BILAG XI. H MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG XI. H2020 1 MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)"

Transkript

1 DA BILAG XI H MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af aftalen om særligt tilskud. Generelle bemærkninger: Parter Baseret på den generelle model for en aftale om tilskud til enkeltmodtagere [Organet] [Kommissionen] erstattes af "Organet" Henvisninger til/muligheder for Euratom udelades "økonomisk rapport"/"økonomiske rapporter" erstattes af "rapport"/"rapporter" Indholdsfortegnelsen skal tilpasses Krydshenvisninger i fodnoterne skal tilpasses Parterne i EFR-aftalen om PoC-tilskud til enkeltmodtagere, på den ene side Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) ("organet"), i medfør af beføjelser tildelt af Europa-Kommissionen ("Kommissionen") 3, som med henblik på underskrivelse af aftalen er repræsenteret ved [[stilling, [generaldirektorat, direktorat, enhed] [afdeling]], [fornavn og efternavn], 4 og på den anden side, 1. "modtageren": [ [fulde officielle navn] [kortnavn] [selskabsform] [officielt registreringsnummer] etableret i [fuldstændig officiel adresse] 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) ("forordning nr. 1291/2013 om H2020- rammeprogrammet") (EUT L 347 af , s. 104). 2 PoC-tilskud fra EFR finansierer projekter, som skal vise innovationspotentialet af de idéer, der kommer ud af andre EFR-aktioner. 3 Tekst i kursiv viser de muligheder i den generelle model for en aftale om tilskud, der finder anvendelse i denne aftale. 4 Repræsentanten for organet skal være anvisningsberettiget (ved delegation eller subdelegation), udpeget i overensstemmelse med dokument af "Anvendelse af regelsæt for anvisningsberettigede" ("Mise en place de la Charte des ordonnateurs"). 1

2 [momsregistreringsnummer], som med henblik på underskrivelse af denne aftale er repræsenteret ved [stilling, fornavn og efternavn]] [MULIGHED, hvis modtageren er Det Fælles Forskningscenter: Det Fælles Forskningscenter (JRC) etableret i [fuldstændig officiel adresse], hvis det underskriver den administrative aftale (se bilag 3b)], som er vært for [og har ansat] følgende [MULIGHED som standard: "forskningslederen" 5 : - [Navn][fødselsdato og fødested]] [MULIGHED ved synergistøtte: "ansvarlig forskningsleder": - [Navn][fødselsdato og fødested] [og "en anden/andre forskningsleder(e)": - [Navn][fødselsdato og fødested] - [Navn][fødselsdato og fødested]] [MULIGHED ved synergistøtte: Medmindre andet er angivet, omfatter henvisninger til "forskningslederen" eller "forskningslederne" den ansvarlige forskningsleder.] [MULIGHED ved ændring af et enkeltmodtagertilskud til et flermodtagertilskud: Hvis en eller flere af modtagerne tiltræder denne aftale (se artikel 56), bliver den modtager, som er vært for [og har ansat] [MULIGHED ved synergistøtte: den ansvarlige forskningsleder] forskningslederen, "hovedmodtager".] KAPITEL 3 ARTIKEL 5 TILSKUDS- BELØB, REFUSIONSSATS ER OG OMKOSTNINGS- TYPER Art. 5.2 Tilskudsform, refusionssats og omkostningstyper 5.2 Tilskudsform, refusionssats og omkostningstyper Tilskuddet dækker 100 % af modtagernes [og tilknyttede tredjeparters] støtteberettigede omkostninger i forbindelse med projektet (se artikel 6) ("tilskud i form af refusion af støtteberettigede omkostninger") (se bilag 2). De anslåede støtteberettigede omkostninger til projektet udgør [indsæt beløb EUR (indsæt beløb med bogstaver)]. Støtteberettigede omkostninger (se artikel 6) skal anmeldes som følgende "omkostningstyper": 5 Tekst i kursiv viser de muligheder i den generelle model for en aftale om tilskud, der finder anvendelse i denne aftale. 2

3 (a) ved direkte personaleomkostninger [(undtagen direkte personaleomkostninger, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 6 : - som faktisk afholdte omkostninger ("faktiske omkostninger") eller - på grundlag af et beløb pr. enhed beregnet af modtageren i overensstemmelse med dennes sædvanlige praksis for omkostningsberegning ("enhedsomkostninger"). Personaleudgifter for SMV-ejere eller modtagere, som er fysiske personer, der ikke modtager løn (se artikel 6.2, punkt A.4 og A.5), skal angives på grundlag af beløbet pr. enhed angivet i bilag 2 (enhedsomkostninger). (b) ved direkte omkostninger til underleverancer [(undtagen omkostninger til underleverancer, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 7 : som faktisk afholdte omkostninger (faktiske omkostninger) (c) ved direkte omkostninger til økonomisk støtte til tredjeparter: Ikke relevant. (d) ved andre direkte omkostninger [(undtagen andre direkte omkostninger, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 8 : som faktisk afholdte omkostninger (faktiske omkostninger) (e) ved indirekte omkostninger [(undtagen indirekte omkostninger, som dækkes af enhedsomkostninger[/omkostninger i faste beløb] under punkt (f))] 9 : på grundlag af en fast sats, der anvendes som angivet i artikel 6.2, punkt E ("omkostninger efter fast sats") [(f) [MULIGHED ved specifikke enhedsomkostninger (enhedsomkostninger, som er omfattet af Kommissionens beslutning og gælder for tilskuddet): for [indsæt navn(e) på den eller de specifikke omkostningskategorier 10 ]: som det faste beløb, der er angivet i bilag Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 7 Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 8 Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 9 Anvendes kun, hvis muligheden i punkt (f) anvendes. 10 Indsæt den nøjagtige omkostningsbetegnelse (jf. Kommissionens beslutning, der giver hjemmel til at anvende enhedsudgiften eller det faste beløb). Eksempler: "udgifter til sikring af tværnational adgang til forskningsinfrastrukturer", "udgifter til kliniske forsøg" "udgifter til energieffektivitetsprojekter i bygninger". 11 For modtageren (og tilknyttede tredjeparter) skal alle parametre for enhedsomkostninger (dvs. enheden/enhederne, beløb pr. enhed, den forskningsinstallation/-infrastruktur, som omkostningerne anvendes på, den kliniske undersøgelse, som omkostningerne anvendes på, etc.) fremgå tydeligt af bilag 2. 3

4 [MULIGHED ved specifikke omkostninger i faste beløb (hvis omkostningerne i faste beløb er omfattet af Kommissionens beslutning og gælder for tilskuddet): for [indsæt navn(e) på den eller de specifikke omkostningskategorier]: som det faste beløb, der er angivet i bilag 2 ("omkostninger i faste beløb").] [MULIGHED: specifik omkostningskategori/specifikke omkostningskategorier: Ikke relevant] ARTIKEL 6 STØTTE- BERETTIGEDE OG IKKE- STØTTE- BERETTIGEDE OMKOSTNINGER 6.1 Almindelige betingelser for omkostningers støtteberettigelse "Støtteberettigede omkostninger" er omkostninger, der opfylder følgende kriterier: (a) ved faktiske omkostninger: (i) de skal faktisk afholdes af modtageren (ii) de skal afholdes i den periode, der er angivet i artikel 3, bortset fra de omkostninger, der er relateret til indsendelse af den (endelige periodiske) rapport (se artikel 20) (iii) de skal indgå i det anslåede budget i bilag 2 (iv) de skal afholdes i forbindelse med det projekt, der er beskrevet i bilag 1, og være nødvendige for gennemførelsen af dette (v) de skal være identificerbare og kontrollerbare, især i kraft af registrering i modtagerens regnskaber i overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder i det land, hvor modtageren er etableret, og med modtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning (vi) de skal overholde den gældende nationale lovgivning vedrørende skatter og afgifter, arbejdsmarkedsforhold og social sikring (vii) de skal være rimelige og berettigede, og de skal opfylde princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til omkostningsbevidsthed og omkostningseffektivitet. (b) ved enhedsomkostninger: (i) de skal beregnes som følger: {beløb pr. enhed som angivet i bilag 2 eller som beregnet af modtageren i overensstemmelse med dennes sædvanlige praksis for omkostningsberegning (se artikel 6.2, punkt A) ganget med 4

5 det faktiske antal enheder} (ii) det faktiske antal enheder skal opfylde følgende betingelser: - enhederne skal reelt anvendes eller produceres i den periode, der er angivet i artikel 3 - enhederne skal være nødvendige for gennemførelsen af projektet eller være produceret i forbindelse med det - antallet af enheder skal være identificerbart og kontrollerbart, navnlig i kraft af registre og dokumentation (se artikel 18). (c) ved omkostninger efter fast sats: (i) de skal beregnes ved anvendelse af den faste sats, der er angivet i bilag 2 (ii) de omkostninger (faktiske omkostninger eller enhedsomkostninger [eller omkostninger i faste beløb]), som den faste sats anvendes på, skal opfylde betingelserne for støtteberettigelse, jf. denne artikel. [(d) [MULIGHED, hvis artikel 5.2 omfatter faste beløb: ved omkostninger i faste beløb: - det støtteberettigede beløb svarer til det beløb, der er angivet i bilag 2 - de opgaver eller dele af projektet, der er relateret til omkostningerne, skal være korrekt udført i overensstemmelse med bilag 1.] KAPITEL 4 ARTIKEL 7 GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT GENNEMFØRE PROJEKTET KORREKT Art. 7.1 Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt ARTIKEL 9 PROJEKT- 7.1 Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt Modtageren skal gennemføre projektet som beskrevet i bilag 1 og i henhold til bestemmelserne i aftalen samt alle de juridiske forpligtelser, der er fastsat i gældende EU-lovgivning og international og national lovgivning. Modtageren skal sikre, at de projektopgaver, der er beskrevet i bilag 1, udføres efter forskningslederens anvisninger. [MULIGHED som standard: Ikke relevant] 5

6 OPGAVER UDFØRT AF EN MODTAGER, DER IKKE FÅR EU-STØTTE Art. 9.1 Regler for projektopgaver udført af modtagere, der ikke får EU-støtte [MULIGHED, hvis en modtager ikke får EU-støtte men har en tilknyttet tredjepart, som får EU-støtte: 9.1 Regler for projektopgaver udført af modtagere, der ikke får EU-støtte I henhold til artikel 7.1 skal en modtager, der ikke får EU-støtte, gennemføre de projektopgaver, som vedkommende er forpligtet til ifølge bilag 1. Modtagerens omkostninger er anslået i bilag 2, men - bliver ikke refunderet og - bliver ikke taget i betragtning ved beregningen af tilskuddet (se artikel 5.2, 5.3 og 5.4 samt 21). Kapitel 3, artikel 10 til 14, 20.4, 23a og 40 gælder ikke for modtageren. Artikel 26.4, 27.2, 28.1 [MULIGHED: (med undtagelse af yderligere udnyttelsesforpligtelser)], 28.2, 30.3, 31.5 gælder ikke for resultater, der er opnået uden brug af EU-midler. Modtageren bliver ikke genstand for finansiel kontrol, review eller revision i henhold til artikel 22 i rammepartnerskabsaftalen.] ARTIKEL 11 ANVENDELSE AF NATURAL- YDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET MOD BETALING Art Regler for anvendelse af naturalydelser ydet mod betaling 11.1 Regler for anvendelse af naturalydelser ydet mod betaling Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren anvende naturalydelser, som tredjeparter har ydet mod betaling. Modtageren kan anmelde udgifter til betaling af naturalydelser som støtteberettigede (se artikel 6.1 og 6.2) op til tredjeparternes udgifter til personale, udstyr, infrastrukturer eller andre aktiver, der stilles rådighed, eller andre ydede varer og tjenesteydelser. Omkostningerne skal fremgå af modtagerens regnskaber og betragtes som udgifter, der er afholdt af denne (se artikel 6.1 og 6.2). Tredjeparterne og deres bidrag skal være angivet i bilag 1. Organet kan imidlertid godt godkende naturalydelser uden ændringer, selv om disse ikke er angivet i bilag 1 (se artikel 55), hvis - de er specifikt begrundet i rapporten/rapporterne/de(n) periodiske rapport(er) - anvendelsen af dem ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. 6

7 Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for deres tredjeparter. ARTIKEL 12 ANVENDELSE AF NATURAL- YDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET UDEN VEDERLAG Art Regler for anvendelse af naturalydelser ydet uden vederlag 12.1 Regler for anvendelse af naturalydelser ydet uden vederlag Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren anvende naturalydelser, som tredjeparter har ydet uden vederlag. Modtageren kan anmelde udgifter, som tredjeparter har afholdt i forbindelse med personale, udstyr, infrastrukturer eller andre aktiver, der stilles til rådighed, eller andre ydede varer og tjenesteydelser, som støtteberettigede i henhold til artikel 6.4. Tredjeparterne og deres bidrag skal være angivet i bilag 1. Organet kan imidlertid godt godkende naturalydelser uden ændringer, selv om disse ikke er angivet i bilag 1 (se artikel 55), hvis - de er specifikt begrundet i rapporten/rapporterne/de(n) periodiske rapport(er) - anvendelsen af dem ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for deres tredjeparter. ARTIKEL 13 PROJEKTOPGAV ER UDFØRT AF UNDERLEVERAN DØRER Art Regler for projektopgaver udført af underleverandører 13.1 Regler for projektopgaver udført af underleverandører Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren give visse opgaver i underentreprise, jf. bilag 1. Underentrepriserne må kun vedrøre en begrænset del af projektet. Ved sådanne underentrepriser skal modtageren tilstræbe at få mest mulig værdi for pengene eller at opnå den lavest mulige pris. I den forbindelse skal modtageren undgå interessekonflikter (se artikel 35). [MULIGHED: Hvis underentreprisens værdi overstiger [ ] EUR, skal 7

8 modtageren desuden opfylde følgende regler: [ ]. 12 ] [MULIGHED vedrørende projekter, der omfatter prækommercielle indkøb eller indkøb af innovative løsninger: Hvad angår prækommercielle indkøb eller indkøb af innovative løsninger, skal modtagerne desuden følge en gennemsigtig og ikke-diskriminerende procedure, der mindst skal omfatte (a) En "offentlig markedshøring", der bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende i en "forhåndsmeddelelse" og i øvrigt annonceres bredt. (b) En "udbudsbekendtgørelse", hvor der angives en tidsfrist for modtagelse af bud på mindst 2 måneder, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og i øvrigt annonceres bredt. (c) Et "udbud", der bygger på funktions- eller præstationsbaserede specifikationer (idet der tages højde for resultatet af den offentlige markedshøring), og hvor de praktiske rammer for gennemførelsen af underentreprisen/underentrepriserne er beskrevet. (d) En objektiv og ikke-diskriminerende vurdering af buddene og tildeling af underentreprisen/underentrepriserne til de(n) tilbudsgiver(e), der tilbyder mest mulig værdi for pengene. (e) En "meddelelse om tildelte kontrakter", der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Modtageren skal også sikre, at alle forhåndsmeddelelser, udbudsbekendtgørelser og meddelelser om tildelte kontrakter, der offentliggøres i forbindelse med underentrepriserne, indeholder følgende ansvarsfraskrivelse: "Dette udbud modtager tilskud fra Den Europæiske Unions Horisont program for forskning og innovation i henhold til tilskudsaftale nr. [nummer]). EU deltager dog ikke som ordregivende myndighed i udbuddet."] [MULIGHED, som kun gælder projekter, der omfatter indkøb af innovative løsninger: Deltagelsen i udbudsprocedurer i forbindelse med indkøb af innovative løsninger skal være åben og på lige vilkår for tilbudsgivere fra EU's medlemsstater, associerede lande og andre lande, som EU har indgået aftaler med om offentlige udbud. Hvis WTO-aftalen om offentlige indkøb finder anvendelse, skal underentrepriser vedrørende 12 Hvis den anvisningsberettigede beslutter at fastsætte specifikke regler, skal der i disse tages tilstrækkeligt hensyn til proportionalitetsprincippet, idet der skal tages højde for kontraktværdien og EU-tilskuddenes størrelse i forhold til de samlede projektomkostninger og risikoen. Specifikke regler skal være baseret på bestemmelserne i finansforordningen. Det bør undgås kun at nævne finansforordningen uden at angive de relevante bestemmelser. Der må kun fastsættes specifikke regler, hvis der er tale om kontrakter til en værdi af over EUR. Den anvisningsberettigede kan fastsætte en tærskelværdi, der ligger over EUR, på grundlag af en risikovurdering. 8

9 indkøb af innovative løsninger også være åbne for tilbudsgivere fra lande, der har ratificeret denne aftale. Hvis indkøbet af innovative løsninger går ud på (og er begrænset til) køb af prototyper og/eller prøveprodukter, der er udviklet under et tidligere samfinansieringsprojekt i forbindelse med prækommercielle indkøb, behøver modtagerne ikke at gennemføre en offentlig markedshøring, ligesom de ikke behøver at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse eller en meddelelse om tildelte kontrakter, jf. punkt (a), (b) og (e) ovenfor. I dette tilfælde skal modtageren indkalde tilbud fra mindst tre tilbudsgivere (herunder de leverandører, der har deltaget i de(t) tidligere prækommercielle indkøb) i overensstemmelse med reglerne for udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF 13.] [MULIGHED, som kun gælder projekter, der omfatter prækommercielle indkøb: Underentreprisekontrakter vedrørende prækommercielle indkøb skal indeholde bestemmelser om - Underleverandørernes intellektuelle ejendomsret til de resultater, de skaber. - Købers ret til at få gebyrfri adgang til resultaterne til eget brug. - Købernes ret til at give (eller bede underleverandørerne give) ikkeeksklusiv licens til tredjeparter til udnyttelse af resultaterne på rimelige vilkår (og uden ret til at underlicensere). - Underleverandørernes forpligtelse til at overføre de ejendomsrettigheder til køberen, som de har genereret i forbindelse med de(t) prækommercielle offentlige indkøb, hvis de ikke har formået at udnytte resultaterne kommercielt inden for den periode, der er fastsat i underentreprisekontrakten. - Købernes ret til samtidig med udbudsbekendtgørelsen at offentliggøre navnet på de tilbudsgivere, der har vundet kontrakter, samt tilbudsgivernes projektresumé tillige med efter F&U-fasen og efter høring af underleverandørerne resultatresuméerne og navnene på de underleverandører, der har gennemført den sidste fase af de(t) prækommercielle offentlige indkøb korrekt. Modtageren skal sikre, at størstedelen af det forsknings- og udviklingsarbejde, som underleverandøren/underleverandørerne udfører (herunder hovedforskernes arbejde), finder sted i EU's medlemsstater eller associerede lande (jf. reglerne om udførelsessted).] De opgaver, der skal udføres, og de anslåede udgifter til den enkelte underentreprise skal være angivet i bilag 1, idet de samlede anslåede 13 Se artikel 28 og 31, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/18/EF og artikel 40, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/17/EF. 9

10 omkostninger pr. modtager i forbindelse med alle underentrepriserne skal være angivet i bilag 2. Organet kan imidlertid godt godkende underentrepriser uden ændringer, selv om disse ikke er angivet i bilag 1 og 2 (se artikel 55), hvis - de er specifikt begrundet i rapporten/rapporterne/de(n) periodiske rapport(er) - de ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. [MULIGHED ved klassificerede resultater: Klassificerede resultater må kun gives i underentreprise, når de er blevet udtrykkeligt (skriftligt) godkendt af organet (se artikel 37).] Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for underleverandørerne Modtageren skal sikre, at de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til artikel 35, 36, 38 og 46, også gælder for underleverandørerne. Hvis modtageren er en "ordregivende myndighed", jf. direktiv 2004/18/EF, eller en "ordregivende enhed", jf. direktiv, skal de gældende nationale regler for udbud overholdes. ARTIKEL 14 PROJEKT- OPGAVER UDFØRT AF TILKNYTTEDE [MULIGHED: 14.1 Regler for tredjeparters udførelse af dele af projektet Følgende tilknyttede enheder 14 og tredjeparter med juridisk tilknytning til modtageren 15 ("tilknyttede tredjeparter") kan udføre de opgaver, de tildeles i henhold til bilag 1: Se definitionen i artikel 2.1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1290/2013 om regler for deltagelse: - "Tilknyttet enhed" er en juridisk enhed: - som er under en deltagers direkte eller indirekte kontrol, eller - som er under samme direkte eller indirekte kontrol som deltageren, eller - som direkte eller indirekte kontrollerer en deltager. Der kan være tale om følgende former for kontrol: (a) direkte eller indirekte besiddelse af mere end 50 % af de udstedte kapitalandele i den pågældende juridiske enhed efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet af denne enheds aktionærer eller medejere (b) direkte eller indirekte besiddelse, de facto eller de jure, af beslutningsmyndigheden i den pågældende juridiske enhed. Dog anses følgende forbindelser mellem juridiske enheder ikke for i sig selv at indebære kontrollerende indflydelse: (a) det samme offentlige holdingselskab, den samme institutionelle investor eller det samme venturekapitalselskab besidder direkte eller indirekte over 50 % af de udstedte kapitalandele efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet blandt aktionærerne eller medejerne (b) det samme offentlige organ ejer eller fører tilsyn med de pågældende juridiske enheder. "Tredjeparter med juridisk tilknytning til en modtager" er en juridisk enhed, der har en juridisk tilknytning til modtageren, som indbefatter samarbejde, der ikke er begrænset til projektet. 10

11 TREDJEPARTER Art Regler for tredjeparters udførelse af dele af projektet - [indsæt enhedens navn (kortform)], associeret med eller tilknyttet modtageren [MULIGHED ved krav om solidarisk hæftelse: hvis enheden har accepteret solidarisk hæftelse med modtageren (se bilag 3a)] - [indsæt enhedens navn (kortform)], associeret med eller tilknyttet modtageren [MULIGHED ved krav om solidarisk hæftelse: hvis enheden har accepteret solidarisk hæftelse med modtageren (se bilag 3a)] [det samme for flere tilknyttede enheder] De tilknyttede tredjeparter kan anmelde omkostninger som støtteberettigede, hvis de afholdes i forbindelse med udførelsen af opgaver i henhold til artikel 6.3. Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over for deres tilknyttede tredjeparter Modtageren skal sikre, at de forpligtelser, der påhviler vedkommende i henhold til artikel 18, 20, 35, 36 og 38, også gælder for de tilknyttede tredjeparter.] ARTIKEL 15 ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER ARTIKEL 16 SIKRING AF TVÆRNATIONAL ELLER VIRTUEL ADGANG TIL FORSKNINGS- INFRA- STRUKTURER ARTIKEL 20 RAPPORTERING BETALINGS- ANMODNINGER EFR-aftale om PoC-tilskud til flere modtagere: ARTIKEL 15 ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER Ikke relevant EFR-aftale om PoC-tilskud til flere modtagere: ARTIKEL 16 SIKRING AF TVÆRNATIONAL ELLER VIRTUEL ADGANG TIL FORSKNINGSINFRASTRUKTURER Ikke relevant ARTIKEL 20 RAPPORTERING BETALINGSANMODNINGER 20.1 Generel forpligtelse til at indsende rapporter Modtageren skal indsende rapporter, herunder betalingsanmodninger, til organet (se artikel 52). De omfatter betalingsanmodningerne. Rapporten/rapporterne skal være udfærdiget under anvendelse af de blanketter og skabeloner, som findes i det elektroniske udvekslingssystem (se artikel 52). 11

12 [MULIGHED som standard (ved projekter med én rapporteringsperiode): 20.2 Rapporteringsperioder Projektet har én rapporteringsperiode: - RP: fra måned 1 til måned [X] 20.3 Rapport anmodning om udligning af saldoen Modtageren skal senest 60 dage efter afslutningen af rapporteringsperioden aflevere en rapport til organet. Rapporten skal indeholde (a) et resumé, som organet kan offentliggøre (b) en oversigt over resultaterne af projektet, herunder de projektleverancer, der er defineret i bilag 1, og redegørelser for forskellen mellem det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er udført (c) detaljeret information om de anmeldte omkostninger, herunder en "tabel over opdelingen af direkte omkostninger" (d) en "individuel udgiftsopgørelse" (se bilag 4) fra modtageren [og fra hver af de tilknyttede tredjeparter]. Den individuelle udgiftsopgørelse skal specificere de støtteberettigede udgifter (faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats [og omkostninger i faste beløb], se artikel 6) for hver budgetkategori (se bilag 2). Modtageren [og tilknyttede tredjeparter] skal anmelde alle støtteberettigede udgifter, herunder faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats, også selv om de overstiger de beløb, der er angivet i det anslåede budget (se bilag 2). Beløb, der ikke er anmeldt i den individuelle udgiftsopgørelse, vil ikke blive taget i betragtning af organet. De individuelle udgiftsopgørelser i den sidste rapporteringsperiode skal også specificere projektets indtægter (se artikel 5.3.3). Modtageren [og hver af de tilknyttede tredjeparter] skal bekræfte, at: - de anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende 12

13 - de anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6) - udgifterne kan underbygges ved hjælp af relevante registre og støttedokumentation (se artikel 18), der udleveres efter anmodning (se artikel 17) eller i forbindelse med kontroller, review, revisioner og undersøgelser (se artikel 22) - alle indtægter er anmeldt (se artikel 5.3.3). (e) en "sammenfattende udgiftsopgørelse" (se bilag 4), der genereres automatisk af det elektroniske udvekslingssystem, som konsoliderer de individuelle udgiftsopgørelser, og som omfatter anmodningen om udligning af saldoen (f) en "attest vedrørende udgiftsopgørelserne" (udfærdiget i overensstemmelse med bilag 5) for modtageren [og hver tilknyttet tredjepart], hvis modtageren/den tilknyttede tredjepart anmoder om et samlet bidrag på EUR eller derover, som bevis for de faktiske omkostninger og enhedsomkostningerne beregnet på grundlag af dennes/deres sædvanlige praksis for omkostningsberegning (se artikel 5.2 og artikel 6.2, punkt A).] [MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder: 20.2 Rapporteringsperioder Projektet er opdelt i følgende rapporteringsperioder: - RP1: fra måned 1 til måned [X] [- RP2: fra måned [ X+1] til måned [Y] - RP3: fra måned [Y+1] til måned [Z] [osv. for andre RP'er] - afsluttende RP: fra måned [N+1] til [den sidste måned i projektet].] 20.3 Periodiske rapporter anmodninger om mellemliggende betalinger og udligning af saldoen Modtageren skal indsende en periodisk rapport til organet senest 60 dage efter udgangen af hver rapporteringsperiode. Den periodiske rapport skal indeholde (a) et resumé, som organet kan offentliggøre (b) en oversigt over fremskridtene i forhold til projektets mål, herunder de projektleverancer, der er defineret i bilag 1, og redegørelser for forskellen mellem det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er udført (c) detaljeret information om de anmeldte omkostninger, herunder en 13

14 "tabel over opdelingen af direkte omkostninger" og en "budgetopfølgningstabel" (d) en "individuel udgiftsopgørelse" (se bilag 4) fra modtageren [og fra hver af de tilknyttede tredjeparter]. Den individuelle udgiftsopgørelse skal specificere de støtteberettigede udgifter (faktiske omkostninger, enhedsomkostninger, omkostninger efter fast sats [og omkostninger i faste beløb], se artikel 6) for hver budgetkategori (se bilag 2). Modtagerne [og tilknyttede tredjeparter] skal anmelde alle støtteberettigede udgifter, herunder faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats, også selv om de overstiger de beløb, der er angivet i det anslåede budget (se bilag 2). Beløb, der ikke er anmeldt i den individuelle udgiftsopgørelse, vil ikke blive taget i betragtning af organet. Hvis en individuel udgiftsopgørelse ikke indsendes i en given rapporteringsperiode, vil den kunne indgå i den periodiske rapport for den følgende rapporteringsperiode. De individuelle udgiftsopgørelser i den sidste rapporteringsperiode skal også specificere projektets indtægter (se artikel 5.3.3). Modtageren [og hver af de tilknyttede tredjeparter] skal bekræfte, at: - de anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende - de anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6) - udgifterne kan underbygges ved hjælp af relevante registre og støttedokumentation (se artikel 18), der udleveres efter anmodning (se artikel 17) eller i forbindelse med kontroller, review, revisioner og undersøgelser (se artikel 22) - alle indtægter er anmeldt hvad angår den sidste rapporteringsperiode (se artikel 5.3.3). (e) en "periodisk sammenfattende udgiftsopgørelse" (se bilag 4), der genereres automatisk af det elektroniske udvekslingssystem [MULIGHED, hvis artikel 14 finder anvendelse: som konsoliderer de individuelle udgiftsopgørelser vedrørende den pågældende rapporteringsperiode, og som omfatter anmodningen om mellemliggende betalinger (eller, hvis det drejer sig om den sidste rapporteringsperiode, anmodningen om betaling af restbeløbet) (f) hvad angår udelukkende den sidste rapporteringsperiode: 14

15 - en oversigt over resultaterne af projektet, herunder de projektleverancer, der er defineret i bilag 1, og redegørelser for forskellen mellem det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er udført - en "attest vedrørende udgiftsopgørelserne" (udfærdiget i overensstemmelse med bilag 5) for modtageren [og hver tilknyttet tredjepart], hvis modtageren/den tilknyttede tredjepart anmoder om et samlet bidrag på EUR eller derover, som bevis for de faktiske omkostninger og enhedsomkostningerne beregnet på grundlag af dennes/deres sædvanlige praksis for omkostningsberegning (se artikel 5.2 og artikel 6.2, punkt A).] Valuta i udgiftsopgørelserne og omregning til euro Udgiftsopgørelserne skal udfærdiges i euro. Hvis modtageren [eller en tilknyttet tredjepart] har et regnskab, der er udfærdiget i en anden valuta end euro, skal afholdte udgifter, der er registreret i modtagerens regnskaber, omregnes til euro under anvendelse af gennemsnittet af de dagskurser, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, for den pågældende rapporteringsperiode. Hvis der ikke bliver offentliggjort nogen dagskurs i Den Europæiske Unions Tidende for den pågældende valuta, skal den omregnes under anvendelse af gennemsnittet af de månedlige regnskabskurser, der er offentliggjort på Kommissionens websted, for den pågældende rapporteringsperiode. Hvis modtageren [eller en tilknyttet tredjepart] har regnskaber, der er udfærdiget i euro, skal afholdte udgifter i andre valutaer omregnes til euro i henhold til dennes sædvanlige regnskabspraksis Sprog i rapporterne Rapporterne (herunder udgiftsopgørelser) skal affattes på samme sprog som aftalen Konsekvenser af manglende overholdelse suspension af betalingsfristen ophævelse af aftalen Hvis den/de indsendte rapport(er) ikke opfylder kravene i denne artikel, kan organet suspendere betalingsfristen (se artikel 47) og iværksætte de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6. Hvis modtageren misligholder sin forpligtelse til at indsende rapporten/rapporterne, og hvis han ikke opfylder denne forpligtelse senest 15

BILAG IX H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)

BILAG IX H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) DA BILAG IX H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af aftalen om særligt tilskud.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/81 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 rammeprogram

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere