Forord. Kære kollega. Derudover vil vi i HR på hovedkontoret, til hver en tid, med glæde supportere dig i de tilfælde du retter henvendelse til os.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kære kollega. Derudover vil vi i HR på hovedkontoret, til hver en tid, med glæde supportere dig i de tilfælde du retter henvendelse til os."

Transkript

1 Forord Kapitel 1, side 1/1 Kære kollega Tillykke! Du har nu et stort ansvar som elevansvarlig leder, det er vi rigtige stolte af. Vi vil hjælpe dig med at give vores elever de bedste rammer og betingelser for at gennemføre deres uddannelse i Kalaallit Nunaanni Brugseni. Denne håndbog er dit værktøj for at klæde din elev på til at få en god start, komme godt igennem uddannelsen og forhåbentligt fortsætte i Kalaallit Nunaanni Brugseni. Den indeholder vejledning til uddannelsesplanen samt relevant info til eleven og elevansvarlig leder. Elever er vores fremtid og de har krav på at få den opmærksomhed der er påkrævet for at opnå en så høj indlæring som muligt. Du er medansvarlig for at de gennemfører deres uddannelse bedst muligt. Det er vigtigt at inddrage afdelingen i elevens oplæring under hele uddannelsen. Du har den direkte kontakt med eleven og er den der vejleder, motiverer og følger op på eleven så denne er i stand til at yde den bedste service til vores kunder samt have en god forståelse for godt købmandskab og ikke mindst få en god uddannelse. Det er vigtigt at eleverne får en ensartet uddannelse i alle vores butikker. Uddeler har det overordnet ansvar for eleven, men det er dit daglige ansvar at oplære eleven optimalt, da du arbejder sammen med eleven i hverdagen. Du er ikke alene og hvis du ikke allerede er uddeler eller souschef er disse dine sparringspartnere hvor I, i fællesskab sikrer elevens vej mod mål. Du har også en god mulighed for sparring med dine elevansvarlige lederkolleger i vores butikker. Brancheskolerne er også behjælpelige med spørgsmål og råd. Derudover vil vi i HR på hovedkontoret, til hver en tid, med glæde supportere dig i de tilfælde du retter henvendelse til os. Læs håndbogen igennem, dan dig overblik over de forskellige afsnit og giv hellere lidt for meget end lidt for lidt af dig selv også sammen med kolleger i afdelingen. At arbejde med elever og uddannelse er nogle af de vigtigste fokusområder fra vores CSR strategi, fordi vi vil gøre en forskel for dig, eleven, virksomheden og samfundet. Lad os sammen gøre det sjovt og spændende for eleven God arbejdslyst.

2 Rekruttering Kapitel 2, side 1/1 Oplysning Elev og elevansvarlig arrangerer og deltager ved uddannelsesmesser. Elev og elevansvarlig besøger de ældste klasser i folkeskolen 1 gang om året og fortæller om uddannelser i Kalaallit Nunaanni Brugseni. HR sørger for annoncer, pjecer, plakater, Facebook etc. Udvælgelse 2 samtaler: Den første samtale bruges til at kradse overfladen og sortere dem, der ved hvad de går ind til (hvorfor har de netop søgt denne uddannelse og hvorfor har de netop valgt Brugseni). Disse tages til samtale nr. 2, hvor man går mere i dybden om deres valg, fremtidsplaner o.l. Inden ansættelse er det en god ide at snakke om jeres forventninger til hinanden, så begge parter har et klart billede fra starten af. Heri forventes der bl.a., at aftaler & mødetider gælder på samme vilkår som både på praktik og skole. Til samtalen informeres eleven om prøvetid. Brug evt. samtaleskema og jobprofiler for elever til samtalen. Evt. inkludere uddeleren. Der ansættes ikke elever for enhver pris. Prøvetid/kontrakt Prøvetid bruges aktivt til løbende vurdering om det er det rette valg for begge parter. Alle elever starter med en 3 måneders prøvetid jf. startdato på lærlingekontrakten. I prøvetiden kan begge parter opsige aftalen pr. dags dato uden særlig grund. Skoleperioder tælles ikke med i prøvetiden. Efter prøvetiden er lærlingekontrakten bindende iht. gældende regler. Evt. 3 måneders ekstra prøvetid kan benyttes, hvor man ansætter personen som timelønnet før kontraktunderskrivelsen (dvs. så har man reelt 6 måneders prøvetid). Dette er evt. en god ide, hvis personen er nyansat og man ved endnu ikke hvordan personen er som en ansat/elev.

3 Tjekliste Kapitel 3, side 1/4 Inden 1. dag Information til de øvrige medarbejdere om den kommende elev. Ur-kort, arbejdstøj, navneskilt, adgangskoder, nøgler o.l. klargøres. Data sendt til kontorlederen m.h.t. navn, cpr, adresse, afdeling, ur-kort nr., skattekort, kontonummer o. lign. Arbejdsplan udleveres til eleven. Aftaler vedrørende præsentationsrunde. Meddele HR om navn, uddannelse, afdeling og elevansvarlig leder. Lærlingekontrakt udfærdiges snarest via Piareersarfik og kopi fremsendes til HR. Alle elever modtager Elev Håndbogen. Håndbogen informerer eleven om Kalaallit Nunaanni Brugseni og uddannelse. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i Elev Håndbogen. Håndbogen gennemgås med eleven. Personalepolitik udleveres og gennemgås. 1. dag De klargjorte ting udleveres. Eleven introduceres til elevansvarlig leder, afdelingen, butikken og Kalaallit Nunaanni Brugseni. Gennemgang af uddannelsen inkl. skoleopholdene (fag, tidspunkter o.l.). 1. uge Elevens startopgave: Du udleverer spørgeskema til eleven, der handler om Brugseni (hvor mange butikker har vi og hvilke byer osv. Svarene kan findes på vores webside samt ved at spørge kolleger). Nemme spørgsmål. Samt indkøbsliste for sjældne / forskellige varer, så eleven kan lære butikken/varerne at kende. Se CoopNet under HR. Gennemgang af tilbudsavis sammen med afdelingsleder, souschef eller uddeler. Elevens startopgave: Fortæl om dig selv til første afdelingsmøde: Hvem er du? Informere eleven: Der er elevsamling for alle elever én gang om året i en anden by, oftest hvert efterår. HR sørger for de praktiske (info, rejseplaner, kost & logi, dagpenge osv.). Eleven er automatisk tilmeldt. Uddannelsesplan laves (se afsnit om uddannelsesplan). Afdelingen informeres. Kopi sendes til HR.

4 Kapitel 3, side 2/4 1. måned Samtale med eleven (evaluering). Prøvetid bruges aktivt til løbende vurdering om det er det rette valg for begge parter. Klargøre punkter fra HVER KVARTAL (nedenstående). 2. måned Samtale med eleven (evaluering). Prøvetid bruges aktivt til løbende vurdering om det er det rette valg for begge parter. Klargøre punkter fra HVER KVARTAL (nedenstående). Hvert kvartal Elevansvarlige ledere, sammen med uddeler/souschef, mødes for at snakke om eleverne. Hvis der kun er 1 elevansvarlig leder i butikken, så er det med uddeler og souschef. Dagsorden bør som minimum indeholde uddannelsesplaner, jobprofiler, evaluering o.l. Brug evt. samtaleskemaer og jobprofiler til elever som inspiration. Elever har mulighed for at afholde elevmøde, som arrangeres af eleverne selv efter aftale med elevansvarlige. Der bliver fulgt op på fokus på elever som fx om de har uddannelsesplan, håndbog o.l. via butiksrapporten.

5 Kapitel 3, side 3/4 Samtaler ifm. skoleophold Der afholdes en samtale med eleven inden hvert skoleophold, hvor der laves en forventningsafstemning under skoleopholdet samt om eleven har lavet lektierne til skoleopholdet. Efter hvert skoleophold afholdes en samtale med eleven om skoleopholdet om følgende: Hvad har eleven lært. Har eleven hjemmeopgaver. Hvad går de ud på. Har eleven brug for hjælp. Der aftales krav, forventninger og deadlines for hjemmeopgaver og koblingsopgaver. Til begge samtaler laver elevansvarlig og elev en selvevaluering om hvad man gør godt og hvad man kan gøre bedre. Senest 2 uger efter hvert skoleophold fremlægger eleven fx i PowerPoint for afdelingen om hvilke fag/emner eleven har gennemgået i skolen. Derudover præsenteres koblingsopgaven. Info om koblingsopgave Alle TNI elever laver koblingsopgaver til hvert skoleophold undtagen SK.7 (pga. fagprøve). Eleven har ret til at lave noget af opgaven under praktik. Der er ikke fastsat nogle antal timer (mindst 8 timer). I studieordningen fremgår, at lærestedet skal give tid og mulighed for at lave koblingsopgaven. Aftal jeres vejledningsplan i god tid. Opgaven laves primært af eleven selv, men skal have vejledning. Når eleven er færdig med koblingsopgaven, gennemgås den sammen med elevansvarlig leder. Se de forskellige koblingsopgaver på skolens webside. Udføres under uddannelsen Opgaver til eleven (eleven skal igennem alle opgaverne) Efter SK.4: Sammenligne pris for et produkt i afdelingen og hos en konkurrent: Hvad skal der til for at sælge den bedre hos os. Eleven fremlægger evt. i PowerPoint til afdelingen og der diskuteres. Eleven inkluderer kort forklaring af godt købmandskab. Efter SK.5: Forklare virksomhedens CSR strategi/politik. Hvad gør butikken i praksis af CSR indsatser i hverdagen? Eleven fremlægger evt. i PowerPoint til afdelingen. Efter SK.7: Salgsleder for 1 uge: Planlægning + uddelegering + opfølgning + service + købmandskab. Arrangere og deltage til uddannelsesmessen, hvor eleven kan fortælle kunderne om hvordan det er at være elev i Brugseni samt smagsprøve, hvor eleven kan fortælle om produktet. Hvis eleven er alene om opgaven og har ikke været igennem SK. 2, deltager elevansvarlig til messen sammen med eleven. Eleven kontaktes midt i hver skoleperiode for at høre om hvordan det går. Elevansvarlige ledere arrangerer en elevdag mindst 1 gang om året lokalt i butikken (evt. i samarbejde med souschef/uddelere eller HR). Virksomhedens strategiske fokusområder inkluderes.

6 6 måneder før afsluttende eksamen Inden det sidste skoleophold mødes man med eleven for at snakke om fag/svendeprøven, hvor der brainstormes om valg af emne, metoder o.l. Der laves løbende samtaler om fag/svendeprøve, hvor der aftales deadlines. Hvornår skal opgaven være færdig til gennemlæsning for elevansvarlig. Hvornår skal fremlæggelsen (mundtlig eksamen) være færdig. Hvornår skal eleven fremægge for elevansvarlig. Det er en god ide at eleven får mulighed for at træne fagprøven. Aftal med eleven i god tid hvornår I holder møder om fag/svendeprøven, så eleven starter tidligt og bedst muligt på fag/svendeprøven. Det er en god ide at lave en tidsplan for fag/svendeprøven inkl. møder mellem elev og elevansvarlig leder samt evt. adskilte møde mellem elev og faglærer på skolen (evt. via tlf.). Snak om karriere med eleven (gerne inden), nævnt evt. mulige kurser. Eleven har ret til 40 timer i alt af arbejdstiden til at lave fag/svendeprøve inden den skal afleveres skriftligt til skolen. Heri er inkluderet rådgivning fra dig. De 40 timer skal bruges på praktikstedet. Elevansvarlig leder har medansvar for at eleven består sin fag/svendeprøve. Se info om Fagprøve fra handelsskolen på CoopNet under HR. Mere information fås fra skolen, evt. via eleven (skolen informerer eleven løbende om fag/svendeprøve). Hvis fag/svendeprøve foregår i hjembyen, så tag med til eksamen og medbring blomster (hvis det er i en anden by, så aftal tid om tlf.). Uddannelsens afslutning Når eleven er udlært, laves der en pressemeddelelse via kommunikation/hr. Der arrangeres en reception i butikken. Dette synliggøres for kunderne: bestil en plakat med billede hos marketing. Lav smagsprøver. Elevens nærmeste familie inviteres (evt. til fælles morgenmad med personalet). Eleven modtager kr. gavekort fra butikken. Sørg for dette sammen med uddeler.

7 Fællesskabelon hentes på CoopNet under HR og udfyldes. En uddannelsesplan sikrer at eleven minimum lærer de funktioner, der kræves af uddannelsen gerne mere til. Laves grundigt udefra 4 emner: Butikkens behov. Elevens fag på de forskellige skoleophold. Elevens lærlingekontrakt. Praktikvejledning fra skolen. Praktikvejledningerne hentes på CoopNet under HR. Laves af elevansvarlig leder og elev (evt. inddrag uddeler/souschef eller studievejleder fra skole). Kan ændres løbende efter aftale med begge parter. Præsenteres for hele afdelingen, så alle kan se hvad eleven skal oplæres i den kommende periode. Opfølges mindst 1 måned før skoleophold og ved hver start af praktikophold. Afhængig af hvilken uddannelse, prøver eleven forskellige afdelinger i løbet af uddannelsen. Der tages hensyn til elevens skoleopholdsperioder. Der gås i dybden i de forskellige afdelinger, så eleven får en fuld forståelse for hvordan afdelingen hænger sammen, også ift. hele butikken som helhed. Mulige afdelinger: Kolonial, Frugt & grønt, Køl, Frost, Nonfood, Kasse/kiosk, Lager, Kontor, Filial. Kopi af opdateret uddannelsesplan sendes til HR. Se eksempel for uddannelsesplan på følgende 3 sider.

8 Uddannelsesplan for Tom Tomsen 2014 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December INTRO INTRO SK Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December KØL SK 2 KONTOR SK NONFOOD / FERIE 2016 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SK 4 KOLONIAL / FERIE SK Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December FRUGT & GRØNT SK 6 FERIE / KOLONIAL + SLAGTER + FILIAL 2018 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SK 7 FAGPRØVE FROST

9 Periode Uddannelsesplan for Ansvarsområder i butik Fx oste, chips, personlig pleje osv. Funktioner* Oplæringsansvarlig Hvem har ansvaret for eleven i den anførte periode TOM TOMSEN Vurdering Samtaler Datoer for samtaler Efter endt periode Begynder, rutineret eller avanceret Bemærkning *Funktioner: A: Eget ansvarsområde J: Disponering 1: Intro Chips A B C D F H J Souschef 1. sep. kl okt. kl. 10 Begynder Naturlig serviceminded B: Vareopfyldning K: Avisplanlægning 2: Efter SK. 1 Oste A B C D E F G H J L M N Kølleder 15. dec. kl mar. kl. 10 Begynder/Rutineret Lærenem i kassesystem C: Varelager L: Salgsopfølgning / regnskab 3: Efter SK. 2 Skuffeopgørelse. Pengehåndtering. Faktura. Lønindberetning. Kontorleder 8. jun. kl jul. kl. 10 Begynder D: Varekendskab M: Space 4: Efter SK. 3 5: Efter SK. 4 Herretøj + personlig pleje Vand + dyrmad A B C D E H I J K L M A B C D E F H I J K L M N Nonfoodleder Kolonialleder 12. okt. kl jan. kl. 14 Rutineret/Avanceret. Ferie uge E: Kundebetjening N: Aktiviteter 'Sammenligne priser'-opgave 11. apr. kl gennemføres. jul. kl. 10 Rutineret/Avanceret. Ferie uge F: Hygiejne O: 6: Efter SK. 5 Bananer A B C D F G H J K L N Frugt & grøntleder 16. dec. kl mar. kl. 14. Begynder/Rutineret 'CSR'-opgave gennemføres. G: Egenkontrol P: 7: Efter SK. 6 Slik + kiks. A B C D E F G H I J K L M N Souschef 23. jun. kl dec. kl. 10 Rutineret/Avanceret. Slagterafd. i uge Filial i Ferie uge H: BoKs2 7: Efter SK. 7 Is A B C D F G H J K L M Souschef 8. apr. kl apr. kl maj kl. 10 Avanceret 'Salgsleder for 1 uge'-opgave gennemføres. I: CoopNet

10 Kalender 2015 EKSEMPEL Januar Februar Marts April Maj Juni TO 1 Nytårsdag 1 SØ 1 SØ 1 ON 1 FR 1 Bededag MA 1 23 FR 2 MA 2 6 MA 2 10 TO 2 Skærtorsdag LØ 2 TI 2 LØ 3 TI 3 TI 3 FR 3 Langfredag SØ 3 ON 3 SØ 4 ON 4 ON 4 LØ 4 MA 4 19 TO 4 MA 5 2 TO 5 TO 5 SØ 5 Påskedag TI 5 FR 5 Grundlovsdag TI 6 FR 6 FR 6 MA 6 2. påskedag 15 ON 6 LØ 6 ON 7 LØ 7 LØ 7 TI 7 Elev 1 før skolen samtale TO 7 SØ 7 TO 8 SØ 8 SØ 8 ON 8 Elev 2 før skole samt. FR 8 MA 8 Elev efter skole samt. FR 9 MA 9 7 MA 9 11 TO 9 Elev 3 Fagprøve Samtale LØ 9 TI 9 LØ 10 TI 10 TI 10 FR 10 SØ 10 ON 10 SØ 11 ON 11 ON 11 LØ 11 MA TO 11 MA 12 3 TO 12 TO 12 SØ 12 TI 12 Ring til Elev FR 12 TI 13 FR 13 FR 13 MA 13 ELEV 3 16 ON 13 Elev 3 Fagprøve Samtale LØ 13 ON 14 LØ 14 LØ 14 TI 14 FAGPRØVE TI 14 Kr. Himmelfartsdag SØ 14 TO 15 SØ 15 Fastelavn SØ 15 ON 15 UGE 16 FR 15 MA 15 Elev 1 efter skole 25 FR 16 MA 16 8 MA TO 16 LØ 16 TI 16 Elev 2 efter skole LØ 17 TI 17 TI 17 FR 17 SØ 17 ON 17 +koblingsopgave SØ 18 ON 18 ON 18 LØ 18 MA TO 18 MA 19 4 TO 19 TO 19 SØ 19 TI 19 FR 19 TI 20 FR 20 FR 20 MA ON 20 Elev 3 Fagprøve Samtale LØ 20 ON 21 LØ 21 LØ 21 TI 21 Elev 3 Fagprøve Samtale TO 21 + samtale + Før skole SØ 21 TO 22 SØ 22 SØ 22 ON 22 FR 22 MA FR 23 MA 23 9 MA 23 Elev før skole samt. 13 TO 23 LØ 23 TI 23 LØ 24 TI 24 TI 24 FR 24 SØ 24 Pinsedag ON 24 Skt. Hansdag SØ 25 ON 25 ON 25 Elev 2 koplingsopgave LØ 25 MA pinsedag 22 TO 25 MA 26 5 TO 26 TO 26 SØ 26 TI 26 FR 26 TI 27 FR 27 FR 27 MA ON 27 Elev 3 LØ 27 ON 28 LØ 28 LØ 28 TI 28 Elev 3 Fagprøve Samtale TO 28 PrøvEksamen til ledere SØ 28 TO 29 SØ 29 Sommertid start Palmesøndag ON 29 FR 29 MA FR 30 Ma 30 Elev 3 efter skole freml. 14 TO 30 LØ 30 TI 30 LØ 31 TI 31 SØ 31 Kalender 2015 EKSEMPEL Juli August September Oktober November December ON 1 LØ 1 TI 1 TO 1 SØ 1 TI 1 TO 2 SØ 2 ON 2 FR 2 MA 2 45 ON 2 FR 3 MA 3 32 TO 3 LØ 3 TI 3 TO 3 LØ 4 TI 4 FR 4 SØ 4 ON 4 FR 4 SØ 5 ON 5 LØ 5 MA 5 41 TO 5 LØ 5 MA 6 28 TO 6 SØ 6 TI 6 FR 6 SØ 6 TI 7 FR 7 MA 7 37 ON 7 LØ 7 MA 7 50 ON 8 LØ 8 TI 8 TO 8 SØ 8 TI 8 TO 9 SØ 9 ON 9 Samtale Elev 1 FR 9 MA 9 46 ON 9 FR 10 MA TO 10 LØ 10 TI 10 TO 10 LØ 11 TI 11 FR 11 SØ 11 ON 11 FR 11 SØ 12 ON 12 Samtale med Elev 1 LØ 12 MA 12 Elev efter skole samt. 42 TO 12 LØ 12 MA TO 13 SØ 13 TI 13 Efter skole Elev 2 FR 13 SØ 13 TI 14 Samtale med Elev 2 FR 14 MA ON 14 Samtale Elev 1 LØ 14 MA ON 15 Samtale med Elev 1 LØ 15 TI 15 TO 15 SØ 15 TI 15 Samtale med Elev 2 TO 16 SØ 16 ON 16 FR 16 MA ON 16 Samtale med Elev 1 FR 17 MA TO 17 LØ 17 TI 17 Samtale med Elev 2 TO 17 LØ 18 TI 18 FR 18 SØ 18 ON 18 Samtale med Elev 1 FR 18 SØ 19 ON 19 LØ 19 MA TO 19 LØ 19 MA TO 20 SØ 20 TI 20 FR 20 SØ 20 TI 21 FR 21 MA ON 21 LØ 21 MA ON 22 LØ 22 TI 22 TO 22 SØ 22 TI 22 TO 23 SØ 23 ON 23 FR 23 MA ON 23 FR 24 MA TO 24 Ring Elev 2 LØ 24 TI 24 TO 24 Juleaften LØ 25 TI 25 FR 25 SØ 25 Sommertid slut ON 25 FR 25 Juledag SØ 26 ON 26 LØ 26 MA TO 26 LØ Juledag MA 27 Elev før skole samt. 31 TO 27 Ring Elev 2 SØ 27 TI 27 FR 27 SØ 27 TI 28 Efter praktik Elev 2 FR 28 MA ON 28 LØ 28 MA ON 29 +koblingsopgave LØ 29 TI 29 TO 29 SØ 29 TI 29 TO 30 SØ 30 ON 30 FR 30 MA ON 30 FR 31 MA LØ 31 TO 31 Nytårsaften

11 Praktik Alle medarbejdere såvel som elever skal tidsregistrere. De skal arbejde 80 timer i 14 dage. Jf. arbejdsmiljøregler skal elever have 11 timers sammenhængende hvil og mindst én ugentlig fridag og så må de ikke arbejde så meget over, at de ikke når uddannelsen mål. Løn Den normale arbejdstid er 80 timer / 14 dage svarende til gennemsnitlige 173,33 timer månedligt. Grundløn før skat: Produktionselever TNI elever 3 mdr 5.352, ,67 1. år 6.782, ,64 2. år 9.004, ,43 3. år , ,09 4. år , ,89 Se/vis lønplakat i personaletavle og overenskomst. Selvstyret betaler tilskud for noget af elevens løn: Ferie Månedslønnede herunder elever har samme ferievilkår: 5 ugers ferie (25 dage, weekender/helligdage tælles ikke med) om året uanset om der er optjent 25 feriedage. Hvis elever ikke har afholdt ferie inden de starter uddannelsen, har de stadig ret til 25 feriedage uden løn. Hvis man har holdt 3 ugers ferie inden de starter uddannelsen, har de stadig ret til 2 ugers ferie. Det er vigtigt at få aftalt ferie i starten. Modtager ferie med løn såfremt der er optjent feriedage. Feriedage opsamles løbende, der kan bruges året efter (1. feb. til 31. jan.) dvs. antal feriedage afhænger af ansættelsesdato. Hvis man holder ferie udover optjent antal feriedage, bliver man trukket i løn (evt. søg om feriepenge fra tidligere arbejdsgiver i god tid). Løntræk for ikke optjente feriedage beregnes ud fra ferieloven. Løn x 4, x antal feriedage = løntræk Ferie aftales i god tid. Ifølge ferieloven meddeles hovedferien senest 3 måneder før. Ferie planlægges hver januar/februar (hvis muligt).

12 Skoleophold TNI Uddannelsernes varighed Butiksassistent med specialet dagligvarehandel: 4 år. Salgsassistent uden profil: 4-5 år. Salgsassistent med profil: 4-5 år. TNI-18/TNI: 2 år og 18 uger (kræver gennemført gymnasium). Se evt. handelsskolens webside for yderligere info (se afsnit om Kontaktoplysninger). Forløbsplan over skoleopholdsperioder og uddannelsens struktur/fag samt koblingsopgaver (TNI) hentes via: eller Skoleophold produktion Uddannelsernes varighed: Bager: 3 år og 7 måneder. Slagter: 3 år og 6 måneder. Cater- & Kantineassistent (delikatesse): 2 år og 10 mdr. Slagter Først er der 2 grundforløb i Inuili, Narsaq og resten i Holstebro. Så er der 4 hovedforløb ( = i alt 15 uger) i Holstebro og de er fordelt over hele læretiden så der så vidt muligt er god pause imellem skoleopholdene. 4. hovedforløb på 3 uger ligger så tæt som muligt op ad udlæringsdatoen. I Detailslagteruddannelsen er der 9 brancheopgaver i alt og der skal løses 3 opgaver imellem hver skoleperiode. Opgaverne fås fra skolen (Holstebro), evt. via eleven. Opgaven laves primært af eleven selv, men skal have vejledning. Aftal jeres vejledningsplan i god tid. Når eleven er færdig med opgaven, gennemgås den sammen med elevansvarlig leder. Cater- & kantineassistent Uddannelsen veksler mellem praktik og 3 skoleophold på Inuili. Der vil være 33 ugers skoleophold (fordelt som uger eller uger. Heraf er de sidste 3 uger projekteksamen). Skoleopgaver i praktikperioden (gælder ikke alle uddannelser): Aftales med leder i god tid om tid til opgave i praktik inkl. vejledning. Brug evt. skolens webside til at finde relevante oplysninger. Se afsnit om Kontaktoplysninger. Skoleperioderne bliver tilrettelagt over hele forløbet i forbindelse med elevens uddannelsesplan. Inuili starter 1. grundforløb i oktober og januar og 2. grundforløb i marts og august. Bager Der er 6 hovedforløb og de er fordelt over hele læretiden så der så vidt muligt er god pause imellem skoleopholdene. De første 2 ophold er i Inuili, Narsaq og resten i Holstebro, Danmark. 5. hovedforløb på 2 uger ligger så tæt som muligt op ad udlæringsdatoen og foregår i Holstebro.

13 Diverse info Pga. ændringer og opdateringer fra skolernes side samt overenskomst og lovændringer kan håndbøgerne ændres/opdateres løbende. I disse tilfælde vil HR kontakte alle Brugseni-butikker samt meddele eleverne på deres Facebook-gruppe. Heri er det yderst vigtigt at man sletter de gamle erstattede data, så man benytter de seneste ændringer/ opdaterede data. Hvis I opdager, at noget skal rettes/ændres, bedes I straks at kontakte HR, tak. Opdateringer, skabeloner o.l. kan hentes på CoopNet under HR. Højst antal elever pr. leder Ved bagerelever gælder: udlært bagermester højst 2 elever og bagersvend højst 1 elev. Ved slagterelever gælder: udlært slagtermester højst 2 elever og slagtersvend højst 1 elev. Ved cafeteria- & kantineassistent: faglært assistent højst 4 elever. Ved salgs- & kontorassistent: faglært assistent: højst 1,5 elever (ufaglært assistent, som har været ansat i mindst 3 år, kan have højst 1,5 elever) OBS: ufaglærte må gerne hjælpe med oplæring, men de må ikke have ansvaret for oplæring. Ved hyppigt fravær afholdes samtale med elev for at forebygge. Ved problem med elev kontaktes uddeler (og evt. HR samt studievejleder i skolen). Samtaler gennemføres altid inden evt. mundtlige/skriftlige advarsler. Ved evt. ønske om psykolog hjælp til eleven kontaktes skolen: Efter samtale med studievejleder, kan elever henvises til psykologsamtaler gratis. Vejlederne kan henvise til studenterrådgivningen, hvis psykologhjælp skønnes nødvendig for at den studerende kan gennemføre sit studie. Eleven skal til enhver tid vide hvem elevansvarlig leder er. Kurser i elevtiden: hvis der er behov for dette, så snak med uddeler/hr. Ved usædvanlige situationer skal HR altid kontaktes.

14 Kontakt Nedenstående websider kan åbnes fra alle vores butikkers computere. Hovedkontor / HR HR medarbejder Ungaaq Abelsen Tlf / Salgs- & HR-chef Brian Chemnitz Tlf / Skoler o.l. NI Nuuk Tlf Campus Kujalleq Qaqortoq Tlf Inuili Narsaq Tlf UCH Holstebro Tekniske Skole Tlf Aarhus Tech Tlf Piareersarfik Find din lokale Piareersarfik på: under deres Kontaktoplysninger. GE Tlf

15 Skabeloner, der nævnes i håndbogen, hentes på CoopNet under HR og evt. udskrives på denne fane. Pga. ændringer og opdateringer kan skabelonerne ændres/opdateres løbende. Heri er det yderst vigtigt at man sletter de gamle erstattede data, så man benytter de seneste ændringer/opdaterede data. Hvis I opdager, at noget skal rettes/ændres, bedes I straks at kontakte HR, tak.

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler.

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler. Nr. 24 juni 2012 Find 5 fejl vind en sportstaske fra hummel følg os på facebook.com/blivomdeler Ny App blivomdeler.nu Vind en fed cykel: Lav din egen rap Yes! Alle oz udgives af FK Distribution, Bredebjergvej

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Koblingsopgave KONTOR

Koblingsopgave KONTOR 5 Koblingsopgave lærested skole KONTOR Hvad er koblingsopgave lærested skoleophold For at skabe bedst mulig sammenhæng og samspil mellem skoleundervisning og oplæring på lærested arbejdes der i TNI-uddannelsen

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin UDDANNELSE JYSK elevuddannelse 2 JYSK Academy 3 Adgangskrav 4 Uddannelsens opbygning 5 Skoleophold modul 1 6 Skoleophold modul 2 7 Skoleophold modul 3 8 Skoleophold modul 4 9 Skoleophold modul 5 10 Handels-

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge Sæson 2015 TIL ORIENTERING FOR REPRÆSENTANTER PÅ UDDANNELSESKARAVANEN FØR DELTAGELSE BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge 35-48 (stx,hf,hhx,htx) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten JANUAR 2015 To 1 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Fastesøndag Ma 5 2 Ti 6 On 7 To 8 19:00-21:00 Stavens PUK-møde i Horsens Fr 9 Lø 10 Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sø 11 Horsens menighedskonference Ma

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere