Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Nyt fra 28. februar 2005 Nr årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til det nydesignede personaleblad. Vi håber I kan lide det. Vi arbejder selv videre med designet, og vi modtager gerne kommentarer på God læselyst! Venlig hilsen redaktionen Trivsel side 6-13 og KVIK-modellen side 9 Der må nye metoder til side 12 En værdifuld seniorfremtid side 11

2 Kommunaldirektørens Hjørne Ikke bare for syns skyld Inden for den seneste måneds tid har der her i kommunen været afholdt valg ikke kun en men hele to gange, nemlig først valget til det irakiske overgangsparlament og siden Folketingsvalget. To markante valg Begge valg vil formentlig gå over i historiebøgerne som nogle af de mere markante her til lands. Afholdelsen af det irakiske valg var for mange vælgere deres allerførste mulighed for overhovedet at stemme, noget som for danske vælgere er en selvfølge. Det var specielt tankevækkende at iagttage de omfattende sikkerhedsforanstaltninger, som omgærdede valgets gennemførelse. Også Folketingsvalget var anderledes end tidligere. Som sjældent set før blev der i hobetal udstedt løfter om tiltag på områder, som vi i kommunerne har ansvaret for. Set med kommunale briller må vi sætte vor lid til, at kommunerne får fair vilkår, når vi skal udmønte de landspolitiske løfter - ikke mindst når det gælder kommunernes økonomiske muligheder for at indfri løfterne. Symbolpolitik og realpolitik Vendingen "symbolpolitik" er gennem de senere år blevet en fast del af den politiske sprogbrug. Vendingen anvendes typisk om modpartens holdninger og løfter og især, når man vil fremhæve, at de er fremsat for syns skyld og uden et egentlig indhold. Kigger vi på Høje-Taastrup Kommune, illustrerer flere aktuelle projekter, hvordan handling følger ord. Byrådet har her i 2005 igangsat større projekter om 'medarbejdernes trivsel' og 'kvalitet og effektivitet'. Projekterne har allerede fået konkret betydning for en række medarbejdere, mens andre vil stifte bekendtskab med dem senere på året. Det er en god anledning til at læse mere andetsteds her i bladet. Sundheds- og trivselstiltag Blandt projekterne under "trivselshatten" kan jeg nævne projekt Fløng Svømmehal for 100 medarbejdere og et sundhedsprojekt for 400 medarbejdere i skoledistrikterne 2 Torstorp, Rønnevang og Borgerskolen. Kommunens Omsorgsnetværk står bag disse projekter med midler, som byrådet har prioriteret til at højne trivslen og mindske sygefraværet. Tilslutningen til projekt Fløng Svømmehal har oversteget de flestes forventninger, også mine. Det er imponerende og flot, at over halvdelen af de mulige deltagere fra Fløng har tilmeldt sig. Jeg glæder mig over denne store tilslutning, som viser mig, at byrådet og siden hen Omsorgsnetværket har set rigtigt. Det andet sundhedsprojekt er så godt tilrettelagt, at vi har kunnet sprede tilbudet til flere medarbejdere end dem, det oprindeligt var tiltænkt. Der er tale om tilbud om fysioterapi og en sundhedsklinik, hvor medarbejdere kan få et sundhedstjek og deltage i holdtræning med det formål at fremme en sund livsstil. Deltagerne kan desuden få professionel psykologrådgivning efter en nærmere vurdering. Trivselsundersøgelsen I samklang med byrådets fokus opfordrede HovedMED og direktionen tidligere på året samtlige medarbejdere til at besvare en trivselsundersøgelse. Undersøgelsen samler tidligere tiders ledervurderinger og de tværgående trivselsog tilfredshedsundersøgelser. Det er bestemt ikke tanken, at undersøgelsen skal samle støv på reolen. Derfor har jeg også i klare vendinger tilkendegivet over for samtlige ledere i kommunen, at det ikke er nok bare at se på de konkrete svar. Nej, det allervigtigste er, at I forholder jer til dem på jeres arbejdsplads, at I reflekterer over konklusionerne, får sat jer mål og arbejder med dem for at fremme trivslen hos jer. Lad handling følge ord I en travl hverdag kan det til tider være svært at følge op på alle de mål, man har sat sig på arbejdspladsen. Måske gælder det også nytårsforsætterne? Et af dem kunne være, at man vil lade være med at ryge. Har man sat sig dette mål, vil man i hvert fald kunne få støtte i kommunen, for der vil løbende være mulighed for at tilmelde sig rygestopkurser. Her lader vi nemlig handling følge ord. Henrik Kolind Kommunaldirektør

3 edag2 edag2 - sikker - farvel til breve og kuverter Pr. 1. februar 2005 har offentlige myndigheder aftalt med hinanden, at breve primært skal sendes elektronisk og at breve i papir kun sendes, hvis lovgivningen påbyder det. Høje-Taastrup Kommune er edag2 parat og kan modtage og sende sikker fra kommunens officielle postkasse, Det kaldes et virksomhedscertifikat. Det kan bruges af alle administrativt ansatte (med adresse htk.dk). Det betyder samtidig at borgere, som f.eks. har en gratis digital signatur fra TDC, kan sende fortrolig og sikker e- mail til Høje-Taastrup Kommune og modtage svar tilbage - også selvom der er tale om følsomme og personlige oplysninger. På rådhuset mindskes presset på indscanning af breve, og sagsbehandlingstiden kan kortes både før og efter modtagelse af en mail direkte i sagsbehandlerens postkasse. Hvordan får jeg fat i en digital signatur? På denne hjemmeside hos TDC, kan du bestille din digitale signatur: Forskellen mellem en almindelig og en sikker kan beskrives således: Almindelig = et åbent postkort Sikker = et brev lagt i en kuvert Den digitale signatur består af 2 elementer: 1. signatur 2. krypteringsnøgle Sender man en signeret mail, får kommunen oplysning om, at mailen helt sikkert kommer fra den person, som man udgiver sig for at være. Sender man en krypteret mail, sikrer man sig, at ingen får kendskab til mailens indhold undervejs. https://bestilling.certifikat.tdc.dk/pocesapply/jsp/index.jsp Din digitale signatur installeres på din private computer, hvorfra du kan sende og modtage sikker . Medarbejdercertifikat? Medarbejdercertifikater er en mulighed for at hver enkelt medarbejder får sin egen digitale signatur. Dette stiller store krav til administrationen af den enkelte postkasse, og Høje-Taastrup Kommune har i første omgang valgt denne mulighed fra. Dog tales der om medarbejdercertifikater på linje med f.eks. pinkoder til netbank eller e-boks. Her er der tale om, at man identificerer sig på en hjemmeside ved hjælp af den digitale signatur. Administrativt personale på rådhuset og i kommunale institutioner, med adresser som ender på htk.dk sender automatisk krypterede mails til hinanden, og kan derfor frit udveksle følsomme data internt. Nogle steder i Høje-Taastrup Kommune er der udstedt medarbejdercertifikater til sagsbehandlere som skal have adgang til f.eks. arbejdsmarkedsportalen og uddannelsesportalen. Disse certifikater er ikke integreret i GroupWise og kan ikke bruges som underskrift. Og hvad kan man så bruge det til? Jo, man kan f. eks spare porto og man behøver ikke længere at finde en postkasse for at sende et brev. Der behøver heller ikke at gå en hel dag, før brevet når frem til modtageren. Vil du vide mere om digital signatur og sikker er du velkommen til at kontakte Anette Zacho Byrådscentret 3

4 Evaluering KVIK-modellen Mange har sikkert allerede hørt, at ledelsen og HovedMED taler om et eller andet, som hedder "KVIK". Jeg vil i dette indlæg forsøge at forklare, hvad det drejer sig om, og hvad det vil betyde på de enkelte arbejdspladser i kommunen. Baggrund I budget 2005 har Byrådet vedtaget, at administrationen skal arbejde med kvalitetsudvikling, og temaet er derfor også med som et meget væsentligt punkt i direktionens virksomhedsplan for Ledelsen har på den baggrund måttet overveje, hvordan arbejdet skal foregå i praksis. På et seminar i Sorø d. 11. november 2004 hørte chefgruppen et meget interessant indlæg fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Indlægget drejede sig om et nyt værktøj til kvalitetsudvikling på offentlige arbejdspladser - kaldet "KVIK". KVIK er specielt udviklet til offentlige arbejdspladser, som ønsker at få en samlet evaluering af institutionens indsatser og resultater. Kernen i KVIK er et selvevalueringsværktøj, der giver mulighed for at lære mere om egen arbejdsplads, og derved skabe forudsætninger for at sætte mål for forbedringer. På seminaret var der bred enighed om, at KVIK er det helt rigtige for os i Høje-Taastrup Kommune af følgende grunde: KVIK er tilstrækkeligt rummeligt til at de mange forskellige grene af virksomheden kan få deres særlige behov dækket. Allerede iværksatte kvalitetsudviklings- og evalueringstiltag er ikke spildte, men kan indarbejdes i KVIK. Eksempelvis vil folkeskolens "stjernemodel" udmærket fortsat kunne bruges. KVIK lægger op til en meget tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, og der peges direkte på MED som det rette forum som omdrejningspunkt for gennemførelse af selvevalueringer. KVIK passer fint i forhold til den generelt stigende fokus på dokumentation for kvaliteten af opgaveløsningen. KVIK er specielt tilpasset offentlige arbejdspladser. KVIK kræver ikke omfattende brug af eksterne eller interne konsulenter. KVIK giver hele organisationen et fælles begrebsapparat omkring kvalitetsarbejdet. På den baggrund blev sagen forelagt for HovedMED, som tilsluttede sig, at vi i 2005 og årene fremover arbejder med KVIK som grundlag for kvalitetsudviklingen. På den baggrund er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra ledelsen og MED-organisationen. Hvad er så KVIK? KVIK bygger på den filosofi, at vores virke kan deles op i INDSATSER og RESULTATER. For at udvikle os, skal vi måle på både indsatser og resultater, så vi kan forholde os til, om det vi laver har den ønskede virkning. Brugerundersøgelser er derfor en meget vigtig del af KVIK. Kernen i KVIK er SELVEVALUERING, som går ud på at man på en række områder inden for modellens 9 temaer (se tegning) svarer på, hvad vi gør godt, og hvad vi kan gøre bedre. På den baggrund opstilles forbedringsmål for det kommende år. I praksis er MED-udvalgene omdrejningspunktet for selvevalueringerne. Afhængig af hvilket område, der selvevalueres på, kan der for at sikre et repræsentativt forum involveres flere medarbejdere og ledere i arbejdet. Modellen bygger desuden på at kvalitet kan opdeles i tre former: Faglig kvalitet Bruger/borgeroplevet kvalitet Organisatorisk kvalitet Den faglige kvalitet siger noget om i hvilken grad faglige standarder og normer overholdes. Den bruger/borgeroplevede kvalitet siger noget om i hvilken grad ydelsen svarer til modtagerens ønsker og forventninger. Den organisatoriske kvalitet siger noget om hvordan ydelsen spiller sammen med andre tilgrænsende ydelser og hvorledes organisationens interne regler og normer overholdes. 4

5 Evaluering Et andet bærende element er princippet om "den lærende organisation". Det går ud på, at det er organisationen som helhed og ikke kun enkeltpersoner, som skal besidde viden. Hvis det kun er enkeltpersoner, som har viden, bliver organisationen meget sårbar overfor sygdom, opsigelser og lignende. Derfor skal viden være tilgængelig for organisationen som helhed. Dette princip betyder, at der lægges stor vægt på, at alle vigtige arbejdsgange er grundigt beskrevet og tilgængelige på eksempelvis intranettet samtidig med, at der generelt er fokus på dokumentation. Du kan læse mere om KVIK på SCKKs hjemmeside på Organisation og udrulning Det er oplagt, at det er et ledelsesansvar, at organisationen arbejder målrettet med kvalitet. Derfor er det den enkelte centerchef, som har ansvaret for processen i eget center. Centret kan får hjælp i form af processtøtte fra en arbejdsgruppe nedsat under styregruppen. Arbejdsgruppen ledes af Anders-Peter Østergaard, som er centerchef for Økonomi- og Analysecentret, og den består af medarbejdere i Økonomi- og Analysecentret, Byrådscentret og PUC. Selvevalueringen foregår ved at den enkelte deltager logger sig på et særligt IT-værktøj på SCKKs hjemmeside, og der besvarer spørgsmålene elektronisk. IT-værktøjet genererer så en samlet rapport over alle svarene. Arbejdet med at besvare spørgsmålene tager 6-8 timer. På områder hvor adgang til PCére er mere begrænset, eller hvor det anses for en ulempe for gennemførelse af selvevalueringen at anvende PC'er finder forberedelserne sted via et hæfte med spørgsmål. Om der anvendes IT til forberedelse eller et hæfte med spørgsmål, så er næste skridt et konsensusseminar. På konsensus-seminaret bliver deltagerne enige om status på området samt hvilke forbedringsområder, der skal arbejdes videre med. For at nå alle selvevalueringerne i første halvår, vil der i vinterens løb foregå en ret intensiv information og uddannelse. Arbejdsgruppen skal uddannes som proceskonsulenter. Der vil blive afholdt informationsmøder i Byrådssalen for deltager i med systemet og ledere i Høje-Taastrup Kommune. Centercheferne får desuden en halv dags introduktion. Endelig har projektet fået sin egen plads på intranettet under "temaer på tværs" KVIK Model - via dette link kan du følge med i projektets udvikling. Målet for 2005 er at alle centre skal have lavet en selvevaluering i første halvår, så forbedringsforslag kan nå at indgå i forbindelse med udarbejdelsen af direktionens virksomhedsplan og drifts- og udviklingsaftalerne for Jacob Nordby direktør INDSATSER RESULTATER KVIK-modellen Team 1 Lederskab Team 3 Medarbejder Team 2 Strategi og planlægning Team 4 Partnerskaber og Ressourcer Team 5 Arbejdsgange og Forandringsledelse Team 7 Medarbejder resultater Team 6 Bruger- og borgerresultater Team 8 Samfunds resultater Team 9 Nøgleresultater FORBEDRING OG LÆRING 5

6 Trivsel Hvorfor arbejde med værdsættende samtaler og gode historier? I 1982 blev der gennemført et forsøg med to hold, der skulle spille bowling. Mellem spillene fik begge hold mulighed for at se optagelser af deres præstationer. Blot var der den forskel, at de to hold ikke så den samme optagelse. Hold A fik vist en redigeret optagelse, der kun viste deres bedste stød, mens hold B så en optagelse, der kun viste deres fejl. Det viste sig hurtigt, at begge hold forbedrede deres præsentation mærkbart, for hvert spil de spillede. Men forsøget viste samtidig, at hold A, der kun havde set videooptagelser af deres bedste stød, forbedrede deres præstation 100% mere end hold B, der udelukkende havde set optagelser af deres fejl. Det vi kan lære af sådanne forsøg er, at den største og mest positive udvikling opnår vi ved at lære af egne og andres succeser, frem for at lære af fejl og fiaskoer. Derfor skal vi blive bedre til at lade gode historier og værdsættende samtaler danne udgangspunkt for arbejdspladsens udvikling. Stop op og nyd successen Desværre er det ofte sådan, at det er når problemerne viser sig, vi stopper op og siger: ' og hvad kan vi så lære af det'. Men tænk hvis vi i stedet stoppede op og nød vores successer og gjorde dem til udgangspunktet for at lære. Det er mange gange vist, at når medarbejdergrupper begynder at fokusere på deres successer, er de i stand til meget mere, end de troede muligt. Find drømmen bag problemet Teorien bag 'den værdsættende samtale' eller 'den gode historie' bygger på antagelsen om, at der bag ethvert problem er en frustreret drøm. Hermed menes, at når noget opleves som et problem, så er det udelukkende fordi, der er noget andet, som man hellere vil have i stedet - ellers ville det jo ikke være et problem. Find den gode historie I stedet for at undersøge problemerne, skal energien bruges på at undersøge de gode historier og herigennem udforske de drømme, vi har for vores tilværelse. Det viser sig nemlig gang på gang, at når vi undersøger, hvad der skaber de bedste og mest livgivende øjeblikke på vores arbejdsplads, så finder vi netop frem til det, som skaber energi og giver liv til organisation. Hvorfor nu det? Drømmen skal altså afløse problemet, og hvorfor så det, kan man spørge? Når vi fokuserer på vores arbejde som "problemer der skal løses", udvikler vi et sprog, der forstår vores arbejdsplads som problemer. Det vil sige, at vi ikke formår at sætte os ud over det sprog, der også har skabt problemet. Vi bruger ord som konflikter, sygefravær, mobning, modstand mod forandring m.fl. - vi bliver i de tankebaner, som vi egentlig skulle gøre os fri af. Ofte betyder det, at problemet vokser eller måske ligefrem formerer sig. Hvornår er vi bedst? Hvis vi i stedet kan spørge til, hvornår vores arbejdspladser fungerer allerbedst, og hvornår vores medarbejdere føler sig mest beriget i deres arbejde, så får vi en uvurderlig viden om arbejdspladsens mest exceptionelle øjeblikke - en viden som vil åbne for nye og konstruktive handlingsmuligheder. Et fælles billede Ved at tale om drømmen i stedet for frustrationen, skabes et fælles billede af, hvordan man sammen kan stræbe mod netop det, man gerne vil. I drømmen er alt muligt, her ligger den kreativitet og idérigdom, som kan hjælpe os væk fra det problem, vi bakser med. Den gode historie viser os, hvilken vej vi skal gå Det er gennem de gode historier, vi får viden om, hvad vi 6

7 Trivsel gerne vil, og hvor vi vil hen (succes/drømme). Det er ved at fokusere på det, som skaber vores arbejdsplads, når den er allerbedst, at vi kan videreudvikle arbejdspladsen. Derfor skal vi ikke søge viden om, hvad vi ikke vil, og hvor vi for alt i verden ikke vil hen (problemerne). den. På samme vis udnyttes menneskets potentiale for vækst ikke gennem krav og kontrol. Sætter vi i stedet fokus på arbejdspladsen, når den fungerer allerbedst, oplever vi hvordan et positivt udgangspunkt for de fleste mennesker er, hvad lys og næring er for planter. Desværre er der gennem det sidste århundrede skabt tradition for at tage udgangspunkt i problemet (f.eks. problemer med samarbejde), frem for ønsket om noget bedre. Vi undersøger og bliver kloge på, hvordan et givent problem er en barriere for idealtilstanden, og derved bliver arbejdspladsen og dens medarbejdere eksperter i problemer. Når vi fokuserer på den gode historie, gør vi det modsatte - nemlig tager udgangspunkt i det, som vi ønsker i stedet for problemet. Min afsluttende kommentar, som jeg håber I alle tager med jer videre: Det er utroligt hvad man kan, når følelsen af glæde og selvværd bliver kendetegnende for det fællesskab, der er på arbejdspladsen. Ane Kerstine Saabye Sundheds- og trivselskonsulent Byrådscentret Find årsagen til succes'en Når en arbejdsplads oplever samarbejdsproblemer, så kan vi godt sætte os ned og finde skyld og årsager frem, der kan forklare samarbejdsproblemerne. Men dette giver kun sjældent en forståelse af, hvordan vi skaber noget andet, der kan afløse samarbejdsproblemerne. Vi skal i stedet sige til hinanden: "Vi er godt klare over, at samarbejdet på arbejdspladsen langt fra altid fungerer godt - og det vil vi gerne gøre noget ved. Hvad er godt samarbejde? Derfor vil vi finde ud af, hvad et godt samarbejde er for os. Vi skal tænke tilbage på situationer og oplevelser, hvor vi har oplevet den form for samarbejde, som vi godt kunne tænke os var her hele tiden". Et sådant fokus kan være starten til en proces, som engagerer medarbejderne i sammen at udforske deres bedste og mest tilfredsstillende øjeblikke. Dette er en enestående mulighed for at finde årsagerne til succes'erne og lade denne viden være afsættet til i fremtiden at skabe gode samarbejdsrelationer. Problemerne skal da løses Problemerne skal altså løses, men det handler om, at problemet ikke bliver centrum for arbejdspladsens udvikling - de gode historier og drømmen skal i centrum. På den måde arbejdes der med problemerne, men ud fra en positiv vinkel, der bringer positiv energi og effektivitet med sig. Herigennem får medarbejderne øje på alle de kvaliteter og evner, som de og arbejdspladsen formår at bringe i spil, på trods af de vanskeligheder som de måtte opleve. Vi er levende væsener Når der skal sættes fokus på 'den gode historie' handler det om, at mennesker jo er levende organismer, der ligesom planter vokser og udfolder deres potentiale gennem de rigtige vækstbetingelser. Det er logik, at gartneren ikke kan få en plante til at vokse ved at true og stille krav til Sådan kommer du selv i gang At arbejde ud fra 'den gode historie' er i virkeligheden meget enkelt. Det handler om ikke at spørge direkte til problemet, men i stedet spørge til, hvordan fx samarbejde ser ud, når det fungerer allerbedst. Find frem til drømmen bag problemet og brug denne drøm som afsæt til at arbejde med problemet. Udgangspunktet er derfor enkelt og logisk. Lad dine kolleger fortælle de gode historier, de har om fx samarbejde og spørg ind til, hvorfor det var en god oplevelse. Herigennem identificeres de brikker, der skal i spil for at skabe den ønskede udvikling. Lederkurser i metoden bag 'Den værdsættende samtale og gode historie' I foråret og efteråret gennemføres kurser i form af workshops, som giver en grundig indføring til det teoretiske og metodiske grundlag bag anvendelsen af værdsættende samtaler og gode historier som udgangspunkt for at skabe udvikling på arbejdspladsen. Gennem workshoppen vil lederne selv gennemleve processen herfor og vil erhverve sig redskaber til at kunne arbejde med metoden på egen arbejdsplads. Workshoppen vil blive fulgt op af yderligere erfaringsudveksling omkring den praktiske brug af metoden. Der vil være plads til, at ca. 70 ledere kan deltage på kursusforløbet. Det er min vurdering, at dette kursus vil blive meget eftertragtet. For at lægge en dæmper på søgningen har Hoved- MED vedtaget, at centercheferne finder de ledere, der først skal tilbydes deltagelse i kurset. På den måde undgår vi at skuffe for mange ledere med et nej. Samtidig er det den langsigtede plan, at alle ledere skal gennem dette kursusforløb, som en integreret del af kommunens lederudvikling. 7

8 Trivsel Behandling af personlige oplysninger om dig Ifølge loven om behandling af personoplysninger, "Persondataloven", har de ansatte ret til at blive orienteret om indsamling og enhver anden form for håndtering af personlige oplysninger. Orienteringen gives til alle, der modtager udbetalinger over Høje-Taastrup Kommunes lønsystem, for eksempel løn, men også pension eller lommepenge. Hvor kommer oplysningerne fra? Oplysningerne vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være indsamlet hos - eller modtaget fra - andre, for eksempel skattevæsenet eller folkeregistret. Hvad bruges oplysningerne til? Oplysningerne bruges f. eks. til udbetaling af løn, pension m.v. Men også til kontrol af om løn- og øvrige ansættelsesbetingelser er korrekte. Kommunens revision kan få adgang til oplysninger i forbindelse med revision af oplysninger om dig, kan du kontakte Datatilsynet. Oplysninger om Datatilsynet kan du få på internettet, Hvem kan give dig orientering om registrering og anden behandling af oplysninger om dig? Du kan få nærmere oplysninger om foretagne registreringer af oplysninger om dig og om Høje-Taastrup Kommunes behandling af oplysninger ved henvendelse til Løn- og Personalecentret. Sammenfatning Ovennævnte regler er præcist beskrevet i persondataloven, men der er tale om regler der altid har været til stede. Det har altid været muligt at få aktindsigt og registerindsigt, og oplysninger, der har vist sig ikke at være rigtige har altid kunnet rettes. Hvilke oplysninger drejer det sig om? Oplysningerne kan dels være almindelige oplysninger, dels følsomme og andre rent private oplysninger. Som eksempel kan nævnes: navn, adresse, personnummer, skatteoplysninger, kontonummer og pengeinstitut, planlagt og præsteret arbejdstid, bevilget orlov, internt telefonnummer, aftaler om løn indgået med den forhandlingsberettigede organisation, referat af tjenstlige samtaler o.s.v. Der behandles også oplysninger i forbindelse med videoovervågning Der registreres ligeledes oplysninger om medarbejderne i form af billeder der optages på de arbejdssteder, hvor der er etableret videoovervågning. Videoovervågningen er en del af kommunens aktive risikostyring. Oplysningerne kan også vedrøre indgåede aftaler om beskæftigelse på særlige vilkår (f.eks. jobtræning, fleks- og skånejobs, seniorordninger og lignende). Hvad har du ret til? Efter principperne i loven har du, når der behandles oplysninger om dig, som udgangspunkt ret til: Efter ønske at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig. At gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger om dig. At kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger. Der er tale om følgende arbejdssteder: 1. Rådhuset, udeareal der støder op til kantinen 2. Borgerservice på Hedehusene station 3. Daginstitutioner på Taastrupgårdsvej og Selsmosestrædet 4. Taastrup ungdomsskole 5. Selsmoseskolen 6. Erhvervs- og uddannelsescentret 7. Charlotteskolen Billeder vil kunne videregives til politiet, hvis kommunen selv foretager anmeldelse af kriminelle handlinger, samt hvis politiet henvender sig til kommunen i en konkret sag. Hvor kan du henvende dig med en eventuel klage? Høje-Taastrup Kommune er dataansvarlig for de registrerede oplysninger. Hvis du ønsker at klage over behandlingen Registreringen af oplysninger (billeder) er ligesom behandlingen af oplysninger på lønområdet omfattet af reglerne i persondataloven. 8

9 Et lyn fra en klar himmel "Det jeg gerne vil fortælle med denne historie er, at næsten alt kan lade sig gøre, bare man kæmper videre og ser lyst på tingene og ikke at forglemme: spørg dig frem, du skal handle dig ud af dit problem - der er ingen andre, der gør det " Trivsel Hanne Maymann blev ramt af kræft. Hun har valgt at fortælle sin historie her i personalebladet, fordi hun har nogle gode råd til andre, der måtte komme i en lignende situation. Jeg hedder Hanne Maymann Jeg har været ansat først i Pensionasafdelingen siden 1. marts 1978, dernæst i Pladsanvisningen fra 1. juli 1989 og siden 15. juni 2004 i Pædagogisk Udviklingscenter (PUC). Tilbageblik I september 2003 var jeg til læge p.gr.a. en lille rift i endetarmen. Min egen læge henviste mig til en speciallæge i Roskilde. Jeg fik en tid i slutningen af oktober. Jeg var ikke nervøs - det var jo bare en lille rift, der skulle kigges på. Men speciallægen kunne se mere end en lille rift, så han tog en prøve. Jeg skulle have svaret den 3. november. Natten til den 3. november døde vores hund, som vi havde haft i mere end ti år. Om formiddagen fik jeg min "dom": Jeg havde en kræftsvulst på størrelse med en appelsin. Min mand og jeg og vores to børn var hele følelsesregistret igennem på få timer den dag - det var så forfærdeligt. Den 7. november var jeg til samtale på Københavns Amtssygehus Glostrup og fik at vide, at der nok ikke var "fangarme" - metastaser i tarmvæggen. Men jeg skulle alligevel have en blivende stomi. Den 11. november var jeg til røntgen og MR-scanning. Den 13. november til samtale med stomi-sygeplejersken. Der blev sat mærke, hvor stomien skulle være, og taget opmåling til støttestrømper, der forebygger blodpropper. Den 14. november blev jeg indlagt for at få foretaget en masse prøver og komme til undersøgelse hos en af de læger, som skulle være med til operationen. Den 15. og 16. fik jeg lov at holde weekend hjemme. Den 17. blev jeg så indlagt igen og skulle tale med narkoselægen. På mit bord stod en stor buket hvide liljer og en kuvert med to A4-sider: Rie, min datter, havde skrevet om alt det, vi har oplevet sammen i hendes korte liv. Det var en stærk oplevelse. Den 18. blev jeg opereret. Det var en ordentlig omgang. Jeg blev kørt ned kl. ca og var på operationsbordet i syv timer og dernæst en time på opvågningsstue. De eneste, der var der, da jeg vågnede, var mine mand Jan og begge vores børn. Sådan havde jeg ønsket det. De var meget lettede, kunne jeg fornemme - jeg var ikke død, men spillevende. "Gnisten" Imens jeg var indlagt, fik jeg en masse besøg, over tyve flotte buketter og en masse bøger. Da jeg kom hjem, var alle naboerne på skift på besøg - bare ti minutter - med den ene smukke buket efter den anden. Fra institutionerne kom en kæmpestor julekurv, og fra alle mine kollegaer en masse bøger. Min mand og vores børn og svigerbørn, familien, alle vores venner og kollegaer har været en stor støtte i den svære tid. Det er virkelig noget, man sætter pris på - hold op: jeg tror ikke, jeg havde overlevet, hvis de ikke havde været der og støttet op om mig. Da jeg i marts 2004 kom tilbage efter lang tids sygdom, var Pladsanvisningen flyttet til Borgerservice, ny chef og nye kollegaer havde jeg også fået. Det hele var bare for stor en mundfuld, og jeg blev sygemeldt. Jeg fik en snak med egen læge og personalechef Grethe Pedersen. Det var en rar og varm fornemmelse at kunne sidde der og fortælle sin historie, og der blev lyttet - det var rigtig rart, men jeg skulle jo videre. 9

10 Trivsel Jeg havde siddet sammen med PUC i den gamle Børne- og Kulturforvaltning og syntes, at det var nogle sjove, smilende og glade mennesker, så der ville jeg gerne hen. Jeg havde en snak med centerchefen Henrik Torry Rasmussen, som gerne ville have min arbejdskraft. Han havde ikke umiddelbart normeringen, men der blev "tryllet", og jeg er nu i PUC og er utroligt glad for at være her. Vi er jo flyttet i mellemtiden (til Erhvervs- og Uddannelsescentret, red.), og det har været rart at være med til at præge "slagets gang" og det har været et slag af de store. dette emne. Hun gav mig et skema, som jeg skulle udfylde og få påtegnet i Løn- og Personalecentret. Dernæst skulle skemaet sendes ind til Forenede Gruppeliv, Strandboulevarden 122, Postbox 844, 2100 København Ø. Det gjorde jeg, og den 23. juni sidste år modtog jeg et brev, hvor der stod, at der var sat kr. ind på min konto! Jeg skal lige nævne, at forudsætningen for at være omfattet af ordningen er, at der trækkes bidrag til gruppeliv hver måned på ens lønseddel. Det, jeg gerne vil fortælle med denne historie er, at næsten alt kan lade sig gøre - bare man kæmper videre og ser lidt lyst på tingene og ikke at forglemme: Spørg dig frem, du skal handle dig ud af dit problem - der er ingen andre, der gør det Et godt råd om økonomi Engang i forsommeren havde vi et fyraftensmøde i byrådssalen om efterløn. Oplægsholderen fortalte også om begrebet kritisk sygdom. I pausen var jeg nede og spørge ind til Man kan også søge støtte hos Kræftens bekæmpelse, Strandboulevarden 55, 2100 København Ø og hos Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere, Postboks 914, 1835 Frederiksberg C. Venlig hilsen Hanne Maymann Fyrrevang 49, Fløng, 2640 Hedehusene, tlf Blitz Gratis reklame: Jan Sørensen, som er halinspektør i Fløng Svømmehal, kører rundt med denne flotte streamer på sin bil. 10

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 26. oktober 2005 Nr. 5-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til nye social- og sundhedshjælperelever Der er startet nye social- og sundhedshjælperelever den 15. september.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 15. juni 2005 Nr. 3-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Den rige Vestegn Ca. 300 e.kr. blev en 12-årig dreng fra en velhavende familie begravet. Drengen fik et overdådigt udstyr

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen September 2006 PUBLIKATIONEN

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

2. juni 2009 Nr. 3-16. årgang. Du er vigtig for din kommune. Efterårets kurser - oversigt. Tema: Valg. Til samtlige medarbejdere

2. juni 2009 Nr. 3-16. årgang. Du er vigtig for din kommune. Efterårets kurser - oversigt. Tema: Valg. Til samtlige medarbejdere 2. juni 2009 Nr. 3-16. årgang Du er vigtig for din kommune Efterårets kurser - oversigt Tema: Valg Til samtlige medarbejdere INDHOLD Kommunaldirektørens hjørne 3 Projekt Aktiv Arbejdsmedicin: Du er vigtig

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere