Inspiration til effektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til effektivisering"

Transkript

1 Inspiration til effektivisering Forslag til økonomiske effektiviseringer fra de kommunale administrationer Juni 2010

2 KREVI KREVI præsenter i dette inspirationskatalog 170 økonomiske effektiviseringsforslag. Forslagene er fra kommunernes egne omstillingskataloger. Omstillingskatalogerne kan lokalt have mange forskellige benævnelser, men indeholder ofte forslag om udvidelser og besparelser i forhold til det eksisterende serviceniveau på konkrete politikområder. Formålet med katalogerne er at give politikerne et grundlag for at prioritere i budgetprocessen. Indledningsvis præsenteres projektets design og datagrundlag. Derefter præsenteres de kategorier, som de økonomiske effektiviseringsforslag kan systematiseres efter. I de efterfølgende afsnit beskrives forskellige konkrete økonomiske effektiviseringsforslag indenfor hver kategori. Inspirationskataloget er udarbejdet af specialkonsulent Eli Nørgaard, praktikant Lise Høyer Eriksen og studentermedhjælper Rikke Blæsbjerg Lund. Tak til Økonomidirektørforeningen, som har bidraget med mailadresser til de administrativt ansvarlige for budgetprocessen. Og tak til de kommuner, der har fremsendt omstillingskataloger. KREVI er alene ansvarlig for inspirationskataloget. KREVI, juni 2010 Torben Buse Direktør Olof Palmes Allé Århus N T: ISBN (elektronisk version) Grafisk design: Designit 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ OM PROJEKTET BAGGRUND OG FORMÅL AFGRÆNSNING DATA DEFINITION AF ØKONOMISKE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG NOTATETS INDHOLD OG ANVENDELSE PRÆSENTATION AF KATEGORIER STRUKTURTILPASNINGER LUKNING AF FYSISKE ENHEDER SAMMENLÆGGE SMÅ ENHEDER PÅ HANDICAPOMRÅDET SAMMENLÆGGE VÆRESTEDER FOR SINDSLIDENDE SAMMENLÆGGE JOBCENTRE SAMLE ADMINISTRATIONEN BEDRE UDNYTTELSE AF BIBLIOTEKER SAMMENLÆGGE DAGSINSTITUTIONER REDUKTION I TANDPLEJECENTRE/KLINIKKER FOR BØRN OG UNGE SAMMENLÆGGE KLUBBER OG UNGDOMSSKOLER SKOLESTRUKTUR (FLERE EKSEMPLER) OMLÆGGE DAGHJEMSPLADSER OG DAGHJEMSTILBUD NEDLÆGGE MATERIELGÅRD ORGANISATORISKE TILPASNINGER KOMMUNALT EJENDOMSSELSKAB CENTRAL STYRING AF KOMMUNENS EJENDOMME ETABLERE FÆLLES RENGØRINGSENHED CENTRALISERE OPGAVEN VEDRØRENDE BARSELS- OG FLEKSJOBREFUSION REDUKTION I ANTALLET AF AFDELINGER ELLER DIREKTØR-/LEDELSESOMRÅDER REDUKTION I ANTALLET AF BYRÅDSMEDLEMMER SAMT ANTALLET AF UDVALG REDUKTION I ANTALLET AF MØDER I HOVED-MED-UDVALG BESTILLERFUNKTION VEDRØRENDE KONSULENTYDELSER FÆLLES BESTILLERFUNKTION FOR TRYKKERIOPGAVER CENTRALISERE ADMINISTRATIVE OPGAVER PÅ SOCIALE CENTRE FÆLLES OPGAVELØSNING FOR BIBLIOTEKER OG KULTURHUSE DECENTRALISERE SKOLEBIBLIOTEKSFUNKTIONER NY ORGANISERING AF ELEVTRANSPORT FÆLLES NATTEVAGTER PÅ BOCENTRE ÆNDRING AF DØGNDÆKKEDE PLEJEBOLIGER TIL ÆLDREBOLIGER DECENTRALISERE BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER

4 4.17 CENTRALISERE MADPRODUKTION MADORDNINGER PÅ HANDICAPOMRÅDET ETABLERE RENGØRINGSTEAMS PÅ ÆLDREOMRÅDET ÆNDRE INSTITUTIONERS LEDELSESSTRUKTUR (FLERE EKSEMPLER) ÆNDRET STYREFORM FOR HAVN BEDRE TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET LEAN-PROJEKTER (FLERE EKSEMPLER) FORØGE LÆRERNES UNDERVISNINGSTID ÆNDRING AF SVØMMEUNDERVISNING VISITATION EFTER PAKKER FREM FOR ENKELTYDELSER SYGEDAGPENGEREFUSIONER VEDRØRENDE KOMMUNENS MEDARBEJDERE INDFØRE STANDARDARBEJDSPLADSER FÆRRE BREVUDSENDELSER REDUCERET PAPIRFORBRUG STILLINGSANNONCER OPHØR MED GENEREL INTRODUKTION TIL NYE ANSATTE FINTÆLLING AF STEMMER VED VALG SKUBBES ÆNDRET OFFENTLIGHEDSFASE VED FYSISK PLANLÆGNING REGRES PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET EKSTRA INDSATS VEDRØRENDE SYGEDAGPENGE OG LEDIGHEDSYDELSE OPSTRAMME PROCEDURER OMKRING REVALIDERING NEDBRINGE REVALIDERINGSUDGIFTER ØGET BRUG AF OFFENTLIGT LØNTILSKUD/VIRKSOMHEDSREVALIDERING BEGRÆNSE INDHENTELSE AF LÆGEATTESTER TILTAG PÅ HJEMMEVEJLEDNINGSOMRÅDET FOKUS PÅ FORBRUG AF SYGEPLEJEARTIKLER GENEREL INFORMATION TIL ÆLDRE ÆNDRET VALGHANDLING TIL SENIORRÅD OMLÆGGE BEKLÆDNINGSORDNING ØGET BRUG AF UDKRUDTSMIDLER OVERGANG TIL NATURGRÆS BOOKING- OG LÅSESYSTEMER I IDRÆTSHALLER EFFEKTIVISERE IDRÆTSANLÆG DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI SELVBETJENINGSLØSNINGER OVERGANG TIL DIGITALE DAGSORDENER TIL UDVALGS- OG BYRÅDSMØDER ANVENDE VIDEO TIL KONFERENCER OG MEDARBEJDERINFORMATION ESDH-SYSTEM (ELEKTRONISK SAGS- OG DOKUMENTHÅNDTERING) NYT POSTFORSENDELSESSYSTEM

5 6.6 OMLÆGGE PERSONALEBLAD TIL DIGITALT MAGASIN E-LÆRING EFFEKTIVISERE TRYKKEOPGAVER OMLÆGGE TELEFONI ANVENDE SMS-BESKEDER OPRETTE HØRINGSPORTAL DIGITALISERE AKTIVITETSPROGRAMMER, FOLDERE OG VEJVISER UDNYTTE E-BOKS POTENTIALE I E-INDKOMST OVERBLIK OVER BEHOLDNING AF HJÆLPEMIDLER IMPLEMENTERE VELFÆRDSTEKNOLOGIER ELEKTRONISK BILLETAUTOMAT OG ELEKTRONISKE SKABE CHIP I NYE MATERIALER SELVBETJENINGSAUTOMATER OG SORTERINGSANLÆG PÅ BIBLIOTEKET TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE INTERNT OG MELLEM KOMMUNER HELHEDSORIENTERET SAGSBEHANDLING TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE OMKRING HANDICAPPEDE UNGE SAMARBEJDE PÅ MISBRUGSOMRÅDET KOORDINERE KOMMUNENS KØRSELSOPGAVER BILPARK - KOORDINERE KØB, LEASING OG DRIFT SAMARBEJDE OM MASKINPARK FÆLLES TVÆRKOMMUNALT UDBUD AF HJÆLPEMIDLER FÆLLES INDKØBSAFTALER KOMMUNALT SAMARBEJDE BORGERSERVICE OBJEKTIV SAGSBEHANDLING FÆLLES KOMMUNAL TANDREGULERING PRODUKTIONSKØKKEN ETABLERING SAMMEN MED NABOKOMMUNE HURTIGERE HJEMTAGNING AF FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER KOMMUNALT ALTERNATIV TIL HOSPITALSINDLÆGGELSER TILPASNING AF YDELSER - ANVENDELSE OG TILDELINGSKRITERIER VISITATION PÅ ÆLDREOMRÅDET (FLERE EKSEMPLER) VURDERE VEJLEDNINGS- OG JOBSØGNINGSFORLØB FERIELUKNING AF SVØMMEHALLER OG HAVNEBADE FERIELUKNING AF KLUBTILBUD FERIELUKNING AF DAGINSTITUTIONER ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER I INSTITUTIONER NEDLÆGGE SPROGGRUPPE PÅ GRUND AF FÆRRE TOSPROGEDE BØRN UDEN DAGTILBUD BEHOVSORIENTEREDE UNDESØGELSER AF BØRN OG UNGE I TANDPLEJEN VEDERLAGSFASTSÆTTE ANBRINGELSER KOORDINERE ÅBNINGSTIDER FOR VÆRESTEDER FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

6 8.11 LUKKE NATTELEFON OG NEDNORMERE NATTEVAGT NEDLÆGGE DØGNBEMANDING PÅ TO INSTITUTIONER BUSRUTER BEHOVSBESTEMT UDSKIFTNING AF VEJSKILTE REDUKTION AF UDGIFTERNE VEDRØRENDE TABT ARBEJDSFORTJENESTE TILPASSE ÅBNINGSTIDER PÅ BIBLIOTEKER OMLÆGNING AF SERVICETILBUD SUNDHEDSPLEJE OMLÆGGE HJEMMEBESØG OMLÆGGE LÆGEKONSULTATIONER VED UDSKOLING ØGET ANVENDELSE AF FAMILIEPLEJE ETABLERE AKUTTE DØGNPLEJER FOR BØRN OG UNGE ÆNDRET UDSLUSNINGSORDNING FOR UNGE PÅ OPHOLDSSTEDER OMLÆGGE ALMEN GENOPTRÆNING OG REHABLITERING (FLERE EKSEMPLER) FALDSFOREBYGGELSE FORBEDRING AF ÆLDRES MULIGHED FOR SELV AT FORTAGE INDKØB INDFØRE FRIVILLIG BESØGSORDNING STRAKSSERVICE PÅ HJÆLPEMIDLER SYGEPLEJEKLINIKKER SAMLE SPECIALISEREDE KOMPETENCER OG TILBUD PÅ SUNDHEDSOMRÅDET OMLÆGGE TILBUD PÅ MISBRUGSOMRÅDET BIBLIOTEKSSAMMENLÆGNING OG OPRETTELSE AF ÅBNE BIBLIOTEKER SAMMENLÆGGE BIBLIOTEKS OG BORGERSERVICEFUNKTIONEN REDUKTION I JOBCENTRES SPILDTID GENNEM BRUGERDREVET INNOVATION KONKURRENCEUDSÆTTELSE UDLICITERE RENGØRING UDLICITERE MADPRODUKTION UDLICITERE TØJVASK FOR BORGERE FOR OPTIMAL UDNYTTELSE AF KOMMUNALE MEDARBEJDERES ARBEJDSTID UDLICITERE LØNADMINISTRATION ERSTATTE MICROSOFT OFFICE PAKKEN MED GRATIS KONTORPAKKE UDLICITERE BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJE GENFORHANDLE KONTRAKTER VED BRANDSLUKNING UDLICITERE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER (FLERE EKSEMPLER) UDLICITERE ROTTEBEKÆMPELSE UDLICITERE TILSYN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG ÆLDREOMRÅDET UDLICITERE EN DEL AF SYGEDAGPENGESAGERNE BESKÆFTIGELSESOMRÅDET KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF OPGAVER HJEMTAGELSE AF YDELSER HJEMTAGELSE PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (FLERE EKSEMPLER) HJEMTAGE TILBUD TIL PSYKISK SYGE

7 11.3 OPRETTE BOFÆLLESSKABER HJEMTAGE BORGERE I REGIONALE DØGNTILBUD BOSTØTTE/HJEMMEVEJLEDNINGSOMRÅDET HJEMTAGE FYSIOTERAPIOPGAVER VEDRØRENDE KNÆPATIENTER STØRRE KOMMUNAL ANDEL AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI PLEJE AF OFFENTLIGE SKOVAREALER OVERVÅGNING AF TYVERIANLÆG PÅ KOMMUNALE BYGNINGER HJEMTAGES AFLÅSNING AF OFFENTLIGE TOILETTER INSOURCING AF MED-UDDANNELSER FÆLLES ANNONCEENHED PPR MINDRE BRUG AF KONSULENTYDELSER OG PRIVATE PSYKOLOGER OVERGANG TIL INTERNT VIKARKORPS PÅ AKTIVITES- OG PLEJEOMRÅDET ETABLERE FLERE ENHEDER PÅ FX VOKSENHANDICAPOMRÅDET OMORGANISERE KOMMUNALT BETALT KØRSEL PÅ VOKSENOMRÅDET OVERTAGE PRIVATE PLEJEHJEMSFORENINGERS OPGAVER EFFEKTIVISERING AF INDKØB ANSÆTTE INDKØBSKOORDINATOR UDNYTTE POTENTIALET VED E-HANDELSSYSTEM INDKØBSSTRATEGI FOR PRINTERE, KOPI- OG MULTIFUNKTIONSMASKINER ÆNDRET HJEMMEOPKOBLING MOBILTELEFONER STANDARDISERE INDKØB INDKØBSBESPARELSE VED EL KONTORARTIKLER BEGRÆNSE SORTIMENTET BØGER, KONTORARTIKLER, KOPI OG PRINT, TRYKNING, KØRSEL, ENERGI M.V EU-UDBUD AF STANDARDBRILLER KONKRETE FORSLAG TIL UDBUD (FLERE EKSEMPLER) LEASINGKONTRAKTER ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER VEJ- OG STIBELYSNING (FLERE EKSEMPLER) ENERGIGENNEMGANG AF KOMMUNENS BYGNINGER (FLERE EKSEMPLER) ÆNDRET ADFÆRD HOS MEDARBEJDERE ENERGIRIGTIGT INDKØB AF UDSTYR MINDRE ANLÆGSINVESTERINGER MED HENBLIK PÅ REDUCERET ENERGIFORBRUG MILJØ- OG ENERGIRIGTIG PROJEKTERING ØVRIGE FORSLAG REDUKTION I SYGEFRAVÆR (FLERE EKSEMPLER) NY TILDELINGSMODEL PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET TIDLIGERE OVERGANG MELLEM BØRNEHAVE OG SFO ÆNDRING I STATUS FOR PLEJEBOLIGER

8 14.5 REDUKTION AF UDGIFTEN TIL TOMGANGSLEJE VEDRØRENDE ÆLDREBOLIGER

9 RESUMÉ Projektets formål har været at kortlægge, hvilke eksempler på økonomiske effektiviseringsforslag der indgår i de kommunale omstillingskataloger. Hensigten har været at give kommunerne mellemkommunal inspiration til økonomiske effektiviseringer. Kortlægningen viser, at omstillingskatalogerne indeholder forskellige økonomiske effektiviseringsforslag, som har de samme karakteristika. Forslagene kan systematiseres i følgende kategorier: Strukturtilpasninger - lukning af fysiske enheder Organisatoriske tilpasninger Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Digitalisering og ny teknologi Tværgående samarbejde internt og mellem kommuner Tilpasning af ydelser i forhold til anvendelse og tildelingskriterier Omlægning af servicetilbud Konkurrenceudsættelse Hjemtagelse af ydelser Effektivisering af indkøb Energibesparende tiltag Øvrige forslag. Der er på baggrund af kortlægningen beskrevet 170 økonomiske effektiviseringsforslag i notatet. Det skal understreges, at der i projektet ikke indgår en indholdsmæssig evaluering (blåstempling) af de økonomiske effektiviseringsforslag. Det er således op til læseren at vurdere, om forslaget hensigtsmæssigt kan gennemføres. I mange tilfælde skal forslagene tilrettes den lokale kontekst. 9

10 1 OM PROJEKTET 1.1 Baggrund og formål Rigtig mange kommuner benytter i den politiske fase af budgetprocessen et katalog med beskrivelser af udvidelses- og reduktionsforslag. Det viser KREVIs Kortlægning af de kommunale budgetprocesser for Kataloget kan lokalt have mange forskellige benævnelser fx omstillingskatalog, prioriteringskatalog, udvidelses- og reduktionsblokke, sparekatalog, råderumspulje, mulighedskatalog m.v. Kataloget indeholder ofte forslag om udvidelser og besparelser i forhold til det eksisterende serviceniveau på konkrete politikområder. Formålet med kataloget er at give politikerne et grundlag for at prioritere i budgetprocessen. KREVI har på den baggrund indsamlet kommunernes omstillingskataloger. Formålet hermed er dels at belyse forskellene mellem de kommunale kataloger. Hensigten er at give kommunerne inspiration til udviklingen af deres omstillingskataloger ved at illustrere de eksisterende forskelle. Derudover er formålet at registrere konkrete eksempler på økonomiske effektiviseringsforslag, som indgår i kommunernes omstillingskataloger. Hensigten er at give kommunerne mellemkommunal inspiration til økonomiske effektiviseringer. Følgende spørgsmål belyses: 1. Hvilke forskelle er der mellem de kommunale omstillingskataloger? 2. Hvilke eksempler på økonomiske effektiviseringsforslag indgår i de kommunale omstillingskataloger? 1.2 Afgrænsning KREVI har indsamlet omstillingskataloger vedrørende Budget 2009, Budget 2010, genåbning af Budget 2010 og Budget Omstillingskatalogerne indeholder de administrative forslag om budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, som de er fremsendt til politisk behandling. Forslagene er altså ikke nødvendigvis politisk vedtaget. De kommunale omstillingskataloger kan indeholde forslag, som vedrører henholdsvis drift og anlæg. Projektet er afgrænset til kun at vedrøre drift. Omstillingskatalogerne kan indeholde både udvidelsesforslag og reduktionsforslag. I projektet fokuseres på reduktionsforslagene. 1.3 Data Projektet er baseret på de omstillingskataloger, som kommunerne har fremsendt til KREVI. KREVI sendte d. 25. marts 2010 en forespørgsel til alle danske kommuner om at få tilsendt deres omstillingskatalog vedrørende: Budget 2009 Budget 2010 (evt. genåbning af Budget 2010) og Budget Endvidere blev kommunerne bedt om at melde tilbage, hvis de ikke havde anvendt omstillingskataloger i forbindelse med de pågældende budgetprocesser. I perioden fra d. 14. til 16. april 2010 blev der sendt en opfordring til de kommuner, som endnu ikke havde svaret, om at fremsende materialet. 10

11 63 kommuner har svaret på henvendelsen. Heraf har 14 kommuner svaret, at de ikke har anvendt omstillingskataloger i forbindelse med de pågældende budgetprocesser, eller at de af andre grunde ikke kan fremsende omstillingskatalogerne. De resterende 49 kommuner har tilsammen fremsendt 85 dokumenter, heraf kan 27 dokumenter ikke anvendes i denne sammenhæng. Det er fx generelle effektiviseringsstrategier, budgetter, oversigtsskemaer over reduktionsforslag uden uddybende tekst, beskrivelser af budgetprocessen m.v. Dokumenterne er yderst interessante og relevante, men kan som sagt ikke anvendes direkte i dette projekt. Projektet er således baseret på 57omstillingskataloger fra 39 kommuner. De 39 kommuner er geografisk fordelt over hele landet. Fordelingen mellem regionerne fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1: De 39 kommuners fordeling mellem regioner. Region Kommuner (antal) Kommuner (pct. af total) Region Hovedstaden 7 24 % Region Sjælland 8 47 % Region Syddanmark 9 41 % Region Midtjylland % Region Nordjylland 3 27 % I alt % Omstillingskatalogerne vedrører primært Budget 2009 og Budget Man skal være opmærksom på, at omstillingskataloger vedrørende det pågældende budget er udarbejdet og fremsendt året før - fx er omstillingskataloget vedrørende Budget 2009 udarbejdet og fremsendt til politisk behandling i Der indgår fire omstillingskataloger vedrørende Budget 2011 i projektet. Flere kommuner har meldt tilbage, at de udarbejder et omstillingskatalog i forbindelse med budgetprocessen vedrørende Budget 2011, men at kataloget endnu ikke er færdigt. Herunder også kommuner, som ikke har anvendt omstillingskataloger i forbindelse med Budget 2009 og Budget Omstillingskatalogernes fordeling i forhold til budgetår fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2: De 57 omstillingskataloger fordelt på budgetår. Budgetår Antal omstillingskataloger Genåbning af Budget Alle 57 omstillingskataloger er systematisk gennemgået og registreret. Projektet er således baseret på ca reduktionsforslag. 1.4 Definition af økonomiske effektiviseringsforslag KREVI har inddelt reduktionsforslagene i følgende kategorier: 1. Økonomiske effektiviseringsforslag 2. Forslag om reduceret serviceniveau 11

12 3. Budgettilpasningsforslag 1 4. Forslag om rammebesparelser 2 I projektets første del, hvor forskellene mellem de kommunale omstillingskataloger kortlægges, inddeles reduktionsforslagene i de fire kategorier. I projektets anden del som afrapporteres i dette notat - fokuseres kun på de økonomiske effektiviseringsforslag. Kategorien økonomiske effektiviseringsforslag indeholder bl.a. forslag, hvor serviceniveauet opretholdes for færre ressourcer. Kategorien indeholder endvidere forslag, hvor serviceniveauet reduceres, men hvor besparelsen vurderes at være større end det forventede nyttetab ved servicereduktionen dvs. forringelsen af serviceniveauet er relativt beskeden set i forhold til den opnåede besparelse. Kategorien forslag om reduceret serviceniveau indeholder derimod forslag, hvor besparelsen opnås mere entydigt via reduktion i serviceniveauet. I praksis har det i flere tilfælde været vanskeligt at vurdere, om et forslag skulle registreres i kategorien økonomiske effektiviseringsforslag eller forslag om reduceret serviceniveau. Det skyldes bl.a. materialets forskellighed, at nogle reduktionsforslag er meget kortfattet beskrevet m.v. KREVI har valgt en pragmatisk tilgang til problemstillingen og har kategoriseret ud fra en umiddelbar vurdering og sandsynligt forhold mellem serviceforringelse og besparelse. Fx vil et forslag om, at der reduceres i åbningstiden på bibliotekerne på tidspunkter, hvor det er dokumenteret, at meget få brugere anvender bibliotekerne, indgå i kategorien økonomiske effektiviseringsforslag. Forslag om, at der generelt reduceres i timetildelingen til biblioteket, vil derimod indgå i kategorien forslag om reduceret serviceniveau. Som et andet eksempel kan nævnes, at et forslag om reduceret tildeling af timer til skolerne kombineret med, at folkeskolelærernes undervisningstid skal øges, vil indgå i kategorien økonomiske effektiviseringsforslag. Forslag om generel reduktion i timetildelingen til folkeskolerne vil derimod indgå i kategorien forslag om reduceret serviceniveau. Eksemplerne illustrerer, at det i praksis kan være vanskeligt at sondre mellem kategorierne. KREVI har alligevel valgt at anvende de to kategorier, da det vurderes, at det især er forslagene i kategorien økonomiske effektiviseringsforslag, som er interessante for kommunerne i forbindelse med gensidig inspiration til effektiviseringer. Læseren skal dog have udfordringen in mente, når man læser projektets resultater. Der er registreret ca. 700 økonomiske effektiviseringsforslag. Forslagene er gennemgået og skrevet sammen til 170 forslagsbeskrivelser. KREVI har valgt at sammenskrive forslagene bl.a. på grund af, at flere forslag går igen i katalogerne. Derfor indgår der fx ikke flere lokale forslag vedrørende lukning af skoler i notatet, men derimod kun ét generelt forslag, som er skrevet sammen på baggrund af de forskellige forslag. Det har endvidere ikke været muligt at generalisere alle forslag, så de giver mening udenfor den konkrete lokale kontekst. 1.5 Notatets indhold og anvendelse Resultaterne af projektets første del kortlægningen af forskellene mellem de kommunale omstillingskataloger præsenteres i notatet Kommunale omstillingskataloger. Kortlægning af forskelle, som findes på Resultaterne af projektets anden del ek- 1 Der henvises til notatet Kommunale omstillingskataloger. Kortlægning af forskelle på for en definition af kategorien budgettilpasningsforslag. 2 Der henvises til notatet Kommunale omstillingskataloger. Kortlægning af forskelle på for en definition af kategorien rammebesparelser. 12

13 sempler på økonomiske effektiviseringsforslag, som indgår i de kommunale omstillingskataloger præsenteres i dette notat Omstillingskatalogerne indeholder forskellige økonomiske effektiviseringsforslag, som har de samme karakteristika. KREVI har derfor systematiseret forslagene i kategorier. Kategorierne præsenteres i afsnit 2. I de efterfølgende afsnit beskrives forskellige konkrete økonomiske effektiviseringsforslag indenfor hver kategori. Forslagene er beskrevet kort, da det er hensigten, at kommunerne relativt hurtigt skal kunne hente inspiration i notatet og relativt hurtigt kunne vurdere, hvilke forslag det er hensigtsmæssigt at arbejde videre med i den enkelte kommune. I forbindelse med hvert forslag henvises til et eller flere kommunale omstillingskataloger, hvor forslaget indgår. Hensigten er, at man kan kontakte den pågældende kommune, såfremt man ønsker yderligere information om forslaget. Det skal påpeges, at forslagene indgår i omstillingskatalogerne, som de er fremsendt til politisk behandling. Forslagene er altså ikke nødvendigvis politisk godkendte og derfor heller ikke nødvendigvis implementeret. Det skal også understreges, at der i projektet ikke indgår en indholdsmæssig evaluering (blåstempling) af de økonomiske effektiviseringsforslag. Det er således op til læseren at vurdere, om forslaget hensigtsmæssigt kan gennemføres i den pågældende kommune. I mange tilfælde skal forslagene tilrettes den lokale kontekst. 13

14 2 PRÆSENTATION AF KATEGORIER De økonomiske effektiviseringsforslag er inddelt i kategorier. Kategorierne er sammensat af forslag, som indeholder samme karakteristika. Nogle af forslagene kan placeres i flere kategorier, men det er valgt kun at medtage forslagene i én kategori for derved at undgå unødige gentagelser. Forslagene indgår i den kategori, hvor de primært vurderes at høre til. I det følgende præsenteres kategorierne. Strukturtilpasninger - lukning af fysiske enheder Kategorien Strukturtilpasninger indeholder forslag, hvor fysiske enheder lukkes. Besparelserne kan bl.a. være reducerede udgifter til drift af bygninger fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse, pasning af udvendige arealer m.v. samt reducerede lønudgifter fx til ledere og mellemledere. Konkrete forslag i kategorien er fx reduktion i antallet af kommunale tandplejecentre, sammenlægning af små enheder på handicapområdet, samling af administrationen, lukning af skoler m.v. Organisatoriske tilpasninger Organisatoriske tilpasninger indeholder forslag vedrørende ændret organisering af et område eller en opgave fx slankning af organisationen, centralisering eller decentralisering af opgavevaretagelsen m.v. Besparelserne kan bl.a. være reducerede lønudgifter, herunder også lønudgifter til ledere. Kategorien indeholder fx forslag om ændret ledelsesstruktur på ældreområdet, ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet, centralisering af opgaven vedrørende kommunens ejendomsdrift, ændring af døgndækningen på bl.a. ældreområdet m.v. Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Kategorien Bedre tilrettelæggelse af arbejdet indeholder forslag om ændrede arbejdsgange bl.a. med henblik på implementering af tidsbesparende arbejdsrutiner samt at reducere forbruget af materialer, tilknyttede ydelser m.v. Besparelserne kan fx være reducerede lønudgifter samt reducerede udgifter til materialer og ydelser i tilknytning til opgaven. Konkrete forslag i kategorien er fx forslag om forskellige LEAN-projekter, forskellige tiltag på hjemmevejlederområdet, reduceret papirforbrug, skabelon for stillingsannoncer, ændret procedure vedr. revalidering m.v. Digitalisering og ny teknologi Kategorien indeholder forslag om digitalisering og ny teknologi, som kan forenkle opgavevaretagelsen. Det kan fx være omlægning af kommunens kommunikation fra trykt materiale og breve til digitalt tilgængeligt materiale og breve. Det kan være nye it-systemer, som giver et bedre overblik over området, og dermed medvirker til optimering af driften eller itsystemer, som understøtter og optimerer sagsbehandlingen. Det kan også være nye velfærdsteknologier, som understøtter serviceproduktionen. Besparelserne kan fx være reducerede lønudgifter, besparelser på materialer, hjælpemidler m.v. Konkrete forslag i kategorien er fx nyt it-system på hjælpemiddelområdet, bedre udnyttelse af e-boks, bedre udnyttelse af e-indkomst, digitalisering af fysiske foldere, robotstøvsugere, intelligente senge, e-læring m.v. 14

15 Tværgående samarbejde internt og mellem kommuner Kategorien indeholder bl.a. forslag, hvor man fokuserer på optimering af snitflader mellem afdelinger og enheder fx i form af helhedsorienteret sagsbehandling. Besparelserne kan fx være reducerede overførselsudgifter. Kategorien indeholder også forslag om tværkommunalt samarbejde. Besparelserne opnås bl.a. ved produktionsmæssige stordriftsfordele, bedre volumen ved udbud m.v. Forslag i kategorien er fx oprettelse af Social Task Force, tværkommunalt udbud af hjælpemidler, oprettelse af indkøbsfællesskab, objektiv sagsbehandling, samarbejde med nabokommuner om kommunal tandregulering m.v. Tilpasning af ydelser på baggrund af anvendelse og tildelingskriterier Kategorien indeholder forslag vedrørende tilpasning af serviceydelser på baggrund af anvendelsen. Det er fx forslag om tilpasning af åbningstider, tilpasning af buskøreplaner m.v. på baggrund af den aktuelle anvendelse. Besparelsen opnås bl.a. ved reducerede lønudgifter. Kategorien indeholder også forslag om skærpelse af visitationen til serviceydelser og tilbud i henhold til de vedtagne tildelingskriterier dvs. at det kun er de borgere, som har krav på ydelsen i henhold til tildelingskriterierne, som tilbydes ydelsen. Herunder også at brugere, som ikke længere har krav på ydelsen, fratages ydelsen. Besparelserne opnås ved, at der bliver færre, som uretmæssigt tildeles ydelsen Eksemplerne i kategorien er bl.a. ferielukning af klubtilbud, differentierede åbningstider mellem daginstitutioner, sæsonafhængige køretider for busser, skærpet visitation vedrørende madservice, indkøb, nødopkald m.v. Omlægning af servicetilbud Kategorien indeholder forslag om omlægning af den service, brugerne hidtil har fået. Det kan fx være selvbetjeningsløsninger, eller at brugeren hjælpes til selv at håndtere opgaven frem for at modtage en serviceydelse m.v. Brugerne kan i nogle tilfælde opfatte den nye service som et kvalitetsløft. Besparelserne kan fx være reducerede lønudgifter. Konkrete forslag i kategorien er fx brugerdifferentieret biblioteksbetjening i form af åbne biblioteker, reduktion i jobcentrenes spildtid gennem brugerdrevet innovation, træningsforløb for ældre med henblik på afvikling af rengøringsydelsen, behovsorienterede undersøgelsesintervaller for børn og unge i tandplejen m.v. Konkurrenceudsættelse Kategorien Konkurrenceudsættelse indeholder forslag om udbud af tjenesteydelser blandt private virksomheder eller andre offentlige leverandører. Besparelserne opnås ved, at det er billigere for kommunen at købe ydelsen ved den eksterne leverandør frem for selv at producere ydelsen. Eksempler på forslag i kategorien er udbud af rengøringsopgaver, produktion af mad på ældreområdet, tøjvask for borgere i borgernes egne vaskemaskiner, forskellige vedligeholdelsesopgaver m.v. Hjemtagelse af ydelser Hjemtagelse af ydelser indeholder forslag, hvor kommunen tidligere har købt ydelsen af en privat leverandør eller en anden offentlig leverandør, og hvor det foreslås, at kommunen selv etablerer et tilbud eller selv fx ansætter en person, som kan varetage opgaven. Besparelserne består i forskellen mellem udgifterne til den eksterne leverandør og udgifterne ved selv at levere ydelsen. 15

16 Konkrete forslag i kategorien er oprettelse af døgn-aflastningstilbud for ADHD-børn, genoptræning af knæpatienter, større brug af egne jurister frem for at købe advokatbistand, internt vikarkorps, overvågning af tyverianlæg m.v. Effektivisering af indkøb Kategorien indeholder forskellige forslag vedrørende kommunale indkøb fx udbud, obligatoriske indkøbsaftaler (alle enheder skal benytte indkøbsaftalerne), fælles indkøbsfunktion, ændret sortiment (fx standardisering og begrænsning af sortimentet) m.v. Besparelserne opnås ved billigere priser. Kategorien indeholder også forslag om leasingkontrakter. Eksempler på forslag i kategorien er ansættelse af medarbejder med henblik på indgåelse af flere indkøbsaftaler, udnyttelse af potentialet ved e-handelssystem, indkøbsaftaler på biblioteksområdet, kontorartikler, udbud af standardbriller m.v. Energibesparende tiltag Kategorien indeholder forslag, som reducer udgifterne til energi fx forslag med fokus på ændret adfærd, vedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger m.v. Besparelserne består i reducerede energiudgifter. Det er fx forslag om omlægning af gadelysanlæg, varmestyring, automatisk vindueslukning, ændret adfærd hos den enkelte medarbejder, energimærkning af kommunale bygninger m.v. Øvrige forslag Endelig samles en række forslag i kategorien Øvrige forslag. Kategorien indeholder forslag, som det er vanskeligt at placere i de øvrige kategorier. 16

17 3 STRUKTURTILPASNINGER LUKNING AF FYSISKE ENHEDER 3.1 Sammenlægge små enheder på handicapområdet Forslag om at samle små handicapcentre i større og mere robuste enheder og derved også opnå en bedre analysekapacitet på handicapområdet. Yderligere foreslås det, at man ved sammenlægningen sparer en række leder- og mellemlederstillinger. Fredericia Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Sammenlægge væresteder for sindslidende Forslag om at samle væresteder og aktivitetstilbud for sindslidende i færre centre, da der er relativ få besøgende per dag. Besparelsen opnås ved at man sparer lønudgifter samt mindsker udgifterne til forbrug af el, vand og varme, samt at lokaler fra tidligere væresteder kan anvendes til interne formål i kommunen. Køge Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Norddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Sammenlægge jobcentre Forslag om at samle jobcenters to afdelinger på samme adresse. Besparelsen begrundes med, at der herved opnås en mindsket udgift til husleje, varme, el, vand, rengøring, tyverialarm og telefoni. Greve Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Samle administrationen Forslag om at samle administrationen på én adresse (fx i nyt rådhus). Borgerne forventes at betragte en samling af administrationen som en serviceforbedring, da de herved undgår at navigere mellem forskellige enheder. Besparelsen begrundes med: Reduktion i udgifter til kørsel og tidsforbrug på transport samt bedre rammer for samarbejde og vidensdeling i organisationen. Samling af kantinedriften, hvor en samlet kantine vil have bedre produktionsvilkår. Samling af rådhusbetjentfunktionen, da funktionen i en spredt administration bruger meget tid på kørsel med post, mad etc. Der tages i forslaget forbehold for, at der kan opstå nye opgaver og dermed udgifter i forbindelse med en samling af rådhusbetjentfunktionen. Samling af økonomi- og sekretariatsfunktioner i en central økonomiafdeling. 17

18 Effektivisering af forretningsgange for det administrative personale samt forenkling, smidiggørelse og målretning af MED- og arbejdsmiljøorganiseringen. I forslaget vurderes en sådan ændring også at kunne medføre sparede lønudgifter inden for det administrative personale. Silkeborg Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2011 Hillerød Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2008 Middelfart Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Brønderslev Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Bedre udnyttelse af biblioteker Forslag om at foretage en analyse af strukturen på biblioteksområdet, hvor man vurderer aktivitetsniveauet, beliggenhed herunder nærhed til andre bibliotekstilbud renoveringsbehovet i de eksisterende lokaler og kendskab til fremtidige planer. Besparelsen begrundes med en eventuel lukning af et bibliotek. Forslag om at reducere antallet af udlånssteder ved samarbejde mellem skoler og folkebiblioteker. Besparelsen begrundes med, at man kan effektivisere byggedriften ved en reduktion i antal kvadratmeter. Stevns Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Sammenlægge dagsinstitutioner Forslag om ændring af dagsinstitutionsstrukturen, hvor små institutioner kan sammenlægges til færre og større enheder. Kommunen forventer, at større institutioner vil have lettere ved at håndtere udsving i børneantallet. Besparelsen begrundes med, at der vil være reducerede drifts- og ejendomsudgifter ved at lukke fysiske enheder. Gladsaxe Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Fredericia Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Reduktion i tandplejecentre/klinikker for børn og unge Forslag om at reducere antallet af tandplejecentre til behandling af 0-18-årige samt for omsorgstandplejepatienter og specialtandplejepatienter. Der tages i forslagene forbehold for, at der kan være øgede driftsudgifter til transport, da børnene får længere til tandlægen ved en centralisering. I forlængelse af en reduktion i antallet af klinikker stilles der yderligere forslag om, at kommunen kan ændre personalesammensætningen i tandplejecentrene ved fx: Reduktion i antallet af klinikassistenttimer og timer til administrative medarbejdere Reduktion i antallet af tandlæger og en forøgelse af antal tandplejere og specialuddannede klinikassistenter. Syddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget

19 3.8 Sammenlægge klubber og ungdomsskoler Forslag om, at man helt eller delvist sammenlægger tilbud, som arbejder med samme målgruppe fx klubber og ungdomsskoler. Besparelsen begrundes med, at der kan opnås positive synergieffekter samt foretages en reduktion i antallet af klubledere. Silkeborg Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2011 Skanderborg Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Forslag om at nedlægge kommunens SFO-klubber, hvor brugerne efterfølgende kan benytte en række væresteder med aktivitetstilbud til børn og unge som alternativ. Kolding Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Forslag om at nedlægge ungdomsklubber, hvor kun mindre grupper er tilmeldt. Greve Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Skolestruktur (flere eksempler) Der er flere eksempler på ændring af skolestrukturen bl.a. følgende: Skolelukninger Forslag om at lave deciderede skolelukninger. I nogle forslag påpeges det, at man i forbindelse med skolelukningen skal foretage en vurdering af den optimale placering af eleverne fra de enkelte skoleafdelinger. Der er dels forslag om, at eleverne flyttes til én skole og dels forslag om, at eleverne fordeles på forskellige skoler. Besparelsen begrundes med dels den strukturelle tilpasning, hvor der for det første vil kunne opnås en indtægt ved salg af matrikel samt besparelse på drift og faste udgifter som energi, vedligeholdelse af bygningen, udendørsarealer, skatter, forsikringer, teknisk personale og effektivisering af rengøringen samt de direkte elevrelaterede og ledelsesmæssige besparelser. Dernæst begrundes besparelsen med, at der også vil være en rationaliseringsgevinst i forhold til en bedre elevsammensætning og klassefordeling. Bornholms Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Norddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Brøndby Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Holbæk Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Syddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Greve Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Klassesammenlægninger Forslag om at sammenlægge årgange på samme skole eller sammenlægge overbygninger (7.-9. Klasse) på færre skoler, hvis årgangene har for få elever til at oprette flere klasser eller til at oprette lokale overbygninger. Middelfart Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Flytning af små klasser eller årgange Forslag at flytte små klasser herunder modtagerklasser eller små årgange til større skoler. Yderligere foreslås det, at man kan overveje at flytte de relativt små klasser allerede i 7. klasse på skoler, hvor eleverne alligevel flyttes til en anden skole i 8. klasse. Middelfart Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Svendborg Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget

20 Samlet 10. klassetilbud Forslag om at samle kommunens 10. klassetilbud på én skole. Syddjurs Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Omlægge daghjemspladser og daghjemstilbud Forslag om at samle tilbud om hhv. ordinære daghjemspladser og daghjemspladser for demensramte i færre fysiske enheder og hermed opnå en større rationalitet i ressourceanvendelsen på området. Køge Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2010 Forslag om at differentiere mellem daghjemstilbuddenes status i forlængelse af en centralisering af tilbuddene. Det foreslås, at nogle daghjemstilbud kan få status som aktivitetshuse eller dagscentre uden bemanding og dermed brugerdrevne, mens der fortsat vil være bemanding i forhold til aktiviteter i de daghjemstilbud, hvor man har samlet beboerne. Ikast-Brande Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget 2009 Forslag om at flytte daghjemsfunktionen ind på et ældrecenter under hensynstagen til borgernes forskellige behov. Kommunen forventer, at der kan opnås en bedre sammenhæng mellem daghjem og ældrecenter, så borgeren herefter vil have et tilhørsforhold til ældrecenteret, når denne evt. skal flytte ind. Demente daghjemsgæster skal samtidig sikres afskærmede rammer, og det analyseres, om værestederne kan bruges af nogle af daghjemmets bedste borgere. Besparelsen opnås ved en sparet husleje. Brøndby Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget Nedlægge materielgård Forslag om at nedlægge en af materielgårdene samtidig med oprettelse af en stilleplads for personalet, som arbejder fast på den pågældende materielgård, i forbindelse med genbrugsstationen. Ikast-Brande Kommune, omstillingskatalog vedr. Budget

Kommunale omstillingskataloger

Kommunale omstillingskataloger Kommunale omstillingskataloger Kortlægning af forskelle Juni 2010 KREVI KREVIs Kortlægning af de kommunale budgetprocesser for 2009 viser, at rigtig mange kommuner benytter et katalog med beskrivelser

Læs mere

Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015

Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 1 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser der berører FOAs grupper i 85 1 danske kommuners spareforslag

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2008 I alt har 74 kommuner og 1.131 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2008 (2008-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 1 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser på FOAs områder i 22 danske kommuners

Læs mere

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FAVRSKOV 29,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HVIDOVRE 49,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: KOLDING 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT.

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT. KØGE 29,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget

Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 1 Reduktion af 1 områdelederstilling 28,464 0,371 0,371 0,371

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

RANDERS. 64,4 MIO. KR. Så meget kan Randers Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

RANDERS. 64,4 MIO. KR. Så meget kan Randers Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: RANDERS 64,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HJØRRING 54,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste

Læs mere

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV 25,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BRØNDBY. 28,6 MIO. KR. Så meget kan Brøndby Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BRØNDBY. 28,6 MIO. KR. Så meget kan Brøndby Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BRØNDBY 28,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: DRAGØR 10,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune MARIAGERFJORD 36,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere