guide Til Innovationsnetværket BRANDBASE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "guide Til Innovationsnetværket BRANDBASE"

Transkript

1 guide Til Innovationsnetværket BRANDBASE BRANDBASE skaber relationer mellem virksomheder, organisationer og forskere. Målet er at styrke virksomhedernes internationale indsats ved at omsætte forskningsbaseret viden til praksis og innovation index: HVAD ER ET INNOVATIONSNETVÆRK HVAD ER BRANDBASE BRANDBASE PROJEKTER BRANDBASE ORGANISATION BRANDBASE PARTNERE INNOVATIONSNETVÆRKET BRANDBASE er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation

2 HVAD ER ET INNOVATIONSNETWVÆRK Hvad er et innovationsnetværk? HVAD ER ET INNOVATIONSNETVÆRK Der er to overordnede formål med BRANDBASEs virke. Innovationsnetværk er et element i regeringens innovationsindsats, og de støttes af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsnetværk skal: 1) Styrke brobygning, samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og virksomheder om forskning og innovation. 2) Styrke forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder, og derigennem fremme videnbaseret vækst og produktivitet i erhvervslivet. Innovationsnetværkene har med andre ord til opgave at få forskning omsat til praksis i danske virksomheder. Det kan de gøre på flere måder: De kan udbyde forskellige aktiviteter og services, som introducerer virksomhederne til ny dansk og international forskning, fx workshops, samarbejdsprojekter, informationsmateriale 3 4

3 De kan etablere længerevarende samarbejdsrelationer mellem virksomheder, erhvervs-/brancheorganisationer, videninstitutioner og andre relevante spillere med det formål at øge anvendelsen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet, fx udviklingsprojekter med flere partnere De kan styrke virksomhedernes internationale orientering og adgang til internationalt førende viden ved at igangsætte samarbejder med internationale videnmiljøer Innovationsnetværk skal have et afgrænset fokusområde og samarbejde med relevante videninstitutioner og virksomheder fra hele landet. De skal fungere som virksomhedernes indgang til forskning og viden inden for det faglige område, de dækker. Samtidig skal de bidrage til at styrke virksomhedernes internationale orientering, bl.a. ved at deltage i internationale vidennetværk med henblik på at hjemtage viden til netværket. Et innovationsnetværk består af en partnerkreds, der omfatter de centrale faglige aktører inden for netværkets område, det vil sige alle relevante førende videninstitutioner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Evt. også relevante brancheforeninger, fagforeninger, regionale erhvervsfremmeaktører m.v. Udenlandske videninstitutioner og virksomheder kan også indgå i partnerkredsen. Herudover skal partnerskabet så vidt muligt omfatte centrale statslige, regionale og/ eller kommunale myndigheder eller institutioner. Desuden skal innovationsnetværket have tilknyttet et antal virksomheder og være åbent for alle interesserede virksomheder. Innovationsnetværk er ramme om en række forskellige aktiviteter, som overordnet kan inddeles i nedenstående tre typer: 1. Matchmaking- og videnspredningsaktiviteter Matchmakingaktiviteter kan fx være: Konferencer, seminarer, gå-hjemmøder, dating-arrangementer, workshops, faglige netværk m.v. Idégenereringsforløb mellem virksomheder og videninstitutioner Hjælp til at afstemme mål og forventninger mellem partnerne forud for et samarbejde Rådgivning om offentlige innovationstilbud samt i forbindelse med udformning af ansøgninger HVAD ER ET INNOVATIONSNETVÆRK HVAD ER ET INNOVATIONSNETWVÆRK Information til virksomheder om muligheder for køb af viden og vidensamarbejde Videnspredningsaktiviteter kan fx være: Formidlingsaktiviteter som konferencer, messearrangementer, udsendelse af nyhedsbreve, brochurer m.v. Etablering og drift af hjemmeside Udvikling af forslag til nye uddannelser eller teknologiske serviceydelser Udvikling og afholdelse af kortere kurser 2. Udviklingsprojekter Innovationsnetværket kan etablere konkrete samarbejds- eller udviklingsprojekter indenfor dets fokusområde også fx feasabilitystudies eller forprojekter, som kan være et vigtigt skridt på vej mod et egentligt udviklingsprojekt. Projekterne skal relatere sig til innovationsnetværkets faglige fokusområde og nyttiggøre forsknings- og videninstitutionernes viden med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov. Minimum to virksomheder (gerne flere) skal deltage, og som hovedregel minimum to forsknings-/uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprojekterne skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse og resultaterne skal efterfølgende formidles til en bredere kreds. De må ikke have karakter af produkt-/serviceudvikling for enkeltvirksomheder eller virke konkurrenceforvridende. Udover at igangsætte udviklingsprojekter inden for innovationsnetværkets bevillingsramme er det en ambition, at netværkene også genererer projekter finansieret af andre kilder, fx EU, regioner o.a. 3. Internationalisering Internationaliseringsaktiviteter kan fx være: Etablering af samarbejder med klynger i udlandet Fælles partnerrejser til vigtige udenlandske videnmiløjer, teknologiske eller kommercielle hot spots eller interessante R&D-organisationer Etablering af relevante internationale samarbejdsprojekter om forskning og innovation, herunder EU-projekter Scouting af relevante forskningsresultater og teknologier i udenlandske videnmiljøer samt dialog med udenlandske innovationsnetværk med henblik på hjemtagning af viden og formidling til målgruppen 5 6

4 HVAD ER BRANDBASE Hvad er BRANDBASE? Innovationsnetværk er støttet af styrelsen for forskning og innovation og har til opgave at få forskning omsat til praksis i danske virksomheder. HVAD ER BRANDBASE Det kan innovationsnetværket gøre på den måde at: Innovationsnetværket tilbyder aktiviteter og services, som introducerer virksomhederne til ny dansk og international forskning Innovationsnetværket skaber samarbejdsrelationer mellem virksomheder, erhvervs-/brancheorganisationer, videninstitutioner og andre relevante spillere med det formål at øge anvendelsen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet Innovationsnetværket styrker virksomhedernes internationale orientering og adgang til internationalt førende viden ved at facilitere samarbejde med internationale videnmiljøer 7 8

5 BRANDBASE arbejder med innovation indenfor feltet branding Branding har i løbet af de seneste årtier udviklet sig til en mangesidet disciplin, fordi forbrug spiller en central rolle i vores liv og kultur. Brands bliver brugt som identitetsskabende byggeklodser, der symboliserer, hvilke holdninger og værdier, vi står for. Dette fænomen er blevet kaldt symboløkonomi og det betyder, at markedsaktører er nødt til at anlægge et meget bredere perspektiv på marked og forbrug end det traditionelt erhvervsøkonomiske. Den symboløkonomiske vending kalder sammen med de stadigt mere marketingtrætte forbrugere - på innovation af brandingens form og indhold. De forestillinger og følelser, som giver varen merværdi, kan ikke længere bare klistres på det færdige produkt i form af smarte reklamebudskaber. Brandet skal gå i dialog med kulturen i en meget dybere forstand, og produktet selv skal (også) være the message. Fordi vi både har rigeligt med produkter (som stort set kan det samme) og flere og flere reklamekritiske forbrugere, kan man ikke længere bare producere sin vare og derefter sende den på markedet. Man skal så at sige skabe markedet samtidig med, at man udvikler produktet. Det kan man gøre ved at adressere centrale spørgsmål i samfundet med sin brandingstrategi og ved at integrere branding og forbrugerforståelse i alle faser af værdikæden. Branding er med andre ord blevet et temmelig komplekst fænomen, og derfor knytter BRAND BASE hele tiden nye forskere til sig, så vi kan dække den brede vifte af indsigter, der skal til for at innovere branding i tanke og handling og skabe den synergi mellem strategiske og kreative kompetencer, som vi mener, er en forudsætning for markedsinnovation. HVAD ER BRANDBASE HVAD ER BRANDBASE Tidligere handlede reklame blot om at klistre nogle budskaber på produktet, lige før det skulle sendes på markedet. I fremtiden skal strategi, kreativitet og forbrugerforståelse indgå i alle værdikædens faser. For såvel brandingbureauer som produktionsvirksomheder byder den innovative værdikæde på udfordringer og det er BRANDBASEs mission at gøre begge parter bedre til at tackle dem. Det gør BRANDBASE ved at udvikle aktiviteter, som kan innovere markedsaktørers praksisser, bl.a. ved at give dem: Dybere og mere nuancerede forståelser af forbrugerkulturen ved hjælp af et kulturteoretisk perspektiv Nye tilgange til og løsninger på markedskommunikation, typisk baseret på analyse- og fortolkningsværktøjer fra humanistiske discipliner Nye redskaber til analyse af forbrug og forbrugere typisk kvalitative, antropologiske metoder Nye perspektiver på produktudvikling og markedsføring Nye vinkler på markedsskabelse ved at kombinere traditionel erhvervsøkonomi med kulturteoretiske tillgange og forståelser Fra markedsføring til markedsskabelse er overskriften på det, der driver BRANDBASE. Vi ser kulturforståelse som en kernedisciplin, der kan bygge bro mellem siloerne og få strategi, kreativitet og forbrugerforståelse til at følges ad gennem værdikæden. Og fordi forbrug og kultur på alle leder og kanter er sammenvævede størrelser i dag, samarbejder BRANDBASE forskere med en traditionel erhvervsøkonomisk baggrund med andre forskere, der har et humanistisk eller kunstnerisk/designmæssigt udgangspunkt. Sådanne kombinationer af kompetencer er helt essentielle for at innovere brandingfeltet og erfarings mæssigt er det ofte netop via sådanne tværfaglige samarbejder, at der bliver sat gang i innovative processer. Det er en international elite af forskere indenfor en række forskellige felter, som udvikler aktiviteterne i BRANDBASE sammen med virksomheder, der efterspørger nye tilgange og nye metoder. 9 10

6 Aktiviteter Vores forskere dækker en meget bred vifte af viden og kompetencer, samtidig med at de bygger på et fælles erhvervsøkonomisk fundament. Vi lytter til virksomheder, og vores forskere er vant til at arbejde med erhvervsfolk i naturlig forlængelse af deres forskningsfelter. Desuden samarbejder vi tæt med en række brancheforeninger og erhvervsorganisationer, som yderligere sikrer nærkontakt til virksomhedernes konkrete udfordringer. Alle projekter bliver evalueret af de deltagende virksomheder, og disse evalueringer indgår i vores fremadrettede, strategiske udviklingsarbejde. Endelig deltager forskellige dialogvirksomheder sammen med forskere og styregruppe i boot camps, hvor vi idéudvikler på alle aspekter af BRANDBASEs virke. Men det er ikke nok at lytte, når man er sat i verden for at producere nytænkning. Der er ofte tale om et push marked, for BRANDBASE tilbyder ny forskningsbaseret viden, der endnu ikke er tilgængelig i rådgivningssektoren, og som virksomheder heller ikke altid har forudsætninger for at efterspørge. Men sådan må det være, når man har med innovation at gøre. BRANDBASEs magasiner finder du på vores hjemmeside brandbase.dk, hvor alle vores udgivelser findes som pdf til gratis download. Vi udgiver magasinerne Symboløkonomiske Nyheder, Beezz Business Review samt diverse projektrapporter. HVAD ER BRANDBASE HVAD ER BRANDBASE Alle kan få en god idé, og input til de aktiviteter, som BRANDBASE sætter i søen, kommer mange steder fra. Det er typisk virksomheder og bureauer (primært indenfor branding, kommunikation, design og forbrugerindsigt), brancheforeninger, erhvervsorganisationer samt styregruppen og feltets forskere, der inspirerer til - eller selv udvikler - projekterne. Men principielt er BRANDBASE åben for alle, og ethvert seriøst forslag, som lever op til retningslinjerne for innovationsnetværk og er relateret til BRANDBASEs virkefelt, vil blive behandlet og vurderet En aktivitet i BRANDBASE starter med at, du beskriver din idé i et særligt skema, som kan rekvireres hos sekretariatet (kontakt Laya Lykke eller downloades fra hjemmesiden (brandbase.dk). Du kan eventuelt drøfte den først med én af personerne i netværksledelsen, Judy Hermansen eller Per Østergaard Skemaets vigtigste funktion er at hjælpe dig med at finde ud af, om idéen falder indenfor BRANDBASEs virkefelt og lever op til de kriterier, som et innovationsnetværk er underlagt fra styrelsens side. Aktiviteterne i BRANDBASE favner vidt både i form og indhold. Emnerne spænder (som du kan se i listen over tidligere og igangværende aktiviteter) fra traditionel brandingteori til eksempelvis den nyeste emotionspsykologi - og en hel del, som ligger derimellem. Formaterne kan være længerevarende udviklingsprojekter (op til to år), studie ture, seminarer, workshops, sparring, studiecirkler, masterclass, foredrag, konferencer og sikkert også noget, som vi ikke har set endnu. Så længe der tages udgangspunkt i eksisterende forskning indenfor BRANDBASEs virkefelt, og formålet er at sætte den i omdrejninger ude i virksomhederne. Når du har beskrevet din idé i skemaet, returnerer du det til Judy Hermansen som sørger for, at den bliver vurderet af BRANDBASEs ledelse og styregruppe. Der er deadline for indlevering af skemaet to gange om året: den 30. november og den 31. maj. Hvis der er tale om et projekt, som løber længere end et år og/eller har et budget på kr. eller derover, skal det desuden godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation. Når aktiviteten er gennemført, bliver den evalueret via et spørgeskema, som BRANDBASE udsender til de deltagende virksomheder. Erfaringer og viden fra projektet skal formidles i form af en artikel eller en rapport til andre interesserede virksomheder og offentligheden generelt. Formidlingen skal ske i BRANDBASE regi, men du har ansvaret for den

7 BRANDBASE kan finansiere følgende typer af omkostninger: Løntimer til ansatte ved universiteter og andre offentlige uddannelsesinstitutioner, almennyttige organisationer og offentlige institutioner. Lønsatsen er 600 kr. pr. time inkl. overhead. Rejse- og transportudgifter godtgøres på baggrund af betalte fakturaer. Kørsel i egen/institutionens bil opgøres efter statens regler. Formidling/videnspredning, fx produktion af foldere eller andre publikationer, hjemmeside o.lign., opgøres på baggrund af betalte fakturaer. Interne lønog rejseomkostninger i forbindelse med formidling og videnspredning anføres under omkostningstyperne løn og rejser. BRANDBASE er finansieret på den måde, at det statslige bidrag fra Styrelsen for Forskning og Innovation udgør 50%, 10% er egenfinansiering og de resterende 40% skaffes på flere måder enten som privat finansiering eller som øvrig finansiering fra fx regioner, kommuner, andre offentlige institutioner, deltagende videninstitutioner, EU-programmer eller andre puljer, o.l. Samme finansiering er gældende for projekter i BRANDBASE. Den private finansiering kan være kontante tilskud fra virksomheder, brancheforeninger, private fonde o.l. eller værdien af medarbejdertimer (600 kr. pr. time), som de deltagende virksomheder bruger i projektet. Hvis du har spørgsmål til budget eller regnskab i forbindelse med et BRAND BASE projekt, er du velkommen til at kontakte Laya Lykke Administration af en BRANDBASE aktivitet kræver ifølge retningslinjerne fra Styrelsen for Forskning og Innovation en halvårlig afrapportering, hvor der bliver gjort status over udviklingen i projektet samt en endelig rapport og slutregnskab ved projektets udløb. Udover dokumentationen til styrelsen skal projektet formidles til en bredere kreds af virksomheder. Det kan ske i form af en artikel, en projektrapport el.lign. alt efter projektets størrelse. Det er projektlederen, der har ansvar for, at forpligtelserne bliver overholdt. Som projektleder bliver man desuden to gange om året inviteret til en boot camp, hvor man kan udveksle erfaringer og ideer med de øvrige projekt ledere i BRANDBASE. HVAD ER BRANDBASE HVAD ER BRANDBASE Forskere & projekter Dét er typisk for forskere, som interesserer sig for netværket: Deres forskningsfelt er relevant og evt. innovativt ift. BRANDBASE Deres forskning er relevant og innovativt ift. virksomheder De har erfaring med samarbejde De er tværfagligt orienterede De er typisk ansat på universiteter, business schoolds, design-/medie-/ kommunikationsskoler o.lign. Lødighedskriterier for projekter: Tilfører virksomheder innovation og nytteværdi Problemstilling er relevant for en kritisk masse Omfang og karakter sandsynliggør, at det kan gennemføres inden for tidsrammen Kontakt Netværksleder Judy Hermansen Netværkssekretær Laya Lykke Kan generere offsprings og involvere nye samarbejdspartnere Har synergivirkninger ift. andre (innovations)netværk, institutioner o.lign. Projektet er originalt og nytænkende ift. eksisterende rådgivning på feltet Deadline for forslag til BRANDBASE aktiviteter er 30. november og 31. maj. Forslaget skal beskrives i den særlige skabelon, som kan downloades fra brandbase.dk eller rekvireres hos Laya Lykke Retningslinjer for innovationsnetværk kan downloades fra brandbase.dk eller rekvireres hos Laya Lykke Forskningskoordinator Per Østergaard Medlemskab af BRANDBASE er personligt - tilmed dig via BRANDBASE.DK eller kontakt Laya Lykke på 13 14

8 Projekter PROJEKTER Projekter Emotionel Segmentering Workshopforløb som giver deltagerne indsigt i, hvordan præferencer, værdier og vurderinger er påvirket af personlighedsbaserede, emotionelle forhold. Den nyeste emotionspsykologiske og neurovidenskabelige viden bliver inddraget, og formålet er, at virksomhederne kan anvende deres nye viden strategisk til udformning af skræddersyede produkter og budskaber. Projektleder: Professor Christian Jantzen, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Fra Mikrobryggeri til Ølbranche På en workshoprække vil en række fynske mikro-bryggere og forskere udvikle brandingforståelse og -strategier, der matcher et fragmenteret, globalt marked af små producenter. Bryggerisektoren er eksemplarisk for det glokaliserede marked, der byder på udfordringer, som kræver nytænkning af brandingteknikker og dyb indsigt i forbrugerkulturelle forhold. Projektleder: Professor Dannie Kjeldgaard, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet Cultural Branding Strategy I løbet af introducerede BRANDBASE Cultural Branding Strategy for danske virksomheder i samarbejde med den internationalt førende brandingekspert og tidligere Harvard-professor Douglas Holt. Gennem et workshopforløb i 2015 tilpasser en række danske brandingbureauer konceptet til deres hverdag og operationaliserer kulturteori som et strategisk brandingværktøj, der kan styrke deres kompetencer indenfor markedsinnovation og forbrugerforståelse. Projektleder: Lektor Per Østergaard, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet Mobile undersøgelses- og designmetoder Et brand er mange ting bl.a. også et flygtigt her-og-nu fænomen, der lever i det konkrete møde mellem forbruger og produkt. Denne workshoprække vil udvikle supplementer til de kendte eksperimentelle metoder, som fx Eyetracking, der i øjeblikket er almindelige til at undersøge betydningen af hurtige sansemæssige påvirkninger. Mens de traditionelle eksperimentelle metoder giver præcis viden om, hvordan organismen reagerer på input fra omverdenen, BRANDBASE PROJEKTER 15 16

9 vil den alternative model fokusere på videnskabeligt baseret indsigt i, hvad denne reaktion betyder. Projektleder: Professor Christian Jantzen, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Nordic Sound Musikbranchen er domineret af store multinationale virksomheder, og både spillesteder og medier satser ofte på det sikre, fremfor at lade nye udtryk komme til. Det er en udfordring, som dette projekt tager op sammen med nordiske musikarrangører, kunstnere og brancheforeninger. Forskningsbaseret viden om branding og markedsskabelse på det glokale marked skal give aktørerne i musikbranchen indsigt i, hvordan man kan udvikle begrebet Nordic Sound til et musikbrand, der er attraktivt både for et internationalt og et lokalt publikum. Projektleder: Adjunkt Erik Kristian Sloth, TEKO-Via University College Sociale mediefodspor Formålet med dette projekt er at udvikle og forbedre analyse- og mediebureauers rådgivning omkring forbrugeradfærd på digitale medier. Det skal bl.a. ske ved at innovere deres indsamlings- og analysemetoder med udgangspunkt i ny, forskningsbaseret viden om undersøgelsesdesign i relation til sociale medier. Projektleder: Adjunkt Anja Bechmann, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet Værktøjer til branding, service og forretningsmodeller Projektet er en fortsættelse af et tidligere workshopforløb, som giver del tagerne indsigt i felterne branding, service og forretningsmodeller og de mange måder at arbejde med denne trekant på. Formålet er at skabe en eksperimenterende innovationsplatform i virksomheden og opbygge kompetencer til at udvikle nye servicetilbud, forretningsmodeller og brandingteknikker. Projektleder: Adjunkt Sune Gudiksen, Aalborg Universitet, København Udvikling af forretningsmodeller i den grafiske branche Projektet skal give den grafiske branche viden indenfor forretningsmodeller og samarbejdsformer samt værktøjer, som kan hjælpe virksomhederne med at tilpasse sig og udnytte de nye muligheder, som brancheglidningen/udviklingen giver grafiske og tilstødende virksomheder (reklame-, it- og mediabureauer). PROJEKTER PROJEKTER Projektleder: Professor Per Vagn Freytag, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet Kolding Udvikling af stærke danske modebrands Den danske modebranche er præget af mange små, nyskabende mærker, som har opnået betydelig opmærksomhed (også internationalt) uden, at det har ført til nogen stor eksport eller omsætning. Disse virksomheder har behov for indsigt og værktøjer til at vækste, samtidig med at de kan bevare deres egenart og kreative potentiale. Projektet skal udvikle og professionalisere deltagernes branding- og forretningsforståelse og udstyre dem med en værktøjskasse, der forbedrer deres evne til at pleje centrale interessentrelationer og igangsætte de værdiskabelsesprocesser, som er forudsætningen for at udvikle succesfulde, kreative virksomheder. Projektleder: Lektor Fabian Faurholt Csaba, Copenhagen Business School Tidligere projekter Implementering af innovation i reklamebranchen Udviklingsprojekt i samarbejde med repræsentanter for reklamebranchen, der undersøgte mulighederne for at implementere innovative tankesæt og arbejdsformer. I forlængelse heraf blev behovet og mulighederne undersøgt for en genetablering af brancheforeningens tidligere reklameskole i en tidssvarende form, der både i form og indhold matcher branchens nye vilkår og udfordringer. Projektleder: Adjunkt Erik Sloth, Institut for Kommunikation, Aarhus Universitet Affektiv design og kommunikation Udviklingsprojekt, der gav deltagerne en grundlæggende indsigt i, hvad emotioner er, hvordan emotioner opstår, og hvilken betydning emotionelle aspekter har for forbrugerens præferencer og relationer til såvel brandnavnet som til konkrete produkter og services. Formålet var at udvikle kompetencer, der gør virksomheder og bureauer i stand til at integrere emotionelle dimensioner i produktudvikling og branding. Projektleder: Professor Christian Jantzen, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Nøglen til at forstå forbrugets veje og vildveje 17 18

10 Den glokale virksomhed Globalisering er i dag et meget mere kompleks fænomen end tidligere, idet den ikke kun ensretter produkter og kulturer verden over, men også fremprovokerer lokalpatriotiske reaktioner hos forbrugerne. Det lokale og det globale kæmper således om forbrugerens opmærksomhed, og denne glokalisering vender op og ned på meget af den konventionelle visdom om, hvordan en virksomhed skal håndtere produktudvikling og innovation, markedsanalyse og branding på det globale marked. Dette udviklingsprojekt gav små fødevareproducenter og mikrobryggere viden og værktøjer til at tackle det glokale marked. Projektleder: Professor Søren Askegaard, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet Sound Branding Mens markedskommunikation og branding hidtil har været meget visuelt orienteret, arbejdede denne workshoprække med lydbranding, som er et nyere æstetisk fænomen, der har vakt en del opmærksomhed, og som i ekstrem grad spiller sammen med og er afhængig af udviklingen indenfor medierne. Projektleder: Lektor Nicolaj Jørgensgaard Graakjær, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Internationale projekter KONFERENCE: BUREAU - BRANDING VIRKSOMHED Consumer Culture and Advertising Process? v/professor Chris Hackley, University of London Hvordan får man integreret forbrugernes kulturelle viden i de forskellige stadier af reklamens kreative og strategiske udviklingsproces? Hvilke muligheder og udfordringer stiller de digitale medier reklamen overfor i dag og i fremtiden? Chris Hackley er professor i marketing ved University of London. Han har skrevet en række bøger om reklameog kommunikationsstrategi, kvalitativ markedsanalyse og marketing. Aktuelt er han især fokuseret på, hvordan den kreative udvikling af kommunikationsstrategier foregår på reklamebureauet. Co-creation, or how to build brands as growth engine v/professor Martin Kornberger, University of Technology, Sidney De nye sociale medier betyder, at forbrugerne er blevet medproducenter af brandets identitet. Virksomheden har ikke længere monopol på, hvad brandet står for, og i stedet for at lede efter essentielle værdier, skal ledelsen i dag kunne springe adræt mellem forskellige definitioner af brandet. PROJEKTER PROJEKTER Branding er blevet en arena for dialogen mellem virksomhed og kunder, og det kræver en organisation, som både er i stand til at fokusere på det unikke ved brandet og holde øje med forbrugernes ideer. Sådan lyder det 21. århundredes orga nisatoriske udfordring til branding. Martin Kornberger er professor ved University of Technology Sydney, hvor han både er tilknyttet stedets Business School og School of Design and Architecture (pt. er han desuden tilknyttet CBS). Martin Kornberger arbejder med, hvordan organisationer håndterer en kompleks virkelighed som for eksempel dagens forbrugerkultur. Det har han bl.a. analyseret i bogen: Brand Society: How Brands Transform Management and Lifestyle (2010). KONFERENCE: BRANDING OG AUTENTICITET - den ægte vare er det nye sort! Samtidig med at brands og branding fylder mere og mere - både på markedspladsen og i privatlivet - jagter forbrugerne det autentiske som aldrig før. I dag er det den ægte vare, der giver status - lige fra oprindelig yoga, som den udøves i en indisk bjerglandsby, der aldrig har set skyggen af en reklamemand - til økologiske bøffer, der har levet et lige så autentisk og naturligt liv som ur-oksen. Hvad ligger der bag forbrugernes søgen efter noget, der er uberørt af reklame og branding og hvordan kan den udnyttes af netop reklame og branding? Nostalgi, romantik og autenticitet I løbet af de seneste år har drivkraften i forbruget ændret sig fra coolhunt til en søgen efter det oprindelige og ægte. Denne jagt på autenticitet er udtryk for en følelsesmæssig modstand mod det moderne men den er også en ny (moderne) udgave af vores behov for status. Det er simpelthen den seneste version af det, som økonomen Thorstein Veblen i 1899 kaldte iøjnefaldende forbrug (conspicuous consumption), dvs. forbrug som skal vise, at man er noget. Veblens indsigt i, at forbrug først og fremmest handler om at markere sociale forskelle, fungerer ifølge Potter stadig som en nøgle til at forstå forbrugets veje og vildveje også vore dages fascination af det autentiske og alt, hvad der er lokalt, økologisk eller håndlavet. Andrew Potter kommer fra University of Toronto, men har i dag forladt det akademiske til fordel for jobbet som chefredaktør på Ottawa Citizen. Han har især beskæftiget sig med modkulturelle bevægelser i forbrugerkulturen og er bl.a. kendt for bøgerne The Rebell Sell (sammen med professor J. Heath) og The Authenticity Hoax

11 Autentisk branding vs. brandet autenticitet Brands har altid været fanget i en modsætning mellem at være både vejvisere og lokkeduer. De fortæller noget om, hvor tingen kommer fra, hvem, der har lavet den etc. Men den fortælling genererer samtidig en værdiladet navlestreng tilbage til produktets fødested. Derfor er brandet også et tegn, og - som Umberto Eco siger kan tegn bruges til både at fortælle en historie og en løgnhistorie med. Som strategisk kommunikation tilfører branding da også værdi til produktet ved hjælp af alle mulige slags historier, og væver det på den måde ind i et forlokkende spind af tegn, som skjuler det. I dag er det fortællinger om autenticitet, der er på dagsordenen. Og med udgangspunkt i interview og aktuelle etnografiske studier af skandinaviske forbrugere, vil dette oplæg diskutere modsætningen mellem brandet som vejviser og brandet som lokkedue en modsætning, som forbrugerne prøver at forholde sig til ved at skelne mellem, hvad man kan kalde brandet autenticitet og autentisk branding. Søren Askegaard er professor på Institut for Markering & Management ved Syddansk Universitet. Han har en stor videnskabelig produktion bag sig inden for en række forskellige forskningsfelter, i de seneste år har han især beskæftiget sig med sundheds- og madkultur(er). Søren Askegaard er én af BRANDBASEs grundlæggere. KONFERENCE OG MASTERCLASS: CULTURAL BRANDING STRATEGY Med Douglas Holt, direktør og grundlægger af Cultural Strategy Group, Colorado, USA og tidligere professor ved Harvard Business School og Oxford University, UK. Douglas Holt har mere end nogen anden bidraget til at innovere begrebet branding blandt såvel praktikere som teoretikere. Allerede i slutningen af 90 erne gjorde han opmærksom på, at brands er kulturprodukter og at succesfuld branding forudsætter en dyb indsigt i den kultur, brandet indgår i. Siden har Holt udvidet den traditionelle værktøjskasse med en vifte af kulturteoretiske metoder, der er baseret på forskning og tilpasset praktikeres strategiske arbejde med branding hele vejen fra produkt-/ideudviklingsfasen til design og kommunikation. På konferencen introducerede Holt begrebet kulturel branding: Hvad er det, hvordan adskiller det sig fra de ordinære branding teknikker - og hvorfor er det så stærkt? Det efterfølgende Masterclass forløb introducerede deltagerne til hans Cultural Strategy model, som er en strategisk metode til at spotte mulige ideologiske positioner på markedet og vurdere PROJEKTER PROJEKTER deres potentiale som kulturelle blue oceans. Metoden er baseret på otte års forskning og erfaringer med udvikling af kulturelle strategier for mange af verdens førende brands, fx Coca-Cola, Microsoft, Ben & Jerry s, Sprite, Jack Daniel s, og MasterCard. Douglas Holt har imidlertid ikke kun rådgivet store ikonbrands, men også en række mindre firmaer og (endnu) ikke globaliserede iværksættere. Masterclass forløbet fandt sted i form af en række workshops fra 2013 til 2014, hvor Douglas Holt både var oplægsholder og facilitator. Her fik deltagerne mulighed for at gå ind i et eksperimentarium, hvor de kunne arbejde med hans Cultural Strategy model i relation til egne problematikker. Forløbet bragte danske virksomheder og bureauer i nærkontakt med én af vor tids internationalt førende innovationseksperter med speciale i branding og forbrugerkultur. Seminar: Semiotik og brand management Med professor Jeff Murray fra University of Arkansas, USA. I løbet af brandingens snart lange historie har der været mange definitioner af, hvad et brand egentlig er for en størrelse. I dagens såkaldte symboløkonomi, hvor brands i høj grad fungerer som kulturelle identitetsmarkører, giver det rigtig god mening at betragte brandet som et tegn med symbolske betydninger. Dermed er semiotik læren om hvordan tegn skaber betydning blevet en super central videnskab for brand management

12 Organisation ORGANISATION Styregruppen er sparringspartner og øverste instans i beslutninger omkring BRANDBASEs strategi og aktiviteter. Repræsentanterne udmærker sig ved, at de fra forskellige vinkler kan inspirere, rådgive og kvalitetssikre netværkets arbejde, så det matcher virksomhedernes behov. Da BRANDBASE er lokaliseret på et universitet og drevet af forskere, er det vigtigt for udviklingsarbejdet, at styregruppen bidrager med indsigter fra virksomheders verden. Derfor forelægges alle projektidéer styregruppen, som sammen med netværksledelsen beslutter indholdet i den årlige handlingsplan. Der afholdes styregruppemøde to gange om året, hvor styregruppen forelægges regnskab, beretning, strategiske overvejelser samt forslag til nye projekter/aktiviteter. Et af disse møder arrangeres som en boot camp, hvor styregruppen og netværkets forskere og projektledere mødes og udveksler ideer og erfaringer. Styregruppe Christian Majgaard Formand for styregruppen, tidligere direktør i Lego, i dag indehaver af konsulentvirksomheden Majgaard Branding, som rådgiver store danske og internationale virksomheder i branding og forretningsudvikling. Medlem af Designrådet. Jytte Reinholdt Direktør i Fynsk Erhverv. Jytte Reinholdt repræsenterer en central lokal erhvervsorganisation og er via sit netværk også døråbner for søsterorganisationer på landsplan. Hun er optaget af udviklingssamarbejder mellem erhverv og forskning og et vitalt omdrejningspunkt for aktiviteter, der kan skabe udvikling og vækst. Dorte Kusk Afdelingschef i Region Syddanmark. Dorte Kusk leder afdelingen for erhvervsudvikling herunder bl.a. Syddansk Vækstforum og er dermed en vigtig nøgleperson i arbejdet med at synlig gøre innovationsnetværket i regionen og koordinere dets arbejde med andre regionale indsatser. Desuden arbejder hun tæt sammen med kolleger i landets øvrige regioner. BRANDBASE ORGANISATION 23 24

13 PROJEKT Christian Alsted Stifter og direktør i analysefirmaet Christian Alsted Kvalitativ Markedsindsigt. Han har en Ph.d. grad fra CBS og har i mange år drevet selvstændig virksomhed, hvor han med stor succes har formået at kommercialisere forskningsbaserede indsigter og integrere metoder fra humaniora med mere traditionel erhvervsøkonomi. Christian Alsted er således både i teori og praksis nærmest en personificering af innovationsnetværkets mission. Bettine Ortmann Strategisk planner, cand. merc. Bettine Ortmann har mange års erfaring med branding i praksis fra både bureau- og virksomhedsside. Hun har arbejdet for virksomheder som TELMORE, Leo Animal Health, DSB, PostNord Danmark og arbejder nu for analysebureauet Organisation STYREGRUPPE SEKRETARIAT PROJEKT PROJEKT Megafon som ansvarlig for et stort indsigtsprojekt. Daglig ledelse Judy Hermansen Netværksleder Judy Hermansen er mag.art. i litteraturvidenskab og semiotik. Hun har 15 års erfaring fra reklamebranchen som tekstforfatter, projektleder og kreativ direktør med ansvar for eksekvering af kreative koncepter og strategisk kommunikation. Hun har udført ideudvikling og branding opgaver for en lang række store og mindre danske virksomheder indenfor en bred vifte af brancher. Hun har altid været optaget af at tilføre brandingfeltet teori og metode fra de humanistiske discipliner for at kvalificere samspillet mellem plannere og kreative. ORGANISATION ORGANISATION Med ansættelsen i 2006 ved Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet har hun i dag erfaring fra begge sektorer også når det gælder samarbejde og forskningsformidling Per Østergaard Forskningskoordinator Per Østergaard er Ph.D. i Erhvervsøkonomi og har siden 1988 været ansat ved Syddansk Universitet - siden 1995 som lektor ved Institut for Marketing & Management. Hans forskningsområde er forbrugerkultur og branding, som også er et omdrejningspunkt for aktiviteterne i BRANDBASE. Han har et stort nationalt og internationalt netværk, som er både relevant og interessant for BRANDBASE. Han har desuden gennemført mange samarbejdsprojekter med virksomheder Laya Lykke Netværkssekretær Laya Lykke står for administrationen af BRANDBASE og er den, man ringer til med alskens spørgsmål vedrørende BRANDBASE enten man er forsker, projektleder eller virksomhed. Laya har årelang erfaring fra reklamebranchen og har siden 2007 arbejdet på Syddansk Universitet, så hun kender begge verdener ud og ind. Hun kan umiddelbart svare på de fleste spørgsmål hvis ikke finder hun svaret og ringer tilbage!

14 Partnere BRANDBASE PARTNERE PARTNERE Danske samarbejdspartnere BRANDBASE udvides hele tiden med nye partnere, som vi enten selv opsøger eller som melder sig frivilligt under fanerne. I skrivende stund har vi gennemført projekter sammen med en række institutter på Syddansk Universitet i både Kolding og Odense forskellige afdelinger på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Copenhagen Business School samt Kolding Designskole og TEKO-Via University College i Herning. På virksomhedssiden er det især forskellige brancheforeninger, som har været involveret, fx reklamebranchens Kreativitet & Kommunikation og designernes Danish Design Association samt selvfølgelig Dansk Erhverv. Partnerne på universiteter og uddannelsesinstitutioner har hver deres faglige karakteristika. Fx er en del af forskerne ved Syddansk Universitet i Odense internationalt anerkendt for deres forskning i Consumer Culture Theory. Denne forskning fokuserer på at få en dybdegående og nuanceret forståelse af forbrugerkulturen, især ved hjælp af antropologiske metoder, hvor forskeren kommer meget tæt på forbrugerens liv og hverdag. Forskerne fra Aalborg Universitet har en baggrund i humaniora og er orienteret mod krydsfeltet mellem kultur, kognition og emotion med særlig interesse for markedskommunikationens emotionspsykologiske og æstetiske aspekter. TEKO-Via University College, som er mere praksisorienteret, og en slags media tor mellem designteori og designpraksis. Gruppen ved Århus Universitet fokuserer på den nyeste forskning indenfor sociale medier. Mens gruppen ved CBS er optaget af implementering af brandingteori og forretningsforståelse i små, kreative industrier med vækstpotentiale. Forskerne fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet i Kolding fokuserer på forandringsledelse i SMV, og har i en række projekter arbejdet med implementering af nye forretningsmodeller, der udvikles i et samarbejde mellem SMV og videninstitutioner

15 Kontakt Syddansk Universitet - Odense Institut for Marketing & Management Campusvej 55, 5230 Odense M Professor Søren Askegaard, tlf Professor Dannie Kjeldgaard, tlf Lektor Per Østergaard, tlf Lektor Lars Pynt Andersen, tlf Lektor Matthias Bode, tlf Adjunkt Gry Høngsmark Knudsen, tlf Syddansk Universitet - Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Universitetsparken 1, 6000 Kolding Professor Per Freytag, tlf Lektor Torben Damgaard, tlf Institut for Design og Kommunikation Lektor Marianne Wolff Lundholt, tlf Aarhus Universitet Institut for Æstetik og Kommunikation - Medievidenskab Helsingforsgade 14, 8200 Aarhus N Lektor Anja Bechmann tlf Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø Professor Christian Jantzen tlf Lektor Tove Arendt Rasmussen, tlf Lektor Nicolai Jørgensgaard Graakjær, tlf Adjunkt Anders Bonde, tlf PhD. Studerende Ellen Raunsmed, Lektor Sune Gudiksen, tlf TEKO-Via University College Design + Business Birk Centerpark 5, 7400 Herning Adjunkt Erik Kristian Sloth tf, PARTNERE PARTNERE Copenhagen Business School Department of Intercultural Communication and Management Porcelænshaven 18A, 2000 Frederiksberg Professor Suzanne C. Beckmann, tlf Lektor Fabian Csaba, tlf

16 Internationale samarbejdspartnere The Cultural Strategy Group, Colorado USA culturalstrategygroup.com Grundlægger og direktør Douglas Holt er en af verdens førende eksperter indenfor branding og innovation. Han lancerede begrebet kulturel branding som et nyt, stærkt strategiværktøj i sin første internationale bestseller How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding (2004). Bogen bygger på Holts forskning og videnskabelige artikler, bl.a. i Harvard Business Review, og har haft stor betydning for mange virksomheder, reklamebureauer, designfirmaer og konsulenter rundt omkring i verden, som har taget ideen om kulturel branding til sig. Opfølgeren Cultural Strategy: Using Innovative Ideologies to Build Breakthrough Brands, som kom i 2010, foku serer på innovation. Her analyserer Holt en række brands og viser, at innovation ikke nødvendigvis handler om teknisk produktudvikling men snarere om at være kulturelt innovative. Det er netop nytænkende kulturelle strategier, der har kendetegnet de brands som har fået ikon-status fx Coca-Cola, Levi s, Nike, Diesel, Dove, American Express, American Apparel, The Body Shop, Pepsi-Cola, Polo, Harley-Davidson, Jack Daniels, Absolute, Starbucks, Volkswagen, o.a. De har alle udviklet let forståelige nye ideologier i stedet for uforståelige minimale produktforbedringer, som alle kan efterligne. Og det er pointen: Det handler om, hvad det er for en kulturel idé, brandet repræsenterer. PARTNERE PARTNERE Nordiske universiteter og Business Schools Aalto University School of Business Department of Communication Runeberginkatu 14-16, Aalto, Finland Professor Johanne Moisander Mail: Associate professor Diane Martin Mail: Stockholm University Stockholm Business School SE Stockholm, Sweden Professor Jacob Östberg Mail: Bodø Graduate School of Business (HHB) FKBodø, N-8049 NO Associate professor Frank Lindberg Mail: Europæiske universiteter og Business Schools Innsbruck University School of Management, Universitaetsstr. 15, 6020 Innsbruck, Austria Professor Hans Mühlbacher Tel: +43 (0) Mail: Université Lille 2, Institut du Marketing et du Management de la Distribution 6, rue de l Hotel de ville, BP Roubaix, France Research Director Nil Özcaglar-Toulouse Tel: +33 (0) Mail: University of London School of Management, Centre for Public Services and Policy, Egham Hill, TW20 0EX Egham, UK Professor Chris Hackley Tel: Mail: University of London Royal Holloway Egham Hill, Egham, TW20 0EX London, UK Dr Alan Bradshaw Tel: +44 (0) Mail: Bocconi University Department of Marketing, Via Roentgen, 1, Milan, ltaly Professor Antonella Caru Tel: Mail: University of Leicester University Road, Leicester LE1 7RH, UK Professor James Fitchett Mail: Amerikanske og canadiske universiteter, Business Schools og forskere York University Schulich School of Business, 4700 Keele St., Toronto, ON M3J 1P3, Canada Chair in Entrepreneurship and Family Enterprise, Eileen Fischer Tel: Mail: University of Arkansas Walton College Department of Marketing Fayetteville, AR 72701, USA Professor Jeff Murray Tel: (479) Mail: 31 32

17 BRANDBASE guiden kan du selv samle Sådan gør du: Innovationsnetværket BRANDBASE er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation guide Innovationsnetværket Brandbase : Fold alle printede sider - på nær denne - på midten. 2-3: Saml dem i nummer rækkefølge. 4-5: Hæft omslaget sammen med resten (omslagets blanke side udaf.) 6: Fold omslaget efter bukkestregerne. Kontaktinfo Innovationsnetværket BRANDBASE Institut for Marketing & Management Campusvej 55, 5230 Odense M Netværksleder Judy Hermansen Tel: Netværkssekretær Laya Lykke Tel: Forskningskoordinator Per Østergaard Tel: Medlemskab af BRANDBASE er personligt. Tilmeld dig via brandbase.dk eller kontakt Laya Lykke,

www.inno-network.com

www.inno-network.com www.inno-network.com Vi gør teori til praksis Dette landsdækkende netværk er et laboratorium, hvor forskere og praktikere tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og samarbejder om at udvikle og implementere

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev.

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2007 Velkommen til vores første nyhedsbrev. Vi håber at dette og de kommende nyhedsbreve vil give dig en mulighed for at følge med i hvad der sker i Changepilot, og forhåbentlig også give

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS AARHUS AU UNIVERSITET PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS 3 PARTNERSKABSAFTALE Kontakt til godt 13.000 studerende AU Career på Arts ved Aarhus Universitet har som mission at

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere