BILAG XI. H MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG XI. H2020 1 MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)"

Transkript

1 DA BILAG XI H MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af aftalen om særligt tilskud. Generelle bemærkninger: Parter Baseret på den generelle model for en aftale om tilskud til enkeltmodtagere [Organet] [Kommissionen] erstattes af "Organet" Henvisninger til/muligheder for Euratom udelades "økonomisk rapport"/"økonomiske rapporter" erstattes af "rapport"/"rapporter" Indholdsfortegnelsen skal tilpasses Krydshenvisninger i fodnoterne skal tilpasses Parterne i EFR-aftalen om PoC-tilskud til enkeltmodtagere, på den ene side Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) ("organet"), i medfør af beføjelser tildelt af Europa-Kommissionen ("Kommissionen") 3, som med henblik på underskrivelse af aftalen er repræsenteret ved [[stilling, [generaldirektorat, direktorat, enhed] [afdeling]], [fornavn og efternavn], 4 og på den anden side, 1. "modtageren": [ [fulde officielle navn] [kortnavn] [selskabsform] [officielt registreringsnummer] etableret i [fuldstændig officiel adresse] 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) ("forordning nr. 1291/2013 om H2020- rammeprogrammet") (EUT L 347 af , s. 104). 2 PoC-tilskud fra EFR finansierer projekter, som skal vise innovationspotentialet af de idéer, der kommer ud af andre EFR-aktioner. 3 Tekst i kursiv viser de muligheder i den generelle model for en aftale om tilskud, der finder anvendelse i denne aftale. 4 Repræsentanten for organet skal være anvisningsberettiget (ved delegation eller subdelegation), udpeget i overensstemmelse med dokument af "Anvendelse af regelsæt for anvisningsberettigede" ("Mise en place de la Charte des ordonnateurs"). 1

2 [momsregistreringsnummer], som med henblik på underskrivelse af denne aftale er repræsenteret ved [stilling, fornavn og efternavn]] [MULIGHED, hvis modtageren er Det Fælles Forskningscenter: Det Fælles Forskningscenter (JRC) etableret i [fuldstændig officiel adresse], hvis det underskriver den administrative aftale (se bilag 3b)], som er vært for [og har ansat] følgende [MULIGHED som standard: "forskningslederen" 5 : - [Navn][fødselsdato og fødested]] [MULIGHED ved synergistøtte: "ansvarlig forskningsleder": - [Navn][fødselsdato og fødested] [og "en anden/andre forskningsleder(e)": - [Navn][fødselsdato og fødested] - [Navn][fødselsdato og fødested]] [MULIGHED ved synergistøtte: Medmindre andet er angivet, omfatter henvisninger til "forskningslederen" eller "forskningslederne" den ansvarlige forskningsleder.] [MULIGHED ved ændring af et enkeltmodtagertilskud til et flermodtagertilskud: Hvis en eller flere af modtagerne tiltræder denne aftale (se artikel 56), bliver den modtager, som er vært for [og har ansat] [MULIGHED ved synergistøtte: den ansvarlige forskningsleder] forskningslederen, "hovedmodtager".] KAPITEL 3 ARTIKEL 5 TILSKUDS- BELØB, REFUSIONSSATS ER OG OMKOSTNINGS- TYPER Art. 5.2 Tilskudsform, refusionssats og omkostningstyper 5.2 Tilskudsform, refusionssats og omkostningstyper Tilskuddet dækker 100 % af modtagernes [og tilknyttede tredjeparters] støtteberettigede omkostninger i forbindelse med projektet (se artikel 6) ("tilskud i form af refusion af støtteberettigede omkostninger") (se bilag 2). De anslåede støtteberettigede omkostninger til projektet udgør [indsæt beløb EUR (indsæt beløb med bogstaver)]. Støtteberettigede omkostninger (se artikel 6) skal anmeldes som følgende "omkostningstyper": 5 Tekst i kursiv viser de muligheder i den generelle model for en aftale om tilskud, der finder anvendelse i denne aftale. 2

3 (a) ved direkte personaleomkostninger [(undtagen direkte personaleomkostninger, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 6 : - som faktisk afholdte omkostninger ("faktiske omkostninger") eller - på grundlag af et beløb pr. enhed beregnet af modtageren i overensstemmelse med dennes sædvanlige praksis for omkostningsberegning ("enhedsomkostninger"). Personaleudgifter for SMV-ejere eller modtagere, som er fysiske personer, der ikke modtager løn (se artikel 6.2, punkt A.4 og A.5), skal angives på grundlag af beløbet pr. enhed angivet i bilag 2 (enhedsomkostninger). (b) ved direkte omkostninger til underleverancer [(undtagen omkostninger til underleverancer, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 7 : som faktisk afholdte omkostninger (faktiske omkostninger) (c) ved direkte omkostninger til økonomisk støtte til tredjeparter: Ikke relevant. (d) ved andre direkte omkostninger [(undtagen andre direkte omkostninger, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 8 : som faktisk afholdte omkostninger (faktiske omkostninger) (e) ved indirekte omkostninger [(undtagen indirekte omkostninger, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 9 : på grundlag af en fast sats, der anvendes som angivet i artikel 6.2, punkt E ("omkostninger efter fast sats") [(f) [MULIGHED ved specifikke enhedsomkostninger (enhedsomkostninger, som er omfattet af Kommissionens beslutning og gælder for tilskuddet): for [indsæt navn(e) på den eller de specifikke omkostningskategorier 10 ]: som det faste beløb, der er angivet i bilag Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 7 Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 8 Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 9 Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 10 Indsæt den nøjagtige omkostningsbetegnelse (jf. Kommissionens beslutning, der giver hjemmel til at anvende enhedsudgiften eller det faste beløb). Eksempler: "udgifter til sikring af tværnational adgang til forskningsinfrastrukturer", "udgifter til kliniske forsøg" "udgifter til energieffektivitetsprojekter i bygninger". 11 For modtageren (og tilknyttede tredjeparter) skal alle parametre for enhedsomkostninger (dvs. enheden/enhederne, beløb pr. enhed, den forskningsinstallation/-infrastruktur, som omkostningerne anvendes på, den kliniske undersøgelse, som omkostningerne anvendes på, etc.) fremgå tydeligt af bilag 2. 3

4 [MULIGHED ved specifikke omkostninger i faste beløb (hvis omkostningerne i faste beløb er omfattet af Kommissionens beslutning og gælder for tilskuddet): for [indsæt navn(e) på den eller de specifikke omkostningskategorier]: som det faste beløb, der er angivet i bilag 2 ("omkostninger i faste beløb").] [MULIGHED: specifik omkostningskategori/specifikke omkostningskategorier: Ikke relevant] ARTIKEL 6 STØTTE- BERETTIGEDE OG IKKE- STØTTE- BERETTIGEDE OMKOSTNINGER 6.1 Almindelige betingelser for omkostningers støtteberettigelse "Støtteberettigede omkostninger" er omkostninger, der opfylder følgende kriterier: (a) ved faktiske omkostninger: (i) de skal faktisk afholdes af modtageren (ii) de skal afholdes i den periode, der er angivet i artikel 3, bortset fra de omkostninger, der er relateret til indsendelse af den (endelige periodiske) rapport (se artikel 20) (iii) de skal indgå i det anslåede budget i bilag 2 (iv) de skal afholdes i forbindelse med det projekt, der er beskrevet i bilag 1, og være nødvendige for gennemførelsen af dette (v) de skal være identificerbare og kontrollerbare, især i kraft af registrering i modtagerens regnskaber i overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder i det land, hvor modtageren er etableret, og med modtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning (vi) de skal overholde den gældende nationale lovgivning vedrørende skatter og afgifter, arbejdsmarkedsforhold og social sikring (vii) de skal være rimelige og berettigede, og de skal opfylde princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til omkostningsbevidsthed og omkostningseffektivitet. (b) ved enhedsomkostninger: (i) de skal beregnes som følger: {beløb pr. enhed som angivet i bilag 2 eller som beregnet af modtageren i overensstemmelse med dennes sædvanlige praksis for omkostningsberegning (se artikel 6.2, punkt A) ganget med 4

5 det faktiske antal enheder} (ii) det faktiske antal enheder skal opfylde følgende betingelser: - enhederne skal reelt anvendes eller produceres i den periode, der er angivet i artikel 3 - enhederne skal være nødvendige for gennemførelsen af projektet eller være produceret i forbindelse med det - antallet af enheder skal være identificerbart og kontrollerbart, navnlig i kraft af registre og dokumentation (se artikel 18). (c) ved omkostninger efter fast sats: (i) de skal beregnes ved anvendelse af den faste sats, der er angivet i bilag 2 (ii) de omkostninger (faktiske omkostninger eller enhedsomkostninger [eller omkostninger i faste beløb]), som den faste sats anvendes på, skal opfylde betingelserne for støtteberettigelse, jf. denne artikel. [(d) [MULIGHED, hvis artikel 5.2 omfatter faste beløb: ved omkostninger i faste beløb: - det støtteberettigede beløb svarer til det beløb, der er angivet i bilag 2 - de opgaver eller dele af projektet, der er relateret til omkostningerne, skal være korrekt udført i overensstemmelse med bilag 1.] KAPITEL 4 ARTIKEL 7 GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT GENNEMFØRE PROJEKTET KORREKT Art. 7.1 Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt ARTIKEL 9 PROJEKT- 7.1 Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt Modtageren skal gennemføre projektet som beskrevet i bilag 1 og i henhold til bestemmelserne i aftalen samt alle de juridiske forpligtelser, der er fastsat i gældende EU-lovgivning og international og national lovgivning. Modtageren skal sikre, at de projektopgaver, der er beskrevet i bilag 1, udføres efter forskningslederens anvisninger. [MULIGHED som standard: Ikke relevant] 5

6 OPGAVER UDFØRT AF EN MODTAGER, DER IKKE FÅR EU-STØTTE Art. 9.1 Regler for projektopgaver udført af modtagere, der ikke får EU-støtte [MULIGHED, hvis en modtager ikke får EU-støtte men har en tilknyttet tredjepart, som får EU-støtte: 9.1 Regler for projektopgaver udført af modtagere, der ikke får EU-støtte I henhold til artikel 7.1 skal en modtager, der ikke får EU-støtte, gennemføre de projektopgaver, som vedkommende er forpligtet til ifølge bilag 1. Modtagerens omkostninger er anslået i bilag 2, men - bliver ikke refunderet og - bliver ikke taget i betragtning ved beregningen af tilskuddet (se artikel 5.2, 5.3 og 5.4 samt 21). Kapitel 3, artikel 10 til 14, 20.4, 23a og 40 gælder ikke for modtageren. Artikel 26.4, 27.2, 28.1 [MULIGHED: (med undtagelse af yderligere udnyttelsesforpligtelser)], 28.2, 30.3, 31.5 gælder ikke for resultater, der er opnået uden brug af EU-midler. Modtageren bliver ikke genstand for finansiel kontrol, review eller revision i henhold til artikel 22 i rammepartnerskabsaftalen.] ARTIKEL 11 ANVENDELSE AF NATURAL- YDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET MOD BETALING Art Regler for anvendelse af naturalydelser ydet mod betaling 11.1 Regler for anvendelse af naturalydelser ydet mod betaling Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren anvende naturalydelser, som tredjeparter har ydet mod betaling. Modtageren kan anmelde udgifter til betaling af naturalydelser som støtteberettigede (se artikel 6.1 og 6.2) op til tredjeparternes udgifter til personale, udstyr, infrastrukturer eller andre aktiver, der stilles rådighed, eller andre ydede varer og tjenesteydelser. Omkostningerne skal fremgå af modtagerens regnskaber og betragtes som udgifter, der er afholdt af denne (se artikel 6.1 og 6.2). Tredjeparterne og deres bidrag skal være angivet i bilag 1. Organet kan imidlertid godt godkende naturalydelser uden ændringer, selv om disse ikke er angivet i bilag 1 (se artikel 55), hvis - de er specifikt begrundet i rapporten/rapporterne/de(n) periodiske rapport(er) - anvendelsen af dem ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. 6

7 Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for deres tredjeparter. ARTIKEL 12 ANVENDELSE AF NATURAL- YDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET UDEN VEDERLAG Art Regler for anvendelse af naturalydelser ydet uden vederlag 12.1 Regler for anvendelse af naturalydelser ydet uden vederlag Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren anvende naturalydelser, som tredjeparter har ydet uden vederlag. Modtageren kan anmelde udgifter, som tredjeparter har afholdt i forbindelse med personale, udstyr, infrastrukturer eller andre aktiver, der stilles til rådighed, eller andre ydede varer og tjenesteydelser, som støtteberettigede i henhold til artikel 6.4. Tredjeparterne og deres bidrag skal være angivet i bilag 1. Organet kan imidlertid godt godkende naturalydelser uden ændringer, selv om disse ikke er angivet i bilag 1 (se artikel 55), hvis - de er specifikt begrundet i rapporten/rapporterne/de(n) periodiske rapport(er) - anvendelsen af dem ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for deres tredjeparter. ARTIKEL 13 PROJEKTOPGAV ER UDFØRT AF UNDERLEVERAN DØRER Art Regler for projektopgaver udført af underleverandører 13.1 Regler for projektopgaver udført af underleverandører Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren give visse opgaver i underentreprise, jf. bilag 1. Underentrepriserne må kun vedrøre en begrænset del af projektet. Ved sådanne underentrepriser skal modtageren tilstræbe at få mest mulig værdi for pengene eller at opnå den lavest mulige pris. I den forbindelse skal modtageren undgå interessekonflikter (se artikel 35). [MULIGHED: Hvis underentreprisens værdi overstiger [ ] EUR, skal 7

8 modtageren desuden opfylde følgende regler: [ ]. 12 ] [MULIGHED vedrørende projekter, der omfatter prækommercielle indkøb eller indkøb af innovative løsninger: Hvad angår prækommercielle indkøb eller indkøb af innovative løsninger, skal modtagerne desuden følge en gennemsigtig og ikke-diskriminerende procedure, der mindst skal omfatte (a) En "offentlig markedshøring", der bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende i en "forhåndsmeddelelse" og i øvrigt annonceres bredt. (b) En "udbudsbekendtgørelse", hvor der angives en tidsfrist for modtagelse af bud på mindst 2 måneder, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og i øvrigt annonceres bredt. (c) Et "udbud", der bygger på funktions- eller præstationsbaserede specifikationer (idet der tages højde for resultatet af den offentlige markedshøring), og hvor de praktiske rammer for gennemførelsen af underentreprisen/underentrepriserne er beskrevet. (d) En objektiv og ikke-diskriminerende vurdering af buddene og tildeling af underentreprisen/underentrepriserne til de(n) tilbudsgiver(e), der tilbyder mest mulig værdi for pengene. (e) En "meddelelse om tildelte kontrakter", der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Modtageren skal også sikre, at alle forhåndsmeddelelser, udbudsbekendtgørelser og meddelelser om tildelte kontrakter, der offentliggøres i forbindelse med underentrepriserne, indeholder følgende ansvarsfraskrivelse: "Dette udbud modtager tilskud fra Den Europæiske Unions Horisont program for forskning og innovation i henhold til tilskudsaftale nr. [nummer]). EU deltager dog ikke som ordregivende myndighed i udbuddet."] [MULIGHED, som kun gælder projekter, der omfatter indkøb af innovative løsninger: Deltagelsen i udbudsprocedurer i forbindelse med indkøb af innovative løsninger skal være åben og på lige vilkår for tilbudsgivere fra EU's medlemsstater, associerede lande og andre lande, som EU har indgået aftaler med om offentlige udbud. Hvis WTO-aftalen om offentlige indkøb finder anvendelse, skal underentrepriser vedrørende 12 Hvis den anvisningsberettigede beslutter at fastsætte specifikke regler, skal der i disse tages tilstrækkeligt hensyn til proportionalitetsprincippet, idet der skal tages højde for kontraktværdien og EU-tilskuddenes størrelse i forhold til de samlede projektomkostninger og risikoen. Specifikke regler skal være baseret på bestemmelserne i finansforordningen. Det bør undgås kun at nævne finansforordningen uden at angive de relevante bestemmelser. Der må kun fastsættes specifikke regler, hvis der er tale om kontrakter til en værdi af over EUR. Den anvisningsberettigede kan fastsætte en tærskelværdi, der ligger over EUR, på grundlag af en risikovurdering. 8

9 indkøb af innovative løsninger også være åbne for tilbudsgivere fra lande, der har ratificeret denne aftale. Hvis indkøbet af innovative løsninger går ud på (og er begrænset til) køb af prototyper og/eller prøveprodukter, der er udviklet under et tidligere samfinansieringsprojekt i forbindelse med prækommercielle indkøb, behøver modtagerne ikke at gennemføre en offentlig markedshøring, ligesom de ikke behøver at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse eller en meddelelse om tildelte kontrakter, jf. punkt (a), (b) og (e) ovenfor. I dette tilfælde skal modtageren indkalde tilbud fra mindst tre tilbudsgivere (herunder de leverandører, der har deltaget i de(t) tidligere prækommercielle indkøb) i overensstemmelse med reglerne for udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF 13.] [MULIGHED, som kun gælder projekter, der omfatter prækommercielle indkøb: Underentreprisekontrakter vedrørende prækommercielle indkøb skal indeholde bestemmelser om - Underleverandørernes intellektuelle ejendomsret til de resultater, de skaber. - Købers ret til at få gebyrfri adgang til resultaterne til eget brug. - Købernes ret til at give (eller bede underleverandørerne give) ikkeeksklusiv licens til tredjeparter til udnyttelse af resultaterne på rimelige vilkår (og uden ret til at underlicensere). - Underleverandørernes forpligtelse til at overføre de ejendomsrettigheder til køberen, som de har genereret i forbindelse med de(t) prækommercielle offentlige indkøb, hvis de ikke har formået at udnytte resultaterne kommercielt inden for den periode, der er fastsat i underentreprisekontrakten. - Købernes ret til samtidig med udbudsbekendtgørelsen at offentliggøre navnet på de tilbudsgivere, der har vundet kontrakter, samt tilbudsgivernes projektresumé tillige med efter F&U-fasen og efter høring af underleverandørerne resultatresuméerne og navnene på de underleverandører, der har gennemført den sidste fase af de(t) prækommercielle offentlige indkøb korrekt. Modtageren skal sikre, at størstedelen af det forsknings- og udviklingsarbejde, som underleverandøren/underleverandørerne udfører (herunder hovedforskernes arbejde), finder sted i EU's medlemsstater eller associerede lande (jf. reglerne om udførelsessted).] De opgaver, der skal udføres, og de anslåede udgifter til den enkelte underentreprise skal være angivet i bilag 1, idet de samlede anslåede 13 Se artikel 28 og 31, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/18/EF og artikel 40, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/17/EF. 9

10 omkostninger pr. modtager i forbindelse med alle underentrepriserne skal være angivet i bilag 2. Organet kan imidlertid godt godkende underentrepriser uden ændringer, selv om disse ikke er angivet i bilag 1 og 2 (se artikel 55), hvis - de er specifikt begrundet i rapporten/rapporterne/de(n) periodiske rapport(er) - de ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. [MULIGHED ved klassificerede resultater: Klassificerede resultater må kun gives i underentreprise, når de er blevet udtrykkeligt (skriftligt) godkendt af organet (se artikel 37).] Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for underleverandørerne Modtageren skal sikre, at de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til artikel 35, 36, 38 og 46, også gælder for underleverandørerne. Hvis modtageren er en "ordregivende myndighed", jf. direktiv 2004/18/EF, eller en "ordregivende enhed", jf. direktiv, skal de gældende nationale regler for udbud overholdes. ARTIKEL 14 PROJEKT- OPGAVER UDFØRT AF TILKNYTTEDE [MULIGHED: 14.1 Regler for tredjeparters udførelse af dele af projektet Følgende tilknyttede enheder 14 og tredjeparter med juridisk tilknytning til modtageren 15 ("tilknyttede tredjeparter") kan udføre de opgaver, de tildeles i henhold til bilag 1: Se definitionen i artikel 2.1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1290/2013 om regler for deltagelse: - "Tilknyttet enhed" er en juridisk enhed: - som er under en deltagers direkte eller indirekte kontrol, eller - som er under samme direkte eller indirekte kontrol som deltageren, eller - som direkte eller indirekte kontrollerer en deltager. Der kan være tale om følgende former for kontrol: (a) direkte eller indirekte besiddelse af mere end 50 % af de udstedte kapitalandele i den pågældende juridiske enhed efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet af denne enheds aktionærer eller medejere (b) direkte eller indirekte besiddelse, de facto eller de jure, af beslutningsmyndigheden i den pågældende juridiske enhed. Dog anses følgende forbindelser mellem juridiske enheder ikke for i sig selv at indebære kontrollerende indflydelse: (a) det samme offentlige holdingselskab, den samme institutionelle investor eller det samme venturekapitalselskab besidder direkte eller indirekte over 50 % af de udstedte kapitalandele efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet blandt aktionærerne eller medejerne (b) det samme offentlige organ ejer eller fører tilsyn med de pågældende juridiske enheder. "Tredjeparter med juridisk tilknytning til en modtager" er en juridisk enhed, der har en juridisk tilknytning til modtageren, som indbefatter samarbejde, der ikke er begrænset til projektet. 10

11 TREDJEPARTER Art Regler for tredjeparters udførelse af dele af projektet - [indsæt enhedens navn (kortform)], associeret med eller tilknyttet modtageren [MULIGHED ved krav om solidarisk hæftelse: hvis enheden har accepteret solidarisk hæftelse med modtageren (se bilag 3a)] - [indsæt enhedens navn (kortform)], associeret med eller tilknyttet modtageren [MULIGHED ved krav om solidarisk hæftelse: hvis enheden har accepteret solidarisk hæftelse med modtageren (se bilag 3a)] [det samme for flere tilknyttede enheder] De tilknyttede tredjeparter kan anmelde omkostninger som støtteberettigede, hvis de afholdes i forbindelse med udførelsen af opgaver i henhold til artikel 6.3. Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for deres tilknyttede tredjeparter Modtageren skal sikre, at de forpligtelser, der påhviler vedkommende i henhold til artikel 18, 20, 35, 36 og 38, også gælder for de tilknyttede tredjeparter.] ARTIKEL 15 ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER ARTIKEL 16 SIKRING AF TVÆRNATIONAL ELLER VIRTUEL ADGANG TIL FORSKNINGS- INFRA- STRUKTURER ARTIKEL 20 RAPPORTERING BETALINGS- ANMODNINGER EFR-aftale om PoC-tilskud til flere modtagere: ARTIKEL 15 ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER Ikke relevant EFR-aftale om PoC-tilskud til flere modtagere: ARTIKEL 16 SIKRING AF TVÆRNATIONAL ELLER VIRTUEL ADGANG TIL FORSKNINGSINFRASTRUKTURER Ikke relevant ARTIKEL 20 RAPPORTERING BETALINGSANMODNINGER 20.1 Generel forpligtelse til at indsende rapporter Modtageren skal indsende rapporter, herunder betalingsanmodninger, til organet (se artikel 52). De omfatter betalingsanmodningerne. Rapporten/rapporterne skal være udfærdiget under anvendelse af de blanketter og skabeloner, som findes i det elektroniske udvekslingssystem (se artikel 52). 11

12 [MULIGHED som standard (ved projekter med én rapporteringsperiode): 20.2 Rapporteringsperioder Projektet har én rapporteringsperiode: - RP: fra måned 1 til måned [X] 20.3 Rapport anmodning om udligning af saldoen Modtageren skal senest 60 dage efter afslutningen af rapporteringsperioden aflevere en rapport til organet. Rapporten skal indeholde (a) et resumé, som organet kan offentliggøre (b) en oversigt over resultaterne af projektet, herunder de projektleverancer, der er defineret i bilag 1, og redegørelser for forskellen mellem det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er udført (c) detaljeret information om de anmeldte omkostninger, herunder en "tabel over opdelingen af direkte omkostninger" (d) en "individuel udgiftsopgørelse" (se bilag 4) fra modtageren [og fra hver af de tilknyttede tredjeparter]. Den individuelle udgiftsopgørelse skal specificere de støtteberettigede udgifter (faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats [og omkostninger i faste beløb], se artikel 6) for hver budgetkategori (se bilag 2). Modtageren [og tilknyttede tredjeparter] skal anmelde alle støtteberettigede udgifter, herunder faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats, også selv om de overstiger de beløb, der er angivet i det anslåede budget (se bilag 2). Beløb, der ikke er anmeldt i den individuelle udgiftsopgørelse, vil ikke blive taget i betragtning af organet. De individuelle udgiftsopgørelser i den sidste rapporteringsperiode skal også specificere projektets indtægter (se artikel 5.3.3). Modtageren [og hver af de tilknyttede tredjeparter] skal bekræfte, at: - de anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende 12

13 - de anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6) - udgifterne kan underbygges ved hjælp af relevante registre og støttedokumentation (se artikel 18), der udleveres efter anmodning (se artikel 17) eller i forbindelse med kontroller, review, revisioner og undersøgelser (se artikel 22) - alle indtægter er anmeldt (se artikel 5.3.3). (e) en "sammenfattende udgiftsopgørelse" (se bilag 4), der genereres automatisk af det elektroniske udvekslingssystem, som konsoliderer de individuelle udgiftsopgørelser, og som omfatter anmodningen om udligning af saldoen (f) en "attest vedrørende udgiftsopgørelserne" (udfærdiget i overensstemmelse med bilag 5) for modtageren [og hver tilknyttet tredjepart], hvis modtageren/den tilknyttede tredjepart anmoder om et samlet bidrag på EUR eller derover, som bevis for de faktiske omkostninger og enhedsomkostningerne beregnet på grundlag af dennes/deres sædvanlige praksis for omkostningsberegning (se artikel 5.2 og artikel 6.2, punkt A).] [MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder: 20.2 Rapporteringsperioder Projektet er opdelt i følgende rapporteringsperioder: - RP1: fra måned 1 til måned [X] [- RP2: fra måned [ X+1] til måned [Y] - RP3: fra måned [Y+1] til måned [Z] [osv. for andre RP'er] - afsluttende RP: fra måned [N+1] til [den sidste måned i projektet].] 20.3 Periodiske rapporter anmodninger om mellemliggende betalinger og udligning af saldoen Modtageren skal indsende en periodisk rapport til organet senest 60 dage efter udgangen af hver rapporteringsperiode. Den periodiske rapport skal indeholde (a) et resumé, som organet kan offentliggøre (b) en oversigt over fremskridtene i forhold til projektets mål, herunder de projektleverancer, der er defineret i bilag 1, og redegørelser for forskellen mellem det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er udført (c) detaljeret information om de anmeldte omkostninger, herunder en 13

14 "tabel over opdelingen af direkte omkostninger" og en "budgetopfølgningstabel" (d) en "individuel udgiftsopgørelse" (se bilag 4) fra modtageren [og fra hver af de tilknyttede tredjeparter]. Den individuelle udgiftsopgørelse skal specificere de støtteberettigede udgifter (faktiske omkostninger, enhedsomkostninger, omkostninger efter fast sats [og omkostninger i faste beløb], se artikel 6) for hver budgetkategori (se bilag 2). Modtagerne [og tilknyttede tredjeparter] skal anmelde alle støtteberettigede udgifter, herunder faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats, også selv om de overstiger de beløb, der er angivet i det anslåede budget (se bilag 2). Beløb, der ikke er anmeldt i den individuelle udgiftsopgørelse, vil ikke blive taget i betragtning af organet. Hvis en individuel udgiftsopgørelse ikke indsendes i en given rapporteringsperiode, vil den kunne indgå i den periodiske rapport for den følgende rapporteringsperiode. De individuelle udgiftsopgørelser i den sidste rapporteringsperiode skal også specificere projektets indtægter (se artikel 5.3.3). Modtageren [og hver af de tilknyttede tredjeparter] skal bekræfte, at: - de anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende - de anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6) - udgifterne kan underbygges ved hjælp af relevante registre og støttedokumentation (se artikel 18), der udleveres efter anmodning (se artikel 17) eller i forbindelse med kontroller, review, revisioner og undersøgelser (se artikel 22) - alle indtægter er anmeldt hvad angår den sidste rapporteringsperiode (se artikel 5.3.3). (e) en "periodisk sammenfattende udgiftsopgørelse" (se bilag 4), der genereres automatisk af det elektroniske udvekslingssystem [MULIGHED, hvis artikel 14 finder anvendelse: som konsoliderer de individuelle udgiftsopgørelser vedrørende den pågældende rapporteringsperiode, og som omfatter anmodningen om mellemliggende betalinger (eller, hvis det drejer sig om den sidste rapporteringsperiode, anmodningen om betaling af restbeløbet) (f) hvad angår udelukkende den sidste rapporteringsperiode: 14

15 - en oversigt over resultaterne af projektet, herunder de projektleverancer, der er defineret i bilag 1, og redegørelser for forskellen mellem det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er udført - en "attest vedrørende udgiftsopgørelserne" (udfærdiget i overensstemmelse med bilag 5) for modtageren [og hver tilknyttet tredjepart], hvis modtageren/den tilknyttede tredjepart anmoder om et samlet bidrag på EUR eller derover, som bevis for de faktiske omkostninger og enhedsomkostningerne beregnet på grundlag af dennes/deres sædvanlige praksis for omkostningsberegning (se artikel 5.2 og artikel 6.2, punkt A).] Valuta i udgiftsopgørelserne og omregning til euro Udgiftsopgørelserne skal udfærdiges i euro. Hvis modtageren [eller en tilknyttet tredjepart] har et regnskab, der er udfærdiget i en anden valuta end euro, skal afholdte udgifter, der er registreret i modtagerens regnskaber, omregnes til euro under anvendelse af gennemsnittet af de dagskurser, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, for den pågældende rapporteringsperiode. Hvis der ikke bliver offentliggjort nogen dagskurs i Den Europæiske Unions Tidende for den pågældende valuta, skal den omregnes under anvendelse af gennemsnittet af de månedlige regnskabskurser, der er offentliggjort på Kommissionens websted, for den pågældende rapporteringsperiode. Hvis modtageren [eller en tilknyttet tredjepart] har regnskaber, der er udfærdiget i euro, skal afholdte udgifter i andre valutaer omregnes til euro i henhold til dennes sædvanlige regnskabspraksis Sprog i rapporterne Rapporterne (herunder udgiftsopgørelser) skal affattes på samme sprog som aftalen Konsekvenser af manglende overholdelse suspension af betalingsfristen ophævelse af aftalen Hvis den/de indsendte rapport(er) ikke opfylder kravene i denne artikel, kan organet suspendere betalingsfristen (se artikel 47) og iværksætte de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6. Hvis modtageren misligholder sin forpligtelse til at indsende rapporten/rapporterne, og hvis han ikke opfylder denne forpligtelse senest 15

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Afsløring af forfalskede dokumenter på området strukturforanstaltninger En praktisk vejledning for forvaltningsmyndigheder

Afsløring af forfalskede dokumenter på området strukturforanstaltninger En praktisk vejledning for forvaltningsmyndigheder EUROPA-KOMMISSIONEN DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG (OLAF) Direktorat D Politik Enhed D 2 Bekæmpelse af svig Afsløring af forfalskede dokumenter på området strukturforanstaltninger En praktisk

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere