Forord. Kære kollega. Derudover vil vi i HR på hovedkontoret, til hver en tid, med glæde supportere dig i de tilfælde du retter henvendelse til os.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kære kollega. Derudover vil vi i HR på hovedkontoret, til hver en tid, med glæde supportere dig i de tilfælde du retter henvendelse til os."

Transkript

1 Forord Kapitel 1, side 1/1 Kære kollega Tillykke! Du har nu et stort ansvar som elevansvarlig leder, det er vi rigtige stolte af. Vi vil hjælpe dig med at give vores elever de bedste rammer og betingelser for at gennemføre deres uddannelse i Kalaallit Nunaanni Brugseni. Denne håndbog er dit værktøj for at klæde din elev på til at få en god start, komme godt igennem uddannelsen og forhåbentligt fortsætte i Kalaallit Nunaanni Brugseni. Den indeholder vejledning til uddannelsesplanen samt relevant info til eleven og elevansvarlig leder. Elever er vores fremtid og de har krav på at få den opmærksomhed der er påkrævet for at opnå en så høj indlæring som muligt. Du er medansvarlig for at de gennemfører deres uddannelse bedst muligt. Det er vigtigt at inddrage afdelingen i elevens oplæring under hele uddannelsen. Du har den direkte kontakt med eleven og er den der vejleder, motiverer og følger op på eleven så denne er i stand til at yde den bedste service til vores kunder samt have en god forståelse for godt købmandskab og ikke mindst få en god uddannelse. Det er vigtigt at eleverne får en ensartet uddannelse i alle vores butikker. Uddeler har det overordnet ansvar for eleven, men det er dit daglige ansvar at oplære eleven optimalt, da du arbejder sammen med eleven i hverdagen. Du er ikke alene og hvis du ikke allerede er uddeler eller souschef er disse dine sparringspartnere hvor I, i fællesskab sikrer elevens vej mod mål. Du har også en god mulighed for sparring med dine elevansvarlige lederkolleger i vores butikker. Brancheskolerne er også behjælpelige med spørgsmål og råd. Derudover vil vi i HR på hovedkontoret, til hver en tid, med glæde supportere dig i de tilfælde du retter henvendelse til os. Læs håndbogen igennem, dan dig overblik over de forskellige afsnit og giv hellere lidt for meget end lidt for lidt af dig selv også sammen med kolleger i afdelingen. At arbejde med elever og uddannelse er nogle af de vigtigste fokusområder fra vores CSR strategi, fordi vi vil gøre en forskel for dig, eleven, virksomheden og samfundet. Lad os sammen gøre det sjovt og spændende for eleven God arbejdslyst.

2 Rekruttering Kapitel 2, side 1/1 Oplysning Elev og elevansvarlig arrangerer og deltager ved uddannelsesmesser. Elev og elevansvarlig besøger de ældste klasser i folkeskolen 1 gang om året og fortæller om uddannelser i Kalaallit Nunaanni Brugseni. HR sørger for annoncer, pjecer, plakater, Facebook etc. Udvælgelse 2 samtaler: Den første samtale bruges til at kradse overfladen og sortere dem, der ved hvad de går ind til (hvorfor har de netop søgt denne uddannelse og hvorfor har de netop valgt Brugseni). Disse tages til samtale nr. 2, hvor man går mere i dybden om deres valg, fremtidsplaner o.l. Inden ansættelse er det en god ide at snakke om jeres forventninger til hinanden, så begge parter har et klart billede fra starten af. Heri forventes der bl.a., at aftaler & mødetider gælder på samme vilkår som både på praktik og skole. Til samtalen informeres eleven om prøvetid. Brug evt. samtaleskema og jobprofiler for elever til samtalen. Evt. inkludere uddeleren. Der ansættes ikke elever for enhver pris. Prøvetid/kontrakt Prøvetid bruges aktivt til løbende vurdering om det er det rette valg for begge parter. Alle elever starter med en 3 måneders prøvetid jf. startdato på lærlingekontrakten. I prøvetiden kan begge parter opsige aftalen pr. dags dato uden særlig grund. Skoleperioder tælles ikke med i prøvetiden. Efter prøvetiden er lærlingekontrakten bindende iht. gældende regler. Evt. 3 måneders ekstra prøvetid kan benyttes, hvor man ansætter personen som timelønnet før kontraktunderskrivelsen (dvs. så har man reelt 6 måneders prøvetid). Dette er evt. en god ide, hvis personen er nyansat og man ved endnu ikke hvordan personen er som en ansat/elev.

3 Tjekliste Kapitel 3, side 1/4 Inden 1. dag Information til de øvrige medarbejdere om den kommende elev. Ur-kort, arbejdstøj, navneskilt, adgangskoder, nøgler o.l. klargøres. Data sendt til kontorlederen m.h.t. navn, cpr, adresse, afdeling, ur-kort nr., skattekort, kontonummer o. lign. Arbejdsplan udleveres til eleven. Aftaler vedrørende præsentationsrunde. Meddele HR om navn, uddannelse, afdeling og elevansvarlig leder. Lærlingekontrakt udfærdiges snarest via Piareersarfik og kopi fremsendes til HR. Alle elever modtager Elev Håndbogen. Håndbogen informerer eleven om Kalaallit Nunaanni Brugseni og uddannelse. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i Elev Håndbogen. Håndbogen gennemgås med eleven. Personalepolitik udleveres og gennemgås. 1. dag De klargjorte ting udleveres. Eleven introduceres til elevansvarlig leder, afdelingen, butikken og Kalaallit Nunaanni Brugseni. Gennemgang af uddannelsen inkl. skoleopholdene (fag, tidspunkter o.l.). 1. uge Elevens startopgave: Du udleverer spørgeskema til eleven, der handler om Brugseni (hvor mange butikker har vi og hvilke byer osv. Svarene kan findes på vores webside samt ved at spørge kolleger). Nemme spørgsmål. Samt indkøbsliste for sjældne / forskellige varer, så eleven kan lære butikken/varerne at kende. Se CoopNet under HR. Gennemgang af tilbudsavis sammen med afdelingsleder, souschef eller uddeler. Elevens startopgave: Fortæl om dig selv til første afdelingsmøde: Hvem er du? Informere eleven: Der er elevsamling for alle elever én gang om året i en anden by, oftest hvert efterår. HR sørger for de praktiske (info, rejseplaner, kost & logi, dagpenge osv.). Eleven er automatisk tilmeldt. Uddannelsesplan laves (se afsnit om uddannelsesplan). Afdelingen informeres. Kopi sendes til HR.

4 Kapitel 3, side 2/4 1. måned Samtale med eleven (evaluering). Prøvetid bruges aktivt til løbende vurdering om det er det rette valg for begge parter. Klargøre punkter fra HVER KVARTAL (nedenstående). 2. måned Samtale med eleven (evaluering). Prøvetid bruges aktivt til løbende vurdering om det er det rette valg for begge parter. Klargøre punkter fra HVER KVARTAL (nedenstående). Hvert kvartal Elevansvarlige ledere, sammen med uddeler/souschef, mødes for at snakke om eleverne. Hvis der kun er 1 elevansvarlig leder i butikken, så er det med uddeler og souschef. Dagsorden bør som minimum indeholde uddannelsesplaner, jobprofiler, evaluering o.l. Brug evt. samtaleskemaer og jobprofiler til elever som inspiration. Elever har mulighed for at afholde elevmøde, som arrangeres af eleverne selv efter aftale med elevansvarlige. Der bliver fulgt op på fokus på elever som fx om de har uddannelsesplan, håndbog o.l. via butiksrapporten.

5 Kapitel 3, side 3/4 Samtaler ifm. skoleophold Der afholdes en samtale med eleven inden hvert skoleophold, hvor der laves en forventningsafstemning under skoleopholdet samt om eleven har lavet lektierne til skoleopholdet. Efter hvert skoleophold afholdes en samtale med eleven om skoleopholdet om følgende: Hvad har eleven lært. Har eleven hjemmeopgaver. Hvad går de ud på. Har eleven brug for hjælp. Der aftales krav, forventninger og deadlines for hjemmeopgaver og koblingsopgaver. Til begge samtaler laver elevansvarlig og elev en selvevaluering om hvad man gør godt og hvad man kan gøre bedre. Senest 2 uger efter hvert skoleophold fremlægger eleven fx i PowerPoint for afdelingen om hvilke fag/emner eleven har gennemgået i skolen. Derudover præsenteres koblingsopgaven. Info om koblingsopgave Alle TNI elever laver koblingsopgaver til hvert skoleophold undtagen SK.7 (pga. fagprøve). Eleven har ret til at lave noget af opgaven under praktik. Der er ikke fastsat nogle antal timer (mindst 8 timer). I studieordningen fremgår, at lærestedet skal give tid og mulighed for at lave koblingsopgaven. Aftal jeres vejledningsplan i god tid. Opgaven laves primært af eleven selv, men skal have vejledning. Når eleven er færdig med koblingsopgaven, gennemgås den sammen med elevansvarlig leder. Se de forskellige koblingsopgaver på skolens webside. Udføres under uddannelsen Opgaver til eleven (eleven skal igennem alle opgaverne) Efter SK.4: Sammenligne pris for et produkt i afdelingen og hos en konkurrent: Hvad skal der til for at sælge den bedre hos os. Eleven fremlægger evt. i PowerPoint til afdelingen og der diskuteres. Eleven inkluderer kort forklaring af godt købmandskab. Efter SK.5: Forklare virksomhedens CSR strategi/politik. Hvad gør butikken i praksis af CSR indsatser i hverdagen? Eleven fremlægger evt. i PowerPoint til afdelingen. Efter SK.7: Salgsleder for 1 uge: Planlægning + uddelegering + opfølgning + service + købmandskab. Arrangere og deltage til uddannelsesmessen, hvor eleven kan fortælle kunderne om hvordan det er at være elev i Brugseni samt smagsprøve, hvor eleven kan fortælle om produktet. Hvis eleven er alene om opgaven og har ikke været igennem SK. 2, deltager elevansvarlig til messen sammen med eleven. Eleven kontaktes midt i hver skoleperiode for at høre om hvordan det går. Elevansvarlige ledere arrangerer en elevdag mindst 1 gang om året lokalt i butikken (evt. i samarbejde med souschef/uddelere eller HR). Virksomhedens strategiske fokusområder inkluderes.

6 6 måneder før afsluttende eksamen Inden det sidste skoleophold mødes man med eleven for at snakke om fag/svendeprøven, hvor der brainstormes om valg af emne, metoder o.l. Der laves løbende samtaler om fag/svendeprøve, hvor der aftales deadlines. Hvornår skal opgaven være færdig til gennemlæsning for elevansvarlig. Hvornår skal fremlæggelsen (mundtlig eksamen) være færdig. Hvornår skal eleven fremægge for elevansvarlig. Det er en god ide at eleven får mulighed for at træne fagprøven. Aftal med eleven i god tid hvornår I holder møder om fag/svendeprøven, så eleven starter tidligt og bedst muligt på fag/svendeprøven. Det er en god ide at lave en tidsplan for fag/svendeprøven inkl. møder mellem elev og elevansvarlig leder samt evt. adskilte møde mellem elev og faglærer på skolen (evt. via tlf.). Snak om karriere med eleven (gerne inden), nævnt evt. mulige kurser. Eleven har ret til 40 timer i alt af arbejdstiden til at lave fag/svendeprøve inden den skal afleveres skriftligt til skolen. Heri er inkluderet rådgivning fra dig. De 40 timer skal bruges på praktikstedet. Elevansvarlig leder har medansvar for at eleven består sin fag/svendeprøve. Se info om Fagprøve fra handelsskolen på CoopNet under HR. Mere information fås fra skolen, evt. via eleven (skolen informerer eleven løbende om fag/svendeprøve). Hvis fag/svendeprøve foregår i hjembyen, så tag med til eksamen og medbring blomster (hvis det er i en anden by, så aftal tid om tlf.). Uddannelsens afslutning Når eleven er udlært, laves der en pressemeddelelse via kommunikation/hr. Der arrangeres en reception i butikken. Dette synliggøres for kunderne: bestil en plakat med billede hos marketing. Lav smagsprøver. Elevens nærmeste familie inviteres (evt. til fælles morgenmad med personalet). Eleven modtager kr. gavekort fra butikken. Sørg for dette sammen med uddeler.

7 Fællesskabelon hentes på CoopNet under HR og udfyldes. En uddannelsesplan sikrer at eleven minimum lærer de funktioner, der kræves af uddannelsen gerne mere til. Laves grundigt udefra 4 emner: Butikkens behov. Elevens fag på de forskellige skoleophold. Elevens lærlingekontrakt. Praktikvejledning fra skolen. Praktikvejledningerne hentes på CoopNet under HR. Laves af elevansvarlig leder og elev (evt. inddrag uddeler/souschef eller studievejleder fra skole). Kan ændres løbende efter aftale med begge parter. Præsenteres for hele afdelingen, så alle kan se hvad eleven skal oplæres i den kommende periode. Opfølges mindst 1 måned før skoleophold og ved hver start af praktikophold. Afhængig af hvilken uddannelse, prøver eleven forskellige afdelinger i løbet af uddannelsen. Der tages hensyn til elevens skoleopholdsperioder. Der gås i dybden i de forskellige afdelinger, så eleven får en fuld forståelse for hvordan afdelingen hænger sammen, også ift. hele butikken som helhed. Mulige afdelinger: Kolonial, Frugt & grønt, Køl, Frost, Nonfood, Kasse/kiosk, Lager, Kontor, Filial. Kopi af opdateret uddannelsesplan sendes til HR. Se eksempel for uddannelsesplan på følgende 3 sider.

8 Uddannelsesplan for Tom Tomsen 2014 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December INTRO INTRO SK Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December KØL SK 2 KONTOR SK NONFOOD / FERIE 2016 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SK 4 KOLONIAL / FERIE SK Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December FRUGT & GRØNT SK 6 FERIE / KOLONIAL + SLAGTER + FILIAL 2018 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SK 7 FAGPRØVE FROST

9 Periode Uddannelsesplan for Ansvarsområder i butik Fx oste, chips, personlig pleje osv. Funktioner* Oplæringsansvarlig Hvem har ansvaret for eleven i den anførte periode TOM TOMSEN Vurdering Samtaler Datoer for samtaler Efter endt periode Begynder, rutineret eller avanceret Bemærkning *Funktioner: A: Eget ansvarsområde J: Disponering 1: Intro Chips A B C D F H J Souschef 1. sep. kl okt. kl. 10 Begynder Naturlig serviceminded B: Vareopfyldning K: Avisplanlægning 2: Efter SK. 1 Oste A B C D E F G H J L M N Kølleder 15. dec. kl mar. kl. 10 Begynder/Rutineret Lærenem i kassesystem C: Varelager L: Salgsopfølgning / regnskab 3: Efter SK. 2 Skuffeopgørelse. Pengehåndtering. Faktura. Lønindberetning. Kontorleder 8. jun. kl jul. kl. 10 Begynder D: Varekendskab M: Space 4: Efter SK. 3 5: Efter SK. 4 Herretøj + personlig pleje Vand + dyrmad A B C D E H I J K L M A B C D E F H I J K L M N Nonfoodleder Kolonialleder 12. okt. kl jan. kl. 14 Rutineret/Avanceret. Ferie uge E: Kundebetjening N: Aktiviteter 'Sammenligne priser'-opgave 11. apr. kl gennemføres. jul. kl. 10 Rutineret/Avanceret. Ferie uge F: Hygiejne O: 6: Efter SK. 5 Bananer A B C D F G H J K L N Frugt & grøntleder 16. dec. kl mar. kl. 14. Begynder/Rutineret 'CSR'-opgave gennemføres. G: Egenkontrol P: 7: Efter SK. 6 Slik + kiks. A B C D E F G H I J K L M N Souschef 23. jun. kl dec. kl. 10 Rutineret/Avanceret. Slagterafd. i uge Filial i Ferie uge H: BoKs2 7: Efter SK. 7 Is A B C D F G H J K L M Souschef 8. apr. kl apr. kl maj kl. 10 Avanceret 'Salgsleder for 1 uge'-opgave gennemføres. I: CoopNet

10 Kalender 2015 EKSEMPEL Januar Februar Marts April Maj Juni TO 1 Nytårsdag 1 SØ 1 SØ 1 ON 1 FR 1 Bededag MA 1 23 FR 2 MA 2 6 MA 2 10 TO 2 Skærtorsdag LØ 2 TI 2 LØ 3 TI 3 TI 3 FR 3 Langfredag SØ 3 ON 3 SØ 4 ON 4 ON 4 LØ 4 MA 4 19 TO 4 MA 5 2 TO 5 TO 5 SØ 5 Påskedag TI 5 FR 5 Grundlovsdag TI 6 FR 6 FR 6 MA 6 2. påskedag 15 ON 6 LØ 6 ON 7 LØ 7 LØ 7 TI 7 Elev 1 før skolen samtale TO 7 SØ 7 TO 8 SØ 8 SØ 8 ON 8 Elev 2 før skole samt. FR 8 MA 8 Elev efter skole samt. FR 9 MA 9 7 MA 9 11 TO 9 Elev 3 Fagprøve Samtale LØ 9 TI 9 LØ 10 TI 10 TI 10 FR 10 SØ 10 ON 10 SØ 11 ON 11 ON 11 LØ 11 MA TO 11 MA 12 3 TO 12 TO 12 SØ 12 TI 12 Ring til Elev FR 12 TI 13 FR 13 FR 13 MA 13 ELEV 3 16 ON 13 Elev 3 Fagprøve Samtale LØ 13 ON 14 LØ 14 LØ 14 TI 14 FAGPRØVE TI 14 Kr. Himmelfartsdag SØ 14 TO 15 SØ 15 Fastelavn SØ 15 ON 15 UGE 16 FR 15 MA 15 Elev 1 efter skole 25 FR 16 MA 16 8 MA TO 16 LØ 16 TI 16 Elev 2 efter skole LØ 17 TI 17 TI 17 FR 17 SØ 17 ON 17 +koblingsopgave SØ 18 ON 18 ON 18 LØ 18 MA TO 18 MA 19 4 TO 19 TO 19 SØ 19 TI 19 FR 19 TI 20 FR 20 FR 20 MA ON 20 Elev 3 Fagprøve Samtale LØ 20 ON 21 LØ 21 LØ 21 TI 21 Elev 3 Fagprøve Samtale TO 21 + samtale + Før skole SØ 21 TO 22 SØ 22 SØ 22 ON 22 FR 22 MA FR 23 MA 23 9 MA 23 Elev før skole samt. 13 TO 23 LØ 23 TI 23 LØ 24 TI 24 TI 24 FR 24 SØ 24 Pinsedag ON 24 Skt. Hansdag SØ 25 ON 25 ON 25 Elev 2 koplingsopgave LØ 25 MA pinsedag 22 TO 25 MA 26 5 TO 26 TO 26 SØ 26 TI 26 FR 26 TI 27 FR 27 FR 27 MA ON 27 Elev 3 LØ 27 ON 28 LØ 28 LØ 28 TI 28 Elev 3 Fagprøve Samtale TO 28 PrøvEksamen til ledere SØ 28 TO 29 SØ 29 Sommertid start Palmesøndag ON 29 FR 29 MA FR 30 Ma 30 Elev 3 efter skole freml. 14 TO 30 LØ 30 TI 30 LØ 31 TI 31 SØ 31 Kalender 2015 EKSEMPEL Juli August September Oktober November December ON 1 LØ 1 TI 1 TO 1 SØ 1 TI 1 TO 2 SØ 2 ON 2 FR 2 MA 2 45 ON 2 FR 3 MA 3 32 TO 3 LØ 3 TI 3 TO 3 LØ 4 TI 4 FR 4 SØ 4 ON 4 FR 4 SØ 5 ON 5 LØ 5 MA 5 41 TO 5 LØ 5 MA 6 28 TO 6 SØ 6 TI 6 FR 6 SØ 6 TI 7 FR 7 MA 7 37 ON 7 LØ 7 MA 7 50 ON 8 LØ 8 TI 8 TO 8 SØ 8 TI 8 TO 9 SØ 9 ON 9 Samtale Elev 1 FR 9 MA 9 46 ON 9 FR 10 MA TO 10 LØ 10 TI 10 TO 10 LØ 11 TI 11 FR 11 SØ 11 ON 11 FR 11 SØ 12 ON 12 Samtale med Elev 1 LØ 12 MA 12 Elev efter skole samt. 42 TO 12 LØ 12 MA TO 13 SØ 13 TI 13 Efter skole Elev 2 FR 13 SØ 13 TI 14 Samtale med Elev 2 FR 14 MA ON 14 Samtale Elev 1 LØ 14 MA ON 15 Samtale med Elev 1 LØ 15 TI 15 TO 15 SØ 15 TI 15 Samtale med Elev 2 TO 16 SØ 16 ON 16 FR 16 MA ON 16 Samtale med Elev 1 FR 17 MA TO 17 LØ 17 TI 17 Samtale med Elev 2 TO 17 LØ 18 TI 18 FR 18 SØ 18 ON 18 Samtale med Elev 1 FR 18 SØ 19 ON 19 LØ 19 MA TO 19 LØ 19 MA TO 20 SØ 20 TI 20 FR 20 SØ 20 TI 21 FR 21 MA ON 21 LØ 21 MA ON 22 LØ 22 TI 22 TO 22 SØ 22 TI 22 TO 23 SØ 23 ON 23 FR 23 MA ON 23 FR 24 MA TO 24 Ring Elev 2 LØ 24 TI 24 TO 24 Juleaften LØ 25 TI 25 FR 25 SØ 25 Sommertid slut ON 25 FR 25 Juledag SØ 26 ON 26 LØ 26 MA TO 26 LØ Juledag MA 27 Elev før skole samt. 31 TO 27 Ring Elev 2 SØ 27 TI 27 FR 27 SØ 27 TI 28 Efter praktik Elev 2 FR 28 MA ON 28 LØ 28 MA ON 29 +koblingsopgave LØ 29 TI 29 TO 29 SØ 29 TI 29 TO 30 SØ 30 ON 30 FR 30 MA ON 30 FR 31 MA LØ 31 TO 31 Nytårsaften

11 Praktik Alle medarbejdere såvel som elever skal tidsregistrere. De skal arbejde 80 timer i 14 dage. Jf. arbejdsmiljøregler skal elever have 11 timers sammenhængende hvil og mindst én ugentlig fridag og så må de ikke arbejde så meget over, at de ikke når uddannelsen mål. Løn Den normale arbejdstid er 80 timer / 14 dage svarende til gennemsnitlige 173,33 timer månedligt. Grundløn før skat: Produktionselever TNI elever 3 mdr 5.352, ,67 1. år 6.782, ,64 2. år 9.004, ,43 3. år , ,09 4. år , ,89 Se/vis lønplakat i personaletavle og overenskomst. Selvstyret betaler tilskud for noget af elevens løn: Ferie Månedslønnede herunder elever har samme ferievilkår: 5 ugers ferie (25 dage, weekender/helligdage tælles ikke med) om året uanset om der er optjent 25 feriedage. Hvis elever ikke har afholdt ferie inden de starter uddannelsen, har de stadig ret til 25 feriedage uden løn. Hvis man har holdt 3 ugers ferie inden de starter uddannelsen, har de stadig ret til 2 ugers ferie. Det er vigtigt at få aftalt ferie i starten. Modtager ferie med løn såfremt der er optjent feriedage. Feriedage opsamles løbende, der kan bruges året efter (1. feb. til 31. jan.) dvs. antal feriedage afhænger af ansættelsesdato. Hvis man holder ferie udover optjent antal feriedage, bliver man trukket i løn (evt. søg om feriepenge fra tidligere arbejdsgiver i god tid). Løntræk for ikke optjente feriedage beregnes ud fra ferieloven. Løn x 4, x antal feriedage = løntræk Ferie aftales i god tid. Ifølge ferieloven meddeles hovedferien senest 3 måneder før. Ferie planlægges hver januar/februar (hvis muligt).

12 Skoleophold TNI Uddannelsernes varighed Butiksassistent med specialet dagligvarehandel: 4 år. Salgsassistent uden profil: 4-5 år. Salgsassistent med profil: 4-5 år. TNI-18/TNI: 2 år og 18 uger (kræver gennemført gymnasium). Se evt. handelsskolens webside for yderligere info (se afsnit om Kontaktoplysninger). Forløbsplan over skoleopholdsperioder og uddannelsens struktur/fag samt koblingsopgaver (TNI) hentes via: eller Skoleophold produktion Uddannelsernes varighed: Bager: 3 år og 7 måneder. Slagter: 3 år og 6 måneder. Cater- & Kantineassistent (delikatesse): 2 år og 10 mdr. Slagter Først er der 2 grundforløb i Inuili, Narsaq og resten i Holstebro. Så er der 4 hovedforløb ( = i alt 15 uger) i Holstebro og de er fordelt over hele læretiden så der så vidt muligt er god pause imellem skoleopholdene. 4. hovedforløb på 3 uger ligger så tæt som muligt op ad udlæringsdatoen. I Detailslagteruddannelsen er der 9 brancheopgaver i alt og der skal løses 3 opgaver imellem hver skoleperiode. Opgaverne fås fra skolen (Holstebro), evt. via eleven. Opgaven laves primært af eleven selv, men skal have vejledning. Aftal jeres vejledningsplan i god tid. Når eleven er færdig med opgaven, gennemgås den sammen med elevansvarlig leder. Cater- & kantineassistent Uddannelsen veksler mellem praktik og 3 skoleophold på Inuili. Der vil være 33 ugers skoleophold (fordelt som uger eller uger. Heraf er de sidste 3 uger projekteksamen). Skoleopgaver i praktikperioden (gælder ikke alle uddannelser): Aftales med leder i god tid om tid til opgave i praktik inkl. vejledning. Brug evt. skolens webside til at finde relevante oplysninger. Se afsnit om Kontaktoplysninger. Skoleperioderne bliver tilrettelagt over hele forløbet i forbindelse med elevens uddannelsesplan. Inuili starter 1. grundforløb i oktober og januar og 2. grundforløb i marts og august. Bager Der er 6 hovedforløb og de er fordelt over hele læretiden så der så vidt muligt er god pause imellem skoleopholdene. De første 2 ophold er i Inuili, Narsaq og resten i Holstebro, Danmark. 5. hovedforløb på 2 uger ligger så tæt som muligt op ad udlæringsdatoen og foregår i Holstebro.

13 Diverse info Pga. ændringer og opdateringer fra skolernes side samt overenskomst og lovændringer kan håndbøgerne ændres/opdateres løbende. I disse tilfælde vil HR kontakte alle Brugseni-butikker samt meddele eleverne på deres Facebook-gruppe. Heri er det yderst vigtigt at man sletter de gamle erstattede data, så man benytter de seneste ændringer/ opdaterede data. Hvis I opdager, at noget skal rettes/ændres, bedes I straks at kontakte HR, tak. Opdateringer, skabeloner o.l. kan hentes på CoopNet under HR. Højst antal elever pr. leder Ved bagerelever gælder: udlært bagermester højst 2 elever og bagersvend højst 1 elev. Ved slagterelever gælder: udlært slagtermester højst 2 elever og slagtersvend højst 1 elev. Ved cafeteria- & kantineassistent: faglært assistent højst 4 elever. Ved salgs- & kontorassistent: faglært assistent: højst 1,5 elever (ufaglært assistent, som har været ansat i mindst 3 år, kan have højst 1,5 elever) OBS: ufaglærte må gerne hjælpe med oplæring, men de må ikke have ansvaret for oplæring. Ved hyppigt fravær afholdes samtale med elev for at forebygge. Ved problem med elev kontaktes uddeler (og evt. HR samt studievejleder i skolen). Samtaler gennemføres altid inden evt. mundtlige/skriftlige advarsler. Ved evt. ønske om psykolog hjælp til eleven kontaktes skolen: Efter samtale med studievejleder, kan elever henvises til psykologsamtaler gratis. Vejlederne kan henvise til studenterrådgivningen, hvis psykologhjælp skønnes nødvendig for at den studerende kan gennemføre sit studie. Eleven skal til enhver tid vide hvem elevansvarlig leder er. Kurser i elevtiden: hvis der er behov for dette, så snak med uddeler/hr. Ved usædvanlige situationer skal HR altid kontaktes.

14 Kontakt Nedenstående websider kan åbnes fra alle vores butikkers computere. Hovedkontor / HR HR medarbejder Ungaaq Abelsen Tlf / Salgs- & HR-chef Brian Chemnitz Tlf / Skoler o.l. NI Nuuk Tlf Campus Kujalleq Qaqortoq Tlf Inuili Narsaq Tlf UCH Holstebro Tekniske Skole Tlf Aarhus Tech Tlf Piareersarfik Find din lokale Piareersarfik på: under deres Kontaktoplysninger. GE Tlf

15 Skabeloner, der nævnes i håndbogen, hentes på CoopNet under HR og evt. udskrives på denne fane. Pga. ændringer og opdateringer kan skabelonerne ændres/opdateres løbende. Heri er det yderst vigtigt at man sletter de gamle erstattede data, så man benytter de seneste ændringer/opdaterede data. Hvis I opdager, at noget skal rettes/ændres, bedes I straks at kontakte HR, tak.

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Elevuddannelser i Coop/Butik

Elevuddannelser i Coop/Butik Elevuddannelser i Coop/Butik Salgselev Salgselev Praktikvejen Ledertrainee Slagterelev Brødbagerelev Delikatesseelev Salgselev At være salgselev er meget mere end at sidde ved kassen. Det handler lige

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

UDDANNELSE. Elev hos HTH 2. Detailhandelsuddannelser med specialer Handelsuddannelser med specialer 4. Kontoruddannelse med specialer 5

UDDANNELSE. Elev hos HTH 2. Detailhandelsuddannelser med specialer Handelsuddannelser med specialer 4. Kontoruddannelse med specialer 5 UDDANNELSE Elev hos HTH 2 Detailhandelsuddannelser med specialer Handelsuddannelser med specialer 4 3 Oms 3,9b Kontoruddannelse med specialer 5 Plan for kontoruddannelsen 6 Efteruddannelse hos HTH 7 Ansøgere

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Pederstrup Efterskole. Undervisningsplan 2016/2017. Juli 2016 August 2016 September Fr 1 Ma 1 To. 2 Lø 2 Ti 2 Fr.

Pederstrup Efterskole. Undervisningsplan 2016/2017. Juli 2016 August 2016 September Fr 1 Ma 1 To. 2 Lø 2 Ti 2 Fr. Juli 2016 August 2016 September 2016 1 Fr 1 Ma 1 To 2 Lø 2 Ti 2 Fr 3 Sø 27 3 On 3 Lø 4 Ma 4 To 4 Sø 36 5 Ti 5 Fr 5 Ma 6 On 6 Lø 6 Ti 7 To 7 Sø 32 7 On 8 Fr 8 Ma 8 To 9 Lø 9 Ti 9 Fr 10 Sø 28 10 On 10 Lø

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge jan-16 feb-16 mar-16 fredag 01 Nytårsdag mandag 01 5 6,75 tirsdag 01 elevsamtaler 6,75 fredag 01 lørdag 02 tirsdag 02 6,75 onsdag 02 elevsamtaler 6,00 lørdag 02 søndag 03 onsdag 03 6,00 torsdag 03 elevsamtaler

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

pluz pakken jeg hedder Cilia. jeg er 15 år. i min fritid går jeg til street dance og er omdeler. TJeK blivomdeler.nu

pluz pakken jeg hedder Cilia. jeg er 15 år. i min fritid går jeg til street dance og er omdeler. TJeK blivomdeler.nu pluz pakken jeg hedder Cilia. jeg er 15 år. i min fritid går jeg til street dance og er omdeler. TJeK blivomdeler.nu velkommen Som fast omdeler hos os får du masser af goder ved siden af din løn. vi kan

Læs mere

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15 Barselskalender 2014 Januar ebruar Marts April Maj Juni O 1 Nytårsdag M 2 23 3 M 3 6 M 3 10 S 5 M 5 Befrielsen 19 Grundlovsdag M 6 2 M 7 15 O 7 Pinsedag Besættelsen M 9 2. pinsedag 24 M 10 7 M 10 11 0

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

ELEVPOLITIK FOR KONTORELEVER Personalepolitik for Holstebro Kommune

ELEVPOLITIK FOR KONTORELEVER Personalepolitik for Holstebro Kommune ELEVPOLITIK FOR KONTORELEVER Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og udvikling af elever. Uddannelse og relationer. Vi har dråber af kultur i alt INDHOLD

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler.

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler. Nr. 24 juni 2012 Find 5 fejl vind en sportstaske fra hummel følg os på facebook.com/blivomdeler Ny App blivomdeler.nu Vind en fed cykel: Lav din egen rap Yes! Alle oz udgives af FK Distribution, Bredebjergvej

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Tirsdag den 23. september 2014

Tirsdag den 23. september 2014 Tirsdag den 23. september 2014 LENE BRØNNUM HENRIKSEN LEMVIGH-MÜLLER A/S HR KONSULENT Lemvigh-Müller i 16 år HR Kvalitetschef Logistik Kender funktionerne og processerne godt Fokus på kontinuerlige forbedringer

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

KALENDER Januar Februar Marts S 3 S 3. bestyrelsesmøde. M 7 2 T 7 T 7 Kvartalsmøde med Borgmester Kl Sted: Rådhuset i Ringe T 8 F 8 F 8

KALENDER Januar Februar Marts S 3 S 3. bestyrelsesmøde. M 7 2 T 7 T 7 Kvartalsmøde med Borgmester Kl Sted: Rådhuset i Ringe T 8 F 8 F 8 KALENDER 2013 Januar Februar Marts T 1 Nytårsdag F 1 F 1 O 2 L 2 L 2 T 3 Forretningsudvalgsmøde Kl. 19 Sted: Ryslinge F 4 Udsendelse af dagsorden til L 5 S 3 S 3 M 4 6 M 4 10 T 5 Udsendelse af dagsorden

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Brug 5 minutter på din elev. DETAILSLAGTERFAGET. Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden.

Brug 5 minutter på din elev. DETAILSLAGTERFAGET. Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Udgave af juli 2005 Brug 5 minutter på din elev. DETAILSLAGTERFAGET Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8, Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Praktikmappe til Kimen til maduniverset

Praktikmappe til Kimen til maduniverset I dette uddannelsesforløb gennemfører du grundforløbet indenfor Mad til mennesker, hvor dele af målene bliver opnået via virksomhedspraktik. Uddannelsesforløbet er for elever som har særlig interesse i

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? ANSØGNINGSFRIST: 22. marts 2015 ANSÆTTELSESSAMTALER: 8. april 2015 KLIK PÅ OVENSTÅENDE LOLLAND KOMMUNE LOGO FOR AT SE JOBOPSLAG VI GLÆDER

Læs mere

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! nu med mulighed for yderligere tilskud Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale?

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre?

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? MANGLER ELEV? DU EN 04 Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? 05 Prøvetid Hvad nu hvis... Hvilke muligheder har parterne for ændringer

Læs mere

Uddannelse. Dansk Supermarkeds elevuddannelse 2. Adgangskrav 3. Skoleophold 4. Handels- og kontorelever 5. Administrationselev 6.

Uddannelse. Dansk Supermarkeds elevuddannelse 2. Adgangskrav 3. Skoleophold 4. Handels- og kontorelever 5. Administrationselev 6. Uddannelse Dansk Supermarkeds elevuddannelse 2 Adgangskrav 3 Oms 3,9b Skoleophold 4 Handels- og kontorelever 5 Administrationselev 6 Kontorelev 7 Karrieremuligheder 8 1 Dansk Supermarkeds elevuddannelse

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen.

Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen. Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen. Kort om sundhedshjælper uddannelsen Uddannelsen til sundhedshjælper varer 1½ år og består af 33 ugers teori og 40 ugers praktik.. Ud- dannelsen afsluttes

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ledelsen tager initiativ til introduktionen... 4 Plan for de første to-tre uger... 5 Uddannelsesplan...

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer?

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer? Start i Skolepraktik på KTI Vil du være Tømrer? Du sidder nu med brochuren om skolepraktikordningen, fordi du gerne vil være tømrer, men endnu ikke har anskaffet en praktikplads. Læs på midtersiderne om

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

1. skoledag Bestyrelsesmøde. Personalemøde bh/vuggestue kl

1. skoledag Bestyrelsesmøde. Personalemøde bh/vuggestue kl 2016 AUGUST 1 ma feriedag 31 Sommerferie Lukkedag 2 ti feriedag Sommerferie Lukkedag 3 on feriedag Sommerferie Lukkedag 4 to feriedag Sommerferie Lukkedag 5 fr feriedag Sommerferie Lukkedag 6 lø fridag

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

Harløse Skole Kalender 2013/14 - Personale

Harløse Skole Kalender 2013/14 - Personale Juli August September M 1 Skoleferie SFOén er åben 27 T 1 S 1 T 2 Skoleferie SFOén er åben F 2 M 2 36 O 3 Skoleferie SFOén er åben L 3 T 3 Introkursus T 4 Skoleferie SFOén er åben S 4 O 4 MED 14.00-16.00

Læs mere

Kom godt i gang. Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC

Kom godt i gang. Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC Kom godt i gang Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC I DENNE FOLDER FÅR DU INFO OM:» Skolens digitale platforme» Regler og forventninger» Studiehåndbogen» Studiemiljø» Muligheder for støtte og vejledning

Læs mere

Godt i GanG som elev

Godt i GanG som elev Godt i gang som elev Du har valgt en god uddannelse. En elevuddannelse giver dig mange muligheder. Det er en god uddannelse, som du kan bygge din karriere op omkring. I modsætning til andre uddannelser,

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø

AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø 7 Sø Skoleåret begynder kl. 14.00 8 Ma Introuge KE- Forestillinger, Valg linjefag 1. p.

Læs mere