version 3.1. Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til 's kontaktperson for denne forskrift som angivet på 's hjemmeside hvor også den til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes. Dok /08, Sag 07/2176 2/26

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ændringer i forhold til version Definitioner Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed Ediel Aktørregister Stamdata Historiske timedata Krav mht. at handle på kundens vegne Andre generelle regler og krav: Muligheder for andre aktører Almindeligt leverandørskift Generelle regler ved leverandørskift Procedure for almindeligt leverandørskift Flytning Procedure for flytning initieret af fraflytter Procedure for flytning initieret af tilflytter Flytning med tilbagevirkende kraft Udløb af kontrakt Fejlagtigt leverandørskift Forudsætninger Annullering af leverandørskift Ikke annullering af leverandørskift Ændring af afregningsform Principper Procedure for skift af afregningsform Afbrydelse/genåbning af et målepunkt Principper Proces for afbrydelse/genåbning Manuelle processer Oprettelse af nyt målepunkt Skift af balanceansvarlig aktør Referenceliste Dok /08, Sag 07/2176 3/26

4 1. Indledning Formålet med denne forskrift er at fastlægge reglerne for leverandørskift og lignende processer og relationerne mellem kunde, elleverandør og netvirksomhed i denne forbindelse. I kapitel 2 omtales en række definitioner af begreber, der anvendes i de efterfølgende kapitler. I kapitel 3 fastsættes en række generelle krav til elleverandører og netvirksomheder mht. leverandørskift, fx krav til elektronisk kommunikation. I de følgende kapitler 4-9 gennemgås reglerne for en række processer, der anvender Ediel-meddelelser: a) Almindeligt leverandørskift b) Leverandørskift ifm. flytning c) Udløb af kontrakt d) Fejlagtigt leverandørskift e) Skift af afregningsform f) Afbrydelse/genåbning af målepunkt I kapitel 10 to manuelle processer, der ikke anvender Ediel-meddelelser: g) Oprettelse af målepunkt h) Skift af balanceansvarlig Endelig er i kapitel 11 angivet en referenceliste med de relevante referencer, primært andre relaterede forskrifter fra. Her skal især fremhæves den anden forskrift, der er målrettet mod detailmarkedet, nemlig forskrift H2: Måling og skabelonafregning (ref 3). 1.1 Ændringer i forhold til version 3.1 Udover betydelige ændringer i struktur og formuleringer er der lavet følgende ændringer af praktisk betydning: - Kapitel 3.1: Generel mulighed for manuelt leverandørskifte mod gebyr er ophævet. Manuelt leverandørskifte kan herefter alene anvendes som nødprocedure m.v. efter netvirksomhedens afgørelse. - Kapitel 3.1: Det er præciseret, at der er mulighed for at gennemføre almindeligt leverandørskift med kortere varsel end normalt i tilfælde af itsystemsvigt. Det er dog uden praktisk betydning, da det længe har været implementeret i ref 1. - Kapitel 3.2: Det er præciseret, at der i aktørregisteret kun kan registreres ét og kun ét GLN-nr. pr. juridisk enhed. - Kapitel 3.3: Der er indført den regel, at elleverandøren har krav på at få tilsendt stamdata pr. Ediel. Dok /07, Sag 07/2176 4/26

5 - Kapitel 3.3: Det er præciseret, at en elleverandør i tilbudsfasen har krav på at få udleveret timedata for en potentiel ny kunde 12 måneder tilbage i tid. Desuden er elleverandørens ret til historiske timedata i andre tilfælde blevet væsentligt ændret/præciseret. - Kapitel 3.5: Der er indført regler for indgåelse af aftaler mellem kunde og elleverandør via Internettet - Kapitel 3.6: Reglen om, at en elleverandør i hvert netområde kun må have én balanceansvarlig for alle sine kunder er skærpet, idet den tidligere undtagelse for komplicerede kunder med manuelt leverandørskift er ophævet. - Kapitel 4.1: Muligheden for at opkræve gebyr ved udlevering af timedata for potentielle nye kunder er ophævet, jf. ændring af Ellovens 6. - Kapitel 5.1: Det er præciseret, at når en kunde fraflytter et målepunkt på hvilket, der er godkendt et senere leverandørskift, skal netvirksomheden sende en annullering af leverandørskiftet (stopmeddelelse) til den pågældende nye elleverandør. - Kapitel 5.2: Der er indført den regel, at netvirksomheden ved modtagelse af meddelelse om tilflytning fra en ny kunde altid skal udlevere aftagenummeret, når kunden (eller elleverandøren på dennes vegne) anmoder herom. - Kapitel 5.3: Muligheden for at gennemføre flytning med tilbagevirkende kraft via Ediel er ændret fra 5 til 15 arbejdsdage efter skæringsdato for skabelonkunder, mens den er uændret 5 arbejdsdage for timeafregnede kunder. Elleverandørerne skal gøre indsigelse inden for 2 timer efter modtagelse af Ediel-meddelelsen, ellers har de accepteret flytningen med tilbagevirkende kraft. - Kapitel 7.3: I forbindelse med fejlagtigt leverandørskift er det præciseret, at den hidtidige leverandør kan afvise at genoptage leveringen under visse forudsætninger, og der er skitseret en procedure for denne situation. - Kapitel 8.2: Reglerne for ændring af afregningsform er ændret væsentligt. Herunder er de tidligere to alternative metoder erstattet af én metode. Desuden er indført den regel, at en kunde, der ønsker timeafregning på et skabelonafregnet målepunkt uden timemåler, kan få installeret en timemåler af netvirksomheden inden for 1 måned efter anmodning. 2. Definitioner Aftagenummer: de sidste 11 cifre i GSRN-nr. (se denne) Almindeligt leverandørskift: leverandørskift uden samtidig flytning. Arbejdsdage: arbejdsdage som defineret i ref. 4, bilag 2 Elleverandør: anvendes i denne forskrift om en elhandler, der 1) sælger el til slutkunder og samtidig varetager balanceansvaret på målepunktet. Afregningen med kunden sker således på basis af det aflæste forbrug og 2) efter godkendt aktørtest af sit it-system er optaget i aktørregisteret som omtalt i kapitel 3. Dok /08, Sag 07/2176 5/26

6 Flytning: skift af kunde på det betragtede målepunkt. Ved flytning kan der eventuelt samtidig ske leverandørskift. GLN-nr: en 13 cifret entydig identifikation af netvirksomhed, elleverandør og balanceansvarlig. GSRN-nr: en 18 cifret entydig identifikation af målepunkt som nærmere omtalt i ref. 3 Kunde: en person eller juridisk person, der aftager el på et eller flere målepunkter. Leverandørskift: skift af elleverandør på det betragtede målepunkt. Målepunkt: et punkt, normalt en fysisk elmåler, hvor forbruget måles som nærmere omtalt i ref. 3. I forbindelse med leverandørskift defineres et målepunkt som den mindste enhed, hvor der kan skiftes elleverandør Netområde: et fysisk sammenhængende elnet, der er afgrænset mod de omliggende elnet med timemålere og ejet af en og samme netvirksomhed. En netvirksomhed kan omfatte flere netområder som nærmere omtalt i ref. 4 Netvirksomhed: en virksomhed, der har fået bevilling til at drive netvirksomhed i henhold til Elloven. Obligatorisk grænse: grænse for obligatorisk timeafregning af målepunkt som nærmere omtalt i ref. 3. Skabelonafregning: Anvendes for alle målepunkter, hvor der ikke anvendes timeafregning (se denne). Det omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden, eller hvor timeværdier hjemtages månedligt af netvirksomheden ved fjernaflæsning. Timeafregning: Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og distribuerer timeværdier til afregningsformål. 3. Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed 3.1 Ediel Alle stamdata, måledata og oplysninger ang. leverandørskift skal udveksles elektronisk mellem netvirksomhed og elleverandør ved brug af Edielmeddelelser med de undtagelser, der nævnes i denne forskrift. Alle netvirksomheder og elleverandører skal derfor: Dok /08, Sag 07/2176 6/26

7 1) have et Ediel-system til at gennemføre leverandørskift og udveksling af måledata og være godkendt ved en aktørtest af dette system 2) eller alternativt indgå aftaler med en godkendt Ediel-operatør om den praktiske udførelse af opgaven 3) og i begge tilfælde optages i aktørregisteret, se nedenfor Aktørtest initieres ved henvendelse til den kontaktperson for aktørtest, der er angivet på Der er to nødprocedurer for leverandørskift i tilfælde af it-systemsvigt: 1. tidsfrist for almindeligt leverandørskift kan udskydes og ske elektronisk som omtalt i ref 1 (BS- 004). 2. alle leverandørskift kan om nødvendigt og efter netvirksomhedens afgørelse ske manuelt ved it-systemsvigt og andre særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det kan fx være i forbindelse med oprydning efter fejlagtigt leverandørskift, jf. kapitel 7.3, og ved særligt komplicerede kunder som nettoafregnede egenproducenter. Formular til manuelt leverandørskift findes på Den tidligere generelle mulighed for at anvende manuelt leverandørskift mod gebyr er således ophævet. 3.2 Aktørregister Det er som nævnt et krav til netvirksomheder og elleverandører, at de optages i aktørregisteret, der ligger på Aktørregisteret indeholder de oplysninger, der er nødvendige for, at den elektroniske dataudveksling mellem aktørerne kan fungere. Ud over firmainformation indeholder registeret oplysninger om aktørens Ediel-tekniske data, fx GLNnr., kontaktpersoner, forsendelsesadresser til Ediel og evt. anvendelse af Edieloperatør. Aktørerne er selv ansvarlige for at opdatere egne data i registeret, idet de tildeles en adgangskode. Optagelse i aktørregisteret sker efter godkendt aktørtest ved at indgå standardaftalen "Vilkår for deltagelse i aktørregistret" med Dansk Energi - Net som mandatar for alle netvirksomheder i Danmark. Aftalen findes på I aktørregisteret kan der kun registreres ét og kun ét GLN-nr. pr. juridisk enhed 1. Bilateralt kan der dog anvendes flere numre pr. juridisk enhed efter aftale mellem de involverede parter. 1 Undtaget herfra er indtil videre nogle få aktører, der ved dispensation er registreret med 2 numre i aktørregisteret. Disse dispensationer forventes ophævet ved mindelige ordninger med de pågældende aktører. Dok /08, Sag 07/2176 7/26

8 3.3 Stamdata Stamdata er oplysninger om de enkelte målepunkter, som netvirksomheden råder over, fx oplysninger om kunden, elleverandør, afregningsform m.v. De nødvendige stamdata er nærmere specificeret i ref. 1. Det er et krav, at netvirksomheden har disse data elektronisk, så de kan udveksles med elleverandørerne pr. Ediel. Der gælder følgende regler mht. netvirksomhedens fremsendelse af stamdata til elleverandører: 1) Når stamdata ændres, skal netvirksomheden sende et opdateret stamdatasæt pr. Ediel til den nuværende og den/de fremtidige registrerede elleverandør(er). Denne opdatering skal sendes senest én arbejdsdag efter registrering af ændringen hos netvirksomheden. 2) Ved godkendelse af leverandørskift skal stamdata altid fremsendes til den nye elleverandør som en integreret del af Ediel-meddelelsen vedr. godkendelse. 3) Elleverandøren kan til kontrolformål anmode om at få tilsendt stamdata for alle de målepunkter, som elleverandøren i udtræksøjeblikket er registreret som elleverandør for. Elleverandøren har krav på at få dem tilsendt i Ediel, men andet kan evt. aftales mellem parterne. Udtrækket skal fremsendes senest fem arbejdsdage efter anmodningen er modtaget, og er gratis for op til to udtræk pr. år. 3.4 Historiske timedata En elleverandør har krav på at få fremsendt timedata for sine kunders målepunkter 12 måneder tilbage: 1. i tilbudsfasen for en potentiel ny kunde 2. i perioden mellem godkendelse af leverandørskift og start af leverance 3. i perioden mellem indgåelse af kontrakt og godkendelse af leverandørskift. Den sidste mulighed er kun aktuel, hvis der går en rum tid fra indgåelse af kontrakt til godkendelse af leverandørskift (tidligst 2 måneder før) Fremsendelse af historiske timedata skal ske senest 5 arbejdsdage efter anmodningen er modtaget og er gratis for op til 2 fremsendelser pr. år for et givet målepunkt. De 12 måneder tilbage i tid forudsætter, at elleverandørens kunde har været registreret som kunde på målepunktet af netvirksomheden i de seneste 12 måneder. Hvis pågældende kunde fx er tilflyttet målepunktet for 3 måneder siden, skal netvirksomheden kun udlevere timedata for de seneste 3 måneder. Dok /08, Sag 07/2176 8/26

9 I alle 3 tilfælde er det elleverandørens ansvar at have fornødent samtykke og accept fra kunden til at anmode om disse data. Netvirksomheden skal derfor ikke forlange at se en fuldmagt fra kunden, men skal ved eventuel begrundet mistanke anvende den generelle procedure i afsnit 3.5. Indtil der er udviklet en Ediel-proces, sendes historiske timedata pr. regneark. 3.5 Krav mht. at handle på kundens vegne Overfor netvirksomheden skal elleverandøren altid handle på kundens vegne. Det gælder både i tilbudsfasen, ved anmodning om leverandørskift og generelt herefter, fx ved anmodning om udlevering af stamdata og timedata for kundens målepunkt. Det betyder bl.a.: - En elleverandør kan kun indhente oplysninger om en potentiel ny kunde hos netvirksomheden med kundens samtykke og accept. Dette kan være mundtligt, fx telefonisk. - En elleverandør kan kun anmelde leverandørskift til netvirksomheden, hvis der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale med kunden. Elektroniske aftaler skal leve op til kravene i "De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet (Oktober 2002), der er angivet i ref En elleverandør kan kun anmode om stamdata og timedata for kundens målepunkt med kundens samtykke og accept, normalt i form af en generel fuldmagt hertil i kontrakten med kunden. Overtrædelse af disse krav er i givet fald en klar misligholdelse af aftalen med Dansk Energi Net om optagelse i aktørregisteret. Får netvirksomheden begrundet mistanke om, at en elleverandør ikke overholder disse krav, bør den rette henvendelse til Dansk Energi Net, der tager sig af den videre proces. 3.6 Andre generelle regler og krav: - For hvert målepunkt er der én og kun én elleverandør og én og kun én balanceansvarlig. - En elleverandør kan i hvert netområde kun have én balanceansvarlig for alle sine time- og skabelonafregnede kunder. - Netvirksomheden skal sende aggregerede måledata til elleverandørens balanceansvarlige og medvirke til at løse eventuelle problemer herved. I alle andre henseender er det alene elleverandørens ansvar at kommunikere med den balanceansvarlige, fx om hvilke målepunkter han er balanceansvarlig for og sikre hans accept, hvor det er nødvendigt. 3.7 Muligheder for andre aktører Aktører kan godt være aktive på detailmarkedet uden at være elleverandør i den her anvendte betydning. Dok /08, Sag 07/2176 9/26

10 En elleverandør kan således indgå aftaler med andre aktører ( agenter ) om, at de på hans vegne markedsfører hans produkter overfor kunderne og eventuelt står for den efterfølgende afregning m.v. Der gælder følgende krav i dette tilfælde: 1) det er altid elleverandøren, der skal varetage al kommunikation med netvirksomheder og øvrige elhandlere, idet agenten i princippet er ukendt for disse aktører. 2) agenten skal altid ved indgåelse af en kontrakt oplyse kunden om, hvem elleverandøren er. I modsat fald er der risiko for, at kunden overfor netvirksomheden afviser skift til en elleverandør, som han aldrig har hørt om. Desuden kan en elhandler, der ikke er elleverandør, godt sælge el til slutkunder, men det skal i givet fald ske via bilateral handel med kundens elleverandør på engros-markedet. 4. Almindeligt leverandørskift Med almindeligt leverandørskift forstås leverandørskift uden samtidig flytning. Det almindelige leverandørskift sker altid til den 1. i en måned med mindst 1 måneds varsel. Ved it-systemsvigt m.v. eller hvis parterne er enige herom, kan leverandørskift dog ske med kortere varsel som omtalt i ref Generelle regler ved leverandørskift De regler, der nævnes i dette afsnit, gælder såvel almindeligt leverandørskift som leverandørskift ifm. flytning (se kapitel 5), medmindre andet udtrykkeligt nævnes. Et leverandørskift kan opdeles i følgende processer: 1. Tilbudsfasen: Drøftelse mellem kunde og ny elleverandør om indgåelse af kontrakt. 2. Anmeldelse: Meddelelse til netvirksomhed om leverandørskift efter indgåelse af kontrakt med kunden. 3. Godkendelse: Netvirksomhedens godkender eller afviser leverandørskift. 4. Eventuel annullering af godkendt leverandørskift. 5. Skifteopgørelse: Måling af kundens forbrug til slutafregning m.v. Ad 1) Tilbudsfasen I tilbudsfasen drøftes det eventuelle kundeforhold mellem en elleverandør og kunden. Elleverandøren kan med kundens accept (fx telefonisk) og ved skriftlig henvendelse (fx ) til netvirksomheden få oplysning om kundens stamdata hos netvirksomheden, herunder kundens senest registrerede eller budgetterede 12- måneders forbrug. Indtil der er udviklet en Ediel-proces, fremsendes disse data pr. regneark. For timemålte kunder kan elleverandøren desuden rekvirere timedata for de seneste 12 måneder, jf. kapitel 3.4. I begge tilfælde sker det i henhold til Ellovens 6 uden gebyr. Dok /08, Sag 07/ /26

11 I forbindelse med såvel forespørgsel på stamdata og anmeldelse af leverandørskift, skal den nye elleverandør tjekke, om kundens stamdata stemmer overens med de data, som elleverandøren har fået oplyst fra kunden. Er der uoverensstemmelse, skal elleverandøren kontakte kunden, som afklarer dette med netvirksomheden. Ad 2) Anmeldelse Den nye elleverandør skal anmelde leverandørskiftet til netvirksomheden pr. Ediel. Det er her et krav, at der foreligger en underskreven aftale evt. med elektronisk signatur eller som det sker ved accept af betaling med kreditkort, der kan ligestilles med underskrift. Herudover gælder: 1) en elleverandør må ikke anmelde et leverandørskift på et målepunkt, som han varetager i forvejen. 2) anmeldelse af leverandørskift kan tidligst ske 2 måneder før, fx kan et skift pr. 1. marts tidligst anmeldes 1. januar. Ad 3) Godkendelse Netvirksomheden efterkommer altid en rettidig og korrekt anmodning om leverandørskift. Godkendelsen sker efter først-til-mølle princippet, dvs. den elleverandør, som først anmoder om leverandørskift til en given dato, vil blive kundens nye elleverandør fra denne dato. Alle efterfølgende anmodninger om leverandørskift til samme dato afvises. Netvirksomheden sender godkendelse/afslag på anmodning om leverandørskift til den nye elleverandør senest 2 timer efter modtagelse af anmeldelse. Ad 4) Eventuel annullering Den nye elleverandør har mulighed for at annullere et godkendt leverandørskift inden for 5 arbejdsdage efter godkendelse. Denne mulighed gælder dog ikke ved leverandørskift ifm. flytning som omtalt i kapitel 5. Senest 2 timer efter udløb af denne tidsfrist sender netvirksomheden en meddelelse om annullering til den gamle elleverandør. Ad 5) Skifteopgørelse Ved leverandørskift skal netvirksomheden foretage en aflæsning hos kunden. Som udgangspunkt anvendes netvirksomhedens normale aflæsningsprocedure, fx selvaflæsning. Netvirksomheden skal oplyse kunden om, at aflæsningen skal anvendes til afregning i forbindelse med leverandørskift. Kan netvirksomheden ikke opnå en aflæsning, kan den estimere forbruget eller eventuelt selv foretage aflæsningen. Netvirksomheden skal sende det opgjorte forbrug siden sidste måling til den gamle elleverandør efter de almindelige tidsfrister herfor. Dok /08, Sag 07/ /26

12 4.2 Procedure for almindeligt leverandørskift Proceduren ved almindeligt leverandørskift er vist i figur 1 og omfatter følgende punkter: 1. Leverandørskiftet indledes med, at en kunde henvender sig til en elleverandør eller omvendt. 2. Elleverandøren kan efter skriftlig henvendelse få oplysning om en kundes stamdata og forbrug hos netvirksomheden. 3. Kunden indgår aftale med den nye elleverandør. 4. Den nye elleverandør anmelder leverandørskiftet til netvirksomheden og får godkendelse/afslag (Ediel-meddelelse 4a og 5a) 5. Den nye elleverandør kan evt. annullere et allerede godkendt leverandørskift (Ediel-meddelelse 4a). 6. I givet fald sender netvirksomheden meddelelse om annullering til den gamle elleverandør. (Ediel-meddelelse 5b) 7. Netvirksomheden giver meddelelse til kunden. 8. Netvirksomheden foretager en aflæsning af kunden (kun skabelonkunder). 9. Netvirksomheden sender det opgjorte forbrug siden sidste måling med tilhørende tidsperiode til den gamle elleverandør (kun skabelonkunder). (Ediel-meddelelse 7) Samme model anvendes både for time- og skabelonafregnet forbrug. I meddelelsen, der knytter sig til leverandørskiftet, skal det fremgå, om det er en time- eller en skabelonafregnet kunde, der er tale om. I figuren angiver pilene Ediel-meddelelser, mens de hvide bjælker angiver anden kommunikation, fx pr. brev eller . Dok /08, Sag 07/ /26

13 Figur 1 Proces for almindeligt leverandørskift. 5. Flytning Med flytning forstås et skift af kunden på det betragtede målepunkt ved ejerskifte (ejerbolig) eller skift af lejer (lejebolig). I lejeboliger kan ejeren optræde som både til- og fraflytter med samme rettigheder og forpligtelser som normale kunder. Dok /08, Sag 07/ /26

14 Ved flytning kan samtidig ske skift af elleverandør på det pågældende målepunkt. Ved leverandørskift ifm. flytning gælder de generelle regler for leverandørskift i afsnit 4.1 med de undtagelser, der er nævnt heri. Der gælder følgende tidsfrister for anmeldelse af flytning til netvirksomheden: 1. Fraflytter skal varsle netvirksomheden mindst tre arbejdsdage før fraflytning. Overholder fraflytter ikke denne tidsfrist, hæfter han for forbruget indtil tre arbejdsdage efter anmeldelse af fraflytning. 2. Såfremt tilflytter ønsker en anden elleverandør end den forsyningspligtige elleverandør, skal den pågældende elleverandør anmelde leverandørskiftet til netvirksomheden mindst tre arbejdsdage før tilflytning. Leverandøren oplyser samtidig netvirksomheden om tilflytters navn m.v. 3. I modsat fald skal tilflytter selv anmelde tilflytning til netvirksomheden mindst 3 arbejdsdage før tilflytning. I pkt. 1 og 3 kan kundens elleverandør efter aftale lave anmeldelsen på kundens vegne. I det følgende beskrives proceduren for flytning, når denne initieres af henholdsvis fraflytter og tilflytter. I begge tilfælde ses af praktiske grunde bort fra muligheden for, at kundens elleverandør optræder på kundens vegne. 5.1 Procedure for flytning initieret af fraflytter Proceduren for flytning initieret af fraflytter er vist i figur 2 og omfatter følgende punkter: 1. Fraflytter (herefter gammel kunde ) informerer netvirksomheden om fraflytning senest 3 arbejdsdage før fraflytning. 2. Netvirksomheden sender besked til den gamle elleverandør om stop af leverance (Ediel-meddelelse 5b). 3. Netvirksomheden anmoder om at foretage en måleraflæsning på flyttedatoen. Den gamle kunde returnerer de aflæste værdier til netvirksomheden. (Gælder kun for skabelonafregnede kunder). 4. Netvirksomheden sender herefter måledata til den gamle elleverandør til brug for slutafregningen. (Gælder kun for skabelonafregnede kunder). (Ediel-meddelelse 7). 5. Den gamle kunde modtager slutafregning fra netvirksomheden og den gamle elleverandør. I figuren angiver pilene Ediel-meddelelser, mens de hvide bjælker viser anden kommunikation, fx pr. brev eller Dok /08, Sag 07/ /26

15 Figur 2 Proces for flytning initieret af fraflytter. Modtager netvirksomheden ikke anmodning om leverandørskift fra tilflytters elleverandør inden tredages-fristen, indsætter netvirksomheden i alle tilfælde den lokale elleverandør med forsyningspligt som elleverandør. Modtager netvirksomheden ikke oplysning om tilflytter inden fraflytning, gælder følgende regler: 1) I lejeboliger indsætter netvirksomheden ejeren som kunde. 2) I ejerboliger kan netvirksomheden afvise fraflytningen eller alternativt lukke for målepunktet. Der skal således altid være tilknyttet en kunde til et målepunkt, medmindre dette er afbrudt. Herudover gælder, at hvis en kunde fraflytter et målepunkt, hvor der er godkendt et senere leverandørskift, skal netvirksomheden sende en annullering af leverandørskiftet (stopmeddelelse) til den godkendte nye elleverandør. 5.2 Procedure for flytning initieret af tilflytter Proceduren for flytning initieret af tilflytter er vist i figur 3 og omfatter følgende punkter: Dok /08, Sag 07/ /26

16 1. Tilflytter (herefter nye kunde ) informerer netvirksomheden om tilflytning senest 3 arbejdsdage før. Herunder skal netvirksomheden udlevere aftagenummeret til kunden, hvis han anmoder om det. 2. Hvis der ikke foreligger information fra den nye kunde om leverandørvalg, anmoder netvirksomheden den nye kunde om at indgå aftale med en elleverandør om fremtidig levering. 3. Den nye kunde indgår aftale med den valgte elleverandør om fremtidig leverance til det pågældende målepunkt. 4. Den nye elleverandør giver netvirksomheden besked om leverandørskiftet. Netvirksomheden godkender/afviser anmodningen inden for to timer (Edielmeddelelse 4a + 5a). 5. Netvirksomheden sender besked til den gamle elleverandør om stop af leverance (Ediel-meddelelse 5b). 6. Den nye kunde modtager besked fra netvirksomheden om leverandørforholdet for målepunktet fra tilflytningsdatoen. 7. Netvirksomheden indgår en netbenyttelsesaftale med den nye kunde. 8. Netvirksomheden anmoder den gamle kunde om at foretage en måleraflæsning på skæringsdatoen for flytningen. Den gamle kunde returnerer de aflæste værdier til netvirksomheden. (Gælder kun for skabelonafregnede kunder). 9. Netvirksomheden sender måledata til den gamle elleverandør, der foretager slutafregningen med den gamle kunde. (Gælder kun for skabelonafregnede kunder), (Ediel-meddelelse 7). 10. Den gamle kunde modtager slutafregning fra netvirksomheden. Pkt. 2-4 er kun relevant, hvis tilflytter henvender sig til netvirksomheden i så god tid, at den nye elleverandør kan nå at anmelde leverandørskift senest 3 arbejdsdage før. I praksis anvendes to forskellige procedurer afhængig af, om tilflytter ønsker en anden elleverandør end den forsyningspligtige elleverandør eller ej, jf. ref 1 (BS-008 og BS-009) I figuren angiver pilene Ediel-meddelelser, mens de hvide bjælker angiver anden kommunikation, fx pr. brev eller ): Dok /08, Sag 07/ /26

17 Gammel Kunde Gammel elleverandør Netvirksomhed Ny elleverandør Ny kunde Info om tilflytning Anmodning om leverandørvalg Aftale om leverandørvalg 4a) Meddelelse om leverandørvalg tilflytning 5b) Bekræftelse af leverandørvalg fraflytning 5a) Bekræftelse af leverandørvalg tilflytning Besked om leverandørforhold Aftale om netbenyttelse Måleraflæsning 7) Måledata med slutopgørelse Slutopgørelse Slutopgørelse Figur 3 Proces for flytning initieret af tilflytter. 5.3 Flytning med tilbagevirkende kraft Hvis hverken fra- eller tilflytter anmelder flytning inden for 3-dages fristen, kan flytningen gennemføres med tilbagevirkende kraft hvis: - fra- og tilflytter er enige om skæringsdatoen. - netvirksomheden og den/de involverede elleverandører accepterer at gennemføre den til denne skæringsdato. Såvel netvirksomhed som elleverandører er i deres gode ret til at afvise at medvirke. Udnytter en af parterne denne ret, må fra- og tilflytter selv søge at løse sagen bilateralt. I alle tilfælde gælder følgende om flytning med tilbagevirkende kraft: Dok /08, Sag 07/ /26

18 1. netvirksomheden kan forlange gebyr for at medvirke 2. den nye elleverandør vil altid være den lokale elleverandør med forsyningspligt, da 3-dages fristen ikke er overholdt. 3. den kan ske manuelt eller vha. Ediel. De involverede parters rettigheder og pligter er de samme i de to tilfælde Flytning med tilbagevirkende kraft skal i alle tilfælde ske via Ediel inden for følgende tidsfrister efter skæringsdato: 1) Timeafregnede kunder: 5 arbejdsdage 2) Skabelonafregnede kunder: 15 2 arbejdsdage Hvis der fra elleverandørernes side ikke gøres indsigelse inden for 2 timer efter modtagelse af Ediel-meddelelsen, har de accepteret flytningen med tilbagevirkende kraft. De forskellige tidsfrister er fastsat ud fra en vurdering af, hvor længe elleverandørerne typisk vil acceptere flytning med tilbagevirkende kraft. Den kortere frist for timeafregnede kunder afspejler mindre langmodighed med disse kunder pga. det større økonomiske mellemværende. Efter de nævnte tidsfrister kan flytning med tilbagevirkende kraft ske manuelt. Dette kan eventuelt ske på den måde, at de involverede leverandører efter forudgående aftale med netvirksomheden åbner deres Ediel-system for modtagelse af den relevante Ediel-meddelelse. Uanset om flytning med tilbagevirkende kraft gennemføres vha. Ediel eller manuelt laves den efterfølgende efter samme principper som ved annullering af leverandørskift som omtalt i kapitel 7.2. For skabelonafregnede målepunkter tilskrives elleverandøren med forsyningspligt således det periodiserede forbrug fra skæringsdato og det eventuelle økonomiske mellemværende med andre elleverandører ryddes dermed af vejen ved den følgende saldoafregning. 6. Udløb af kontrakt En elleverandør har pligt til at meddele netvirksomheden, at hans kontrakt med kunden ophører, hvis han ikke har modtaget meddelelse fra netvirksomheden om, at en ny elleverandør indtræder. Meddelelsen skal gives til netvirksomheden i perioden fra den arbejdsdag i sidste leveringsmåned. Netvirksomheden flytter herefter kunden til den lokale elleverandør med forsyningspligt. Herefter kan kunden anmode om almindeligt leverandørskift efter de normale regler herfor. Proceduren er vist i figur 4, hvor pilene angiver Ediel-meddelelser, mens de hvide bjælker angiver anden kommunikation, fx pr. brev eller . 2 Denne tidsfrist træder først i kraft 1. april Ind til denne dato er tidsfristen 5 arbejdsdage for både timeafregnede og skabelonafregnede kunder. Dok /08, Sag 07/ /26

19 Figur 4. Proces ved udløb af kontrakt 7. Fejlagtigt leverandørskift 7.1 Forudsætninger I dette kapitel forudsættes følgende situation: - Der er tilsyneladende gennemført et leverandørskift efter bogen. Bl.a. har den gamle elleverandør ikke haft grund til at antage, at der er sket en fejl. - Skiftet viser sig imidlertid efterfølgende at være fejlagtigt, da det pga. en fejl fra den nye elleverandørs side er sket uden kundens accept. - Kunden har efterfølgende og inden for rimelig tid reageret på henvendelser fra netvirksomhed/elleverandør, som klart har signaleret leverandørskiftet. I alle tilfælde har kunden reageret ved første modtagelse af (a conto) faktura fra den nye elleverandør. - Fejlen opdages så sent, at indkøb af el og balancehåndtering i en periode er foregået som om, leverandørskiftet var korrekt. Under disse forudsætninger skal kunden i alle tilfælde holdes økonomisk skadesløs, idet han forudsætningsvist er uden skyld i fejlen. Kunden skal således i alle tilfælde have en endelig afregning, der nøjagtigt svarer til måleværdierne kombineret med den gamle elleverandørs aftale om priser m.v. med kunden. Dok /08, Sag 07/ /26

20 Hvordan dette i praksis opnås afhænger af, om den gamle elleverandør er villig til at genoptage leveringen med tilbagevirkende kraft. I alle tilfælde skal netvirksomheden medvirke til, at fejlen rettes hurtigst muligt og generne for kunden minimeres. 7.2 Annullering af leverandørskift Denne procedure forudsætter, at den gamle elleverandør er villig til at genoptage leveringen med tilbagevirkende kraft. Skabelonafregnede kunder Som udgangspunkt anvendes følgende procedure for skabelonafregnede kunder: 1. Bagudrettet rettes fejlen hurtigst muligt, således at det sikres, at den gamle elleverandør i saldoafregningen tilskrives det periodiserede forbrug i hele den periode, hvor fejlen har været aktuel. Der ændres derimod ikke ved, at den nye elleverandør i samme periode tilskrives det balanceafregnede forbrug, idet andelstal og andelskvotienter aldrig må rettes med tilbagevirkende kraft. Herved sikres, at fejlen for elleverandørernes vedkommende automatisk rettes bagud ved den senere saldoafregning. 2. Fremadrettet korrigeres andelstallene for elleverandører og balanceansvarlige, så snart dette er muligt med de gældende tidsfrister. 3. Eventuel fremsendt faktura til kunden fra den nye elleverandør annulleres. Faktura til kunden for den pågældende periode sendes i stedet af den gamle elleverandør. Proceduren medfører, at den nye elleverandør vil få et tab pga. forskellen mellem prisen for indkøb af el plus balanceomkostning og den gennemsnitlige Elspotpris, der anvendes ved saldoafregningen. Den gamle elleverandør vil få en tilsvarende gevinst. Timeafregnede kunder Som udgangspunkt anvendes i princippet samme metode som for skabelonafregnede kunder. Det vil sige, at den gamle elleverandør betaler den nye elleverandør Elspot-prisen på timebasis ganget med det timemålte forbrug i den periode, hvor fejlen har været aktuel. Generelt Andre procedurer end de ovennævnte kan anvendes, hvis de involverede parter, herunder netvirksomheden, er enige herom, og det ikke ændrer på, at kunden på de nævnte forudsætninger holdes skadesløs. Netvirksomheden har efterfølgende dokumentationsansvaret for hvem, der var den korrekte henholdsvis faktiske elleverandør og balanceansvarlige til et givent tidspunkt. Dette skal kunne rekonstrueres vha. s, logs m.v. Dok /08, Sag 07/ /26

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.1 Dato: 26. februar 2003 Dok.nr.: 122412 v9 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har sin

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.2 Dato: 19. november 2003 Dok.nr.: 122412 v14 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør elmarked2003 Forskrift I Version 3.1 Dato: 23. januar 2006 Dok.nr.: 122412 v21 Reference: SM-HR-BCM/AFJ Skift af elleverandør Godkendt af elmarked2003-projektgruppen, juni 2004 Forord Denne rapport indgår

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. Februar 2011 Version 2 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. JuniFebruar 20110 Version 21.10 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober Version 3.1. Feb Maj 2008 Aug Okt DATE MRP PHQ LRO MRP NAME

Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober Version 3.1. Feb Maj 2008 Aug Okt DATE MRP PHQ LRO MRP NAME Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober 2008 Version 3.1 Feb. 2008 Maj 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP PHQ LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38473-08 DOC. NO.

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec.

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Oktober 2013 Ver. 7 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME Okt. 2011

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift D1: Afregningsmåling August 2012 Rev. 3.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

Dataflow og balanceansvar

Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Dato: 6. februar 2003 Dok.nr.: 122359 v5 Reference: FBI/AFJ Dataflow og balanceansvar Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003 projektet". Projektet har

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Træder i kraft den

Træder i kraft den Pseudo-forskrift H2: Skabelonafregning mv. Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan 2012 Jan 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Dataflow og balanceansvar

Dataflow og balanceansvar Version 1.0 Dato: 25. februar 2002 Dok.nr.: 122359 v2 Reference: FBI/AFJ Dataflow og balanceansvar Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003 projektet". Projektet har

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING METODEANMELDT_Forskrift H2: Måling og skabelonafregning 1/26 FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar December 2008 Rev. 2 Juni 2006 Juli 2006 Sep. 2006 Sep. 2006 DATE LEG-MRP HEP LEG LSO NAME Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet.

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet. Pseudo-forskrift I: Stamdata December 2010 Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 31436-10 Energinet.dk DOC. NO.

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere