DDN-Mapping. En kortlægning af projekterne under Det Digitale Nordjylland. Juni Udarbejdet af Oxford Research A/S for:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDN-Mapping. En kortlægning af projekterne under Det Digitale Nordjylland. Juni 2002. Udarbejdet af Oxford Research A/S for:"

Transkript

1 DDN-Mapping En kortlægning af projekterne under Det Digitale Nordjylland Juni 2002 Udarbejdet af Oxford Research A/S for: Fyrtårnscentret Ministeriet for Videnskab, Center for Det Digitale Nordjylland Teknologi og Udvikling Netværkssamfundet 1

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning...7 Kapitel 2. Indledning Visionen om netværkssamfundet Kortlægningens formål Metode Læsevejledning Kapitel 3. De store linier i DDN DDN s organisering De fire hovedtemaer Finansiering Projekternes partnere og de tværgående samarbejder Status for projekterne Kapitel 4. Projekternes forankring i sektorer og brancher DDN i den offentlige forvaltning DDN på sundhedsområdet DDN på uddannelsesområdet Kunst og kultur i civilsamfundet DDN i erhvervslivet Nye netværksmodeller i erhvervslivet Kapitel 5. Individet i Det Digitale Nordjylland Visionen om individet i netværkssamfundet Specifikke individbaserede målgrupper Børn og unge Voksne i uddannelse Ledige Læse-/skrivesvage Handicappede Ældre Tværgående samarbejder målrettet IT-ressourcesvage Kapitel 6. Udvikling og anvendelse af teknologi Teknologi i fokus Portaler

3 Trådløs teknologi og mobil kommunikation Konferencesystemer Markedspladser Geographical Information Systems (GIS) Undervisningsværktøjer Intelligent søgning og visiteringsværktøjer Digital signatur Infrastruktur Nye produkter og nye markeder...57 Kapitel 7. Primære udfordringer og kritiske faktorer De primære udfordringer Målgrupper og markedsføring Organisationsudvikling (Inter-)aktivering af borgere Systemintegration Netværk mellem virksomheder Pædagogik og IT-baseret undervisning Udbredelse i nationale og internationale sammenhænge Kritiske faktorer Digital signatur Behov for overordnede, strategiske beslutninger IT infrastruktur...70 Kapitel 8. Konklusioner og anbefalinger Realiseringen af det nordjyske netværkssamfund En lærende region Et stærkt og sammenhængende uddannelsessystem Forskning inden for IT En stærk serviceindustri Førende udviklings- og salgsvirksomheder inden for IT Adgang til computer og Internettet E-handel og e-service almindelig udbredt Erhvervslivets rammebetingelser Den åbne offentlige sektor døgnet rundt Stigende produktivitet Et nordjysk netværkssamfund på vej Anbefalinger til Videnskabsministeriets evaluering

4 DDN som programform Den digitale forvaltning Netværk i erhvervslivet Omstillingen af uddannelsessystemet Fremtidens sundhedssystem Kultur Demokrati Kommercialisering Center for netværkssamfundets rolle Kommercielt potentiale Markedsstørrelse Behov for samarbejdspartnere Sammenfattende vurdering Anbefalinger til det videre arbejde i CfN Anbefalinger til Fyrtårnscentrets videre arbejde Videnspredning Synliggørelse Videreudvikling Tværgående samarbejde Overordnet strategisk udvikling og rammebetingelser Bilag A: Oversigt over projekter og interviewpersoner

5 Forord Det Digitale Nordjylland er et storstilet forsøg på at tage hul på fremtiden at bringe Danmark ind i netværkssamfundet. Hvad der i dag kaldes Videnskabsministeriet har investeret 170 mio. kr. i dette storskalaforsøg, hvor visionerne fra den nationale ITstrategi skal forsøges realiseret inden for et afgrænset geografisk område Nordjylland. Der er siden år 2000 blevet igangsat 90 projekter inden for Det Digitale Nordjylland og langt de fleste er stadig igangværende. Alle disse projekter er imidlertid ved at sætte deres aftryk på Nordjylland og en lang række forskellige offentlige institutioner, private virksomheder og interesseorganisationer deltager i ét eller flere projekter. Denne rapport dokumenterer, at der samlet er igangsat projekter for over 654 mio. kr. Formålet med at gennemføre denne kortlægning, mens de fleste projekter stadig er igangværende, er først og fremmest at skabe et overblik over de 90 projekters bidrag til den samlede vision for netværkssamfundet. Er der hvide huller, som ikke dækkes af det nuværende projektportefølje? Samtidig er det formålet med kortlægningen, at identificere samarbejds- og videreudviklingsmuligheder på tværs af projekterne. Netop det tværgående samarbejde skal være med til at sikre dynamikken og den fortsatte udvikling af netværkssamfundet. Formålet med kortlægningen uddybes i Kapitel 2. Indledning. Det er Videnskabsministeriet, Fyrtårnssekretariatet og Center for Netværkssamfundet, der er opdragsgivere til kortlægningen, som er udført af Oxford Research A/S. Oxford Research A/S har i forbindelse med kortlægningen gennemført personlige interview med repræsentanter fra samtlige projekter samt interview med Fyrtårnssekretariatets medarbejdere og formænd for projektgrupperne. Der har været nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Videnskabsministeriet, Fyrtårnssekretariatet og Center for Netværkssamfundet til at følge fremdriften i kortlægningen. I Oxford Research A/S har adm. Direktør Kim Møller ledet et analyseteam bestående af researcher Anne Chabert, analytiker Veronica de Voss og analytiker Palle Ellemann Knudsen. Oxford Research A/S er ene og alene ansvarlig for analyse, konklusioner og anbefalinger i rapporten. Rapporten sammenfatter hovedindtrykkene fra den gennemførte kortlægning og tager som hovedregel ikke udgangspunkt i det enkelte projekter. Der, hvor der af illustrative årsager refereres til de enkelte projekter, er projekternes godkendelse indhentet. 5

6 6

7 Kapitel 1. Sammenfatning De blomster er begyndt at blomstre. Det Digitale Nordjyllands strategi med at fremme udviklingen af et netværkssamfund gennem projektkonkurrencer, hvor projektpartnerne skal selvfinansiere mindst 2/3 af projektet, har ført til en stærk ejerskabsfølelse i de enkelte projekter. Samtidig har strategien gjort, at projekterne når relativt bredt ud i de nordjyske samfund. Der er igangsat 90 projekter, som på hver deres område er med til at skabe en udvikling frem imod et netværkssamfund i Nordjylland. Kortlægningen søger at skabe en systematik for de 90 meget forskellige projekter, som er igangsat under DDN. Kortlægningen går særligt i dybden med de tværgående samarbejder, projekternes forankring, målgrupper, udvikling og anvendelse af teknologi samt primære udfordringer og kritiske faktorer. På baggrund af kortlægningen giver rapporten en række anbefalinger vedrørende Center for Netværkssamfundets rolle i forbindelse med kommercialiseringen af projekterne, Fyrtårnssekretariatets rolle i forbindelse med nyttiggørelse og videreførelse af DDN samt Videnskabsministeriets perspektiver for en senere evaluering af DDNprogrammet. Det anbefales til Center for Netværkssamfundet (CfN), på baggrund af en foreløbig screening af det kommercielle potentiale i DDN-projekterne, at indlede forhandlinger med 9 projekter. Det er de projekter, som både repræsenterer et kommercielt potentiale, en orientering mod et stort marked og som samtidig har et behov for yderligere samarbejdspartnere for at komme videre efter det igangværende DDNprojekt. Også andre projekter har et interessant kommercielt potentiale, men nogle retter sig mod relativt små markedssegmenter mens andre allerede har de partnere, der skal til for at sikre kommercialiseringen. Til Fyrtårnssekretariatet opstilles et idékatalog af initiativer, som Fyrtårnssekretariatet kan iværksætte for at fremme videnspredning, synliggørelse, videreudvikling, tværgående samarbejde og den overordnede strategiske udvikling og rammebetingelser. Der lægges vægt på, at Fyrtårnssekretariatet i kortlægningen har et nyt redskab til at iværksætte tværgående, men målrettede initiativer. I forhold til den slutevaluering som Videnskabsministeriet skal sætte i gang på et senere tidspunkt anbefales det, at inddrage 8 temaer udover de mere traditionelle evalueringstemaer, der retter sig mod de enkelte projekter, mod samspillet mellem sekretariat, direktion og bestyrelse, mod de retlige aspekter mv. De 8 særlige temaer er: Forudsætninger, fordele og ulemper ved DDN som programform Graden af digital forvaltning i Nordjylland Udbredelsen af netværk i erhvervslivet Omstillingen af uddannelsessystemet Fremtidens sundhedssystem Ny kulturformidling Digitalt demokrati Kommercialiseringen af projektresultaterne 7

8 Kortlægningen viser, at der i DDN er genereret projekter for 654 mio. kr., hvilket er væsentligt mere end den forventede ramme for programmet. Projekter inden for hovedtemaet Digital forvaltning har modtaget næsten 38 pct. af de samlede støttemidler, mens Kompetence & Uddannelse har modtaget ca. 33 pct. DDN giver anledning til meget tværgående samarbejde. I 68 ud af 90 projekter er der 3 eller flere projektpartnere involveret. I 76 ud af 90 projekter er private virksomheder projektpartnere, mens det samme er gældende i 72 ud af 90 projekters tilfælde for den offentlige sektor. I næsten halvdelen af DDN-projekterne (43) er både private virksomheder og den offentlige forvaltning repræsenteret blandt projektpartnerne. En kortlægning af projekternes forankring viser, at over halvdelen (49) af DDNprojekterne primært er forankrede i den offentlige sektor. Heraf er de 13 projekter forankrede i de kommunale forvaltninger, mens 5 projekter hører under den amtslige forvaltning. Der synes umiddelbart at være gode muligheder (og behov) for en øget erfaringsudveksling og koordination imellem forvaltningsprojekterne. Der er væsentlige berøringsflader imellem projekterne og de nyvundne erfaringer bør kunne komme flere til gavn. Stort set det samme er gældende for projekterne på sundhedsområdet, hvor udviklingen også åbner mulighed for (og krav til) mere fundamentale omlægninger af ITsystemerne på tværs af området. På uddannelsesområdet er der igangsat relativt mange projekter. En stor del af disse projekter arbejder med udviklingen af pædagogikken i forbindelse med anvendelse af IT i undervisningen. Der er på dette område et stort behov for erfaringsudveksling. Samtidig er der relativt få DDN-projekter, som arbejder med at skabe et sammenhængende uddannelsessystem på tværs af de traditionelle grænser hvilket ellers fremhæves i målsætningerne for DDN. I erhvervslivet arbejdes i en række projekter med nye netværksmodeller, som typisk forsøger at integrere små og mellemstore virksomheder. Der er på dette område en spændende udvikling i gang, hvor projekterne i vid udstrækning komplementerer hinanden. Denne komplementaritet åbner gode muligheder for samarbejde på tværs af projekterne. 4 DDN-projekter er forankrede i landbruget og der synes at være stor synergimuligheder for eventuelt at sammenkøre projekterne under én portal. DDN-projekterne er endvidere blevet kortlagt i forhold til målgrupper med fokus på individer. Der er 35 DDN-projekter, som har defineret en individbaseret målgruppe. Mange projekter har fokus på børn, unge og voksne under uddannelse. Til gengæld er der kun 3 projekter, som har børn og unge i fritiden som målgruppe. Der er ligeledes kun 2 projekter, som er målrettet henholdsvis ledige og ældre. Det er måske overraskende set i lyset af at netop disse to målgrupper ofte nævnes som udsatte grupper i udviklingen af et netværkssamfund. Det skal hertil siges, at en række DDNprojekter ikke har defineret en præcis målgruppe. Heraf kan flere projekter henvende sig til både ældre og ledige. Det er imidlertid et potentielt problem for de projekter, som ikke har defineret en præcis målgruppe, at iværksætte opmærksomhedsskabende kampagner i forhold til en diffus målgruppe. En kortlægning af DDN-projekterne i forhold til udvikling og anvendelse af teknologi viser, at der er stor forskel på hvor fremtrædende og nyskabende teknologien i de 90 projekter er. Mange projekter har overvejende fokus på ny anvendelse af teknologi. Således arbejder hver femte DDN-projekt med udvikling af portaler. Der er ikke overraskende, set i lyset af Nordjyllands traditionelle kompetencer, en række projekter, som anvender mobil kommunikation og trådløs teknologi. På dette 8

9 område er der to klynger af projekter, henholdsvis inden for sundhed og erhvervslivet, hvor der synes at være gode samarbejds- og videreudviklingsmuligheder. DDN understreger ligeledes den voksende udbredelse, som GIS-teknologi er ved at få. I DDN finder GIS nye anvendelsesmuligheder både inden for offentlig forvaltning og uddannelsessektoren. Mange DDN-projekter deler de samme udfordringer. Der er eksempelvis 30 projekter, som står over for udfordringen at skulle nå en målgruppe. Netop det at nå en målgruppe skaber eksistensgrundlaget for projekterne. Hvad skal vi bruge en borgerportal til, hvis der ikke er nogen, som gider bruge den? Det er en væsentlig udfordring at nå en målgruppe, og der er flere samarbejdsmuligheder på dette område, særligt for de projekter som har den samme målgruppe. Der er yderligere 16 projekter, som alle står over for udfordringen at skulle skabe en organisationsudvikling på baggrund af en øget anvendelse af IT. En del projekter synes at skubbe udfordringen om organisationsudvikling foran sig, alt imens der fokuseres stærkt på teknologiudviklingen. Det er med til at trække processen ud, hvilket sandsynligvis skyldes at der er modstand i organisationen mod forandringer. De fælles udfordringer er en oplagt mulighed for tværgående samarbejde imellem DDN-projekterne. Samtidig findes der på mange områder nyttige erfaringer fra andre projekter uden for DDN. Der er på baggrund af kortlægningen identificeret en række kritiske faktorer, som er med til at påvirke den videre udvikling i DDN-projekterne. For flere DDN-projekter er udviklingen af en digital signatur vigtig for videreudviklingsmulighederne. Ligeledes er udviklingen i mange projekter med til at skabe et behov for, at der på nogle områder tages en række overordnede, strategiske beslutninger. Her tænkes særligt på udviklingen inden for den offentlige forvaltning og sundhedsområdet, hvor perspektiverne i flere DDN-projekter åbner for mere fundamentale omlægninger af ITstrukturen. Det er endvidere vigtigt at sætte særlig lys på IT infrastrukturen, som nødig skulle blive en barriere for udviklingen af netværkssamfundet i Nordjylland. Det er vigtigt for brugervenligheden i de nye digitale ydelser, som de nordjyske borgere får adgang til, at der sikres hurtige og sikre forbindelser. 9

10 10

11 Kapitel 2. Indledning Gennem de seneste årtier har der været mange bud på en "etiket" for de samfundsmæssige omvæltninger, som vi netop nu er vidne til. Der er bred enighed om, at den teknologiske udvikling og de storpolitiske og markedsmæssige globaliseringstendenser er ved at ændre vores opfattelse af samfundet. I starten af 1990 erne, i kølvandet på den begyndende udbredelse af Internettet og det udvidede mediebillede, var der fokus på, at den voksende og mere tilgængelige informationsmængde ændrede vores samfund til et informationssamfund. Siden har den teknologiske udvikling imidlertid haft andre og mere vidtrækkende følger, som ikke nødvendigvis kan dækkes med betegnelsen informationssamfundet. Den teknologiske udvikling er med til at ændre den måde, vi kommunikerer på og derved, hvordan vi omgås andre mennesker. Kommunikation med andre mennesker er gennem Internet og mobiltelefon blevet meget mere spontan og allestedsværende. Og nye kommunikationsformer knytter nye fællesskaber på tværs af tid og rum. De storpolitiske og markedsmæssige globaliseringstendenser har ændret vores opfattelse af nationalstaten som det naturlige fundament for samfundet. Nationalstaten er stadig vigtig, men som ét af flere referencepunkter for en mere diffus og flydende opfattelse af samfundet. Situationen i dag er, at den politiske udvikling i EU og andre overnationale organer samt den økonomiske udvikling på fjerntliggende markeder har stor betydning for den enkelte borger i Danmark. Det samme er i mindst lige så høj grad gældende for virksomheder og offentlige institutioner. Alle er i stigende grad koblet på netværk. Individet er koblet på netværk som Internet-bruger, på arbejdspladsen, som bruger af offentlige ydelser og som medlem af en international interesseorganisation. Virksomheder er i stigende grad tilknyttet internationale produktionsnetværk eller samarbejder med andre virksomheder gennem netværk for forskning og udvikling, indkøb, markedsføring og salg. Offentlige institutioner indgår i stigende grad i netværk, der arbejder med erfaringsudveksling, fælles indkøb og udvikling af de offentlige services. Den gennemgående tendens er netværkenes stigende betydning, både for individet, erhvervslivet og den offentlige sektor. Derfor er det bedste bud på resultatet af de nuværende samfundsmæssige omvæltninger, at vi er ved at se konturerne af et "netværkssamfund" Visionen om netværkssamfundet I de senere år er visionen om netværkssamfundet flittigt blevet diskuteret i diverse bøger og rapporter. I bogen "Slip danskerne løs" tegnes et billede af et fremtidigt netværkssamfund, der giver individet hidtil usete frihedsgrader og udviklingsmuligheder, men som også er en trussel mod et samfunds- og velfærdssystem bygget på nationalstaten. Bogen fremhæver individets, erhvervslivets og den offentlige sektors omstillingsevne, som afgørende for Danmarks position i det fremtidige netværkssamfund. 1 1 Lindholm & Møller: "Slip danskerne løs",

12 Regeringen nedsatte i 1998 et udvalg, som havde til opgave at formulere et oplæg til regeringens fremtidige IT-politiske strategi. Udvalget formulerede med overskriften Det Digitale Danmark en vision for Danmarks omstilling til netværkssamfundet. I udvalgets rapport begrundes valget af etiketten "Netværkssamfundet" med, at det er netværkene, som for alvor ændrer verden. Det elektroniske netværk af kabler og computere binder mennesker sammen på nye måder. Nye netværk af kommunikation mellem mennesker, netværk af ansatte og virksomheder, netværk af virksomheder og handlende, netværk af lærere og lærende. En samfundsudvikling præget af stadig stærkere globalisering og af øget arbejdsdeling og specialisering, der i stigende grad er uafhængig af tid og sted - men til gengæld stærkt afhængig af kommunikation. 2 Netværkssamfundet adskiller sig altså fra det traditionelle samfund ved at ophæve afhængigheden af tid og sted. Til gengæld skabes en øget afhængighed af kommunikation og adgang til information og viden. Netop den stigende afhængighed af kommunikation er baggrunden for konklusionen, at Danmark bør udvikle en progressiv strategi på området og investere voldsomt i IT-udviklingen. 3 På baggrund af rapporten om Det Digitale Danmark blev der iværksat et storskalaforsøg i Nordjylland - Det Digitale Nordjylland (DDN). Formålet med DDN er at skabe fremtidens netværkssamfund og i praksis afprøve forsøg med fremtidens ITsamfund. Det Digitale Nordjylland har omsat visionen om netværkssamfundet til 10 målsætninger for Nordjylland anno 2005: 1. Nordjylland skal være en lærende region. 2. Nordjylland skal have et stærkt og sammenhængende uddannelsessystem, der er i front i Danmark. 3. Nordjylland skal fastholde en forskning inden for IT-området på højeste niveau. 4. Nordjylland skal have en stærk serviceindustri. 5. Nordjylland skal have førende udviklings- og salgsvirksomheder inden for IT. 6. I Nordjylland skal alle borgere have direkte eller indirekte adgang til en computer og Internettet. 7. I Nordjylland skal e-handel og e-service være almindelig udbredt blandt borgerne. 8. Erhvervslivet skal have gode rammebetingelser - såvel teknologisk og udviklingsmæssigt, som med hensyn til arbejdskraftens kvalifikationer. 9. I Nordjylland skal den offentlige sektor være den mest åbne i Danmark - servicen skal være helt i top, og den skal være tilgængelig 24 timer i døgnet. 10. Produktiviteten vil stige i Nordjylland. De fire hovedaktører i den nordjyske vision om netværkssamfundet er borgeren, erhvervslivet, uddannelsessektoren og den offentlige sektor. Det overordnede mål for DDN er at skabe bedre samarbejde mellem disse aktører på baggrund af en massiv udbredelse og anvendelse af IT. 2 Dybkjær-udvalget: "Det Digitale Danmark - omstilling til netværkssamfundet", Ibid. 12

13 2.2. Kortlægningens formål Kortlægningen er gennemført mens de fleste DDN-projekter stadig er igangværende. Det har betydning for, hvor præcist effekterne af samtlige projekter i DDN kan kortlægges. Til gengæld bidrager kortlægningen med et værdifuldt redskab til at videreføre og nyttiggøre den udvikling, som DDN-projekterne har igangsat. De tre opdragsgivere har forskellige formål med kortlægningen. For Videnskabsministeriet er formålet med kortlægningen, at få et billede af hvilke sammenhænge og hvilke perspektiver, der tegner sig for den samlede anvendelse af bevillingen. Der er for ministeriet ikke tale om en egentlig midtvejsevaluering, men snarere om et oplæg til hvilke forhold udover de forvaltningsmæssige, som det vil være relevant at fokusere på når den egentlige slutevaluering skal gennemføres på et senere tidspunkt. For Fyrtårnssekretariatet er formålet med kortlægningen, at få et værktøj til den nyttiggørelse og synliggørelse af projekterne, som er en af de centrale aktiviteter i fase 3 af sekretariatets arbejdsplan. For Center for Netværkssamfundet er formålet tilsvarende redskabsorienteret, nemlig at få et værktøj i arbejdet med at koble regionseksterne ressourcer og interesser til realiseringen af den samlede vision om netværkssamfundet. Kortlægningen er således udgangspunktet for et efterfølgende bredt orienteret arbejde med at kommercialisere de erfaringer og resultater, som skabes i projekterne under DDN-programmet, og af kompetenceudviklingen i regionen i øvrigt Metode Metodisk er kortlægningen gennemført som en kombination af deskresearch, interview og analyse. Deskresearch en omfatter en regional og en international del. Den regionale del indebærer primært en gennemgang af eksisterende litteratur og materiale om de igangsatte projekter under DDN. Den internationale del har til formål at finde internationale cases til inspiration og perspektivering af den videre udvikling af DDN. I deskresearch for internationale cases er der primært søgt efter initiativer, som enten har fællestræk med de overordnede linier i Det Digitale Nordjylland eller som indeholder elementer, der kan være til inspiration for enkelte fokusområder i DDN. Interview-delen omfatter personlige (i enkelte tilfælde telefoniske) interview med alle igangsatte projekter under DDN, primært med de udførende projektledere på projekterne. Interviewene er gennemført med et semi-struktureret spørgeskema med fokus på karakteren af de forventede resultater af de enkelte projekter og af de perspektiver på anvendelsessiden, som resultaterne tegner. Der er ligeledes spurgt til konkrete eller potentielle samarbejdsmuligheder i forhold til andre projekter samt til eventuelle kritiske barrierer og udfordringer i projektet. De personlige interview omfatter desuden fyrtårnssekretariatets medarbejdere og repræsentanter for de arbejdsgrupper, som har vurderet projekterne. Kortlægningen baseres således på næsten 100 interview. 13

14 2.4. Læsevejledning Kapitel 3 tegner de store linier i DDN ved at komme ind på DDN s organisering, finansiering og valg af hovedtemaer. Kapitlet kommer endvidere ind på fordelingen af projektpartnere i de 90 DDN-projekter og omfanget af de tværgående samarbejder, som projekterne fører til. Herefter fortsætter rapporten med kortlægningen af projekternes forankring i sektorer og brancher i kapitel 4, som således indeholder en gennemgang af DDNprojekterne indenfor henholdsvis den offentlige forvaltning, sundhedsområdet, uddannelsesområdet og i erhvervslivet. I kapitel 5 kortlægges DDN i forhold til specifikke individbaserede målgrupper. Der redegøres for klynger af projekter som henvender sig til de samme individbaserede målgrupper og parallelt hermed indikeres forskellige perspektiver for samarbejde mellem projekterne omkring en målgruppe eller på tværs af flere målgrupper. I kapitel 6 redegøres for projekternes udvikling og anvendelse af teknologi og der identificeres klynger af projekter, som deler udfordringer omkring anvendelsen af en specifik teknologi eller system. Der peges endvidere på oplagte samarbejdsmuligheder omkring udviklingen eller anvendelsen af teknologi. Kapitel 7 kortlægger projekterne i forhold til hvilke primære udfordringer og kritiske faktorer, som er fælles for DDN-projekterne. Kapitlet kommer bl.a. ind på behovet for, at der på nogle områder tages en række overordnede, strategiske beslutninger, som kan imødekomme nogle af de mere strukturelle udfordringer i projekterne. Rapporten afsluttes med kapitel 8, hvor analysen samles i en overordnet diskussion af perspektiverne for en udvikling af netværkssamfundet i Det Digitale Nordjylland. I forlængelse af denne diskussion præsenteres en række forslag og anbefalinger for videreførelsen af Det Digitale Nordjylland. 14

15 Kapitel 3. De store linier i DDN RESUME: Det Digitale Nordjylland har, med en bevilling fra staten på 170 mio. kr. genereret projekter med et samlet budget på 654 mio. kr. Det svarer til, at de regionale myndigheder og projekthaverne selv har lagt mere end 40% oven i den påkrævede selvfinansiering, som DDN-programmet bygger på. Med i alt 5 projektkonkurrencer er der givet støtte til i alt 90 projekter inden for fire hovedtemaer: Kompetence & Uddannelse, Digital Forvaltning, IT & Erhvervsudvikling og IT & Infrastruktur. Selvom hovedtemaet Kompetence & Uddannelse tegner sig for næsten halvdelen af den samlede projektportefølje målt i antal, så har disse projekter kun modtaget 1/3 af de uddelte støttemidler. Hovedtemaet Digital Forvaltning er modsat kendetegnet ved at indeholde relativt færre, men større projekter. En kortlægning af de involverede projektpartnere viser, at den offentlige sektor er projektpartner i omtrent 80% af projekterne, og private virksomheder tilsvarende i 84% af projekterne. Projekterne giver således anledning til omfattende samarbejde på tværs af sektorer. Langt de fleste projekter under DDN var ved udgangen af april 2002 stadig igangværende, med kun henholdsvis fire afsluttede og fire lukkede projekter DDN s organisering Det Digitale Nordjylland er på mange måder et specielt projekt. Det er sjældent, at der bliver gennemført storskalaprojekter, som ydermere baserer sig på projektkonkurrencer med mindst 2/3 selvfinansiering. Dette kapitel vil trække de store linier i DDN op ved at se nærmere på organisering, hovedtemaer, finansiering og projektpartnere. Kapitlet munder ud i en kort status for projekternes forløb. Det Digitale Nordjylland er organiseret med en bestyrelse, en direktion, et sekretariat og 5 projektgrupper. Bestyrelsen har udstukket de overordnede rammer for Det Digitale Nordjylland og træffer den endelige beslutning i alle væsentlige spørgsmål, som eksempelvis den endelige udpegning af vindere i projektkonkurrencen. Direktionsgruppen tager initiativ til, forbereder og indstiller sager til bestyrelsen i samarbejde med Fyrtårnscentret. Det er således også direktionsgruppens ansvar at vurdere projektgruppernes indstillinger af projektansøgninger i forhold til at sikre helhed og synergi i Det Digitale Nordjylland, og udarbejde den endelige indstilling til bestyrelsens godkendelse. Sekretariatsarbejdet varetages af Fyrtårnscentret. I forbindelse med de i alt 5 udbudsrunder har Fyrtårnscentret stået for den indledende administration af projektansøgninger og frasortering af ansøgninger, der ikke opfylder de grundlæggende be- 15

16 tingelser som opstillet i udbudsmaterialet. I de efterfølgende faser har Fyrtårnscentret haft ansvaret for den daglige koordination og projektadministration. På baggrund af 4 hovedtemaer for Det Digitale Nordjylland er der blevet gennemført i alt 5 udbudsrunder, hvoraf den første dækkede alle 4 hovedtemaer. De 4 hovedtemaer under Det Digitale Nordjylland er: 1. Kompetence & Uddannelse 2. Digital Forvaltning 3. IT & Erhvervsudvikling 4. IT & Infrastruktur I alt 5 projektgrupper er blevet udpeget, med relation til de respektive temaer for de 5 udbudsrunder. Projektgruppernes hovedopgaver i forbindelse med de 5 projektkonkurrencer har været, at bearbejde den ramme, som bestyrelsen har udstukket for hvert af de 4 hovedtemaer, at udarbejde en indstilling til projektstrategi for det pågældende hovedtema og at medvirke ved bedømmelse af projektforslag inden for eget hovedtema. Den enkelte projektgruppe er sammensat af en række personer med faglig baggrund indenfor det pågældende hovedtema. Det er de 5 projektgrupper som, på baggrund af anonymiseret ansøgningsmateriale, har vurderet og indstillet projektansøgninger til direktionsgruppen De fire hovedtemaer Visionen om netværkssamfundet er konkretiseret i formuleringen af de fire hovedtemaer, som igen er beskrevet hver især ved en række indsatsområder. Hovedtemaerne er defineret i forlængelse af visionen for Det Digitale Nordjylland som den er tegnet i det forrige kapitel. Figur 3.1 viser hvilke indsatsområder, der har været formuleret inden for hvert af de 4 overordnede hovedtemaer. Figur 3.1: Indsatsområderne i de fire hovedtemaer Kompetence & Uddannelse! IT i undervisningen! IT på arbejdsmarkedet! IT i fritid og kultur! IT som velfærdsfremmer IT & Erhvervsudvikling! E-handel! IT-erhvervsudvikling! IT-rammevilkår Digital Forvaltning! Service, myndighedsudøvelse og effektivitet! Borgere, demokrati og information IT & Infrastruktur! Slutbrugernet (herunder terminaludstyr og faciliteter for adgang til infrastrukturen)! Accessnet (mellem slutbrugere og transportnet)! Transportnet (mellem regionale accessnet og adgangsveje nationalt og internationalt)! Faciliteter til access, lagring og distribution af information 16

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland:

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland

Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland 1 Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14 Bilag A De 4 hovedtemaer Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1 Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3 Bilag A-2 IT-erhvervsudvikling, e-handel og ITrammebetingelser for erhvervslivet side 10 Bilag A-3 Kompetence

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation Caretech Innovation Midtvejsevaluering af Caretech Innovation - Region Midtjyllands satsning på innovation og erhvervsudvikling inden for sundheds-it. Januar 2012. Indholdsfortegnelse Forord...3 Sammenfatning

Læs mere

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Lokale myndigheder Sektorforskning Handelsskoler Universiteter og forskning Teknologiske Videnformidlere Vækstmiljø - Specialiseret Regionalt Innovationssystem

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor InnovationDanmark Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor 1 Styrket innovation i samfundet gennem en mere innovativ offentlig sektor [Forord] 2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning.. 2.1.

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Region Midtjylland og Limfjordsgruppen Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Maj 2006 Lokale og regionale udviklingsstrategier Side

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Det Digitale Nordjylland

Det Digitale Nordjylland November 1999 Bag dette projekt står en række af interessenter i Nordjylland. Projektets styregruppe Amtsborgmester Orla Hav Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Borgmester Bent Brown, Hjørring Rektor

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere