IT & Telestyrelsen. Statstidende.dk. Produktbeskrivelse Dokumentation. Version: 0.a ID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT & Telestyrelsen. Statstidende.dk. Produktbeskrivelse Dokumentation. Version: 0.a ID: 28.707"

Transkript

1 Statstidende.dk Produktbeskrivelse Version: 0.a ID:

2 Indhold 1 PRODUKT HVAD HVORFOR... 7 STATSTIDENDE Meddelelsernes art og oprindelse KRAV TIL PRODUKTET KRAVSPECIFIKATION Meddelelsernes art og oprindelse Afregning af indrykkede meddelelser STRUKTUR OG BEGREBER Informationsstruktur Egenskaber Rubrikegenskaber Gruppeegenskaber Feltegenskaber Meddelelsesegenskaber BRUGERE Anonyme brugere Registrerede brugere Identificerede brugere Autoriserede brugere PRODUKTIONSPROCESSEN I HOVEDTRÆK Stikprøvekontrol af meddelelser leveret fra eksterne systemer Redaktionel kontrol af meddelelser fra Statstidende.dk Visitering og rubricering af manuskripter Indtastning af manuskripter Korrektur af meddelelser i henhold til manuskripter Kundgørelse OFFENTLIG TILGÆNGELIG FUNKTIONALITET MEDDELELSERNES PRÆSENTATIONSFORMATER MV Normalt præsentationsformat Resumé præsentationsformat Struktureret præsentationsformat Vis adresse på kort Genkendelse af URL er og e-post adresser LÆSNING Printervenlig version INTERAKTIV SØGNING Simpel søgning Avanceret søgning Mest benyttede søgninger Resultat præsentation Søgeresultat som PDF Gemme som fast søgning Version: 0.a Page 2 of 123

3 2.9 FAST SØGNING Administration af fast søgning Levering af resultater Afregning I tilfælde af leveringsfejl BRUGER TILMELDING Tilmelding som registreret bruger Tilmelding som eller opgradering til identificeret bruger BRUGEROPLYSNINGER INDSENDELSE AF MEDDELELSE Oprette meddelelse MEDDELELSESRUDE OVERSIGT OVER KLADDER, INDSENDTE, KUNDGJORTE OG AFVISTE DOWNLOAD MASSEUDTRÆK FORBRUGSOVERSIGT Ændring af adgangskode STATISTIKKER DOWNLOAD AF PDF-FORMULARER BOGMÆRKER Understøttelse af foretrukne i browser TILGÆNGELIGHED FOR FUNKTIONSNEDSATTE BRUGERE ANVENDELSE AF COOKIES SAMSPIL MED SØGEMASKINER INGEN SAMMENBLANDING AF SIKRE OG USIKRE EMNER REDAKTIONELLE FUNKTIONER Leveranceoversigt Modtagelse af meddelelse på PDF-formular Redaktionel kontrol Opret meddelelse Korrektur Redaktionel søgning Rediger meddelelse Brugerprofil PLANLÆGNING OG DANNELSE AF UDGIVELSER Prisberegning og overførsel til økonomisystem Produktionsstatus BRUGERADMINISTRATION Ændring af brugernes rettigheder Kommentarhistorik Spærring af brugere Opgradering af registrerede brugere til identificerede brugere Eliminering af inaktive brugere MASSEUDTRÆK Engangsudtræk Løbende udtræk Håndtering af eksisterende masseudtræksaftagere ADMINISTRATION AF TAKSTPARAMETRE NYHEDER OG INDHOLDSHÅNDTERING STATISTIK OVER OFFENTLIGGJORTE MEDDELELSER VEDLIGEHOLDELSE AF MEST BENYTTEDE SØGNINGER Version: 0.a Page 3 of 123

4 2.32 ADGANG TIL METADATA, SYSTEM PARAMETRE MV Vedligeholdelse af rubrikker POSTNUMMER OG POSTDISTRIKT VISNING OG UDSKRIFT AF LOG BROADCAST-BESKED GRÆNSEFLADER TIL FREMMEDE SYSTEMER INDSEND MEDDELELSE WEB-SERVICE PDF-FORMULAR IMPORT IMPORTAGENT FOR TINGBLADET CPR OG CVR SAMT ANDRE LEVERANDØRER AF REFERENCE DATA GIS TALESYNTESE ØKONOMISYSTEM BETALINGSKORTINDLØSER CERTIFIKAT KONTROL MV TEGNSÆT PLIGTAFLEVERING TIL DET KGL. BIBLIOTEK VIRUSSCANNER OCR KRAV TIL SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED GENERELLE KRAV Tilgængelighed Dataintegritet Fortrolighed Autenticitet Uafviselighed Sporbarhed Andre begrænsninger og sikkerhedsmæssige krav SPECIFIKKE KRAV Spærring af bruger efter flere uautoriserede adgangsforsøg Genindtastning af adgangskode efter timeout Krypteringsniveau Arkivering Logning Adgangskoder Gyldighedskontrol KAPACITET OG YDELSE BRUGERE FASTE SØGNINGER GENNEMSNITLIGE DATAMÆNGDER VEDR. MEDDELELSER GENNEMSNITLIG BELASTNING SPIDSBELASTNING SVARTIDSKRAV DATAMIGRERING TEKNISK LØSNING MEDDELELSESTYPER I STATSTIDENDE Version: 0.a Page 4 of 123

5 9 MEDDELELSESTYPER I TINGBLADET ADRESSEVALIDERING I NETTIDENDE UDBUDSAVISEN PUBLIKATIONEN UDBUDSAVISEN ADGANG ABONNEMENTSBETALING MV INDRYKNING RUBRIKKER CPV-REGISTER IMPORTAGENT SLETNING AF MEDDELELSER GENNEMSNITLIGE DATAMÆNGDER VEDR. MEDDELELSER ARKITEKTURBESKRIVELSE INTRODUKTION TIL SYSTEMET/PRODUKTET Driftsmodel BESKRIVELSE AF NATLIGE KØRSLER Fast søgning Distribute permenant search Generel database opgaver Godkend ansøgninger Hent adresse data fra AWS webservice Kundgørelse Slet meddelelser Masseindlæsning Opret kalenderdata Opdatér fuldtekst indeks Populer fuldtekst kataloger Godkend ansøgninger Dan faktureringslinier Opdatér realiserede meddelelser AFVIKLINGSSERVICE Installation og MMC konfiguration af service Konfiguration af service Konfiguration af jobs underlagt service Start af service Når servicen er i fejltilstand Overvågning af service Manuel afvikling ADMINISTRATOR AFSNIT Nyheder og indhold Prisberegning Alm. Redaktionelle funktioner Søgeresultat Simpel søgning Redaktionel søgning KODEHÅNDBOGEN Version: 0.a Page 5 of 123

6 13.1 INTRODUKTION TIL HÅNDBOGEN Indledning PROCES OG ARKITEKTUR PRINCIPPER KODE KOMMENTAR, GENERELT VERSIONERING LOGNING TRANSAKTIONER BYGGEBLOKKE Data Access Application Block version Exception Management Application Block Web Forms User Controls KODE SOM EKSEKVERES I EN BROWSER CASCADING STYLE SHEETS (CSS) Validering Navne konvention HTML Navne konvention Validering Tilgængelighed JAVASCRIPT Navne konvention Funktions hoveder Klient validering af felter FLASH KODE SOM EKSEKVERES PÅ EN SERVER Net moduler C# metoder DATABASE Navne konvention Funktionshoveder Storedprocedure og views FORKORTELSER OG DEFINITIONER CHANGE LOG Version: 0.a Page 6 of 123

7 1 Produkt 1.1 Hvad IT- og Telestyrelsen har besluttet at udvikle et nyt system til opbygning og offentliggørelse af Statstidende og Tingbladet. Systemet, som betegnes Statstidende.dk, skal erstatte det eksisterende system NetTidende. Beslutningen om udviklingen af Statstidende.dk er rodfæstet i to væsentlige forhold: Beslutning om at Statstidende i fremtiden skal udgives rent elektronisk uden sideløbende trykning af blade. Ønsket om at samle IT- og Telestyrelsens netsteder under en fælles portal platform baseret på en fælles it-arkitektur Nærværende kravspecifikation beskriver krav til systemets (Statstidende.dk) funktioner og i et begrænset omfang også en række ikke funktionelle krav. Udgangspunktet for kravspecifikationen har været at den eksisterende funktionalitet i NetTidende, som aktivt benyttes, skal bevares, forbedres eller udvides efter forslag fra referencegruppen. Funktionalitet til understøttelse af bladproduktionen er ikke medtaget. Det er en forudsætning af bladproduktionen stopper før eller i forbindelse med idriftsættelse af Statstidende.dk. Funktionalitet til understøttelse af UdbudsAvisen er ikke medtaget, da det p.t. er tvivl om UdbudsAvisens fremtidige eksistensberettigelse grundet konkurrence fra EU s eget netsted for udbud. 1.2 Hvorfor Statstidende udgives i henhold til Lov om Statstidende (lov nr. 419 af ). Loven, som erstatter en langt ældre lov, åbner for at Statstidende publiceres elektronisk. En betydelig del af meddelelserne i Statstidende er lovpligtige, dvs. at andre love fordrer offentliggørelsen af informationen i Statstidende som led i en sagsbehandlingsprocedure. Til meddelelserne kan der desuden være tilknyttet en retslig virkning, som er nødvendig for det videre forløb af sagsbehandlingen (f.eks. offentliggørelsen af et konkursdekret i tilfælde et selskab tages under konkursbehandling) Version: 0.a Page 7 of 123

8 I dag er denne retslige virkning (også kaldet kundgørelseseffekten) knyttet til offentliggørelsen i det trykte Statstidende. Sideløbende udgives Statstidende elektronisk vha. offentliggørelsessystemet NetTidende, men den retslige virkning er alene knyttet til det trykte blad. Loven af muliggør den sideløbende elektroniske udgave, men åbner også for at kundgørelseseffekten kan knyttes til denne. Dette kan ske uden lovændringer, dog skal ressortministeren træffe beslutning derom. Det forventes at kundgørelseseffekten flyttes til den elektroniske udgave i Dette betyder også at udgivelsen af det trykte Statstidende vil ophøre. Flytning af kundgørelseseffekten til det elektroniske system og lukning af det trykte Statstidende og Tingbladet vil ske enten før eller samtidig med idriftsættelse af Statstidende.dk. Der er således intet behov for i Statstidende.dk at understøtte den sideløbende udgivelse af de trykte blade. IT- og Telestyrelsen ønsker ved overgangen til ren elektronisk udgivelse at kunne yde en optimal service med et højt sikkerhedsniveau og har følgelig iværksat udviklingen af Statstidende.dk med henblik på varetagelsen af disse skærpede krav. Statstidende udgives i dag som to selvstændige publikationer med navnene Statstidende og Tingbladet. Begge udgives såvel på tryk som elektronisk på Statstidende udgives hverdage tirsdag til lørdag (dog aldrig dagen efter 2. påskedag, 2. pinsedag og 2. juledag). Tingbladet udgives ugentligt (normalt hver tirsdag). Statstidende og Tingbladet er begge en del at det lovbefalede Statstidende, men praktiske forhold har talt for en separation i to publikationer. I det efterfølgende vil vi med ordene Statstidende og Tingbladet referere til netop disse publikationer og lade det være underforstået, at Statstidende i lovmæssig forstand er begge publikationer. Opdeling af det lovmæssige Statstidende i de to publikationer Statstidende og Tingbladet vil blive opretholdt på Statstidende.dk. De to publikationer ligger indholdsmæssigt temmeligt langt fra hinanden og opdelingen formodes dermed at bidrage til gøre stoffet mere overskueligt. Statstidende Hovedparten af meddelelser i Statstidende er lovpligtige indrykninger med retslig virkning. Disse meddelelser er tæt knyttede til den juridiske sagsbehandling af forhold som: Dødsboer Konkurser Tvangsakkorder Gældssaneringer Likvidation af selskaber Tvangsauktioner Meddelelser stammende fra ovennævnte sagsbehandlinger udgør langt hovedparten af meddelelsesmængden i Statstidende. I forbindelse med ovennævnte sagstyper (bortset Version: 0.a Page 8 of 123

9 fra tvangsauktioner) efterlyses fordringshavere med fordringer i det bo eller selskab, som er under sagsbehandling. Anmeldes fordringer ikke før den anførte frist, vil fordringen ikke komme i betragtning. Tilstedeværelsen af tidsfrister i meddelelserne såvel som det forhold at sagsbehandlingerne er afhængige af meddelelsernes offentliggørelse nødvendiggør en hurtig offentliggørelse og kendte deadlines. Statstidende garanterer derfor at indrykning kan finde sted en given specificeret udgivelsesdato givet at manuskript eller elektronisk meddelelse er modtaget mindst 3 hverdage tidligere. Statstidende indeholder udover meddelelser stammende fra ovennævnte sagsbehandlinger en lang række meddelelser af vidt forskellig art. Spændende lige fra offentlige institutioners stillingsopslag, over indkaldelse til generalforsamling i selskaber og til indkaldelser til høring om lokalplaner. Der er identificeret ca. 100 meddelelsestyper i Statstidende, men for hovedparten af typerne er meddelelseshyppigheden lav eller meget lav Meddelelsernes art og oprindelse Meddelelser i Statstidende stammer hovedsageligt fra følgende kilder: Domstolene som er involveret i eller varetager sagsbehandlinger Advokater som involveret i eller varetager sagsbehandlinger Private Offentlige institutioner Selskaber Andre Langt de fleste meddelelser (ca. 85 %) indsendes i skrivende stund som papirmanuskript (eller fax/e-post til redaktionen), mens de resterende (ca. 15%) indsendes elektronisk via IT- og Telestyrelsen har en målsætning om, at dette forhold skal ændres betragteligt, så hovedparten af meddelelserne til Statstidende.dk modtages elektronisk. En del af meddelelserne indeholder billeder (bl.a. logoer) udover tekst. Dette ses bl.a. i stillingsopslag og tvangsauktioner. En mindre del på ca. 1% af meddelelserne i Statstidende ankommer til redaktionen som reproklart materiale. Disse meddelelser skal reproduceres som et billede på Statstidende.dk Reproklart materiale ses sjældent og i forbindelse med nogle få meddelelsestyper typisk fra selskaber (især meddelelsestypen Indkaldelse til generalforsamling ). Domstolene og advokater er de største kilder til meddelelser i Statstidende. For de føromtalte dominerende meddelelsestyper som dødsboer, konkurser, tvangsakkorder, gældssaneringer, likvidation af selskaber og tvangsauktioner er domstolene og advokater de eneste kilder. Dog ses også private at indrykke meddelelser vedrørende dødsboer Version: 0.a Page 9 of 123

10 Advokaterne er de væsentligste kilde til de resterende meddelelser, men der er dog her stor spredning imellem offentlige institutioner, selskaber og andre. IT- og Telestyrelsen har som målsætning, at meddelelser skal modtages elektronisk fra domstolenes og advokaternes sagsbehandlingssystemer i analogi med den løsning, der er implementeret for Tingbladet omkring modtagelse af meddelelser fra tinglysningen (se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) Version: 0.a Page 10 of 123

11 2 Krav til produktet 2.1 Kravspecifikation Hovedparten af meddelelser i Statstidende er lovpligtige indrykninger med retslig virkning. Disse meddelelser er tæt knyttede til den juridiske sagsbehandling af forhold som: Dødsboer Konkurser Tvangsakkorder Gældssaneringer Likvidation af selskaber Tvangsauktioner Meddelelser stammende fra ovennævnte sagsbehandlinger udgør langt hovedparten af meddelelsesmængden i Statstidende. I forbindelse med ovennævnte sagstyper (bortset fra tvangsauktioner) efterlyses fordringshavere med fordringer i det bo eller selskab, som er under sagsbehandling. Anmeldes fordringer ikke før den anførte frist, vil fordringen ikke komme i betragtning. Tilstedeværelsen af tidsfrister i meddelelserne såvel som det forhold at sagsbehandlingerne er afhængige af meddelelsernes offentliggørelse nødvendiggør en hurtig offentliggørelse og kendte deadlines. Statstidende garanterer derfor at indrykning kan finde sted en given specificeret udgivelsesdato givet at manuskript eller elektronisk meddelelse er modtaget mindst 3 hverdage tidligere. Statstidende indeholder udover meddelelser stammende fra ovennævnte sagsbehandlinger en lang række meddelelser af vidt forskellig art. Spændende lige fra offentlige institutioners stillingsopslag, over indkaldelse til generalforsamling i selskaber og til indkaldelser til høring om lokalplaner. Der er identificeret ca. 100 meddelelsestyper i Statstidende, men for hovedparten af typerne er meddelelseshyppigheden lav eller meget lav Meddelelsernes art og oprindelse Meddelelser i Statstidende stammer hovedsageligt fra følgende kilder: Domstolene som er involveret i eller varetager sagsbehandlinger Advokater som involveret i eller varetager sagsbehandlinger Private Offentlige institutioner Selskaber Andre Langt de fleste meddelelser (ca. 85 %) indsendes i skrivende stund som papirmanuskript (eller fax/e-post til redaktionen), mens de resterende (ca. 15%) indsendes elektronisk Version: 0.a Page 11 of 123

12 via IT- og Telestyrelsen har en målsætning om, at dette forhold skal ændres betragteligt, så hovedparten af meddelelserne til Statstidende.dk modtages elektronisk. En del af meddelelserne indeholder billeder (bl.a. logoer) udover tekst. Dette ses bl.a. i stillingsopslag og tvangsauktioner. En mindre del på ca. 1% af meddelelserne i Statstidende ankommer til redaktionen som reproklart materiale. Disse meddelelser skal reproduceres som et billede på Statstidende.dk Reproklart materiale ses sjældent og i forbindelse med nogle få meddelelsestyper typisk fra selskaber (især meddelelsestypen Indkaldelse til generalforsamling ). Domstolene og advokater er de største kilder til meddelelser i Statstidende. For de føromtalte dominerende meddelelsestyper som dødsboer, konkurser, tvangsakkorder, gældssaneringer, likvidation af selskaber og tvangsauktioner er domstolene og advokater de eneste kilder. Dog ses også private at indrykke meddelelser vedrørende dødsboer. Advokaterne er de væsentligste kilde til de resterende meddelelser, men der er dog her stor spredning imellem offentlige institutioner, selskaber og andre. IT- og Telestyrelsen har som målsætning, at meddelelser skal modtages elektronisk fra domstolenes og advokaternes sagsbehandlingssystemer i analogi med den løsning, der er implementeret for Tingbladet omkring modtagelse af meddelelser fra tinglysningen (se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). En samlet liste over meddelelsestyper i Statstidende findes i kapitel Afregning af indrykkede meddelelser Prisen for den enkelte meddelelse beregnes udfra følgende forhold: En grundtakst En rabat på grundtaksten, som opnås, hvis meddelelsen er udformet på en autoriseret blanket eller opstillet i henhold til en godkendt form En rabat hvis meddelelsen er leveret elektronisk (ved indtastning på Statstidende.dk eller overførsel fra sagsbehandlingssystem) En omfangsafhængig takst (f.eks. afledt af antal tegn + størrelsen af billede eller reproklart) Detaljerne i den kommende prissætning er ikke endeligt besluttet Version: 0.a Page 12 of 123

13 2.2 Struktur og begreber De følgende afsnit definerer den overordnede struktur i informationerne håndteret af Statstidende.dk og forklarer de begreber der efterfølgende anvendes i specificering af funktionerne i Statstidende.dk. Det kan forekomme nærliggende at modellere implementeringen direkte efter strukturen og begreberne, som de er præsenteret her. Der er dog intet krav herom. Implementeringen kan vælge at arbejde med andre strukturer og begreber i det omfang at systemet realiserer samme funktionalitet som specificeret i kravspecifikationen Informationsstruktur I Statstidende og Tingbladet er strukturen strengt hierarkisk. F.eks. indeholder Statstidende flere udgivelser, en udgivelse indeholder flere sektioner, en sektion indeholder flere rubrikker osv. Nedenstående tabel redegør for denne struktur fra det helt overordnede niveau Publikation til det mest specifikke feltniveau. Niveau Betydning Eksempel Publikation En publikation svarer til et blad f.eks. Statstidende. NetTidende omfatter p.t. tre publikationer: Statstidende, Tingbladet og UdbudsAvisen. Udgivelse En udgivelse er den konkrete information, som offentliggøres i en publikation på en given dato. Statstidende d. 2. juni Sektion Rubrik Meddelelse En samling rubrikker, som hører logisk sammen. En rubrik indeholder en række meddelelser af samme type og med samme struktur. Derfor kaldes rubrikker også meddelelsestyper. En meddelelser svarer til en rubrikannonce i en avis. Meddelelser i samme rubrik har samme struktur. Sektionen Dødsboer indeholder alle rubrikker hvori der offentliggøres meddelelser, som vedrører dødsboer. F.eks. proklama i sektionen Dødsboer. Rubrikken indeholder meddelelser vedrørende dødsboproklama. Disse meddelelser har alle samme struktur. Et konkret dødsboproklama, som det findes i Statstidende. Gruppe En samling felter som kan F.eks. person(er) i Version: 0.a Page 13 of 123

14 Felt gentages nul til flere gange i en konkret meddelelse. Det bemærkes, at ikke alle felter er medlem af en gruppe (gruppe udelades for felter, der kun skal forekomme præcis gang). Et dataelement i en meddelelse. Et felt kan være tomt eller indeholde 1 til flere tegn. meddelelser i rubrikken Afskedigelser og udnævnelser i sektionen Diverse i publikationen Statstidende. F.eks. navn på afdøde i dødsboproklama. Ovennævnte struktur er den samme som findes i NetTidende. Implementering i NetTidende er karakteristisk ved at de enkelte rubrikker/meddelelser er underopdelt i betydeligt antal felter. Denne detaljerede feltopdeling er indført for at kunne tilfredsstille tre væsentlige ønsker: Validering af data af hensyn til bedste mulige datakvalitet i meddelelserne. Understøttelse af avancerede og specifikke søgemuligheder Mulighed for anvendelse af Statstidende data i andre it-systemer. Strukturen fra NetTidende overføres som udgangspunkt uændret til Statstidende.dk, se også kapitel 6. Etableres der elektronisk datalevering fra advokater og domstolenes sagsbehandlingssystemer kan det dog blive nødvendigt at revidere feltopdelingen for at matche strukturen i data leveret fra disse systemer Egenskaber Den følgende tabel giver en overordnet oversigt over de begreber der er knyttet til de enkelte elementer i informationsstrukturen. Niveau Egenskab Publikation Publikationsnavn Hjælpetekster og beskrivelser Udgivelse Reference til Publikation Kundgørelsesdato og -tidspunkt Sektion Reference til publikation Sektionsnavn Sektionsnummer (sorteringsnøgle) Hjælpetekster og beskrivelser Ekstern synlighed Rubrik Reference til sektion (meddelels Rubriknavn estype) Rubriknummer Indrykningspolitik Kontrolpolitik Reproklart tilladt Valideringsregel Præsentationsregler Version: 0.a Page 14 of 123

15 Hjælpetekster og beskrivelser Ekstern synlighed Meddelelse Reference til rubrik Meddelelsens indhold (feltværdier + evt. reproklart billede) OCR-tekst (ved reproklar meddelelse) Historik (log over samtlige ændringer, kontroller mv. meddelelsen har undergået) Leveringsform (elektronisk, blanket, papirmanus) Kundgørelsesdato Meddelelsesnummer Tilstand (kladde, kontrol, korrektur, kundgjort, slettet, afvist) Oprettet af Indrykker Faktureringsadresse Leverance Ekstern reference Redaktionel note Gruppe Reference til rubrik Gruppenavn Valideringsregel Præsentationsregler Hjælpetekster og beskrivelser Ekstern synlighed Felt Reference til gruppe ellers reference til rubrik Feltnavn Type Forhåndsudfyldning Valideringsregel Præsentationsregler Nøgle for følsom personinformation Hjælpetekster og beskrivelser Ekstern synlighed Søgningsbegrænsning Instanser af publikation, sektion, sektion, rubrik, gruppe og felt er statiske referencedata i den forstand at det er en relativ sjælden begivenhed at nye instanser oprettes eller at gamle instanser slettes/ændres. Det må dog påregnes at ændringer forekommer og det er derfor rimeligt at implementere egenskaberne på disse elementer gennem metadata beskrivelser. NetTidende realiserer hovedparten af egenskaber som metadata lagret i databasen og som vedligeholdes via den interne brugergrænseflade. Meddelelser er dynamiske data, som jo oprettes og ændres af indrykkere og redaktionelle medarbejdere. Den interne struktur i en meddelelse afspejler rubrikkens grupper og felter. I NetTidende er en meddelelse en række i en rubrikspecifik tabel med kolonner svarende til felter (hvis rubrikken indeholder grupper anvendes flere tabeller og flere rækker pr. meddelelse). I de følgende afsnit er en gennemgang af de væsentligste egenskaber på niveauerne fra rubrik og ned Version: 0.a Page 15 of 123

16 2.2.3 Rubrikegenskaber Egenskab Reference til sektion Rubriknavn Rubriknummer Indrykningspolitik Kontrolpolitik Valideringsregel Præsentationsregler Hjælpetekster og beskrivelser Ekstern synlighed Beskrivelse Knytter rubrikken til præcis en sektion Navnet på rubrikken, som det kendes af brugerne. F.eks. Arveproklama. Sorteringsnøgle som benyttes til at sortere rubrikker indbyrdes ifm. præsentation. Angiver om kundgørelse af meddelelser i denne rubrik er begrænset til bestemte datoer. Alle datoer Den første i et kvartal Sidstnævnte mulighed anvendes for mortifikationer og indkaldelse til ejendomsdom (Statstidende) Angiver om meddelelser indrykket i denne rubrik skal underkastes Altid redaktionel kontrol Redaktionel stikprøvekontrol Beskriver de valideringer der skal foretages for meddelelser i denne rubrik på tværs af felter. I NetTidende er dette en stump pearl kode. Beskrivelser af hvordan meddelelser i denne rubrik skal præsenteres. Der kan være flere regler. F.eks. en regel for normal WWW præsentation, en anden regel for præsentation af resumé i søgeresultat, en tredje for layout i printervenlig PDF-fil osv. Beskrivelse og hjælp som er rubrikspecifikt. Angiver om rubrikken skal være synlig og virksom for andre en autoriserede brugere Gruppeegenskaber Egenskab Reference til rubrik Gruppenavn Valideringsregel Præsentationsregler Hjælpetekster og beskrivelser Beskrivelse Knytter gruppen til præcis en rubrik Gruppenavnet er den ledetekst eller overskrift som præsenteres for gruppen i forbindelse indtastning eller ændring af meddelelse. Valideringsregel for dataindhold i gruppen. Valideringsreglen udføres ifm. indtastning og ændring af meddelelse. Beskrivelse af hvordan gruppen præsenteres i de forskellige præsentationsformater. Beskrivelse og hjælp som er gruppespecifikt Version: 0.a Page 16 of 123

17 Ekstern synlighed Angiver om gruppen skal være synlig og virksom for andre en autoriserede brugere Feltegenskaber Egenskab Reference til gruppe ellers reference til rubrik Feltnavn Type Forhåndsudfyldning Valideringsregler Præsentationsregler Nøgle for følsom personinformation Hjælpetekster og beskrivelser Ekstern synlighed Søgningsbegrænsning Beskrivelse Knytter gruppen til en rubrik eller en gruppe i en rubrik. Navnet på rubrikken, som det kendes af brugerne. F.eks. Afdødes CPR-nummer. Angiver hvilken type data feltet indeholder. Streng Tekst (flere linier) Tal Dato Dato og tidspunkt Opremsningstype (et valg fra en liste af værdier) Boolsk (afkrydsning) Postnummer Billede Lyd Video+Lyd Angiver hvilket indhold der automatisk skal være i feltet ved oprettelse af ny meddelelse. Valideringsregel for dataindhold i feltet. Valideringsreglen udføres ifm. indtastning og ændring af meddelelse. Se note nedenfor. Beskrivelse af hvordan felter præsenteres i de forskellige views. F.eks. kursiv. Angiver om feltet identificerer personer ifm. personfølsomme meddelelser. Hvis dette er tilfældet skal meddelelser ikke kunne fremsøges på dette felt efter 1 års kundgørelse. Beskrivelse og hjælp som er feltspecifikt. Angiver om feltet skal være synligt og virksom for andre en autoriserede brugere. Angiver om indholdet af dette felt kan gøres til genstand for søgning (gælder både simpel/avanceret søgning ved interaktiv/fast søgning). F.eks. skal indhold i feltet (bil-) mærke i rubrikken Ejerpantebreve, Pantebreve og Skadesløsbreve i køretøjer ikke være søgbart for at forhindre kriminelles brug af informationen til at lokalisere særligt værdifulde køretøjer Version: 0.a Page 17 of 123

18 Note: Valideringsregler skal indbefatte regler for bl.a. validering af adresse felter. Statstidende.dk skal ligeledes understøtte validering af adresser, CPR-numre, CPV-numre og matrikelnumre. Visionen er at Statstidend.dk validerer (navn-)adresseoplysninger mod andre offentlige registre, herunder CPR, CVR og Kort- og Matrikkelstyrelsens register (eller Told-Skats ejendomsvurderingsregister). F.eks. kan navne/cvrnummer/adresse på selskaber valideres mod CVR. Det skal også være muligt at anvende data fra den ovennævnte registre til at lette indtastningen af meddelelser gennem fremsøgning af information, f.eks. ved: at fremsøge en virksomhedsnavn og adresse når man har indtastet CVR-nummer at fremsøge navn og adresse på en afdød når CPR-nummer er indtastet at fremsøge adresse når matrikkelnummer og ejerlav er indtastet. at fremsøge matrikkelnummer og ejerlav når adresse er indtastet. Som eksempler på andre valideringsregler der bør kunne repræsenteres kan nævnes: Validering af at et felt er udfyldt/ikke udfyldt afhængigt af andre felters indhold (benyttet i NetTidende) Validering af frister, f.eks. at kundgørelsesdato er mindst 2 uger før afholdelse af tvangsauktion Meddelelsesegenskaber Egenskab Reference til rubrik Meddelelsens indhold Reproklart materiale OCR-tekst Historik Kundgørelsesdato Faktisk kundgørelsesdato og tidspunkt Meddelelsesnummer Tilstand Beskrivelse Knytter meddelelsen til en rubrik. Meddelelsesteksten struktureret i henhold til rubrikkens grupper og felter. Et eller flere billeder som udgør meddelelsen indhold i tilfælde meddelelsen er leveret som reproklart materiale. I tilfælde af reproklart materiale indeholder OCR-tekst dette reproklare materiale omsæt til klar tekst. OCRteksten kan gøres til genstand for simpel søgning. OCRteksten vises ikke for brugerne. En log over alle ændringer meddelelsen har undergået, hvem der har udført og hvornår. Den ønskede/planlagte kundgørelsesdato hvis meddelelsen ikke er kundgjort ellers den faktiske kundgørelsesdato. Dato og tidspunkt på hvilket meddelelsen faktisk blev kundgjort (dvs. blev offentlig tilgængelig). Entydig identifikation af meddelelsen, som benyttes i kommunikationen mellem indrykker og Statstidende. Beskriver hvor langt en meddelelse er nået i workflow et Version: 0.a Page 18 of 123

19 Oprettet af Faktureringsadresse Leverance Leverandørs reference Kladde meddelelsen er gemt som en kladde kun indrykkeren har adgang til. Redaktionel kladde redaktionen har midlertidigt parkeret meddelelsen. Kontrol meddelelsen afventer at en redaktionel medarbejder udfører redaktionel kontrol. Korrektur meddelelsen afventer at en redaktionel medarbejder læser korrektur på meddelelsen mod manuskriptet. Godkendt meddelelsen er godkendt og afventer kundgørelse, da planlagt kundgørelsesdato (og evt. tidspunkt) endnu ikke er nået. Kundgjort meddelelsen er kundgjort og tilgængelig via Statstidende.dk grænseflader. Afvist meddelelsen er afvist af redaktionen. Indrykker er eller vil blive notificeret. Slettet meddelelsen er slettet af redaktionen. Brugeren som oprettede denne meddelelse. Adressat til hvilken faktura skal sendes. Identifikation af det job, den proces eller kildefil hvorfra meddelelsen stammer. Muliggør f.eks. samlet godkendelse af alle meddelelser i samme leverance efter stikprøve kontrol af leverancen. Her kan indrykker indsætte egen reference. Informationen offentliggøres ikke kun leverandøren har adgang til informationen. F.eks. kan et branche system indsætte en egen nøgle f.eks. sagsnummer. Tilstande og deres relation til workflow et i den redaktionelle proces skal beskrives ved metadata frem for i programkode. 2.3 Brugere Brugerne af Statstidende.dk falder i to hovedgrupper: Brugere af de offentlige tilgængelige funktioner i Statstidende.dk. Disse brugere er yderligere inddelt i tre brugertyper, anonyme, registrerede og identificerede brugere, som er beskrevet i de følgende afsnit. Brugere af funktioner som kræver særlig autorisation (typisk Statstidende medarbejdere) Disse brugere betegnes autoriserede brugere, se afsnit nedenfor Anonyme brugere Eksterne af Statstidende.dk som ikke er logget ind betegnes anonyme brugere. Som de væsentligste funktioner har anonyme brugere adgang til at læse og søge i kundgjorte meddelelser Version: 0.a Page 19 of 123

20 2.3.2 Registrerede brugere Registrerede brugere er brugere som er logget ind med brugernavn og adgangskode til Statstidende.dk, men hvor brugerens identitet ikke er kendt. Kun brugerens brugernavn, password og e-post adresse er kendt af Statstidende.dk. Registrerede brugere opretter sig gennem selvbetjening og modtager en adgangskode fra systemet per e-post. Registrerede brugere har udover mulighederne for læsning og søgning af meddelelser adgang til at opsætte faste søgninger i begrænset omfang. De registrerede brugere falder indenfor kategorien abonnenter i relation til bekendtgørelsen Identificerede brugere Identificerede brugere skal identificere sig selv gennem anvendelse af digital signatur eller skal logge ind med brugernavn og password udleveret efter en sikker procedure (postal fremsendelse). Udover brugernavn, adgangskode og e-post adresse kendes brugerens navn og adresse og evt. telefonnummer og faxnummer. Brugerens sande identitet antages derfor kendt. Identificerede brugere har udover de samme muligheder som registrerede brugere mulighed for at indsende meddelelser til indrykning. Identificerede brugere kan være personer eller organisationer (selskaber, virksomheder, etc.). Identificerede brugere kan være modtagere af masseudtræk. Desuden kan identificerede brugere benytte betalingspligtige ydelser, som f.eks. faste søgninger ud over de grænser der gælder for registrerede brugere. Identificerede brugere kaldes abonnenter og informationsleverandører i bekendtgørelsen [Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.] Autoriserede brugere Autoriserede brugere er identificerede brugere med yderligere rettigheder. Autoriserede brugere kan tildeles individuelle kombinationer af følgende rettigheder: Indtastning Redaktion Udgivelsesplanlægning Bruger administrativ Masseudtræk Systemadministration Version: 0.a Page 20 of 123

21 Autoriserede brugere er medarbejdere på Statstidende eller Statstidendes samarbejdspartnere. Autoriserede brugere er altid personer (ikke selskaber eller virksomheder). Det skal være muligt at indstille systemet til at kræve at alle autoriserede brugere eller autoriserede brugere med visse rettigheder skal anvende en token 1 for at opnå adgang til systemet, dog altid i kombination med en normal adgangskode så besiddelse af token en i sig selv ikke er nok til at opnå adgang. 1 En token kan f.eks. være en lille boks eller kort som generere en strøm af adgangskoder, således at den samme adgangskode i praksis kun anvendes en gang Version: 0.a Page 21 of 123

22 2.4 Produktionsprocessen i hovedtræk Statstidendes og Tingbladets daglige/ugentlige produktion varetages af en personstab som vil blive betegnet redaktionen. Redaktionens væsentligste opgaver omfatter: 1. Stikprøvekontrol af meddelelser leveret fra eksterne systemer 2. Redaktionel kontrol af meddelelser indtastet på Statstidende.dk 3. Visitering og rubricering af indkomne manuskripter 4. Indtastning af manuskripter i Statstidende.dk samt indskanning af billeder/reproklart 5. Korrektur af meddelelser indtastet fra manuskripter 6. Kundgørelse Stikprøvekontrol af meddelelser leveret fra eksterne systemer Meddelelser, som er elektronisk overført fra andre systemer, antages at være kvalitetssikret ved modtagelse og er som udgangspunkt godkendte til kundgørelse. Derfor udvælges kun nogle få meddelelser blandt de importerede til en manuel inspektion. Denne inspektion har primært til formål at afsløre tekniske fejl vedrørende importen eller dataoverførslen Redaktionel kontrol af meddelelser fra Statstidende.dk Alle meddelelser, som er indtastet af (eksterne) brugere på Statstidende.dk, underkastes en redaktionel kontrol. Redaktionen gennemlæser de indtastede meddelelser og kontrollerer disse for fejl og mangler. I tilfælde af fejl rettes disse efter kontakt til indrykkeren. Kontrollen omfatter bl.a. Er meddelelsen indtastet i korrekt rubrik (meddelelsestype)? Sproglig korrekthed, er der evt. retstavningsfejl? Mangler der oplysninger? Er væsentlige specifikke formalia og frister overholdt? Meddelelserne godkendes herefter til kundgørelse Visitering og rubricering af manuskripter Manuskripter modtaget pr. post, fax og e-post undersøges og rubriceres af redaktionen. Denne proces indebærer at For at lette det efterfølgende arbejde med indtastning mv. påføres manuskripter følgende information: Version: 0.a Page 22 of 123

23 o Meddelelsestype (også kaldet rubrik) o Planlagt kundgørelsesdato (en specifik ønsket dato kan f.eks. fremgå af følgebrev) o Information vedrørende faktureringen (f.eks. rabat for anvendt skema) Manuskripter sorteres i bundter afhængigt af meddelelsestype. Igen for at lette den videre behandling. Visitering og rubricering involverer ikke brug af Statstidende.dk Indtastning af manuskripter Meddelelserne (manuskripterne) indtastes i Statstidende.dk. Indtastning sker oftest bundtvis efter meddelelsestype, da det betyder, at en ny meddelelsestype ikke skal vælges mellem hver indtastning. I tilfælde af at manuskriptet indeholder et billede (herunder logo) eller er reproklart tilvejebringes en JPEG- eller GIF-fil f.eks. ved skanning og billedbehandling af materialet. Filen knyttes til meddelelsen. Manuskriptet påføres det meddelelsesnummer (entydig identifikation), som NetTidende har tildelt meddelelsen Korrektur af meddelelser i henhold til manuskripter Et bundt manuskripter modtages til korrekturlæsning og de tilsvarende indtastede meddelelser fremsøges i Statstidende.dk. Der foretages en sammenligning og eventuelle afvigelser rettes. Meddelelserne godkendes derefter til kundgørelse. Korrekturen har grundlæggende til formål at sikre, at meddelelserne i NetTidende reproducerer manuskripterne korrekt. Korrektur omfatter også rettelse af fejl og mangler, som faktisk er til stede i manuskriptet. Kontrollen svarer til den, der også udføres for redaktionel kontrol af meddelelser Kundgørelse Til en udgivelse er tilknyttet et kundgørelsesdato- og tidspunkt. Når dette tidspunkt passeres (og udgivelsen er godkendt), vil systemet automatisk gøre meddelelserne i udgivelsen offentligt tilgængelige. Fra kundgørelsestidspunktet vil Meddelelserne kunne læses og gøres til genstand for søgning på WWW og andre interaktive medier. Faste søgninger vil blive afviklet og resultater udsendt til brugere via e-post mv. Løbende masseudtræk vil blive gennemført og data afsendt til andre systemer Version: 0.a Page 23 of 123

24 Version: 0.a Page 24 of 123

25 2.5 Offentlig tilgængelig funktionalitet Den funktionalitet som specificeres i nærværende kapitel udgør den offentlig tilgængelige del af Statstidende.dk. Offentlig tilgængelig betyder i denne sammenhæng at borgere, virksomheder, institutioner mv. har adgang til funktionerne, men brugen af visse funktioner vil dog kræve at benytteren identificerer sig over for systemet og for nogle funktioner opkræves betaling. 2.6 Meddelelsernes præsentationsformater mv. Meddelelser vises i forskellige præsentationsformater afhængigt af sammenhængen. Der er til en rubrik knyttet en præsentationsregel svarende til hver af disse præsentationsformater (3 formater i alt) Normalt præsentationsformat Præsentation af hele meddelelser i deres officielle form. Ved denne præsentationsform fremkommer ikon for aktivering af talesyntetisk oplæsning af meddelelserne. Figur 1: Eksempel på normal præsentationsformat i NetTidende kun til inspiration! Version: 0.a Page 25 of 123

26 2.6.2 Resumé præsentationsformat En forkortet præsentation af meddelelsen, hvor dele er udeladt eller afkortet. Anvendes ved præsentation af meddelelser i søgeresultater og tilsvarende lange lister der ellers ville blive uoverskuelige. Er altid ledsaget af muligheden for at skifte til normal repræsentation af meddelelsen. Figur 2: Eksempel på resumé præsentationsformat fra NetTidende (2 meddelelser) kun til inspiration! Struktureret præsentationsformat En præsentation af meddelelsen på en form, der afspejler den bagvedliggende opdeling i felter. Anvendes af redaktionelle medarbejdere ved korrektur af meddelelser, som er indsendt som udfyldte papirformularer. Disse formularer har (skal have) samme feltopbygning som reflekteret i det strukturerede præsentationsformat. Præsentationsformatet anvendes kun i den interne del, men er beskrevet her i sammenhæng med de øvrige præsentationsformater Version: 0.a Page 26 of 123

27 Figur 3: Eksempel på struktureret præsentationsformat fra NetTidende kun til inspiration! Version: 0.a Page 27 of 123

28 2.6.4 Vis adresse på kort Når adresser vises som en del af en meddelelse er det muligt for brugeren at få adressen vist på et kort. Dette kan f.eks. realiseres ved at et klik på et ikon udfor adressen åbner et vindue i browseren i hvilket kort og position vises Genkendelse af URL er og e-post adresser Indhold i meddelelser, som angiveligt er URL eller e-post-adresser, skal genkendes automatisk og erstattes af hyperlinks ved præsentationen. og skal selvfølgelig genkendes, men da det er almindeligt at udelade og mailto: skal også følgende genkendes: genkendes som e-post adresse (hyperlink til genkendes som URL (hyperlink til Tilsvarende funktionalitet er kendt fra bl.a. MS Word. 2.7 Læsning Læsning defineres som muligheden for at blade gennem meddelelsen i kundgjorte udgivelser. Udgangspunktet for at læse en udgivelse er at brugeren vælger publikation og dato. Når publikation og dato er valgt præsenteres en indholdsfortegnelse for udgivelsen for brugeren. Der kan herfra springes til de forskellige sektioner eller rubrikker repræsenteret i udgivelsen. For at sikre overskueligheden og rimelige svartider på langsomme forbindelser skal meddelelser vises sidevis med mulighed for at bladre mellem siderne. I forbindelse med læsning vises meddelelser altid i deres fulde længde (i modsætning til i søgeresultater). Ifølge loven må udgivelser ældre end 5 år ikke være tilgængelige. Læsning er tilgængelig for anonyme, registrerede, identificerede og autoriserede brugere Printervenlig version Det skal være muligt for brugeren at downloade hele udgivelser eller hele sektioner som PDF-fil med henblik på udskrift eller gennemlæsning på PC. Opstilling, typografi mv. i den printervenlige version fastlægges senere gennem bl.a. en planlagt markedsanalyse. 2.8 Interaktiv Søgning Alle brugere skal have adgang til at foretage såvel simple som avancerede søgninger efter kundgjorte meddelelser. Søgning efter personfølsomme oplysninger på grundlag af Version: 0.a Page 28 of 123

29 en personidentificerende nøgle må ikke være mulig på grund af lovgivningen [Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.,fejl! Henvisningskilde ikke fundet.] Simpel søgning Et simpelt søgekriterium består af et eller flere søgeord samt en mulig periodeafgrænsning af kundgørelsesdatoen samt et valg at publikation Resultatet af en simpel søgning er de meddelelser i valgt publikation som indeholder samtlige søgeord og som falder indenfor en evt. periodeafgrænsning dog under hensyntagen til at fremsøgning af personfølsomme meddelelser på grundlag af personidentifikation ifølge loven ikke er tilladt efter 1 år. Dvs. resultatet er de meddelelser i valgt publikation som: Er kundgjort indenfor det seneste år, indeholder samtlige søgeord i de dele af meddelelsen som ikke er underkastet søgningsbegrænsning og hvor kundgørelsesdatoen ligger indenfor evt. angivet periodeafgrænsning. Ikke er kundgjort indenfor det seneste år (men er dog kundgjort indenfor de seneste 5 år), indeholder samtlige søgeord i de dele af meddelelsen som ikke underkastet søgningsbegrænsning og som ikke er markeret som nøgle for følsom personinformation (jf. feltegenskaber), og hvor kundgørelsesdatoen ligger indenfor evt. angivet periodeafgrænsning. I gammel NetTidende findes desuden varianter af simpel søgning, hvor søgningen kan indskrænkes til hhv. en sektion eller en rubrik i den valgte publikation. Disse to varianter bortfalder, idet sektionsnavn og rubriknavn medtages som en søgbar del af meddelelsesteksten. Man vil da kunne opnå (omtrent) samme afgrænsende effekt ved at medtage sektionsnavn og evt. rubriknavn som søgeord. Søgeord kan indeholder jokertegnet * som angiver en vilkårlig delstreng og? som angiver et vilkårligt tegn. F.eks. matcher *nsen både Hansen og JENSEN (og nsen) og ka? matcher både Kai og kaj. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i søgninger. Periode kan angives som fra dato til dato, før dato eller efter dato. I alle tilfælde skal de angivne datoer betragtes som en del af perioden. Det bør være muligt at vælge nogle prædefinerede perioder, som f.eks. seneste udgivelse, seneste 14 dage, seneste måned, seneste 3 måneder og seneste år. Se også use-case beskrivelsen i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Note 1 For at implementere simpel søgning med de nævnte begrænsninger mht. fremsøgning af personfølsomme data er det antageligt nødvendigt at vedligeholde to separate fritekstindeks. I indeks A indekseres meddelelser som er mindre end et år gamle. I index B indekseres meddelelser som er over et år gamle, men kun de dele (felter) som ikke er markeret som nøgle for følsom personinformation medtages i indekseringen. Resultatet Version: 0.a Page 29 of 123

30 af en simple søgning er da foreningsmængden af en fritekstsøgning på index A og index B. Note 2 Hvis en meddelelse er reproklar konverteres billedmaterialet (via OCR) til en tekst (egenskab OCR-tekst), som gøres søgbar for simpel søgning. OCR-tekst skal betragtes som nøgle for følsom personinformation, hvis et eller flere felter i rubrikken er markeret som værende nøgle for følsom personinformation Avanceret søgning En avanceret søgning er søgning efter meddelelser i en specifik rubrik på grundlag af et eller flere søgekriterier på rubrikkens felter. Mere specifikt kan et avanceret søgekriterium på en specifik rubrik omfatte en kombination af søgekriterier på rubrikkens felter (kundgørelsesdato betragtes i denne sammenhæng også som et felt). Resultatet af en avanceret søgning er de meddelelser der opfylder samtlige søgekriterier under hensyntagen til at fremsøgning af personfølsomme meddelelser på grundlag af personidentifikation ifølge loven ikke er tilladt efter 1 år. Der skelnes derfor mellem følgende to situationer: 1. Et eller flere søgekriterier vedrører felter for hvilke nøgle for personfølsom information (jf. feltegenskaber) er sand. 2. Ingen søgekriterier vedrører felter for hvilken nøgle for personfølsom information (jf. feltegenskaber) er sand. I situation 1 er resultatet de meddelelser i rubrikken som opfylder alle søgekriterier og som er kundgjort indenfor det seneste år. I situation 2 er resultatet de meddelelser i rubrikken som opfylder alle søgekriterier og som er kundgjort indenfor de seneste 5 år. I gammel NetTidende kan søgekriterierne (på felterne) kombineres med en liste af fritekst søgeord som skal forekomme i meddelelserne. Det foreslås at denne mulighed bortfalder, da den tilsyneladende har været vanskelig at begribe for brugerne Angivelse af søgekriterium De mulige søgekriterier for et felt afhænger af feltets type: Streng, tekst Der kan angives en liste af søgeord. Søgekriteriet matcher hvis mindst et af søgeordene matcher. Hvis flere søgeord angives skal de alle findes i feltindholdet for at søgekriteriet matcher. Søgeord kan indeholde jokertegnet * som repræsenterer en vilkårlig delstreng Version: 0.a Page 30 of 123

31 Tal Der kan angives en værdimængde bestående af et tal, et lukket eller et halvåbnet interval. Følgende former accepteres: 100 En enkel værdi > Alle værdier større end en million <30000 Alle værdier mindre end Værdier fra og med 100 til og med 300. Opremsningstype En af opremsningstypes værdier kan angives som søgekriterium (vælges fra liste). Boolsk Ja eller nej kan angives. Dato, dato og tidspunkt Der kan angives en dato eller et datointerval, f.eks.: En dato Et datointerval Postnummer Der kan angives en værdimængde specificeret gennem et eller flere delkriterier adskilt af komma. Følgende former af delkriterier accepteres 8240 Enkelt postnummer Postnummer interval Hvis flere delkriterier er angivet så matcher det samlede kriterium hvis et (eller flere) af delkriterierne matcher. Andre typer Intet søgekriterium muligt. Der må ikke kunne angives et søgekriterium for felter der er underkastet søgningsbegrænsning Evaluering af kriterium på felt i gruppe Søgekriteriet på et felt i en gruppe matcher for en meddelelse hvis blot en instans af feltet opfylder kriteriet. Dette er så vidt vides reglen fra gammel NetTidende. Eksempel: I konkurs dekret er skyldner en gruppe. Der kan altså være afsagt konkursdekret over flere virksomheder i en meddelelse. Lad os antage at at søgekriterieret omfatter skyldner CVR-nr og skyldner navn Insolventia ApS. En konkurs dekret meddelelse vil da matche hvis den har mindst en skyldner med CVRnr og navn Insolventia ApS eller to skyldnere hvor den ene har CVR-nr og den anden navn Insolventia ApS Version: 0.a Page 31 of 123

32 2.8.3 Mest benyttede søgninger Alle kan vælge mellem et begrænset udvalg af søgninger, som erfaringen har vist, er meget benyttede. Hver søgning har et en kort beskrivende navn, f.eks. Søg pant i køretøj givet stelnummer Søg skøde givet matrikel Søg pant i ejendom givet adresse Mest benyttede søgninger kan også anvendes som udgangspunkt for faste søgninger. Listen af mest benyttede søgninger vedligeholdes af en autoriseret bruger Resultat præsentation Meddelelserne i et søgeresultat sorteres efter følgende kriterier mest betydende nævnt først: Kundgørelsesdato (yngste meddelelser vises først) Sektionsnummer Rubriknummer Sorteringsrækkefølge som evt. er specificeret i præsentationsregel for rubrikken For at gøre søge resultater overskuelige vises meddelelserne i søgeresultater som udgangspunkt i resumé præsentationsformat med mulighed for at skifte til normalt præsentationsformat af den enkelte meddelelse eller for søgeresultatet som helhed. I meddelelserne i søgeresultatet fremhæves ord værdier, datoer mv. som matcher det angive søgekriterium (gælder både simpel og avanceret søgning). Der er ikke taget stilling til hvorledes fremhævelse skal ske (f.eks. anden skriftfarve). Det skal være muligt at søge efter ord eller fraser indenfor et søgeresultat, således at der kan springes fra en forekomst til den næste eller forrige Søgeresultat som PDF Det skal være muligt at få genereret et PDF-dokument svarende til det aktuelle søgeresultat. Muligheden er tiltænkt brugere der ønsker at udskrive søgeresultater eller dele af Statstidende med henblik på læsning på papir Gemme som fast søgning Det skal være muligt at gemme de aktuelle søgekriterier som en fast søgning (se også næste afsnit). I forbindelse med omformning til fast søgning fjernes dog søgekriterier på kundgørelsesdato. Simple hhv. avancerede interaktive søgning gemmes som simple hhv. avancerede faste søgninger Version: 0.a Page 32 of 123

33 For at gemme en fast søgning skal brugeren være en registreret, identificeret eller autoriseret bruger og være logget på. Er brugeren ikke logget på skal system lede brugeren igennem login proceduren. 2.9 Fast søgning Registrerede, identificerede og autoriserede brugere kan oprette, ændre og slette faste søgninger samt modtage resultaterne af faste søgninger. Umiddelbart efter kundgørelsestidspunktet bliver meddelelserne scannet af de faste søgninger. De meddelelser der matcher søgekriteriet i en fast søgning udgør dagens resultat af den faste søgning Administration af fast søgning En fast søgning oprettes som enten en simpel eller en avanceret fast søgning. I en simple fast søgning kan der opstilles søgekriterier svarende til kriterierne i en simpel interaktiv søgning. Det er dog ikke muligt at definere et søgekriterium på kundgørelsesdato. I en avanceret fast søgning kan der opstilles søgekriterier svarende til kriterierne i en avanceret interaktiv søgning. Det er dog ikke muligt at definere et søgekriterium på kundgørelsesdato. Udover søgekriterium forsynes den faste søgning med et brugervalgt navn og der kan tilvælges en eller flere leveringsformer for resultaterne af den faste søgning. Resultaterne vil uanset tilvalgte leveringsformer altid kunne læses interaktivt (WWW, WWW/PDA og WAP). Er der flere resultater for en leveringsform samles disse til et samlet resultat inden fremsendelse. Resultater samles dog ikke på tværs af publikationer. Eksempel: Der fremsendes kun en e-post vedrørende Statstidende selvom brugeren har flere faste søgninger i Statstidende der har tilvalgt e-post. For at benytte de betalingspligtige services skal brugeren aktivere dem. Brugeren skal også angive en maksimumsgrænse for udgiften pr. måned vedrørende levering af fast søgninger. Maksimumgrænsen skal af kreditmæssige årsager begrænses. For at aktivere de betalingspligtige services skal brugeren være en identificeret bruger Levering af resultater For hver fast søgning kan følgende leveringsformer tilvælges: E-post - html Det samlede resultat sendes som én e-post. Billeder er indlejret i e-posten Version: 0.a Page 33 of 123

34 E-post html Det samlede resultat sendes som ét PDF-dokument vedhæftet en e-post. Billeder er indlejret i PDF-dokumentet. Resultaterne kan også læses interaktivt i en periode på 30 dage fra kundgørelsesdato. Systemet marker hvilke meddelelser der allerede er læst af brugeren og brugeren kan vælge kun at se ikke læste meddelelser i resultatet. Der skal også være muligt at få genereret et PDF-dokument indeholdende resultaterne med henblik på download og udskrivning. Ved fremsendelse af resultat skal det af den fremsendte e-post fremgå hvilke(n ) faste søgninger der har udsøgt de enkelte meddelelser. Desuden skal brugernavnet fremgå. Matchende ord og værdier i meddelelserne fremhæves på samme måde som i resultater interaktive søgninger. Meddelelserne i resultaterne er sorteret efter sektionsnummer (mest betydende) og rubriknummer (mindst betydende) Afregning Faste søgninger er betalingspligtige, hvis brugeren opretter flere faste søgninger eller modtager større resultater end fastsat som gratis grænser for faste søgninger. Betalingspligtige ydelser kan kun benyttes af identificerede (og autoriserede) brugere. Brugeren skal informeres når og hvis gratisgrænsen nås. Herefter kan brugeren vælge at accepterer betaling for ydelserne (og evt. opgradering fra registreret til identificeret bruger). Hvis brugeren ikke accepterer betaling mv. begrænses antallet af faste søgninger brugeren kan oprette og resultaterne af de faste søgninger beskæres. I forbindelse med hver levering af et resultat debiteres brugerens konto prisen for leveringen (medmindre den er gratis). Leveringsform, dato og publikation skal fremgå af posteringen. Ved månedens udgang debiteres brugerens konto prisen for at benytte mere end den fastsatte gratis grænse for antal faste søgninger. Udgangspunkter for prissætningen er det maksimale antal faste søgninger brugeren havde i måneden. Prissætningen er ikke fastlagt i skrivende stund I tilfælde af leveringsfejl I tilfælde af vedvarende problemer vedrørende levering af resultater skal fremtidig levering i samme leveringsform automatisk blokeres. Brugeren får besked om forholdet ved næste login. Brugeren har da mulighed for at genaktivere leveringsformen Version: 0.a Page 34 of 123

35 2.10 Bruger tilmelding Tilmelding som registreret eller identificeret bruger sker normalt på brugerens eget initiativ og uden at en Statstidende medarbejder tager stilling dertil Tilmelding som registreret bruger Der skal findes en funktion for tilmelding som registret bruger. Brugeren indtaster: Evt. ønsket brugernavn E-post-adresse Systemet syntetiserer en adgangskode (og evt. nyt brugernavn, hvis ønsket brugernavn er optaget) og sender brugernavn og password til e-post adressen (med ledsagende forklarende tekst) Tilmelding som eller opgradering til identificeret bruger Der skal findes en funktion for tilmelding som identificeret bruger (og opgradering af registreret bruger til identificeret bruger). Brugeren indtaster: Evt. ønsket brugernavn (skal ikke anføres hvis brugeren allerede er registreret bruger) E-post-adresse Navn Adresse Evt. telefon, mobil og fax nummer. Systemet syntetiserer en adgangskode (og evt. brugernavn). Adgangskoden udskrives på papir hos Statstidende og sendes til brugeren pr. post. Brugernavn sendes pr. e-post. Hvis brugeren er registreret ved tilmeldingen kan brugeren fortsætte med at logge på som registreret bruger med den gamle adgangskode indtil brugeren første gang benytter den fremsendte adgangskode (som giver adgang som identificeret bruger). Brugeren skal vælge en ny adgangskode straks efter indtastningen af den fremsendte adgangskode. Det skal også være muligt at oprette og opgradere til identificeret bruger ved anvendelse af Digital Signatur eller NetId. Benyttes denne mulighed skal der ikke fremsendes ny adgangskode Brugeroplysninger Registrerede, identificerede og autoriserede brugere kan vise og ændre egne brugeroplysninger. Oplysningerne omfatter: Navn Adresse Telefonnummer Version: 0.a Page 35 of 123

36 Faxnummer E-post-adresse Adgangskode Brugere kan dog ikke ændre eget navn. Alle ændringer af brugeroplysninger registreres med fuld historik i databasen (adgangskoder logges dog ikke) Indsendelse af meddelelse Identificerede brugere kan oprette meddelelse kladder, redigere eller slette meddelelses kladder, samt indsende meddelelser til optagelse i Statstidende Oprette meddelelse Brugeren vælger en rubrik. Der fremkommer et eller flere skemaer 2 med indeholdende følgende felter/grupper af felter: Meddelelsesindhold Her indtaster brugeren meddelelsesteksten. Systemet vil foreslå indholdet i nogle felter (hvis der er defineret en forhåndsudfyldning for feltet). Kundgørelsesdato Systemet forslår her næste mulige kundgørelsesdato under hensyntagen til deadline for kommende udgivelser (jf. afsnit 2.25). Brugeren kan ændre denne dato til en senere udgivelse. Evt. indikation af at meddelelsen er en berigtigelse og evt. reference til berigtigede meddelelse (meddelelsesnummer). Indrykker Indrykker foreslås af systemet til at være identisk med brugeren. Hvis brugeren indrykker på vegne af en anden indrykker skal brugeren indtaste oplysninger om indrykkeren (navn og adresse, evt. telefon nummer, fax nummer og e-post adresse). Hvis brugeren er indrykkeren, men adresseoplysningerne er forkerte, skal brugeren opdatere sine adresse oplysninger. Brugeren kan derefter vælge at gemme meddelelsen mv. som en kladde eller at gå videre til kontrol og betaling. 2 NetTidende indeholder pt. ca. 120 forskellige skemaer svarende til de ca. 120 forskellige rubrikker. Disse skemaer, som er en integreret del af informationsstrukturen i NetTidende, skal overføres til Statstidende.dk som led i datamigreringen. Desuden skal skemaerne evt. opdateres på grundlag af redaktionens erfaringer med de nuværende skemaer Version: 0.a Page 36 of 123

37 Version: 0.a Page 37 of 123

38 Figur 4: Eksempel på indtastningsformular fra NetTidende - kun til inspiration! Kontrol og betaling Vælger brugeren at gemme som kladde vil meddelelsen blive gemt som kladde uanset om validering fejler eller ej. Systemet vil dog informere om at kladden indeholder fejl og brugeren kan derefter vælge at redigere kladden. Ved redigering af kladden vil årsagen fremgå og det vil fremgå hvilke(t) felt(er) validering fejlede på. Hvis brugeren vælger at gå videre til godkendelse af indsendelse må valideringen ikke fejle. Fejler valideringen forsætter brugeren med at redigere skemaet idet årsagen og fejlende felt(er) fremgår. Hvis valideringen ikke fejler går brugeren videre til kontrol og betaling hvorfra brugeren kan vælge at indsende meddelelsen til optagelse i Statstidende. I kontrol og betaling skal brugeren kontrollere at den viste meddelelse er korrekt, se prisen 3 og vælge betalingsform. Der kan vælges mellem: Girokort fremsendes (sammen med fakturaen) o Faktureringsadressen foreslås til at være identisk med indrykker, brugeren kan ændre denne. Betaling med betalingskort o Brugeren indtaster betalingskortoplysninger o Brugeren kan vælge at få fremsendt kvittering (betalt faktura). Adressen kan angives systemet foreslår brugerens navn og adresse. Herefter kan brugeren godkende indsendelsen. I forbindelse hermed valideres meddelelsen endnu engang for overholdelse af deadline til anførte kundgørelsesdato og evt. kontrol af betalingskortoplysninger gennemføres. I tilfælde af fejl for brugeren mulighed for at rette. Sidst præsenteres brugeren for en kvittering for indsendelse. Kvitteringen fremsendes også til brugerens e-post adresse, hvis brugeren vælger dette. Kvitteringen for indsendelse indeholder den fulde meddelelse samt samme oplysninger som faktura. Oplysninger til brug for gennemførsel af betalingstransaktion, bogføring og fakturering overføres til økonomisystem ved kundgørelse af meddelelsen. Det er p.t. ikke fastlagt hvordan prisen for indrykning af meddelelse beregnes Gennemførelse af betalingstransaktion Hvis brugeren har valgt at betale med betalingskort må beløbet for indrykningen tidligst trækkes (capture) på kundgørelsesdatoen. 3 Prisen beregnes på grundlag af taksterne gældende for kundgørelsesdatoen Version: 0.a Page 38 of 123

39 2.13 Meddelelsesrude Ved indtastning og redigering af en meddelelse er indholdet feltopdelt, hvilket gør det uigennemsigtigt for brugeren hvordan den offentliggjorte meddelelse kommer se ud (i normal præsentationsform). Derfor skal der under indtastning og redigering af en meddelelse vises en meddelelsesrude, hvori den aktuelle meddelelses vises i præsentationsform. Meddelelsesruden synkroniseres med brugerens indtastninger/redigeringer Oversigt over kladder, indsendte, kundgjorte og afviste Identificerede og autoriserede brugere kan få vist en liste over de meddelelser de har oprette ved ekstern indrykning. Listen er opdelt i kladder, indsendte, kundgjorte og afviste meddelelser. Meddelelserne er indenfor hver kategori sorteret efter kundgørelsesdato. Brugeren kan vælge en meddelelse fra listen for at: Redigere kladde Kladden åbnes og redigeres i funktion analog til opret meddelelse. Opret kopi En kopi af meddelelsen åbnes i opret meddelelse. Slette kladde eller slette afvist meddelelse Vise og udskrive kvittering for indsendt eller kundgjort meddelelse Det fremgår om en kvittering vedrører en indsendt meddelelse eller en kundgjort meddelelse Download masseudtræk Identificerede og autoriserede brugere har mulighed for at modtage masseudtræk. Hvis et eller flere masseudtræk er tilgængelige skal brugeren have mulighed for at se en liste over disse. Brugeren kan desuden downloade masseudtræk som fremgår af listen Forbrugsoversigt Identificerede og autoriserede brugere har mulighed for at se en oversigt over deres forbrug af betalingspligtige services. Oversigten skal mindst dække det seneste års forbrug og er sorteret kronologisk. Oversigten indeholder præcis de posteringer som er afsendt til økonomisystemet. Modregninger, betalinger af girokort mv. er dog kun registreret i økonomisystemet Version: 0.a Page 39 of 123

40 Ændring af adgangskode Registrerede, identificerede og autoriserede brugere kan ændre egen adgangskode. For at ændre adgangskode skal gammel adgangskode indtastet en gang og ny adgangskode skal indtastes to gange. Systemet skal håndhæve at adgangskoden ændres regelmæssigt (tjekkes ved login). Adgangskodernes levetid, dvs. perioden fra sidste ændring til ny adgangskode kræves, er specificeret ved en systemparameter, som kan ændres af autoriserede brugere med systemadministrator rettighed. Jf. 12 i bekendtgørelsen [Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.] må levetiden ikke overstige et år. Systemet skal sikre at brugeren vælger en adgangskode på mindst 7 tegn hvori der indgår både bogstaver og tal eller specialtegn. Adgangskoden vises ikke på skærm under indtastning Statistikker Statistikker over antal hits på netstedet, den gennemsnitlige svartid generelt og gennemsnitlige svartider for udvalgte funktioner skal være tilgængelig for alle bruger typer. Statistikkerne skal som minimum omfatte: En grafisk fremstilling af antal hits på netstedet henover de seneste 2 måneder En grafisk fremstilling af antal hits i de enkelte publikation henover de seneste 2 måneder En opsummering af hitsenes fordeling på funktioner indeværende døgn. En time for time opgørelse for indeværende døgn af o Total antal hits o Hits henført til de enkelte publikationer o Hits henført til redaktionelle funktioner o Den gennemsnitlige svartid o Den gennemsnitlige svartid for simple søgninger o Den gennemsnitlige svartid for avancerede søgninger o Den gennemsnitlige svartid for redaktionelle funktioner Der skal foretages logning af ovennævnte værdier, så det er muligt vha. en rapportgenerator eller lignende at udtrække mere detaljerede informationer om systemets brug og ydelse. Den loggede information bevares i 2 måneder 2.18 Download af PDF-formularer Det skal være muligt at downloade PDF-formularer til brug ved indrykning pr. papirmanus eller til fremsendelse pr. e-post. PDF-formularerne indlægges af autoriserede brugere vha. den generelle indholdshåndteringsfunktion Version: 0.a Page 40 of 123

41 2.19 Bogmærker Det skal være muligt for enhver bruger som er logget på systemet at mærke udvalgte sider i Statstidende.dk. Disse sider vil efterfølgende optræde i en bogmærke menu, hvorfra brugeren kan springe direkte til en bogmærket side. Det skal være muligt at bogmærke alle sider i systemet herunder bl.a.: Simple og avancerede søgninger, inklusive søgekriterier. Resultater af specifikke søgninger. Specifikke meddelelser. Egne kladder, indsendte, kundgjorte og afviste meddelelser og oversigten over disse. En specifik printervenlig udgivelse. Indrykning af meddelelse i specifik rubrik. Det skal være muligt at for brugeren at slette bogmærker samt at navngive bogmærkerne Understøttelse af foretrukne i browser Som alternativ til anvendelse af Statstidendes.dk egen bogmærke funktionalitet, skal brugerne kunne føje Statstidende.dk sider til foretrukne i browseren. Ved valg af en side i foretrukne skal brugeren ledes korrekt til den side som oprindeligt blev føjet til foretrukne. I tilfælde at siden kræver login skal brugeren dog først ledes igennem login proceduren Tilgængelighed for funktionsnedsatte brugere Den eksterne del systemet udformes i henhold til Retningslinierne "Hjemmesiders tilgængelighed" version 1.1 [Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.]. Retningslinierne er udformet af IT- og Telestyrelsen. I NetTidende er der implementerer en text only version (som brugeren kan vælge som alternativ til den fuldt grafiske version) for at tilgodese tilsvarende retningslinier. Det er i skrivende stund ikke klart om en text only version er nødvendig på Statstidende.dk for at tilgodese ovennævnte retningslinier uden at gå på kompromis med brugervenligheden for den gennemsnitlige bruger Anvendelse af cookies Der må ikke anvendes persistente cookies, da dette kan skabe frygt hos brugerne for at systemet udnytter sådanne til registrering af brugernes adfærd. Systemets funktion må ikke være afhængigt af om brugeren har tilladt anvendelsen af (temporære) cookies. Det betyder at sessionstilstand om nødvendigt må håndteres gennem indkodning i URL (URL Rewrite) Version: 0.a Page 41 of 123

42 2.22 Samspil med søgemaskiner Af hensyn til Statstidende.dk synlighed bør netstedet registreres hos og indekseres af populære søgemaskiner. Da det er ulovligt at fremsøge (1 år gamle og ældre) personfølsomme meddelelser på grundlag af personidentifikation vil det dog være hensigtsmæssigt at søgemaskiner ikke indekserer disse meddelelser. Den simpleste løsning er at opfordre søgemaskiner til ikke at indeksere sider der indeholder meddelelser. Sider som kan indeholde meddelelser skal derfor forsynes med følgende meta tag: <meta name="robots" content="noindex,nofollow"> Derudover specificeres i /robots.txt hvilke sider der ønskes/ikke ønskes indekseret af søgemaskinerne Ingen sammenblanding af sikre og usikre emner Når der anvendes https i kommunikationen mellem browser og web-server skal alle indlejrede emner (billeder, ikoner, etc.) på siderne også tilgås med https. Hvis dette ikke sker vil de fleste browsere komme med en advarsel og spørge om usikre emner (dem der tilgås med http) skal vises Version: 0.a Page 42 of 123

43 2.24 Redaktionelle Funktioner Med redaktionelle funktioner menes den gruppe af funktioner der understøtter redaktionens normale arbejde med indtastning af papirmanus og kvalitetssikring af meddelelser. Det bemærkes at fremmede systemer sender meddelelsesleverancer til den tidligere beskrevne web-service evt. via en importagent (som i tilfældet med tinglysnings data fra Retten i Århus), som konverterer mellem leverandørens grænseflade og Statstidende.dk s Web Service. Redaktionen er således ikke aktivt involveret ifm. selve dataoverførselen (medmindre importagenten kræver manuel interaktion) Leveranceoversigt Leveranceoversigten er en liste over de seneste modtagne leverancer. Af oversigten skal fremgå: Leverandør Tidspunkt for leverancen Leverance Antal meddelelser Oversigten primære formål er at give redaktionen mulighed for at følge indsendelsen af meddelelser med henblik på planlægningen af den redaktionelle kontrol Modtagelse af meddelelse på PDF-formular Der skal findes en funktion til oprettelse af meddelelse modtaget på udfyldt PDFformular. En redaktionel medarbejder gennemgår den modtagne e-post og opretter meddelelser på grundlag af den vedhæftede PDF-formular-fil (uden genindtastning af meddelelsen). Meddelelserne oprettes i tilstanden Kontrol. Medarbejderen sender en e-post besked til indrykkeren for at bekræfte modtagelsen Redaktionel kontrol Meddelelser som er leveret elektronisk til Statstidende.dk underkastes redaktionel kontrol. Dvs. meddelelserne gennemlæses og vurderes før godkendelse eller afvisning. I nogle tilfælde kan det også komme på tale at rette fejl i meddelelserne (efter aftale med leverandør/indrykker). Når og hvis en meddelelse afvises i den redaktionelle kontrol skal systemet fremsende en e-post meddelelse derom til brugeren som indrykkede meddelelsen. Redaktionen tager desuden personlig kontakt til indrykkeren Version: 0.a Page 43 of 123

44 Fremsøgning af meddelelser til redaktionel kontrol Den redaktionelle kontrol understøttes af en funktion til fremsøgning af meddelelser i tilstand Kontrol. Der er udarbejdet en use-case beskrivelse af redaktionel kontrol. Der kan valgfrit specificeres enhver kombination af følgende parametre ved søgningen: Leverance Kundgørelsesdato Meddelelsesnummer Rubrik Søgeresultatet er sorteret efter: Sektionsnummer (mest betydende) Rubriknummer (mindst betydende) Det er muligt at bladre og springe i søgeresultatet. Hver af de fremsøgte meddelelser kan godkendes, afvises eller redigeres. Bemærk at når en meddelelse godkendes eller afvises forsvinder denne fra søgeresultatet (da tilstanden ikke længere er Kontrol) Fordeling af meddelelser Der skal ofte gennemføres redaktionel kontrol af et større antal meddelelser i samme rubrik, hvilket betyder at flere brugere samtidigt må forestå den redaktionelle kontrol af meddelelserne i rubrikken. Systemet skal understøtte at meddelelserne opdeles i bunker som tildeles specifikke brugere. En mulig strategi er at udvide søgemulighederne med søgning på Slutciffer i meddelelsesnummer Så kan de kontrollerende brugere aftale indbydes hvilken bunke (dvs. slutciffer) de kontrollerer meddelelser fra. Strategien er implementeret i NetTidende Stikprøvekontrol For meddelelser leveret fra andre systemer kan der under visse omstændigheder foretages en stikprøvekontrol frem for en kontrol af samtlige meddelelser. Der implementeres en funktion til understøttelse af stikprøvekontrol. Brugeren angiver leverance og stikprøvestørrelse hvorefter der præsenteres et resultat af tilfældigt udvalgte meddelelser i leverancen. Brugeren han herefter mulighed for at godkende eller afvise alle meddelelser i leverancen Version: 0.a Page 44 of 123

45 Opret meddelelse Oprettelse af meddelelse på grundlag af papirmanus eller reproklart materiale sker gennem anvendelse af funktionen opret meddelelse. Brugeren vælger en rubrik. Der fremkommer et skema indeholdende følgende informationer: Leveringsform Planlagt kundgørelsesdato Evt. indikation af at meddelelsen er en berigtigelse og evt. reference til berigtigede meddelelse (meddelelsesnummer). Indrykker Faktureringsadresse Meddelelsesindhold Redaktionens interne kommentar Brugeren indtaster informationerne og kan derefter vælge at gemme meddelelsen i tilstand korrektur eller tilstand redaktionel kladde. Det er muligt at aktivere fremsøgning af navn og adresser på indrykker og faktureringsadresse. Søgning foretages i kendte adresser på brugere og tidligere indrykkere. Hvis en eller flere valideringer fejler vil brugeren blive bedt om rette fejlen(e) og kan derefter forsøge at gemme igen. Når der er rapporteret om fejlende valideringer fremkommer dog en mulighed gemme trods valideringsfejl i meddelelsens indhold. Når en meddelelse er gemt skriver brugeren det tildelte meddelelsesnummer ned på manuskriptet Reproklar meddelelse Meddelelser leveret som reproklart materiale skal i Statstidende.dk repræsenteres ved et eller flere billeder og evt. en partiel udfyldelse af meddelelsens indhold af hensyn til meddelelsens søgbarhed. I forbindelse med oprettelse af meddelelse kan eventuelle reproklare billeder knyttes til en meddelelse. Valideringen af meddelelsens øvrige indhold gennemføres derefter ikke (meddelelsen er markeret som reproklar ). I forbindelse med oprettelse og ændring af en reproklar meddelelse skal systemet automatisk konvertere billederne til en tekst, som tilordnes meddelelsen, således meddelelsen kan gøres til genstand for simpel søgning Korrektur Korrektur er defineret som en kombination af to kontroller: Version: 0.a Page 45 of 123

46 1. En kontrol af at meddelelsen i Statstidende.dk er identisk med meddelelsen på papirmanus. 2. En kontrol af meddelelsens indhold tilsvarende redaktionel kontrol. Korrekturarbejdsgangen er drevet af de bundter af indtastede papirmanuskripter som korrekturlæseren modtager fra indtastningen. Hvert bundt papirmanuskripter repræsenterer en medarbejders indtastninger og manuskripterne er sorterede i indtastningsrækkefølge. Funktionen der understøtter korrekturlæsning fremsøger meddelelser i samme rækkefølge som de ligger i bundterne uden at hvert meddelelsesnummer skal indtastes. Dette implementeres ved en søgning hvor meddelelsesnummeret på første meddelelses i bundtet indtastes. Søgeresultatet består af alle meddelelser som er: Oprettet af samme bruger som oprettede første meddelelse i bundtet Oprettet efter første meddelelse Er i tilstand Korrektur Søgeresultatet sorteres efter oprettelsestidspunkt (ældste meddelelse først). Hver af de fremsøgte meddelelser kan godkendes, afvises eller redigeres. Bemærk at når en meddelelse godkendes eller afvises forsvinder denne fra søgeresultatet (da tilstanden ikke længere er Korrektur) Redaktionel søgning Brugere med redaktionelle rettigheder har udvidede muligheder, idet det for disse brugere er muligt at: Søge på meddelelser uanset tilstand (dog ikke Kladder) Søge på Redaktionel note I avanceret redaktionel søgning kan der således yderligere angives et søgekriterium for Tilstand og Redaktionel note Rediger meddelelse Rediger meddelelse er ikke en selvstændig funktion. Meddelelser fremsøges i forbindelse med Redaktionel kontrol, korrektur og redaktionel søgning. Rediger meddelelse kan aktiveres for meddelelserne i søgeresultaterne for disse funktioner (f.eks. ved klik på meddelelse). Ved aktivering af rediger meddelelse fremkommer et skema indeholdende følgende informationer: Leveringsform Planlagt kundgørelsesdato Version: 0.a Page 46 of 123

47 Evt. indikation af at meddelelsen er en berigtigelse og evt. reference til berigtigede meddelelse (meddelelsesnummer). Indrykker Faktureringsadresse Meddelelsesindhold Redaktionens interne kommentar Tilstand Brugeren har mulighed for at ændre samtlige informationer inklusive tilstand. Det er ikke muligt at ændre meddelelser i tilstand Kundgjort. Det er generelt ikke muligt at ændre tilstand til Kundgjort eller Kladde. Hvis en meddelelse er indsendt elektronisk (af en identificeret bruger) kan redaktionen ændre tilstanden til Afvist (men kun den bruger der indsendte meddelelsen kan slette meddelelsen). Det er muligt at aktivere fremsøgning af navn og adresser på indrykker og faktureringsadresse. Søgning foretages i kendte adresser på brugere og tidligere indrykkere. Hvis en eller flere valideringer fejler vil brugeren blive bedt om rette fejlen(e) og kan derefter forsøge at gemme igen. Når der er rapporteret om fejlende valideringer fremkommer dog en mulighed gemme trods valideringsfejl i meddelelsens indhold Brugerprofil For at lette brugen af systemet i forbindelse med det redaktionelt arbejde, hvor mange meddelelser skal indtastes og kontrolleres/korrekturlæses er det muligt for autoriserede brugere at specificere en række forhåndsværdier i individuelle brugerprofiler. Brugerne kan, men skal ikke, angive: Forvalgt publikation Forvalgt rubrik Forvalgt kundgørelsesdato Forvalgt præsentationsform Liste af oftest anvendte rubrikker Ved brug af de redaktionelle funktioner vil felter og valg automatisk være forudfyldt/taget i henhold til de fire første af ovennævnte værdier. Det er dog altid muligt for brugere at ændre forudfyldte værdier eller omgøre valg. Når brugeren skal eller ønsker vælge en rubrik præsenteres i første omgang listen af oftest anvendte rubrikker (hvis angivet i brugerens profil). Brugeren kan evt. vælge at skifte til alle rubrikker. Brugerne kan desuden ændre og slette værdier i profilen Planlægning og dannelse af udgivelser Statstidende.dk skal indeholde en produktionskalender af hvilken det bl.a. fremgår hvilke datoer publikationerne udkommer i den nærmeste fremtid og hvilke udgivelser der har Version: 0.a Page 47 of 123

48 været hidtil. Af hensyn til indrykning i rubrikken med indrykningspolitikken 1. udgivelse i kvartal bør kalender altid omfatte de planlagte udgivelser til og med 1. udgivelse i næste kvartal. En udgivelse har følgende egenskaber: Publikation Kundgørelsesdato Kundgørelsestidspunkt Deadline modtagelse af (papir)manus (kun til information) Deadline for indtastning af manus Deadline for elektronisk modtagelse af meddelelser Deadline for modtagelse af papirmanus til rubrikker med indrykningspolitik 1. udgivelse i kvartal Deadline for elektronisk modtagelse af meddelelse til rubrikker med indrykningspolitik 1. udgivelse i kvartal Det er muligt at se, oprette, ændre og slette fremtidige udgivelser i kalenderen. Når kundgørelsesdato og tidspunkt er passeret er det ikke muligt at slette eller ændre udgivelsen. Ved passage af kundgørelsesdato og tidspunkt for en udgivelse vil udgivelsen blive dannet som mængden af de meddelelser i publikationen der har tilstand Godkendt og har kundgørelsesdato lig eller før udgivelsens kundgørelsesdato. Ved kundgørelse skifter meddelelsernes tilstand til Kundgjort Prisberegning og overførsel til økonomisystem I forbindelse med kundgørelsen af meddelelser beregnes prisen for meddelelserne. Meddelelser som er indsendt via ekstern indrykning er dog blevet prisberegnet ved indsendelse og prisen genberegnes derfor ikke ifm. kundgørelse. Oplysninger om pris, faktureringsadresse, betalingsform samt om muligt kvitteringsinformation overføres til økonomisystemet. Overførslen skal ske dagligt ifm. kundgørelsen. Økonomisystemet varetager fakturering, evt. træk af beløb på betalingskort (capture) og debitorstyring. Kvitteringsinformation bør fremgå af faktura udsendt fra økonomisystemet. Hvis dette ikke er teknisk muligt skal kvittering udskrives fra Statsidende.dk og vedlægges faktura Produktionsstatus For udgivelserne i produktionskalender skal der kunne vises en tabel som rubrik for rubrik og totalt opsummerer antallet af meddelelser i hver af tilstandene Kontrol, Korrektur, Redaktionel Kladde og Godkendt Version: 0.a Page 48 of 123

49 2.26 Brugeradministration Autoriserede brugere med brugeradministrator rettighed kan oprette, ændre og slette andre brugere (registrerede, identificerede og autoriserede) Ændring af brugernes rettigheder Det er muligt at tildele eller fratage andre brugere de rettigheder man selv er tildelt. En autoriseret bruger med systemadministrator rettighed kan dog tildele eller fratage andre alle rettigheder Kommentarhistorik Der skal være knyttet en kommentar historik til hver bruger. En autoriseret bruger med brugeradministrator rettighed kan læse og tilføje kommentarer til historikken Spærring af brugere Det skal være muligt at spærre brugernes anvendelse af systemet. F.eks. i tilfælde at en bruger har misbrugt systemet. En autoriseret bruger med brugeradministrator rettighed kan spærre eller lukke op for de enkelte brugers benyttelse af systemet. Ifm. med spærring/oplukning skriver systemet automatisk en kommentar til kommentarhistorikken for den påvirkede bruger. Spærring af en bruger skal have omgående virkning. Dvs. at den spærrede bruger ikke kan fortsætte benyttelsen af systemet fra det øjeblik brugeren bliver spærret. Dette gælder også i det tilfælde at brugeren er logget på i det øjeblik spærring gennemføres Opgradering af registrerede brugere til identificerede brugere En registreret brugere kan opgraderes til identificeret bruger. Opgradering ledsages af en sikker fremsendelse af en ny adgangskode for at sikre brugerens identitet. Brugeren opgraderes i det øjeblik der logges ind med den ny adgangskode Eliminering af inaktive brugere Registrerede, identificerede og autoriserede brugere som ikke logger på i en lang periode slettes automatisk efter en passende advarselsprocedure. F.eks. kan følgende procedure anvendes: Hvis brugeren ikke har været logget på i en periode på A dage sendes en e-post til brugeren med besked om at brugeren vil blive slettet hvis vedkommende ikke Version: 0.a Page 49 of 123

50 logger på systemet inden en angivet dato. Hvis brugeren ikke har været logget på i en periode på B dage stopper faste søgninger. Der sendes en forklarende e-post meddelelse til brugeren. Brugeren kan reaktivere faste søgninger ved at logge på. Hvis brugeren ikke har været logget på i en periode på C dage slettes brugeren. Der sendes en forklarende e-post meddelelse til brugeren. A, B og C er systemparametre som kan ændres af en autoriseret bruger med systemadministrator rettighed Masseudtræk Masse udtræk findes i to udgaver: Engangsudtræk som svarer til søgninger og løbende udtræk som modsvarer faste søgninger. Masseudtræk adskiller sig fra søgninger og faste søgninger ved: Meddelelser udtrækkes som XML (Schema ikke fastlagt) Der implementeres ingen begrænsninger på hvor meget der kan udtrækkes eller på hvilke meddelelser der kan udtrækkes Engangsudtræk Engangsudtræk gennemføres ved at brugeren udfører en simple eller avanceret søgning. Herefter kan brugeren vælge konvertere søgeresultat til engangsudtræk. En identificeret eller autoriseret bruger skal specificeres som modtager af udtrækket. Systemet genererer søgeresultatet i form af en XML-fil, der senere kan downloades (httpdownload) af modtageren. Kun autoriserede brugere med rettighed til masseudtræk kan konvertere søgeresultat til engangsudtræk Løbende udtræk Løbende udtræk producerer XML udtræk af meddelelser efter hver udgivelse. Udtrækkene leverens til en specificeret modtager, som skal være en identificeret bruger. Løbende udtræk gennemføres ved at brugeren udfører en simple eller avanceret søgning. Herefter kan brugeren vælge konvertere søgekriterium til løbende udtræk. En identificeret eller autoriseret bruger skal specificeres som modtager af udtrækket. Systemet genererer søgeresultater i form af en XML-filer der leveres til modtageren (se efterfølgende afsnit). Kun autoriserede brugere med rettighed til masseudtræk kan konvertere søgekriterium til løbende udtræk Version: 0.a Page 50 of 123

51 Levering En af følgende leveringsformer kan specificeres for et løbende masseudtræk: FTP Masseudtrækket pushes til en FTP server i henhold til en specifik IP-adresse, brugernavn og adgangskode. E-post Masseudtrækket sendes til en specifik e-post adresse. HTTP Download Modtageren, som er identificeret eller autoriseret bruger, kan logge på og downloade XML-filen. XML-filerne produceret ved masseudtræk slettes automatisk efter 14 dage fra udtræksdato. XML-filer produceret ved løbende masseudtræk er navngivet således at navnet indeholder dato og et fortløbende udgivelsesnummer (modtageren kan overbevise sig om at alle udtræk er modtaget) Håndtering af eksisterende masseudtræksaftagere Afhængigt af om masseudtræksfunktionen kommer til at supportere præcis samme DTD og konventioner som er gældende for gammel NetTidende kan det blive nødvendigt at konvertere masseudtræk fra Statstidende.dk til gammelt format af hensyn til eksisterende masseudtræksaftagere. Dette kan implementeres gennem en konverteringsagent der modtagere (nye) masseudtræk, konvertere disse til gammelt format og videresender til masseudtræksaftagerne 4. Alternativt kan aftales levering i henhold til nyt XML format med masseudtræksaftagerne Administration af takstparametre Det er muligt at ændre de takstparametre der er udgangspunktet for prissætningen af indrykninger samt betalingspligtige services. Der er muligt at angive at en given takst skal være gældende fra en fremtidig dato. Prisen for indrykning af meddelelse beregnes udfra meddelelsen kundgørelsesdato Nyheder og indholdshåndtering Udover indholdet af meddelelser vil Statstidende.dk tilbyde en mængde anden information. F.eks.: 4 Der sker p.t. en tilsvarende konvertering til et aftager specifikt format ved levering af masseudtræk til CSC (Told og Skat) Version: 0.a Page 51 of 123

52 Nyheder Nyheder af forskellig art af interesse for brugerne. F.eks. planlagte ændringer af systemets driftsstatus etc. eller oplysninger om lovændringer som vedrører indrykninger i Statstidende. Hjælpetekster o.lign. Beskrivelse af Statstidende.dk s brug, priser, lovgrundlag og bekendtgørelser mv. Nyttig information F.eks. kort beskrivelse af og hyperlinks til relaterede sites. PDF-Blanketter Upload af blanketter til anvendelse ved indrykning pr. papirmanus. Andet indhold forventes at have en karakter der gør det velegnet til vedligeholdelse af et traditionelt CMS. Vedligeholdelsen skal kunne ske uden inddragelse af it-specialister. Indholdet som kan skabes og vedligeholdes omfatter: Formaterede tekster Hyperlinks Billeder Lyd Video+lyd 2.30 Statistik over offentliggjorte meddelelser Der er muligt at vise en statistik over antal offentliggjorte meddelelser, tegn og billeder. Opgørelse skal være pr. kundgørelsesdato med månedssummer. Statistikken skal være opdelt efter: Meddelelser indsendt elektronisk via ekstern indrykning (WWW) Meddelelser leveret via web-service Meddelelser fremsendt som fritekst manus Meddelelser fremsendt på blanket Meddelelser fremsendt som reproklart materiale Alle autoriserede brugere har adgang til statistikken Vedligeholdelse af mest benyttede søgninger Autoriserede brugere med systemadministrator rettighed kan oprette, ændre og slette mest benyttede søgninger. En mest benyttet søgning specificerer som minimum: Navn Beskrivelse af søgningen Søgekriterium som brugeren skal angive Om der er tale om en simpel eller avanceret søgning Version: 0.a Page 52 of 123

53 Oversættelsen af brugerens søgekriterium til den underliggende simple eller avancerede søgning Listen over mest benyttede søgninger er tilgængelig ekstern som en hjælp til at gennemførsel af søgning Adgang til metadata, system parametre mv. I det omfang der findes metadata (f.eks. specifikationer af valideringsregler) samt variable systemparametre skal disse kunne vises og udskrives af autoriserede brugere. Ændring af metadata og systemparametre vil kræve systemadministrator rettighed Vedligeholdelse af rubrikker Det skal være muligt at oprette/slette/ændre sektioner, rubrikker, grupper og felter gennem redigering af metadata. Det skal være muligt i metadata at angive at en sektion, rubrik, en gruppe eller felt kun skal være tilgængelige og virksomme for autoriserede brugere. Dette har til formål at understøtte aftestning af strukturelle ændringer inden idriftsættelse af disse. Kun en autoriseret bruger med systemadministrator rettighed kan oprette/slette/ændre sektioner, rubrikker, grupper og felter Postnummer og postdistrikt Af hensyn til valideringen af danske postnumre og postdistrikter indeholder databasen en liste over danske postnumre og postdistrikter. Autoriserede brugere med systemadministrationsrettighed kan tilføje, ændre og slette postnumre/distrikter Visning og udskrift af log Det skal være muligt at udtrække dele af den loggede information med henblik på kontrol af at systemet benyttes i henhold til gældende lovgivning og i øvrigt som tilsigtet. Ifølge bekendtgørelsen skal følgende udtræk kontrolleres Liste over uautoriserede adgangsforsøg Listen skal inkludere information om brugernavn, antallet af adgangsforsøg og om adgangen er blevet lukket. Liste over gennemførte masseudtræk Der skal kunne gennemføres en kontrol svarende til bekendtgørelsens 11 stk. 6. Det skal desuden være muligt ved brug af en rapportgenerator eller lignende at udtrække informationer fra loggen i henhold til et bruger specificeret kriterium Version: 0.a Page 53 of 123

54 Autoriserede brugere med systemadministrator rettighed kan udtrække information fra loggen Broadcast-besked Autoriserede brugere med systemadministrator rettighed skal kunne indlægge en broadcast-besked, som vises på alle sider (eksterne + interne). Funktionen kan f.eks. benyttes til advarsel om snarlig nedlukning Version: 0.a Page 54 of 123

55 3 Grænseflader til fremmede systemer 3.1 Indsend meddelelse Web-Service Statstidende.dk skal stille en grænseflade for indsendelse af meddelelser til rådighed for eksterne systemer, f.eks. advokaternes branche systemer eller domstolenes sagsbehandlingssystemer. Grænsefladen realiseres som en web-services med følgende funktionalitet: Indsendelse af meddelelse(r) til indrykning. Meddelelsen valideres og hvis validering ikke fejler oprettes meddelelsen i tilstanden Kontrol. Klienten modtager et svar hvoraf det fremgår, om meddelelsen validerede korrekt, hvilket meddelelsesnummer meddelelsen er tildelt og meddelelsens pris. Svaret indeholder også en kopi af meddelelsen (inkl. dagsdato samt ønsket og planlagt udgivelsesdato) underskrevet med Statstidende.dk s digitale signatur. Hvis valideringen fejlede modtages et svar der beskriver hvilke(n) validering(er) der fejlede og hvorfor. List senest indsendte meddelelser Klienten sender et tal N > 0 til Statsidende.dk. Klienten modtager et svar indeholdende de seneste N meddelelser indsendt af klienten (evt. færre hvis klienten ikke har indsendt mindst N). Tilbagekaldelse af meddelelse(r). For hvert meddelelsesnummer der ønskes tilbagekaldt verificeres at meddelelsen er indsendt af klienten og endnu ikke kundgjort. Hvis valideringen ikke fejler overføres meddelelsen til tilstand Slettet. Klient systemet modtager et svar med information om hvorvidt tilbagekaldelsen har fundet sted eller ej inklusive en fejlbeskrivelse. For at kunne benytte servicen skal klient systemet identificere sig overfor Statstidende.dk og Statstidende.dk skal verificere systemets ret til at levere meddelelser. Klient systemet identificere sig overfor Statstidende.dk på samme måde som en identificeret bruger vha. bruger navn og password eller digital id. Kommunikation mellem klientsystemet og Statstidende.dk skal ske krypteret. 3.2 PDF-formular import Når et manus fremsendes pr. e-post til redaktionen som en udfyldt PDF-formular skal redaktionen kunne oprette en meddelelse i Statstidende.dk på grundlag af den udfyldte PDF-formular. Understøttelse af alternative medier Styregruppen har besluttet at implementeringen af grænseflader til WAP, PDA, SMS/MMS, fax og Tekst TV ligger udenfor udviklingsprojektet, som nærværende kravspecifikation er rettet mod Version: 0.a Page 55 of 123

56 Bl.a. af hensyn til muligheder for i et fremtidigt projekt at implementere sådanne grænseflader er det et krav at den offentlige tilgængelige funktionalitet grundlæggende realiseres som præsentationsneutrale web-services (forretningslogisk lag i IKP 3-lags modellen). De forskellige grænseflader (herunder WWW grænsefladen) realiseres i et præsentationslag, som anvender de underliggende web-services i det forretningslogiske lag. 3.3 Importagent for Tingbladet Statstidende eller rettere Tingbladet modtager omtrent dagligt et datafeed fra Retten i Århus via CSC Datacentralen. Dette datafeed indeholder meddelelser der skal offentliggøres i Tingbladet. Datafeed et overføres p.t. via FTP (modem(!) forbindelse til CSC) og består typisk af en fil for meddelelser vedrørende Bilbogen og en fil vedrørende Personbogen. Der er tale om tekstfiler hvor ny line adskiller meddelelser og # adskiller felter i meddelelserne. En import agent udvikles som del af Statstidende.dk til dagligt at: 1. Hente (FTP download) filer 2. Importere meddelelserne ved at omforme disse til XML og indsende dem via ovennævnte Web service. Importagenten bør indrettes således at manuel indgriben i processen er mulig f.eks. i tilfælde der viser sig tekniske fejl i data leveret fra CSC. FTP er en usikker protokol og der skal derfor overvejes yderligere foranstaltninger til at sandsynliggøre autenticiteten og integriteten af de modtagne data. Projektgruppen skal tage initiativ til at få ændret udvekslingsprotokollen i samarbejde med dataleverandøren (CSC på vegne af retten i Århus). 3.4 CPR og CVR samt andre leverandører af reference data Statstidende.dk skal i det omfang man finder det praktisk muligt validere leverede data i forhold til andre offentlige registre eller offentlige tilgængelige informationer. Statstidende.dk skal i særdeleshed understøtte eller forberedes til at understøtte validering af adresse-, virksomheds- og selskabsoplysninger op imod CPR, CVR samt Kort- og Matrikkelstyrelsens register (eller Told-Skats ejendomsvurderingsregister). Grænsefladen til disse registre er endnu ikke fastlagt. 3.5 GIS Hver gang der optræder en adresse i en meddelelse kan brugeren vælge at vise adressen på et kort. Der etableres derfor en grænseflade til et GIS system som er istand til at levere disse kort med angivelse adressens position. GIS systemet varetager også zoom og panorering af kort Version: 0.a Page 56 of 123

57 Til NetTidende er GIS funktionaliteten leveret af Kraks Forlag A/S. Krak kræver at hver adresse forekomst checkes hos Krak (vaskes) inden der må angives en hyperlink til adressen. Specifikationer vedrørende grænsefladen er formodentlig tilgængelige fra Kraks Forlag A/S. 3.6 Talesyntese Talesyntesen generere mp3 (MPEG2 level 3 audio) streams for oplæsning af meddelelser. Der er ikke fastlagt om talesyntesen producere lydfilerne ifm. kundgørelse eller on-the-fly når oplysningen aktiveres af en bruger. Dog skal oplæsning starte indenfor de generelle svartidsgrænser. Lydfilerne genereres af en talesyntese komponent eller system hvortil Statstidende.dk har grænseflade. I NetTidende produceres lydfilerne umiddelbart efter kundgørelse af meddelelserne. Talesyntesen varetages af et eksternt system som også host er mp3 filerne (løsningen hostes af NetMester A/S). Løsningen er baseret på anvendelse af talesyntese programmel fra SpeechWare A/S. 3.7 Økonomisystem Der sker automatisk løbende overførsel af forbrugsoplysninger fra Statstidende til et økonomisystem. Forbrugsoplysningerne overføres i en XML-fil. Schema er ikke fastlagt. I økonomisystemet varetages fakturering samt debitorstyring. Det bemærkes at der ved fremsendelse af faktura på indrykning af meddelelse skal medsendes kvittering for meddelelsen. Det er p.t. ikke klart om det er praktisk at lade økonomisystemet forstå gennemførsel af betalingstransaktion (capture) ifm. med betalingskortbetaling. 3.8 Betalingskortindløser For at kunne kontrollere betalingskortoplysninger samt at kunne gennemføre overførsel fra betalingskortholderens konto til Statstidendes konto (capture) skal der etableres en grænseflade til en kortindløser. 3.9 Certifikat kontrol mv. For at validere brugen af en digital signatur skal der ske en kontrol signaturens (certifikatets) gyldighed hos certifikat udstederen (TDC). For at understøtte bugen af NetId til identifikation etableres snitflade i henhold til PBS s NetId specifikationer Tegnsæt Den fælles offentlige XML komité anbefaler anvendelsen af UTF-8 til indkodning af schemaer og XML [Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.] Version: 0.a Page 57 of 123

58 Ved generelt at anvende UTF-8 tegnsættet/kodningen i database og programmer vil det kunne sikres at Statstidende.dk kan repræsentere og behandle stort set alle verdens tegnsæt. Der kan dog være grunde til at afvise anvendelsen af tegn som ikke kendes af danskere (primært i meddelelserne), hvilket i givet fald skal håndhæves gennem passende valideringsregler Pligtaflevering til Det Kgl. Bibliotek I forbindelse med en elektronisk høstning af Statstidende plus Tingbladet til Pligtafleveringen på Det Kgl. Bibliotek, er det besluttet at biblioteket via en URL skal kunne finde links til en samlet udgivelse af en publikationerne. Linkdybden må maksimalt være 4 førend hele teksten er synlig. URL en skal indberettes til Pligtafleveringen Virusscanner Statstidende.dk servere skal regelmæssigt skannes for vira. Data (herunder meddelelser og vedhæftede dokumenter, billeder etc.), som uploades, importeres eller på anden måde placeres på Statstidende.dk servere, skal skannes for vira i forbindelse med upload, import etc. og skal afvises hvis der findes vira. Der skal anvendes et anerkendt virus skanningssystem og vira signaturer skal regelmæssigt opdateres fra udbyderen af virus skanningsystemet OCR Statstidende.dk skal via et interface til en OCR-komponent eller OCR-service kunne omsætte billedmaterialet i reproklare meddelelser til en tekst, der kan gøres til genstand for simpel søgning Version: 0.a Page 58 of 123

59 4 Krav til sikkerhed og tilgængelighed 4.1 Generelle krav Statstidende.dk vil udgøre et centralt og uundværligt led i den retslige sagsbehandling af en række sagstyper. Det er derfor af altafgørende betydning, at Statstidende.dk fremstår troværdigt og uantasteligt. I praksis vil systemet kun nyde en sådan tillid, hvis en række sikkerheds- og tilgængelighedskrav overholdes. Kravene omfatter følgende aspekter: Tilgængelighed Dataintegritet Fortrolighed Autenticitet Uafviselighed Sporbarhed De følgende afsnit indeholder en nærmere indkredsning af disse aspekter i relation til Statstidende.dk Tilgængelighed Det er af helt afgørende betydning, at Statstidende.dk s funktioner, som vedrører formidlingen af meddelelser, er tilgængelige og fuldt funktionelle inden for den primære driftstid (f.eks. 7:00 18:00). Der forventes senere fastlagt et krav om ca. 99,9% tilgængelighed målt over en periode på en måned. Derudover må der forventes et højt (men dog lavere) tilgængelighedskrav udenfor normal arbejdstid. Systemet skal køre i 24 timers drift og kun i sjældne tilfælde kan systemet lukkes ned for vedligeholdelse (efter varsel og uden for primær driftstid). Der skal etableres sikkerhed for: at meddelelser kan indsendes til Statstidende.dk at meddelelser afleveret før en fastsat deadline vil blive offentliggjort på aftalt kundgørelsestidspunkt at data er tilgængelige via de relevante medier umiddelbart, når kundgørelsestidspunktet indtræder For at sikre systemets tilgængelighed og driftsstabilitet skal der etableres nødvendige driftsprocedurer og katastrofeplan, ligesom det skal sikres, at reservesystemer, herunder dublerede kommunikationsliner, er tilgængelige Dataintegritet Meddelelser, som offentliggøres i Statstidende.dk, skal tillægges en høj grad af troværdighed. Der stilles derfor høje krav til sikkerheden for, at meddelelserne er fuldstændige og umanipulerede. Meddelelserne må ikke utilsigtet kunne forvanskes eller Version: 0.a Page 59 of 123

60 forsvinde. Disse krav fremgår også af lovgivningen [Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.,fejl! Henvisningskilde ikke fundet.]. Ved enhver form for elektronisk levering skal der være sikkerhed for, at meddelelserne offentliggøres i overensstemmelse med de leverede data. Der skal implementeres kontrolprocedurer, som positivt kan verificere, at der ikke over tid forekommer forvanskninger eller tab af meddelelser. Der skal designes en backup- og genetablerings-strategi samt implementeres backup- og genetablerings-procedurer, som sikrer, at data kan reetableres bl.a. efter mindre uheld som tekniske fejl, betjeningsfejl, hærværk o.lign. samt desuden efter katastrofer, så som brand, oversvømmelse og konsekvenser af krigshandlinger. Strategien skal i forening med kontrolprocedurerne også sikre mod data-tab eller forvanskning som følge af snigende fejl og teknisk sabotage Fortrolighed Statstidende.dk skal tilbyde fortrolig kommunikation mellem brugerens klienter og system, når dette er muligt. F.eks. skal brugere kunne vælge (eller fravælge) anvendelsen af SSL (https) under læsning/søgning i Statstidende.dk. Statstidende.dk skal sikre anvendelsen af fortrolig kommunikation mellem brugernes klienter og system i forbindelse med alle funktioner, hvormed meddelelser kan indsendes, slettes eller ændres. Adgangskoder og fortrolige brugerdata skal nyde tilsvarende beskyttelse. Systemet skal kunne garantere, at meddelelser ikke kan komme til andre end indrykkerens og redaktionens kendskab forud for kundgørelse Autenticitet For at få adgang til (visse) funktioner i Statstidende.dk er det nødvendigt, at brugere kan bevise deres identitet. Der skal derfor etableres sikre procedurer for udlevering af adgangskoder til de brugere, der skal betjene sig af funktioner, der ikke er alment tilgængelige eller hvis funktionerne vedrører levering af meddelelser til Statstidende.dk. Brugerne skal også tilbydes mulighed for identifikation via digital signatur Uafviselighed Ved (elektronisk) levering af en meddelelse til Statstidende.dk skal det være muligt at modtage en kvittering for leveringen i form af en kopi af den leverede meddelelse med angivelse af Statstidende.dk s modtagelsestidspunkt. Kvitteringen underskrives med Statstidende.dk digitale signatur Version: 0.a Page 60 of 123

61 4.1.6 Sporbarhed Benyttelsen af enhver funktion i Statstidende.dk, som er forbeholdt brugere med særlige rettigheder (dvs. autoriserede brugere, herunder redaktionen), skal logges. Loggen skal indeholde brugerens identitet, tidspunkt, anvendt funktion, en beskrivelse af foretagne ændringer mv. Gennem udtræk fra loggen skal det bl.a. være muligt at redegøre for alle ændringer, en meddelelser har været underkastet. Dog logges ændringer i de identificerede brugeres kladder ikke (disse kladder betragtes som helt personlige og fortrolige). Det bemærkes, at der i henhold til bekendtgørelsen [Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.] ikke er tilladt at logge den almindelige offentlige benyttelse af systemet Andre begrænsninger og sikkerhedsmæssige krav Uanset beskrivelser og krav i nærværende dokument skal Statstidende.dk overholde dansk lovgivning, herunder Lov om Statstidende samt de dertil relaterede bekendtgørelser. Specielt bekendtgørelse om opbygningen, driften og brugen af Statstidende (BEK 799 af ) indeholder en mængde krav af relevans for Statstidende.dk. Generelt skal sikkerheden i og omkring Statstidende.dk designes, beskrives, styres og opfølges på i henhold til kravene i DS Norm for edb-sikkerhed, basale krav. Der skal desuden gennemføres en risikovurdering med henblik afgøre i hvilket omfang overholdelse kravene i DS Norm for edb-sikkerhed skærpede krav er relevant. 4.2 Specifikke krav Spærring af bruger efter flere uautoriserede adgangsforsøg Hvis der for et brugernavn foretages mere end 4 uautoriserede adgangsforsøg (forkert adgangskode) spærres brugerens adgang til systemet. Bekendtgørelsens [Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.] 12 foreskriver at der udskrives en meddelelse derom og der umiddelbart efter gennemføres en kontrol af forholdet. Citat fra bekendtgørelsen: Der foretages en maskinel registrering (logning) af alle uautoriserede adgangsforsøg. Såfremt der indenfor en fastsat periode er registreret flere på hinanden følgende uautoriserede adgangsforsøg fra et givet brugernavn, skal der udskrives meddelelse herom, og brugeren blokeres for yderligere forsøg. Umiddelbart herefter foretages kontrol af udgiver Version: 0.a Page 61 of 123

62 4.2.2 Genindtastning af adgangskode efter timeout Hvis en identificeret bruger er inaktiv i mere end X minutter bliver brugeren bedt om at indtaste sin adgangskode igen inden brug af systemet kan fortsætte. Hvis en autoriseret bruger er inaktiv i mere end Y minutter bliver brugeren bedt om at indtaste sin adgangskode igen inden brug af systemet kan fortsætte. X og Y er systemparametre der kan ændres af autoriserede brugere med systemadministrator rettighed Krypteringsniveau Ifm. og efter identificerede eller autoriserede brugere logger på systemet anvendes protokollen https med et krypteringsniveau på (mindst) 128-bit. Den anvendte browser skal understøtte dette krypteringsniveau. Anvendes andre protokoller end https skal disse også indebære kryptering på mindst samme niveau. Andre brugere kan vælge at anvende https som alternativ til http for bl.a. at sikre fortroligheden i udvekslingen af oplysninger med Statstidende.dk Arkivering Ved kundgørelse af en udgivelse produceres et XML udtræk samt en PDF-fil omfattende hele udgivelsen. Udtrækket, PDF-filen + kundgørelsesdato og -tidspunkt for udgivelsen underskrives med Statstidende.dk s digitale signatur. Udtræk og signatur brændes i mindst to eksemplarer på et read-only medium (f.eks. CD- ROM), som arkiveres forsvarligt. Der udarbejdes og implementeres procedurer for konsolidering af data på færre medier af pladshensyn. F.eks. kan alle kundgørelser for en måned samles, hvorefter månedens medier med enkeltudgivelser kan kasseres. Der udarbejdes og implementeres desuden procedurer for langtidsopbevaringen af arkiverede data, herunder løbende overførsel til nye medier Logning Statstidende.dk skal logge enhver brug af en funktion som kun må udføres af autoriserede brugere. Logningen omfatter tilstrækkelig information til at dokumentere misbrug i forhold til gældende lovgivning. Dette indebærer at bl.a. følgende logges: Version: 0.a Page 62 of 123

63 Søgninger og visning af endnu ikke kundgjorte meddelelser. Søgekriterium og viste meddelelser logges. Enhver oprettelse, ændring eller sletning af data, herunder systemparametre, meddelelser, brugere og rettigheder, valideringsregler osv. Uanset om dette sker umiddelbart eller gennem igangsættelse af batchjob eller lignende. En hver brug eller forsøg på at bruge en funktion. I loggen markeres tydeligt alle forsøg på anvendelse af funktioner hvortil brugeren ikke har rettigheder. Igangsættelse af masseudtræk inkl. parametre om masseudtrækkets tidslige og kvantitative omfang. Desuden logges ethvert mislykket adgangsforsøg. Brugernavn, sammenhæng og evt. ipadresse eller lignende identifikation logges. Dog logges den indtastede adgangskode ikke. Desuden skal der ske en logning af software, hardware fejl og fejl i kommunikationen med eksterne systemet. Logning skal være tilstrækkelig detaljeret til at kunne anvendes ifm. diagnosticeringen af fejlende Adgangskoder Adgangskoder må ikke vises på skærm eller ved udskrift bortset fra tilfældet hvor der postalt skal fremsendes en adgangskode til en bruger i forbindelse med brugerens oprettelse eller opgradering. Systemet skal kryptere lagrede adgangskoder f.eks. ved at lagre adgangskodens (kryptografiske) hashværdi frem for adgangskoden selv Gyldighedskontrol Når der anvender et certifikat (digital signatur) til f.eks. identifikation af en bruger skal der ske en gyldighedskontrol af certifikatet. Certifikatets gyldighedsperiode må ikke være udløbet og certifikatet skal være gyldigt (skal tjekkes mod udstederens spærrelister) Version: 0.a Page 63 of 123

64 5 Kapacitet og ydelse 5.1 Brugere Forventet en fordobling i forhold til det nuværende antal registrerede brugere. Brugertype Antal oprettede Samtidige Anonyme Oprettes ikke 200 Registrerede Identificerede Autoriserede Faste søgninger Nuværende gennemsnitlige antal faste søgninger pr. registreret bruger er ca. 3. Dette forhold antages også at gælde for forholdet mellem registrerede + identificerede brugere og antal faste søgninger fremover. Beskrivelse Værdi Antal faste søgninger Gennemsnitlige datamængder vedr. meddelelser Beskrivelse Statstidende Tingbladet Gennemsnitligt antal meddelelser oprettet pr. hverdag Meddelelser lagret 5 i alt Antal meddelelser med billede eller reproklart lagret i alt Samlede omfang af lagrede meddelelsestekster 186 mio. tegn 642 mio. tegn Samlede omfang af lagrede billeder (og reproklart) 195 MB 0 MB Estimatet er baseret på tilgangen af data i første halvår Det bemærkes at databasens fysiske størrelse i NetTidende er væsentligt større end hvad der kunne forventes på baggrund af ovenstående. Den samlede størrelse af databasen i NetTidende er ca. 30 GB. Dette skyldes at bl.a. følgende også bidrager til den fysiske størrelse: Indeks UdbudsAvisen 5 Meddelelser antages opbevaret i Statstidende.dk i 5 år, svarende til perioden hvor de skal være tilgængelige jf. lovgivningen Version: 0.a Page 64 of 123

65 Administrative data (f.eks. brugerdata) Meddelelseshistorik Logs Resultater af fastesøgninger 5.4 Gennemsnitlig belastning Beskrivelse Antal pr. minut HTTP/HTTPS GET (inkl. GET på grafikelementer mv.) 600 Sidevisninger (sideskift) i alt heraf søgninger 30 Estimatet er fremkommet ved at tage den nuværende gennemsnitlige belastning og gange denne med 3 (skønsmæssig fremskrivning). Estimatet gælder den mest aktive time fra på hverdage. 5.5 Spidsbelastning Beskrivelse Antal pr. minut HTTP/HTTPS GET (inkl. GET på grafikelementer mv.) 3000 Sidevisninger (sideskift) i alt heraf søgninger 150 Reelt er det ikke muligt at ansætte en realistisk øvre grænse for spidsbelastningen. Specielle situationer, f.eks. presseomtale, kan i princippet fremprovokere en situation hvor belastningen i en kortere periode afspejler titusindevis af samtidige brugere mod normalt nogle få hundrede. Dette vil betyde en belastning der er mere end 100 gange større end normalt. Det er næppe økonomisk realistisk at dimensionere Statstidende.dk efter dette sjældne tilfælde. Ovenstående estimatet er baseret på at spidsbelasningen er maksimalt en faktor 5 højere end den normale gennemsnitlige belastning fra afsnit Svartidskrav Version: 0.a Page 65 of 123

66 Funktion 95 % fraktil Maksimum Interaktive funktioner: Avanceret søgning 3 sek. 6 sek. Simpel søgning 1 sek. 3 sek. Øvrig fremsøgning/læsning af 1 sek. 3 sek. meddelelser, f.eks. fremsøgning til korrektur eller kontrol. Indsend meddelelse, gem kladde, 2 sek. 5 sek. rediger/gem meddelelse Øvrige interaktive funktioner som ikke 1 sek. 3 sek. opdaterer data (bortset fra opdatering af log) Øvrige interaktive funktioner som 2 sek. 5 sek. opdaterer data Batchjob: Oprettelse (import) af 1000 Tingblads meddelelser i en leverance 60 sek. 120 sek. Forudsætninger for svartidsmålinger: Belastning under måling: Svarende til spidsbelastningen i afsnit 5.5, idet systemets belastes med en trafik svarende til det forventede virkelige trafikmønster. Netforbindelse mellem Statstidende.dk system og klient PC: begrænset til 512 Kbit/s (symmetrisk) Klient PC: Pentium 4 processor 2.4 GHz, 256 MB DDR RAM, Windows XP Pro Svartiden er tiden fra museklik/tasteklik til alle data er modtaget og præsenteret på brugerens pc og klientprogrammet (browseren) er klar til at modtage nyt brugerinput. Forklaring af 95% fraktil Funktionerne skal i enhver specifik anvendelse udvise en svartid på under denne værdi i 95% af udførslerne. Eksempel: En simple søgning i Tingbladet med søgekriteriet *sen skal i 95 ud af 100 tilfælde tage mindre end 1 sek., men må i 5 tilfælde ud af 100 tage op til 6 sek.. Ovennævnte skal også gælde et hvert andet søgekriterium end *sen Version: 0.a Page 66 of 123

67 6 Datamigrering Alle udgivelser (inkl. meddelelse osv.), brugere og faste søgninger i NetTidende skal overføres til Statstidende.dk. Som tidligere nævnt kopieres også informationsstrukturen (inkl. feltopdelingen af meddelelser) fra NetTidende til Statstidende.dk. Det forenkler overførslen af meddelelser betragteligt at der er som udgangspunkt er tale om samme struktur i Statstidende.dk. Der er dog en række punkter hvor Statstidende.dk vil adskille sig fra NetTidende, hvilket vil komplicere datamigrering på bestemte punkter. De væsentligste er nævnt nedenfor: Migrering af simple faste søgninger NetTidende implementerer sektion- og rubrikspecikke varianter af simple søgning. Disse varianter ikke findes i Statstidende.dk. Omtrent samme effekt som en sektion/rubrikspecifik simpel søgning opnås ved at inkludere sektion/rubriknavn som et søgeord i søgekriteriet. Migrering af avancerede faste søgninger NetTidende tillader en kombination af fritekstsøgning og søgning på felter. Dette tillades ikke i Statstidende.dk. Det formodes at de færreste brugere benytter kombinationen, men i de få tilfælde det sker bør der ses bort fra fritekstsøgeorderne ved migreringen. Faste tekster i meddelelser I NetTidende er det almindeligt at meddelelser indeholder såkaldte faste tekster (angivet i præsentationsreglerne for rubrikkerne). Disse tekster lagres ikke pr. meddelelse i NetTidende. I Statstidende.dk skal faste tekster lagres som en del af meddelelserne, så meddelelsernes indhold er klart selv uden tilstedeværelsen af præsentationsregler. Versionering af rubrikker I NetTidende findes nogle rubrikker i flere (historiske) versioner. Det kan blive nødvendigt at migrere de forskellige versioner af en rubrik til individuelle rubrikker i Statstidende.dk. Postnummerfelt NetTidende håndterer et felt af typen streng med postnummer validering specielt i forbindelse med søgning. Et streng felt med postnummer validering migreres derfor til et felt af typen postnummer, som implementerer de specielle regler ifm. søgning Version: 0.a Page 67 of 123

68 7 Teknisk løsning Statstidende.dk vil bestå af et logisk område, hvori det redaktionelle arbejde foregår, et logisk område til produktionsdata, dvs. data, der er kundgjort og dermed tilgængelig for offentligheden, samt et logisk område, der håndterer abonnement og fakturering af såvel indrykkere som abonnenter. Der skal, grundet arten af oplysninger, være meget stor sikkerhed i forbindelse med frigivelsen af redaktionelle data. Figur 5: Overordnet view Version: 0.a Page 68 of 123

69 Programmeringen af data skal ske i henhold til IT- og Telestyrelsens Hvidbog, samt passe til den nyligt vedtagne specifikke arkitektur for IKP-udviklingen. Arkitekturen og retningslinierne vil være tilgængelige på det kommende IKP-netsted Version: 0.a Page 69 of 123

70 8 Meddelelsestyper i Statstidende Aktie- og anpartsselskaber 6 Finanstilsynet - Fusionsplaner Finanstilsynet - Redegørelser Finanstilsynet - Vurderingsberetning Indkaldelse til generalforsamling Likvidation og tvangsopløsning Opfordring til aktionærer, der ikke har overdraget aktier (udgået 7 pr ) Overkursfond Registreringer i foreningsregisteret (udgået pr ) Tegning af nye aktier (udgået pr ) Ændring af indskudskapital Øvrige Årsregnskaber - offentliggørelse Diverse Afskedigelser og udnævnelser Audiens Bekræftelse af stadfæstede love Flagning Folketinget Forsvaret Hoffet Ledige stillinger Meddelelser vedrørende Kongehuset Ministrene Ministrenes modtagelsestider (udgået pr ) Ministres bortrejse Ordensdekorationer (udgået pr ) Revisorregistret (udgået pr ) Stadfæstelse af love Dødsboer Andre meddelelser Arveproklama Indkaldelse til bomøde Proklama Proklama (Færøerne og Grønland) Proklama (gl. udg.) 6 Sektionsnavn for de efterfølgende meddelelsestyper. Næste sektion er Diverse. 7 I udgåede meddelelsestyper kan meddelelser ikke længere oprettes. Udgåede meddelelsestyper vil blive slettet 5 år fra angivet dato Version: 0.a Page 70 of 123

71 Ejendomsdom Indkaldelse til ejendomsdom Forskellige kundgørelser Apotekerbevillinger - offentliggørelse af indstillede ansøgere (udgået pr ) Apotekere - andre meddelelser Apotekeres tilladelse til at være tilknyttet en virksomhed (udgået pr ) Bjærget gods - indkaldelse af ejeren Boligstøtte - justering af udgiftsrammerne (udgået pr ) Bygningsfredning Danske lægemiddelstandarder (udgået pr ) DSB - Befordringsreglementer og tariffer (udgået pr ) DSB - Fremlysning af glemte sager (udgået pr ) Ekspropriation (udgået) Ekspropriation (udgået pr ) Farmaceutiske specialiteter Fideikommiser - overgang til fri ejendom Finanstilsynet - Fusionsplaner Finanstilsynet - Redegørelser Finanstilsynet - Vurderingsberetning Inddragelse af uidentificerede konti i pengeinstitutter m.v. Indkaldelse til generalforsamling Jordfordeling - indkaldelse af rettighedshavere Klaptilladelse (udgået pr ) Kommune- og lokalplaner Kystbeskyttelse - indkaldelse til offentligt møde Ledige apotekerbevillinger (udgået pr ) Ledige apotekerbevillinger (udgået pr ) Legater Licitationer og udbud Likvidation og tvangsopløsning Lægemidler Midlertidig boligregulering Naturbeskyttelse - Foreløbigt forbud Naturbeskyttelse - Strandbeskyttelse Naturfredning - Indkaldelse til møde Naturfredning - Sagens afgørelse Naturfredning - Sagens rejsning Offentlige veje - Adgangsbestemmelser Offentlige veje - Åstedsforretning Pas- og visumforhold - Løbende ændringer Pas- og visumforhold - Årlig kundgørelse Planlægning - Indkaldelse af idéer og forslag (udgået ) Planlægning - Kommune- og lokalplanforslag (udgået ) Plantenyhedsbeskyttelse Plantenyhedsbeskyttelse - meddelelse om anmeldelse (udgået pr ) Positivlisten - Nye specifikationer for tilsætningsstoffer i levnedsmidler Rederiers mærker og flag Skibsregisteret - Proklama Skibsregisteret - Udslettelse af panterettigheder Version: 0.a Page 71 of 123

72 Tilladelse til medicinalpersoners tilknytning til en virksomhed Tilskud til lægemidler (udgået pr ) Tilskud til lægemidler (udgået pr ) Vildtreservater - offentliggørelse af regler Øvrige forskellige kundgørelser Gældssanering Andre meddelelser (efter ) Andre meddelelser (før ) Indkaldelse til møde (før ) Indledning af sag (efter ) Kendelse (efter ) Kendelse (før ) Kreditormøde (efter ) Proklama (før ) Indkaldelser i henhold til Tinglysningsloven Ejendomsret til utinglyste ejendomme Slettelser i tingbogen Konkursboer Andre meddelelser (efter ) Andre meddelelser (før ) Boet afsluttet (før ) Dekret (efter ) Frist for anlæggelse af retssag (før ) Indkaldelse til fordringsprøvelse (efter ) Ophævelse af dekret (efter ) Proklama (før ) Regnskab og boafslutning (efter ) Sidste frist for anmeldelse af fordringer (før ) Skiftesamling (efter ) Skiftesamling (før ) Udpegning af ny kurator (før ) Mortifikationer Forsikringsdokumenter mv. Kontrabøger m.v. Mortifikation uden dom Mortifikation ved dom Stævninger og indkaldelser Andre stævninger og indkaldelser (før ) Faderskabsstævninger (før ) Indkaldelse af borteblevne - dødsformodningsdom (før ) Indkaldelse af borteblevne og arvinger - skifte efter 20 år (før ) Indkaldelse af personer med ukendt opholdssted (før ) Mortifikation af servitutter (efter ) Personer/firmaer (efter ) Stævninger vedr. mortifikation af servitutter (før ) Version: 0.a Page 72 of 123

73 Tvangsakkorder Andre meddelelser (efter ) Andre meddelelser (før ) Indkaldelse af fordringshavere (før ) Stadfæstelse af tvangsakkord (før ) Stadfæstelse (efter ) Åbning af forhandling (efter ) Tvangsauktioner Aflysninger, udsættelser og berigtigelser Fast ejendom Skibe, luftfartøjer og løsøre Valg og folkeafstemninger Afholdelse af folkeafstemning Folketingsvalg - åbent brev Opstillingsberettigede partier Resultatet af folkeafstemning Øvrige meddelelser Øvrige retslige kundgørelser Aflysning af auktionsmøder Andre boer Andre forkyndelser Andre forkyndelser (udgået pr ) Forkyndelse af domme Frivillige auktioner Ugyldiggørelse af fuldmagter Version: 0.a Page 73 of 123

74 9 Meddelelsestyper i Tingbladet Bilbogen Ejerpantebreve, Pantebreve og Skadesløsbreve i køretøjer Byret Indkaldelse til mortifikation af pantebreve i fast ejendom Kendelse om tilladelse til indkaldelse til ejendomsdom Pantebreve i fast ejendom Skøder og lignende Luftfartøjer Pantebreve og lignende Registrering af adkomster Personbogen Apotekerlån Ejerpantebreve, Pantebreve og Skadesløsbreve i løsøre Høstpantebreve Værgemål og Beslaglæggelse efter Retsplejelovens 801 Ægtepagter Skibsregister Nyoptagelser Pantehæftelser Udslettelser og lignende Ændringer i tidligere registreringer vedrørende ejerforhold etc. Andelsboligbogen forventes etableret ultimo Version: 0.a Page 74 of 123

75 10 Adressevalidering i NetTidende NetTidende understøtter validering og normalisering af indhold i en serie af felter (Navn, C/O eller lokalitet, Vej, Husnr, Etage, Side/dør, Bynavn, Postnummer, Postdistrikt, Land) som udgør en adresse i NetTidende. Reglerne er relativt komplicerede. Følgende beskrivelse af reglerne er fra systembeskrivelsen for NetTidende og gengives her som inspiration for fastlæggelse af valideringsregler for adresser i Statstidende.dk: Navn Feltet skal udfyldes. C/O eller lokalitet Feltet er valgfrit. Vej Feltet skal udfyldes. Husnr Feltet skal udfyldes og må kun indeholde husnummer og bogstav. Evt. husnummer med bogstav normaliseres til husnummer efterfulgt at blanktegn efterfulgt at stort bogstav. F.eks. vil husnummeret 45b blive normaliseret til 45 B. Etage Mulige værdier i feltet er st. eller kl. som altid vil blive konverteret til små bogstaver efterfulgt af et punktum. Hvis der indtastes et tal i feltet, vil det automatisk blive efterstillet med et.. F.eks. vil etagen 4 blive normaliseret til 4. og ST til st.. Det vil ligeledes være muligt at efterstille kl. med et tal, f.eks. kl. 2. Side/dør Feltet kan indeholde værdierne th., tv., mf. og et tal. Hvis feltet indeholder bogstaver, vil det altid blive konverteret til små bogstaver efterfulgt at et punktum. Hvis feltet indeholder et tal vil den automatisk blive foranstillet et minus tegn. F.eks. vil værdierne TV og 4 blive normaliseret til henholdsvis tv. og -4. Bynavn Feltet er valgfrit. Postnummer Postnummeret skal være et dansk postnummer, som er registreret i systemet. Det kontrolleres at postdistriktet matcher det indtastede postdistrikt. Hvis postdistrikt ikke er udfyldt udfyldes det automatisk af postnummer valideringen. Postdistrikt Det kontrolleret, at det indtastede postdistrikt matcher postnummeret, som tilhører det indtastede postnummer. Land Feltet udfyldes kun ved en udenlandsk adresse. Alle lande konverteres til store bogstaver. Feltet må dog ikke indeholde værdierne DANMARK og GRØNLAND. Postnummervalideringen bliver uvirksom når land er udfyldt Version: 0.a Page 75 of 123

76 I den nuværende version af NetTidende er ovennævnte regler dog svækket en smule idet adressevalideringer ikke kræver udfyldelse af felter. Obligatorisk udfyldelse af specifikke felter i en adresse kan dog angives gennem andre valideringsregler Version: 0.a Page 76 of 123

77 11 UdbudsAvisen I dag offentliggøres publikationen UdbudsAvisen via NetTidende. Det er sandsynligt at UdbudsAvisen skal videreføres som en publikation i Statstidende.dk på linie med Statstidende og Tingbladet. UdbudsAvisen vil i givet fald skulle benyttes til offentliggørelse af 1. EU-udbudsmeddelelser (vedr. danske og udenlandske udbud) Meddelelserne modtages elektronisk af ITST fra EU s publikationskontor TED. 2. Meddelelser vedr. nationale udbud (danske udbud under tærskelværdien for EUudbud) Meddelelserne modtages udelukkende elektronisk. I praksis indtastes meddelelsen af en identificeret bruger. De redaktionelle opgaver i forhold til UdbudsAvisen bliver minimale: Stikprøvekontrol af EU-udbudsmeddelelserne modtaget fra TED. Kontrollen skal blot sandsynliggøre at data er modtaget korrekt Redaktionel kontrol af meddelelser vedr. nationale udbud. Kontrollen er begrænset til at vurdere om meddelelserne indehold falder indenfor UdbudsAvisens rammer og om indholdet er lovligt at offentliggøre jf. bl.a. medieansvarsloven. Aktuelt er der omkring 900 meddelelser vedr. EU-udbud dagligt (på hverdage). Meddelelser vedr. nationale udbud er derimod sjældne, kun ca. 10 pr. måned. Sidstnævnte tal vil dog kunne vokse betragteligt, hvis finansministeriets cirkulære om offentliggørelse af alle statslige udbud via UdbudsAvisen efterleves af de statslige institutioner. Adgangen til UdbudsAvisen er betinget af at der betales et årligt abonnement. Brugeren har da adgang til at læse, søge, opsætte faste søgninger samt at indrykke meddelelser vedr. nationale udbud. Sidstnævnte mulighed er kun tiltænkt offentlige institutioner, men det foreslås her at alle abonnenter teknisk set har begge muligheder. De specielle forhold omkring UdbudsAvisen fordrer opfyldelse af en række yderligere krav, som ikke er beskrevet i de foregående kapitler. I de følgende afsnit er disse yderligere eller krav beskrevet Publikationen UdbudsAvisen Udover Statstidende og Tingbladet skal systemet indeholde publikationen UdbudsAvisen. UdbudsAvisen skal være tilgængeligt under domænenavnet (www.) udbudsavisen.dk. Ved indgang via vises UdbudsAvisens forside (ikke Statstidende.dk s forside) Version: 0.a Page 77 of 123

78 11.2 Adgang Adgang til at læse, søge, benytte faste søgninger og indrykke i UdbudsAvisen er som tidligere nævnt betinget af abonnementsbetaling. Adgang kræver derfor login som identificeret bruger og brugeren skal have UdbudsAvisen rettighed. En identificeret bruger med UdbudsAvisen rettighed kan naturligvis også benytte Statstidende og Tingbladet, som identificeret bruger. Identificerede brugere (som måske allerede benytter Statstidende og Tingbladet) skal kunne tilkøbe UdbudsAvisen rettighed som en betalingspligtig ydelse. Tilkøbet skal kunne ske interaktivt via WWW Abonnementsbetaling mv. Når en identificeret bruger tilkøber eller fornyer et års abonnement på UdbudsAvisen faktureres brugeren eller betaler online via kreditkort i lighed med proceduren beskrevet for andre betalingspligtige ydelser, som f.eks. indrykning i Statstidende. Der skal etableres og implementeres en procedure for den årlige abonnementsbetaling ifm. fornyelse af abonnementet og registrering af denne på brugeren. I forbindelse med registreringen af fornyelse sættes abonnementets udløbsdato for brugeren. Det skal fremgå af brugeroplysningerne, hvornår det igangværende abonnement udløber jf. den seneste registrering af dette på brugeren. Brugeren kan naturligvis ikke selv ændre denne information. Kun autoriserede brugere med bruger administrativ rettighed kan ændre denne information Indrykning Indrykning af (nationale udbuds) meddelelser i UdbudsAvisen er gratis, men fordrer som sagt abonnement. I beskrivelsen af indsendelse af meddelelser og underafsnit er alle krav vedrørende betaling, fakturaadresse etc. således irrelevante i UdbudsAvisen Rubrikker Følgende rubrikker i NetTidende migreres til UdbudsAvisen: Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien EU-udbud - Meddelelser fra danske ordregivere EU-udbud - Meddelelser fra udenlandske ordregivere I NetTidende findes yderligere 12 rubrikker. Disse benyttes udelukkende til indsendelse af EU-udbudsmeddelelser til EU, hvor ITST så står for formidlingen. Denne formidling og dermed rubrikkerne afvikles i god tid inden idriftsættelsen af Statstidende.dk CPV-register CPV (Common Procurement Vocabulary) er en liste af produkt-koder og betegnelser, som benyttes i forbindelse med bl.a. udbudsbekendtgørelser Version: 0.a Page 78 of 123

79 UdbudsAvisen skal omfatte et register over disse koder. Det skal være muligt at søge i CPV-registeret i forbindelse med udfyldelse af felter hvori der skal stå CPV-koder. Dette gælder både ved oprettelse/redigering af udbudsmeddelelser, ved avanceret søgning og ved opsætning af avanceret fast søgning. NetTidende implementerer også et CPV-register, hvorfra data i første omgang kan migreres. De officielle CPV koder og betegnelser defineres af EU. Der er gennemført i alt ca. 2 opdateringer af listen de seneste 5 år Importagent EU-udbudsmeddelelser hentes dagligt som en fil fra EU s publikationskontor via FTP. Med hensyn til en aktuel beskrivelse af formatet henvises til publikationskontoret. Bemærkninger i afsnit 3.3 vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter af FTP protokollen er også gældende her. NetTidendes brugerservice kender proceduren for afhentning af filerne, serverens ipadresse, brugernavn og adgangskode. Der skal i Statstidende.dk findes en import agent, som dagligt og automatisk afhenter data og importere disse i UdbudsAvisen. Meddelelserne skal importeres i tilstanden kontrol, så de afventer stikprøvekontrol inden godkendelse til offentliggørelse Sletning af meddelelser Meddelelser i UdbudsAvisen skal af pladshensyn slettes 6 måneder efter offentliggørelsen. Sletning skal ske automatisk Gennemsnitlige datamængder vedr. meddelelser UdbudsAvisen vil indeholder relativt mange og store meddelelser. Dette betyder signifikant øgede datamængder i systemet ved inkludering af UdbudsAvisen. Mængden af brugere og trafik på systemet forventes dog ikke at være markant anderledes, idet der ventes relativt få brugere (ca. 600 identificerede brugere med UdbudsAvisen rettighed). I nedenstående tabel er redegjort for de forventede datamængder. Estimatet er svarer til datamængden registreret for perioden til Beskrivelse UdbudsAvisen Gennemsnitligt antal meddelelser oprettet pr. hverdag 881 Meddelelser lagret 8 i alt Antal meddelelser med billede eller reproklart lagret i 0 alt Samlede omfang af lagrede meddelelsestekster 646 mio. tegn Samlede omfang af lagrede billeder (og reproklart) 0 MB 8 Meddelelser antages opbevaret i systemet i 6 måneder, hvorefter de slettes af pladshensyn Version: 0.a Page 79 of 123

80 Version: 0.a Page 80 of 123

81 12 Arkitekturbeskrivelse 12.1 Introduktion til systemet/produktet Dette afsnit omfatter tekniske beskrivelser af systemets fundamentale elementer, herunder driftsmodeller, arkitekturen, data repræsentation i almindelighed og meddelelsesstruktur. I visse tilfælde er enkelte funktioner medtaget som afsnit i specifikation, hvis skønnet, at dette kan tilvejebringe bredere forståelse for helheden eller andre funktioner Driftsmodel Dette afsnit beskriver løsningen overordnet og tager sit udgangspunkt i applikationsarkitektur, som illustreret i figur 1 nedenfor. Figur 1: Applikationsarkitektur Statstidende.dk opdeles overordnet i et område for administrative funktioner og i et område for offentlige funktioner. Den grundlæggende tanke er, at det administrative område vil være ansvarligt for modtagelse af data fra omverden og viderebehandling af disse, mens ydelser ud af Statstidende.dk typisk vil strømme fra det offentlige område. Netop dette forhold er centralt i arkitekturen. Data fødes i det administrative område, og gennemgår en række styrede redaktionelle arbejdsgange, før data igen stilles til rådighed for offentligheden via kundgørelse til produktionsdatabase. Da produktionsdatabasen er et udtryk for færdigbehandlet og godkendt data, med principiel fuld offentlig adgang, er det dermed naturligt at basere udgående ydelser alene på denne. Data som endnu ikke Version: 0.a Page 81 of 123

82 er kundgjort, vil udelukkende befinde sig i den redaktionelle database, afskåret helt fra offentlig adgang. Sikkerheden i områderne er dimensioneret forskelligt. Adgang og autorisation i det administrative område er styret gennem Microsoft Active Directory 2003 ( AD ), hvilket giver mulighed for optimal granulering af adgange. Dette betyder, at services eksponeret eksternt (indrykningsservices og pull services) er underlagt særlige krav ved adgang. Validiteten af adgang skabes gennem AD kvalificering, enten ved eksplicit login (brugernavn/password) eller gennem specifikt udstedt certifikat som linker til brugerkonto i AD. Produktionsområdet har typisk anonym adgang. Dog vil f.eks. abonnering på faste søgninger ske gennem simpel registrering af brugeroplysninger. Med opsplitningen af miljøerne opnås altså både en fornuftig abstraktion og behandling af data, og ikke mindst en høj grad af sikkerhed. Yderligere har adskillelsen til formål at sikre optimal spredning af belastning på miljøerne. Belastning vil ikke påvirke på tværs af miljøer og det enkelte miljø kan frit dimensioneres efter de aktuelle og fremtidige brugsbehov. De kommende afsnit nedbryder og beskriver de enkelte dele af løsningsarkitekturen mere detaljeret. For at styrke sammenhæng og overblik, tages udgangspunkt i den normale arbejdsgang fra data fødes til data præsenteres for offentligheden. Det skal understreges, at de konkrete forslag til implementeringer skal betragtes som vejledende, idet de bygger på relativ lidt baggrund om det aktuelle domæne Beskrivelse af natlige kørsler Følgende er de faste natlige kørsler: Dan faktureringslinier Distribution af masseudtræk Fast søgning Generel database opgaver Godkend ansøgninger Hent adresse data fra AWS webservice Håndtering af inaktive brugere Kundgørelsen Masseindlæsning (udgået) Opdater fuldtekst indeks Opdater realiserede meddelelser Opret kalendardata Populér fuldtekstkataloger Slet hjælpedata Version: 0.a Page 82 of 123

83 Slet meddelelser Testkundgørelse Udfør bruger abonnementer I administrator miljøet er det muligt at se status for hvert enkelt job. Hver kørsel bliver markeret med en af tre farver, grøn, gul eller rød. Betydningen er således: Grøn Gul Rød Jobbet er kørt ok uden bemærkninger. Jobbet er kørt ok, men med bemærkninger der evt skal kigges nærmere på. Jobbet er fejlet Fast søgning Formålet med fast søgning er at distribuere resultat af en eller flere faste søgninger defineret af brugeren selv som resultat af en xml for download, tilsendt som mail eller få dem uploadet til egen FTP server. Det at få den distibueret via en FTP beskrives i distribute permanent search jobbet. Alle faste søgninger er definieret i tabellen XXXXX. Jobbet skanner alle disse søgninger igennem som har relevans for den givet proklation. Resultatet bliver cachet i en folder defineret i app.config filen. For ikke at der bliver en betydlig stor mænge filer i denne Version: 0.a Page 83 of 123

84 folder, bliver der også ved samme lejlighed ryddet op i her. Der gemmes dog i max 30 dage bagud, så det giver altså mulighed for at hente data i en 30 dages periode. Afhængig efter ønske, bliver resultat sendt via mail som en xml fil eller som et læsebar html resume Distribute permenant search Formålet med dette job er at distribuere resultatet af fast søgning ud til en eller flere FTP servere. Aministratorer kan give oprettet brugere mulighed for at få uploadet en eller flere faste søgninger. Administratorer definerer disse brugers FTP egenskaber i admin sitet Generel database opgaver Formålet med general database opgaver er at lave forskelligt database vedligeholdelse. Task der skal udføres er definieret i tabllen tblgeneraldbtaskitem. P.t. står der to task der skal udføres, men det kan udvides efter behov blot ved at indsætte dem i tabellen Godkend ansøgninger Formålet er at behandle gamle og nye brugere af systemet. Nye brugere som er blevet godkendt af en administrator vil nu efter denne kørsel få adgang med de tildelte roller defineret af administratoreren. Gamle brugere vil få eventuelle ny roller tildelt eller slettet. Jobbet sender også en notifikation om behandlingen Hent adresse data fra AWS webservice I sektionen tvangsauktioner er det muligt at klikke på knappen Vis resultat på kort efter en advanceret søgning Version: 0.a Page 84 of 123

85 For at kunne udføre denne handling sendes selve nøglen til AWS kort service som så vil plotte samme adresse som fundet i Statsidende. Eksempel: Key= Her hentes region og kommune data til visning af tvangsauktioner. Der indgår følgende til dette formål: Kommune og region søgning tilføjes i avanceret søgning for Tvangsauktioner/Fast ejendom. Kommune vælges via drop-down. Vis resultat på kort knappen benytter Vis Kort og viser alle søgeresultater. Ved flere end 100 søgeresultater dekaktiveres knappen. Knappen er kun tilgængelig igennem Avanceret søgning.opslag af kommuner, regioner og koordinater i AWS webservicen (http://aws.oio.dk/oas/2/findaddressservice.asmx og Version: 0.a Page 85 of 123

86 Diagram: Statstidende.dk Avanceret søgning (Tvangsauktioner) 4) Region Kommune Likvidation... Selskab... Likvidator... Andet... Underskriver... xxx tblannounc ement_xxx Data tblregionc ommune 1) JOB server 3) 2) Webservice = AWS Søge resultat 5) 6) Pop up med geografisk placering i Kortapplikation udfra XML format KmlService.aspx Version: 0.a Page 86 of 123

87 De følgende afsnit beskrive de enkelte implementeringstrin mere detaljeret. 1. Datamodellen. CommuneID og RegionID anvendes som primærnølge. Koordinaterne gemmes som nvarchar(200) konverteret fra en double med. som decimal separator. Al logik implementeres i stored procedures. 2. AWS opslag Ved opslag i AWS hentes kun en komplet kommune- og regionsliste, hvis der ikke er nogle kommuner og regioner i forvejen. Derefter hentes koordinater, region og kommune for alle tvangsauktion ejendomme, som ikke er blevet hentet fra AWS endnu. Dog søges der ikke efter ejendomme som AWS ikke kunne finde koordinater på tidligere. Disse oplysninger gemmes i database et adgangen, således at ved afbrydelse dataene ikke mistes. Opslag af en adresse i AWS returnerer kan returnere en liste med mulige adresser. Adressen anvendes kun, hvis en enkelt adresse bliver returneret. Ellers logges det som en fejl. Opslag af adressen benytter oplysningerne gemt i databasen. Hvis et husnummer er fx 3-5, anvendes det første nummer, dvs Registrer jobbet Den eksisterende Krak job med job ID 10 benyttes til AWS Lookup jobbet. Registrering fortages med et database script, som opdaterer tblsystemjob i JOB databasen. 4. Tilføj søge felter To drop-downs tilføjes for kommune og regioner. Default for begge er Alle. Hvis der vælges en region, udføres en post-back som populerer kommune drop-down med kun de relevante kommuner. Drop-downs vises kun for Tvangsauktioner/Fast ejendom (790596). Disse tilføjes i AdvancedSearch.ascx og deres værdier medsendes som request parametre: c for kommune ID r for region ID I GenericSearchResult.ascx modtages parametrene. De indgår i searchkey en og benyttes til at de nødvendige AND sætninger til søge SQL en. 5. Opret KML service VisKort integrationen forventer en ASPX side hos statstidende.dk, som returnerer et KML (opengis) dokument med et antal adresser. Disse adresser vises på samme kort. Det implementeres i KMLService.aspx i front-end webben. Der laves et reduceret KML skema, med kun de relevante elementer. Baseret på skemaet genereres vha. xsd.exe C# klasse, som benyttes med en XmlSerializer til generering af XML filen Version: 0.a Page 87 of 123

88 ASPX siden henter vha. searchkey en tvangsauktionsdata og mapper det til en XML fil, som skrives til Response objektet. 6. Ændr 'Vis resultater på kort' link Linket til Vis resultater på kort er ændret fra at pege på Krak til at linke til Vis Kort applikationen. Vis kort applikationen får en SearchKey med som videresendes til KMLService.aspx og denne returnere et KML dokument med de fundne adresser. 7. Kort linket i søgeresultater. HTML en for søgeresultaterne (resumé og lang) bliver genereret når en meddelelse kundgøres. URL en til kortapplikationen, som genereres ved kundgørelsen, peger på RedirectPage.aspx med de nødvendige adresse parametre. For at skifte til VisKort tilføjes web.config nøglen VisKortMapUrl og request parametrene i RedirectPage.aspx Version: 0.a Page 88 of 123

89 Kundgørelse Kundgørelsen er processen som sikrer offentliggørelse af meddelelser i systemet. Med det menes, at meddelelser efter kundgørelse er tilgængelig på det offentlig site. Kundgørelsen afvikles kun på udgivelsesdage. Det er suverænt produktionskalenderen som bestemmer hvilke udgivelsesdatoer der afvikles for. Selve processen styres af jobbet dk.statstidende.job.proclamation.controller.exe, som igen implementerer forretningskomponenten dk.statstidende.job.proclamation.dll for udførsel af de enkelte trin i kundgørelsen. I alt fire trin udgør kundgørelsen: Kopiering af meddelelser, billeder og fakturering Opdatering af meddelelses resumé Opdatering af meddelelses søgeindeks Generering af PDF Det er muligt at konfigurere en række forhold omkring afvikling af kundgørelsen, herunder hvilke trin der skal udføres. Som udgangspunkt udføres alle trin, og kun i tilfælde af fejl, kan det komme på tale at afvikle trin over flere omgange eller separat. Jobbet er underlagt job afviklingsservicen og betragtes som kritisk i forhold til den samlede afvikling. Hvis jobbet fejler, skal problemet manuelt udbedres og jobbet skal afvikles manuelt for den fejlende udgivelsesdato Bestem hvilke trin der skal udføres Som tidligere nævnt er det muligt at bestemme hvilke trin jobbet skal udføre. Dette angives i tabellen tblsystemcontrolstep som findes på jobserverens database. Jobbet er kontroller nummer 1 (feltet SystemControlID_FK). Som det fremgår af de markerede rækker i tabellen, er der fire mulige trin som kan udføres af jobbet. Trinene udføres i rækkefølge bestemt af feltet StepSortKey. Feltet IsActive kontrollerer om et givent trin udføres. Som tidligere nævnt udføres alle trin som standard, og kun ved særlige lejligheder kan der være behov for at afvikle trin isoleret Start af job Jobbet startes command-line: dk.statstidende.job.proclamation.controller.exe Parametre: Version: 0.a Page 89 of 123

90 -scheduled [0 1] o Sættes altid til 0 ved manuel afvikling Bemærk: Jobbet bør kun startes manuelt ifm. fejl opstået under normal afvikling Job rapportering Jobbet rapporterer løbende status til job status tabellerne. Rapportering kan se i backend under menupunktet job oversigt. Der rapporteres ikke til konsol. Jobbet logger hvilken udgivelse den afvikler samt det totale antal meddelelser for udgivelsen. Der informeres også om hvilke trin der forberedt for afvikling. Dette er styret af tabellen tblsystemcontrolstep. Se afsnittet om bestemmelse af trin til udførsel Version: 0.a Page 90 of 123

91 Hvis der er tale om en genafvikling informeres om dette. Som tidligere nævnt er kundgørelsen deltabaseret. Dvs. den genstarter kundgørelsen fra det punkt den fejlede. Der rapporteres detaljeret for hvert trin der udføres herunder trinets start og afslutning, som illustreret nedenfor. Ved fejl oplyses dette i kolonnen Kategori. Kundgørelsen tillader ikke fejl og vil blive afbrudt umiddelbart (bestemt af konfiguration, vil jobbet dog forsøge at genudføre et trin x antal gange før jobbet helt afbrydes med fejl) Hvis kundgørelsen fejler Hvis kundgørelsen fejler skal det altid betragtes som kritisk. Det betyder, at dagens udgivelse ikke offentliggøres, hverken på web eller PDF, med mindre nødvendige skridt tages. Det betyder samtidigt, at alle andre funktioner og jobs, som er afhængige af en færdig kundgørelse, ikke vil fungere eller være tilgængelig Bestem fejlkilde Brug nedenstående skridt til at bestemme fejlkilde. Skridt Kommentarer Tjek job loggen Tjek job loggen for dagens kørsel (Job oversigt -> Kundgørelse i admin modulet). Find meddelelsen eller punktet som fejler Version: 0.a Page 91 of 123

92 Tjek tabellen tblsystemloggingerror på job server databasen Find stemplet som relaterer til fejlen. I nogle tilfælde vil fejlen fremstå flere gange dette skyldes at kundgørelsesjobbet genstarter trin ved fejl et antal konfigurerede gange. I sjældne tilfælde er fejlen ikke logget i tabellen Årsag og mulig løsning Symptom Mulig årsag Løsning(er) Stylesheet transformeringsfejl (dette vil fremgå af konkret fejl på meddelelse) Der er karakterer eller tags i meddelelse som fejler ved transformering. Forsøg at identificere hvilken meddelelse som indeholder ulovlige tegn, og gør et af flg.: Ret meddelelse Overfør meddelelse til kommende udgivelse (så redaktionen selv kan håndtere fejlen senere) Slet meddelelse Stylesheet transformeringsfejl (dette vil fremgå af konkret fejl på meddelelse) Der findes meddelelser i forkert tilstand kundgørelse tillades dermed ikke (dette vil fremgå af job loggen) Fejl i selve stylesheet (xslt en) Redaktionen har ikke sat alle meddelelser i Godkendt eller flyttet meddelelser til næste kundgørelsesdato. Ovenstående bør kun ske med redaktionel godkendelse Identificér stylesheet, ret fejlen og test rettelsen. Opdatér herefter stylesheet på server. Samme som årsag. Udgivelsesdato kan ikke bestemmes (dette vil fremgå af job loggen) Kundgørelsesjobbet kan ikke bestemme dato gennem produktionskalenderen. Kilde: tabellen tblpublishcalendar på backend Se afsnittet omkring produktionskalender Version: 0.a Page 92 of 123

93 Den returnerede udgivelsesdato kan ikke afvikles (dette vil fremgå af job loggen) Udgivelsesdato kan kun afvikles på samme dato. F.eks. udgivelsen den kan kun afvikles den Kilde: tabellen tblpublishcalendar på backend Se afsnittet omkring produktionskalender Produktionskalender Det er vigtigt for kundgørelsen, at produktionskalenderen er korrekt indstillet. Der er en række regler, som bestemmer om kundgørelsen kan afvikles. Disse er: Næste PublishID_PK skal være dags dato Alle PublishID er før denne skal enten have feltet IsRealized = 1 + feltet ActualYearVolumeNo sat eller feltet RecState = 99 Nedenstående illustrerer korrekt indstilling, hvis kundgørelse altså sker den Nedenstående illustrerer ligeledes korrekt indstilling, hvis kundgørelse altså sker den og skal genafvikles grundet fejl i tidligere afvikling Slet meddelelser Jobbet sletter meddelelser som er ældre end konfigureret periode. Meddelelser slettes både fysisk og markeret afhængig af miljø. Da jobbet sletter meddelelser fra fuldtekst tabelindeks, skal jobbet Populér fuldtekst kataloger afvikles efterfølgende. Hvis afviklet sammen med Kundgørelse, er anbefalet tidspunkt styret af denne. Afviklet alene, er der ingen betingelser Version: 0.a Page 93 of 123

94 Masseindlæsning Jobbet indlæser Tinglysningsmeddelelser fra Århus ret. Meddelelserne oprettes i back-end efter gældende forretningsregler. Der er principielt ingen krav om afviklingstidspunktl, dog bør afviklingen ikke ske samtidigt med afviklingsservice. Udføres som: dk.statstidende.job.massdelivery.exe scheduled [0 1] Opret kalenderdata Jobbet opretter udgivelsesdatoer i produktionskalender for en konfigureret periode frem (typisk 2 år frem) Startes i tidsrummet 19:00-23:00. Der er principielt ingen krav om afviklingstidspunkt, dog bør afviklingen ikke ske samtidigt med afviklingsservice og helst før masseindlæsning. Udføres som: dk.statstidende.job.createcalendardata.exe scheduled [0 1] Opdatér fuldtekst indeks Jobbet fjerner data om meddelelser i fuldtekst tabelindeks som er karakteriseret som personfølsomme. Da jobbet opdaterer meddelelser i fuldtekst tabelindeks, skal jobbet Populér fuldtekst kataloger afvikles efterfølgende. Udføres som: dk.statstidende.job.proclamation.updatesearchindex.exe scheduled [0 1] Populer fuldtekst kataloger Jobbet igangsætter og overvåger opdatering af fuldtekst indeks fil-kataloger. Skal altid afvikles efter flg. jobs: Kundgørelse, Opdater realiserede meddelelser, Opdater fuldtekst indeks. Udføres som: dk.statstidende.job.proclamation.ft.exe scheduled [0 1] Godkend ansøgninger Jobbet godkender brugeransøgninger og udsender bekræftelse/afslagsmail Version: 0.a Page 94 of 123

95 Udføres som: dk.statstidende.job.approveapplicant.exe scheduled [0 1] Dan faktureringslinier Formålet med dan fakturaliner er at oprette en xml fil med faktura liner af dagens proklamation til brug for import til f.eks Navision. Filen bruges af Redaktionen som udfra disse data er i stand til at danne faktura til kunder der har indrykket annoncer. Der er mulighed for at få leveret filen via FTP eller selv download den fra backend sitet. Jobbet genererer XML-fil med faktureringslinier. Filen overføres til FTP site. Da jobbet opdaterer meddelelser i fuldtekst tabelindeks, skal jobbet Populér fuldtekst kataloger afvikles efterfølgende. Udføres som: dk.statstidende.job.createinvoice.exe scheduled [0 1] Opdatér realiserede meddelelser Jobbet opdaterer resume og/eller fuldtekst indeks for kundgjorte meddelelser. Da jobbet opdaterer meddelelser i fuldtekst tabelindeks, skal jobbet Populér fuldtekst kataloger afvikles efterfølgende. Udføres som: dk.statstidende.job.updaterealizeddata.exe scheduled [0 1] newdata [0 1] 12.3 Afviklingsservice Afviklingsservicen er en traditionel Windows Service som styres via MMC en for Windows Services. Servicen er installeret på job afviklingsserveren. Servicen sikrer afvikling af jobs i konfigureret kronologisk rækkefølge. Afviklingen gennemføres én gang dagligt (i tidsrummet 00:05-05:00). Det nøjagtige tidspunkt kan konfigureres. Det er også muligt at styre hvorledes servicen håndterer job afviklingsfejl. Se afsnittet konfiguration af jobs underlagt service Installation og MMC konfiguration af service Servicen installeres med.net toolet InstallUtil.exe Version: 0.a Page 95 of 123

96 Det er meget vigtigt, at service-brugeren har meget høje rettigheder, i det jobs underlagt servicen, f.eks. tilgår filsystemet på en række servers i både det administrative og offentlige miljø. Pt. anbefales en bruger med domain administrator rettighed Konfiguration af service Konfiguration findes i app.config for afviklingsservice på jobserver. Det præcise tidspunkt for hvornår servicen skal starte afviklingen af jobs. Skal være i tidsrummet 00:05-05:00 Config.Key Beskrivelse ScheduleStartTime ServiceInfoTickMinutes Det præcise tidspunkt for hvornår servicen skal starte afviklingen af jobs. Skal være i tidsrummet 00:05-05:00 Indikerer, i minutter, for lang tid der er mellem servicen laver en jeg-er-i-live besked i Windows event-log. Afhængig af servicens tilstand, kan det enten være af typen Information eller fejl Konfiguration af jobs underlagt service Hvilke jobs samt under hvilken rækkefølge de skal afvikles, er konfigureret i tabellen tblproclamationservice som findes i jobserver databasen. Feltet ExecOrder er udtryk for afviklingsrækkefølge. Da det er en sorteringsnøgle er alle numeriske værdier tilladte, dog kan der ikke være overlap. Feltet JobID_FK_PK er job identifikationen som relaterer til tblsystemjob tabellen. I job tabellen findes sti + navn på jobbets.exe fil. Feltet IsCritical indikerer om jobbets afvikling er kritisk for den samlede afvikling. Hvis feltet sættes til 1 og jobbet fejler, vil afviklingsservicen stoppe afviklingen helt af øvrige job, og markere en fejl for det konkrete job i Windows event-loggen. Hvis feltet sættes til 0, og jobbet fejler, vil afviklingsservicen fortsætte afviklingen af de øvrige jobs, og markere en advarsel for det konkrete job i Windows event-loggen Version: 0.a Page 96 of 123

97 Feltet DailyScheduled indikerer om jobbet afvikles dagligt eller kun ifm. kundgørelsesdage. Jobs som afvikles dagligt, afvikles også på kundgørelsesdage Start af service Når servicen startes læses servicens konfigurationen fra app.config filen. Hvis der ændres i denne efter start, slår det først igennem næste gang servicen stoppes/startes. Servicen bestemmer herefter, om næste afvikling er en daglig kørsel eller kørsel for kundgørelsesdag. Kan kundgørelsesdag ikke bestemmes eller hvis der fejl i data relateret til denne (f.eks. backend tabellen tblpublishcalendar), vil servicen gå i fejltilstand. Hvis alt er som forventet skrives til Windows event-loggen (afviklingstidspunkt står til sidste i beskeden). Modsat servicens konfiguration, er det muligt at ændre job afviklingsrækkefølge efter servicen er startet Version: 0.a Page 97 of 123

Nugældende bekendtgørelse (sammenskrevet) Ny bekendtgørelse Begrundelse for ændring Bekendtgørelse om opbygningen, driften og brugen af Statstidende

Nugældende bekendtgørelse (sammenskrevet) Ny bekendtgørelse Begrundelse for ændring Bekendtgørelse om opbygningen, driften og brugen af Statstidende Nugældende bekendtgørelse (sammenskrevet) Ny bekendtgørelse Begrundelse for ændring Bekendtgørelse om opbygningen, driften og brugen af Statstidende Bekendtgørelse om opbygningen, driften og brugen af

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Administration og formidling

UDKAST. Kapitel 1 Administration og formidling UDKAST Bekendtgørelse om forskellige forhold vedrørende Statstidende I medfør af 1, stk. 3-4, 3, stk. 6, 7, stk. 3, 8, og 9, i lov nr. 419 af 31. maj 2000 om Statstidende, som ændret ved lov nr. 621 af

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Open Journal Systems OJS. Rollefordeling og workflow

Open Journal Systems OJS. Rollefordeling og workflow Open Journal Systems OJS Rollefordeling og workflow Roller Tidsskriftschefer Redaktører Sektionsredaktører Layoutredaktører Manuskriptredaktører Korrekturlæsere Bedømmere Forfattere Læsere Abonnementschefer

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning side 1 Brugervejledning til BusinessInsight Indhold 1. Velkommen... 3 1.1 Første side... 3 2. Firmaopslag... 3 2.1 Firmaprofil... 4 2.2. Årsregnskaber i PDF-format...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Capto Digital Signatur via Penneo

Capto Digital Signatur via Penneo Capto Digital Signatur via Penneo Brugervejledning 1 Indhold Indledning...3 1. Digital Signatur af dokumenter....3 2. Hvidvask af klienter....3 Opsætning...4 Generelt...4 Dokument...5 Hvidvask...5 Afregning...6

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Søgeformularen i UVvej

Søgeformularen i UVvej Søgeformularen i UVvej Meget af arbejdet i UVvej starter med en søgning. Det er derfor vigtigt at kende til denne funktion i programmet. Søgefunktionen åbnes ved at trykke på F6. Herefter kommer søgeformularen

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere