Udbuds og Indkøbshåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbuds og Indkøbshåndbog"

Transkript

1 Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb

2 1. Indledning Opbygning og indhold Udarbejdelse og opdatering af håndbogen Udbuds- og indkøbsprocesser Indledning De overordnede faser i en udbudsproces Fase 1. Overvejelser om opgavens art Fase 2. Forberedelse af udbuddet Fase 3. Udarbejdelse af udbudsmaterialet Fase 4. Udbudsrunden Fase 5. Valg af leverandør Fase 6. Etablering/udførelse Fase 7. Drift og løbende kvalitetssikring Indkøb Forord Hvem må købe ind? Udbuds- og Indkøbspolitik Indkøbsorganisationen Udbuds- og indkøbsfunktionen Ad hoc udbudsgrupper Hvordan køber vi ind? Decentrale indkøbere Indkøbsaftaler Miljø og Energi Hvor køber vi ind? Indkøbskataloget RAKAT Bestillinger via Dragenettet Hvem skal jeg henvende mig til hvis jeg mener at et indkøb er nødvendigt? Kommunikation information Hvor kan jeg selv søge informationer? Intranet/Dragenettet

3 4. Udbud Bygge- og anlægsopgaver Indledning Professionel ejendomsdrift (Facilities Management) Realisering af et bygge-/anlægsprojekt Bygherren Byggeudvalget Valg af rådgiver Bygge- og anlægsopgaver Programfasen: Forslagsfasen Projekt- og udbudsfasen Udførelsesfasen Samarbejde med leverandører ved udbud Driftsfasen Tjenesteydelser A- eller B-tjenesteydelser? Serviceydelser Regler og lovgivning EU-udbudsregler Tærskelværdierne Beregn kontraktværdien Forskellige former for offentligt/privat samspil Tilbudsloven Vej, Park & Anlæg Entrepriseafdelingens forretningsområde Oversigtsskema for udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder Oversigtsskema for udbud af vare- og tjenesteydelser Sociale og miljømæssige klausuler I hvilket omfang anvendes sociale klausuler? Hvad er en social klausul? Kædeansvar Arbejdsklausuler Følg eller forklar -princippet om uddannelses- og praktikaftaler Den ny Udbudslov

4 7. Politisk behandling af udbud Spørgsmål Litteratur Bilag Miljømærker Energimærker Økologimærker til fødevarer

5 1. Indledning Udbuds- og indkøbshåndbogen skal understøtte Bornholms Regionskommunes Udbuds- og indkøbspolitik, således at regionskommunens opgaver løses bedst muligt under de givne økonomiske rammer. Udbuds- og indkøbshåndbogen har desuden til formål at gøre det nemmere for regionskommunens driftsansvarlige enheder at arbejde med udbud og indkøb samt sikre, at det sker ud fra et ensartet grundlag. Håndbogen henvender sig generelt til alle driftsansvarlige ledere, men er desuden et konkret værktøj til lederen og medarbejderen der sjældent eller for første gang arbejder med udbud og/eller indkøb. Det er tillige hensigten, at håndbogen vil kunne anvendes af medarbejdere som beskæftiger sig mere professionelt med at gennemføre bygge- og anlægsopgaver. Håndbogen har to hovedformål: 1. Som en håndbog for regionskommunens ledere og medarbejdere der arbejder med udbud eller indkøb og har behov for at få et mere detaljeret kendskab til de regler og procedurer der skal følges i forbindelse med udbud og indkøb. 2. Som et overskueligt redskab til hvordan Udbuds- og indkøbspolitikkens retningslinjer skal fortolkes og hvorledes man forholder sig til en række konkrete problemstillinger i forbindelse med et udbud eller indkøb. Samtidig kan håndbogen anvendes som opslagsværk til besvarelse af konkrete spørgsmål i en udbuds- eller indkøbsproces. 1.1 Opbygning og indhold Håndbogen indeholder indledningsvis et generelt afsnit vedrørende udbuds- og indkøbsprocessen hvor de overordnede faser og aktiviteter beskrives. Herefter følger praktiske afsnit vedrørende indkøb, bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser. Regler og lovgivning, herunder de nye udbudsregler, beskrives nærmere i afsnit 6 og de interne retningslinjer for politisk behandling af udbudsmateriale findes i afsnit 7. Derudover vil håndbogen kort beskrive forskellige former for offentligt privat samspil. Gældende for alle emnerne er at de er generelle for indkøb, udbud og udlicitering. Udbud af forsyningsopgaver vil ikke blive beskrevet yderligere, idet disse opgaver er meget specielle og relaterer sig til nogle få virksomheder. Udbuds- og indkøbshåndbogen deles op i: Vareindkøb Bygge- og anlægsopgaver Tjenesteydelser Håndbogen skal både fungere som en guide til hvordan man kommer sikkert igennem forløbene - og som inspirationsværktøj, når man står over for vigtige problemstillinger undervejs i forløbet. Man kan derfor vælge at læse håndbogen i sin helhed hvis man ønsker at danne sig et samlet overblik, eller man kan nøjes med at slå op i håndbogen når der er et væsentligt spørgsmål der ønskes afklaret. Leder man efter beskrivelsen af et bestemt emne eller en konkret problemstilling i håndbogen, kan man orientere sig ud fra indholdsfortegnelsen som indeholder en oversigt over de centrale emner i håndbogen. Ønsker man at gå mere i dybden med de emner der er berørt i håndbogen, kan man benytte litteraturlisten eller de løbende henvisninger til lovgivning m.v. der er skrevet ind i de enkelte afsnit i håndbogen. 5

6 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen Håndbogen er blevet til i et samarbejde mellem Center for Teknik og Miljø, Center for Ejendomme og Drift samt Udbuds- og indkøbsfunktionen. Desuden er relevante nøglepersoner i regionskommunens enheder inddraget. Håndbogen vil løbende blive opdateret i det omfang der er behov for det - f.eks. i forbindelse med lovændringer, politiske beslutninger af principiel karakter i forhold til udbud i regionskommunen, domstolsafgørelser og klagenævnskendelser m.v. Rocio Paniagua Jensen, faglig leder af Bygnings- og boliggruppen, Ejendomsservice under Center for Ejendomme og Drift, har ansvaret for at holde håndbogen ajour på udbud af teknisk rådgivning og bygge- og anlægsopgaver. Hardy Pedersen, leder af Veje og Havne under Center for Teknik & Miljø, har ansvaret for øvrige anlægsopgaver indenfor veje- og havnerelaterede projekter, mens udbuds- og indkøbskonsulent Mette Rasch Pedersen, Udbud og indkøb, Budget og indkøb under Center for Økonomi og Personale, har ansvaret for at holde håndbogen ajour på indkøb og udbud af vare- og tjenesteydelser. Ved tvivlsspørgsmål samt ved forslag til ændringer af eksisterende afsnit eller optagelse af nye m.v., kan der rettes henvendelse til: Udbud af bygge- og anlægsopgaver: Rocio Paniagua Jensen, Center for Ejendomme og Drift, tlf Udbud af øvrige anlægsopgaver indenfor veje- og havnerelaterede projekter: Hardy Pedersen, Center for Teknik & Miljø, Veje og Havne, tlf , Indkøb samt udbud af vare- og tjenesteydelser: Mette Rasch Pedersen, Udbuds- og indkøbsfunktionen, tlf , 6

7 2 Udbuds- og indkøbsprocesser 2.1 Indledning Motivationen for at inddrage private aktører i den kommunale opgavevaretagelse, er ofte at afprøve markedet og dermed åbne op for muligheden for at få leveret en ydelse til en bedre kvalitet, eller til billigere penge. Argumentet herfor er, at der gennem konkurrence skabes en større sammenhæng mellem pris og kvalitet. Et andet formål kan være, at kommunen er i den situation at den ikke selv har mulighed for at byde på opgaven som følge af kapacitets- eller lovgivningsmæssige barrierer. Det er dog ikke alle opgaver der er velegnede til at sende i licitation. De lokale forhold på Bornholm spiller i denne sammenhæng en stor rolle for hvorvidt en opgave overhovedet egner sig til udbud. Lokale konkurrenceforhold, mangel på kvalificerede leverandører, opgavens størrelse samt følgeomkostningernes størrelse ved at udlicitere opgaven i forhold til at regionskommunen selv varetager opgaven, er væsentlige forhold der nøje bør overvejes i forbindelse med virksomhedens vurderinger af det hensigtsmæssige i at foretage et udbud på et specifikt område. Flertallet af regionskommunens driftsansvarlige enheder kan vælge at sende en opgave i udbud eller samarbejde med private aktører på anden vis. Det er dog ikke alle opgaver der må sendes i udbud. På enkelte områder er der særlige begrænsninger i lovgivningen for udlicitering og endvidere må myndighedsopgaver 1 ikke udliciteres. I forbindelse med indkøb af vare- og tjenesteydelser, er samtlige indkøbsaftaler obligatoriske for regionskommunens tilknyttede driftsansvarlige enheder. Alle aftaler vil således blive indgået på baggrund af udbud. 1 Myndighedsopgaver omfatter de handlinger, hvor regionskommunen udsteder forbud, påbud, godkendelser, tilladelser, visitationsbeslutninger, planer, regulativer og lignende ift. borgere og virksomheder. 7

8 2.2 De overordnede faser i en udbudsproces Figur 1. Udbudsprocessens 7 faser Der er forskellige faser i en udbuds- og indkøbsproces. Udbudsprocessen kan eksempelvis deles op i syv faser. Hver fase indeholder et antal konkrete aktiviteter og dokumenter der skal udarbejdes og gennemføres. I de følgende afsnit vil de 7 faser blive beskrevet yderligere. Efter hvert afsnit besvares nogle af de mest hyppige spørgsmål til hver fase. 1. Overvejelser om opgavens art 2. Forberedelse af udbuddet 3. Udarbejdelse af udbudsmaterialet 4. Udbudsrunden 5. Valg af leverandør 6. Etablering /udførelse 7. Drift og løbende kvalitetssikring Fase 1. Overvejelser om opgavens art. For at opnå de ønskede resultater med et udbud, er det vigtigt at gøre sig klart hvad man ønsker at få ud af udbuddet, og hvordan man vil opnå de ønskede resultater. Der er som nævnt nedenfor, forskellige former for offentligt privat samspil der med fordel kan benyttes afhængigt af målsætningerne med udbuddet. Det er vigtigt at tage stilling til kontraktens varighed, udbudsmodeller, evt. inddragelse af eksterne rådgivere m.v. inden man starter en omfangsrig udbudsproces. I starten af en udbudsproces kan det anbefales at læse regionskommunens Udbuds- og Indkøbspolitik hvor forskellige forhold, som man fra politisk niveau finder vigtige at inddrage i en udbudsproces, blandt andet står beskrevet Fase 2. Forberedelse af udbuddet En god udbudsproces kræver god planlægning og et højt informationsniveau. Der skal vælges udbudsform og -model inden man går i gang med at udarbejde udbudsmaterialet. Ved større udbud, der kan have personalemæssige konsekvenser, skal MED-udvalget inddrages i udbudsprocessen. I selve forberedelsen af udbuddet er det vigtigt at forholde sig til følgende: Intern organisering. Hvem har ansvaret for den praktiske gennemførelse af en udbudsproces? Ansvaret for gennemførelse af udbudsproceduren påhviler i praksis de driftsansvarlige ledere som varetager den pågældende opgave med behørig inddragelse af nødvendig ekspertise. Det vil sige at den kommunale enhed kan få vederlagsfri konsulentbistand fra Center for Ejendomme og Drift i forbindelse med udbud af byggeopgaver og teknisk rådgivning. 8

9 I forbindelse med udbud af varekøb og øvrige tjenesteydelser vil Udbuds- og indkøbsfunktionen bistå de driftsansvarlige enheder. Udarbejdelse af tidsplan. Nationalt udbud eller EU-udbud. Der skal følges forskellige procedurer alt afhængigt af om det er et EU- eller nationalt udbud. Vælge udbudsform. Der kan som hovedregel vælges mellem følgende 3 udbudsformer: Offentlig licitation hvor alle interesserede har mulighed for at afgive tilbud efter forudgående annoncering. Begrænset licitation hvor regionskommunen på forhånd udvælger et nærmere beskrevet antal tilbudsgivere, eller ved offentlig annoncering opfordrer potentielle tilbudsgivere til at melde sig (prækvalifikation). Regionskommunen udvælger efterfølgende, blandt de tilmeldte, et antal leverandører som herefter får mulighed for at give konkrete tilbud på den udbudte opgave. Dersom regionskommunens egne driftsansvarlige enheder melder sig som tilbudsgivere, indgår disse i udvælgelsen på lige vilkår med andre tilbudsgivere. Underhåndsbud, som gælder specielt for udbud i bygge- og anlægssektoren (hvor udbyder på samme arbejde maksimalt kan indhente 4 underhåndsbud). Hvordan skal opgaven opdeles og afgrænses. Hvis der skal udarbejdes et kontrolbud, skal vilkårene herfor afklares. Inddragelse og orientering af personale. Et centralt element i regionskommunens udbudspolitik er at medarbejderne involveres i en udbudsproces. MED-udvalget har løbende været inddraget i processen. Overvej om udbuddet kræver politisk godkendelse. Husk at afsætte tid til dette i tidsplanen. Se mere i afsnit Fase 3. Udarbejdelse af udbudsmaterialet I denne fase skal kvalitetskravene til ydelsen og spillereglerne for udbudsrunden og den efterfølgende drift fastlægges. At udarbejde udbudsmaterialet er ofte meget tids- og ressourcekrævende. Tilbudsgiverne skal gennem udbudsmaterialet have et klart billede af hvad opgaven omfatter. Udbudsmaterialet skal blandt andet beskrive den nuværende opgaveløsning samt hvilke krav leverandøren skal opfylde (kravspecificering). Kravspecifikationen kan have meget forskellig karakter, eksempelvis kan man vælge at specificere kvaliteten af det ønskede resultat og løbende produktionskrav, eller man kan vælge at specificere måden hvorpå ydelsen ønskes leveret. Hvordan leverandøren og virksomheden vil/skal sikre at kvaliteten lever op til det aftalte (kvalitetssikring), skal beskrives. Udbudsmaterialet skal overordnet indeholde en generel beskrivelse af opgaven, tilbudsvilkår, prisforhold og betaling samt udkast til den endelige kontrakt. Der skal opstilles udvælgelseskriterier som har til formål at fastslå leverandørens egnethed/formåen 2 og tildelingskriterier 3 som afgør hvem der vinder opgaven. Det er vigtigt at der afses god tid til dette forløb da dette er grundlaget for at et udbud bliver en succes. 2 Der kan i denne sammenhæng stilles krav om 3 års regnskaber, distributionsforhold, organisationsbeskrivelser, teknisk og personalemæssige kapacitet m.m. 3 Oftest den laveste pris eller det økonomiske mest fordelagtige bud. 9

10 Derudover skal der foretages økonomiske beregninger uanset om der udarbejdes kontrolbud eller ej. Dette vil oftest være beregninger på omkostningerne ved at lade en opgave overgå til en privat leverandør. Disse omkostninger (følgeomkostninger) skal beregnes for at kunne afgøre hvorvidt det kan betale sig at lade en opgave overgå til en privat leverandør. Afhængigt af opgavens karakter, kan det være nødvendigt at få en politisk godkendelse af udbudsmaterialet. Dette skyldes at når materialet først er offentliggjort, er det for sent at stille nye krav til kvalitet, service og personaleforhold mm. Udbudsmaterialets omfang afhænger af den valgte udbudsform og den udbudte opgaves art og omfang. Man kan på Udbudsportalens hjemmeside se eksempler på forskellige udbudsmaterialer i andre kommuner Fase 4. Udbudsrunden Ved offentliggørelse skal bestemte regler for annoncering (hvad annoncen skal indeholde, og hvilke steder den som minimum skal annonceres, først og fremmest ved EU-udbud) og håndtering af spørgsmål følges for at sikre at alle evt. tilbudsgivere får ens vilkår. Ved besvarelse af spørgsmål, skal svar eksempelvis altid afgives skriftligt og skal være tilgængelige for alle der har rekvireret udbudsmaterialet. Bornholms Regionskommune, Budget og indkøb, har indkøbt licens til brug af et elektronisk udbudssystem Mercell, hvorigennem alle udbud af vare-tjenesteydelser bliver annonceret og udbudsprocessen foregår. Det er gratis for tilbudsgiver at benytte og afgive bud i Mercell. Samtidig annonceres udbuddet på hjemmesiden under Udbud af udbud af bygge- og anlægsopgaver, samt udbud af øvrige anlægsopgaver indenfor veje- og havnerelaterede projekter foregår ved annoncering på hjemmesiden Det er herefter tilbudsgivers eget ansvar selv at downloade det fulde udbudsmateriale samt spørgsmål og svar som vil indkomme og blive besvaret i løbet af udbuds-processen og offentliggjort på hjemmesiden. Regionskommunen skal registrere hvilke private leverandører der afgiver tilbud og begrundelsen for hvorfor den enkelte tilbudsgiver evt. ikke vinder licitationen. Denne dokumentation kan anvendes i tilfælde af at en tilbudsgiver, på et senere tidspunkt, afgiver en klage over udbudsprocessen og evt. valg af leverandør. Kommunen kan vælge at udarbejde et kontrolbud og derved selv deltage i konkurrencen om den udbudte opgave. Hvis regionskommunen ønsker at afgive kontrolbud, skal dette gøres under de samme forudsætninger som de øvrige tilbudsgivere. Kontrolbuddet består af en beregning af de samlede gennemsnitlige omkostninger ved den pågældende opgaveudførsel. Hvis kontrolbuddet er billigst eller økonomisk mest fordelagtigt, sker der formelt set det at udbudsforretningen annulleres og kommunen fortsætter med at varetage den pågældende opgave som hidtil, alternativt hjemtager opgaveløsningen. Vær opmærksom på at det personale der udarbejder kontrolbuddet ikke også må have været med til at udarbejde udbudsmaterialet. Udbudsformer/Prisindhentning Et udbud på bygge- og anlægsopgaver kan gennemføres som: Offentlig licitation, hvor ordregiveren retter henvendelse til en ubestemt kreds af leverandører ved annonce i pressen eller i elektroniske medier. Ved offentlig licitation er der i princippet ube- 10

11 grænset mulighed for at alle leverandører kan afgive tilbud. Offentlig licitation kan i princippet anvendes ved alle opgaver uanset værdi men anbefales alene anvendt ved større opgaver, idet det typisk er mere ressource- og tidskrævende at udarbejde udbudsmaterialet hertil. Begrænset licitation, hvor opfordringen fra ordregiveren til at byde rettes direkte og alene til dem, fra hvem tilbud ønskes. Ved begrænset licitation kan man med fordel benytte sig af en såkaldt prækvalifikation. Udvælgelsen af tilbudsgivere sker ud fra nogle udvælgelseskriterier. Begrænset licitation kan i princippet også anvendes ved alle opgaver uanset værdi men anbefales anvendt ved mellemstore opgaver, idet det ofte er forholdsvis omfattende at udarbejde udbudsmaterialet hertil. Underhåndsbud, som er tilbud der indhentes på anden måde end ved en licitation. Tilbudsloven angiver at der på bygge- og anlægsopgaver op til kr. ekskl. moms kan indhentes ét underhåndsbud. Fra kr. ekskl. moms skal der indhentes 2-3 underhåndsbud og det er tilladt at indhente et fjerde, såfremt dette indhentes udenfor lokalområdet (Bornholm). Underhåndsbud anvendes typisk ved mindre og enkle opgaver men kan i princippet anvendes på bygge- og anlægsopgaver op til kr. ekskl. moms Fase 5. Valg af leverandør Når regionskommunen har modtaget samtlige tilbud, skal der vælges leverandør. Det er vigtigt at udvælgelsen af leverandør sker på en fair og gennemsigtig måde, og her gælder en række faste procedurer, både når tilbuddene modtages, åbnes og vurderes (skal eksempelvis ske i offentlighed på bygge- og anlægsopgaver), samt når selve kontrakten skal indgås og når resultatet af udbuddet offentliggøres. Når leverandøren er valgt ved et EU-udbud skal oplysninger om kontrakten offentliggøres i EU-tidende. Endvidere skal der, efter tildelingen af leverandør, udfærdiges en rapport om udbuddet som EU-kommissionen på forlangende kan rekvirere Fase 6. Etablering/udførelse Ved specielt bygge- og anlægsarbejder er dette fasen hvor byggeprocessen gennemføres. Leverancen er gennemført når byggeriet er færdiggjort og ansvaret for leverancen er overgået til bygherren Fase 7. Drift og løbende kvalitetssikring Efter indgåelse af kontrakten skal den driftsansvarlige enhed løbende følge op på kontrakten samt overveje hvorvidt opgaven skal genudbydes, eller om opgaven skal hjemtages når kontrakten udløber. Derudover er det vigtigt at den driftsansvarlige enhed hele tiden følger op på evt. klager m.v. 11

12 3 Indkøb 3.1 Forord En stor del af regionskommunens ansatte kommer i dagligdagen i situationer hvor indkøb er nødvendigt i forhold til den opgave de er i gang med at løse. De oftest stillede spørgsmål i forbindelse med det praktiske indkøb er: Hvem må købe ind? Hvordan køber vi ind? Hvor køber vi ind? Hvem skal jeg henvende mig til hvis jeg mener at et indkøb er nødvendigt? Hvor søger jeg informationer? 3.2 Hvem må købe ind? Udbuds- og Indkøbspolitik Samtlige indkøb i regionskommunen tager udgangspunkt i den vedtagne Udbuds- og indkøbspolitik. Politikken skal bl.a. sikre at vi overholder den gældende lovgivning på området, samt at den enkelte enhed i regionskommunen køber varer og ydelser i den ønskede kvalitet, til den bedst mulige pris. De driftsansvarlige ledere og de medarbejdere som køber ind har ansvaret for at indkøbene foretages i overensstemmelse med Udbuds- og Indkøbspolitikken samt den gældende lovgivning Indkøbsorganisationen Udbuds- og ind- købsfunktionen De De De De driftsansvarlige driftsansvarlige driftsansvarlige driftsansvarlige enheder enheder enheder enheder Udbuds- og indkøbsfunktionen Udbuds- og indkøbsfunktionen er organisatorisk tilknyttet Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb og har det overordnede ansvar for at dansk lovgivning samt EU s regler for udbud overholdes. Funktionen har tillige den koordinerende rolle der skal medvirke til at regionskommunen får opfyldt deres indkøbsbehov bedst muligt med udgangspunkt i de økonomiske ressourcer. 12

13 I praksis betyder det at Udbuds- og indkøbsfunktionen er ansvarlig for gennemførelsen af udbudsprocesserne, den eksterne kontakt til leverandørerne og gennemfører udbud på samtlige indkøbsområder for at optimere kvaliteten i udbuddene. Funktionen er ligeledes kontraktansvarlig, herunder for udformning af kontrakten, underskrift m.v. - samt den efterfølgende kommunikation/information med interessenterne på området. Efter kontraktindgåelsen, drifter/kvalitetssikrer Udbuds- og indkøbsfunktionen aftalerne i samarbejde med de decentrale indkøbere således at regionskommunen sikrer at leverandørerne overholder de stillede krav i udbudsmaterialet. Videreformidling af indkøbsaftalerne, tiltag samt informationer, ideer mm. kommunikeres videre via Dragenettet, på forsidenyheder samt i nyhedsbreve som sendes direkte til de decentrale indkøbere, som er oprettet i indkøbssystemet RAKAT. Derudover afholder Udbuds- og indkøbsfunktionen informationsmøder/temamøder for at informere om aftaler samt tiltag på området. Udbud og indkøb deltager også gerne i diverse møder i de enkelte centre for at informere om området, samt afklare hvorvidt de enkelte centre mener at der er udbudsmuligheder for de enkelte områder. Udbuds- og Indkøbsfunktionen deltager endvidere i tværgående udviklingsopgaver i organisationen, samt i landsdækkende netværkssamarbejder. På indkøbsområder hvor der endnu ikke er foretaget udbud, skal centrene/afdelingerne kontakte Udbuds- og indkøbsfunktionen som vil forestå udbuddet i samarbejde med de driftsansvarlige enheder. Udbudsprocessen omfatter følgende: Planlægning af udbuddet Udarbejdelse af udbudsmateriale Gennemførelse af udbudsrunden Valg af leverandør Kontraktindgåelse Ad hoc udbudsgrupper Udbuds- og indkøbsfunktionen nedsætter i forbindelse med et udbud en ad hoc gruppe, som dækker de områder der skal udbydes. Blandt de decentrale indkøbsansvarlige og fagpersoner i de kommunale enheder udpeges et antal repræsentanter til at sidde i den respektive ad hoc gruppe, som dækker deres fag eller produktområde. Den driftsansvarlige leder er ansvarlig for at der, ved henvendelse fra Udbuds- og indkøbsfunktionen, bliver udpeget medarbejdere fra de relevante enheder til ad hoc grupperne. Ad hoc udbudsgrupperne deltager i hele udbudsprocessen og består af fagpersoner, som har specifikke forudsætninger på de respektive områder. Fagpersonerne kvalitetssikrer udbudsmaterialet specielt i forbindelse med udarbejdelsen af kravspecifikationer, opstilling af tildelingskriterier, udvælgelse af leverandører mm. Når aftalerne er indgået, er Udbuds- og indkøbsfunktionen i tæt dialog med leverandører og entreprenører, for at følge op på aftalerne og drøfte eventuelle uoverensstemmelser. For at kvalitetssikre aftalerne, deltager repræsentanter fra de kommunale enheder i opfølgningsmøder og erfaringerne anvendes til at målrette de efterfølgende udbud således at regionskommunen indkøber bedste produkt, til bedst mulige pris. 13

14 3.3 Hvordan køber vi ind? Decentrale indkøbere Decentrale indkøbere bestiller varer og ydelser i forhold til de indgåede indkøbsaftaler/rammeaftaler. Er der ikke indgået en indkøbsaftale med regionskommunen på det pågældende område, skal indkøberen involvere Udbuds- og indkøbsfunktionen. Desuden skal indkøberen forestå kontrol af de leverede varer. Da indkøberen har ansvar for at leverandøren har en aftale med regionskommunen, skal vedkommende kontakte lederen hvis der ikke er handlet på aftale. De har sammen med lederen ansvaret for at indkøbene foretages i overensstemmelse med udbuds- og indkøbspolitikken, samt den vedtagne lovgivning Indkøbsaftaler Udbuds- og indkøbsfunktionen indgår i alle regionskommunens indkøbsaftaler efter forudgående udbud enten som nationalt udbud eller EU-udbud. De enkelte kommunale enheder foretager indkøbene decentralt på baggrund af de obligatoriske indkøbsaftaler, som indgås centralt af indkøbsfunktionen. Alle indkøbsaftaler i Bornholms Regionskommune er obligatoriske aftaler efter forudgående udbud. På en række standardvarer, kobler regionskommunen sig på de EU-udbud som er foretaget af enten SKI (Indkøbsservice), Finansministeriet eller igennem vores indkøbssamarbejde med IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland), som afløfter udbudspligten for Bornholms Regionskommune - således at vi ikke selv skal foretage EU-udbud. Af områder hvor aftalerne er dækket af landsdækkende udbud eller IN udbud kan bl.a. nævnes: IT hardware Kontorartikler, herunder kopipapir Forbrugsstoffer (tonere mm) Bøger (Folkebibliotek, undervisning, samt skolebibliotek) Brændsel (benzin/diesel via tankstationer) Fødevarer Sygeplejeartikler Urologiprodukter M.v. Alle indkøbsaftaler er fortrolige og må derfor ikke videregives til tredjemand. Der må desuden ikke foretages private indkøb i regionskommunens navn Miljø og Energi Ved indkøb og udbud, anbefales det at regionskommunen fokuserer på anvendelse af miljørigtige materialer og arbejdsprocesser, samt funktionen af tekniske anlæg. På en række områder findes Miljøog energimærker, som er et godt redskab at anvende, når der skal indkøbes miljøbevidst. 14

15 Miljøstyring med ISO eller EMAS Miljøstyring og miljøledelse giver virksomheder mulighed for at vise kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, myndigheder m.fl. at de har en miljøbevidst holdning og at de faktisk arbejder på at tage relevante miljøhensyn. På internationalt plan er der enighed om to standarder for miljøstyring: ISO ISO kan følges af alle virksomheder, men retter sig primært mod fremstillingsvirksomheder. For at blive certificeret, skal virksomhederne opbygge et miljøstyringssystem der opfylder standardens krav. Kravene er bredt formuleret hvilket betyder, at virksomhederne selv skal udfylde rammerne. Det betyder, at ingen miljøsystemer er helt ens. EMAS EMAS ordningen har fokus på reelle miljøforbedringer og er en frivillig standard under EU. Ordningen er meget lig ISO men er mere vidtgående og har mere fokus på løbende forbedringer af den faktiske miljøpræstation. Virksomhederne skal fortælle omverdenen om sine miljøpåvirkninger, herunder udarbejde en miljøredegørelse, som skal verificeres af en uvildig 3. part. EMAS administreres i Danmark af Miljøstyrelsen. Der er udarbejdet en del vejledninger på miljøområdet hvor mere uddybende informationer ved miljø- samt energimærkninger samt miljøstyring beskrives i detaljer. Følgende link kan anvendes: 3.4 Hvor køber vi ind? Indkøbskataloget RAKAT RAKAT - BRK s indkøbskatalog, som kan tilgås på Dragenettet, indeholder indkøbsaftaler og for en del leverandørers vedkommende også elektroniske varekataloger. Hvis du vælger Fællesområde, kan du i venstre side finde Dragenetstedet Udbud og indkøb. Klikker du ind på Udbud og indkøb, kan du finde siden RAKAT - BRK s indkøbskatalog. RAKAT - BRK s indkøbskatalog Her findes information om adgangen til RAKAT - herunder oplysning om at man skal installere en lille programpakke til brug for SingleSignOn - samt link til indkøbskataloget RAKAT. SingleSignOn betyder at man har fuld indkøbsadgang til RAKAT hvis man er logget på sin computer, og er oprettet som indkøber i RAKAT. Der skal således ikke bruges særskilt brugernavn og adgangskode til RAKAT for at man som indkøber, kan bruge RAKAT. 15

16 Centerlederen - eller en driftsansvarlig leder, udpeger indkøbsansvarlige og er ansvarlig for at meddele til RAKAT-administrator, Mette Rasch Pedersen hvem der er udpeget til at kunne foretage indkøb for enheden. Udbuds- og indkøbsfunktionen er behjælpelig med at oprette brugerne i RAKAT. Hvis du ikke er oprettet som indkøber, kan du efter installation af SingleSignOn-programpakken få adgang til indkøbsaftalerne i RAKAT. På Dragenetsiden RAKAT - BRK s indkøbskatalog er der adgang til vejledning til såvel RAKAT som til SingleSignOn. Vejledningen til RAKAT kan i øvrigt også findes på forsiden af RAKAT når man er kommet derind. Desuden kan der åbnes for RAKAT s egne hjælpedokumenter mange forskellige steder i RAKAT. RAKAT giver mulighed for at man kan finde de indkøbsaftaler der er indgået i BRK. Når aftalen med leverandøren er fundet, vil leverandørbladet indeholde oplysninger, som eksempelvis: Rabatter/ nettopriser, kontaktpersoner, bemærkninger etc. Det er også muligt at foretage indkøb direkte fra RAKAT. Der er i den sammenhæng to muligheder: Katalogindkøb Fritekstindkøb Alle tre nævnte muligheder er beskrevet i vejledningen. På sigt vil det være muligt at handle helt elektronisk med et stadigt stigende antal leverandører. De elektroniske varekataloger bliver til stadighed opdateret, lige som nye kommer til. RAKAT er indrettet på den måde at indkøb igennem RAKAT, vil afstedkomme en elektronisk faktura til det EAN nummer som virksomheden har meddelt skal bruges i den givne situation. En afdelingsopdelt driftsenhed kan således være registreret med flere EAN numre Bestillinger via Dragenettet På Dragenettet under Fællesområde og Bestillinger - er der mulighed for at bestille: Beklædning, ID-kort, kontorartikler, rejseforsikringskort, repræsentationsgaver, teknisk service, varer med BRK-logo, visitkort og navneskilte til døren. Alle IT-bestillinger skal bestilles igennem IT. Den eneste undtagelse er tonere, som de decentrale indkøbere bestiller direkte hos leverandøren Hvem skal jeg henvende mig til hvis jeg mener at et indkøb er nødvendigt? Såfremt der opstår spørgsmål af enhver indkøbsrelateret art, kan Udbuds- og indkøbsfunktionen altid kontaktes enten telefonisk eller via mail. Mette Rasch Pedersen Udbuds- og indkøbskonsulent Tlf. direkte: Udbuds- og Indkøbsfunktionen stiller sig ligeledes til rådighed for fagrådsmøder, personalemøder, informationsmøder mm. således at vi kan medvirke til at kommunikationen og informationen på området til stadighed udvikles. 16

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Udbuds og indkøbspolitik 2014

Udbuds og indkøbspolitik 2014 Udbuds og indkøbspolitik 2014 Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål og principper... 3 2. Ressourcerne skal bruges rigtigt!... 3 3. Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af 07.07.2008 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere