3 mm. 6 mm. 13 mm. 21 mm DC-SE20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 mm. 6 mm. 13 mm. 21 mm DC-SE20"

Transkript

1 *312278* DC-SE 20 Bedienungsanleitung Schlitzgerät 2 6 Operating instructions Slitting machine 7 11 Mode d emploi Rainureuse Istruzioni d uso Scanalatrice Gebruiksaanwijzing Diamantsleuvenzaag Manual de instruções Máquina de abrir roços Manual de instrucciones Maquina rozadora Brugsanvisning Rillefræser Käyttöohje Uraleikkuri Bruksanvisning Diamant slissemaskin Bruksanvisning Spårfräs Οδηγιες χρησεως Εργαλειο κοπης τοιχοποιιας Upute za uporabu Stroj za izradu utora Instrukcja obsługi Bruzdownica Инструкция по эксплуатации Отрезная машина Návod na obsluhu Drážkovacie náradie Navodila za uporabo Kanalni rezalnik Návod k použití Drážkovací přístroj Használati utasítás Horonyvágó készülék

2 1 3 3 mm 6 mm 13 mm 2 21 mm 1

3 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel! Når man benytter elektrisk værktøj, bør man altid følge nedenstående grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå, at der opstår brandfare eller personskader som følge af stød eller på anden måde. Læs hele instruktionen inden værktøjet tages i brug og gem derefter instruktionen. 1 Hold arbejdsstedet rent. Rodede arbejdssteder fungerer næsten som en invitation til ulykker. 2 Tænk på arbejdsstedets omgivelser. Udsæt aldrig elektrisk værktøj for regn. Anvend aldrig elektrisk værktøj i fugtige eller våde lokaler. Sørg for god arbejdsbelysning.anvend aldrig elektrisk værktøj i nærheden af brandfarlige væsker eller gas. 3 Tænk på faren for elektriske stød. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader (f. eks. rør, radiator, komfur køleskab). 4 Hold børn på afstand. Lad aldrig andre røre ved værktøj eller forlængerledning. I det hele taget bør der ikke være nogen andre i nærheden af arbejdsstedet. 5 Opbevar værktøjet på et sikret sted.når værktøjet ikke er i brug, bør det opbevares på et tørt sted,som kan aflåses, gerne højt oppe, hvor det er utilgængeligt for børn. 6 Undgå at overbelaste værktøjet. Det arbejder bedst og sikrest ved den hastighed, som det er beregnet til. 7 Brug det rigtige værktøj. Lad være med at presse et mindre værktøj eller tilbehør ved udførelsen af et stykke arbejde, hvor man burde have benyttet kraftigere værktøj. Benyt aldrig værktøjet til noget, det ikke er beregnet til: Brug f. eks. aldrig en rundsav til at save træstammer og grene over med. 8 Sørg for at være rigtigt klædt på. Ingen løse beklædningsgenstande eller smykker! De kan sætte sig fast i bevægelige dele.ved udendørsarbejde anbefales det at bruge gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Brug hårnet, hvis håret er langt 9 Brug beskyttelsesbriller. Og brug ansigts- eller støvmaske, hvis arbejdet er støvet. 10 Pas på ledningen! Man må aldrig bære værktøjet i ledningen eller rykke i det for at trække stikket ud af kontakten. Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af varme ting, olie eller skarpe kanter. 11 Undgå at bøje kroppen for langt fremover for at udføre arbejdet. Undgå unormale kropstillinger. Sørg for at stå sikkert og tænk på at holde balancen. 12 Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne. Hold redskaberne skarpe og rene for at opnå maximal ydelse og sikkerhed. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af de!e. Undersøg ledningen med jævne mellemrum og få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget. Undersøg ligeledes, forlængerledningen med jævne mellemrum og udskift den, hvis den er beskadiget. Hold håndtagene tørre og rene og fri for fedt. 13 Spænd den genstand fast, som skal bearbejdes. Spænd det fast, som du skal bearbejde, enten i skruestik eller-tvinge. Det er mere sikkert end at holde det med hånden, og det gør, at begge hænder er frie til at betjene værktøjet. 14 Træk stikket ud af kontakten, når den ikke bruges, før vedligeholdelse og ved udskiftning af tilbehør som f. eks. savklinge, kniv eller bor. 15 Fjern justeringsnøgle eller skruenøgle. Gør det til en vane altid at kontrollere, at justeringsnøgler og skruenøgler er fjernet, inden værktøjet startes. 16 Undgå ufrivillig start af værktøjet. Bær aldrig et tilsluttet værktøj med fingeren på startknappen. Sørg for at startknappen står på OFF, når stikket sættes i kontakten. 17 Udendørs forlængerledning. Når værktøjet bruges undendørs, må man kun benytte en forlængerledning, som er beregnet til udendørs brug, og som er mærket til dette formål. 18 Vær hele tiden opmærksom. Hold hele tiden øje med arbejdet.brug din sunde fornuft og benyt aldrig et elektrisk redskab, hvis du er træt eller ukoncentreret 19 Kontrollér om værktøjet har beskadigede dele. Inden fortsat brug af værktøj skal sikkerhedsanordninger og dele kontrolleres omhyggeligt for at konstatere, om værktøjet kan fungere rigtigt til det, det er beregnet til. Kontrollér de bevægelige deles indstilling, kontrollér at dele ikke har sat sig fast og er beskadiget, og at samtlige dele er rigtigt monteret sam tom alle de betingelser, som har indflydelse på værktøjets drift, er opfyldt. Beskadigede dele eller sikkerhedsanordninger bør repareres eller skiftes ud af et autoriseret service-værksted, hvis ikke andet angives i instruktionen. Beskadigede kontakter skal skiftes ud af et autoriseret værksted. Brug aldrig værktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker, som den skal. 20 Advarsel! For din egen sikkerheds skyld:benyt altid kun tilbehør og dele, som er angivet i betjeningsvejledningen eller Hilti-kataloget. Brugen af andet tilbehør og dele kan betyde, at man udsætter sig selv og andre for fare. 21 Reparationer kun hos fagmanden! Dette værktøj overholder de gældende sikkerhedsbestemmelser. Reparationer må kun udføres af en fagmand, da der ellers kan ske uheld for brugeren. 22 Sett på støvavsuget. Når avsug- og oppfangssystemet er i bruk, forviss deg om at denne er rett tilkoblet og blir riktig brukt. Opbevar disse sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt. dänisch 37

4 DC-SE 20 Rillefræser Afbryder Indstiksspærre Låseknap (aksel) Sidebeskyttelse Spændemøtrik Afstandsring Spændeflange Aksel Føringsskinne Viser, rille Positionsmarkering af den inderste skive Dybdeindstilling Dybdemarkering Pil der angiver skæreretning Pil der angiver omdrejningsretning (skive) Tilslutning støvsuger Spændenøgle Føringsskinnelås Diamantskive Sikkerhedshenvisninger EF-overensstemmelseserklæring Betegnelse: Skæreapparat Serienummer.: XX/ XX/ Model/type: Konstruktionsår: 1997 Vi påtager os det fulde ansvar for, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter: HD 400, EN , EN , EN , EN i henhold til bestemmelserne i EU-direktiverne 73/23EØF, 89/336/EØF, 98/37/EF. Hilti Corporation Dr. Andreas Meyer Dr. Andreas Bong Senior Vice President Head of Development Business Unit Diamond Business Unit Diamond December 2000 December Før arbejdet påbegyndes: Læs de vedlagte sikkerhedsinstrukser. Sikkerhedshenvisninger og forebyggelse af uheld Træk altid stikket ud af stikkontakten før alle indgreb på maskinen. Kontroller at stik og kabel er intakt. Hvis det er beskadiget, skal det straks udskiftes af autoriseret personale. Til beskyttelsesisolerede maskiner må der ikke tilsluttes jordkabel. Stikket må kun sættes i stikkontakten, når maskinen er slukket. Ved arbejde i det fri må der kun anvendes dertil egnet forlængerledning og stikdåse. Opbevar værktøj og tilbehør uden for børns rækkevidde. Bær beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og høreværn under arbejdet. Rillefræseren må af sikkerhedsgrunde kun anvendes med sidebeskyttelse.

5 Tekniske data Sørg for en god udluftning på arbejdspladsen! Maskinen må kun bruges sammen med støvudsugning! Støvsugeren skal være egnet til opsugning af stenstøv! Dvs. der skal bruges en velfungerende støvsuger på mindst 1200 W (f.eks. en Hilti TDA-VC40). Hvis disse forholdsregler ikke er tilstrækkelige, skal der derudover bruges åndedrætsværn iht. EN 149! Anbefalet filterklasse: P2. Der må under ingen omstændigheder skæres i asbestholdige materialer. Sørg for, at der ikke befinder sig brandbare materialer i nærheden af skærestedet. Orienter Dem om gældende bestemmelser vedrørende forebyggelse af uheld. Anvend kun originale reservedele. Elektronisk styring Startstrømbegræsning: Maskinens startstrøm er flere gange højere end den nominelle strøm. Via den elektroniske startstrømsbegrænsning reduceres startstrømmen så meget, at netsikringen ikke reagerer. Tomgangssænking: Den elektroniske regulering af omdrejningstallet fastholder omdrejningstallet på 7500 omdr./min., når maskinen er ubelastet. Maskinbeskyttelse Overbelastningsbeskyttelse: Ved overbelastning som følge af for stor fremføringskraft eller skæv ansætning reduceres strømtilførslen, hvorved skiven drejer langsommere rundt. Når skiven aflastes, kører motoren igen normalt. Overophedning af motoren: Under vedvarende overbelastning beskyttes motoren desuden af en temperaturføler, som automatisk reducerer strømoptagelsen. Maskinen kan først komme op på fuld ydelse igen, når temperaturen i motorviklingerne er faldet tilstrækkeligt. Afkøling af motorviklingerne kan fremskyndes ved at lade maskinen køre ubelastet et stykke tid. Spænding: Nominel strøm: Nominel ydelse: Netfrekvens: Max. skivediameter: Kabellængde: Vægt: Elektronisk tomgangssænkning: Strømreduktion ved overbelastning: Integreret startstrømsbegrænsning: Termisk motorbeskyttelse: Beskyttelsesklasse II Z Radio- og TV-støjdæmpet i hht. EN Radio- og støjdæmpet efter EN Tilladt i hht. EN V 9,2 A 1950 W Hz 125 mm 5 m ca. 5,6 kg 7500 omdr./min. Støj- og vibrationsværdier: Lydtryksniveau: 97 db (A) Lydstyrkeniveau: 110 db (A) Høreværn påbudt. Vibrationsbelastningen ligger normalt på 3,5 m/s 2. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Brugerinformation jf. EN Når maskinen kobles til, opstår der et kort spændingsfald. Ved ugunstige netbetingelser kan andre maskiner blive negativt påvirket. Ved netimpedanser <0,15 Ohm vil man normalt ikke forvente nogen forstyrrelser. Før ibrugtagning Spændingen skal stemme overens med angivelsen på maskinens typeskilt. Brug høreværn Brug sikkerhedshandsker Brug beskyttelsesbriller Brug halvmaske Brug sikkerhedstøj Læs betjeningsvejledningen 39

6 Montering af diamantskive Rillefræsning Sikkerhedshenvisninger: Tag altid stikket ud af stikkontakten, før der foretages indgreb på maskinen! Kontroller, at diamantskiven er intakt (ingen ridser, ødelagte segmenter). Læg maskinen på siden (se figur 4 og 5). Tryk på skinnelåsen () for at frigøre skinnen () fra maskinen. Åben sidebeskyttelsen (). Monter som vist på fig. 3: spændeflange () første diamantskive () (se omdrejningspilen ()) Afstandsringe ( ) (alt efter ønsket skærebredde) anden diamantskive () de resterende afstandsstykker () spændemøtrik () Hold akslen fast ved at trykke på låseknappen (). Stram spændemøtrikken godt med spændenøglen (). Luk sidebeskyttelsen (). Klap føringsskinne () op mod maskinen. Prøvekørsel med monterede skiver: Skiverne er monteret i hht. fig. 3. Tilslut strøm. Netspændingen skal stemme overens med angivelsen på maskinens typeskilt. Skub og tryk afbryderen sideværts (til venstre eller til højre). Beskyt skiverne mod slag og stød. Vibrerende skiver må ikke anvendes! Startsituation: Diamantskiver er monteret. Sikkerhedsinstruks: Kontrollér at føringsskinnen () er i startposition (figur. 6). Tilslut støvsuger og lad den køre. Indstil ønsket skæredybde (se fig. 6). Placer maskinen på arbejdsfladen, med viseren () i skæreretningen. Tænd for maskinen (skub og tryk afbryderen () sideværts [til venstre eller til højre]). Tryk på indstiksspærren (), og sæt skiverne forsigtigt an mod materialet. Når den indstillede skæredybde er nået, låses føringsskinnen. Den forbliver i denne indstilling, så længe indstiksspærren er trykket ind. Bevæg maskinen fremad i den retning som viseren () indikerer (læg ikke for stort pres på maskinen). Sikkerhedsinstruks: Når maskinen tages ud af rillerne, kontrollér da, at føringsskinnen () går tilbage til startposition (figur 6), når indstiksspærren () slippes. 40

7 Anvendelse af skærpeklods Råd og vink Vedligeholdelse Garanti 8 Læg skærpeklodsen på en plan, hård flade (beton) (ikke på højkant, men fladt og fastspændt) Hold på maskinen med begge hænder og før den hen til skærpeklodsen Skær to til tre snit i klodsen med en indstillet skæredybde på 15 mm Hold aldrig skærpeklodsen mod den roterende skæreskive For stærkt tryk kan ødelægge motoren. Hold øje med at skæredybden overholdes (sørg for at indstiksspærren () hele tiden er trykket ind). Kør maskinen let tilbage, hvis der mødes modstand. Lodrette snit bør så vidt muligt foretages oppefra og nedefter. Optimal skæreydelse opnås med Hilti diamantskiver DC-D125SE, som er specielt fremstillet til denne maskine. Anvend en TDA-VC40 støvsuger eller en støvsuger med en sugeevne på mindst 2100 l/min. Interval vibration: for hvert minut maskinen er i drift Skæreevnen kan forbedres ved hjælp af en skærpeplade eller en skærpeklods. For stort pres på maskinen ved lav skærehastighed kan medføre en termisk ødelæggelse af diamantskiverne. Tag altid stikket ud af stikkontakten før eventuelle indgreb på maskinen! Følgende dele skal altid holdes rene (med pudseklud, pensel eller evt. trykluft): Dybdestop Riller Aksel Spændeflange Ventilationsåbningerne Udskiftning af kul Reparationer må kun udføres af el-udddannet personale. Kullene afbryder maskinen automatisk, når kullene skal skiftes. Anvend kun originale kul. Tilbehør Diamantskiver DC-D125SE 3 typer: Murværk M1 Universal MC Beton C1 and C2 Støvsuger DC2500 Profi-box Skærpeklods Skærpeplade (L 320 mm B 320 mm H 60 mm) Hilti Danmark A/S garanterer for, at det leverede værktøj er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti gælder dog kun, sålænge værktøjet anvendes og behandles samt vedligeholdes og rengøres i overensstemmelse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garantikrav skal gøres gældende inden 12 måneder fra købsdatoen (fakturadatoen). Endividere er det en betingelse, at den såkaldte tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hiltiforbrugsmaterialer, -tilbehør og -reservedelet. Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af defekte dele. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien. Hilti Danmark A/S påtager sig ikke noget ansvar ud over det lovmæssigt foreskrevne. Hilti Danmark A/S påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, ej heller for følgeskader, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med anvendelse af værktøjet, eller skader som er opstæt, fordi værktøjet er anvendt uhensigtsmæssigt. Hilti Danmark A/S garanterer ikke for ej heller stiltiende at værktøjet er egnet til et bestemt formål. I forbindelse med reparation eller udskiftning af værktøjet og/eller dele deraf, forudsættes det, at værktøjet og/eller de pågældende dele indsendes til Hilti Danmark A/S umiddelbart efter, at skaden er påvist. Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hilti s side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantibestemmelser, såvel skriftlige som mundtlige. 41

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība PMP 45 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība en sv no fi et lt lv Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130601 / 000

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool-group.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

SF120-A Brugsanvisning 43 47

SF120-A Brugsanvisning 43 47 *336377* 336377 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 R L STOP 3 4 1-10 6 7 8 9 9 10 5 click Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere