BILAG XI. H MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG XI. H2020 1 MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)"

Transkript

1 DA BILAG XI H MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af aftalen om særligt tilskud. Generelle bemærkninger: Parter Baseret på den generelle model for en aftale om tilskud til enkeltmodtagere [Organet] [Kommissionen] erstattes af "Organet" Henvisninger til/muligheder for Euratom udelades "økonomisk rapport"/"økonomiske rapporter" erstattes af "rapport"/"rapporter" Indholdsfortegnelsen skal tilpasses Krydshenvisninger i fodnoterne skal tilpasses Parterne i EFR-aftalen om PoC-tilskud til enkeltmodtagere, på den ene side Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) ("organet"), i medfør af beføjelser tildelt af Europa-Kommissionen ("Kommissionen") 3, som med henblik på underskrivelse af aftalen er repræsenteret ved [[stilling, [generaldirektorat, direktorat, enhed] [afdeling]], [fornavn og efternavn], 4 og på den anden side, 1. "modtageren": [ [fulde officielle navn] [kortnavn] [selskabsform] [officielt registreringsnummer] etableret i [fuldstændig officiel adresse] 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) ("forordning nr. 1291/2013 om H2020- rammeprogrammet") (EUT L 347 af , s. 104). 2 PoC-tilskud fra EFR finansierer projekter, som skal vise innovationspotentialet af de idéer, der kommer ud af andre EFR-aktioner. 3 Tekst i kursiv viser de muligheder i den generelle model for en aftale om tilskud, der finder anvendelse i denne aftale. 4 Repræsentanten for organet skal være anvisningsberettiget (ved delegation eller subdelegation), udpeget i overensstemmelse med dokument af "Anvendelse af regelsæt for anvisningsberettigede" ("Mise en place de la Charte des ordonnateurs"). 1

2 [momsregistreringsnummer], som med henblik på underskrivelse af denne aftale er repræsenteret ved [stilling, fornavn og efternavn]] [MULIGHED, hvis modtageren er Det Fælles Forskningscenter: Det Fælles Forskningscenter (JRC) etableret i [fuldstændig officiel adresse], hvis det underskriver den administrative aftale (se bilag 3b)], som er vært for [og har ansat] følgende [MULIGHED som standard: "forskningslederen" 5 : - [Navn][fødselsdato og fødested]] [MULIGHED ved synergistøtte: "ansvarlig forskningsleder": - [Navn][fødselsdato og fødested] [og "en anden/andre forskningsleder(e)": - [Navn][fødselsdato og fødested] - [Navn][fødselsdato og fødested]] [MULIGHED ved synergistøtte: Medmindre andet er angivet, omfatter henvisninger til "forskningslederen" eller "forskningslederne" den ansvarlige forskningsleder.] [MULIGHED ved ændring af et enkeltmodtagertilskud til et flermodtagertilskud: Hvis en eller flere af modtagerne tiltræder denne aftale (se artikel 56), bliver den modtager, som er vært for [og har ansat] [MULIGHED ved synergistøtte: den ansvarlige forskningsleder] forskningslederen, "hovedmodtager".] KAPITEL 3 ARTIKEL 5 TILSKUDS- BELØB, REFUSIONSSATS ER OG OMKOSTNINGS- TYPER Art. 5.2 Tilskudsform, refusionssats og omkostningstyper 5.2 Tilskudsform, refusionssats og omkostningstyper Tilskuddet dækker 100 % af modtagernes [og tilknyttede tredjeparters] støtteberettigede omkostninger i forbindelse med projektet (se artikel 6) ("tilskud i form af refusion af støtteberettigede omkostninger") (se bilag 2). De anslåede støtteberettigede omkostninger til projektet udgør [indsæt beløb EUR (indsæt beløb med bogstaver)]. Støtteberettigede omkostninger (se artikel 6) skal anmeldes som følgende "omkostningstyper": 5 Tekst i kursiv viser de muligheder i den generelle model for en aftale om tilskud, der finder anvendelse i denne aftale. 2

3 (a) ved direkte personaleomkostninger [(undtagen direkte personaleomkostninger, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 6 : - som faktisk afholdte omkostninger ("faktiske omkostninger") eller - på grundlag af et beløb pr. enhed beregnet af modtageren i overensstemmelse med dennes sædvanlige praksis for omkostningsberegning ("enhedsomkostninger"). Personaleudgifter for SMV-ejere eller modtagere, som er fysiske personer, der ikke modtager løn (se artikel 6.2, punkt A.4 og A.5), skal angives på grundlag af beløbet pr. enhed angivet i bilag 2 (enhedsomkostninger). (b) ved direkte omkostninger til underleverancer [(undtagen omkostninger til underleverancer, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 7 : som faktisk afholdte omkostninger (faktiske omkostninger) (c) ved direkte omkostninger til økonomisk støtte til tredjeparter: Ikke relevant. (d) ved andre direkte omkostninger [(undtagen andre direkte omkostninger, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 8 : som faktisk afholdte omkostninger (faktiske omkostninger) (e) ved indirekte omkostninger [(undtagen indirekte omkostninger, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 9 : på grundlag af en fast sats, der anvendes som angivet i artikel 6.2, punkt E ("omkostninger efter fast sats") [(f) [MULIGHED ved specifikke enhedsomkostninger (enhedsomkostninger, som er omfattet af Kommissionens beslutning og gælder for tilskuddet): for [indsæt navn(e) på den eller de specifikke omkostningskategorier 10 ]: som det faste beløb, der er angivet i bilag Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 7 Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 8 Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 9 Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 10 Indsæt den nøjagtige omkostningsbetegnelse (jf. Kommissionens beslutning, der giver hjemmel til at anvende enhedsudgiften eller det faste beløb). Eksempler: "udgifter til sikring af tværnational adgang til forskningsinfrastrukturer", "udgifter til kliniske forsøg" "udgifter til energieffektivitetsprojekter i bygninger". 11 For modtageren (og tilknyttede tredjeparter) skal alle parametre for enhedsomkostninger (dvs. enheden/enhederne, beløb pr. enhed, den forskningsinstallation/-infrastruktur, som omkostningerne anvendes på, den kliniske undersøgelse, som omkostningerne anvendes på, etc.) fremgå tydeligt af bilag 2. 3

4 [MULIGHED ved specifikke omkostninger i faste beløb (hvis omkostningerne i faste beløb er omfattet af Kommissionens beslutning og gælder for tilskuddet): for [indsæt navn(e) på den eller de specifikke omkostningskategorier]: som det faste beløb, der er angivet i bilag 2 ("omkostninger i faste beløb").] [MULIGHED: specifik omkostningskategori/specifikke omkostningskategorier: Ikke relevant] ARTIKEL 6 STØTTE- BERETTIGEDE OG IKKE- STØTTE- BERETTIGEDE OMKOSTNINGER 6.1 Almindelige betingelser for omkostningers støtteberettigelse "Støtteberettigede omkostninger" er omkostninger, der opfylder følgende kriterier: (a) ved faktiske omkostninger: (i) de skal faktisk afholdes af modtageren (ii) de skal afholdes i den periode, der er angivet i artikel 3, bortset fra de omkostninger, der er relateret til indsendelse af den (endelige periodiske) rapport (se artikel 20) (iii) de skal indgå i det anslåede budget i bilag 2 (iv) de skal afholdes i forbindelse med det projekt, der er beskrevet i bilag 1, og være nødvendige for gennemførelsen af dette (v) de skal være identificerbare og kontrollerbare, især i kraft af registrering i modtagerens regnskaber i overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder i det land, hvor modtageren er etableret, og med modtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning (vi) de skal overholde den gældende nationale lovgivning vedrørende skatter og afgifter, arbejdsmarkedsforhold og social sikring (vii) de skal være rimelige og berettigede, og de skal opfylde princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til omkostningsbevidsthed og omkostningseffektivitet. (b) ved enhedsomkostninger: (i) de skal beregnes som følger: {beløb pr. enhed som angivet i bilag 2 eller som beregnet af modtageren i overensstemmelse med dennes sædvanlige praksis for omkostningsberegning (se artikel 6.2, punkt A) ganget med 4

5 det faktiske antal enheder} (ii) det faktiske antal enheder skal opfylde følgende betingelser: - enhederne skal reelt anvendes eller produceres i den periode, der er angivet i artikel 3 - enhederne skal være nødvendige for gennemførelsen af projektet eller være produceret i forbindelse med det - antallet af enheder skal være identificerbart og kontrollerbart, navnlig i kraft af registre og dokumentation (se artikel 18). (c) ved omkostninger efter fast sats: (i) de skal beregnes ved anvendelse af den faste sats, der er angivet i bilag 2 (ii) de omkostninger (faktiske omkostninger eller enhedsomkostninger [eller omkostninger i faste beløb]), som den faste sats anvendes på, skal opfylde betingelserne for støtteberettigelse, jf. denne artikel. [(d) [MULIGHED, hvis artikel 5.2 omfatter faste beløb: ved omkostninger i faste beløb: - det støtteberettigede beløb svarer til det beløb, der er angivet i bilag 2 - de opgaver eller dele af projektet, der er relateret til omkostningerne, skal være korrekt udført i overensstemmelse med bilag 1.] KAPITEL 4 ARTIKEL 7 GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT GENNEMFØRE PROJEKTET KORREKT Art. 7.1 Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt ARTIKEL 9 PROJEKT- 7.1 Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt Modtageren skal gennemføre projektet som beskrevet i bilag 1 og i henhold til bestemmelserne i aftalen samt alle de juridiske forpligtelser, der er fastsat i gældende EU-lovgivning og international og national lovgivning. Modtageren skal sikre, at de projektopgaver, der er beskrevet i bilag 1, udføres efter forskningslederens anvisninger. [MULIGHED som standard: Ikke relevant] 5

6 OPGAVER UDFØRT AF EN MODTAGER, DER IKKE FÅR EU-STØTTE Art. 9.1 Regler for projektopgaver udført af modtagere, der ikke får EU-støtte [MULIGHED, hvis en modtager ikke får EU-støtte men har en tilknyttet tredjepart, som får EU-støtte: 9.1 Regler for projektopgaver udført af modtagere, der ikke får EU-støtte I henhold til artikel 7.1 skal en modtager, der ikke får EU-støtte, gennemføre de projektopgaver, som vedkommende er forpligtet til ifølge bilag 1. Modtagerens omkostninger er anslået i bilag 2, men - bliver ikke refunderet og - bliver ikke taget i betragtning ved beregningen af tilskuddet (se artikel 5.2, 5.3 og 5.4 samt 21). Kapitel 3, artikel 10 til 14, 20.4, 23a og 40 gælder ikke for modtageren. Artikel 26.4, 27.2, 28.1 [MULIGHED: (med undtagelse af yderligere udnyttelsesforpligtelser)], 28.2, 30.3, 31.5 gælder ikke for resultater, der er opnået uden brug af EU-midler. Modtageren bliver ikke genstand for finansiel kontrol, review eller revision i henhold til artikel 22 i rammepartnerskabsaftalen.] ARTIKEL 11 ANVENDELSE AF NATURAL- YDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET MOD BETALING Art Regler for anvendelse af naturalydelser ydet mod betaling 11.1 Regler for anvendelse af naturalydelser ydet mod betaling Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren anvende naturalydelser, som tredjeparter har ydet mod betaling. Modtageren kan anmelde udgifter til betaling af naturalydelser som støtteberettigede (se artikel 6.1 og 6.2) op til tredjeparternes udgifter til personale, udstyr, infrastrukturer eller andre aktiver, der stilles rådighed, eller andre ydede varer og tjenesteydelser. Omkostningerne skal fremgå af modtagerens regnskaber og betragtes som udgifter, der er afholdt af denne (se artikel 6.1 og 6.2). Tredjeparterne og deres bidrag skal være angivet i bilag 1. Organet kan imidlertid godt godkende naturalydelser uden ændringer, selv om disse ikke er angivet i bilag 1 (se artikel 55), hvis - de er specifikt begrundet i rapporten/rapporterne/de(n) periodiske rapport(er) - anvendelsen af dem ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. 6

7 Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for deres tredjeparter. ARTIKEL 12 ANVENDELSE AF NATURAL- YDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET UDEN VEDERLAG Art Regler for anvendelse af naturalydelser ydet uden vederlag 12.1 Regler for anvendelse af naturalydelser ydet uden vederlag Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren anvende naturalydelser, som tredjeparter har ydet uden vederlag. Modtageren kan anmelde udgifter, som tredjeparter har afholdt i forbindelse med personale, udstyr, infrastrukturer eller andre aktiver, der stilles til rådighed, eller andre ydede varer og tjenesteydelser, som støtteberettigede i henhold til artikel 6.4. Tredjeparterne og deres bidrag skal være angivet i bilag 1. Organet kan imidlertid godt godkende naturalydelser uden ændringer, selv om disse ikke er angivet i bilag 1 (se artikel 55), hvis - de er specifikt begrundet i rapporten/rapporterne/de(n) periodiske rapport(er) - anvendelsen af dem ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for deres tredjeparter. ARTIKEL 13 PROJEKTOPGAV ER UDFØRT AF UNDERLEVERAN DØRER Art Regler for projektopgaver udført af underleverandører 13.1 Regler for projektopgaver udført af underleverandører Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren give visse opgaver i underentreprise, jf. bilag 1. Underentrepriserne må kun vedrøre en begrænset del af projektet. Ved sådanne underentrepriser skal modtageren tilstræbe at få mest mulig værdi for pengene eller at opnå den lavest mulige pris. I den forbindelse skal modtageren undgå interessekonflikter (se artikel 35). [MULIGHED: Hvis underentreprisens værdi overstiger [ ] EUR, skal 7

8 modtageren desuden opfylde følgende regler: [ ]. 12 ] [MULIGHED vedrørende projekter, der omfatter prækommercielle indkøb eller indkøb af innovative løsninger: Hvad angår prækommercielle indkøb eller indkøb af innovative løsninger, skal modtagerne desuden følge en gennemsigtig og ikke-diskriminerende procedure, der mindst skal omfatte (a) En "offentlig markedshøring", der bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende i en "forhåndsmeddelelse" og i øvrigt annonceres bredt. (b) En "udbudsbekendtgørelse", hvor der angives en tidsfrist for modtagelse af bud på mindst 2 måneder, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og i øvrigt annonceres bredt. (c) Et "udbud", der bygger på funktions- eller præstationsbaserede specifikationer (idet der tages højde for resultatet af den offentlige markedshøring), og hvor de praktiske rammer for gennemførelsen af underentreprisen/underentrepriserne er beskrevet. (d) En objektiv og ikke-diskriminerende vurdering af buddene og tildeling af underentreprisen/underentrepriserne til de(n) tilbudsgiver(e), der tilbyder mest mulig værdi for pengene. (e) En "meddelelse om tildelte kontrakter", der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Modtageren skal også sikre, at alle forhåndsmeddelelser, udbudsbekendtgørelser og meddelelser om tildelte kontrakter, der offentliggøres i forbindelse med underentrepriserne, indeholder følgende ansvarsfraskrivelse: "Dette udbud modtager tilskud fra Den Europæiske Unions Horisont program for forskning og innovation i henhold til tilskudsaftale nr. [nummer]). EU deltager dog ikke som ordregivende myndighed i udbuddet."] [MULIGHED, som kun gælder projekter, der omfatter indkøb af innovative løsninger: Deltagelsen i udbudsprocedurer i forbindelse med indkøb af innovative løsninger skal være åben og på lige vilkår for tilbudsgivere fra EU's medlemsstater, associerede lande og andre lande, som EU har indgået aftaler med om offentlige udbud. Hvis WTO-aftalen om offentlige indkøb finder anvendelse, skal underentrepriser vedrørende 12 Hvis den anvisningsberettigede beslutter at fastsætte specifikke regler, skal der i disse tages tilstrækkeligt hensyn til proportionalitetsprincippet, idet der skal tages højde for kontraktværdien og EU-tilskuddenes størrelse i forhold til de samlede projektomkostninger og risikoen. Specifikke regler skal være baseret på bestemmelserne i finansforordningen. Det bør undgås kun at nævne finansforordningen uden at angive de relevante bestemmelser. Der må kun fastsættes specifikke regler, hvis der er tale om kontrakter til en værdi af over EUR. Den anvisningsberettigede kan fastsætte en tærskelværdi, der ligger over EUR, på grundlag af en risikovurdering. 8

9 indkøb af innovative løsninger også være åbne for tilbudsgivere fra lande, der har ratificeret denne aftale. Hvis indkøbet af innovative løsninger går ud på (og er begrænset til) køb af prototyper og/eller prøveprodukter, der er udviklet under et tidligere samfinansieringsprojekt i forbindelse med prækommercielle indkøb, behøver modtagerne ikke at gennemføre en offentlig markedshøring, ligesom de ikke behøver at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse eller en meddelelse om tildelte kontrakter, jf. punkt (a), (b) og (e) ovenfor. I dette tilfælde skal modtageren indkalde tilbud fra mindst tre tilbudsgivere (herunder de leverandører, der har deltaget i de(t) tidligere prækommercielle indkøb) i overensstemmelse med reglerne for udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF 13.] [MULIGHED, som kun gælder projekter, der omfatter prækommercielle indkøb: Underentreprisekontrakter vedrørende prækommercielle indkøb skal indeholde bestemmelser om - Underleverandørernes intellektuelle ejendomsret til de resultater, de skaber. - Købers ret til at få gebyrfri adgang til resultaterne til eget brug. - Købernes ret til at give (eller bede underleverandørerne give) ikkeeksklusiv licens til tredjeparter til udnyttelse af resultaterne på rimelige vilkår (og uden ret til at underlicensere). - Underleverandørernes forpligtelse til at overføre de ejendomsrettigheder til køberen, som de har genereret i forbindelse med de(t) prækommercielle offentlige indkøb, hvis de ikke har formået at udnytte resultaterne kommercielt inden for den periode, der er fastsat i underentreprisekontrakten. - Købernes ret til samtidig med udbudsbekendtgørelsen at offentliggøre navnet på de tilbudsgivere, der har vundet kontrakter, samt tilbudsgivernes projektresumé tillige med efter F&U-fasen og efter høring af underleverandørerne resultatresuméerne og navnene på de underleverandører, der har gennemført den sidste fase af de(t) prækommercielle offentlige indkøb korrekt. Modtageren skal sikre, at størstedelen af det forsknings- og udviklingsarbejde, som underleverandøren/underleverandørerne udfører (herunder hovedforskernes arbejde), finder sted i EU's medlemsstater eller associerede lande (jf. reglerne om udførelsessted).] De opgaver, der skal udføres, og de anslåede udgifter til den enkelte underentreprise skal være angivet i bilag 1, idet de samlede anslåede 13 Se artikel 28 og 31, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/18/EF og artikel 40, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/17/EF. 9

10 omkostninger pr. modtager i forbindelse med alle underentrepriserne skal være angivet i bilag 2. Organet kan imidlertid godt godkende underentrepriser uden ændringer, selv om disse ikke er angivet i bilag 1 og 2 (se artikel 55), hvis - de er specifikt begrundet i rapporten/rapporterne/de(n) periodiske rapport(er) - de ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. [MULIGHED ved klassificerede resultater: Klassificerede resultater må kun gives i underentreprise, når de er blevet udtrykkeligt (skriftligt) godkendt af organet (se artikel 37).] Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for underleverandørerne Modtageren skal sikre, at de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til artikel 35, 36, 38 og 46, også gælder for underleverandørerne. Hvis modtageren er en "ordregivende myndighed", jf. direktiv 2004/18/EF, eller en "ordregivende enhed", jf. direktiv, skal de gældende nationale regler for udbud overholdes. ARTIKEL 14 PROJEKT- OPGAVER UDFØRT AF TILKNYTTEDE [MULIGHED: 14.1 Regler for tredjeparters udførelse af dele af projektet Følgende tilknyttede enheder 14 og tredjeparter med juridisk tilknytning til modtageren 15 ("tilknyttede tredjeparter") kan udføre de opgaver, de tildeles i henhold til bilag 1: Se definitionen i artikel 2.1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1290/2013 om regler for deltagelse: - "Tilknyttet enhed" er en juridisk enhed: - som er under en deltagers direkte eller indirekte kontrol, eller - som er under samme direkte eller indirekte kontrol som deltageren, eller - som direkte eller indirekte kontrollerer en deltager. Der kan være tale om følgende former for kontrol: (a) direkte eller indirekte besiddelse af mere end 50 % af de udstedte kapitalandele i den pågældende juridiske enhed efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet af denne enheds aktionærer eller medejere (b) direkte eller indirekte besiddelse, de facto eller de jure, af beslutningsmyndigheden i den pågældende juridiske enhed. Dog anses følgende forbindelser mellem juridiske enheder ikke for i sig selv at indebære kontrollerende indflydelse: (a) det samme offentlige holdingselskab, den samme institutionelle investor eller det samme venturekapitalselskab besidder direkte eller indirekte over 50 % af de udstedte kapitalandele efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet blandt aktionærerne eller medejerne (b) det samme offentlige organ ejer eller fører tilsyn med de pågældende juridiske enheder. "Tredjeparter med juridisk tilknytning til en modtager" er en juridisk enhed, der har en juridisk tilknytning til modtageren, som indbefatter samarbejde, der ikke er begrænset til projektet. 10

11 TREDJEPARTER Art Regler for tredjeparters udførelse af dele af projektet - [indsæt enhedens navn (kortform)], associeret med eller tilknyttet modtageren [MULIGHED ved krav om solidarisk hæftelse: hvis enheden har accepteret solidarisk hæftelse med modtageren (se bilag 3a)] - [indsæt enhedens navn (kortform)], associeret med eller tilknyttet modtageren [MULIGHED ved krav om solidarisk hæftelse: hvis enheden har accepteret solidarisk hæftelse med modtageren (se bilag 3a)] [det samme for flere tilknyttede enheder] De tilknyttede tredjeparter kan anmelde omkostninger som støtteberettigede, hvis de afholdes i forbindelse med udførelsen af opgaver i henhold til artikel 6.3. Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for deres tilknyttede tredjeparter Modtageren skal sikre, at de forpligtelser, der påhviler vedkommende i henhold til artikel 18, 20, 35, 36 og 38, også gælder for de tilknyttede tredjeparter.] ARTIKEL 15 ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER ARTIKEL 16 SIKRING AF TVÆRNATIONAL ELLER VIRTUEL ADGANG TIL FORSKNINGS- INFRA- STRUKTURER ARTIKEL 20 RAPPORTERING BETALINGS- ANMODNINGER EFR-aftale om PoC-tilskud til flere modtagere: ARTIKEL 15 ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER Ikke relevant EFR-aftale om PoC-tilskud til flere modtagere: ARTIKEL 16 SIKRING AF TVÆRNATIONAL ELLER VIRTUEL ADGANG TIL FORSKNINGSINFRASTRUKTURER Ikke relevant ARTIKEL 20 RAPPORTERING BETALINGSANMODNINGER 20.1 Generel forpligtelse til at indsende rapporter Modtageren skal indsende rapporter, herunder betalingsanmodninger, til organet (se artikel 52). De omfatter betalingsanmodningerne. Rapporten/rapporterne skal være udfærdiget under anvendelse af de blanketter og skabeloner, som findes i det elektroniske udvekslingssystem (se artikel 52). 11

12 [MULIGHED som standard (ved projekter med én rapporteringsperiode): 20.2 Rapporteringsperioder Projektet har én rapporteringsperiode: - RP: fra måned 1 til måned [X] 20.3 Rapport anmodning om udligning af saldoen Modtageren skal senest 60 dage efter afslutningen af rapporteringsperioden aflevere en rapport til organet. Rapporten skal indeholde (a) et resumé, som organet kan offentliggøre (b) en oversigt over resultaterne af projektet, herunder de projektleverancer, der er defineret i bilag 1, og redegørelser for forskellen mellem det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er udført (c) detaljeret information om de anmeldte omkostninger, herunder en "tabel over opdelingen af direkte omkostninger" (d) en "individuel udgiftsopgørelse" (se bilag 4) fra modtageren [og fra hver af de tilknyttede tredjeparter]. Den individuelle udgiftsopgørelse skal specificere de støtteberettigede udgifter (faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats [og omkostninger i faste beløb], se artikel 6) for hver budgetkategori (se bilag 2). Modtageren [og tilknyttede tredjeparter] skal anmelde alle støtteberettigede udgifter, herunder faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats, også selv om de overstiger de beløb, der er angivet i det anslåede budget (se bilag 2). Beløb, der ikke er anmeldt i den individuelle udgiftsopgørelse, vil ikke blive taget i betragtning af organet. De individuelle udgiftsopgørelser i den sidste rapporteringsperiode skal også specificere projektets indtægter (se artikel 5.3.3). Modtageren [og hver af de tilknyttede tredjeparter] skal bekræfte, at: - de anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende 12

13 - de anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6) - udgifterne kan underbygges ved hjælp af relevante registre og støttedokumentation (se artikel 18), der udleveres efter anmodning (se artikel 17) eller i forbindelse med kontroller, review, revisioner og undersøgelser (se artikel 22) - alle indtægter er anmeldt (se artikel 5.3.3). (e) en "sammenfattende udgiftsopgørelse" (se bilag 4), der genereres automatisk af det elektroniske udvekslingssystem, som konsoliderer de individuelle udgiftsopgørelser, og som omfatter anmodningen om udligning af saldoen (f) en "attest vedrørende udgiftsopgørelserne" (udfærdiget i overensstemmelse med bilag 5) for modtageren [og hver tilknyttet tredjepart], hvis modtageren/den tilknyttede tredjepart anmoder om et samlet bidrag på EUR eller derover, som bevis for de faktiske omkostninger og enhedsomkostningerne beregnet på grundlag af dennes/deres sædvanlige praksis for omkostningsberegning (se artikel 5.2 og artikel 6.2, punkt A).] [MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder: 20.2 Rapporteringsperioder Projektet er opdelt i følgende rapporteringsperioder: - RP1: fra måned 1 til måned [X] [- RP2: fra måned [ X+1] til måned [Y] - RP3: fra måned [Y+1] til måned [Z] [osv. for andre RP'er] - afsluttende RP: fra måned [N+1] til [den sidste måned i projektet].] 20.3 Periodiske rapporter anmodninger om mellemliggende betalinger og udligning af saldoen Modtageren skal indsende en periodisk rapport til organet senest 60 dage efter udgangen af hver rapporteringsperiode. Den periodiske rapport skal indeholde (a) et resumé, som organet kan offentliggøre (b) en oversigt over fremskridtene i forhold til projektets mål, herunder de projektleverancer, der er defineret i bilag 1, og redegørelser for forskellen mellem det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er udført (c) detaljeret information om de anmeldte omkostninger, herunder en 13

14 "tabel over opdelingen af direkte omkostninger" og en "budgetopfølgningstabel" (d) en "individuel udgiftsopgørelse" (se bilag 4) fra modtageren [og fra hver af de tilknyttede tredjeparter]. Den individuelle udgiftsopgørelse skal specificere de støtteberettigede udgifter (faktiske omkostninger, enhedsomkostninger, omkostninger efter fast sats [og omkostninger i faste beløb], se artikel 6) for hver budgetkategori (se bilag 2). Modtagerne [og tilknyttede tredjeparter] skal anmelde alle støtteberettigede udgifter, herunder faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats, også selv om de overstiger de beløb, der er angivet i det anslåede budget (se bilag 2). Beløb, der ikke er anmeldt i den individuelle udgiftsopgørelse, vil ikke blive taget i betragtning af organet. Hvis en individuel udgiftsopgørelse ikke indsendes i en given rapporteringsperiode, vil den kunne indgå i den periodiske rapport for den følgende rapporteringsperiode. De individuelle udgiftsopgørelser i den sidste rapporteringsperiode skal også specificere projektets indtægter (se artikel 5.3.3). Modtageren [og hver af de tilknyttede tredjeparter] skal bekræfte, at: - de anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende - de anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6) - udgifterne kan underbygges ved hjælp af relevante registre og støttedokumentation (se artikel 18), der udleveres efter anmodning (se artikel 17) eller i forbindelse med kontroller, review, revisioner og undersøgelser (se artikel 22) - alle indtægter er anmeldt hvad angår den sidste rapporteringsperiode (se artikel 5.3.3). (e) en "periodisk sammenfattende udgiftsopgørelse" (se bilag 4), der genereres automatisk af det elektroniske udvekslingssystem [MULIGHED, hvis artikel 14 finder anvendelse: som konsoliderer de individuelle udgiftsopgørelser vedrørende den pågældende rapporteringsperiode, og som omfatter anmodningen om mellemliggende betalinger (eller, hvis det drejer sig om den sidste rapporteringsperiode, anmodningen om betaling af restbeløbet) (f) hvad angår udelukkende den sidste rapporteringsperiode: 14

15 - en oversigt over resultaterne af projektet, herunder de projektleverancer, der er defineret i bilag 1, og redegørelser for forskellen mellem det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er udført - en "attest vedrørende udgiftsopgørelserne" (udfærdiget i overensstemmelse med bilag 5) for modtageren [og hver tilknyttet tredjepart], hvis modtageren/den tilknyttede tredjepart anmoder om et samlet bidrag på EUR eller derover, som bevis for de faktiske omkostninger og enhedsomkostningerne beregnet på grundlag af dennes/deres sædvanlige praksis for omkostningsberegning (se artikel 5.2 og artikel 6.2, punkt A).] Valuta i udgiftsopgørelserne og omregning til euro Udgiftsopgørelserne skal udfærdiges i euro. Hvis modtageren [eller en tilknyttet tredjepart] har et regnskab, der er udfærdiget i en anden valuta end euro, skal afholdte udgifter, der er registreret i modtagerens regnskaber, omregnes til euro under anvendelse af gennemsnittet af de dagskurser, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, for den pågældende rapporteringsperiode. Hvis der ikke bliver offentliggjort nogen dagskurs i Den Europæiske Unions Tidende for den pågældende valuta, skal den omregnes under anvendelse af gennemsnittet af de månedlige regnskabskurser, der er offentliggjort på Kommissionens websted, for den pågældende rapporteringsperiode. Hvis modtageren [eller en tilknyttet tredjepart] har regnskaber, der er udfærdiget i euro, skal afholdte udgifter i andre valutaer omregnes til euro i henhold til dennes sædvanlige regnskabspraksis Sprog i rapporterne Rapporterne (herunder udgiftsopgørelser) skal affattes på samme sprog som aftalen Konsekvenser af manglende overholdelse suspension af betalingsfristen ophævelse af aftalen Hvis den/de indsendte rapport(er) ikke opfylder kravene i denne artikel, kan organet suspendere betalingsfristen (se artikel 47) og iværksætte de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6. Hvis modtageren misligholder sin forpligtelse til at indsende rapporten/rapporterne, og hvis han ikke opfylder denne forpligtelse senest 15

BILAG IX H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)

BILAG IX H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) DA BILAG IX H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af aftalen om særligt tilskud.

Læs mere

Standardtilskudsaftale flere modtagere

Standardtilskudsaftale flere modtagere Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardtilskudsaftale flere modtagere EFR startstøtte, konsolideringsstøtte og støtte til etablerede forskere (H2020 EFR Standardtilskudsaftale flere modtagere) Version

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

EU-symbolet i forbindelse med EU-programmer

EU-symbolet i forbindelse med EU-programmer Anvendelse af EU-symbolet i forbindelse med EU-programmer Retningslinjer for støttemodtagere og andre tredjeparter Oktober 2012 Corporate Communication A n v e n d e l s e a f E U - s y m b o l e t i f

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til kombinerede projekter inden for [FTU] [forskning] og demonstration ([EF] [Euratom]) 1

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til kombinerede projekter inden for [FTU] [forskning] og demonstration ([EF] [Euratom]) 1 STANDARDKONTRAKT Refusion af omkostninger til kombinerede projekter inden for [FTU] [forskning] og demonstration ([EF] [Euratom]) 1 Denne kontrakt finder anvendelse på kombinerede [FTU] [forskning] og

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen ANSØGNINGSSKEMA Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen Dette ansøgningsskema samt skabeloner og dokumenter, der skal indgå i ansøgningen, skal sendes til Europa-Kommissionen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til forsknings- og teknologiudviklingsprojekter (EF) (Projektleverancer)

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til forsknings- og teknologiudviklingsprojekter (EF) (Projektleverancer) STANDARDKONTRAKT Refusion af omkostninger til forsknings- og teknologiudviklingsprojekter (EF) (Projektleverancer) KONTRAKT NR. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt «Fællesskabet»), der repræsenteres

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt 1

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt 1 Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu Bekendtgørelse

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. (Euratom-traktaten)

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. (Euratom-traktaten) STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger (Euratom-traktaten) 1 Kontrakt nr. Det Europæiske Atomenergifællesskab (i det følgende benævnt «Fællesskabet» ), der repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) SPD Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 16 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere