EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune"

Transkript

1 EU-UDBUD på madservice ældreafdelingen, Silkeborg Kommune

2

3

4 1. INDLEDNING Opgavens omfang 3 2. UDBUDSBETINGELSER Forventet tidsplan Spørgsmål til udbudsmaterialet Åbning af de indkomne tilbud Formkrav Udformning af tilbud Elektronisk fakturering Vedståelsesfrist for tilbud 5 3. UDBUDET Udbudsform Produktionsudstyr og anlæg Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier 7

5 4. KRAVSPECIFIKATIONER FOR MADSERVICE Visitation til madservice Levering af madservice Til - og framelding til madservice Produktionsform Valgmuligheder: Menuplan og betingelser Kvalitetskrav og energiindhold Merkøb/tilkøb KVALITETSKONTROL Kvalitetskrav ved produktionen Kvalitetskrav ved ernæringssammensætning Kvalitetskrav ved udbringning Tilfredshedsundersøgelse SAMARBEJDE BETALING

6 15 8. BILAG 16 Bilag 1 17 Bilag 2 18 Bilag 3 21 Bilag 4 22 Bilag 5 23

7 Indledning Folketinget indførte pr. 29. maj 2002 frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp mv., herunder for madservice. Silkeborg Kommune ønsker på denne baggrund at indgå én kontrakt med en hovedleverandør der kan levere mad i alle kommunens tre ældreområder og en eller flere leverandører som kan levere til et eller flere af områderne. Udbudet kommer til at forløbe som et udbud inden for rammerne af godkendelsesmodellen, hvor alle interesserede leverandører der opfylder Silkeborg Kommunes kvalitetsstandarder for madservice har mulighed for at afgive tilbud på ydelsen og ret til at blive godkendt som leverandører af ydelser efter Servicelovens 83. Silkeborg Kommune vil efter endt udbudsrunde vælge den leverandør som afgiver det økonomisk mest fordelsagtige tilbud. Leverandørerne kan blive godkendt inden for en eller flere af følgende kategorier: Levering af kold mad Levering af varm mad Levering af diæter og anden specialkost Ordningen omfatter pt. (december 2008) ca. 750 hjemmeboende borgere som er tilknyttet madservice efter Lov om Social Service. Udbudet omfatter ikke levering af mad til plejehjem og lignende boligenheder, da disse ikke er omfattet af lovgivningen om frit valg. Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Silkeborg Kommune. Borgeren kan selv vælge, om vedkommende ønsker varm eller kold mad. 1.1 Opgavens omfang Silkeborg Kommune forventes i 2010 at udgøre indbyggere. Heraf er borgere over 60 år. Ifølge befolkningsprognosen vil denne befolkningsgruppe i 2015 udgøre borgere. Det er forudsat at kommunens leverandører samlet vil levere omkring 770 kostportioner pr. dag. Tallet er baseret på tal fra november/december 2008 med 1½ års fremskrivning. Fordelingen estimeres som følgende: XXX normale kostportioner XXX små kostportioner XXX diæter Borgerne visiteret til madservice er fordelt på følgende 3 ældreområder: Nord XXX borgere Syd XXX borgere Øst XXX borgere

8 I øvrigt henvises til Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. 2. Udbudsbetingelser 2.1 Forventet tidsplan 7. maj 2009 Offentliggørelse af udbudet 8. juni 2009 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål 15. juni 2009 Offentliggørelse af svar på skriftlige spørgsmål 29. juni 2009 Fristen for modtagelse af tilbud 1. juli 30. september 2009 Administrativ og politisk behandling af indkomne tilbud 1. oktober Indgåelse af kontrakt 1. januar 2010 Leverancestart Tilbudet skal være Silkeborg Kommune i hænde senest mandag den 29. juni 2009 kl Tilbudet sendes eller afleveres til: Ældreafdelingen Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Att: Ekspeditionssekretær Claus Hegelund Jensen mærket Udbud madservice Tilbudsgiver modtager efterfølgende en bekræftelse på modtagelse af afgivet bud. Efter tilbudsfristens udløb foretager Silkeborg Kommune en vurdering af de indkomne tilbud. På baggrund heraf foretages en indstilling, som skal behandles politisk. Ifølge Silkeborg Kommunes servicestrategi skal valg af leverandør behandles i fagudvalget og med orientering af Økonomiudvalget. Vinderen af udbudet kan som følge heraf forvente at få svar ultimo september Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til ekspeditionssekretær Claus Hegelund Jensen på med emnet: "Spørgsmål EU-udbud på madservice i Silkeborg Kommune. senest den 8. juni 2009 kl

9 Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive publiceret på Silkeborg Kommune s hjemmeside 15. juni 2009 på adressen: 2.3 Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbudene. 2.4 Formkrav Tilbud med alt dertil hørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Tilbudsgiver afholder selv alle omkostninger forbundet med udarbejdelse af tilbud. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i XX eksemplar. Denne skal indeholde tilbudet hvor bilagene i udbudsmaterialet, er brugt i uændret format. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet og tilbudet bør være udformet em nemæssigt i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Eventuelle forbehold skal udtrykkelig fremgå af bilag XX med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Der kan ikke tages forbehold overfor kontraktvilkår, i givet fald vil tilbudet blive kasseret som ukonditionsmæssigt, jvf. praksis fra Klagenævnet for Udbud. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken leverandør, der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. 2.5 Udformning af tilbud Tilbud skal være udformet efter dispositionen som er vedlagt i bilag XX. 2.6 Elektronisk fakturering E-fakturering betyder, at offentlige myndigheder skal kunne modtage og sende regninger elektronisk. Alle virksomheder, der fakturerer til det offentlige, skal sende regninger i elektronisk format. Kommunens EAN-numre kan findes på:

10 2.7 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudet skal være gældende indtil Udbudet 3.1 Udbudsform Silkeborg Kommune ønsker at indgå én kontrakt med en hovedleverandør der kan levere mad i alle kommunens tre ældreområder og en eller flere leverandører som kan levere til et eller flere af områderne. Når der efter endt udbud er indgået aftale med en hovedleverandør, skal kvalitetskravene og den ved udbudet fastsatte pris offentliggøres. Dette skal bl.a. ske på Servicestyrelsens oversigt over muligheder for frit valg i Danmark på adressen Dette skal give andre interesserede leverandører mulighed for at blive godkendt og dermed have ret til på samme prisog kvalitetsbetingelser, at indgå i kommunens fritvalgs-ordning, og i sidste ende medvirke til at forøge borgernes valgmuligheder. Som konsekvens af dette kan hverken hovedleverandør eller andre leverandører tilbydes et monopol eller en bestemt opgavemængde, men må indgå i fri konkurrence. Madservice er i henhold til EU s Tjenesteydelsesdirektiv en ikke EU-udbudspligtig tjenesteydelse (bilag 1B ydelse). Dette udbud er dermed ikke underlagt de detaljerede EU-udbudsretlige procedureforskrifter. Offentligt/begrænset udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til, efter at have modtaget tilbud, at gennemføre en forhandlingsrunde. Det vil i givet fald ske efter hensyntagen til EU-rettens ligebehandlingsprincip, og vil derfor ikke omhandle udbudets grundlæggende elementer. Det skal bemærkes, at udbyder efter dette udbuds afslutning handler med den/de valgte kontraktshaver (-e) - i det følgende benævnt som leverandør som individuelle juridiske parter. 3.2 Produktionsudstyr og anlæg Silkeborg Kommune stiller som udgangspunkt ikke lokaler eller køkken til rådighed, dog er der mulighed for at forhandle om leje af egnede lokaler som en del af kontrakten.

11 3.3 Udvælgelseskriterier Som hovedleverandør for madservice i Silkeborg Kommune er det centralt, at leverandøren kan levere mad til alle tre ældreområder med op til omkring 770 borgere. En leverandør som realistisk set ikke vil være i stand til at levere en volumen af dette omfang vil ikke kunne komme i betragtning som hovedleverandør. Herudover skal tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af sit tilbud vedlægge følgende dokumentation: Serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende dokumentation for de i Serviceattesten indeholdte oplysninger. Revisorpåtegnede årsregnskaber for de to sidste år. Det forventes at regnskaberne følger det grundlæggende princip i ÅRL 11, om at regnskabet skaber et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver på dagen. Foreligger der ikke regnskaber grundet nyetablering eller lign., vedlægges budget for indeværende år og det kommende. Forelæggelse af soliditetserklæring (udstedt af bank eller pengeinstitut). Dokumentation for tilbudsgivers smiley givet efter smiley-ordningen ved Fødevareregionens kontrolbesøg gennem de seneste 12 måneder. Ordregiver vurderer, om karakteren af eventuelle kritiske anmærkninger fra Fødevareregionens kontrolbesøg vil give anledning til udelukkelse. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et godkendt egenkontrolprogram. Tilbudsgivers dokumentation for de seneste 2 års erfaring med den leverancetype, der er omfattet af udbudet. En tro- og love erklæring Leverandøren skal ved tilbudsgivningen fremsende 4 ugers ernæringsberegnede menuplaner for såvel normalkost som superkost. En leverandør kan benytte underleverandører. I så fald skal tilbudsgiveren i forbindelse med tilbudsgivningen sikre sig, at disse underleverandører vil påtage sig opgaverne, hvis der bliver indgået en aftale om madservice, og at de kan leve op til de samme krav som leverandøren. Flere leverandører kan indgå i et samarbejde om at afgive et fælles tilbud. En af leverandørerne skal i givet fald udpeges som kontaktpart Hvis der benyttes underleverandører: Erklæringer fra underleverandører, som tilbudsgiveren har i sinde at benytte, hvis der indgåes aftale med kommunen Ved gæld, som overstiger kr.: Dokumentation for afdragsordning med inddrivelsesmyndigheden samt dokumentation for sikkerhedsstillelse for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Bemærk: at tilbudsgiver skal indsende disse dokumenter både for sig selv og for påtænkte underleverandører. Den angivne dokumentation skal vedlægges tilbudet. Såfremt den krævede

12 dokumentation ikke medsendes, kan tilbudet ikke tages i betragtning. Silkeborg Kommune kan afvise at tage tilbudsgivers tilbud i betragtning, hvis ovennævnte dokumenter giver kommunen anledning til tvivl om leverandørens eller underleverandørens økonomiske og finansielle formåen eller faglige og tekniske viden eller evne. I øvrigt forbeholder Silkeborg Kommune sig ret til at tjekke rigtigheden af den vedlagte dokumentation og de angivne oplysninger. 3.4 Tildelingskriterier De tildelingskriterier, der er gældende for dette udbud, er markeret med et kryds. X det økonomisk mest for delagtige tilbud eller den laveste pris. Tildeling af denne kontrakt vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Silkeborg Kommune har i den forbindelse lagt vægt på følgende kriterier, inddelt i intervaller: Pris %, kvalitet % og service 5 15 %. Tilbudsgiver skal i henhold til nedenstående uddybning af tildelingskriterier beskrive, hvorledes det forventes at sikre de nævnte elementer for kvalitet, service med afsæt i løsninger hos evt. andre kunder. Pris (60-80%) Prisen skal angives som enhedspriser for de nævnte produkter, ved at udfylde vedlagte tilbudsliste (bilag 4). Tilbudsprisen skal angives eksklusiv moms. Silkeborg Kommune definerer tilbudsgivers pris, som de samlede udgifter ved tilbudet. Kvalitet (10-30%) Ved kvalitet forstår Silkeborg Kommune, tilbudsgiveres evne til - foruden de beskrevne kvalitetskrav, jf. afsnit 4 at sikre fleksibilitet i samarbejdet og leveringen og leveringssikkerheden. Tilbudsgiver skal forholde sig til følgende spørgsmål: Fleksibilitet: Hvilken fleksibilitet tilbydes med hensyn til det generelle samarbejde og dialogen omkring kvalitetsudvikling, jf. afsnit 5?

13 Levering: Hvordan kan tilbudsgiver synliggøre, at borgeren har en positiv oplevelse af levering af maden? Leveringssikkerhed: Hvordan kan tilbudsgiver sandsynliggøre leveringssikkerheden? Service(5-15%) : Ved service forstår Silkeborg Kommune borgerens valgmuligheder af hoved- og biretter samt forslag til håndtering af bestilling og afbestilling hos de enkelte modtagere. Tilbudsgiver skal i sin beskrivelse besvare følgende spørgsmål: Hvor mange valgmuligheder (hovedret, biret) har borgeren? Hvordan udformes bestillingssedler samt hvordan håndteres bestilling og afbestilling, herunder leverandørskift? 4. Kravspecifikationer for madservice 4.1 Visitation til madservice Kommunens Myndighedssektion er ansvarlig for tildeling af serviceydelser efter 83, herunder madservice til borgeren i henhold til Silkeborg kommunes kvalitetsstandarder og fritvalgslovgivningen i øvrigt. Tildeling af madservice sker på baggrund af en ansøgning foranlediget af borgeren selv, dennes læge, pårørende eller andre interessenter. Det er således udelukkende Silkeborg Kommune der kan bevillige madservice til en borger. Kommunens Myndighedssektion visiterer til madservice, herunder diæter og specialkost. Jf. fritvalgslovgivningen skal Silkeborg Kommune oplyse borgeren om alle godkendte leverandører, hvorefter borgeren vælger selv, hvilken leverandør der ønskes. Hovedleverandøren er forpligtet til at leverer alle visiterede og - eller lægeordinerede diæter, samt kost med afvigende konsistens. Øvrige leverandører kan også tilbyde diæter og anden speciel kost, men er ikke forpligtede hertil. 4.2 Levering af madservice Silkeborg Kommunes kvalitetsstandard foreskriver, at;

14 Varmholdt mad leveres dagligt i tidsrummet kl eller kl Kold mad leveres én gang om ugen i tidsrummet kl Leveringen sker på en fastsat dag, på en af ugens 5 første dage. Hvis enighed mellem borger og leverandør, kan der dog aftales andre leveringstidspunkter. Udbringningsruten planlægges således, at den enkelte borger kan forvente levering inden for samme time, uanset om de aktuelle frameldinger har indflydelse på ruteplanen. Succeskriterier: 90 % af borgeren skal modtage maden +/- ½ time inden for aftalt tid. Leverandøren er pålagt omgående telefonisk tilbagemeldinger til Udvikling og Forebyggelsessektionen, om alle uregelmæssigheder under udbringningen, f.eks. forsinkelser på mere end en time i forhold til den aftalte leveringstid. Udbringningsruter, som falder på helligdage, samt jule- og nytårsaftensdag afvikles på de forudgående hverdage og meddeles borgerne skriftligt. Leverandørerne skal kunne varetage akut levering i forbindelse med udskrivning fra sygehuset samt ved nye borgere visiteret til madservice. 4.3 Til - og framelding til madservice Leverandørerne er eneansvarlige for styring af leverancerne, samt ansvarlig for registrering af bestillinger og afbestillinger. Madservice iværksættes senest 5 dage efter leverandøren er valgt, dog tilstræbes iværksættelsen hurtigst muligt. En borger har altid ret til at ændre sit leverandørvalg. Ændringer skal som udgangspunkt varsles med minimum 1 uge. Afbestilling af madservice skal kunne ske samme dag som leveringen i tidsrummet fra kl Indlæggelser på sygehus eller dødsfald afmeldes som haste sag, og leverancen ophører samme dag, som leverandøren får besked. Forekommer der i en leverance fejl eller mangler, der kan tilskrives leverandøren, er denne forpligtet til omgående - og for egen regning - at levere det manglede til modtage ren. 4.4 Produktionsform Der er ikke fastsat kvalitetskrav om, at leverandøren skal benytte bestemt produktionsform. Leverandøren kan blive godkendt til at leverer forskellige produktions- og leveringsformer.

15 4.5 Valgmuligheder: Borgerne tilbydes dagligt hovedret og biret(forret eller dessert). Biret (forret eller dessert) skal kunne vælges fra. Dog er biretten til superkost undtaget, da Silkeborg Kommune leverer en gratis biret til småtspisende borgere der er visiteret til en superkost. Til borgere der fortrækker en daglig leverance af varmholdt mad skal tilbudet minimum indeholde: Hovedretter, normalkost og diæter: 2 valgmuligheder Biretter: 2 valgmuligheder Til borgere der fortrækker en ugentlig leverance af kold mad skal tilbudet minimum indeholde: Hovedretter, normalkost og diæter: 14 valgmuligheder Biretter: 14 valgmuligheder Desuden skal der kunne vælges: Almindelig portion og lille portion Varm mad til alle ugens dage eller nogle faste ugedage. Kold mad til alle ugens dage eller et mindre antal efter behov. Superkost, dog skal der minimum ugentligt bestilles mad til 5 dage. Tilkøb af ekstra portioner til gæster, efter nærmere retningslinjer, og mod yderligere betaling fra borgeren og med særskilt afregning med borgeren. 4.6 Menuplan og betingelser Leverandøren skal forestå den løbende praktiske information omkring madservice til borgerne, herunder udsendelse af menuplan og bestillingsseddel. Leverandørens materiale, skal være målrettet den ældre borger. Materialet skal være udformet letlæseligt og overskueligt og sendes ud i papirformat. Menuplaner må maksimalt bestå af bestillingssedler for 4 uger. Materialet kan tidligst sendes ud 3 uger før første leveringsdag. Menuplaner til borgere der ønsker varmholdt mad, skal dagligt indeholde: 2 forskellige hovedretter til såvel normalkost som diætkost 2 forskellige biret (forret eller dessert). Menuplaner til borgere der ønsker kold mad, skal ugentligt indeholde: 14 forskellige hovedretter til såvel normalkost som diætkost. 14 forskellige biretter (forret eller dessert) Menuplanen skal på hovedretten, variere over en periode på 4 uger:

16 Fisk 4 gange Fjerkræ 4-6 gange Svinekød 4-6 gange Oksekød 4-6 gange Kalvekød 4-6 gange Indmad 1-2 gange Lam 1 gang På søn- og helligdage tilbydes gode søndagsmenuer samt traditionelle danske højtidsmenuer. Der serveres højtidsmenuer: Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Mortensaften, Juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag og nytårsdag. 4.7 Kvalitetskrav og energiindhold Råvarer skal være af god kvalitet. Råvarer af god kvalitet er råvarer, der er produceret skånsomt, så færrest mulige næringsstoffer går tabt. Det er råvarer, der er så friske som muligt og fri for unødvendige tilsætningsstoffer. Råvarer af god kvalitet leveres af leverandører, der overholder relevant lovgivning. Maden skal tilberedes med råvarer af god kvalitet, således at den er velsmagende, har en passende konsistens/mørhed og indbydende udseende. Kosten til raske ældre skal følge retningslinjerne til normalkosten. (UDDYBES YDERLIGERE PÅ ET SENERE TIDSPUNKT) Beskrivelse af normalkosten. (evt. sammensat efter normerne for sygehuskost) (UDDYBES YDERLIGERE PÅ ET SENERE TIDSPUNKT) Kosten til ældre med risiko for underernæring, som er visiteret til superkost, skal følge retningslinjerne for superkosten. (UDDYBES YDERLIGERE PÅ ET SENERE TIDSPUNKT) Beskrivelse af superkosten(uddybes YDERLIGERE PÅ ET SENERE TIDSPUNKT) Maden skal indeholde følgende: Portionsstørrelse: Energiindhold/fordeling: Mængder pr. portion:

17 Normalkost, normal portion, hovedret 450 g: Normalkost, lille portion, Hovedret 375 g: Normalkost, biret Superkost, normal portion, hovedret 450 g: Superkost, lille portion, Hovedret 375 g: Superkost, biret xxxx kj xx E % protein xx E % fedt xx E % kulhydrat xxxx kj xx E % protein xx E % fedt xx E % kulhydrat xxxx kj xx E % protein xx E % fedt xx E % kulhydrat xxxx kj xx E % protein xx E % fedt xx E % kulhydrat xxxx kj xx E % protein xx E % fedt xx E % kulhydrat xxxx kj xx E % protein xxx g. kød xxx g. fars xxx g. fisk xxx g. gryderet xxx g. kartofler, xxx g mos, xxx g ris/pasta xxx g. grøntsager xxx g. sovs xxx g. grønsagsstuvninger xxx g. kød xxx g. fars xxx g. fisk xxx g. gryderet xxx g. kartofler, xxx g mos, xxx g ris/pasta xxx g. grøntsager xxx g. sovs xxx g. grøntsagsstuvninger xxx g. kød xxx g. fars xxx g. fisk xxx g. gryderet xxx g. kartofler, xxx g mos, xxx g ris/pasta xxx g. grøntsager xxx g. sovs xxx g. grøntsagsstuvninger xxx g. kød xxx g. fars xxx g. fisk xxx g. gryderet xxx g. kartofler, xxx g mos, xxx g ris/pasta xxx g. grøntsager xxx g. sovs xxx g. grøntsagsstuvninger

18 xx E % fedt xx E % kulhydrat Emballage Emballagen som maden leveres i, skal kunne tåle opvarmning i almindelig ovn op til 200 grader. Engangsemballage skal være miljøvenligt og skal kunne bortskaffes som almindelig husholdningsaffald. Levering af varm mad, kan bl.a. ske i engangsemballage eller på tallerken. Ved levering på tallerken, skal tallerken størrelsen ved servering af en normalportion svarer til en hovedretstallerken. 4.8 Merkøb/tilkøb Merkøb eller tilkøb er mad, f.eks. madpakker og div. husholdningsprodukter, som ikke er visiteret af kommunen, er kommunen uvedkommende og skal afregnes mellem leverandøren og borgeren. 5. Kvalitetskontrol Det er centralt for kvaliteten af måltiderne, at enhver leverandør af madservice lever op til de gældende retsregler. Leverandøren forpligter sig til, at ajourføre sig ved nyt lovgivning, der er relevant for produktionen og udbringningen af mad. Der henvises til hjemmesiderne og Silkeborg Kommune kan inddrage fødevareregionens vurdering i forbindelse med leverandørtilsyn. Leverandøren skal leve op til Silkeborg Kommunes kostpolitik for bespisning af ældre samt kvalitetsstandarden for mad med udbringning. 5.1 Kvalitetskrav ved produktionen Silkeborg Kommune er til en hver tid berettiget til, at aflægge uanmeldt besøg, for at konstaterer, at produktionen af madservice fortages efter de i kontrakten opstillede krav. 5.2 Kvalitetskrav ved ernæringssammensætning Leverandøren skal til en hver tid leve op til sikre, at madens næringsindhold opfylder kravene i

19 Anbefalinger for den danske institutionskost udgivet af ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Økonomaskolen i København af marts Silkeborg Kommune kan til enhver tid bede om menuplaner og opskrifter der er ernæringsberegnede. Silkeborg Kommune er til en hver tid berettiget til, uden beregning, at foretage stikprøver af produktionen til sikring af opfyldelsen af kvalitets- og produktionskrav, og leverandøren er forpligtet til - på opfordring fra kommunen - at sende prøver på dagens menu. Silkeborg Kommune er til enhver tid berettiget til at foretage en kostanalyse, som Fødevarekontrollen udarbejder. Lever kostanalysen ikke op til kravene i energifordelingen på f.eks. superkosten, skal Silkeborg Kommune forelægge undersøgelserne for leverandøren. Leverandøren får inden for en periode på 3 mdr. muligheden for at forbedre kosten inden en ny tilfældig analyse. Lever leverandøren fortsat ikke op til kravene, vil Silkeborg Kommune kræve tilbagebetaling for merprisen mellem normalkost og diætkost med tilbagevirkende kraft. Kontrakten kan på grundlag heraf i visse tilfælde helt eller delvis opsiges af kommunen. 5.3 Kvalitetskrav ved udbringning Ved udkørsel af maden skal de i lovgivningen anførte minimums- og maksimumstemperaturer overholdes. Leverandøren skal kvartalsvis kunne dokumentere temperaturen. Skema med registreringer, skal på anmodning inden for en 14 dages frist indsendes til Silkeborg Kommunes Ældreafdeling, sektion for Forebyggelse og udvikling. Leverandøren skal kunne dokumentere de enkelte ruters temperatur ved første, midterste og sidste leverance. Køretøjet må i øvrigt ikke anvendes til andre transportopgaver, der på nogen måder kan rejse tvivl ved den hygiejniske kvalitet ved udbringningen. 5.4 Tilfredshedsundersøgelse Ældreafdelingens sektion for Udvikling og Forebyggelse er ansvarlig for den subjektive kvalitetskontrol, f.eks. via tilfredshedsundersøgelser, fokusgruppeinterviews og kvalitative individuelle interviews. I tilfredshedsundersøgelsen stilles et nærmere antal spørgsmål. For at opfylde succeskriteriet skal 90 % af de afgivne svar være positive eller neutrale. De adspurgte skal svare til minimum 25 % af brugerne, fordelt med en fornuftig vægtning leverandørerne imellem. Leverandøren orienteres om undersøgelsen og resultaterne sendes til høring hos leverandøren.

20 tilfredshedsundersøgelser offentliggøres med henblik på, at synliggøre om kvalitetsmålet er nået. 6. Samarbejde Silkeborg Kommune lægger vægt på et positivt og konstruktivt samarbejde. Et velfungerende samarbejde - båret af respekt for borgerne betragtes af Silkeborg Kommune som væsentligt i forhold til den service, der kan tilbydes borgere på madservice. For at sikre den daglige opgaveløsning, etableres der et forum for leverandørerne, der har til formål at tilgodese en effektiv drift og informationsudveksling. Der afholdes som minimum møder 2 gange om året, mellem medarbejdere fra sektionen Udvikling og Forebyggelse og repræsentanter fra leverandørerne. Der kan afholdes flere møder efter behov, hvis der er ønske herom. Det overordnede formål med møderne er gensidig informationsudveksling, drøftelse af samarbejdet og kvalitetsudvikling. Leverandøren er forpligtiget til at medvirke til, at det daglige samarbejde fungerer. Leverandørerne har pligt til at deltage i et kostudvalg, med repræsentation fra Silkeborg Kommune, godkendte leverandører og borgere visiteret til madservice. Et kostudvalg skal give borgere visiteret til madservice medindflydelse på tilbudet. Det forudsættes, at der opretholdes en tæt, venlig og serviceminded kontakt til borgerne. Leverandørerne skal på opfordring fra Silkeborg Kommune, præsentere deres materiale herunder menuplanen for myndighedssektionen, således at medarbejderne i sektionen, kan få kendskab til det materiale og de produkter den enkelte leverandør tilbyder Silkeborg kommunes borgere. Leverandøren skal omgående telefonisk kontakte Myndighedssektionen, hvis borgeren ikke er hjemme eller ikke lukker op, eller hvis borgeren forekommer at have behov for assistance fra Kommunen, f.eks. hjemmeplejen. I weekender og ved aftenlevering kontaktes områderne. Telefonlister udleveres af Ældreafdelingen. Leverandøren har en tilsvarende pligt til omgående telefonisk at kontakte læge, vagtlæge eller 112, hvis borgeren forekommer at have behov for lægehjælp. Borgeren har dog stadig selvbestemmelsesret, så hvis en borger der er ved sine sansers fulde brug klart og tydeligt tilkendegiver, at han eller hun ikke ønsker, at leverandøren kontakter Kommunen eller læge m.v., har udbringeren ingen pligt til det. Leverandøren er forpligtiget til at kontakte Udvikling og Forebyggelsessektionen, hvis der opstår forhold, hvorom der senere måtte opstå tvivl, forhold som på en eller anden måde har betydning for gennemførelsen af kvalitative leverancer eller forhold, som på nogen måde vil kunne påvirke opfattelsen af Silkeborg Kommunes forsvarlige opfyldelse af sine forpligtigelser overfor

21 målgruppen. 7. Betaling Leverandøren er ansvarlig for styringen og registrering af bestilling og afbestillinger. Når en visitator har bevilget madservice, sendes en kopi af bevillingen til leverandøren. Leverandøren registrerer herefter borgeren afhængig af hvilke type mad pågældende er bevilget. Får leverandøren meddelelse om indlæggelser eller dødsfald, skal leveringen ophøre samme dato. Forekommer der fejl eller mangler i en leverance, der kan tilskrives leverandøren, er leverandøren forpligtiget hurtigst muligt - for egen regning at rette disse fejl og mangler. Leverandøren skal via sit bestillingssystem sikre en korrekt og effektiv afregning mellem Silkeborg Kommune og leverandøren, herunder den fornødne dokumentation for leverede ydelser. Leverandørens vederlag opgøres ultimo hver måned på grundlag af faktisk leverede ydelser. Afmelding af madportioner efter at bilen har forladt produktionsstedet er at sidestille med leveret, dog vil der ikke ske fakturering af selve transporten. Fakturering af leverandørens vederlag for det faktiske udførte ydelser sker hver den 2. hverdag i den efterfølgende måned og forfalder til betaling den 20. i denne måned Ved indsendelse af faktura skal antallet af ydelser for den enkelte måned fremgå og følge nedenstående skabelon. Ægtepar faktureres kun én kørsel. Cpr. nr. Navn Adresse Hovedret almindelig Hovedret lille Diæt almindelig Diæt lille Superkost Biret Levering Brugerbetaling i alt Sammen med fakturaen skal der fremsendes en oversigt over antallet af borgere der har fået leveret mad i den pågældende måned. Heraf skal det fremgå, hvor mange borgere der får diætkost.

22 8. Bilag

23 Bilag 1 Disposition for budmateriale Dispositionen er et værktøj, der skal lette ansøger i at udarbejde sit budmateriale. Det skal bemærkes, at kommunen kan vælge at se bort fra ansøgning, der ikke opfylder de i godkendelsesmaterialet anførte vilkår. Med ansøgningen medsendes: 1. Kortfattet beskrivelse af ansøgers virksomhed, herunder angivelse af hvilke uddannelsesmæssige kvalifikationer, der er tilknyttet/ansat i virksomheden 2. Om der søges godkendelse til levering i hele Silkeborg Kommune eller i et eller flere af kommunernes ældreområder 3. Om der tilbydes levering af diæter og anden specialkost 4. Om der tilbydes levering af kold og / eller varm mad 5. Virksomhedens aktiviteter, herunder produktionsform og evt. underleverandører. 6. Regnskaber for de senest to år. Det forventes at regnskaberne følger det grundlæggende princip i ÅRL 11, om at regnskabet skaber et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver på dagen. Foreligger der ikke regnskaber grundet nyetablering eller lign., vedlægges budget for indeværende år og det kommende. 7. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystem, herunder dokumentationssystem. 8. Personalepolitiske målsætninger. 9. Øvrige oplysninger af betydning for vurdering af virksomheden.

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice BILAG 1 Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice Til: Struer Kommune Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14C 7600 Struer Mrk. "Anmodning om godkendelse - Frit valg af leverandør - madservice"

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune Februar 2009 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN ØSTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Anmodning om godkendelse til madservice

Anmodning om godkendelse til madservice Anmodning om godkendelse til madservice De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at dispositionen følges.

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750 Afsender: Drifts- og anlægsafdelingen 16. februar 2015 ANONCERING AF INDKØB CPR / CVR: BrevID.: 1857640 Medarbejder: BKK Levering af 1 stk. fabriksny traktor, 105-115 HK 4WD 1. UDBYDER Drifts og Anlægsafdelingen

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Skabelon Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Version 1 Side 1 af 7 Dokumentets anvendelse Når tilbud afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice (frit valg)

Krav til leverandører af madservice (frit valg) Krav til leverandører af madservice (frit valg) 1. Lovgrundlag Madservice er en ydelse tildelt efter 83 stk. 1 nr. 3 i Serviceloven. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad. Denne

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Bilag 2.1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Doc. 601773 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - madservice" De

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590]

EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590] EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590] Varer Prækvalifikationsmateriale På levering af kaffe, te og maskiner til 12-By Gruppens Indkøbscentral 12-By Gruppens Indkøbscentral [juli, 2011] 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed

Sektor for myndighed Social & Sundhed Lolland Kommune Myndighed Social & sundhed Anmodning om godkendelse som leverandør af ydelser indenfor området Frit valg, i Lolland Kommune. Potentielle leverandører kan udfylde nærværende dokument i elektronisk

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune JANUAR 2018 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema Bilag 1 Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Tilbudsskema Alle priser skal oplyses i DKK og ekskl. moms. Priserne skal indeholde alle med ydelsen forbundne

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere