Inspiration til effektivisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til effektivisering"

Transkript

1 Inspiration til effektivisering Forslag til økonomiske effektiviseringer fra de kommunale administrationer Juni 2010

2 KREVI KREVI præsenter i dette inspirationskatalog 170 økonomiske effektiviseringsforslag. Forslagene er fra kommunernes egne omstillingskataloger. Omstillingskatalogerne kan lokalt have mange forskellige benævnelser, men indeholder ofte forslag om udvidelser og besparelser i forhold til det eksisterende serviceniveau på konkrete politikområder. Formålet med katalogerne er at give politikerne et grundlag for at prioritere i budgetprocessen. Indledningsvis præsenteres projektets design og datagrundlag. Derefter præsenteres de kategorier, som de økonomiske effektiviseringsforslag kan systematiseres efter. I de efterfølgende afsnit beskrives forskellige konkrete økonomiske effektiviseringsforslag indenfor hver kategori. Inspirationskataloget er udarbejdet af specialkonsulent Eli Nørgaard, praktikant Lise Høyer Eriksen og studentermedhjælper Rikke Blæsbjerg Lund. Tak til Økonomidirektørforeningen, som har bidraget med mailadresser til de administrativt ansvarlige for budgetprocessen. Og tak til de kommuner, der har fremsendt omstillingskataloger. KREVI er alene ansvarlig for inspirationskataloget. KREVI, juni 2010 Torben Buse Direktør Olof Palmes Allé Århus N T: ISBN (elektronisk version) Grafisk design: Designit 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ OM PROJEKTET BAGGRUND OG FORMÅL AFGRÆNSNING DATA DEFINITION AF ØKONOMISKE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG NOTATETS INDHOLD OG ANVENDELSE PRÆSENTATION AF KATEGORIER STRUKTURTILPASNINGER LUKNING AF FYSISKE ENHEDER SAMMENLÆGGE SMÅ ENHEDER PÅ HANDICAPOMRÅDET SAMMENLÆGGE VÆRESTEDER FOR SINDSLIDENDE SAMMENLÆGGE JOBCENTRE SAMLE ADMINISTRATIONEN BEDRE UDNYTTELSE AF BIBLIOTEKER SAMMENLÆGGE DAGSINSTITUTIONER REDUKTION I TANDPLEJECENTRE/KLINIKKER FOR BØRN OG UNGE SAMMENLÆGGE KLUBBER OG UNGDOMSSKOLER SKOLESTRUKTUR (FLERE EKSEMPLER) OMLÆGGE DAGHJEMSPLADSER OG DAGHJEMSTILBUD NEDLÆGGE MATERIELGÅRD ORGANISATORISKE TILPASNINGER KOMMUNALT EJENDOMSSELSKAB CENTRAL STYRING AF KOMMUNENS EJENDOMME ETABLERE FÆLLES RENGØRINGSENHED CENTRALISERE OPGAVEN VEDRØRENDE BARSELS- OG FLEKSJOBREFUSION REDUKTION I ANTALLET AF AFDELINGER ELLER DIREKTØR-/LEDELSESOMRÅDER REDUKTION I ANTALLET AF BYRÅDSMEDLEMMER SAMT ANTALLET AF UDVALG REDUKTION I ANTALLET AF MØDER I HOVED-MED-UDVALG BESTILLERFUNKTION VEDRØRENDE KONSULENTYDELSER FÆLLES BESTILLERFUNKTION FOR TRYKKERIOPGAVER CENTRALISERE ADMINISTRATIVE OPGAVER PÅ SOCIALE CENTRE FÆLLES OPGAVELØSNING FOR BIBLIOTEKER OG KULTURHUSE DECENTRALISERE SKOLEBIBLIOTEKSFUNKTIONER NY ORGANISERING AF ELEVTRANSPORT FÆLLES NATTEVAGTER PÅ BOCENTRE ÆNDRING AF DØGNDÆKKEDE PLEJEBOLIGER TIL ÆLDREBOLIGER DECENTRALISERE BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER

4 4.17 CENTRALISERE MADPRODUKTION MADORDNINGER PÅ HANDICAPOMRÅDET ETABLERE RENGØRINGSTEAMS PÅ ÆLDREOMRÅDET ÆNDRE INSTITUTIONERS LEDELSESSTRUKTUR (FLERE EKSEMPLER) ÆNDRET STYREFORM FOR HAVN BEDRE TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET LEAN-PROJEKTER (FLERE EKSEMPLER) FORØGE LÆRERNES UNDERVISNINGSTID ÆNDRING AF SVØMMEUNDERVISNING VISITATION EFTER PAKKER FREM FOR ENKELTYDELSER SYGEDAGPENGEREFUSIONER VEDRØRENDE KOMMUNENS MEDARBEJDERE INDFØRE STANDARDARBEJDSPLADSER FÆRRE BREVUDSENDELSER REDUCERET PAPIRFORBRUG STILLINGSANNONCER OPHØR MED GENEREL INTRODUKTION TIL NYE ANSATTE FINTÆLLING AF STEMMER VED VALG SKUBBES ÆNDRET OFFENTLIGHEDSFASE VED FYSISK PLANLÆGNING REGRES PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET EKSTRA INDSATS VEDRØRENDE SYGEDAGPENGE OG LEDIGHEDSYDELSE OPSTRAMME PROCEDURER OMKRING REVALIDERING NEDBRINGE REVALIDERINGSUDGIFTER ØGET BRUG AF OFFENTLIGT LØNTILSKUD/VIRKSOMHEDSREVALIDERING BEGRÆNSE INDHENTELSE AF LÆGEATTESTER TILTAG PÅ HJEMMEVEJLEDNINGSOMRÅDET FOKUS PÅ FORBRUG AF SYGEPLEJEARTIKLER GENEREL INFORMATION TIL ÆLDRE ÆNDRET VALGHANDLING TIL SENIORRÅD OMLÆGGE BEKLÆDNINGSORDNING ØGET BRUG AF UDKRUDTSMIDLER OVERGANG TIL NATURGRÆS BOOKING- OG LÅSESYSTEMER I IDRÆTSHALLER EFFEKTIVISERE IDRÆTSANLÆG DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI SELVBETJENINGSLØSNINGER OVERGANG TIL DIGITALE DAGSORDENER TIL UDVALGS- OG BYRÅDSMØDER ANVENDE VIDEO TIL KONFERENCER OG MEDARBEJDERINFORMATION ESDH-SYSTEM (ELEKTRONISK SAGS- OG DOKUMENTHÅNDTERING) NYT POSTFORSENDELSESSYSTEM

5 6.6 OMLÆGGE PERSONALEBLAD TIL DIGITALT MAGASIN E-LÆRING EFFEKTIVISERE TRYKKEOPGAVER OMLÆGGE TELEFONI ANVENDE SMS-BESKEDER OPRETTE HØRINGSPORTAL DIGITALISERE AKTIVITETSPROGRAMMER, FOLDERE OG VEJVISER UDNYTTE E-BOKS POTENTIALE I E-INDKOMST OVERBLIK OVER BEHOLDNING AF HJÆLPEMIDLER IMPLEMENTERE VELFÆRDSTEKNOLOGIER ELEKTRONISK BILLETAUTOMAT OG ELEKTRONISKE SKABE CHIP I NYE MATERIALER SELVBETJENINGSAUTOMATER OG SORTERINGSANLÆG PÅ BIBLIOTEKET TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE INTERNT OG MELLEM KOMMUNER HELHEDSORIENTERET SAGSBEHANDLING TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE OMKRING HANDICAPPEDE UNGE SAMARBEJDE PÅ MISBRUGSOMRÅDET KOORDINERE KOMMUNENS KØRSELSOPGAVER BILPARK - KOORDINERE KØB, LEASING OG DRIFT SAMARBEJDE OM MASKINPARK FÆLLES TVÆRKOMMUNALT UDBUD AF HJÆLPEMIDLER FÆLLES INDKØBSAFTALER KOMMUNALT SAMARBEJDE BORGERSERVICE OBJEKTIV SAGSBEHANDLING FÆLLES KOMMUNAL TANDREGULERING PRODUKTIONSKØKKEN ETABLERING SAMMEN MED NABOKOMMUNE HURTIGERE HJEMTAGNING AF FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER KOMMUNALT ALTERNATIV TIL HOSPITALSINDLÆGGELSER TILPASNING AF YDELSER - ANVENDELSE OG TILDELINGSKRITERIER VISITATION PÅ ÆLDREOMRÅDET (FLERE EKSEMPLER) VURDERE VEJLEDNINGS- OG JOBSØGNINGSFORLØB FERIELUKNING AF SVØMMEHALLER OG HAVNEBADE FERIELUKNING AF KLUBTILBUD FERIELUKNING AF DAGINSTITUTIONER ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER I INSTITUTIONER NEDLÆGGE SPROGGRUPPE PÅ GRUND AF FÆRRE TOSPROGEDE BØRN UDEN DAGTILBUD BEHOVSORIENTEREDE UNDESØGELSER AF BØRN OG UNGE I TANDPLEJEN VEDERLAGSFASTSÆTTE ANBRINGELSER KOORDINERE ÅBNINGSTIDER FOR VÆRESTEDER FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

6 8.11 LUKKE NATTELEFON OG NEDNORMERE NATTEVAGT NEDLÆGGE DØGNBEMANDING PÅ TO INSTITUTIONER BUSRUTER BEHOVSBESTEMT UDSKIFTNING AF VEJSKILTE REDUKTION AF UDGIFTERNE VEDRØRENDE TABT ARBEJDSFORTJENESTE TILPASSE ÅBNINGSTIDER PÅ BIBLIOTEKER OMLÆGNING AF SERVICETILBUD SUNDHEDSPLEJE OMLÆGGE HJEMMEBESØG OMLÆGGE LÆGEKONSULTATIONER VED UDSKOLING ØGET ANVENDELSE AF FAMILIEPLEJE ETABLERE AKUTTE DØGNPLEJER FOR BØRN OG UNGE ÆNDRET UDSLUSNINGSORDNING FOR UNGE PÅ OPHOLDSSTEDER OMLÆGGE ALMEN GENOPTRÆNING OG REHABLITERING (FLERE EKSEMPLER) FALDSFOREBYGGELSE FORBEDRING AF ÆLDRES MULIGHED FOR SELV AT FORTAGE INDKØB INDFØRE FRIVILLIG BESØGSORDNING STRAKSSERVICE PÅ HJÆLPEMIDLER SYGEPLEJEKLINIKKER SAMLE SPECIALISEREDE KOMPETENCER OG TILBUD PÅ SUNDHEDSOMRÅDET OMLÆGGE TILBUD PÅ MISBRUGSOMRÅDET BIBLIOTEKSSAMMENLÆGNING OG OPRETTELSE AF ÅBNE BIBLIOTEKER SAMMENLÆGGE BIBLIOTEKS OG BORGERSERVICEFUNKTIONEN REDUKTION I JOBCENTRES SPILDTID GENNEM BRUGERDREVET INNOVATION KONKURRENCEUDSÆTTELSE UDLICITERE RENGØRING UDLICITERE MADPRODUKTION UDLICITERE TØJVASK FOR BORGERE FOR OPTIMAL UDNYTTELSE AF KOMMUNALE MEDARBEJDERES ARBEJDSTID UDLICITERE LØNADMINISTRATION ERSTATTE MICROSOFT OFFICE PAKKEN MED GRATIS KONTORPAKKE UDLICITERE BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJE GENFORHANDLE KONTRAKTER VED BRANDSLUKNING UDLICITERE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER (FLERE EKSEMPLER) UDLICITERE ROTTEBEKÆMPELSE UDLICITERE TILSYN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG ÆLDREOMRÅDET UDLICITERE EN DEL AF SYGEDAGPENGESAGERNE BESKÆFTIGELSESOMRÅDET KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF OPGAVER HJEMTAGELSE AF YDELSER HJEMTAGELSE PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (FLERE EKSEMPLER) HJEMTAGE TILBUD TIL PSYKISK SYGE

7 11.3 OPRETTE BOFÆLLESSKABER HJEMTAGE BORGERE I REGIONALE DØGNTILBUD BOSTØTTE/HJEMMEVEJLEDNINGSOMRÅDET HJEMTAGE FYSIOTERAPIOPGAVER VEDRØRENDE KNÆPATIENTER STØRRE KOMMUNAL ANDEL AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI PLEJE AF OFFENTLIGE SKOVAREALER OVERVÅGNING AF TYVERIANLÆG PÅ KOMMUNALE BYGNINGER HJEMTAGES AFLÅSNING AF OFFENTLIGE TOILETTER INSOURCING AF MED-UDDANNELSER FÆLLES ANNONCEENHED PPR MINDRE BRUG AF KONSULENTYDELSER OG PRIVATE PSYKOLOGER OVERGANG TIL INTERNT VIKARKORPS PÅ AKTIVITES- OG PLEJEOMRÅDET ETABLERE FLERE ENHEDER PÅ FX VOKSENHANDICAPOMRÅDET OMORGANISERE KOMMUNALT BETALT KØRSEL PÅ VOKSENOMRÅDET OVERTAGE PRIVATE PLEJEHJEMSFORENINGERS OPGAVER EFFEKTIVISERING AF INDKØB ANSÆTTE INDKØBSKOORDINATOR UDNYTTE POTENTIALET VED E-HANDELSSYSTEM INDKØBSSTRATEGI FOR PRINTERE, KOPI- OG MULTIFUNKTIONSMASKINER ÆNDRET HJEMMEOPKOBLING MOBILTELEFONER STANDARDISERE INDKØB INDKØBSBESPARELSE VED EL KONTORARTIKLER BEGRÆNSE SORTIMENTET BØGER, KONTORARTIKLER, KOPI OG PRINT, TRYKNING, KØRSEL, ENERGI M.V EU-UDBUD AF STANDARDBRILLER KONKRETE FORSLAG TIL UDBUD (FLERE EKSEMPLER) LEASINGKONTRAKTER ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER VEJ- OG STIBELYSNING (FLERE EKSEMPLER) ENERGIGENNEMGANG AF KOMMUNENS BYGNINGER (FLERE EKSEMPLER) ÆNDRET ADFÆRD HOS MEDARBEJDERE ENERGIRIGTIGT INDKØB AF UDSTYR MINDRE ANLÆGSINVESTERINGER MED HENBLIK PÅ REDUCERET ENERGIFORBRUG MILJØ- OG ENERGIRIGTIG PROJEKTERING ØVRIGE FORSLAG REDUKTION I SYGEFRAVÆR (FLERE EKSEMPLER) NY TILDELINGSMODEL PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET TIDLIGERE OVERGANG MELLEM BØRNEHAVE OG SFO ÆNDRING I STATUS FOR PLEJEBOLIGER

8 14.5 REDUKTION AF UDGIFTEN TIL TOMGANGSLEJE VEDRØRENDE ÆLDREBOLIGER

9 RESUMÉ Projektets formål har været at kortlægge, hvilke eksempler på økonomiske effektiviseringsforslag der indgår i de kommunale omstillingskataloger. Hensigten har været at give kommunerne mellemkommunal inspiration til økonomiske effektiviseringer. Kortlægningen viser, at omstillingskatalogerne indeholder forskellige økonomiske effektiviseringsforslag, som har de samme karakteristika. Forslagene kan systematiseres i følgende kategorier: Strukturtilpasninger - lukning af fysiske enheder Organisatoriske tilpasninger Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Digitalisering og ny teknologi Tværgående samarbejde internt og mellem kommuner Tilpasning af ydelser i forhold til anvendelse og tildelingskriterier Omlægning af servicetilbud Konkurrenceudsættelse Hjemtagelse af ydelser Effektivisering af indkøb Energibesparende tiltag Øvrige forslag. Der er på baggrund af kortlægningen beskrevet 170 økonomiske effektiviseringsforslag i notatet. Det skal understreges, at der i projektet ikke indgår en indholdsmæssig evaluering (blåstempling) af de økonomiske effektiviseringsforslag. Det er således op til læseren at vurdere, om forslaget hensigtsmæssigt kan gennemføres. I mange tilfælde skal forslagene tilrettes den lokale kontekst. 9

10 1 OM PROJEKTET 1.1 Baggrund og formål Rigtig mange kommuner benytter i den politiske fase af budgetprocessen et katalog med beskrivelser af udvidelses- og reduktionsforslag. Det viser KREVIs Kortlægning af de kommunale budgetprocesser for Kataloget kan lokalt have mange forskellige benævnelser fx omstillingskatalog, prioriteringskatalog, udvidelses- og reduktionsblokke, sparekatalog, råderumspulje, mulighedskatalog m.v. Kataloget indeholder ofte forslag om udvidelser og besparelser i forhold til det eksisterende serviceniveau på konkrete politikområder. Formålet med kataloget er at give politikerne et grundlag for at prioritere i budgetprocessen. KREVI har på den baggrund indsamlet kommunernes omstillingskataloger. Formålet hermed er dels at belyse forskellene mellem de kommunale kataloger. Hensigten er at give kommunerne inspiration til udviklingen af deres omstillingskataloger ved at illustrere de eksisterende forskelle. Derudover er formålet at registrere konkrete eksempler på økonomiske effektiviseringsforslag, som indgår i kommunernes omstillingskataloger. Hensigten er at give kommunerne mellemkommunal inspiration til økonomiske effektiviseringer. Følgende spørgsmål belyses: 1. Hvilke forskelle er der mellem de kommunale omstillingskataloger? 2. Hvilke eksempler på økonomiske effektiviseringsforslag indgår i de kommunale omstillingskataloger? 1.2 Afgrænsning KREVI har indsamlet omstillingskataloger vedrørende Budget 2009, Budget 2010, genåbning af Budget 2010 og Budget Omstillingskatalogerne indeholder de administrative forslag om budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, som de er fremsendt til politisk behandling. Forslagene er altså ikke nødvendigvis politisk vedtaget. De kommunale omstillingskataloger kan indeholde forslag, som vedrører henholdsvis drift og anlæg. Projektet er afgrænset til kun at vedrøre drift. Omstillingskatalogerne kan indeholde både udvidelsesforslag og reduktionsforslag. I projektet fokuseres på reduktionsforslagene. 1.3 Data Projektet er baseret på de omstillingskataloger, som kommunerne har fremsendt til KREVI. KREVI sendte d. 25. marts 2010 en forespørgsel til alle danske kommuner om at få tilsendt deres omstillingskatalog vedrørende: Budget 2009 Budget 2010 (evt. genåbning af Budget 2010) og Budget Endvidere blev kommunerne bedt om at melde tilbage, hvis de ikke havde anvendt omstillingskataloger i forbindelse med de pågældende budgetprocesser. I perioden fra d. 14. til 16. april 2010 blev der sendt en opfordring til de kommuner, som endnu ikke havde svaret, om at fremsende materialet. 10

11 63 kommuner har svaret på henvendelsen. Heraf har 14 kommuner svaret, at de ikke har anvendt omstillingskataloger i forbindelse med de pågældende budgetprocesser, eller at de af andre grunde ikke kan fremsende omstillingskatalogerne. De resterende 49 kommuner har tilsammen fremsendt 85 dokumenter, heraf kan 27 dokumenter ikke anvendes i denne sammenhæng. Det er fx generelle effektiviseringsstrategier, budgetter, oversigtsskemaer over reduktionsforslag uden uddybende tekst, beskrivelser af budgetprocessen m.v. Dokumenterne er yderst interessante og relevante, men kan som sagt ikke anvendes direkte i dette projekt. Projektet er således baseret på 57omstillingskataloger fra 39 kommuner. De 39 kommuner er geografisk fordelt over hele landet. Fordelingen mellem regionerne fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1: De 39 kommuners fordeling mellem regioner. Region Kommuner (antal) Kommuner (pct. af total) Region Hovedstaden 7 24 % Region Sjælland 8 47 % Region Syddanmark 9 41 % Region Midtjylland % Region Nordjylland 3 27 % I alt % Omstillingskatalogerne vedrører primært Budget 2009 og Budget Man skal være opmærksom på, at omstillingskataloger vedrørende det pågældende budget er udarbejdet og fremsendt året før - fx er omstillingskataloget vedrørende Budget 2009 udarbejdet og fremsendt til politisk behandling i Der indgår fire omstillingskataloger vedrørende Budget 2011 i projektet. Flere kommuner har meldt tilbage, at de udarbejder et omstillingskatalog i forbindelse med budgetprocessen vedrørende Budget 2011, men at kataloget endnu ikke er færdigt. Herunder også kommuner, som ikke har anvendt omstillingskataloger i forbindelse med Budget 2009 og Budget Omstillingskatalogernes fordeling i forhold til budgetår fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2: De 57 omstillingskataloger fordelt på budgetår. Budgetår Antal omstillingskataloger Genåbning af Budget Alle 57 omstillingskataloger er systematisk gennemgået og registreret. Projektet er således baseret på ca reduktionsforslag. 1.4 Definition af økonomiske effektiviseringsforslag KREVI har inddelt reduktionsforslagene i følgende kategorier: 1. Økonomiske effektiviseringsforslag 2. Forslag om reduceret serviceniveau 11

12 3. Budgettilpasningsforslag 1 4. Forslag om rammebesparelser 2 I projektets første del, hvor forskellene mellem de kommunale omstillingskataloger kortlægges, inddeles reduktionsforslagene i de fire kategorier. I projektets anden del som afrapporteres i dette notat - fokuseres kun på de økonomiske effektiviseringsforslag. Kategorien økonomiske effektiviseringsforslag indeholder bl.a. forslag, hvor serviceniveauet opretholdes for færre ressourcer. Kategorien indeholder endvidere forslag, hvor serviceniveauet reduceres, men hvor besparelsen vurderes at være større end det forventede nyttetab ved servicereduktionen dvs. forringelsen af serviceniveauet er relativt beskeden set i forhold til den opnåede besparelse. Kategorien forslag om reduceret serviceniveau indeholder derimod forslag, hvor besparelsen opnås mere entydigt via reduktion i serviceniveauet. I praksis har det i flere tilfælde været vanskeligt at vurdere, om et forslag skulle registreres i kategorien økonomiske effektiviseringsforslag eller forslag om reduceret serviceniveau. Det skyldes bl.a. materialets forskellighed, at nogle reduktionsforslag er meget kortfattet beskrevet m.v. KREVI har valgt en pragmatisk tilgang til problemstillingen og har kategoriseret ud fra en umiddelbar vurdering og sandsynligt forhold mellem serviceforringelse og besparelse. Fx vil et forslag om, at der reduceres i åbningstiden på bibliotekerne på tidspunkter, hvor det er dokumenteret, at meget få brugere anvender bibliotekerne, indgå i kategorien økonomiske effektiviseringsforslag. Forslag om, at der generelt reduceres i timetildelingen til biblioteket, vil derimod indgå i kategorien forslag om reduceret serviceniveau. Som et andet eksempel kan nævnes, at et forslag om reduceret tildeling af timer til skolerne kombineret med, at folkeskolelærernes undervisningstid skal øges, vil indgå i kategorien økonomiske effektiviseringsforslag. Forslag om generel reduktion i timetildelingen til folkeskolerne vil derimod indgå i kategorien forslag om reduceret serviceniveau. Eksemplerne illustrerer, at det i praksis kan være vanskeligt at sondre mellem kategorierne. KREVI har alligevel valgt at anvende de to kategorier, da det vurderes, at det især er forslagene i kategorien økonomiske effektiviseringsforslag, som er interessante for kommunerne i forbindelse med gensidig inspiration til effektiviseringer. Læseren skal dog have udfordringen in mente, når man læser projektets resultater. Der er registreret ca. 700 økonomiske effektiviseringsforslag. Forslagene er gennemgået og skrevet sammen til 170 forslagsbeskrivelser. KREVI har valgt at sammenskrive forslagene bl.a. på grund af, at flere forslag går igen i katalogerne. Derfor indgår der fx ikke flere lokale forslag vedrørende lukning af skoler i notatet, men derimod kun ét generelt forslag, som er skrevet sammen på baggrund af de forskellige forslag. Det har endvidere ikke været muligt at generalisere alle forslag, så de giver mening udenfor den konkrete lokale kontekst. 1.5 Notatets indhold og anvendelse Resultaterne af projektets første del kortlægningen af forskellene mellem de kommunale omstillingskataloger præsenteres i notatet Kommunale omstillingskataloger. Kortlægning af forskelle, som findes på Resultaterne af projektets anden del ek- 1 Der henvises til notatet Kommunale omstillingskataloger. Kortlægning af forskelle på for en definition af kategorien budgettilpasningsforslag. 2 Der henvises til notatet Kommunale omstillingskataloger. Kortlægning af forskelle på for en definition af kategorien rammebesparelser. 12

13 sempler på økonomiske effektiviseringsforslag, som indgår i de kommunale omstillingskataloger præsenteres i dette notat Omstillingskatalogerne indeholder forskellige økonomiske effektiviseringsforslag, som har de samme karakteristika. KREVI har derfor systematiseret forslagene i kategorier. Kategorierne præsenteres i afsnit 2. I de efterfølgende afsnit beskrives forskellige konkrete økonomiske effektiviseringsforslag indenfor hver kategori. Forslagene er beskrevet kort, da det er hensigten, at kommunerne relativt hurtigt skal kunne hente inspiration i notatet og relativt hurtigt kunne vurdere, hvilke forslag det er hensigtsmæssigt at arbejde videre med i den enkelte kommune. I forbindelse med hvert forslag henvises til et eller flere kommunale omstillingskataloger, hvor forslaget indgår. Hensigten er, at man kan kontakte den pågældende kommune, såfremt man ønsker yderligere information om forslaget. Det skal påpeges, at forslagene indgår i omstillingskatalogerne, som de er fremsendt til politisk behandling. Forslagene er altså ikke nødvendigvis politisk godkendte og derfor heller ikke nødvendigvis implementeret. Det skal også understreges, at der i projektet ikke indgår en indholdsmæssig evaluering (blåstempling) af de økonomiske effektiviseringsforslag. Det er således op til læseren at vurdere, om forslaget hensigtsmæssigt kan gennemføres i den pågældende kommune. I mange tilfælde skal forslagene tilrettes den lokale kontekst. 13

14 2 PRÆSENTATION AF KATEGORIER De økonomiske effektiviseringsforslag er inddelt i kategorier. Kategorierne er sammensat af forslag, som indeholder samme karakteristika. Nogle af forslagene kan placeres i flere kategorier, men det er valgt kun at medtage forslagene i én kategori for derved at undgå unødige gentagelser. Forslagene indgår i den kategori, hvor de primært vurderes at høre til. I det følgende præsenteres kategorierne. Strukturtilpasninger - lukning af fysiske enheder Kategorien Strukturtilpasninger indeholder forslag, hvor fysiske enheder lukkes. Besparelserne kan bl.a. være reducerede udgifter til drift af bygninger fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse, pasning af udvendige arealer m.v. samt reducerede lønudgifter fx til ledere og mellemledere. Konkrete forslag i kategorien er fx reduktion i antallet af kommunale tandplejecentre, sammenlægning af små enheder på handicapområdet, samling af administrationen, lukning af skoler m.v. Organisatoriske tilpasninger Organisatoriske tilpasninger indeholder forslag vedrørende ændret organisering af et område eller en opgave fx slankning af organisationen, centralisering eller decentralisering af opgavevaretagelsen m.v. Besparelserne kan bl.a. være reducerede lønudgifter, herunder også lønudgifter til ledere. Kategorien indeholder fx forslag om ændret ledelsesstruktur på ældreområdet, ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet, centralisering af opgaven vedrørende kommunens ejendomsdrift, ændring af døgndækningen på bl.a. ældreområdet m.v. Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Kategorien Bedre tilrettelæggelse af arbejdet indeholder forslag om ændrede arbejdsgange bl.a. med henblik på implementering af tidsbesparende arbejdsrutiner samt at reducere forbruget af materialer, tilknyttede ydelser m.v. Besparelserne kan fx være reducerede lønudgifter samt reducerede udgifter til materialer og ydelser i tilknytning til opgaven. Konkrete forslag i kategorien er fx forslag om forskellige LEAN-projekter, forskellige tiltag på hjemmevejlederområdet, reduceret papirforbrug, skabelon for stillingsannoncer, ændret procedure vedr. revalidering m.v. Digitalisering og ny teknologi Kategorien indeholder forslag om digitalisering og ny teknologi, som kan forenkle opgavevaretagelsen. Det kan fx være omlægning af kommunens kommunikation fra trykt materiale og breve til digitalt tilgængeligt materiale og breve. Det kan være nye it-systemer, som giver et bedre overblik over området, og dermed medvirker til optimering af driften eller itsystemer, som understøtter og optimerer sagsbehandlingen. Det kan også være nye velfærdsteknologier, som understøtter serviceproduktionen. Besparelserne kan fx være reducerede lønudgifter, besparelser på materialer, hjælpemidler m.v. Konkrete forslag i kategorien er fx nyt it-system på hjælpemiddelområdet, bedre udnyttelse af e-boks, bedre udnyttelse af e-indkomst, digitalisering af fysiske foldere, robotstøvsugere, intelligente senge, e-læring m.v. 14

15 Tværgående samarbejde internt og mellem kommuner Kategorien indeholder bl.a. forslag, hvor man fokuserer på optimering af snitflader mellem afdelinger og enheder fx i form af helhedsorienteret sagsbehandling. Besparelserne kan fx være reducerede overførselsudgifter. Kategorien indeholder også forslag om tværkommunalt samarbejde. Besparelserne opnås bl.a. ved produktionsmæssige stordriftsfordele, bedre volumen ved udbud m.v. Forslag i kategorien er fx oprettelse af Social Task Force, tværkommunalt udbud af hjælpemidler, oprettelse af indkøbsfællesskab, objektiv sagsbehandling, samarbejde med nabokommuner om kommunal tandregulering m.v. Tilpasning af ydelser på baggrund af anvendelse og tildelingskriterier Kategorien indeholder forslag vedrørende tilpasning af serviceydelser på baggrund af anvendelsen. Det er fx forslag om tilpasning af åbningstider, tilpasning af buskøreplaner m.v. på baggrund af den aktuelle anvendelse. Besparelsen opnås bl.a. ved reducerede lønudgifter. Kategorien indeholder også forslag om skærpelse af visitationen til serviceydelser og tilbud i henhold til de vedtagne tildelingskriterier dvs. at det kun er de borgere, som har krav på ydelsen i henhold til tildelingskriterierne, som tilbydes ydelsen. Herunder også at brugere, som ikke længere har krav på ydelsen, fratages ydelsen. Besparelserne opnås ved, at der bliver færre, som uretmæssigt tildeles ydelsen Eksemplerne i kategorien er bl.a. ferielukning af klubtilbud, differentierede åbningstider mellem daginstitutioner, sæsonafhængige køretider for busser, skærpet visitation vedrørende madservice, indkøb, nødopkald m.v. Omlægning af servicetilbud Kategorien indeholder forslag om omlægning af den service, brugerne hidtil har fået. Det kan fx være selvbetjeningsløsninger, eller at brugeren hjælpes til selv at håndtere opgaven frem for at modtage en serviceydelse m.v. Brugerne kan i nogle tilfælde opfatte den nye service som et kvalitetsløft. Besparelserne kan fx være reducerede lønudgifter. Konkrete forslag i kategorien er fx brugerdifferentieret biblioteksbetjening i form af åbne biblioteker, reduktion i jobcentrenes spildtid gennem brugerdrevet innovation, træningsforløb for ældre med henblik på afvikling af rengøringsydelsen, behovsorienterede undersøgelsesintervaller for børn og unge i tandplejen m.v. Konkurrenceudsættelse Kategorien Konkurrenceudsættelse indeholder forslag om udbud af tjenesteydelser blandt private virksomheder eller andre offentlige leverandører. Besparelserne opnås ved, at det er billigere for kommunen at købe ydelsen ved den eksterne leverandør frem for selv at producere ydelsen. Eksempler på forslag i kategorien er udbud af rengøringsopgaver, produktion af mad på ældreområdet, tøjvask for borgere i borgernes egne vaskemaskiner, forskellige vedligeholdelsesopgaver m.v. Hjemtagelse af ydelser Hjemtagelse af ydelser indeholder forslag, hvor kommunen tidligere har købt ydelsen af en privat leverandør eller en anden offentlig leverandør, og hvor det foreslås, at kommunen selv etablerer et tilbud eller selv fx ansætter en person, som kan varetage opgaven. Besparelserne består i forskellen mellem udgifterne til den eksterne leverandør og udgifterne ved selv at levere ydelsen. 15

16 Konkrete forslag i kategorien er oprettelse af døgn-aflastningstilbud for ADHD-børn, genoptræning af knæpatienter, større brug af egne jurister frem for at købe advokatbistand, internt vikarkorps, overvågning af tyverianlæg m.v. Effektivisering af indkøb Kategorien indeholder forskellige forslag vedrørende kommunale indkøb fx udbud, obligatoriske indkøbsaftaler (alle enheder skal benytte indkøbsaftalerne), fælles indkøbsfunktion, ændret sortiment (fx standardisering og begrænsning af sortimentet) m.v. Besparelserne opnås ved billigere priser. Kategorien indeholder også forslag om leasingkontrakter. Eksempler på forslag i kategorien er ansættelse af medarbejder med henblik på indgåelse af flere indkøbsaftaler, udnyttelse af potentialet ved e-handelssystem, indkøbsaftaler på biblioteksområdet, kontorartikler, udbud af standardbriller m.v. Energibesparende tiltag Kategorien indeholder forslag, som reducer udgifterne til energi fx forslag med fokus på ændret adfærd, vedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger m.v. Besparelserne består i reducerede energiudgifter. Det er fx forslag om omlægning af gadelysanlæg, varmestyring, automatisk vindueslukning, ændret adfærd hos den enkelte medarbejder, energimærkning af kommunale bygninger m.v. Øvrige forslag Endelig samles en række forslag i kategorien Øvrige forslag. Kategorien indeholder forslag, som det er vanskeligt at placere i de øvrige kategorier. 16

17 3 STRUKTURTILPASNINGER LUKNING AF FYSISKE ENHEDER 3.1 Sammenlægge små enheder på handicapområdet Forslag om at samle små handicapcentre i større og mere robuste enheder og derved også opnå en bedre analysekapacitet på handicapområdet. Yderligere foreslås det, at man ved sammenlægningen sparer en række leder- og mellemlederstillinger. Fredericia Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Sammenlægge væresteder for sindslidende Forslag om at samle væresteder og aktivitetstilbud for sindslidende i færre centre, da der er relativ få besøgende per dag. Besparelsen opnås ved at man sparer lønudgifter samt mindsker udgifterne til forbrug af el, vand og varme, samt at lokaler fra tidligere væresteder kan anvendes til interne formål i kommunen. Køge Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Norddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Sammenlægge jobcentre Forslag om at samle jobcenters to afdelinger på samme adresse. Besparelsen begrundes med, at der herved opnås en mindsket udgift til husleje, varme, el, vand, rengøring, tyverialarm og telefoni. Greve Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Samle administrationen Forslag om at samle administrationen på én adresse (fx i nyt rådhus). Borgerne forventes at betragte en samling af administrationen som en serviceforbedring, da de herved undgår at navigere mellem forskellige enheder. Besparelsen begrundes med: Reduktion i udgifter til kørsel og tidsforbrug på transport samt bedre rammer for samarbejde og vidensdeling i organisationen. Samling af kantinedriften, hvor en samlet kantine vil have bedre produktionsvilkår. Samling af rådhusbetjentfunktionen, da funktionen i en spredt administration bruger meget tid på kørsel med post, mad etc. Der tages i forslaget forbehold for, at der kan opstå nye opgaver og dermed udgifter i forbindelse med en samling af rådhusbetjentfunktionen. Samling af økonomi- og sekretariatsfunktioner i en central økonomiafdeling. 17

18 Effektivisering af forretningsgange for det administrative personale samt forenkling, smidiggørelse og målretning af MED- og arbejdsmiljøorganiseringen. I forslaget vurderes en sådan ændring også at kunne medføre sparede lønudgifter inden for det administrative personale. Silkeborg Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2011 Hillerød Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2008 Middelfart Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Brønderslev Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Bedre udnyttelse af biblioteker Forslag om at foretage en analyse af strukturen på biblioteksområdet, hvor man vurderer aktivitetsniveauet, beliggenhed herunder nærhed til andre bibliotekstilbud renoveringsbehovet i de eksisterende lokaler og kendskab til fremtidige planer. Besparelsen begrundes med en eventuel lukning af et bibliotek. Forslag om at reducere antallet af udlånssteder ved samarbejde mellem skoler og folkebiblioteker. Besparelsen begrundes med, at man kan effektivisere byggedriften ved en reduktion i antal kvadratmeter. Stevns Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Sammenlægge dagsinstitutioner Forslag om ændring af dagsinstitutionsstrukturen, hvor små institutioner kan sammenlægges til færre og større enheder. Kommunen forventer, at større institutioner vil have lettere ved at håndtere udsving i børneantallet. Besparelsen begrundes med, at der vil være reducerede drifts- og ejendomsudgifter ved at lukke fysiske enheder. Gladsaxe Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Fredericia Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Reduktion i tandplejecentre/klinikker for børn og unge Forslag om at reducere antallet af tandplejecentre til behandling af 0-18-årige samt for omsorgstandplejepatienter og specialtandplejepatienter. Der tages i forslagene forbehold for, at der kan være øgede driftsudgifter til transport, da børnene får længere til tandlægen ved en centralisering. I forlængelse af en reduktion i antallet af klinikker stilles der yderligere forslag om, at kommunen kan ændre personalesammensætningen i tandplejecentrene ved fx: Reduktion i antallet af klinikassistenttimer og timer til administrative medarbejdere Reduktion i antallet af tandlæger og en forøgelse af antal tandplejere og specialuddannede klinikassistenter. Syddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget

19 3.8 Sammenlægge klubber og ungdomsskoler Forslag om, at man helt eller delvist sammenlægger tilbud, som arbejder med samme målgruppe fx klubber og ungdomsskoler. Besparelsen begrundes med, at der kan opnås positive synergieffekter samt foretages en reduktion i antallet af klubledere. Silkeborg Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2011 Skanderborg Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Forslag om at nedlægge kommunens SFO-klubber, hvor brugerne efterfølgende kan benytte en række væresteder med aktivitetstilbud til børn og unge som alternativ. Kolding Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Forslag om at nedlægge ungdomsklubber, hvor kun mindre grupper er tilmeldt. Greve Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Skolestruktur (flere eksempler) Der er flere eksempler på ændring af skolestrukturen bl.a. følgende: Skolelukninger Forslag om at lave deciderede skolelukninger. I nogle forslag påpeges det, at man i forbindelse med skolelukningen skal foretage en vurdering af den optimale placering af eleverne fra de enkelte skoleafdelinger. Der er dels forslag om, at eleverne flyttes til én skole og dels forslag om, at eleverne fordeles på forskellige skoler. Besparelsen begrundes med dels den strukturelle tilpasning, hvor der for det første vil kunne opnås en indtægt ved salg af matrikel samt besparelse på drift og faste udgifter som energi, vedligeholdelse af bygningen, udendørsarealer, skatter, forsikringer, teknisk personale og effektivisering af rengøringen samt de direkte elevrelaterede og ledelsesmæssige besparelser. Dernæst begrundes besparelsen med, at der også vil være en rationaliseringsgevinst i forhold til en bedre elevsammensætning og klassefordeling. Bornholms Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Norddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Brøndby Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Holbæk Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Syddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Greve Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Klassesammenlægninger Forslag om at sammenlægge årgange på samme skole eller sammenlægge overbygninger (7.-9. Klasse) på færre skoler, hvis årgangene har for få elever til at oprette flere klasser eller til at oprette lokale overbygninger. Middelfart Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Flytning af små klasser eller årgange Forslag at flytte små klasser herunder modtagerklasser eller små årgange til større skoler. Yderligere foreslås det, at man kan overveje at flytte de relativt små klasser allerede i 7. klasse på skoler, hvor eleverne alligevel flyttes til en anden skole i 8. klasse. Middelfart Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Svendborg Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget

20 Samlet 10. klassetilbud Forslag om at samle kommunens 10. klassetilbud på én skole. Syddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Omlægge daghjemspladser og daghjemstilbud Forslag om at samle tilbud om hhv. ordinære daghjemspladser og daghjemspladser for demensramte i færre fysiske enheder og hermed opnå en større rationalitet i ressourceanvendelsen på området. Køge Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Forslag om at differentiere mellem daghjemstilbuddenes status i forlængelse af en centralisering af tilbuddene. Det foreslås, at nogle daghjemstilbud kan få status som aktivitetshuse eller dagscentre uden bemanding og dermed brugerdrevne, mens der fortsat vil være bemanding i forhold til aktiviteter i de daghjemstilbud, hvor man har samlet beboerne. Ikast-Brande Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Forslag om at flytte daghjemsfunktionen ind på et ældrecenter under hensynstagen til borgernes forskellige behov. Kommunen forventer, at der kan opnås en bedre sammenhæng mellem daghjem og ældrecenter, så borgeren herefter vil have et tilhørsforhold til ældrecenteret, når denne evt. skal flytte ind. Demente daghjemsgæster skal samtidig sikres afskærmede rammer, og det analyseres, om værestederne kan bruges af nogle af daghjemmets bedste borgere. Besparelsen opnås ved en sparet husleje. Brøndby Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Nedlægge materielgård Forslag om at nedlægge en af materielgårdene samtidig med oprettelse af en stilleplads for personalet, som arbejder fast på den pågældende materielgård, i forbindelse med genbrugsstationen. Ikast-Brande Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Inspiration til effektivisering 2011

Inspiration til effektivisering 2011 Marts 2011 Forord I juni 2010 udgav KREVI inspirationskataloget Inspiration til effektivisering Forslag til økonomiske effektiviseringer fra de kommunale administrationer, som indeholder 170 økonomiske

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang

Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang KREVI har udarbejdet et søgeværktøj ud fra spare- og effektiviseringskatalogerne i 73 af landets 98 kommuner. Værktøjet indeholder 581 spare- og effektiviseringsforslag,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Inspiration til effektiviseringer 2015

Inspiration til effektiviseringer 2015 Eli Nørgaard, Steffen Juul Krahn, Søren Hametner Pedersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Katrine Nøhr, Jonatan Kjældgaard Kristensen og Julie Nolsøe Helles Inspiration til effektiviseringer 2015 Forslag

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere