Udbuds og Indkøbshåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbuds og Indkøbshåndbog"

Transkript

1 Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb

2 1. Indledning Opbygning og indhold Udarbejdelse og opdatering af håndbogen Udbuds- og indkøbsprocesser Indledning De overordnede faser i en udbudsproces Fase 1. Overvejelser om opgavens art Fase 2. Forberedelse af udbuddet Fase 3. Udarbejdelse af udbudsmaterialet Fase 4. Udbudsrunden Fase 5. Valg af leverandør Fase 6. Etablering/udførelse Fase 7. Drift og løbende kvalitetssikring Indkøb Forord Hvem må købe ind? Udbuds- og Indkøbspolitik Indkøbsorganisationen Udbuds- og indkøbsfunktionen Ad hoc udbudsgrupper Hvordan køber vi ind? Decentrale indkøbere Indkøbsaftaler Miljø og Energi Hvor køber vi ind? Indkøbskataloget RAKAT Bestillinger via Dragenettet Hvem skal jeg henvende mig til hvis jeg mener at et indkøb er nødvendigt? Kommunikation information Hvor kan jeg selv søge informationer? Intranet/Dragenettet

3 4. Udbud Bygge- og anlægsopgaver Indledning Professionel ejendomsdrift (Facilities Management) Realisering af et bygge-/anlægsprojekt Bygherren Byggeudvalget Valg af rådgiver Bygge- og anlægsopgaver Programfasen: Forslagsfasen Projekt- og udbudsfasen Udførelsesfasen Samarbejde med leverandører ved udbud Driftsfasen Tjenesteydelser A- eller B-tjenesteydelser? Serviceydelser Regler og lovgivning EU-udbudsregler Tærskelværdierne Beregn kontraktværdien Forskellige former for offentligt/privat samspil Tilbudsloven Vej, Park & Anlæg Entrepriseafdelingens forretningsområde Oversigtsskema for udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder Oversigtsskema for udbud af vare- og tjenesteydelser Sociale og miljømæssige klausuler I hvilket omfang anvendes sociale klausuler? Hvad er en social klausul? Kædeansvar Arbejdsklausuler Følg eller forklar -princippet om uddannelses- og praktikaftaler Den ny Udbudslov

4 7. Politisk behandling af udbud Spørgsmål Litteratur Bilag Miljømærker Energimærker Økologimærker til fødevarer

5 1. Indledning Udbuds- og indkøbshåndbogen skal understøtte Bornholms Regionskommunes Udbuds- og indkøbspolitik, således at regionskommunens opgaver løses bedst muligt under de givne økonomiske rammer. Udbuds- og indkøbshåndbogen har desuden til formål at gøre det nemmere for regionskommunens driftsansvarlige enheder at arbejde med udbud og indkøb samt sikre, at det sker ud fra et ensartet grundlag. Håndbogen henvender sig generelt til alle driftsansvarlige ledere, men er desuden et konkret værktøj til lederen og medarbejderen der sjældent eller for første gang arbejder med udbud og/eller indkøb. Det er tillige hensigten, at håndbogen vil kunne anvendes af medarbejdere som beskæftiger sig mere professionelt med at gennemføre bygge- og anlægsopgaver. Håndbogen har to hovedformål: 1. Som en håndbog for regionskommunens ledere og medarbejdere der arbejder med udbud eller indkøb og har behov for at få et mere detaljeret kendskab til de regler og procedurer der skal følges i forbindelse med udbud og indkøb. 2. Som et overskueligt redskab til hvordan Udbuds- og indkøbspolitikkens retningslinjer skal fortolkes og hvorledes man forholder sig til en række konkrete problemstillinger i forbindelse med et udbud eller indkøb. Samtidig kan håndbogen anvendes som opslagsværk til besvarelse af konkrete spørgsmål i en udbuds- eller indkøbsproces. 1.1 Opbygning og indhold Håndbogen indeholder indledningsvis et generelt afsnit vedrørende udbuds- og indkøbsprocessen hvor de overordnede faser og aktiviteter beskrives. Herefter følger praktiske afsnit vedrørende indkøb, bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser. Regler og lovgivning, herunder de nye udbudsregler, beskrives nærmere i afsnit 6 og de interne retningslinjer for politisk behandling af udbudsmateriale findes i afsnit 7. Derudover vil håndbogen kort beskrive forskellige former for offentligt privat samspil. Gældende for alle emnerne er at de er generelle for indkøb, udbud og udlicitering. Udbud af forsyningsopgaver vil ikke blive beskrevet yderligere, idet disse opgaver er meget specielle og relaterer sig til nogle få virksomheder. Udbuds- og indkøbshåndbogen deles op i: Vareindkøb Bygge- og anlægsopgaver Tjenesteydelser Håndbogen skal både fungere som en guide til hvordan man kommer sikkert igennem forløbene - og som inspirationsværktøj, når man står over for vigtige problemstillinger undervejs i forløbet. Man kan derfor vælge at læse håndbogen i sin helhed hvis man ønsker at danne sig et samlet overblik, eller man kan nøjes med at slå op i håndbogen når der er et væsentligt spørgsmål der ønskes afklaret. Leder man efter beskrivelsen af et bestemt emne eller en konkret problemstilling i håndbogen, kan man orientere sig ud fra indholdsfortegnelsen som indeholder en oversigt over de centrale emner i håndbogen. Ønsker man at gå mere i dybden med de emner der er berørt i håndbogen, kan man benytte litteraturlisten eller de løbende henvisninger til lovgivning m.v. der er skrevet ind i de enkelte afsnit i håndbogen. 5

6 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen Håndbogen er blevet til i et samarbejde mellem Center for Teknik og Miljø, Center for Ejendomme og Drift samt Udbuds- og indkøbsfunktionen. Desuden er relevante nøglepersoner i regionskommunens enheder inddraget. Håndbogen vil løbende blive opdateret i det omfang der er behov for det - f.eks. i forbindelse med lovændringer, politiske beslutninger af principiel karakter i forhold til udbud i regionskommunen, domstolsafgørelser og klagenævnskendelser m.v. Rocio Paniagua Jensen, faglig leder af Bygnings- og boliggruppen, Ejendomsservice under Center for Ejendomme og Drift, har ansvaret for at holde håndbogen ajour på udbud af teknisk rådgivning og bygge- og anlægsopgaver. Hardy Pedersen, leder af Veje og Havne under Center for Teknik & Miljø, har ansvaret for øvrige anlægsopgaver indenfor veje- og havnerelaterede projekter, mens udbuds- og indkøbskonsulent Mette Rasch Pedersen, Udbud og indkøb, Budget og indkøb under Center for Økonomi og Personale, har ansvaret for at holde håndbogen ajour på indkøb og udbud af vare- og tjenesteydelser. Ved tvivlsspørgsmål samt ved forslag til ændringer af eksisterende afsnit eller optagelse af nye m.v., kan der rettes henvendelse til: Udbud af bygge- og anlægsopgaver: Rocio Paniagua Jensen, Center for Ejendomme og Drift, tlf Udbud af øvrige anlægsopgaver indenfor veje- og havnerelaterede projekter: Hardy Pedersen, Center for Teknik & Miljø, Veje og Havne, tlf , Indkøb samt udbud af vare- og tjenesteydelser: Mette Rasch Pedersen, Udbuds- og indkøbsfunktionen, tlf , 6

7 2 Udbuds- og indkøbsprocesser 2.1 Indledning Motivationen for at inddrage private aktører i den kommunale opgavevaretagelse, er ofte at afprøve markedet og dermed åbne op for muligheden for at få leveret en ydelse til en bedre kvalitet, eller til billigere penge. Argumentet herfor er, at der gennem konkurrence skabes en større sammenhæng mellem pris og kvalitet. Et andet formål kan være, at kommunen er i den situation at den ikke selv har mulighed for at byde på opgaven som følge af kapacitets- eller lovgivningsmæssige barrierer. Det er dog ikke alle opgaver der er velegnede til at sende i licitation. De lokale forhold på Bornholm spiller i denne sammenhæng en stor rolle for hvorvidt en opgave overhovedet egner sig til udbud. Lokale konkurrenceforhold, mangel på kvalificerede leverandører, opgavens størrelse samt følgeomkostningernes størrelse ved at udlicitere opgaven i forhold til at regionskommunen selv varetager opgaven, er væsentlige forhold der nøje bør overvejes i forbindelse med virksomhedens vurderinger af det hensigtsmæssige i at foretage et udbud på et specifikt område. Flertallet af regionskommunens driftsansvarlige enheder kan vælge at sende en opgave i udbud eller samarbejde med private aktører på anden vis. Det er dog ikke alle opgaver der må sendes i udbud. På enkelte områder er der særlige begrænsninger i lovgivningen for udlicitering og endvidere må myndighedsopgaver 1 ikke udliciteres. I forbindelse med indkøb af vare- og tjenesteydelser, er samtlige indkøbsaftaler obligatoriske for regionskommunens tilknyttede driftsansvarlige enheder. Alle aftaler vil således blive indgået på baggrund af udbud. 1 Myndighedsopgaver omfatter de handlinger, hvor regionskommunen udsteder forbud, påbud, godkendelser, tilladelser, visitationsbeslutninger, planer, regulativer og lignende ift. borgere og virksomheder. 7

8 2.2 De overordnede faser i en udbudsproces Figur 1. Udbudsprocessens 7 faser Der er forskellige faser i en udbuds- og indkøbsproces. Udbudsprocessen kan eksempelvis deles op i syv faser. Hver fase indeholder et antal konkrete aktiviteter og dokumenter der skal udarbejdes og gennemføres. I de følgende afsnit vil de 7 faser blive beskrevet yderligere. Efter hvert afsnit besvares nogle af de mest hyppige spørgsmål til hver fase. 1. Overvejelser om opgavens art 2. Forberedelse af udbuddet 3. Udarbejdelse af udbudsmaterialet 4. Udbudsrunden 5. Valg af leverandør 6. Etablering /udførelse 7. Drift og løbende kvalitetssikring Fase 1. Overvejelser om opgavens art. For at opnå de ønskede resultater med et udbud, er det vigtigt at gøre sig klart hvad man ønsker at få ud af udbuddet, og hvordan man vil opnå de ønskede resultater. Der er som nævnt nedenfor, forskellige former for offentligt privat samspil der med fordel kan benyttes afhængigt af målsætningerne med udbuddet. Det er vigtigt at tage stilling til kontraktens varighed, udbudsmodeller, evt. inddragelse af eksterne rådgivere m.v. inden man starter en omfangsrig udbudsproces. I starten af en udbudsproces kan det anbefales at læse regionskommunens Udbuds- og Indkøbspolitik hvor forskellige forhold, som man fra politisk niveau finder vigtige at inddrage i en udbudsproces, blandt andet står beskrevet Fase 2. Forberedelse af udbuddet En god udbudsproces kræver god planlægning og et højt informationsniveau. Der skal vælges udbudsform og -model inden man går i gang med at udarbejde udbudsmaterialet. Ved større udbud, der kan have personalemæssige konsekvenser, skal MED-udvalget inddrages i udbudsprocessen. I selve forberedelsen af udbuddet er det vigtigt at forholde sig til følgende: Intern organisering. Hvem har ansvaret for den praktiske gennemførelse af en udbudsproces? Ansvaret for gennemførelse af udbudsproceduren påhviler i praksis de driftsansvarlige ledere som varetager den pågældende opgave med behørig inddragelse af nødvendig ekspertise. Det vil sige at den kommunale enhed kan få vederlagsfri konsulentbistand fra Center for Ejendomme og Drift i forbindelse med udbud af byggeopgaver og teknisk rådgivning. 8

9 I forbindelse med udbud af varekøb og øvrige tjenesteydelser vil Udbuds- og indkøbsfunktionen bistå de driftsansvarlige enheder. Udarbejdelse af tidsplan. Nationalt udbud eller EU-udbud. Der skal følges forskellige procedurer alt afhængigt af om det er et EU- eller nationalt udbud. Vælge udbudsform. Der kan som hovedregel vælges mellem følgende 3 udbudsformer: Offentlig licitation hvor alle interesserede har mulighed for at afgive tilbud efter forudgående annoncering. Begrænset licitation hvor regionskommunen på forhånd udvælger et nærmere beskrevet antal tilbudsgivere, eller ved offentlig annoncering opfordrer potentielle tilbudsgivere til at melde sig (prækvalifikation). Regionskommunen udvælger efterfølgende, blandt de tilmeldte, et antal leverandører som herefter får mulighed for at give konkrete tilbud på den udbudte opgave. Dersom regionskommunens egne driftsansvarlige enheder melder sig som tilbudsgivere, indgår disse i udvælgelsen på lige vilkår med andre tilbudsgivere. Underhåndsbud, som gælder specielt for udbud i bygge- og anlægssektoren (hvor udbyder på samme arbejde maksimalt kan indhente 4 underhåndsbud). Hvordan skal opgaven opdeles og afgrænses. Hvis der skal udarbejdes et kontrolbud, skal vilkårene herfor afklares. Inddragelse og orientering af personale. Et centralt element i regionskommunens udbudspolitik er at medarbejderne involveres i en udbudsproces. MED-udvalget har løbende været inddraget i processen. Overvej om udbuddet kræver politisk godkendelse. Husk at afsætte tid til dette i tidsplanen. Se mere i afsnit Fase 3. Udarbejdelse af udbudsmaterialet I denne fase skal kvalitetskravene til ydelsen og spillereglerne for udbudsrunden og den efterfølgende drift fastlægges. At udarbejde udbudsmaterialet er ofte meget tids- og ressourcekrævende. Tilbudsgiverne skal gennem udbudsmaterialet have et klart billede af hvad opgaven omfatter. Udbudsmaterialet skal blandt andet beskrive den nuværende opgaveløsning samt hvilke krav leverandøren skal opfylde (kravspecificering). Kravspecifikationen kan have meget forskellig karakter, eksempelvis kan man vælge at specificere kvaliteten af det ønskede resultat og løbende produktionskrav, eller man kan vælge at specificere måden hvorpå ydelsen ønskes leveret. Hvordan leverandøren og virksomheden vil/skal sikre at kvaliteten lever op til det aftalte (kvalitetssikring), skal beskrives. Udbudsmaterialet skal overordnet indeholde en generel beskrivelse af opgaven, tilbudsvilkår, prisforhold og betaling samt udkast til den endelige kontrakt. Der skal opstilles udvælgelseskriterier som har til formål at fastslå leverandørens egnethed/formåen 2 og tildelingskriterier 3 som afgør hvem der vinder opgaven. Det er vigtigt at der afses god tid til dette forløb da dette er grundlaget for at et udbud bliver en succes. 2 Der kan i denne sammenhæng stilles krav om 3 års regnskaber, distributionsforhold, organisationsbeskrivelser, teknisk og personalemæssige kapacitet m.m. 3 Oftest den laveste pris eller det økonomiske mest fordelagtige bud. 9

10 Derudover skal der foretages økonomiske beregninger uanset om der udarbejdes kontrolbud eller ej. Dette vil oftest være beregninger på omkostningerne ved at lade en opgave overgå til en privat leverandør. Disse omkostninger (følgeomkostninger) skal beregnes for at kunne afgøre hvorvidt det kan betale sig at lade en opgave overgå til en privat leverandør. Afhængigt af opgavens karakter, kan det være nødvendigt at få en politisk godkendelse af udbudsmaterialet. Dette skyldes at når materialet først er offentliggjort, er det for sent at stille nye krav til kvalitet, service og personaleforhold mm. Udbudsmaterialets omfang afhænger af den valgte udbudsform og den udbudte opgaves art og omfang. Man kan på Udbudsportalens hjemmeside se eksempler på forskellige udbudsmaterialer i andre kommuner Fase 4. Udbudsrunden Ved offentliggørelse skal bestemte regler for annoncering (hvad annoncen skal indeholde, og hvilke steder den som minimum skal annonceres, først og fremmest ved EU-udbud) og håndtering af spørgsmål følges for at sikre at alle evt. tilbudsgivere får ens vilkår. Ved besvarelse af spørgsmål, skal svar eksempelvis altid afgives skriftligt og skal være tilgængelige for alle der har rekvireret udbudsmaterialet. Bornholms Regionskommune, Budget og indkøb, har indkøbt licens til brug af et elektronisk udbudssystem Mercell, hvorigennem alle udbud af vare-tjenesteydelser bliver annonceret og udbudsprocessen foregår. Det er gratis for tilbudsgiver at benytte og afgive bud i Mercell. Samtidig annonceres udbuddet på hjemmesiden under Udbud af udbud af bygge- og anlægsopgaver, samt udbud af øvrige anlægsopgaver indenfor veje- og havnerelaterede projekter foregår ved annoncering på hjemmesiden Det er herefter tilbudsgivers eget ansvar selv at downloade det fulde udbudsmateriale samt spørgsmål og svar som vil indkomme og blive besvaret i løbet af udbuds-processen og offentliggjort på hjemmesiden. Regionskommunen skal registrere hvilke private leverandører der afgiver tilbud og begrundelsen for hvorfor den enkelte tilbudsgiver evt. ikke vinder licitationen. Denne dokumentation kan anvendes i tilfælde af at en tilbudsgiver, på et senere tidspunkt, afgiver en klage over udbudsprocessen og evt. valg af leverandør. Kommunen kan vælge at udarbejde et kontrolbud og derved selv deltage i konkurrencen om den udbudte opgave. Hvis regionskommunen ønsker at afgive kontrolbud, skal dette gøres under de samme forudsætninger som de øvrige tilbudsgivere. Kontrolbuddet består af en beregning af de samlede gennemsnitlige omkostninger ved den pågældende opgaveudførsel. Hvis kontrolbuddet er billigst eller økonomisk mest fordelagtigt, sker der formelt set det at udbudsforretningen annulleres og kommunen fortsætter med at varetage den pågældende opgave som hidtil, alternativt hjemtager opgaveløsningen. Vær opmærksom på at det personale der udarbejder kontrolbuddet ikke også må have været med til at udarbejde udbudsmaterialet. Udbudsformer/Prisindhentning Et udbud på bygge- og anlægsopgaver kan gennemføres som: Offentlig licitation, hvor ordregiveren retter henvendelse til en ubestemt kreds af leverandører ved annonce i pressen eller i elektroniske medier. Ved offentlig licitation er der i princippet ube- 10

11 grænset mulighed for at alle leverandører kan afgive tilbud. Offentlig licitation kan i princippet anvendes ved alle opgaver uanset værdi men anbefales alene anvendt ved større opgaver, idet det typisk er mere ressource- og tidskrævende at udarbejde udbudsmaterialet hertil. Begrænset licitation, hvor opfordringen fra ordregiveren til at byde rettes direkte og alene til dem, fra hvem tilbud ønskes. Ved begrænset licitation kan man med fordel benytte sig af en såkaldt prækvalifikation. Udvælgelsen af tilbudsgivere sker ud fra nogle udvælgelseskriterier. Begrænset licitation kan i princippet også anvendes ved alle opgaver uanset værdi men anbefales anvendt ved mellemstore opgaver, idet det ofte er forholdsvis omfattende at udarbejde udbudsmaterialet hertil. Underhåndsbud, som er tilbud der indhentes på anden måde end ved en licitation. Tilbudsloven angiver at der på bygge- og anlægsopgaver op til kr. ekskl. moms kan indhentes ét underhåndsbud. Fra kr. ekskl. moms skal der indhentes 2-3 underhåndsbud og det er tilladt at indhente et fjerde, såfremt dette indhentes udenfor lokalområdet (Bornholm). Underhåndsbud anvendes typisk ved mindre og enkle opgaver men kan i princippet anvendes på bygge- og anlægsopgaver op til kr. ekskl. moms Fase 5. Valg af leverandør Når regionskommunen har modtaget samtlige tilbud, skal der vælges leverandør. Det er vigtigt at udvælgelsen af leverandør sker på en fair og gennemsigtig måde, og her gælder en række faste procedurer, både når tilbuddene modtages, åbnes og vurderes (skal eksempelvis ske i offentlighed på bygge- og anlægsopgaver), samt når selve kontrakten skal indgås og når resultatet af udbuddet offentliggøres. Når leverandøren er valgt ved et EU-udbud skal oplysninger om kontrakten offentliggøres i EU-tidende. Endvidere skal der, efter tildelingen af leverandør, udfærdiges en rapport om udbuddet som EU-kommissionen på forlangende kan rekvirere Fase 6. Etablering/udførelse Ved specielt bygge- og anlægsarbejder er dette fasen hvor byggeprocessen gennemføres. Leverancen er gennemført når byggeriet er færdiggjort og ansvaret for leverancen er overgået til bygherren Fase 7. Drift og løbende kvalitetssikring Efter indgåelse af kontrakten skal den driftsansvarlige enhed løbende følge op på kontrakten samt overveje hvorvidt opgaven skal genudbydes, eller om opgaven skal hjemtages når kontrakten udløber. Derudover er det vigtigt at den driftsansvarlige enhed hele tiden følger op på evt. klager m.v. 11

12 3 Indkøb 3.1 Forord En stor del af regionskommunens ansatte kommer i dagligdagen i situationer hvor indkøb er nødvendigt i forhold til den opgave de er i gang med at løse. De oftest stillede spørgsmål i forbindelse med det praktiske indkøb er: Hvem må købe ind? Hvordan køber vi ind? Hvor køber vi ind? Hvem skal jeg henvende mig til hvis jeg mener at et indkøb er nødvendigt? Hvor søger jeg informationer? 3.2 Hvem må købe ind? Udbuds- og Indkøbspolitik Samtlige indkøb i regionskommunen tager udgangspunkt i den vedtagne Udbuds- og indkøbspolitik. Politikken skal bl.a. sikre at vi overholder den gældende lovgivning på området, samt at den enkelte enhed i regionskommunen køber varer og ydelser i den ønskede kvalitet, til den bedst mulige pris. De driftsansvarlige ledere og de medarbejdere som køber ind har ansvaret for at indkøbene foretages i overensstemmelse med Udbuds- og Indkøbspolitikken samt den gældende lovgivning Indkøbsorganisationen Udbuds- og ind- købsfunktionen De De De De driftsansvarlige driftsansvarlige driftsansvarlige driftsansvarlige enheder enheder enheder enheder Udbuds- og indkøbsfunktionen Udbuds- og indkøbsfunktionen er organisatorisk tilknyttet Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb og har det overordnede ansvar for at dansk lovgivning samt EU s regler for udbud overholdes. Funktionen har tillige den koordinerende rolle der skal medvirke til at regionskommunen får opfyldt deres indkøbsbehov bedst muligt med udgangspunkt i de økonomiske ressourcer. 12

13 I praksis betyder det at Udbuds- og indkøbsfunktionen er ansvarlig for gennemførelsen af udbudsprocesserne, den eksterne kontakt til leverandørerne og gennemfører udbud på samtlige indkøbsområder for at optimere kvaliteten i udbuddene. Funktionen er ligeledes kontraktansvarlig, herunder for udformning af kontrakten, underskrift m.v. - samt den efterfølgende kommunikation/information med interessenterne på området. Efter kontraktindgåelsen, drifter/kvalitetssikrer Udbuds- og indkøbsfunktionen aftalerne i samarbejde med de decentrale indkøbere således at regionskommunen sikrer at leverandørerne overholder de stillede krav i udbudsmaterialet. Videreformidling af indkøbsaftalerne, tiltag samt informationer, ideer mm. kommunikeres videre via Dragenettet, på forsidenyheder samt i nyhedsbreve som sendes direkte til de decentrale indkøbere, som er oprettet i indkøbssystemet RAKAT. Derudover afholder Udbuds- og indkøbsfunktionen informationsmøder/temamøder for at informere om aftaler samt tiltag på området. Udbud og indkøb deltager også gerne i diverse møder i de enkelte centre for at informere om området, samt afklare hvorvidt de enkelte centre mener at der er udbudsmuligheder for de enkelte områder. Udbuds- og Indkøbsfunktionen deltager endvidere i tværgående udviklingsopgaver i organisationen, samt i landsdækkende netværkssamarbejder. På indkøbsområder hvor der endnu ikke er foretaget udbud, skal centrene/afdelingerne kontakte Udbuds- og indkøbsfunktionen som vil forestå udbuddet i samarbejde med de driftsansvarlige enheder. Udbudsprocessen omfatter følgende: Planlægning af udbuddet Udarbejdelse af udbudsmateriale Gennemførelse af udbudsrunden Valg af leverandør Kontraktindgåelse Ad hoc udbudsgrupper Udbuds- og indkøbsfunktionen nedsætter i forbindelse med et udbud en ad hoc gruppe, som dækker de områder der skal udbydes. Blandt de decentrale indkøbsansvarlige og fagpersoner i de kommunale enheder udpeges et antal repræsentanter til at sidde i den respektive ad hoc gruppe, som dækker deres fag eller produktområde. Den driftsansvarlige leder er ansvarlig for at der, ved henvendelse fra Udbuds- og indkøbsfunktionen, bliver udpeget medarbejdere fra de relevante enheder til ad hoc grupperne. Ad hoc udbudsgrupperne deltager i hele udbudsprocessen og består af fagpersoner, som har specifikke forudsætninger på de respektive områder. Fagpersonerne kvalitetssikrer udbudsmaterialet specielt i forbindelse med udarbejdelsen af kravspecifikationer, opstilling af tildelingskriterier, udvælgelse af leverandører mm. Når aftalerne er indgået, er Udbuds- og indkøbsfunktionen i tæt dialog med leverandører og entreprenører, for at følge op på aftalerne og drøfte eventuelle uoverensstemmelser. For at kvalitetssikre aftalerne, deltager repræsentanter fra de kommunale enheder i opfølgningsmøder og erfaringerne anvendes til at målrette de efterfølgende udbud således at regionskommunen indkøber bedste produkt, til bedst mulige pris. 13

14 3.3 Hvordan køber vi ind? Decentrale indkøbere Decentrale indkøbere bestiller varer og ydelser i forhold til de indgåede indkøbsaftaler/rammeaftaler. Er der ikke indgået en indkøbsaftale med regionskommunen på det pågældende område, skal indkøberen involvere Udbuds- og indkøbsfunktionen. Desuden skal indkøberen forestå kontrol af de leverede varer. Da indkøberen har ansvar for at leverandøren har en aftale med regionskommunen, skal vedkommende kontakte lederen hvis der ikke er handlet på aftale. De har sammen med lederen ansvaret for at indkøbene foretages i overensstemmelse med udbuds- og indkøbspolitikken, samt den vedtagne lovgivning Indkøbsaftaler Udbuds- og indkøbsfunktionen indgår i alle regionskommunens indkøbsaftaler efter forudgående udbud enten som nationalt udbud eller EU-udbud. De enkelte kommunale enheder foretager indkøbene decentralt på baggrund af de obligatoriske indkøbsaftaler, som indgås centralt af indkøbsfunktionen. Alle indkøbsaftaler i Bornholms Regionskommune er obligatoriske aftaler efter forudgående udbud. På en række standardvarer, kobler regionskommunen sig på de EU-udbud som er foretaget af enten SKI (Indkøbsservice), Finansministeriet eller igennem vores indkøbssamarbejde med IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland), som afløfter udbudspligten for Bornholms Regionskommune - således at vi ikke selv skal foretage EU-udbud. Af områder hvor aftalerne er dækket af landsdækkende udbud eller IN udbud kan bl.a. nævnes: IT hardware Kontorartikler, herunder kopipapir Forbrugsstoffer (tonere mm) Bøger (Folkebibliotek, undervisning, samt skolebibliotek) Brændsel (benzin/diesel via tankstationer) Fødevarer Sygeplejeartikler Urologiprodukter M.v. Alle indkøbsaftaler er fortrolige og må derfor ikke videregives til tredjemand. Der må desuden ikke foretages private indkøb i regionskommunens navn Miljø og Energi Ved indkøb og udbud, anbefales det at regionskommunen fokuserer på anvendelse af miljørigtige materialer og arbejdsprocesser, samt funktionen af tekniske anlæg. På en række områder findes Miljøog energimærker, som er et godt redskab at anvende, når der skal indkøbes miljøbevidst. 14

15 Miljøstyring med ISO eller EMAS Miljøstyring og miljøledelse giver virksomheder mulighed for at vise kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, myndigheder m.fl. at de har en miljøbevidst holdning og at de faktisk arbejder på at tage relevante miljøhensyn. På internationalt plan er der enighed om to standarder for miljøstyring: ISO ISO kan følges af alle virksomheder, men retter sig primært mod fremstillingsvirksomheder. For at blive certificeret, skal virksomhederne opbygge et miljøstyringssystem der opfylder standardens krav. Kravene er bredt formuleret hvilket betyder, at virksomhederne selv skal udfylde rammerne. Det betyder, at ingen miljøsystemer er helt ens. EMAS EMAS ordningen har fokus på reelle miljøforbedringer og er en frivillig standard under EU. Ordningen er meget lig ISO men er mere vidtgående og har mere fokus på løbende forbedringer af den faktiske miljøpræstation. Virksomhederne skal fortælle omverdenen om sine miljøpåvirkninger, herunder udarbejde en miljøredegørelse, som skal verificeres af en uvildig 3. part. EMAS administreres i Danmark af Miljøstyrelsen. Der er udarbejdet en del vejledninger på miljøområdet hvor mere uddybende informationer ved miljø- samt energimærkninger samt miljøstyring beskrives i detaljer. Følgende link kan anvendes: 3.4 Hvor køber vi ind? Indkøbskataloget RAKAT RAKAT - BRK s indkøbskatalog, som kan tilgås på Dragenettet, indeholder indkøbsaftaler og for en del leverandørers vedkommende også elektroniske varekataloger. Hvis du vælger Fællesområde, kan du i venstre side finde Dragenetstedet Udbud og indkøb. Klikker du ind på Udbud og indkøb, kan du finde siden RAKAT - BRK s indkøbskatalog. RAKAT - BRK s indkøbskatalog Her findes information om adgangen til RAKAT - herunder oplysning om at man skal installere en lille programpakke til brug for SingleSignOn - samt link til indkøbskataloget RAKAT. SingleSignOn betyder at man har fuld indkøbsadgang til RAKAT hvis man er logget på sin computer, og er oprettet som indkøber i RAKAT. Der skal således ikke bruges særskilt brugernavn og adgangskode til RAKAT for at man som indkøber, kan bruge RAKAT. 15

16 Centerlederen - eller en driftsansvarlig leder, udpeger indkøbsansvarlige og er ansvarlig for at meddele til RAKAT-administrator, Mette Rasch Pedersen hvem der er udpeget til at kunne foretage indkøb for enheden. Udbuds- og indkøbsfunktionen er behjælpelig med at oprette brugerne i RAKAT. Hvis du ikke er oprettet som indkøber, kan du efter installation af SingleSignOn-programpakken få adgang til indkøbsaftalerne i RAKAT. På Dragenetsiden RAKAT - BRK s indkøbskatalog er der adgang til vejledning til såvel RAKAT som til SingleSignOn. Vejledningen til RAKAT kan i øvrigt også findes på forsiden af RAKAT når man er kommet derind. Desuden kan der åbnes for RAKAT s egne hjælpedokumenter mange forskellige steder i RAKAT. RAKAT giver mulighed for at man kan finde de indkøbsaftaler der er indgået i BRK. Når aftalen med leverandøren er fundet, vil leverandørbladet indeholde oplysninger, som eksempelvis: Rabatter/ nettopriser, kontaktpersoner, bemærkninger etc. Det er også muligt at foretage indkøb direkte fra RAKAT. Der er i den sammenhæng to muligheder: Katalogindkøb Fritekstindkøb Alle tre nævnte muligheder er beskrevet i vejledningen. På sigt vil det være muligt at handle helt elektronisk med et stadigt stigende antal leverandører. De elektroniske varekataloger bliver til stadighed opdateret, lige som nye kommer til. RAKAT er indrettet på den måde at indkøb igennem RAKAT, vil afstedkomme en elektronisk faktura til det EAN nummer som virksomheden har meddelt skal bruges i den givne situation. En afdelingsopdelt driftsenhed kan således være registreret med flere EAN numre Bestillinger via Dragenettet På Dragenettet under Fællesområde og Bestillinger - er der mulighed for at bestille: Beklædning, ID-kort, kontorartikler, rejseforsikringskort, repræsentationsgaver, teknisk service, varer med BRK-logo, visitkort og navneskilte til døren. Alle IT-bestillinger skal bestilles igennem IT. Den eneste undtagelse er tonere, som de decentrale indkøbere bestiller direkte hos leverandøren Hvem skal jeg henvende mig til hvis jeg mener at et indkøb er nødvendigt? Såfremt der opstår spørgsmål af enhver indkøbsrelateret art, kan Udbuds- og indkøbsfunktionen altid kontaktes enten telefonisk eller via mail. Mette Rasch Pedersen Udbuds- og indkøbskonsulent Tlf. direkte: Udbuds- og Indkøbsfunktionen stiller sig ligeledes til rådighed for fagrådsmøder, personalemøder, informationsmøder mm. således at vi kan medvirke til at kommunikationen og informationen på området til stadighed udvikles. 16

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere